Goudsche Courant, donderdag 15 oktober 1914

1 0 12604 NEDERLANDSCHE INDUSTRIE STEUNT VOORKOMT WERKLOOSHEID KOOFT PHILIPS LAMPEN MEER DAN 2000 £ S d S I De Oorlog Kmn het Westeiyk Front De Duit0chers in Fraolcrijk BERLIJN 14 0 t van Daitsche ïgde Het Groote Hoofdkwartier meldt dd 14 Oct s middag De vijand en daartoe behoort oon cteel van de bezetting van Antwerp bevindt zich in haastigen aftocht van Gent naar het Westen en de kust Onze troepen vervolgen hem Hijssel IS door ons bezel Hier werden 4500 gevangenen gemaakt Do stedelijke overheid liad Rrjaaol tot open stad verklaard Desniettemin schoof de vijand bij een omvattingspoging van Üainkerken troepen daarheen met de opdracht zich te handhaven tot het nnvattingscorps zou zijn aangekomen Aangezien dit niet kwam was hiervan bet natuurlijk gevolg dat de doelloos vordedigdo stad bij de inneming door ODze troepen werd beschadigd Van het front valt niets nienws te melden Geconstateerd is dat dicht bij de kathedraal van Reims twee zware Fransche battergen zijn opgesteld Verder werden lichtsignalen van een ier torens van de kathedraal opge Bfkt Natuurlijk zuUon al onze troepa bij dergeli ke maatregelen van den ifkld optreden zonder de kathedraal te sparen De Pranschen dragen dos H wel thans als vroeger zelf de ichold als het kerkgebouw vorder het offer van den oorlog wordt PARIJS 14 Oct van Fransche zijde In het heden gepubliceerde commoniqae wordt het volgende gezegd Op onz n linkervleugel tot aan de Oise worden de krijgsoperatiën op de gewone wijze voortgezet In het oentram zrjn do vorderingen door onze legers in de omstreken van Berryau Btic behaald bevestigd Op den rechtervleugel valt niets nieaws te vermelden Het is misschien niet overbodig hierbij aan te teekenen dat het aanvankelijk met succes bekroonde opdringen der bondgenooten tegen het centihim der Dmtschers eenige dagen geleden bij Soissons en nu btj Berry au Bac reden geeft tot de verondetstelling dat de Bondgenooten een poging doen om het front der Duitschers daar te doorbreken Maaglljder § ItiKilt li lillaliri k D ooum De DIRECTIE maakt bekend dat met goedvinden van Burgemeester on Wethouders van Gouda do troomievarlng der Centrale zal worden onderbrokeii op ZONDAG 18 OCTOBER 1914 zoo noodig ook op ZONDAG 2S OCTOBER 1914 en wol telkenmale v n des voormiddac 8 t ir tot 1 uur namiddags tot hot doen van eenige werkzaamholen in den hoogspanningsaanlog der fabriek Het Maagpoeder van Apotkehl BOOM is het beste geneesmiddel voer maagpijn maagkramp zuur hartwator on slechte spijsvertering PrjB per doos 76 Cents Ij Verkrijgbaar to Gouda bg ANTOI COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFP Korte Hoofdsteeg 8 FipnaC SMITS Sclioenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOt IEDEREEN NutsSpaarbank HAA STREC HT Zitting den derden Dinstlag van iedere maand ten huize van Mej de Wed A M BI ANKKN van des s middag f 122 uur Rentevergoeding 3 17 HET BESTUUR rsï SUNUBHT 2SSEJ1 Dr VAN MOLL is voortaan dagelgks te consulteoren van 12 2 j uur COOLSINQEL 48 15 Voor on en mlnvermoKendc Ooglijder DINSDAG DONDERDAG on ZATERDAG van 9 10 uur Q Mar ah k ii 16 ROTTERDIIiM DB HELFT DBV SUVEKNM va het kolawarfc wwtt ta M iMaaa lomlra SMlhM kM iMls btalwn IraaM Om vlMTM tatsl aswsa Iwirtwwk tm eer t sckoM t naka Is Saliilit mlditol Laat Saall kt Uw hala tfoaa tlInstatM M Uw wwfc verlicktra BRONGAS Dames HaarwasBchen mot Eleotr AnpH Aparte Salpn Levering van alle soorten HAABWERKEN BAI T A B JOMS Coiffenr Oosttam 31 