Goudsche Courant, zaterdag 17 oktober 1914

o 12606 53e Jaargang KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene konnis I dat de Gemeenteraad hoeft benoemd tot leden van de eommissievan bystand in het beheer van denGGmeoiitolyken Reinigingsdienst do Heoron R U JONGESBÜRGER J H VAN DER TORREN on A J IJSSELSTIJN Az II dat Burgemeester en Wethouders uit hun midden hebbon aangewftzen tot Voorzitter van de Oommia ie voornoemd den hoer C W VAN DE VELDE tot wiens byzondoien werkkring de zaken van deopenbare reiniging zullen bebooren GOUDA den 15 October 1914 Burgemeester en Weth voornoemd R L MARTENS De Secretaris J V HEUSDE Zijn om don geheolon invloed van oorlog en crisis in de jaren 1914 on 1915 op de staatsfinanoiön te doen verdwgnen Daarover oen kloek woord te spreken is de taak van ons Parlement Ëen kloeke daad daarop te laten volgen die van de Regeering en volksvertegenwoordiging beide Wg zijn het geheel met het betoog van dr Bos eens Niet alzoo de a r leider Wie do Nederlandsche politiek byhoudt weet dat dr Bos door zyn geheele politiek verleden tot het standpunt moot komen dat hij blijken bovenstaand betoog inneemt Bg de Inkomstenbelasting trachtte hy zgn theorie in de wet vast te leggen over de bekende vrijzinnig uomonratiaohe amendementen welke toen verworpen werden Terecht wijst dr Bos er op hoe de noodzakeiykheid van groote uitgaven maar al te vaak leidde tot het opleggen van lasten op do kleinen door tanefsverhooging en aocjinsen Protectie was byna steeds de tweelingzuster van het militairisme on in tal van landen triomfeerde hot stelsel van hooge invoerrechten na een kostbaren oorlog Daarop tijdig te wgzen is do plicht van den voorstander eoner democratische politiek Hoort nu don heor Kuyper ïn de Standaard van 10 October driestart hg over het betoog van dr Bos Dit nu san te durven bg de bekende verhouding van Tweede on Eerste Kan r krggt ook waar ons oordeel dr Bos gaarne van zulk bedooien vrypleit al den schyn als wilde hu de Tweede Kamer oen desbetreffend voorstel waarvan hg zeer stellig vermoeden kan dat do Eerste Kamer het zon verwerpen doen aannemen alleen om oen kobi netskwestio mot de gevolgen van dien ait te lokken Üe heer Kuyper kon wel niet dui delgker bewgzen dat hy de Kerste Kamer als oen brand kas toncol loge beschouwt t Deze onhandige driestar bewijst intusschen wel dat de heer Kuyor von 1914 in een gansch ander milieu verkeert dan de man die eenmaal man der kleine luyden heette 1 BEKENDMAKING AAN Belgische Vluchtelingen De BURGEMEESTER van Gouda naakt aan de in deze gemeente verWevende Belgische Vluchtelingen ten Wzoeko van de Nederlandsche RejNHng bekend dat bet Duitsche opperbevel den tenigkeer van Belgische Vluchtelingen ieeft toegestaan en dat van wege de Nederlandsche Regoering maatregelen zallen worden genomen hen zooveel mogeUjk naar hunne woonplaatsen in Belgit terug te zenden en verzoekt hun die bereid zyn naar België terug te koeren daarvan ten spoedigst kennis te geven aan het Steuncomité Sociëteit Ons Genoegen alhier doch waarschuwt den mannen die in een of anderen vorm dienstplichtig zijn in het Belgische leger dat zy op straffe van als krijgsgevangenen behandeld te worden niet naar België mogon gaan GOUDA 17 October 1914 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS lies moet hier oo blijven totdat er procm vorbaat h opgemaakt door de niiibtenaron D iod wal een ongeluk Maar mijnheer gij zljt er tuoh bijgeweest I Je moet iocli teuiuinHte bitsg lioord bebiMtn Ik ik wfH t niot ik heb zoobijzonder vost gctiiapeu op ti t oogenbllkix he mij iiog of ik gekweld word dooriHn waren droom Hoe is het mogelijk iHin moord een sluipmoord De