Goudsche Courant, woensdag 14 oktober 1914

twee van llickinera reederij drie van de Xjevaai lijn vier van de DuitschAustraliache Bcheepvaart Maatschappy een van de UamburgZuid Amerika Maat obappH verder twee van de Oldenbnrg Portageesohe StoomvaartMiJ Drie schepen waren nit Stettin twee uit Flensburg De Belgische regeering overgebracht naar Frankrijk BORDEAUX 13 Oct Reuter Van Fransche zijde De Belgische Regeering besloot verlangende zich hare vrijheid van handelen te verzekeren naar Frankrijk te gaan IWet uitzondering van den Minister van Oorlog hebben alle Ministers hedenochtend Ostende verlaten met bestemming naar Havre alwaar de Fransche Regeering voor de installatie alle maatregelen heeft getroffen Koning Albert is aan het hoofd van het leger gebleven De val van Antwerpen LONDEN 12 Oct Ofschoon de val van Antwerpen wordt betreurd beeft hij geen neerslachtigheid in Kngeiand veroorzaakt on een van zijn onmiddellijke gevolgen is geweest dat de werving van soldaten in Brittannië door dezen tegenslag een nieuwen prikkel heeft gekregen Officieel wordt meegetleeld dat onmiddellijk stappen zijn gedaan om de twee dnizend plaatsen welke open zijn gekomen in de brigade mariniers door het internoeren van troepen in Nederland weer aan te vullen Uit New York wordt bericht dat vader Malono bij een rede in t Lyceum Theatre Uuitsohland heeft veroordeeld als de rustvarstoorder der wereld H j verklaarde dat de oorlog het werk is geveest van een man met een ongelooflijke ijdelheid en dat het gedrag van de Duitsohe troepen het onmogelijk heeft gemaakt in de Vereonigde Staten een neutrale houding aan te BERLIJN 13 Oct Van Diiitsche zijde Officieel wordt door het groote hoofdkwartier medegedeeld De buit by Antwerpen behaald laat zich ook thans nog niet overzien Het aantal in Nederland ontwapenden is op ongeveer 28 000 man gestegen Blijkens offioieele Londensche en Nederlandsche berichten zyn daarby ook 2U00 EngeUchen Naar het schgnt begeven zich vele belgische soldaten in burgorkleeding naar de plaats hunner inwoning De schade aan gebouwen en materieel aangericht te Antwerpen ia gering De sluizen en veerponten zijn door de Belgen en Engelachen onbruikbaar gemaakt In de haven liggen 4 EngeUche 2 BelgiBohe 1 Fransch 1 Üeen8ch 82 Duitsohe en 2 Oostenrijksche stoomsohepen en 2 Duitsohe zeilschepen Bij de Duitsrhe schepen sthynt naar hot onderzoek tot heden uitwijst de ketel te zyn vernield De Brusselsohe oorlogssohjtting De Berliner Lokal Anzeiger meldt omtrent de aan Brussel opgelegde oorlogssohatting dat deze aohatting zooals bekend is op 50 millioen frank was gesteld waarvan burgemeester Max 20 millioen betaalde en wel 3 millioen in geld Voor de rest gaf hij bons die h echter op een gegeven nogenblik weigerde in te lossen Van de overige 30 millioen wilde hij heelemaal niets weten Burgemeester Max werd daarop door den militairen gouvwneur van Brussel in hechtenis genomen en naar een Duitsohe vesting gebracht De stadazaken werden in zün afwezigheid door het college van schepenen afgewikkeld De schepenen hebbon do qnaestie van do bons tot oplossing woton te brongen zoo dat beide partijen or genoegen mee namen en voor de restoorende 30 millioen de helft geboden Volgons den correspondent der Ix kal Anzeigor is het uitgesloten dat de Duitsohe Rogoering ooit mot IB millioen genoegen zou nemen Maar de ondorhandelondo partijen streven er oprochtolijk naar tot een vergelijk te komen en misschien wordt mon het wel op een bedrag van 20 millioen eens Aan het WestelQk Pront De Duitschers in Frankrijk PARIJS 13 Oct Van Fransche zyde In hot heden gepubliceerde communiqué wordt het volgende mo degedoeld ii j Wij zgn gisteron op vorschillonde punten merkbaar gevorderd wij hebben in do omstreken van Ilazebronck en Bethvne het offensief hervat Een Duitach legerkorps beeft Rysstt bezet doch wy hebbon merkbare vorderingen tnsschen Albert en Arras gemaakt alsmede in het centrum Wn hebben van af de omstreken van Berryan Bae in de richting van Londen en ook ten Westen van het Argoanerwond ten Noorden van Uolanconrt vorderingen gemaakt Op den rochterMaasoever rukten wy voort van de Maashoogten op den weg Verdon Motz Wij wonnen terrein by Apremont Een aanval op onzen linkervleugel hebben wij afgmlagon Aan het Oostelijk Front Aan de Pruisische grens PARIJS 13 Oct Van Fransche zijde De Oostorijksohe legerkorpsen die in Galiciti verslagen zijn trachten zich 40 K M ten Westen van Przemysl te herstellen BERLIJN 13 Oct Van Dnitsohe zijde Naar hot grooto hoofdkwartier meldt verliep aan het OostrPruisische front de dag van eergisteren over hot algemeen kalm den 12n poogden de Russen opnieuw Schirwindt te omsingelen Do poging werd verijdeld en zij verloren IBOO gevangenen 20 stukken geschut In Zuid Polen is de Russische voorhoede ten Zuiden van Warschau door do Duitscho troepen achteruitgedrevon De poging dor Russen de Weichsel ten Z van Iwangorod over te trekken mislukte en kostte hun verliezen Tegen Rusland BERLIJN 13 Oct M B Van Duitsohe zyde