Wie wil prachtig licht hebben Hg wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttonboorder te Wlerinjerwaard die zich gaarne bolast mot het installeeren van BRONGAS Reedi Juen lang is dit werk door ondergetoekende mot het grootste succes uitgevoerd Bogrootingon kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD 1 ï p Qachttfpin naar de rcsldeDÜe was op w punt om het Btndje norghaiifcn te vtT tfin I e eonduct nirs hadden de portieren lier wagons rit dB gesloten n de aiachinist Md de hand aan de 8tooDifluit om wt sein lot Kan ik nog mee hijgde de heer Twiil hij t Bweet van Zïin gelaat wwchte e HtationBcbef die hein reeds met eon iHUidgebaar lH duict had dM bet niet kon bpfkendc hem nu Ijg bet licht der lantaarn op het perron Hé mijnheer Schwerdtner gaat geOU reeds weer heen Kom maak piuwToort ik zal o heipenl l e reiziger kon niet eatwoorden de Hwiilende beambte ntkto bet portier van aaaatbijai deo wafon open en duwde laatkomendfHi hdcende naar binnen ip hetzelfde oog nblik liet de stoomflidt tich hooren en Af trein kwam in bewe Onwreiiiger e i nog Jwngp man kwam Abonneert U op dit BW A aBlTID A GOÜDA U Oct Ontepanningaiaal voor militairen 5 n nm 10 nm HAASTRECHT 15 Oct Zaal Wed Blanken 7 oM Alg Vorgad Holl Mg v Landb êÏA H en Omstr Beleefd verzoeken wg geregeld tijdig mededeeli g te Biograi ontvangeB Wt ▼ wgaderingtn oonoérten varmakeip heden enx om d dan in on agenda te TeimeldHi Het COMITÉ TOT STEUN Afd VLUCHTELINGEN bemerkt hebbende dat met do beste bedoeling aommige Ingezetenen Belgiiebe Vlaohtdingen tegtn betaling weric hebben doen verriahten venoekt dit tor VOORKOMING VAN WER KELOOSHEID VAN EIGEN LANDGENOOTEN wel t willen staken HET COMITÉ QoDDi 14 Ootobcr 1914 Eleotr Dr A Bcinkman ft Zn Good LAND EN TUINBOUW Veevoeder De belangen van den landbouwer worden door ons Rogeering wel in t oog jehonden Mogen de pogingen der Regeering gelukken dan behoeft de veehonder varkenifokker wat betreft de voedering zijner dieren piet al te bezorgd te zijn Voor den eersten aanvoer van lijnkoeken en mau ia reeds gezorgd Vrijdag 9 October werd de eerate zending Laplatamafs groot oirca 4ti jH ton of 465 8 wagonMingen voor rekening der Nederlandsche Regeering on namen haar door inschrijving tun verkoop aangeboden door hot Bestuur van het Comité van Oraanhandelarnn Het il de weosch der Regeering om de maïs nittlnitendte varkoopen aan in Nederland gevestigde graanimporteur die bij t genoemde Comitó van Oraanhandelaren aU zoodanig voldoende bekend zijn en alleen voor den Inschrijver zelf Er kan niet worden ingeschreven voor kwantnms onder 100 en niet boven de 500 Ton Wij vernomen dat de volgende bepalingen van kracht zijn a De kooper zijn doordeHegeering gebonden aan een maximamvorkoopprijs van f 190 per 2000 K O basis contant gezond boordvrfl Rotterdam eventueel inclusief f 1 verkoopcomtage op de cftnditWin van de Rotterdamsche Oraanbenrs Art 27 mag niet worden nitgealoten Alleen aan in Nederland gevestigden mag worden verkocht respectievelijk geleverd i Inschrijver zijn verplicht aan de Coöperatieve Voruenigingen t leveren wat de lullon opgeven nöodig te hebben zoolang de voorraad strekt 0 De lossing in lichters geschiedt door oon door t meergenoemde omitA aangewezen factor gemachtigde die tevens voor de verzegeling der monsters m t den Controleur on voor de aflevering oit lichters zorgt Wij lien hieruit dat de Regeering wel actief is en haar best doet om loowol den boer als don handelaar tegemoet te komen Daar niet