treil reed het reusachtige station der residentie binnen en intmMcbeu overwoog d conduotour wat zijn püoht in de allerwrate plaats nu van hem eiHCht WtJ moeten eerst d uitstappende posHogiers laten heengaan act hij nu Kom hier mijnheer wij verlaten in elkgi val deze coupé dat is geen aangenaam verblijf Wij zullen het portier slititen en r vooe blijven xtaan Allereerwtmocitni wij tien toevlotfd van nieiiwagierlgw voorkomen Als de boofdoonductenrbier langs komt zal ik hem du zaak verlellon Dan moet die de noodlge Htapixmmaar doen f p man verliet de coup haastig door e halfgeopeiide denr zowlra de trHn tilstond en wenkte Schwerdtner hcni t volgen Wordt vervolgd 3 H6 daar schrikte hy plotseling op Ha dat fen gillende kroel of l i II verschrikt r pen van een naam P I en oogf nlillk werd zijn wilskracht ge kt hij trachtte zich te lievriiden uit zijn verdooving doch met onwcerfltaaü rc macht ovrarmeesterdo de slaap hem w fr oen wonA rlijk vaste slaap die hfiii nirt verkwikte wwit zijn hoofd voel loodïwaar Hij verviel in een tooBtand vftQ ewuAtelooxo verstijving waarbij geen Iveli li veneverrichting meer was te be p uren Hoe lang hij in dien toestand bleef wist itj later zelf niet juist te bepalen Het eersU wat hy zich later weer wint f herinneren was dat hij een koude rlll Hg vo lde Het gevoel van koude werd sterker eng ademde hij de lucht diep in Daarbij had hij een stekende pijn onder fl n flchedel en itij do slapen pb een flauw20etPn Btnaak in óm mond Instinctmatig 1 bij de half verlamde armen uit ala om zich te bevrijden van den la t die op biTii drokti Zijn handen streken daarbij i t weg dat hem als oen dichte sluier oiD het hoofd had gelogen Of dit echter A Zn Gouda Adverteiitiën Iej deWed E Alter GEVEAAOD tegen 1 November een nette DIENSTBODE RO van goede getuigen voorzien loon 130 Qalden waschgeld 2C Onlden en verval Adres Mevrouw v d TOORN Btevinttraat 29 Rchevoningen 269 Gedempte Gracht 269 DEN BAAG geeft de HOOGSTE W AAUDE voor Gedragen Bioscoop Salon Gouda Vooruit Heerea en Duaeskleeding Koopt geheele ol gedeeltrn van Inboedels Ia ook naar buiten de stad aan huia te ontbieden Buitengewoon PrachtProgramma met de kan tfilm Brieven worden vergoed L t a V p op NAAX en ADSBS I Uej de WeiE ALTER De Middernaclitsziiii 269 Ged Gracht 26Ö D£JN HAAG Dienstaanbiedingen liebbnn in de Aangrijpend drama in i acten Van de beroemde Noorsche artiiten Op het Oomomeei Natuur John doet wonderen TrucHlm De Athleeta Humor burlesque De naohtmerrie wen Bob Cdiuedie HUiusanto ZiidMi niil S iir S Ij firlusfiig Floatilwapreken 5 et per plant ïoudsche Courant Bleed tmeeet Ütr Daeulvertrniieii kostea slMkls bIJ vooruitbeltling 1 6 regelfl f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Meg wordt TcruoU tp t MERK ta Icttea UIT HKT MlOAZUN VAK GEWETENLOOS il het TT ieta anden in de handen te atoppen dan U vraagt Ziet daarom goed toe zoo ge vraagt om een doosje bloedmUvuretule Laiceerpillen 8iym Oal en Mnngpillen van Apotkeker HOOM dat ge het goede krijgt De echte I axeerpillen van Apotheker BOOM prija per doosje tiS en SO cent ijjn voorzien van den naam Apotheker BOOM en de handteokentng firma A M BOOM 19 Verkrijgbaar te Uouda bij ANTON COOPH Fa WOLFF Co te Rotterdam by E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdateeg 3 M RAVEN8WAAYZ0NEN aOBISCKBM Deie THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vyf twee en een kalf en een Ned m met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot do uitvoering van geëerde orders aanIjovelend J C HUL voorheen J PREEBAART I z i 0ERPü5T 5IÖAR aOMM V erzame ling Q orlogskaarten VAN DEN Eufopeeschen Oorlog 1914 bewatlende 1 Algemeene Kaart van