Goudsche Courant, donderdag 15 oktober 1914

o 13605 53e Jaargang De in Russische bladen verspreide geruchten over buitgemaakte Duitaobe kanonnen missen eiken groad In Polen en Galiotö WEENEN 15 Oot Van offioieele Oostenrgksohe zyde Gisteren veroverden onze troepen do versterkte hoogten van Starasol ook bij Btary en Sambor won onze aanvallende beweging veld Ten noorden van Strwiar hebben wy een reeks hoogten tot aan het Zuidoostelyke front van Przemysl in bezit Aan de Ban stroomafwaiu ta van de vesting word eveneens ge streden Onze vervolging van n vyand over de Karpathen strekt lioh uit tot Wysekow en Skole BERLIJN 15 Oat De Secolo bevat een telegram uit Petersburg volgens faetwelic een groote slag aan den linkerover van den Woiohsel plaats heeft Het front tussohen Sandtimir en Petrokof moet zich over bijna 200 K M uitstrekken Men meent met een sterke Duitsche Btrydmaoht te doen te hebben Militaire beoordeelaars hopen dat het den Russen zal gelukken de Duitschors terug te dringen of op den weg naar Warsonau te vemi igen Anderen meenen dat het beste plan zou zyn de Duitschers uit hun basis te lokken opdat hun zijvlongol in Galicië en Noord Polen aan eventuoole aanvallen werd blootgesteld Aan den anderen kant wor lt opgemerkt dat politieke redenen het voor de Russen raadzaam maken Warschau tot het uiterste te verdedigen De Tsaar zond de bevolking van van Wanohau do venaaniag te vertrouwen op de Russische wapenen PETROGAD Petersb 15 Oct Van Russische zyde De ouver neurgeneraal van Waivchou richt een oproeping tot de bevolking om zich niet ongerust te makon over de Krygsgebeurtenissen in Russisch Polen Het leven in Warschau gaat bIjii gewonen g ilig lu l olnt ItlvHtUN H Oct Vod Dultnobe zijde i en Oostenrijker wien hut goliikl 1 uit Warschau t ontkomeu bemlu rjft in de Nova iteforiiie d daar hwrsehende toi tBndeii I e Uiissiscb overheid ziet iitter H Q voof Spion aan Onder de PoolNClie eu Joodsche evolklDg hebben reoda herhaaldelijk arri Hiaties plaats gehad Het Gouda wtm terstond terug In zijn fantaHÜHeh looverland Wa dit tn de werkelljkh id maar oo Mpuedig te Iwrelken geweest I Ach li t was zoQ mooi zoo belder licht alken de nachtuibii iikA hun akelig ge krsM wilden er nii b van weten die ongefukHvog s die het zonllclil sehuwiii Mi Hiden £ zich niet krijschiiid a n den voortsnellftideu wagen In dwazen angMl en kleing slige wottde kiiagiiidf aan ife ijzrreir ipaken der wleitm lf was het m werkelijkheid de rem die werd aangi draald omdat di trein Utogs een helling naar Uned i ging f l It was Hcbwerdtner s laatsl ginlachte hij VHrloor het hewustxija 9D di deed lieni goed Nog tileebls eenmsal had bij een onduidelijke gewaarwording van do wereld iilten hem Tiet was aliiof plotwellng H n lange donkere gedaante voor hetn oprees lïfj d vMl mwite om de oogen te opi ni n en toen bvk het wH of de lainp aan den iMJvrawand venhibiterd werd Dat ivas alles Vervolgeos verliep een lange tijd lip slaap overmeesterde hem Dp oiiwfM rstaanh re wijze l eo akelige Irooiii lj naiiwde Hitu en hij had eea gevwl alMOf een groote zwaartt Vm drukte anhoudi nd ruischte hel iu zijn ooren en 7iin ademhaling werd moeilijk 2 I Frederlk Schwerdtner wan eeret kort BHeden van wn groote rel in het vader l iia hTuggekeerd In liet ftljemw flhuis van liet stadje Bergbausen was iij Als vee opgevoed onder de vaderlijke Wing van den redor Krug aan wiens M ort raak hiJ later Ie danken had dat 11 arwtocraat wleos landgoed in de nabijheid van het stadje lag hem onder ijn boflcherming nam l i heer baron Un lllench liet hem het gymnasium wj ï BIT vaderstad liezoeken en zond hem ver vtolgPiiH naar de universiteit