Goudsche Courant, maandag 19 oktober 1914

o 12607 53e Jaargang Bij W PRINCE Kipst t34 3e Rotterdam 1 Geheime Ziekten Allo middelen tegen ziekten dBlaaaen Urinewegen f 1 20 zwak mannen die lijden aan verlie levenjkracht nw aangewezen mid IS Amorik Pillen van Prof Alson p ilac Hygiënische gommiaru vanaf 10 cta Vroowengpnitea vugummi vanaf f 1 tO van gla co pleet f 1 50 Buik Corsetten fS Breukbanden ijzersterk voor w lieden f 1 25 Tegen bloedarmo zwakte leclite eetlust St pfll toed versch 1000 i if 1 StaaWtill van Dr Faber f 0 75 EiwiUtaal tm liter f 0 90 Tegen Likdoorns hetW roemde middel van Dr HaruchfOJiOi Tegen zweetvoeten Radicaal iOM helpt direct beslist onBchadi rjk J les alleen verkrijgbaar in de SALAMANDER 43 Kipstraat ROTTER DAM tegenover de Menbelzaak vu jReenwijk I t op het juist A 43 Kipstraat Rotterdam Kipstr No 45 vla4t awa ét reetau kaai aa laadksoprta priliaa la Valratalataar naar4aa la aMa lakiikaUa volsaai 4a ataawsta systoaaa VnlfefulateurKacbcls rifk vemikkeid met zichtbaar vuur flS Salamander Vulkachels f 5 iKirliiMILtiMira dHim InÈM JELAKTE KOOKKACHELS Nieowste Vulhaard met groot voet f 20 Voor laken k valiteit wordt gef randeerH TIRENNE brandend bij mij te zien ro u 0 10 Van t 5 g wanr regels met bewyHnunimer Elke rrgt l meer By line achtereenvolgende plulaingen worden deze legen twee berekend üicnstaanbiedmgen per puffing van t 5 regels rO S5 by vooruit iH talini elke regel meer 6 rl Reclames f O S5 per regel GriHitc letters en randen mar flaatsruimle 7 mpM mm Hiiiahou4aHili rtlkalaa Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 De Oorlog Aan het Westelijk Front i AKiJS 17 Oclober Vao Frwuwht t L oouuuniqué van 11 uur nui Op het front bad slechtfl twn artülericgevecht pliutta Op den liokervletiget gaan wij voort vOTdcringeQ tf maken cd tiiaakten Hl OUD UKX lAr vao FroDelteB ton zutd mA n an KijH cl Aau het kanaal ui n naar de kiifit werd oc a aanval vftii I uil8ctw troopcn door onzo xtvsolclatifi algeslagon BHKUJN IK Oct Het groote hoofd kwartUr iiit dt dat de toestand op het witiK lijk oor iogater rein onvfvanderd i I dag van gtttterect bi er over tiiH algeuiiHii ritHltg gepaH0e rd PAKUS 18 Ot t uur Vftn Franache ïijti piibiicefirde uien het volgende cotiiiniink u p onzen linkervleugel hobhen d iKmdfMMten ten Noordan van bet kanaal vaoU Baasde het front Givonchj Froraelli her l I e hondgenootan hcraaomi Armenii n a I en Noorden van Ama Jktraeht kieHit rkic ie dag van glnteren zich ifoor K t inerkl aren vooruitgang ouxerzijdn In de KlriM k titssohtsi Arraa en do 1 hrhhen wij op flomtntge punten geJMP vorderingen gemaakt tis Kngetscbo l de Het Per areaii Am mede dat de Kngetnehe troepen bij in vijandelijkheden der laatete dogen in Voord Frankrijk goede vorderlng it hebbm gemaakt en tet 4e bondgeüooten den ijiuid mwr dan 4H K M achleruU hebtK ii gedrongf De DnitsoherB in Belgiö Doitsche Haid in de Belgische Kempen De grenslijn aan den Zuid BrabantBchRn kant tussciion BelgiS en Nederland vertoont hier en daar groote inhammen naai ons land toe In al die hoekige bochten van Belgih zijn de DaitAchers bozig de daarin gevluchte of verdwaalde Belgische soldaten op te vangen Sedert twee dagen IS de inham beneden Br a onderhanden genomen Daarin liggen de dorpjes Meer Meerle Minderhont Loenhont en Hoogstraeten Daaromheen zijn te vinden de NederlandBche grensplaatsen Castelre NieuwStrnmpht Het Bosch Grazen Strrjbeek Rijsbergen Zundert Wernhont Oistorochtend vernamen wij van onze corrfiflpondenton o a tp Hijsbergon en d lijti n iH giinu nde iiaatil d m wisMdageni Su ii t4 n geialle van t waar nder BoMlJne Kl n verbrand i an terug op de Scfaoenmarki Mtaan nog hufam