Europa AziS en Afrika voor zoover de landen van deze wernlddeelen by den oorlog betrokken z n 2 Algemeene Kaart van Europa 8 Kaart van Belgifl en Noord Frankryk 4 Kaart van Noord B lgië met een gedeelte van Noord Brabant en Limburg 6 Kaart van Frankryk met de aangrenzende gedeelten van het Zuidelijk deel van België van Luxemburg Duitsohland Zwitserland en ItaliB 0 Kaart van Elzas Lotharingen en de Franache grens 7 Kaart van Duitsohland Oostenryk en Rusland de gedeelten waarde atryd tnasohen deze Ryken wordt gevoerd 8 Kaart van de Landen aan de Noordzee Engeland Nederland België Denemarken en gedeelten van Frankryk Duitsohland en Noorwegen 9 Kaart van de Landen aan de Uiddellandsohe Zee Deze kaarten ca 25 X 35 oU groot in fraaie lichtbruine kleur uitgevoerd geven op dnidelyke wyze zoo goed als alle plaatsen aan welke in dezen oorlog zyn genoemd of vermoedelgk genoemd zulle6 worden zy vormen te samen een album Nog sleohts enkele exemplapen è 10 CENTS verkrijg bonis Gouda MARKT 31 NutsSpaarbank HAASTRECHT Zitting den derden Dinsdag van iedere maand ten huize van Mej de Wed A M BLANKEN van deS a middags 122 uur Rentevergoeding 3 17 HET BESTUUR w m Mmm te GOUDA verbiyf houdend die Inlichtingen verzoelcen omtrent hunne fwnilleleden ADRIAANSEN familie Poortstraat 64 Berghem zoekt zoon Alphons 29 jaar woont te Keel en Wante Gaeselings woont te Keel AUDENAARDE van de GUILULMU8 Metingstraat 4 Antwerpen zoekt Jozephus van Bergen Alize van Bergen en Jozephus van Bergen Tulpstraat 25 Antwerpen zijn verloofde met familie ANOELINI Mme Antwerpen Steenhouwerstraat 47 zoekt Familie Angelini en Monden beiden Antwerpen BAUDART fam Antwerpen zoekt de Wed Baudart de Wed Van Roosenbroek kind Louiza van Roosenbroeck kind Louisa Dillen kind Theresia Dillen kind Jannet Baudart misschien te Rotterdam Schied weg 126a by Carolina Baudart CAMPEN HENRI LODEWIJK VAN Horenthalstraal 338 Antwerpen zoekt zyne twee kinderen Franciscns 20 jaar en Maria Elisabeth 17 jaar CA8ELEYR CATHERINA SELENA vrouw van Haylebroeck met haar twee kinderen zoekt haar man Omer Huylebroeck Antwerpen Paardemarkt 7 0EULEMAN8 WoKNiNoKSE Wed wonende Potgieterstraat 44 Antwerpen zoekt haar ouders CeulemansScholtens CRABBE JoNitïiis wonende Plinotiestraat 28 Antwerpen zoekt haarouders CRABBE ErifSSjiOHTs wonende L BEELDEKENS No 145 Antwerpen zoekt broedar en zuster Einbrechts CRAENENBROECK geb BLOMMAERT PAULINI ANGELINA VAN Lazefierstraat 3 Antwerpen zoekt haar man Josephna van Cranenbroeck in t leger Amb Soldaat is uitgeweken DAMME Ph VAN Kanonstraat uit Antwerpen zoekt haar echtgenoot Carolus Dionysius van Damme gebaren 27 October 1870 stadsbediende Antwerpen DYCK G F VAN uit Antwerpen Dennenstraat 109 zoekt zyn vader treinremmer is het laatst gezien gaande met trein richting Ostende 7 Oct 10 uur v m DYK WILLAME HENRI VAN Proïinoiestraat 29 Antwerpen zoekt vader Willame zoon Albert Leoni en zoon Willie woonden Antwerpen Boerhavestraat 37 en Fam Van Dyok Huygens en kinderen uit Antwerpen Kranenburgersfcrftftt 117 DYCK JOHANNA CAROUNA VAN vrouw van Jan Nederhond uit Antwerpen Matigheidsstraat 73 zoekt haar kind Cornells Josephus 16 maanden oud achtergelaten in het gasthuis Stuivenberg zaal 10 bed 18 Antwerpen DILLEN geb DOKS MARIA CORNELIA Lange Coerstraat 5 Antwerpen zoekt haar man Johannes Dillen en haar zoon Adrianua Dillen EMMERMAN JOSEPH en zuster uit Antwerpen zoeken Jan Emmerman en zyn vrouw Anna Wouters uit Antwerpen EVERAERTS FRANS JAN Unge Loobroskatraat 136 Antwerpen zoekt zjjn vrouw Theresia Egghe en twee kmderen Helena 6 en Josephus 2 j j FRANCIS ROSAUE eohtgenoote van Louis Reimenants Hoven by Antwerpen Mjjlweg zoekt haar zoon