kan worden ingeschreven voor kwantnms onder 100 Ton 1 Ton ia 1000 K O kannen de landbonwor alleen in vereeniging met elkaar aanknopen Verschillende aankoopvereenigingen in een streek kunnen zich daartoe veroenigun maar hoteonvoudigite in de gogevnn omstandigheden liikt ons toe dat men zü bestellingen opgeeft aan het Centraal Bureau v h Nederl Ijindbonw Comité te Ensohodo wolk lichaam in normalen tijd reeds voor velo voroenigingon de kunstmeststoffen on voedorartikelen butrekt Nu weet ik wel dat er bij sommigen bedenkingen byitaan tsgon do inrichting van hot Centraal Bureau maar oen feit is volgens do ervaring van velen dat het Centraal Bureau als lovoranoier zijn klanton good tracht to bedienen Wg plaatsen dit lovorancier en klanten tusiohen aanhalingiteekens omdat wy weten dat de Directie van het C B mot deze voorstelling niet aoooord gaat on hot op dit oogenl lik allerminst in onze bedooling ligt oon polemiek uit te lokken Er is thans wat ander te doen Wy zgn van meening dat landbouw en f owone aankoopvoreonigingen verstanig handelen on althans die vor migingon wolko met don coöperatieven aankoop nog niet vertrouwd zyn om heur bestellingon op te gevon aan hot V B dat een vertegenwoordiger heeft te Rotterdam Behalve de reeds vermelde bepalingen laat het C B nog de volgende voorwaarden gelden 1 Er wordt geleverd boordvrij gestort 2 De betaling geldt netto caasa vóór afzending der waar 3 De opgavevoor verzending wordt aan hot Bykantoor Regontoasehuis Rotterdam Interc telefoon No 7B6 verstrekt dat zich met d doorgifte aan denfactor van Rogeoringswege balast De verkoopavoorwaarden yn hierdoor zooveel mogelijk tot den bekenden vorm teruggebracht waarmee de vereenigingen aet meest vertrouwd gn C B Advertentiën Heden werden wö verbiüd met de geboorte van eo DOCHTER JMRTJE W STIJNIS A 8TIJNIS v ii Oapfillii H i TBECBT 13 October 1914 GEVRAAGb tegen 1 November een nette DIENSTBODE P O van goede getuigen voorzien loon 130 Gulden waaohgeld 26 Gulden en verval Adres Mevrouw v u TOORN Stovinstraat 29 Scheveningen Verzameling Q orlogskaarten VAN DEN Enropeeschen Oorlog 1914 bewattenda i 1 AJgomnono Kaart van Europn Aüié on Afrika voor zoover de landen van doze worolddoolon bij don oorlog betrokken zijn 2 Algomeono Kaart van Europa 3 Kaart van België on Noord Frankrijk 4 Kaart van Noord Bolgiö met e i godeolto van Noord Brahant on Limburg 6 Kaart van Frankrijk met do annfjronzondo gedeelten van hot Znidolgk dool van België van Luxemburg Dnitschland Zwitserland on Italië 6 Kaart van Elzas Ixitharingen on do Franscho grens 7 Kaart van Dnitschland Oostenrijk en Rusland de gedeelten waarde strijd tusschon dozo Rijken wordt govoerd 8 Kaart van de Landen aan do Noordzee Engeland Nederland België Denemarken on godeelton van Frankrijk Dnitschland on Noorwegen 9 Kaart val de janden aan dé Middollandsche Zoo Dozo kaarten c a 25 X 35 cM groot in fraaie lichtbruine kleur uitgevoerd geven op duidelijke wijze zoo goed als alle plaatsen aan wolko in dozen oorlog zijn genoemd of vermoedelijk genoemd zullen worden zij vormen to samen oen album Nog sleohls enkele exemplaren è 10 CENTS werkrijgbaai Gouda MARKT 31 Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijvillige Terbintenis by Hr Ms Zeemaoht als Matroos torpedoniakerUi i ieoftijd2ijaar Kleermaker 29i r 1lln l nn Lnk minimnm leeftijdZljaai ITlUll OUS KUK maximum leeft 28 jaar Si nl ii ft 1 1 ace A minimum leoftijdl9jaar K9llfKt i m IkIt C maximum leoft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximom leef tijd 29 jaar terwql voor jongelieden op een leeftyd van 16 tot en met 20 jaar iramer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlit tingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marino te Willemsoord den Helder 50 POTTELBËKti Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater fr efleaeltfet grmtlB vertaHthmar QmL Agent voor Holland CATALONlC te TUbtffgVertegenwoordiger voor GOUDA en Omitreken Jf M BSLOTfJMJr Agent Amttel Brouwerg Keiaerstraat Tel 83 No 148 Gtouda 53e Jaargang Donderdag 1 5 October 1914 60IIMHË CODRAfr iNTie CL ws © aa d vext©za tïeTDlsLd voor O o o d a © ïx Ora ©tx©lc©aa Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRHS VAN HET ABONNEMENT Va kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad i 50 Idem franco per post 1 90 Abonnenientei worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bg onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewijsnnnimer f 0 55 Ellvc regel meer 0 19 Kjj drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend DienHtaaiiliicdingen per plaatsing van 1 5 regels fO 95 bj vooraith taling elke regel meer 6 ets Reclames f O ÏR per regel Griiole letters en randen naar plaatsruimte Telefoon l atere 82 pen aangevallun worden en dot deze gevochten in uit obreidheid toenemen In de Karpatnen hebben wij na vierdaagsche gevechten Toronya genomen en worden de Unssen m de richting van Wyskow vervolgd Ook hebben in het Vissodal kleine succMvolte gevechten met de wijkoudo vyandelyke aideelmgon plaats geha GevoDgen Franiche gewtelyken BERLIJN 13 Oct Van Daitsohe zijde De Keiaer fftond op verzoek van den aartsbisschop van Keulen toe dat krijgsgevangen gemaakte Fransohtt geestelijken die als gemeen soldaat dienst deden als krygsgevangen oflioieren EuUen worden behandeld Uit Zuid Afrika LONSEN IB Oct Van Engolsche zÜde In het telegram door het Ministerie van Koloniën uit Kaapstad ontvangen wordt het volgende gemeld Majoor Bouwer die door kolonel BrüJge was gozüudon om Maritz te controleeren verklaarde dat dose behalve zgn troepen nog de beaohikking had over een Dnitaoh contingent Bovendien heeft hy al zijn officieren en soldaten die weigerden met de Duitschers gemeene zaak te maken gearresteerd Majoor Houwer hueit een overeenkomst goitien ondertoekend door Maritz eh den gouverneur van de Duitsofae kolonie van Zuid WestAfrika waarby de onafhankelijkheid der Unie als republiek gewaarborgd wordt in rml voor de Walvihchbaai en andere gedeelten van het Duitaoh grondgebied en waarbg tavens wordt bepaald dat de Duitschers alleen op verzoek van Marita de Unie zullen binnenvallen Deze laatste beweert groote voorraden munitie en geld van de Duitschers te hebben ontvangen De Regeering neemt zeer strenge maatregelen en zal de staat van beli over geheel Zuid Afrika afkondigen Koning Ferdinand L BERLIJN 14 Oct Van bevoegde ttjde wordt den correapondent van de Voasische Zeitung te Boekarest verklaard dat koning Ferdinand I in de opvatting en bebandobng vun buiten landsche vraagstukken volkomen door den geest zijn voorgangers bezield is en dat de door beleid en l ozonnonfaeid gekenmerkte politiek van H M3menifi zich in dezelfde banen alt tot Uitgevers A BBmEHAir EN ZOON lottit nog rg kaiiu maar i ijdag kw mi er Vrijdagnacht is b oouen het overkoiiii iv vau li lgwche iroepan op HoHaadachgibied Tot dekking v a bet leger wasiHHi lufanteriecorpH achtergebleven be staande uit de overgeblevenen van versi billende regimenten en toen