Het afbrokkelen van hot Russische offensief wordt door een oorlogscorrespondent van de None Froio Prosse aan drie oorzaken geweten en 1 het slechte weer dat in de vorige weok beerschte en de rivieren tot onoverkomelyke hindernissen maakten en de wogen in modderpoelen veranderde 2 aan do cholera die onder de Russen vroeselijk woedt en 3 op kolossale moeilijkheden bij de aanvulling van munitie en het narukken der reserves Do Russische legeraanvoerder had er vast op gerekend de Oostenrijksche legers bij de eerste botsing te vernietigen en hoeft daarvoor alle aanwezige amunitie verbrnikt Hot aanvullen is eohter niet doenlijk voor het oogenblik Allemunitiedeputs moeten leeg zyn en de gevocbtan in Oost Oalioië brachten voor de Russen slechts bittere ontgoocheling Hun oorlogsplan is daardoor geheel in de war geloopen Het verschijnen van Russische oorlogsschepen nan de Rumeensche kusten wordt in de Borlynsche politieke kringen opgevat alsof daarmee een demonstratieve betooging der Russische marine tegenover de Rusophilen in Roemenië bedoeld ware om hem te sterken en hun toe to roepen Ziet wij zijn er en wij zijn gereed Weest gij het nu eindelijk ook eens I Het ijzeren Kruis BERLIJN 13 Oct Van Duitoohe zyde De Lokal Anzeigor meldt het volgende Een bataljon van hot BeierBche roservoinfant rie regiment wilde in het leeggeloopen 3 a 4 meter diepe van beton voi vaardigdo kolen kanaal van Saarbrückon ongezien voortrukken toen plotseling het water in het kanaal schoot dat spoedig tot aan do patraontasch dor soldaten steeg Ken aan den bataljon staf toegevoegd mochanicien fietste naar do anderhalve kilometer verwijderde naastbijzijndo sluis 400 meter voor het doel schoot een Fransche granaat hem van zijn rywiel Daar fay slechts sohramver wondingon bekwam rood hij verder door Op do sluis stonden 2 Fransche t eniesoldaten een dezer schoot hy ood do andere wierp een handgranaat naar hom Deze viel in het water Ds Beiersohe soldaat slaagde er in de sluis te sluiten onmiddellijk daarop kreeg hij een schot in 1 dijbeen on viel in het water Andere aanvullende Duitscho bataljons zuiverdon de loop f raven van vijanden on redde den apperen mechanicien Deze werd tot onderofficier bevorderd en ontving het yzeron kruis De duur vnn den oorlog LONDEN 12 Oct Ijord Curion die te Harrow een redevoering hield sprak daarbij als zjjn mooning uit dat nog wel meer dan één Kerstmis zon passeeren eer de Engelsche soldaten naar huis kunnen terugkeoren Iv dood van Koning Carol BTIKAKEST W B 12 Oct Hedenochtend werd na een godsdteastoeteaing op het Kaste4 t Peleso het ll k van Konliif t arol op een by Plewrfa veroverde aHuit naar het station gebracht on vandaar p r Mu naar BukareBt Dese trein arriveerde te drie uur s lolddage en werd opgewacht door den vtionitter van Kamer en i Senaat de oud rainisters de generaals en het corps diplooiadque Jatzaglijke meaechenmenigten begroetten vol eerbied Aen Btoet Het lijk werd daarna neergezet is era Trooncaat waar bet pabliek Dtasdag en Woenedog toegang heeft De tekst der proclamatie die de Roemeensche Rogoering tot het volk heeft gericht Inidt als volgt t Roemenen Roomenié heeft zijn grooten Koning Carol I stichter des Koninkryks verloren Gedurende byna een halve eeuw heeft hij aan het volk aile krachten gewijd waarmede Ood hem had begiftigd en alloen de dood hooft oon einde gemaakt aan zijn onvermoeiden en vruchtbaron arbeid Schitterend voorbeeld van toewyding aan het volk aan het hoofd waarvan hij geroepen wps to staan heeft hij met zijn hoog plichtsbewustzijn en door zijn deugden in de annalen van het Roemeonscho volk de roomvolste bladzüden geschrevon Zijn dapperheid op de slagvelden heeft den room der yoof ouders doen herleven on zijn wijsheid heeft do organisatie van den Staat op onwankelbare grondslagen den vooruitgang tegemoet verzekerd Het vaderland zal hom eeuwig dankbaar zijn voor de weldaden zijnor gelukkige ro geering on het ziet er tegelykertyd bet ondorpand in voor zijn toekomstigen bloei Door zijn arbeid heeft Carol 1 zijn dynastie onvorbreekbaar aan het volk verbonden en op dezen dag van rouw gevoelen alle Roemenen dat het hun plicht is zich om zijn zoor geliefdon opvolger aaneen te sluiten Deze zal in de aanhankelijkheid en het vertrouwen des volks niet alleen troost vindon voor zijn smart welke die van alle Roemenen is maar ook nieuwe krachten om de groote en moeilijke zending te volvoeren waartoe hij geroepen is Bezield door dezelfde gevoelens als zijn roemrijke oom zal de nieuwe Koning ton opzichte der verwerkelijking vaq do idealen des Roomeensohen volks zijn werk voortzetten K0N8TANTIN0PEL W B 12 Octr et geestelijke tijdschrilt 8eh urrechad bevat eei vortaliog van een proclamatie verspreid onder de Mohamraedaansobe soldaten in Marokko Algiers en Tunis waarin de Mohammedanen worden aangemaand niet aan de zijde van Frankrijk te strijden daar deze de vijanden zijn van Ood den Profeet en de Muzelmannen Verder wordt gezegd dat zij die de zijde der Fran chen kleun God s toom op zieh