Constant Reimenants 7e Linie Reg 1 3 2e Div FRRT MARIA eohtgenoote van Josephus Theodoms Oielea uit Deume by Antweipen Thisinsatraat 24 met dochter JosephaTheresia Bertha 16 j zoekt haar man is by ambulance volgens inlichtingen thans in Nederland haar vader Carolus Ludovicus Josephus Fret Kosterstraat 38 Bergenvoet liiar broer Martinns Fret woont zelfde adres GAAL Families VAN Schoolstraat 24 en De Schrijver Schynpoortweg 13 beiden Antwerpen zoeken fam De Lantsheer Van Gaal J Talfynstraat 18 Antwerpen en de familie Smits Klinck Veldstraat 102 Borgerhout en Adolf van Gaal GENECHTKN MARIA ROSALIA VAN eohtgenoote van Franciscus Corvé uit Borgerhout Molenstraat 88 hier met moeder M E van Houdt en dochter 23 j zoekt haar man Franciscus Corvé en zoon Ludovious 19 j en vader Ludovictts van Genechten Molenstraat 96 uit Borgerbout en broer Leopoldus van Oenechten GINCKERS PIERRE JEAN en Maria Therese Wouters uit Mechelen Kleinen Driesstraat 34 en Jeanne van Winge zoeken de ouders der vrouw Jean Francais Wouters en Apolina Verlis en de broer der vrouw Alphonse allen wonende te Mechelen GODEFROY ANNA CATHARINA geb JOOSTEN zoekt haar man Jan Bapt Godefroy en haar zoon John Godefroy 19 jaar GOEMAN JOANNES CONSTANTITTS woont Borgerhout hier met zoon Henricus Antonins 7 j zoekt zijn vrouw Catharina Josephina Nobems en zyn zoon Franciscus Joseph Rosalia oud 4 jaar VAN HERK MARGAEETHA geb 9 Aug 1910 krib 139 en Anna van Herk geb 3 Maart 1908 krib 140 zoeken de ouders Van Herk en vrouw geb Symena HINRICKS JOSEPHUS ALPHONSUS tuinman te Hoven met vrouw en kind zoeken vader Jozef Hinrioks moeder Joanna Liona Mertens beiden wonende Conlicb broeder Hubert 27 jaar broeder Louis 30 Jaar zuster Léoné 34 jaar zuster Ida 21 jaar en zuster Maria 40 jaar H0L8TEYN GOUDA zoekt Madame Caroline van de Walle wynhandel te Berchen Antwerpen Driekoningenstraat en dochter Jeannette van de Walle 20 jaar oud KENI8 ELISABETH geb LYS8ENS wonende te Antwerpen Gasstraat 4 hier met man moeder en twee kinderen zoekt Alexander Opderbeek met vrouw haar zuster en drie kinderen wonen in Antwerpen Gasstraat 8 en Petrus Struyf met vrouw zuster en kind woont Antwerpen Erderstraat 16 LAAN GERARDUS VAN DER Antwerpen Congresstraat 24 zoekt Florens Windex 64 jaar Antwerpen Nyverheidstraat 43 vader schoondochter verdere familie bevindt zich te Kloetinge LAMPOY de kinderen Antwerpen Borgerhoutschestraat 51 zoeken hun ouders Lampoy en de gezusters Michens allen wonende te Antwerpen Borgerhoutstraat LHOEST fam EMILE geb UY DENS uit Antwerpen zoeken Frans Uydens Binon en Aug Provoost Uydens woonachtig te Antwerpen LOMMEL familie VAN uit Antwerpen zoekt eohtgenoote en kind Maria van Lommei kind J kind Jozef en kind Odila MAAS LEONARD uit Antweipen zoekt Emile Maas zyn vader Vermoedeiyk te Esschen MICHENS JOS en vrouw Van Geneohten wonende Borsbeek by Antwerpen zoeken haar ouders zoek geraakt in Antwerpen NEEGERS MARTINUS te Antwerpen zoekt de familie Geers man en vronw Beylstroat 58 Antwerpen Borgerhout PETERS ALPHONSE uit Antwerpen zoekt vader Emile Peters en moeder Octavie Feigarda beiden niti Antwerpen PEETERS Mme VAN PONCKE en moeder uit Antwerpen zoekt haar echtgenoot Antoine PRINS DE ROECKENS familie Brouwerstraat 10 Borgerhout zoekt familie Jos Bulckens de Prins Drosaertstraat 10 Borgerhout Antwerpen POEKEN JEANNE VAN eohtgenoote Antoine Petera zoekt haar echtgenoot REETH PETRUS JOSEPHUS VAN zoekt zyn vronw Pauline Eggen met kind Madeleen Borgerhont Kweekerijstraat 32 REDSENS MARIA zoekt Carolina Rensena uit Antwerpen en Zilmoes Rensens Rue de THótelerie 39 Leasen REYDT LEONARDÜS JACOBUS HÜBERTÜS VAN DER wonende Deume Zuid zoekt vader