Ik tuswchen lu iimuHchen doorliep vroegen verwcliei denwi mg hoe zg op lloUandKcb gHnini konden komen s NachU ayn zg hg troepen ach kouten mulden aau ome grensposten en door ouzo doldaten vriendelijk onlvanguu Hh zgn hartelijke kerels uu a jbngens de hospitaalsoldalen zijn handen tekort gekomen om gewonde voeten nu lichte kwBtiuren te verbinden m du niet meer kond h loopen te vervoeren l n ij lieblten bun laatste stuk kmumlnsbruod g geven en koffie en thee gewt om in liiiii geïmproviseerde wachtlokalen de HelgiMolie HOldftti n te laven Zaterdag zijn bij Hulst 15 000 rranncbe en I ngelHche soldaten overgekomen en dp ilelg generaal die hen bracht heeft ziG i zoodra hij op iluUandricb gebuHJ wax doodgnscboten a den val van Antwerpen BKRLUN 14 tiet Ie buitscbe bladen f i en vooruiurend verslagen uil bot verlaten Antwerpen en lum correspondenu Hdiildeien op hartroerende wijze de gren eiooze tiende tan de Van alle middelen beroofde inwoner van Antwerpi n tnoii der k door dr f legerlng getrofh ii bi olking 11 i ottmi iki uliaar dat tn alt lAgeu vau de U volkiiig diep luedelgdeu htHtrseht met d ongehikkigem die men iwklaagt als offers van een verkeerde politiek en van Kngeland s pt rfidle wdert de frane tireuroorlog lu de aal t ie provmcitn onderdrukl is en men in Ie VlaaiuMche gebieden Waar than de laatHie gevrhleii plaatH hebben herhalmgeu van deae onmensclielgklu deu uiet mwr iM hoelt tl vre zen lm de steinuuiig m r ullsciilaud tegenover de Betgen aacf ter geworden Zoo chnjft de Lok Anz Nog doet lie vreugde over den anellen val van Ant V erpen ons hart Boeller kloppen maar onze gevoeien tegenover den overwonnen Mjand zgn veranderd leen twgfel inden a ivang loen de franc tireur oorlog tegen ouij woedde waren wg uiterst vertoornd maar nu is in plaat daarvan uitsluitond miHK tijden gt omen I eiielgk is thuis de verbittering geheel gericht tegen Engeland dat in de oogen van het Duitache volk stewis meer de liow itMte aansltcliler van den oorlog wordt De strijd In Vlaanderen BAS VAN OKNT 14 Oct Ülj 8om rgem wordt op het oogeablik zeer hevig güvocbuni Homergem ligt tuMiohei ïtvit en Kncloo Aftti het OoatelUk Front By de Ooat Pruisische grens BERLIJN 14 Oot Van Deutsche zijde Het Oroote Hoofdkwartier meldt dd 14 Oot s middags Op het Oostelijk oorlogatooneel zijn de Kussen in het gevecht Itnj Schirwindt teruggeworpen met een verlies van 3000 gevangenen 20 stukken geichnt twaalf mitrailleure Lyck ia weder in onze handen Birilla van vrjanden gezuiverd Brj het terugwerpen van de RusbIiche voorhoede op Warschau werden 8000 man gevangen genomen en 25 kanonnen veroverd In GaHoië BERLIJN 14 Oct De Deutsche Tageszeitnng vernoemt nit Weenen dat in bankkringen aldaar het hardnekkige gerucht loopt dat de tluHsen sedert fwee dagen Lemberg ontruimd heblien en dezo stad weder ia handen dar Oostenrijkers sou in jn Op het Oostelyke oorlogsterrein WEENEN 14 Oct Van Ooitonryk8che zude Hedenmiddag verluidt van oliicieole zijde dat de in de linie Stary Sambor ModykA versterkte vijandetyke stellingen door onze troe zooals deze laatstcn dit zelfde enigen tyd geleden poogden te doen bij St Mihiel aan de Maas aanvankelyk met het gunstige resultaat dat die vesting hun in handen viel maar zonder dat de beoogde doorbreking van hot front der bondgenooten slaagde integendeel wordt van daar een terugtrokken dor Dmtschers gemeld De Duitfchera In Bnlgis De afloohl van hei Bplgiwhe leger 1 0 coir vau fiei au U ftawvuiil eut Hiijii oiiJei Uttlo 12 Ui l r 1 Dijim