r vhts die wt lBlg beschadngd sIJd waarop weer 1 httisw volg a dte verlvand stjn I lerenmarkt KtabltaMnneBt IWHemaiu gannoh in puin Rooijer hel huU vao sdvtAaai Uljekniaaii beachadigd door een bom geen braad U uwld gedood Krobenburgntraat links kORtende vu de Kaet elpbinntraal iijn verscheidene hulsen ti mteld door brand tol li geo de mag ii m van d van Meiiweoburgbi VerbondsLraat op 2 pl ataea links ea reohi rijn totaal 17 hulzen vernield Rrederodi iraat even voor de Hro dermtiuitraat bi en buie ingedrukt MiroeuNStraai 7 htti n Verbrand laagR tien aulderkant Pa trUpttraat ten ZiiMbn dvr Bolwerkatraai n nrdi n 4 hulzen vnrbraiid JuaUtlepaleiii trammen kwauHUi terecht op d m Sdf i TkBiit g ea brand w ig Hchade Aa liuoMiraal van voor lo de Mtraal Inks Werd bet dak van een hu In iogHlrukt Van RrtoeNtraat elf heerenhuUen afgebrand lunoehen de l aage l eeaMtraSI oo Mechelucben Steenweg reobi over hv huis van Notari Teurlindll t Mabella let 9 hulsM vemiidd Berehem BIndMraat l hutwo vernield oeveKS J f a y tb Krom Bakkersiraat 4 hulsen ternield op den hoek tlakkeratr Iju Tliiw trj WaiMitrast hulH van Petrus Van lleurik gedeultell vernield I Van Heu Lk den duim atgeMihot in b j het redlen van i ttedlendi van IWnIghetd liitQAl van Berchem welke gndood tsI lt iConingeDstraai J de raap hom f vallen op de koer at terhiil v vnli ld MuiH van Van l n l kleermaker veruipld iloek KouInginMiraat en HercheiiuuitaaSii tYiw n oudi Baan veriichllleii4ehiii n vernield Hoek KonlagUiNtraat enllerp iem che Ktee w over het Sylvalnenfi vernield Oude Baan flevesii Arehl i vt van oppenolle Iteenh haU vernield MnoinJ J tp i OiJ tmo2 MUt AiMi ifiu langM den kant der Waranda Van Bree traat lUMohen lAnge LeeiDMtraat enMeehelHchm Kteonweg grooleo k i v erntejd op den overkant vsa Notaris TeurUnkz iHsabeth gastliuts langN den kant Ier Ix OiKttdHlnat Mchade aangericht door e n iMJin Aan h t Ooftelijk IVoM Hl iH IJN 17 t ct Offioisel A otgenii b luededeuhngeii van bet jttooW booldkwaruer blev n de Hd ïên 4 at f4ME la bK gouvernement Bw waUn ruMtlg H H aantaK RuitiiliH knjgNgevanginien biJ fSehlrwlnde gemaakt draagt ca IffiO Ook werden eenige kanonneu veroverdTe zuiden van Warschau wordt de irijd voortgcoet FAUIJn 17 Old In bet hedeoaamld S gepublloearde cwniniifiiquA wordt ge r gd C c ee iy S e t 1iiil sla jiiZ ft Groenmarkt 36 Den Haag QEQARANDEERDE KWALITEITEN Pelterijen M DE LEEUW Parapliiies Hoogstraat 304 Rotterdam Dames Haarwsnchen met Kleotr droging Aparte Salon Levering van alle soorten IIAARWKRKRN BALT A BK JIONC loiffenr Ooithaven 31 N ÊKmmKmmmeÊmmm t iant l dii n de verdwenen paMwagier had Oitergelabm Hij vond eu zwBrt4 zijden doek Minengev OU wei al wm Irreede dat en neo Mig fltwwhje MIJ reikte di wt voorwerpen aan den eommlfuiarlii over en el 011 vond ik in ilen mafiiel I e oommliNUirlii nam de kurk van M fleiwhje en bemerkte aan de geur dat hei chloroform bad l evat waarme de rak doek gwlrtmkt wbh Sebwerdlner en de oondiieteur herkenden oogmiblikkeliik d m zwarti ijden düek bIm dezelfde welke de relugettool V Nil den vermoorde langs zijn wangen ge Kmden had zij waren nu belden vsa nMMiming dat hij dit Hleehts had g daMt oui zijn gelaat unk tnltaar ti tuakiii e een latere herkenning te ro komen Nu kwamen de dragers met een draagiHwr oifi het 11 weg te voeren I e dokier leldife de noodige tn atrege en IntuMsohen verliet de rommlMarlA de coupA om den naam en hel adres van de twee booldgefiilgen ftobwerdtner en den conducteur op t leekenen Doch toen men hst baUosÉs Uftallto noup In het daglicht bracht werd Schw erdiner door dra aanblik er van zoo MEIïi Spen dat de krachten hom liegsven I n giwn wonder De