Petrus Johannes van der Reydt zoek geraakt in Capelle België ROEKAERT CLOTILDA uit Borgerhont Kroonstraat 170 zoekt haar ouders Godfried Roekaert en Ludwina Vereyken RYMENANTS Fbakcis ANNA BoSALIA wonende te Hoven zo zoon Emile Rymenants wonandeS Hoven SELS geboren WIJNEN MARÜ Antwerpen Laage Vlierstraat 3 h2 mot 2 kinderen zoekt haar vada Livinus Sels dotwerker van de st 4 waarschynlyk Eosendaal TORFS geb VINGEROETS ELIS BETH wonende te Borgerhout metmoeder en kind zoekt haar zgtta Maria Theresia van Pereboomstrast Borgerhout broer Ferdinanduj ÏJ doviouB broer Joannes Francisaii beiden adres als boven en echt noote van zuster Anna Maria Frs 9ois van Lommen Molenstraat 91 Borgerhout TÜINERS Van Hoydonk Madame uit Antwerpen zoekt moedervSHoydonk Smits zuster Elisa C en Jan Mme Josephina Hofj uHenderstraat 51 VERBIEST J concierge Kon Ned lSchouwburg te Antwerpen zoalttFamilie van der Vorst van ItMao by Heist op de berg VERHEYDE FREDERIC BegjiM straat 51 Antwerpen zoekt vrouw Maria Verrept en de kindtoiConstant en Alice zyn bagage tt rgwiel No Ai 2553 waarschonliik Rosendaal VINKENVLEUGEL JAN uit A twerpen zoekt zyn vrouw Frandm Dirksen en 4 kinderen VOGELS THERISE Metingstraat I Antwerpen zoekt drie kinderen en moeder nagekomen aanvragen i ADAMS MARIA geb Embrechta zoekt hare ouders Petrus Franoiacs Embreohts en Maria Winckelmani wonende St Jansstraat Antweipen BERGH V d Familie JOSKPH wonende te Kiel provincie Antwerpen zoekt Leonard Verbeeck dient vrouw en kind wonende te Antwerpen Potgieserstraat BIELE DE JOSEPH en mosder zoeken zyn broeder Jean Baptiile de Biele diens vrouw Charlotte Steger het kind Emilia allen wonende Pierenbergstraat AntwerpenKiel BREUGELMAN8 PHILOMENE zoekt haar man Frans Hondncks muzikant 7e linie Regiment laatstelyk vertoefd hebbend te Boergerhout DECOUR JOSEP en zyn vrouw Marie Decour Beruok wonende by J Smits Boomgaardstraat 5 Gouda zoekt zijn zoon Pieter Decour sergeant 6e Linie Regiment 2e Divisie Vle Brigade Belgisch leger HEUS Dbschbyvee zoekt familie Leysen Heus Roozendaal traat33 Borgerhout familie SchoolmeestersHeua Kortrijkstraat 62 Borgerhont en familie Heus Wouters Soheldet straat 32 Borgerhont HINRICHS ALPHONSE wonende HoUeweg 46 Hoven zoekt jqn broeder Jan Hinriohs 7e lisie Regiment Oontichkazerne MAES familie LOUIS uit Kiel provincie Antwerpen zoekt Jeanne dsBoeck NEEGERS MARTINUS zoekt zijn twee zoons Petrus en Frans vrijwilligersleger te Oatflude REYMENANTS haar man Eijokmans en haar moeder zoeken Emile Reymenants en zyn vronw Maria van Tenderloo ROSSEELS CHARLES zoekt zijn zuster Maria Rosaeels en haar man Joseph Raemoekers Pompetraat 28 Antwerpen SEBRECHTS GUSTAVE zoekt zyn vader Piet Sebrechts Caporal 4e Linie Regiment 6 II STORMS MARLA zoekt haar man Alphonse Maes Kanoniet te voet Be Battery Belgisch leger STROOPER LOUISE DE zoekt haar man Edonard Bogaerts Langeveldstraat 16 Antwerpen thans iS Linie Regiment 3e Compagnie Ypn kazerne Lichting 1914 THEUNIS vAN HogjDONcK PHlL MENE zoekt haar moeder de WedJeannette van Hoejdonck Smits Herderstraat 13 Antwerpen verder haar zusters en broers THYS EDUARD wonende te Antwerpen Familiestraat 1 zoekt zyn familie VBRELST familie uit Niel provinc ontwerpen zoekt haar man I uis Vereist met drie zonen VERELST VAN Rekth Familie wonende Niel by Boons provincie Antwerpen zoekt haar schoondochter met 4 kinderen Mad Vereist Meena wonende Mortsel provincie Antwerpen Electr Dr A Zaterdag 17 October 1914 GOVDSGHË COIIRMT ie CL ws © XL d vertezi tieTDlstd voox G o cuca © © za OECL©tx©33c ©3a Versohijnt dagelijks iAi behalve Zon en Feestdagen PRUS DER ADVEKTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bBWjj