w et i om ie nchrij vn venaiw Je ft iiept n op we n edw tie Jeimug yt ioiiiU van ü n geweidigu goH iim up Ut ntoriiiaeliugt ut l liiüi e u utiv oeluu V lui lie unuagiijke gulx iii ttiHH seii die tie voiige week lieiji u piauiw gevouticu Ijy tw ua deu al vau Auiwrptn Dagiuiang liuh ik te ulzaeU gi Avu Ikh vooriJijtrekküU au het llelgwcue lüger lal uu ut u omtrek van Amwerpfu wegtrok om de verdediging der lorten over te latm aan de bondgenooten Uaailoe waren 18 ÜUÜ Franacheu i n i iigel nUieu naar Antwerpen gekomen de ngelueheu met t cheep anounen vait 14 VI lengte t iii e t met mogen liaten liei geMchutvuur heelt al die dagen uiel upge lioudeu un do c M stukken der i uit tüheru heiibuu liun ouwtHir taan baai Uaid i ewezun Woensdag reedii wau alleu uil Antwerpen ge lucht de regtH rmg imar Ostiüode de gezanten der vreemde mogeiidhedeu herm derwaarts do koning naar lelzaete Daar it g ik hem Donderdag an verwonding zooals Hommige U riciiten luiden ge i poor Hg liep met e m adjudant op de kade een sigaar te rooivun en eag er zorgeli uit Koning Ait urt 10 eou zeer ayupatliloke jong stonde man met iets seer iH ticUeideua en innoiuendM in zgn optreden Voor allerlei iiieuHChon had hg oen vriendelgk wovrd over en de soldaten prezen liem zeer Wartm alle olficieren maar aU di K oiimk zeide oen sol uit tot mlJ dan zou ullei4 wel ander zi gegaan De Koningin wae er ook doch haar 1k Ii Ik met gezien ik kwam julat even Ie laat en ag hot volk Hunnim Maje i tmbim nog toe uiven loen zg naar het liuu au BurgemeoaUir Oéaar de Kleuk gingen waar zij li Ecerdcn Vrijdagmorgen lis do Koning te paard i U de Koulugm per auto naar Ostende vertrokken Het voorbgtrekk van het leger wasimposant Op het groote marktplein van selzaete stonden hAderdeu auto en voortdurend stroomde het maar to artillerie allerlei soort cavalerie lanciers gulden mei dubbel zooveel loase paarden als mannen V tile lauMiurs ltadd tt lansen vaniihlanen Woensdag en Donderdag ging de af FEViLLEVOIX hlrulkeleude de coupé binnen bijna had lilj zijn hoed en reistascb uit de hand lalen vallen In zijn gejaagdheid was biJ als verblind I m bromnierige stem stiet een luldeverwenRching uit Schwerdtnor atameldeeen vercHitsQhutdiging daar hg geloofdeeen passagier in het halfduister op devoetoQ getrapt te hebben iü groette daarop beleefd en wisclite het zweet van zgn Nu eerst kon hij eens om zich he n 7ten Lr waren nog twee andere reizigers in d coiii Voor aoover het licht der lamp aan den bovenwaud mi de rook van iwee sigaren en juiate waarneming toeliel i kwam hg tot het vermoeden d g mannen van middeibart leeftgd waren Zïj zaUtu tegenover elkaar bij een raampje De en die voorwaarts reed was zwaarlijvig h dro een IwrHteligen hnorhaard en aan de hand waarmee hij de sigaar aan dra mond bracht fonkelden eenige prachtige diamanten Hg scheen tiet warm Ie hebben zi ademhaling was hoorbaar ea hU had zijn hoed afgelegd het iMbt der tamp acbeen op zijn gtunuieod ka hoofd Zgp rdamakker tegenover htw flohoen aioh voor de frwacb tucht in acht te aemeo en aelieeD het open raampje sleclrtfl t dulden ter wille van zgn overbuurman Hg oeg een langen donkergrijzon tofroantel van Iwven tot onder geheel dichtg noopt po bad een zwarten doek om zijn kfai en wangen ï en groote grij hoed met brceAm rand overHohaduwde ssgn gelaat zoo volkomen dat niet H nH Ie herktsinun van ot hg ecu tiaard had In iet fluisterend ge prek daf dt e laai te mol den dikk 4i beer oodorhieid herkende Schwerdtner htm aan de broinmerlge