zullen laden Lord Curzon over de val van Antwerpen LONnKN R 12 Oct Lord Curzon noemde de Inneming van Antwerpen in een redevoering te Harrow een welovywogen onderdeel van het Dultache krijgspian Dultschlsnd zou Qu al of niet direct door geweld Nederland feitelijk dwingen naar zijn pijpon te dansen en dan geieldtdijk voortgaan te trachten Engeland ten onder te brengen indien Engeland niet liiHscbenbeldai treedt Van Fngelsohe zijde I e Fngelsohe legatie meldt Het Australlsühe Gemeenebest zendt nog een nieuwe brigade lichte cavalerie met trein en veld ambulance De vrouwen van Canada schreven In voor 57 000 p 9t voor lngeisehe hospitalen wolk bedrag zal worden gebruikt voor aankoop van motor ambulanoes en om een nieuw hospiualHchip uit te rusten De werkloosheid in de door den oorlog benadeelde liedrijvon in Groot Brlttannlö toont een merkbare atnoniing vergeleken bij een maand geleden en is aanmerkelijk lager dan gewoonlijk In tijden van depressie in den tiandel Hot fort litis werd door de voor Tsingtau opereerende troepen tot zwijgen gebracht De Russische kruiser Pallada groot 7000 ton werd door een lluitsche onderzeelioot In de Baltlsche Zee in den grond geboord Het bombardement van Ixinden Men schryft ons van Duitscho zijde Prof Krans docent in het Volkerrecht aan de Universiteit te Leipzig heeft in de Aula van de Teohn Hoogeschool te Dresden een voordracht gehouden over volkerrechtorlijko strijdvragen in den huldigen oorlog Hy sprak daarby ook over de volkorrechJ rlyke mogelykheid van een bombarliardoment van Londen en beweerde Het is geen schending van het volkerTooht als er nit luchtschepen bommen op den vijand geworpen worden Hij ziet niet in waarom de oorlog in de lucht in de aan te wonden middelen moor beperkt moet worden dan do land of zeeoorlog Speciaal Duitschland heeft zich in dit opzicht op geonerlei wijze gebonden De pogingen om de statengemeenschap tot bepaalde beperkingen te brengen zijn gefaald Het daarop betrekking hebbende verdrag ii door de thans oorlogvoerende machten en in het bijzonder door Duitschland nog niet eens geteekond laat staan geratificeerd n ratificatie hooft alleen plaats geba door België en Engeland en was allwh nog maar geteekend door Oosteoryk Frankryk on Bualand Daarom mag volgens Prof Krans ook eventeel Londen wel gebombardeerd worden Albanië ATHENE De Agenoe d Athène meldt Esaad Pasja is thans definitief tot President van de Regeering van Albanië en ii6t opperbeverhobber van het het leger benoemd In Oorlogstijd T e draagwijdte dpr wapen b Hoe groot de verandericg in de modernt wijzc van oorlogvoereo Ib aU gevolg van de steede grooter wordende draagwijdle der moderne vuurwapenen bfijftt wel uit de verbalen vele oorlogscorrespondenten die in staat waren een modernen veldslag blj te wonen Merkwaarilig Ib dat de vooruitgang op dit gebied paM dateert van een Jaar of vijftig geleden Tot voor een halve eeuw had het geweer van de Idaten geen grootere draagwijdte dan 250 M terwijl de soldaten van pi m 16CiO minstens even ver schoten Dat beteekmt dat de oorlogen van I dewijk XV de gevechten in den tijd der Revolutie zoowel als de veldslagen van Napoleon en de strijd in de Krimoorlog alle met d elfde geweren werden gi ieverd Pas in 1857 kwam er verandering in de constructie van het geweer en kon men 600 M schieten Dezerooruitgang kwam de wereld van destijds als iit n wonder voor doch reeds In het jaar 1866 vond een Fransch kapitein Ghassepot eeu geweer uit van 15 mM kaliber dat 1200 M droeg een prestatie waarvan enkele jaren geleden niemand had durven droomen Deze Chasaepot geveren werden d i 4den November 1867 practlsch In gebruik genomen door de Fransche soldaten die naar Rune waren gezonden om de stad te beseften en den tocht van iarribaldi tegen te gaan Spoedig daarop werden ze voorgoed in het Fronsehe leger ingevoerd In den oorlog von 1870 was nien echter minder tevreden over de hassepot gcweren Het gewicht tjedroeg per stuk 4 5 K G Het Gros geweer dat nu ingevoerd werd woog 4 2 K G en reikt tot 1800 M In den tijd von 15 jaar heeft men de draagwijdte von het geweer dus met 1550 M doen toenemen nadat hij 219 jaar confltant waa gebleven Tegelijkertijd maakte men gewerwi ingevoerd door de Oostenrijkers Pruisen en Italianen vorderingen De repeteergeweren ver§chenen die 16 schoten per minuut deden en 3000 M riroogen Thans hebben de geweren een geringer gewicht ze zijn makkelijk anteeren en drogen tóOO M met een ènelheid von 800 M per seconde Ook de revolver die In 1850 werd iiitgevon den heeft zijn draagirljdte verbeterd van 30 M was zij allengs op 100 dan op 200 en ten slotte ep 10 X M gebracht Tf enovcr deze prestaties mag geweBon worden op het roaterlaol waarmee de ouden zich tevreden moesten stellen De werpHpeer droeg hoogstens 25 M de slinger 80 M en de slingcroars der Baleoren waren beroemd omdot zij den steen meer dan 100 M weg konden gooien De pijl en hoog die tot in het midden der 15e eeuw gebruikt werd droeg 80 100 M de voetboog m t stolen beugel 100 110 M het