g lM nrieni wn van en morgen waren zoo f ch kend geweeet dat ook krachtiger naturen ilSn de jiijne tan zeeree initi leld miden gewneat zlJB Wotdt v rvo gd FEVMLLEIOI De Kleine Winst TeleflooR lntencoinaianaal 384 Speciale inrichting tol het vervaardigen van alle soorten ONDERGOEDEREN Lage prijzen vaste prezen soliede goe leren prima afwerking I AI TOI CüOI S Drogist Wijdstraat 29 EmssrpasUllas Wijbarttablctlaii Paatil Ponoalal ManlhaiMStillas i W ktnlge iik deed de jongeman dit h zijn Itowt ii en waren zoo onvast 4 hij bij het iiit t pp n moest geholpen word i Toen veegde hij me zijn zakdo liet bloed van zijn handen dofh hierbij b vrde hij den voorbijntroouienden reisiRT den rag toe om zijn vaal gelaat Mn hun blikken te onttrrftken Haar kwam de hoofdconducteur aan en Oil wenkte de conducleiir Ihtu nader te tri rfen waarna hij hem in weinige woor 1 bel gt lieurde mededeelde Wat Daar vroeg hij ontateld Zijt ge dur zdEcr van l e boofdconducteur trok de d ur van rff coiip oen weinig open mi op hetzelfde K bllk trad hij mrt een kreet van ont tllng weer terug flij Iteduidde den M t n anderrti met een handgebaar dat zij l r moesten bliJvMi wachthouden en mei heen Sehwerdtner hield zich aan den wagen Mt hij had fHm teun noodlg want hij erd duizelig De grimd scheen ondw Ui voeten te bewegen verachi lende gedachten vlogen hem in verwarring door het boold de koele niorg nliieht greep Jmb sterk aan TaMchenbeick moest hij Adverteert in dit Blad Davo Linoleumwas vanaf 30 cent De pot Palthe G van Diest HaasIrechL ONTVANGEN de nieuwe voorraad larpÉo Ileeiljis Malei ii Éerse soortmi njeiZEIUI H UNIilU IhIh h i hk wirta imit Hielde 1 lüiri H uikl illi mrtH illllllEII mm lEilH ni Vraagt Stalen len Vx txa 30 Aanbevelend G VAN DIEST CO Pt o o Nuts Spaarbank HAA STREC HT I t Kop ol Nlfcfc lnMit Tiat f 7 J ilinilletfit fmÉm f is ia dWlH FinÉja i rrk Godta ff lO N tkkeWoalcfliH IT Zitting den derden DinMliig van iedere maand ten huize van Mej de We l A M BLANKEN van des middagf 132 uur Rentevergoeding 3 J7 KlINSTTANDEN met en zonder gehemelte plaat vanaf f 2 per tand f3r per gebit PLutMMf uwlar fN a mi tl tcknfur k Ikng Mftg gnurtM 12 TandartsJ T ORTH Zn COOUSINOÜL lo ROTTERDAM HET BFim üR rhaadm i I frooto kataaa aaa I Anion Coops Drogist Wijdstr 29 Maison van Teeffelen TeL 338 K H BARTËLS t iwi Ntaal Kinawyn Drogisterij Westliaven 11 h WOLFF k C 134 loiiker Frans traat 130 ROTTERDAM Salamander K0EDKÜÜP8TE ADRES RufpUn Nieren Pillen f 1 00 Pink Pillen f 1 20 Teer Capsule I OJO Koortspillen dr Kule f 0 S0 Sangulnose I 1 00 Staaipillen t 1 00 Eiwltstaal Lw t 0 90 Koko Haarwater I 0 S0 Scotti Emulsl m f 0 79 Wondzalt I 0 00 Wondolie I UO Koortathermometer f 0 40 Breukbanden I 1 25 Ontharingsmiddel I 0 75 Zweetvoetenmiddel I 0 60 ALUB MIUDBLBN TBOEN OBME IMB IinK THN Vraagt gratia inliehtingoii en pr noonran t Naar buiten aemlen v d alleen tegen ontvangst van poittwiiiiiei ofonder mmboura ÏIT TentooDstelliog Fransche Modellen Grootst keuze in 190 Dames en Kioderhoeden Mailt irimop nartar Iqi iirijzmi HnEOII t öfRP05T 5lBAR uunnuT aOUDA X o Neoint Uilshiilond cc Scheer s verpakte Thee 25 20 en 18 ot s i Hollaiidsche Maatschappij van Landbouw AtdeeUng OOUPA EN OM STREKEN ZATERDAG 14 NOVEMBER a 8 trekking der Konlnkiqk OoedgckeBrde 36 GROOTE VERLOTING Goedgekeurd b j Koninkl Beiluit v 3 April 1914 No B6 Met een maximum van ISOOO loten Dr VAN MOLL is voortaan dagelyks te oon alteoren van 12 2 Va uur COOIjHINOEL 4a 15 Voor on en minvermogende OoglHden DIN SOAO DONDKRDAO en ZATKRDAO van 910 nar IBaMmnrahaliada 18 ROTTEROaM f Paarden Rijtuig Tuigen n mnmilt IrlJkilN H o o F D P R IJ S Een Utrechlsch Wagentje met