te Jena l wr studeerde hij in de klafleieke let T n waarvoor hij steecte wn bijzondere doorbelde had gevoeld Na zijD fwhittef ud examen had zijn ade ijke be cherHXT hem zelfs de mlddeien verschafl voor langdurige atudiereizen die liem de l si le twee en van Duitachland had fpo verwijderd gehouden In diit twee jaren had Wj den jongen feleerde een merkwaardige verandering plaats gegrepen Hij bad een MÜt geslaK i in de wereld en in het Ifv iMstachappij watt van hij als eenvoudig udenl met ze r ingetogen levenswandel wil Rpwi deokl eeld had gehad Rn toen Uw Lichaam by tijds te xuiveren van opgehoopte onreine stoffen voorkomt vele Kiekten Het beste en goedkoopste middel hiervoor iqn de Laxeerpillen van Apotheker BOOIL Deze pillenNraiveteif hetbloed verwyderen alle vnUe stoffen verdryven overtollige Gal en Slymen bevorderen den stoelgang Prgs per doosje 25 en 50 cent 16 Verkrggbaar te Gouda bg ANTOK COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLPF Korte Hoofdsteeg 3 Adveftentiën HedeD overleed in don onderdom van ruim 87 jaar ten huize barer dochter de Wed A JANKNEGT geb Vkukkrk Namena hare kinderen zustert en broeder kleinkinderen on achterkleinkinderen Wed J V DOOBNE geb jAXKKiinT Bophiaiitraat 30a Rotterdam 10 Oct 1914 Verloren WOENSDAOAVOND op het perron van hot station te OOUDA een gouden ping Tegen belooning terag Ie Ijezorgen aan het HOTEL I E ZALM te UOUDA CemeeDle Lietlialiriekeo OOUDA De DIRECTjK maakt bekend dat met goedvinden van Bnrgomeeiter en Wethouders van Gouda de stroomteverlng der Centrale zul worden onderbroken op ZONDAG 18 OCTOBER 1914 on loonoodig ook op ZONDAG 25 OCTOBER 11914 telkenmale van dos voormiddagi 7 uur tot 12 uur tot het doen van oenigo werkzanmboilen in den hoogRpanningaaanlegderfabriek De vorige aankondiging vervalt hiermede DE DIRECTIE Witte Bioscopg VRIJDAO IG OCTOBER en volgende dagen Elite PregpamiiHia Do groote Monop4 lfllm i Oroot aeniatie drama in 5 deelen Naar de beroemde romani van M FiRKBK SitlS ViVUNHI OK Mo IT MOHAM en de Markiezin or FH aitNxu Deco film in circa 2000 M lang Utedeul HSOigUIE VtlliHniLl 2de IE yiNVELIJlE lEMI 3de tEIEO 4de IET miLIT WIEEKT mUELF r de EKmiL Verder een keur van extra nummem Bnomi nccet Kont dit lUa GEWONE PRIJZEN Vrijdag 16 Oct Beneflce avond voor den gevlerden Explicateur den Heer JOH STEENBERGEN NutS Spaarbank HAA STREC HT Zitting den denlcn Dinsdagr van iedere maand ten huize van Mej de We l A M BLANKEN van des s middags 128 uur Rentevergoeding 3 17 HET BESTUUR Dames Haanraaaoben met Eleotr droging Aparte Salon Levering van alle aoorten HAAR WERKES MAK T BB SOnU GoiHeur Ooathaveo 31 i i i j j Stremming Passage 1 BURCiKMEESTRR n WETHOUDERS van HAA8 JUECHt iimk n Lekend dat liet yurloer voor rijtuigen qv r é e opftastl u lig van de gekanaliseerde HollandM lie jUsel bg HAASTRECHT vu dei raden tot en met 26 OCTOBER is GESLOTEN Hwstmlit 15 Oetober 1914 IJmgemeester en Wethouders voornoemd v HEMEIIT Burgemeester A DE GROOT Secretaris V eFpmelJM Q orlogskaarten VAN Diaf Enropeeschen Oorlog 1914 bewatteniiai 1 AlgemeAne Kaart Van Earopa Azië n Afrika voor zoover de landen van deze werelddeelen bij den oorlog betrokken zün 2 Algemeen Kaart van Europa 3 Kaart van BelgiS en Noord Frankrjjk i Kaart van Noord België mot oen gedeelte van Noord Brabant en Limburg 5 Kaart van Frankrijk met do aangrenzende geclee D van het Zuidelijk deel van België van Luxemburg Dnitschland Zwitaerland en talië 0 Kaart van Eliaa Lotharingen en de Tr p phe gre f 7 Kaart van Duitaohland Ooitenrylc en Rusland de gedeelten waarde trijd tuaschen deze Rijken wordt gevoerd 8 Kaart van de Landen aan de Noprdzee