oude vuurroer dat door een driepoot ondersteund werd kwom niet verder dan 150 M musket haalde nauwelijks de 180 M en ten slotte heeft men zich nog twee eeuwen lang beholpen met een geweer woarmee men niet verder dan 250 M schieten kan De vluohtalingen uit BelgiS Nog altijd komen uit verschillende deeIon des lands uitvoerige berichten over de aankomst van vluchtelingen uil Bel gis Heelt d i stroom uit Antwerpen vrijwel opg oiiden te vloeion nu daar ondci Duitsch liehoer getracht een normale toe stand te scheppen met medewwking van de burgerlijke outoritetten ttuns komen door den opmarsch der Duitsofaers naai de Bf gisWie kustplaatsen nieuwe massa b vluchtelingen uit de omgeving van Gent en ten westen daarvan de Nederlandsche grens oPfer in Zeeuwsch Vloonderen en worden deze vandaar uit naar Vllasingen gedirigeerd vanwoar zij verder worden grtransporteerd naar het Noorden De Vllssingsche Courant maakte melding ervan dot 5 treinen vluchtelingen Maandag naar het middm ot Noorden van ons land waren vertrokken l e plaatselijke oomlté a die de zorg dezer vluchtelingen op zich hebben genomen doen wat in hun mocht is om hen van voedsel en goede ligging te voorzien Moor bovendien wordt van uit versclilllende plaatsen hulp geboden in de gemeenten aan de grms woor door het ontbreken v i voldoende levensmiddelen en dekking voor dlo groote mosso menschen de toestond nijpend begon te worden Uit Utrecht werden evenals uit s Grap venhage door verschillende pe mten Ievonnmiddelen en dekens naar de grens gezinden Zoo schrijft het Utr Dogbl dot een dw hoogteeroren professor Nlerlueiier al sinds enkele dogen doende ifi om de menschen oon de grese te hulp te komen Hij hefA in samenwerking met eemge medische atudeatea o o de tiJ Koperberg d Schuurmanii btekliovJL eemge molen auto s beloden met de i uoodige artikelen van uif Utreaht de grensplaotseo gezonden en wotliB der de zeer hoog gewaardeerde medi iS king ondervinden von enkele ander aii4 genooten die zoo bereidvoardig om outo s dlsponibei te stelleii o iu 4 heeren tAmleweer en Mouton ilu dog en Moandog heen en weer faebheo gereden naar het Zuiden De heer L deweer nom Zondag 200 dekens om de heer Mouton vervoerde een lading condtuseerde melk 500 K G geM om 1200 liter gewone melk van te 1 krijgen hn Moondogmiddog is mevw Van der Hegge Zijnen oog me4 een wKo naar de grenzen Met die 7 auto s a voorzien van de eerstnoodige ieveuBimjl delen Dank zij het onschatbaar inmaiKj ten deze door den Utrecbiechen hoogleeru ginomen is er von uit Utrecht at héél wat naar Brabant en Umburg gegaan om bij te drogen in de lenigmg vanden ontzaglijken nood die daar op bet u ment heersciit en met den dag nog u neemt In het geheei zijn er uu UtncM 7 auto s gezonden Zaterdag nog m de firma v DUlen op het Vreebuigbu vrachtauto beschikbaar voor een itgta naar de grazen Met die 7auto nJB vervoord 2500 K G brood dekens ver sohe melk en gecondenseerde melk rta Mep honddoeken kommey en borien luiers en Imneugoed zuigfiesschea vooï de kleine kinderen enz enz Te Vliaaingt ztjn rechtstreeks tea groot aantal vluchtelingen aangekom die a reis uit Ostende met bommm over m hebben gedaan Uet aantal door onder dok gebtochtooB vandaar doorgezonden vluehtelmg b 4roagt meer don 25000 Het aantal Belgische en hngelscte g Interneerden door aangekomen bedraagl 17 löOÜÜ en nog stijgt dit ooatol Uu Bergen op Zoom werd Mooadagou üet ilbld geschreven Op lost der militaire overheid worien de vluchtelingen uit de dorpen o bes seheo om Bergen op Zoooi verwijderden met wagens naar hier gebracht Daarvan is bet gevolg d t niettegeft Bloaude duiaendeo per treinen en boolen noor elders vervoerd worden die toestond nog altijd niet veel verbetert Wet behoeft niemand in de opm luobt ésJa i pen maar honderden die gaarne tktn vijf franc voor eea bed betolen iiüim liggen toch nog altijd op stroo QfllUkktg kwnt er frteeds meer von oile kanten hut opdagen De ontvang on trouwzaal vaa het stadhuis is daö ook tugzora rhuid een groot magaeijn van levensmuldelen geworden terwijl omdat de opijaktrftenj het niet meer af km het middengedeelte VM de Groote Markt door niliÊiren is ofgezet en daarop en groot mit 1 fornuizen geplaatst is woorop den ge lolen dag etwi wordt gekookt dat md auto s naar de versohlliende lokalen waar Vluchteling ztjn gebrocht wordt De dankbaarheid van de Belfen ovei 4e wijze waarop ze hier ontvMgen en behandeld worden is zoo groot do vel i hunner reeds nu het plan gevormd hebbeu geld bijeen te brwgen om na ket imMgen van den oorlog Bergw f Zooio fen blijvend oondonken aan te biedea Trogische ontmoetingen j Te e Hertogenbosoh kwooAil giatwpacht naar men vondaor aan deTijd ichrijft vijfüen treinen voorbij nwt eIntemeerde Belgische en Fransche soltelen en Maandag op den dog pasaeerden r nog een stuk of zes elk beladen met vijftienhonderd ljigelsche en Belgische mlptairen Onder hen woreo vele officlerea w 0 0 ook de commandant von eea dn Antwerpsche forten eea Belgisch majoor Toen ik Maandagmiddag op t perron stond te