snummcr f 0 55 Elke regel meer 0 10 PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 lijj drie achtereenvolgende plaatsingen wortlen deil tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Gninte letters en randen naar plaatsruimte Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon luterc 82 Telefoon Interc 8i mtgerers A BEINPIAK EN ZOON prake ou komen Van welke wetwülendheïd mcii verzekerd kan zgn dewijl de S iister zoo min oN de Tweiode Kamer xijn nieeiimg in deze zal wijzigen Zoodal wij inaar zeggen willen dat i e7e geheele rede ons buitengewoon overbodig en in deze dagwi wter men gelukkig I alle verflchil van geloof en imlitii ke overtuiging ziet versiielten lot en grootschpn drang tot naantcnlifl li cu zoo noodig tot h Aoud van ohh otksbi staan zeer weinig delicaat toeklonk liadtlemr Regout achter de BcgeeriiigniBffll gezeten r ware hem onder geliike otuBtandigheden ieta dergelijke overkomen hni on hij den b bater hebben doen gevoelen dat deze verpolitiekt was enflat hij mr Regout zooals hij eens a oorRat geen verstand had van politiek lange ellendige nasleep wolko op deu daur niot alleen do mmgogpodri klassen zal neerdrukken maar vooral in volgende jaren het herstel van het economisoh leven zeer zal verlangzamen door den drukkenden invloed van eoonomiBoh verkeerde heffingen Een politiek welke op leening uit is brengt straks vele milhoenen jaarlijks op ona budget voor rente en aflossing Die uitgaven gevoegd bij de vele welke als gevolg van dezen krijg toch al noodzakelijk zullen blijken zullen elke gezonde sociale en ontwikkelingspolitiek in volgende jaren belommeren en er toe meewerken dat zij h it met een zucht misschien wel diepe zuchten weer zware accijnzen verhoogde invoerrechten of andoiö drukkende heffingen op het volk worden gelegdZoo is het steeds geweest on overat zoo zal het ook nier zijn Tot het wegnemen van deze lasten zullen democraten tegenover conservatieven dan weer tientallen jaren moeten streden Men denke maar eens aan den t jd na den Belgischen oorlog Maar durven wij het aaii de schade in éóns te Igden zij het ook de betaling over geruimen tijd kan worden aitgestrekt zij het ook dat daarmede groote gemakkelijkheid wordt aangeboden dan gaat een ieder na deze aderlating te sterker naarmate de vol bloedigheid grootor was weer met energie aan den arbeid onder de voorwaarden en omstandigheden als v iór den oorlog bestonden Dan zal hot leed spoedig vergeten zyn on onze gezonde economische samenstelling bewaard blijven Tevens zal ook daardoor het groote voordeel worden geboden dat dan ook onze koloniaaleconomische politiek onverzwakt kan worden voortgezet Bovenal zal daardoor Nederland naar buiten een schitterend bewgs geven van zLJn groote financieele en economische kracht dat overal indruk zal maken In 1912 1913 was het bedrag der vermogens in de vermogensbelasting aangeslagM 7478 milhoen 192 millioon moer dan het jaar te voren Daarby zijn do gebouwde en vooral de ongebouwde eigendommen ver beneden do waarde gerekend Met welk bedrag deze som uit dien hoofde zou moeten woiden vermeerderd is moeilyk te ramen En ook wanneer men den invloed van de koersdaling der fondsen niet onderschat dan zal toch geenszins een bovenmatige heffing in eens van de vermogens en inkomiton noodig culk gü Men ktt aiH itaai ngfeu oui uoi namelijk uouUomw rpi u af te doen eu Jaar Murou L r l ij aiu zicti vooral n het gi vaar lo ou land verminderd ncÉigni èoü uiliicmend leenden vooj diseusirtie l ocli hoe bedrogen Ivwamen wi m oiizo i 1 wBchting uit Ziet t ns wie on voorspeld zou lu ljiiiu dat onze oenaat thans een debat zou liuadeu ovei Ou mierst leere poUlluke uaeHtie van