Engeland Nederland België Denemarken en gedeelten van Frankrijk Dnitselfland en Noorwegen 9 Kaart van de Landen aan de HiddoUandsohe Zee Deze kaarten ca 36 X 35 oM groot in fraaie Ucbtbrnine kleur uitgevoerd geven op duidelgke wyze zoo go Is alle plaatsen aan g slsohte 9nk l axBmnlarfii è 10 QENTS m iiBtge cnhuit LOOPT UW KAM WEQ MET UW HAAR 7 t KOKO t Mr kMia hrt MARKT 31 KOKO HAAR KOKO OOET HET HAAK OROEIIN OAAT HCT UITVALLEN TtOCM HU U A TA CVAT OEEN KLBOISTOr OUE Of VET VUriMKSHEND VOOI DK HOOrDHU n KOM nr VUWAAO VAN VW HtOWtT OF COVRSI WUiZi W Ml a l 0 ia lMnr i l fc Jmmi iÊm PkM anaa mm DEPOTHOUDERS Goud ANTON COOPS Wijdstriat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen d Ussel A GROENEVELD Lxx Zegwiwd A OOSTERLING 86 Adverteert in dit Blad Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr Us Zeemacht als Matroos lorpedomakerUinimumieeftjdiHM Kleermaker j n e s9i r Matroos kok 8 oker Z klasse maximnm leeÜ 28 jaar minimum leef t d 19 maxi mam leeft 25 jur indien reeds zeer voldoende kunnende at aken n aximum leef tijd 29 jaft terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 16 tot en met 20 jaar immtf de gelegenheid ia opengesteld om bij do Zeemacht in dienst te treden ab liohtmatroOB of matroos Se klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming dw Uarine te Willemsoord den Helder 50 m KoÉklIjke hMn hmm i m ImpKr OPGERICHT irM 7 Voedert iw Vee met de ifttivere pM wA merk A r en W b movAaoomKivH9 mmm mev Uitmuntende door hoof eifrit en vetgehalte en grootste voedingswaardr ereIHvloma Parijs 1900 egf Qtl m l lff l Ifuhna ilonijiiiliio i r m u mk tH Onbetwiatbaar het bette en goedkoopste motorrQwiel Wearwell Rljwlcfeu ijji wl Hiljk ii bui il pijji ADR DE GBQOT Sleiweg 79 G liD l Prijsoouranten gratis IMPORTEURS OEBR SIEBOL Amsterdam Abonni H Q fj o dit HM GOUDA 15 Opt OntspimniMiaüwl voor milit ren 6 n nm 10 qm 26 Oct 2 uur Verg Armenzorg Gebouw V Woningtoezicht HAASTRECHT 15 Oct Zaal Wed Blanken 7 uur Alg Vorgad Holl Sfij v Landb afd H en Opstr Beleefd verzoeken wg geregeliftijdig mededeel g te mogen ontvanganvi vergade ncrn concerten vermakelskbeden en o de e dan in oM ag nda te vermelden Electr Dr A Brinknun Zn Gouda Vryda 16 Oetober 1914 mmm courant iTi© u ws © XL d V ©rtexi tiQTola d voox G o vjud a © aa 03aQ str©3s©3a Verschijnt dagelijks Ml behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post PRIJS DER ADVERTENTIÊN f 1 25 1 50 1 50 1 90 Van 1 5 gewone regels met bow j8nummer f 0 56 Elke regel meer 0 10 liji drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dicniiaanhicdingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Abonnementen worden dageljjks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bjj onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 uitgevers A BBUfKMIlN EN ZOOH Telefoon Interc 82 Donderdagmorgen zijn de Dmtschers te Blankenberg aan zee aangek en Men verwacht hen heden te Ostende Typhus LONDEN 15 Oct Volgens berichten aan de Parijsche bladen zou typhus zijn uitgebroken onder de Duitsche legers Van Franscho zyde wordt al het mogelijke gedaan teneinde besmetting te voorkomen Hbld Oanadeesche troepen LONDEN 15 Oct Het eerste contingent Canadeezen kwam gisteren te Plymouth aan aan boord van een aantal groote p$kketboote n do eerste kwam te 9 uur aan wal de laatsto 12 uur later Do troepen werden door een groote menigte geestdriftig ontvangen vHbld Do Ireddor der Engelscbe matroien beloond LONDEN 15 Oct Op voorstal van dAi minister van Handel hoeft Koning George de zilveren medaille voor betoonde dapperheid toegekend aan R P Voorman kapitein van het s s Flora uit Amsterdam en