kijken en met de gelntemeerdei en praatje aanknoopte ging een humiei éen kroes woter drinken oon de fonleta op het perron Dit geaohlodde onder toedicht van Nederlondsobe militairen osdei wier bewaking de geïnterneO den steedt worden vervoord Van de andere zijde kwom een vrouv met oea kindje op den orm een Belgische viucht nge die in onze atod oader dak is gebracht Beiden de aoldoot ep de vrouw kek elkaar aan Ken kroet van verrassing m snapte hun beiden want manenvroa stonden tegenover elkander De ontroering beschrijven die zi 6 Ton beiden meester maakte Is onmogel kort gesprek werd wlsscld woiild interneerde moest per trein ver4 o doorgevoerd terwijl de vrouw hlwtaDeo Bosch moest wochtcm Beiden waren eohter overgelukl koor te hebben weergevonden In eerüen dogen vertelde me lotec d vrouw had ze Iets von boor man f hoord die in den oorlog was en dlM ze sindsdien goM euveld woonde Nieuwe tnoi regelen Uit Roosendaal meldt men oon De TijdDe vluchtelingen mogen niet meer g holpen wordwi door de milltoircn uil vrees voor besöietting De morefAoosaaft 1 belast om dé menscfaen in noordel richting te doeta trdikeo Woorbe lAngs de weg n mogen raensiAen olf meer liggen De militaire overhdd mort woken voor de gezondheid der soldatW ea de burgerli o overhead voor ctffl 8 zofidheidstoMtond von onze eigene bevn king De groote menigte vluchtelta durft tntusschen niet noor Alntwerpeo rug en de toestond blijft bieit droevig i losgelaten gevangenen ïJifc goede bron wordt vernomen Jal de 1 de gevangenis te Antweroes losgelaten Belgen zich bijna allen te Boxtel bevindm van Hegeeringsvege BuUen zij naar een veilige plaats TTord n gevoerd Afhalen van gevonden Naar de N Crt veftieemt zijn girierocbtend eejiige Hoode Kruis giito 8 naar het Zuiden des lands ver foUten om gewonde Belgische soldaten die over de grens gekomen zijn lueriteen over te brengen ter verdeging in de noodziekeninrichting van Koode Kruis aan den Ouden liSieveningschen weg Dr terugkeer der vluchtelingen De terugkeer der vluchtelingen naar De bedoeWng is dat de terugkeer naar Antwerpen geleidelijk zol geschieden en ta regeeringswege Men meldt ons uit Roosendaal Het terugtrekken van de Belgische Naar ee VHssingscbP Courant meldt beslaat het voornemen met de 8alonl OOt Administrateur de BadU voorlooplg een ttaRTlijkschen dienst van hier naar Antwerpen te openen voor het vervoer van vlaehtelingen die weer naar België weiiHcl en terug te keeren Het tarief zal in geen geval hoogor zijn dan francs per persoon Sixxxxen londL Roodo Kruis BEN HAAG Het Persbareao Vaz Diaz meldt Omtrent de verrichtingen van de Nederlandsche Vereeniging Het Roode Kruis ten opzichte der Belgische vluchtelingen vernemen wy bet volgende De etablissementen van het Boode Kruis Hn oorspronkelgk uit den aard èor zaak alleen voor gewonde milit n bestemd en waren daarvoor ook geserveerd Echter heeft het hoofdMiAi van het Roode Kruis iu verAi met de wending der krijgsgebeurtsqisseu en met een van eenige zijden QJtgeoefenden aandrang een gedeelte der Roode Kruis inriohtingon als te öravenhage Haarlem en andere plaatsen voor de vlnohtelingen afgestaan Zoo is het TJraniumhotel te Rotterdam geheel door vluchtelingen ingenomen Het grootste deel der etablissementen blijft voor hun oorsprcnkel ke bestemming bewaard Naar schatting zijn er ongeveer 2000 vluchtelingen bij het Roode Kruis ondergebraoht Het Roode Krui heeft voorts goederen als dekens hemden lakens en versnaperingen verstrekt aan vluohte lingen te s Gravonhage en ook doen trsnsporteeren naar Middelburg Vliasingen en Roosendaal Op aanvrage zgn er naar het Zuiden des lands verpleegsters gezonden voor de zieken onder de vluchtelingen Eenige heeren zijn er met auto s op uitgegaan o a auto s van de firma Pander en hotel Central te Gravenhagü om gewonden uit de bosschen naar Bergen op Zoom te brengen Thans vertoeven nog twee aldaar voor de zorg voor deze menschen Van Rotterdam heeft het Roode Kruis een sleepboot naar Neuzen gezenden voor het transport van gevoaden daar laatstgenoemde plaats sfgaUgen en moeilijk te bereiken is Op initiatief van het Roode Kruis i prof Dr J G Sleeswijk hoogleeraar Mn de technische hoogesohool naar M zuiden des lands vertrokken in verband met berichten over dreigende epidemische ziekten onder de vlnchteliogen Aan afdeelingen in eenige plaatsen heeft het hooofdcoraitó toegestaan de aanvankelgk voor het Roode Kruis bestemde gelden voor de vluchtelingen to b te en DEN HAAG De Commissie welke zich in Zuid Holland heeft gevormd n het belang d r bnitenlandsche vluchtelingen is den 13en dezer door den Commissaris der Koningin in dat Qftwest t n Qouvernementshuize geïnstalleerd Om misverstand omtrent de taak dezer Commissie te voorkomen zij er op gewezen dat de Commissie ten doel heeft eenheid te brengen in en leiding te geven aan de actie op het gebied der bnitenlandsche vlaehtelingen in de provincie ZnidHolland Dekomendehogroatingsdrukte heeft het aoo meldt het Vadatl der regeering wenschelijk d en voorkomen dat