steui als ib persoon die hem zoo onvriendelijk verwelkomd Iiad Terwijl hy bg bet andere portierraaui op dezelfde Iwnk alt de dikke heer zich op gn g uiak zettc oordeelde hg noodig nogmaals zijn vetoktschuldiging aan te bieden voor zijn haastig ongewoon binneiikünien Ik kwam oo laat dat Ik ret di vrwsde met meer te kunnen meiniienNeem mij niet kwalijk dat ik zoo on tui mig hier binnen kwam Deze beleefdheid sctieen den bi er lu den grijïlen muitel lots vriendelijker te temmen Het wat alleen wegen den wiiid door de op i dmir zeéée hij h lll id en mi vMwenacbte rhMmaliek Het verwfmdnt ai eigenlijk dat je oo gevoehg bent ici de kaalbootdigemet zekeren pot Ik dacht dat jg id je leven dat wel ontwend zou wezen Alsmen zooals Jij Och wat I viel de ander hem in de rede Viemand ih gc rij aard voor kiespijn Hij wierp het overschot van rijn 4 taar het vPo iPr nit eo ketrde he4 hoofd een weinig naar obwerdÉner di zijn hoofd m de kuiwcns drukte en peinzend voor 7ieb zat te ataroD Waar gaat nw reia bwn mijnheer al k vragen mag f Naar de redldentle antwoorddeÖchwerdüier isonder zich te bewegen Hijalle beb efdheid wa bij niet In en steroiiitng ooi mei vreemden rM ii gesprek aante kiïoopen De vrager wtw g en hervatte weldra het flUKti reod gevoerde gesprok met zijn felHgezeJ ii kwam d oouducteur om bet relnbiljr van den laatst liijgekonien reiriger te knipjien De man met tien breodgeranden hoed ging rerbtop zitten m heflchermde ii b met zijn niauletkraag tegen de biaaentlRDOiiiende frissehe Itir ht ieiiHlvaardiK reikte de dikke iuHT bet iiiljet van Schwerdtner aan den eondiicteiir r en dezi knipte er met zijn tang pwn gaatje in I e dikke flninterde beni tntusHvhvn hoos toe Wel verduiveld zeg eens Ik hebijltdriikkelglc bedong Hoewel g fliiiHierd had Srherdtoer deze woorden toeh gehoord Netiu ing niet kwalijk flnisterde deoonducteur terug getioei toevallig enIn Aihaast htiofi de statlooHchet elf dienheer ingelat ii Je zuU wel b m rki Imbben dot ik geen tijd méér had Oowl maar geef voortaan U ter acht Ik hoop dat het narhtvtirkeer nitH oo druk ia dot we nog meer toevloedvflu reizigertt t waeht m beblton Daar zai ik wel voor zorgen u kaner op rekenen Tk conducteur ging sloot hot portier hwerdtner kroop nog dieper In zijn Bl v ixSL hoekje eo gaf zich moeite om te toonen dal hg ge n notitie wilde owuon van het gmprek dor heereo die zoo gaarne ongestoord wliden blijven De tioer ia grijxên mantel baalde nu uit ou zijnur lUMitelzakken een koker te vtuti chijn Ik zal nog maar x u ntgaar aansu ken Dat is het liestu middel tfgeu kiea piju zeldfhij Doch daar actm n hij lelaIe Ifedenkim Hij boog lt t lichaam voorover naar Hchwerdtner en hleid hem den ligaronkoker voor welke uit twee kl ppnn iMuttond waarvan hlj de een met df vingers gMloten hield Wg aljo u mlasebien la tlg tiiHt oaurookcii wilt ge daarom zelf liever ookiime loen miJoh er llij vroeg dit met gedompti stem atstrf hg wegeim zijn rheumatiek den mond bijna QH i kon openen I aak u ik rook ao oBtwoonld krhwerdtner Maèer zieb beteedlgd te loonèR tr i te bear zkk roet een sohonderophalen Ipritg tij nam een sigaar uit den koker kroeg vuur van zijn vriend en l org den koker weer in zijn mantelzak Bohwerdtner sloot de oogen Het vmtonlg gt ruiMob der wielen en het gemom v H l van zijn twee reisgewUen bij het andere jHirtlerraampJe deden hem altengni in lulmeren r aar hij trokken de jongHte gï lienrtRnlssen uit zijn leven in nevejaeh ligo be lden het oog van zijn gpwrt rnorbij Wordt rarvolgd