aan J A Berkhout kapitein van het s s Tit n uit Amsterdam ter belooning voor de redding der overlevenden van do drio gezonken Kngelsche kruisers In het verre Oosten LONDEN 15 Oot Een telegram uit Peking van gisteren meldt dat dehoofdaanval op Tiingtau zal worden begonnen na het vertrek van de noncombattanten benevens 10 Duitache dames Hbld BERLIJN 15 Oct Van officieele Duitsche zyde Het Groot Hoofdkwartier meldt dd 15 dezer s namiddags Op het Oostelijke oorlogsterroin is een met sterke troepen ondernomen poging der Russen om naar Oost Pruisen voort te dringen alk mislukt te beschouwen De aanval van onze troepen die in Polon schouder aan schouder met de Oostenryksche troepen strgden maakt vorderingoh Onze troepen staan voor Warschau mot ongeveer H legercorpsen Een op de Hnio Ivangerod Warschau ov r den Weichiel ondernomen Russische uitval werd over de gebeela linie met zware verliezen voor de Russen afgeslagen daar het gepeupel reedui was begonnen te plunderen De o verbirj vendelgedeelten van het Belgische leger hebben bij de nadering van onze troepen Gent ten spoodif te ontruimd De Belgische Hegeering moet met uitzondering van den Minister van Oorlog lïich naar Hilvre hebben begeven Onze corr seint ons uit Ternouzen De Dnitsche consul overhandigde mij het volgende schryven van burgemeester en Kabinet van Antwerpen aan de Nederlandsche pers Antwerpen 13 October 1914 Ik wil de eerste gelegenheid dio mij geboden wordt om met Nederland te oorrespondeeren niet laten voorbijgaan zonder uiting te geven aan de gevoelens van warme dankbaarheid van ons volk voor de roerende onberekendo gastvrijheid met broederlijke liefde door de Nederlandsche natie en in het bijzondfer door de overheid en bewoners der grensdistricteo aan onze vluchtelingen gegund Het is een schouwspel dat aller bewondering verwitkt en waarvoor geen woord onze dankbaarheid kan weergeven Later gelegenheid zal toelaten het in meer gep ten vorm te doen maar ik zal U dankbaar zijn van mijn schrijven aan de lezers mededteling te govon Persoon en eigendodk gn in Antwerpen veilig Hier gedomicilieerde burgers van regfllraatige broodwinning worden zonder formaliteiten toegelaten on kunnen gerust terugkeeren Met hoogachting Uw dw LOUIS FRANK Volksvertegenwoordiger voorzitter dor Intercommunale Commissie PARIJS 15 Oct Van Fransche z jde In het om 2 40 uur gepubliceerd commuoiqné wordt gezegd dat do Daitsche troepen koraeilde van Antr werpen op weg zijn naar hetWosten en dat zij in den avond van 14 dezer de streek by Brugge en Thielt hobbon bereikt Aan het Oostelijk Front PARIJS 15 Oct Hot communiqué van elf uur luidt dat do berichten Van het front er op wijaen dat geon belangrijk wijziging in den toos tand is gekomen Blankenberg bezet SLUIS 15 Oct Part Telegraaf zgde In het cm 2 40 uur verschenen communiqué wordt gezegd Op het Oostelijke oorlogsterrein wordt de slag voortgezet over een front zich uitstrekkende van do omstreken van Warschau langs den Weichsel eo de San tot aan Przemysl en verder ten zuiden van de Dnester Na den val van Antwe n BERLIJN 15 Oct Van officieel Duitache zijde Het Groote Hoofdkwartier meldt dd 15 dezer s namiddags By Antwerpen zrjn in het geheel 4000 a 5000 krijgsgevangenen gemaakt Men kan verwachten dat in den eerstvolgenden tijd nog een groot aantal Belgische soldaten die burgerkleeren aangetrokken hebben zal gevangen genomen worden Volgens mededeoling van den consol te Terneujen zijn ongeveer 20 000 Belgische soldaten en 2000 Engelschen op Nederlandsch grondgebied gekomen waar zij ontwapend werden Hun vlucht moet in grooten spoed hobben plaats fehad hiervoor pleitten de groote oeveelheden