amUenareiMien anderen in njksdiensf werkzaam Bn wier werkzaamheden in lerband staan met genoemde drnkte aan den militairen Aenst voor zoover zij tot de landweer behooren zullen worden eiattfokken en weer in hun bur garlijke nctie geplaatst Qemengde Berichten Een Rijksamb oaar uit Schoonhoven P C genaamd meldde zich gisterenmiddag aan het Huis t n Bosch aan en deed het verzoek om de Koningin t © mogen spreken Op vermoeden dat men hier met iemand te doen had die niet wel bij het hoofd was deed men een onderzoek instellen door een geneesheer van den Gem Eersten Hulpdienst De man is voorlooplg door de politie in bewaring fehoudeu en zal waarschijnlijk naar choonhoven worden teruggebracht Ongeluk Men meldt ons uit Den Brsch Maandag werd een zoon van onzen Minister Cort v d Linden zeer ernstig gewond doordat hij reizende naar Den Bosch met het hoofd tegen een aan den weg staande paalstoote De trein word onmiddelijk tot stilstand gebracht de gewonde verbonden en vervolgens naar het ziekenhuis te Den Bosch vervoerd Zijn toestand was l rnstig doch is sindsdien aanmerkel k erbeterd De Minister die terstond naar den Bosch vertrok ia weder te s Gravenhage teruggekeerd Stadsnieuws GOUDA 14 OAober I Vlnohtelingen bij particulieren gehuisvest 1 Op verzoek van den Commissaris van Politie wordt opnieuw de aandacht van hoofden van gezinnen die vluchtelingen in huis hebben opgenomen er op gevestigd dat de bij hen tijdelijk inwonende vreemdelingen zich ten spoedigste moeten vervoegen aan net Commissariaat van Politie teneinde a r inzage te geven van hunne papieren of opgaaf te doen van naam Woonplaats enz Het Commissariaat van Politie is paarvoor geopend olken werkdag van 10 12 en 2 4 uur Onderbreking van stroomlovering der Centrale I Wij vestigen de aandacht op de aankondiging in dit blad van de Directie der Gemeente Lichtfabrieken waarin wordt medegedeeld dat met goedvitiden van Burgemeester en Wethouders van Gouda de stroomlovering der Centrale op Zondag 18 Oct a s en zoo noodig ook den daaropvolgenden Zondag zal worden onderbroken van 8 u v m tot 1 u n m tot het doen van eenige werkzaamheden in qen hoogspanningsaanleg der fabriek Hnasti cM De afd Haastrecht Bn Omstreken al Donderdag 16 Oct a s in da zaal van Mej de Wed Blanken een alge eone vergadering houden ter behandeling van de volgende punten I 1 Mais aankoop door de Regeering 2 Het invullen van de lijsten van het over of tekort aan voeder artikelen Waddinxween Een kind van een der vluchtelingen ie alhier verblijf honden geraakte gisterenmiddag in de Gouwe te water Pe heer Verheul mocht het genoegen smaken het ipeisje dat reeds zinkende was te redden De heer V begaf zich geheel gekleed te water f INGEZONDEN Éuiien verantwoorddi khetd der Red lgi8Che Vluchtelingen te Boskoop I Uijnheer de ïtedactetir j G aarne aag ik het onderstaande in aw veelgelezen blad opgenomen Zaterdagavond arriveerden alhier r boot eenige Belgische vluchtelinffen die door het Comité naar de zaal wn deö heer Klaasaen werden g racht Zij die zich opgegeven hadden dm een of meer van daae oagelakkigen tfe herbergen waren per circalaire nitgjsnoodigd hen daar persoonlgk af te Ik was ook één der gelukkigen aan S ien een meisje van 17 jaar genaamd aria Wouters werd toegewezen doo het Comité De vader werd gehuisvest fey den heer Jb Ravensberg Achterkade de moeder met een jongetje van r jaar bij Mevrouw Boot Torenpad een zoontje pij den heer F van den Brink Achtfrkade en twee meisjes bij mejuffrouw rVis Nieuwstraat Zondagmorgen toen ik mijn nieuwe huisgenoote eenige vrageq stelde omtrent geboorte enz bleek het rag dat ay Roomsch Katholiek was Ik maakte haAr toon opmerkzaam d het nog juist tijd was om naar de kerk te gaan waarheen ik haar persoonlijk bracht s middags om half drie heb ik haar weder naar de kerk gezonden Het goheele gezin was bij Protestante menschen ingekwartierd Nu de menschen eindelijk eemgszins op rust kwamen moesten vader moeder en kinderen Maandagmiddag om half drie uur bg don Heer Pastoor Daalmans komen en werd mij s avonds door den vader den heer Wouters aangezegd dat zij Dins l agmorgen om acht uur gingen vertrekken Ik vroeg hem naar Antwerpen Neen antwoordde hij wij gaan bij een kennis allen bij elkaar wonen Ik vroeg hem of bij het Comité daarvan in kennis had gesteld waarop ik ten antwoord kreeg daar heb ik niets mode to maken Ik zeide toen dat ik er op gesteld was dat hij hot deed en gaf hem mijn zoon mede om den heer Worst Comitélid van Daarop kreeg ik do boodschap dat ik het meisje Dlnsdagmprgen om 8 uur moest brengen aan de Nieuwstraat alhier Het meisje was hierover zeer bedroefd Omstreeks half negen s avonds wordt de deur opengemaakt en brult de moeder van t meisje mijn Marie moet direct mee direct Toen mijn vrouw vroeg moet zij haar schoenen niet aantrekken kre zij ten antwoord o neen die kan ze wel in haar handen dragen Haar verschoouiug achterlatende daar was geen tijd voor moest het meisje mee Zoo werd mij dan op eens mijn beschermelinge die wij als eigen kind