den extra po i voor uubi idie tiooi de öiautKiuijnen aan uidLiuibuig Btlie k erl elijkf gemeeut u verleeud eu u er de otuwadourHwct de wijziging van Ie ov ergangöbepaimgen der Auteurawet en elfhi tiet Je mobilisatiecrediet van jO luitiioeii geen woord zou kikken dieu liaddim we voor een profeet die brood eel aangejiien 11 toch 1 t zoo gegaan I De taak van het Parlement De regeenng zal door de enormo kosten die de mobilisatie mot zich brengt het volgend jaar voor de dekking van enorme uitgaven ataan Op de begrootingen wordt bezuinigd zooveel men maar eonigsiiiB kan Wat daarmede verkregen wordt zal echter slechts een droppel in d emmer zijn Wat hienoede tot beratel van het finautieel evfinwicht zou worden bereikt legt geen gewicht in do schaal Wij zullen ons de opofferingen teu voile mpfiien getrooalto Dr Bob aohryft hierover in de Vragen de Tijds o a Maar dan niet door vrijwdlige lasten op groote schaal Hoe edel on ioffeiyk het denkbeeld moge zijn om froote fondsen vrijwilhg voor goede oeieinden bijeen te brengen wanneer het gaat om hondenden millioenen is het een plicht dien de wetgever moet opleggen En hier doe ook het Parlement zijn meening kennen in de ernstige beraadHlagiogen over s lands toestand Flauw en slap optreden van den wetgever in dezen tyd zal tientallen jaren ni et alleen de finanoieele politiek in oBs land bedorven maar door deij invfóed van deze op do handelspolitiek en op de verhoudingen van de verschillende klassen vele jaren oen gezond staatkundig beleid onmogelijk maken Wanneer men thans vreest de vermogenden on hen die groote inkomsten genieten krachtig zeer krachtig te laten bijdragen om het geweldige gat dat deze oorlog slaat in de stoatofinanciên te dichten dan komt een s er de belangryke boötwurkoi swei rtattro er m de andere Kamei dageu lang fiOHtieden i geen debat geen verklaimg iLlfs giMjn liukul woord hetzelfda bg AuluufHwet en bij de öO miiinK O en weleen iittvoengo bespreking van den üooi de andcie KOuiei ua rij acberp debat 11 11 k 3 l c g e u K e c h t ri verw oipeu l o il van 1 gulden door Mmi t i ruiJij op du Iwgrootmg gebi acht £ n liii e de l auier m de gcleguaheid te Htellen ich over feze subaidie uit te apruken V IJ bügrgpen met goed waarom daaru er ihauH een debat moeril worden opgiKcl iiota bene met ilmister lieub die lil deze dagen waai tyk gewichtiger weik beeft dan Xvlü piellullige eubriidie welke voor een Kamor m vredestijd zeker een mooi onderwerp is voor apadeiiiiscli debat Hat wilde de heer liegout die de kat b bel oauboudf Natuurlijk den poHt m de toekomst IV eer op de begrooting zien Maar do 1 er te kamer heeft geen itcbt vau aiiiendeUH ut kau een suIihiüi Uis mot op een Iwgrootlng brengen Wèl kan ZIJ bij iiiotif deu Miniatei mlnoodigen een rfuhsidie voor te stelleu doeb dit likte de heer llogoul niet uU i n deigelijke motie zou met groote meerderheid lil dezeKamer aangenomen word n zei mr Uegout en daaraan twgfelde niemand Maar wat dJtn Do Mmintcr w a er reeds voor veriledigde de nulisldie onder zijn voorgan ger Mmiöter Talma iugevoerüj ducli de Tweede Kamer verwierp ze zuiver Links tegen Kechla Verlangt mou nu dat de Minister ieder laar opnieuw dezen post gaat aanvragen bij do Twetnie Kamer die zeker niet bekeerd zat worden H ons Parlement EERSTE KAMEK Bprukea en zwijgen Ou ze Senaat is toch een onbAekenboar Neen de heer Kcgout gevoelde als oudMmiMtcr te goed dat dil ongerijmd is Daarom vrot hij slechts een welwillende houding van den Minister wanneer de quaestie opnieuw in de Tweede Kamer ter zoodat het in de coupé Wjna geheel donker was daar de lamp aan den bovenwaiid nu t m er brandde Daar de trein In volle vaart voortreed