weggeworpen kleederen en andere zaken vooral van de Engelsche Royal Naval Division De krijgsboit te Antwerpen is groot en bedraagt minstens 500 kanonnen een groote boeveelheid munitie ontelbare sabels zeer veel verplegingsmateriaal talrijke automobielen vele locomotieven eu wngens 4 millioen kilogr graan veel meel kolen vlas Toor 10 milHoen mk wol kopfer en zilver voor een waarde van een half millioen fk een gepantserde spoortrein verscheidene geladen ambulancetreinen alsmede een groote veestapel Belgische of Kngelsche schepen bevinden zich niet meer te Antwerpen de bij het uitbreken van den oorlog in de haven van Antwerpen liggende 34 Doitsche stoomschepen en d zeilschepen zgn met uitzondering van een nog aanwezig Echter zijn de machines onbruikbaar gemaakt aangeboord en tot zinken gebracht is alleen de Geneisenau van den Nordd Lloyd De groote havensluizen z n onbeschadigd doch zijn in den eerstvolgenden tyd door de op den bodem liggende met steenetf verzwaarde schuiten niet bmikbaar T e kaden zijn onbeschadigd De stad Antwerpen heeft weinig geleden de bevolkmg houdt zich rustig en schgnt verheugd te z n vooral De Oorlog Aan het WestetQk Front De Doitschers van Rgsael verdreven lONDEN 15 Oct De Daily ChroBiote verneemt uit Calais dat de Duit chers nit de stellingen om Rijsse verdreven zijn De spoorwegdienst Calais Rijssel is hervat De Duitschers nikten in sterke macht in de richting van Calais op maar worden verrast en over de Belffische grens teruggeslagen De DoiIy Express meldt dat oen aviatenr een bom heeftlaten vallen in het Daitsche kamp bg Wyterhaete ten zuiden van Yperen De Dnitsohe artillerie beschoot Bailled en Hasebroeck Men werd gedwongen in wanorde terug te trekken over de Lys De Times verneemt uit Calais dat een Daitsch vliegtuig Maandag bommen liet valden bij St Omer ÏVee menschen werden gedood J gewond Vijf ransche vhegers vervolgden en vernietigden het Daitsche toestel Hbld MKRLIJN 15 Oct Van oHicleele DuitkIh kIhzijde Het groote hooldkwartior meJdt U 15 dfzer oauiidtiags lic asnvalien der ranschen in de om tltcrivaii Albert zijn met aanuiorkciijkü StrÜBKon voor don vijand afgealageo ttwrigens bobben zich in liet Wwti n tm wijzigingen voorgcdavi PARIJS 15 Oct Van Kransche zijde Id het om 2 40 uur openbaar gemaakt rüuiniimiqu wordt het volgende medegedcHd U onzen linkervleugel hoeft de vijand ilm linkeroever van de Ly ontruimd lil io oiiiHtreken van Lens en lu rfeben Arras un Allwrl hebben wij merkliarc voriK ringen geciiaakt ia liet centrum tuBBChen de Üise en de Maan zijn wlj voortgerukt in de richting an raonne Noord Oostelijk vbq den w Berryan Uao Ile pie en ton Koorden van Prunay In de richting van Beine hftbljen wij veracheideoe Duiteche loopKravon geootnen l uflscbon de Maas en de Moezel M ij na tn den nacht van 13 op 14 Oct ill aanvallen ten Zuid üoaten van Ver iiiii te hebben algesli cim den Uden ton lUden van den weg naar Metz voortgerukt Op onzen rechter vleugel heblH n wij het ÜMleeltelijke ollensief van den vijand ten Noorden van St Dié definitief tot staan p liracht PARIJS 16 Oct Van Frarincbe feWlletMT Iicel met zijli gevoH in utrijd warm en waar bij zoo gaarne im t jeugdigen ij t U gen wilde te velde trekken en twtw diti dag van ijn verblijf m lierghauBwu uKMWt de oud rector reinls het grijze hoofd Hchiidden over JC a voomiali mn lf rling en Redert deed bij dat iiog herhaalde malen Hij was een andere geworden ztn de oude heer bem ronduit en Ie et lijk om UHh Terborg m te houitcn opfïitMiarde de jonge man hom vrijmoedig zijn nieuwe gedaehten en gevoelen 1 e rector meende in deze 1 kont nii de tem eeuet slechte tot mets goeds