behandelden weggealenra op oen manier die ikflk weldenkend protestant ter overdem g geef Heden Dmsdagmorgen is het gebeele gezin per rijtuig naar een der R K Instellingen Iq een naburige gemeente overgebrachti Uw bij voorbaat daiAendVrirt nhQer de Redacteur blijf ik i P A WELLER Zijdeweg 72 Boskoop 13 October 1914 406e STAATS IOTERIJ 4 KI Trekking v Woensdag 14 Oct No 2528 3873 en 60BO ieder f 1000 13979 on 15238 ieder f 400 1379 2018 4603 f 100 Prijzen van f 66 7 SB 1B8 60 an aoe 16 fMü 03 4fil 04S 806 fi5 42 90 1015 sa 90 94 U9B ISl 00 1 1 l IS 9 1403 Dt 87 70 1610 17ae 1885 90 1B78 80 aoCB BB 96 B9B8 9B00 17 S Hl ai iiiO U 80 2503 70 mth 79 S739 48 ee 9801 88 48 51 74 75 05 WOt B108 SB 70 Bt WOB 98 m B406 A SR 80 B9 86 8 BI 8718 as 96 aass aeos is ao u9 4016 SB 4116 9QH Qaa488I4 B849TSfl80BS74de8 U 47 SG 4711 4SB8 64 Tfi 4raa 74 50i SI 5107 27 36 48 70 6300 37 72 6887 448 OB 77 6618 16 IS eo SB 6678 86 5709 17 10 5805 54 6004 14 77 61S0 OUaa Be eSÜS 0404 14 SI 40 B60e 0618 55 1 73 au St 94 77 04 7668 86 THÜ 84 9014 87 SIST ao 88 GS 60 8900 89 44 98 8418 70 8807 S71U 8S BS49 VÊW S04S 0109 07 79 9901 J 8 86 01 0871 UB8 48 00 9928 06 60 9710 86 78 8896 89 58 78 98 OKM 88 10044 lOlIl 10316 10319 60 55 HO 10407 66 9t 10567 10052 as 10700 8 1 7 84 lüSOl 10 19 27 49 01 66 60 76 lOBOO tlOOO 83 11118 56 OH 11243 66 02 88 11869 11457 84 11662 88 96 11682 02 ll72i 4S 05 91 19D06 19164 12911 87 92 12413 i 19608 61 97 12790 9B 81 89 88 71 et 12931 SI 82 78 13079 13152 j 18228 98 18808 18 34 18444 62 68 13697 68 94 BB 18890 76 84 11769 18821 27 SS 46 BO 98 13970 77 niB4 74 14248 14898 S4 14485 45 66 66 14689 44 47 54 67 14606 18 I 97 14701 8 36 14814 61 89 14978 77 81 S4 16047 49 15192 89 152 88 16 4 15488 15625 81 16064 1 3882 87 76 84 18085 67 7t 16110 7 80 10987 8S 10872 1S457 68 01 I66B8 9U 16611 16708 18851 50 Hl 10900 16 H 66 17002 68 01 17286 76 96 17811 89 78 17487 49 17522 17911 61 68 77 94 eo 17706 29 71 17M24 88 18098 80 18100 96 98 48 80 18906 XVS 18400 48 18514 15 73 89 18810 66 79 1 14 10 89 189 18920 2r 28 49 OO 96 19006 28 18118 25 28 90 19967 19808 lU 19498 44 60 10609 21 r 7 58 08 10608 18 80 19710 Ifi 19968 60 74 90D1S 83 80 58 70 78 20184 90215 17 90 aOBG6 1 0480 90624 20660 20706 W 9U9B8 51 74 75 Rechtszaken RECHTBANK TE ROTTERDAM Strafzitting De 27 jarige inspecteur der Alge meone GroningscheZiektemaatschap pg A J te Gouda stond terecht als zoude hg te Go uda tnsschen de maanden Jani en September 1914 althans omstreeks dien tijd opzettelijk een bedrag van f50 toeböioorende aan Pieter Jan Kolijn althans aan een ander dan aan hem beklaagde welk bedrag hij onder zich had doordien het hem was terhandgesteld ter betaling van een aandeel der algemeene onderlinge verzekeringabanfe welk ndeel aan voornoemden Koljgn toebehoorde en door dezen aan hem bekl was gegev en welk bedrag hij alzoo na plaatsing aan dezen nuwt ter hand stellen welk bedbug hjj aldus anders dan door misdrüf onder zich had wederrechtelijk zich hebben toegeei nd Bekl verklaarde dat hij het bedrag onder zich gehouden en niet afgedragen had omdat hij nog f81 van de tnaatschappij te vorderen bad en op dien grond had gemeend het geld wel in verrekening te mogen behouden Hn zou niet geweten hebben dat het geld aan den heer Kolijn persoonlijk en niet aan de maatschappij toekwam De directeur eener algemeene onderlinge verzekeringsbank P J Kolijn verklaarde dat bekl niet slechts één maar vier hem toebehoorende aandeelen onder zich had gehad Toen aan bekl die aandeelen waren ter hand gesteld was hem medegedeeld dat de aandeelen niet aan de maatschappij maar getuige persoonlijk toebehoorden Bekl zou van de opbrengst 2 2 pet provisie ontvangen terwijl hij van de opbrengst van de aandeelen cfer maatschappij altijd 5 pet ontvangen had Na twee der vier aandeelen geplaatst te hebben had bekl ook 2 2 P en dus tezamen f2 50 ontvangen Ook daaruit had bekl volgens getuige kunnen afleiden dat de aandeelen aan getuige persoonlijk en niet aan de maatschappij toebehoorden De mede directeur van den vorigen getuige W G Rupko verklaarde dat hij er bij tegenwoordig geweest was toen de heer Kolijn bekl mededeelde dat de vier aandeelen liem pprsoontyk toebehoorden en ovenzeer toen de hoor Kolijn aan bekl f 2 50 als de provisie voor twee aandeelen uitbetaalde Bekl ontkende oen r ksdaalder provisie aangenomen te hebben Het O M eischte wegens verduistering f 25 boete subs 15 dagen hechtenis Mr L van Dantzig wiKs van oordeel dat misschien het wetttg doch zeer stellig niet het overtuigend bewijs geleverd was Pleiter lichtte z n meening in den breede toe Uitspraak 27 dezer De rechtbank heeft gistefan veroordeeld J V d H 45 jaar commissi e kooper te Gouda ter zake van verduistering in dienstbetrekking en verd nis tering tot 3 maanden gevangenisstraf J v V wegens wederspannigheid en vernieling to Waddingsveen tot én maand gevangeniestral N R Crt Laatste Berichten LONDEN De Times meldt nit NewYork dat het Leger des Heils in Amerika 400 000 p st heeft bgeengebracjit