ging Hchwerdtncr voorzichtig voorwaarts doch piotseliog gleed hg uit op t n vochtigs hij viel voorover en terwijl hij al rnndtaBtende zijn linkerhand uitstak raakte die hand een gelaat iM n IjHkoiid gelaat Zijn hand gleed over een baard raakte de kin en een vest Maar wat wa dat Zijn band werd kleverig en dan die vrwmde geur juist dezelfde van Ktrak die hem weer in den neu kwam en hem onpaHnelljk maakte Ha nu wt t hg bet dat wa bloed I lp dat zelfde oogenhlik werd het portier gBopond Ken friwcho luchtstroomdrong binnen en het zwiUtke morgenlicht terwijl de conducteur rUip De reisbiljetten heeren Wij zijn zOO dadelijk woorden blevtu den man in de keel steken Uij en Schwerdtner keken elkander met ontzetting aan g m van beidm kon een woord over de hppen lirengei Revend over hot gelieele lichaam stond Schwerdtner op en overzag den toestand De man die daar in den hoek gednikt 7at was de dikke kaalhoofdige heer Zijn stijf uitgestrekte hecnen versperden den doorgang tussphen de itaokeo Zijn armen hingen slap zijn hoofd rustte op Ie twrst de kleederen waren in wanorde n van de borst naar beneden was tiijna het geheele Ufhaam met bhwd l v lekt Met stroomde nog altijd langzaam onder de kin uit en druppelde op den vloer waai het reeds een groote plas had ge onnd Mifn Jod I stamelde Hchwerdtncr i iina het bewustzijn verliezend DM dat is f en moord clep de condtictwir uit terwgl hij in de coupA sprong en de vuist freigejul ti gen de jongeman opliict Deze tuimelde iwhterult en beschouwde o ontzetliag aljn mot hloed be lekteband Acïi gi znlt toch niet gelooven dat ik De condurteur liet dim arm zakken werkelijk deze jonkman zag er niet uit niri e n moordenaar Ja ja er waren drie heeren inde eoup l Waar is die andere t cTfit nu dacht Bchwerdtner aan dien benp die schuin tegenover hem had gezeten en getracht had een gwprok met hem aan te knoopen Die man was verdwenen doch daar op de plaats waai hg had gezeten lagen ijn grijze Mtappe hoed en zijn lange grijze matei fJe conducteor richtte den blik naar Je pk die hwerdfner hem aanwees en hekwk don hof d rn den mantel Vervolgens sloeg hij het oog op hel met bloe Iievlekto slachtoffer Is hij werkelijk dooil vroeg iehwerdtner Iwvende Zoo dooil als een pier zei de ponthjcteur ijn handen zijn koud en ver thlfd Maar we ztillen hem niet aanraken FEUILLETON mlMflding of werkell held was wist hij op lit oogenblik echter zelf niet El v irsL Ziebzelven eenig geweld aandoende ojiende hij eindelijk de oogeu Waar was hij P Aanvankelijk bespeurde hij mets dan een schemer vao licht rondom hem en een zwoele lucht verzadigd door een onj angenamen vreemden geur die lumi bah lek maakte i n terwijl hij zoo langzaam tot iiewustzijn terugkeerde kwam bij ch werdtniT een vermoeden op dat zijn hart bijna deed Btilataan In het halfdonker tastte hij naar recht zijn hand greep een stuk geweven stof het was het gordijntje voor het portierraam Nu kwam hij weer geheel tot bewustzijn Hij herinnerde zich dat htj het gordijntje zelf had dichtgMChoven vóór bg op zijn gemak ging zitten om in te Hlinmeren x an het licht dat door de ruiten viel bemerkte hij dal de dag aanbrak en hij weldra ann het einde der reis zou zijn nij prong op om geheel wakker te worden di verdooving at V schudden die hem nog altijd drukte IMt kwam zeker van de akelige stiklucht d ie In de Vnanwde kleine ruimte hecrscbte Hg greep het touw dicht bij hem om het gordijn van het raampje te openenen frissche lucht te laten hinnenstroomen Doch het touw was zoo met knoopen vaRtgemaakt dat hij het ongeduldig iosliet om aan de andere zijde van de coup licht en lucht in te laten Voor dat raam was het gordijntje ook dlchtge choven