leidi ide nieuwe riebtlng V hoorett doorklinken eo hij deed tijn uiterste boflt om het kwaad uit te roelim dat bij Vrv denk had wortctl gescboteu daarbuiten in het gedriilsch eener zedf ooze wereld n roMi bad Schwerdtner na kort bwaad het Ijewhiit geoomen Bei ftUr m ver laiea vroeger Hn aanvaakelijk Iwpaald wa liever dan laU f U moeten lieeagaan iia een openlijken twi t met den re aor Hij wa nu oji weg naar de resld Btle waar bij onmiddelli zi ten huize van zijn iwsehermliwr Itsron von Kllcl rich wilde aanvaarden Hoewel lieht ingesluimerd verloor ij lorb niet geheel het befwf van wat rondom h iii vöorziel Hij voelde dat do trein bij h it volgende tation stUJhleld en wülge minuten later weer in l eweglng kwam Hij ble f echter rtïl ïitt zonder een Inchlje te scheppen want hij wlWe InnlajKfl om uit te ruHten Doch zijn geest bleef wwksaam in nevHaehtige l ldrn traden de indrukkr n van gUtt r m bitieu weer oor hem op in eigenaardige verwarring van inbeelding en werkelijkheid Nieuwere Üjflim nlfluwere Ih grippen 7UchltHU dt wielwi in hun snelle vaart over de ijzeren poorralis H im oneindige toekomst vol lldbt vertoende zich aan zIJn t fwonderende blikken I och het doel waarnaar de ziel Mtreeft lag nog achter n groote massa afbraak stemeu eo l tmtiOopi n terwijl giftig gedierte den vol v rlangen voorwaarts nellende wandelaar tfgrmoet kroop Zwaarden lantten 11 groot vlammende vuurpoelcn versperden den weg voor zijn lichaam terwijl 2rjn blik met de vrijheid eens vogels door f ruimte vloog Dai WM een harde MrJjd doeh imiedig voorwaarta 1 Waitrom te Iraltti I tke overgang in de tijdperken Ier onlwlkkellng kenmerkt zich door tnjd zotfwel in if natuur als in het f iii Irr volk ren u klonk het gedrulscb kr wielen als en opwekkende niartteh bij den Intocht ftn een overwinnaar I en tot vallig stoelen van den wag xehrikte den jeugdigen droomer op voor een iwcon e opende hij de oog n Acti ja daar lagen de küm eas op de ziiliftnktii laar aan den wand ttengelde et n op earton geplakte aMikondigiag van fle ttpoormaatftchappij of van wat anderM I Tl gimlw witen twee reisgezellen inecngf oken zij hadden hun gesprek gestaakt en warm Mijkhaar ook fngesluiiiK rd Sehfl erd l T iloirt iU oogen weer en Bl irsu werd hij overuiwalerii door oen b geerte urn te weten die veel verder voortdrong dan de zaken die men zich aan do gcIferde faculteiten kan eigen maken Met zijn intrede m de leerschool des levens kwam hem als tieperkt en onverBchilIlg Voor wat hij tevorea als een afzonderlijke wereld zijn elgoo wereld had lieHchouwd llij was heengegaan als een schoolgeleerde met beperkten geziciilMkriDg vervuld met b mwlen en gewaarwordingen die in het liart van den jongeling het stof der dorre Imekengeloerdheld wegvaagden Het wa alsof hlj eerst nu den weg naar zijn eigen hart vond naar zijn ziel Hle rewlH lang dreigde te verfltikken onlier oude formnleB en onlwwezen leerwtellingen Zijn vaderland kwam hem ou ook heel ander voor dat men de verandering btj iMsn ook opmerkte zou hij OBUiiddeliyk ervaren door zijn vaderlijken vriend eu Iwrmeeöter den rector Krtig Schwerdtner j OU vooreerst in dienst treden bij baron von I IleHcb al3 bibliotliecaris en als leermeester van den jOBgsten zoon de huizes r e wefk verlof die hem gt nnd was voor hl zijn ambt bou aanvaarden zou bij bij Krog ia de oude omgeving van zijn knapenüjd doorbrengen Wordt vunrolg Ooch maar al te spoedig kwam hij tol het Iwsef hoezeer de omte on eving hem vreemd geworden wft Het vf ijf in het kleine stadje waar de lieden g mimen blik hadden kon hem niet moer liekorec Daar heerBchle nog een menigte van oudcrwPlsche ev be8chouwiofea die ge