voor de Belgische vluchteién Rockefeller heeft 20 000 pond egeven Aan het Oostelijk Front WEENEN 13 Oct Officieel Gisiren sloegen onze t gen Przemysl prukkende strijdkrachten ondersteund door oen uitval der bezetting de Russische belegeringstroepen zoodanig dat zich de vijand slechts nog voor het oostelijk front der vesting kon handhaven Bij het terugtrekken stortten nabij Sosnica een aantal pontonbrnggen in waarbij vele Russen verdronken Ten oosten vanChyrow duurt de strgd voort Onze cavalerie wierp een divisie kozakken op Droholycz terug De wegen zgö door het slechte weer moeilgk begaanbaar geworden BIvULiJN Uö Dultache Wadofi uiclden fïal h t gerucht loopt dat de Russon Lonilicrg lielibco verlaten en do OostimriikBche troppoD dt stad woor twzet bobbon LEIPZIG Burgemeester Max van Antwerpen is te Leipaig aangekomen en naar het gevangenenkamp overgebracht PARIJS Een telegram uit Helsingfors meldt dat een sterk Duitsch eskader dat de vlag voert van Prins Hendrik van Pruisen krnist om de Aland eilanden HAVRE Het stoomschip Pieter de Goninck van Ostende is mot de leden der Belgische regeering giateravond aangekomen KAAPSTAD 13 Oct De voornaamste predikanten der Hollandsche kerk bereiden een manifest voor waarin de Afrikaners worden aangespoord de regeering bij te staan in do tegenwoordige crisis Ook znllen zij morgen een samenkomst houden te Kaap tad om over den toestand t © beraden Men meent dat twee invloedrijke predikanten naar het noordwesten dar Kolonie zullen worden gezonden om de bevolking op rechte wegen terug to brencen Te Stellenboflch Eta4 éen goedbe zoohto vergadering von studenten plaats waar een verontwaardigde resolutie tegen Maritz daad werd aangenomen en aan de regeering steun werd aangeboden voor de handhaving der wet de orde de verdediging De woordvoerder veroordeelde insterke bewoordingen de daden von rebellie Hbld I RUOZI NDAAl qi teravond zijn door Ouitschc Jtroopen bij hot greiutstation iRs chen m v maoDPlijke ppraouMi luet o CK rd l p DuttHOhe cotninlssariB hooft mpt de Stalioneehel uit Rooztrndaal roods ondorhand ld toni inde het verkeer voor de 4erugkt tiT d n vluchtelingtn t regelen DEN HAAG De Regeering zal vandaag of morgen een proclamatie uitvaardigen omtrent de terugkeer der vluchtelingen van Antwerpen en de dorpen binnen de buitenste fortenlinie Over de vluchtelingen uit het land van Waes wordt nog met de Duitsohe autoriteiten onderhandeld 3000 vluchtelingen zullen om Zeeland te ontlasten naar het Noorden worden vervoerd Uit TerneuBen wordt gemeld Duizenden Duitsohe soldaten trekken door Selzaete naar het westen Een proclamatie ia in Selzaete afgekondigd waarin wordt gemold dat alle mannen van IS tot 45 jaar zich moeten melden binnen 2 dagen De militairen zullen als krijgsgevangenen worden beschouwd De militairen die zich in burgerkleeding molden zullen als spionnen gevat en bt andeld worden EERSTE KAMER Door de Eerste Kamer is hedeitmiddag z h st aangenomen do Stuwadoorswed Het w o tot vorhooging van Hoofdstuk 9 der Staatsbegrooting met 8 millioen ter bestryding der werkeloosheid werd eveneens z h at aangenomen DEN HAAG Omtrent den toestand van den zoon van minister Gort von der Linden vernemen wy dat hy den nacht rustig heeft doorgebracht 2ïijn toestand is bevredigend hoewol hot levensgevaar nog niot geheel is geweken zoodat van zijn vervoer naar Dsn Haag voorloopig geen sprake is Mevrouw Gort van der Linden vertoeft te s Hertoganbosob Men seint ons uit Wieringen Door sohipper G Tysen Rxn ii alhier aangebracht een door hem op de Zuiderzee opgepikte reddinj boot De boot was aan stuur en bokboordzyde gemerkt Ishjrn en aan de achterzijde Krafcer V op don voorsteven stond 3 08 M3 In de boot vond men een kist met scheepsbeschuit Wfursofaijnlijk is de boot afkomstig van de in de jongste storm bij Ter chelling vergane Zweedsoho driemast choener Tramon geluk Men seint ons nit EmmerCompas oam Gistermorgen had te NieuwWeerdinge een ernstig tramongetnk plaats waarbij gelukkig geen monschenlevens te betreuren vallen Door den mist zae de machinist van de tram niet tijdig genoeg dat de brug open stond Door de gladheid der rails kon hrj niet spoedig genoeg remmen en reed de machine het kanaal in Zoowel de machinist als de conduotour konden door van de machine te springen hnn leven redden Het volgrijtuig waarin vele passagiers gezeten waren bleef staan doordien plotseling do koppelstang brak Het scheepvaartverkeer is gestremd Men is thans bezig de machine te Uohten Marktberichten WOERDEN 14 Oct 1914 Aanvoer ter kaasmarkt 297 part Goudscho kaas Ie s f3G a f 38 id id 2e s f 32 a f 35 id id zw f36 a f39 id id ryksm f35 a f 39 Alles per 50 K G Handel matig t epafiscli Weerbericht van het Koninklijk Metenologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 768 C te Memel la igste stand 754 6 te Helder Verwachting tot den volgenden dag Meest matige zuidoostelijke tot zuidwestelijke wind zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring wellicht eeni rogen zelfde tomperatnur