een Paard compleet De trekking aal plaabi hebben den 14 November 1914 dos voormiddag m he openbaar ten fitadhaiio ta Oouda onder tooaicht van een daartSe bevoegd ambtenaar De Paarden sullen Kwveel mogriyk worden aangekocht of de NaiaamPaarrienmarkt op 13 November 1914 te Qoada Prijs per lot 50 CEHTS I Unverkochte loten nemen aan de trekking geen doel Maandag 10 October 1014 eOVMKË CODMIVT Verschijnt dagelijks 1iA behalve Zon m Feestdagen PRUS DER ADvTrTENTIÊN PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal t 1 15 Idem franco per post J 60 Met GellliLstreerd Zondagsblad 50 Ideij franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bg onze Agenten den Boekliandel en de Postkantoren Uitgevers A BBIirKMAI EN ZOON te Zundert dat daar het schieten gehoord wordt van Meerle en nog zeer vele Belgen haasteiijk over de Nederlandsche grens komen vooral de nog vrij talrijke vrijwilligers die no én dan de verleiding niet konden weerstaan om op de Dnitache nhlanen te sch eten Te Zundert waar toch reeds minstens 13000 vlnrhtelingen aanwezig zijn brengt die aankomst van diJ opgewonden Belgische f schieters nog al wat consternatie Bovendien werkt hnn komst dermate verkeera op de gewone burgervlnchtolingen dat deze ntt heelemaal niet meer vdn tenigkeeren willen hoóren Men nad ze al zoo ver dat velen daarover reeds ernstig dachten Tusschen Breda Rgsbergen en de grens was al een merkbare beweging van tenigkeerende vlnohtelingen te zien Zooveel mogetyk worden de anderen afgevoerd naar Breda ook per stoomtram De weinige fabrieken in die streken liggen vot met Belgen zoo o a gebouwen van de handelskweekerij Malona de schuren van de boomkweekenj Wilhelmina de stroohulzenfabrik Pillot enz enz Alleen te Zundert wprden in twee dagen 33 000 K G brood verbrnikt De Belgische douane post te WuestWezel beneden Zundert waarvan destijds de Belgische douaniers het eiken passeerenden Hollander onnoodïg la8t ig maakten en hem zelfs papieren eigendunkelhk ontnamen is thans ledig en van die douanen niets meer te zien olgooH fi n part teiegrtm ui Vllstingen aan de N K Crt ia Zaterdagavond van de pier vao Zeebrugge door k lhiltAcbers op het Belglaohe llohtsddp Wielingf geschoten 1 e bemuining verliet hel vaartuig ia een boot en in o pikt door bet HollandHche raarlnevaartalg Atlas Zij in hier zoo juist geluid Het liohiHchip is nu onb ecrd Teiugkeer naar Antwerpen Zaterdagmorgen te kwart voor elf heeft Dr Franck op toogenblik de meest populairste staatsman van België van net gemeentehuis te Roosendaal de talrijke vluchtelingen toege sproken Volgens de N R Ct sprak de thans dienstdoende Antwerpsche burgemeester bet volgende Mevrouwen en mrjnheeren Ik spreek hier namens het college van burgemeester en schepenen van Alitwerpen als voorzitter der intercommunale commissie welk college in overeenstemming m t de Belgische beloften aan zulke Op do gemeonteiyke overheid en op de inteicommunale eommini ie van notabelen kunt u rekenen Zy blyvMi aan nw hoofd en doelen uw lot tot het laatste Wg staan voor u in Toejuichingen Maar ledige steden en verlaten haizen zijn moeil k te bewaken Iedereen denke hier aan Voor een volk is stoffelijk verlies in znUte mate als na by ons een grooto ramp doch zedeiyke ontzennwing het verlies van zielekracht is aUeen onherstelbaar Rn hoe zouden die schatten niet verloren an indien weken na weken en misschien langer nog de nu heerschende toestand hier aan de grens trots alle opofferingen van Nederlandsohe zyde moest voortduren Denkt daaraan luistert naar geen praatjes toont dat gy Antwerpenaren zijt met een hart in uw borst en komt tonig met ons waken voor onze onde heerlyke stad Toont mevrouwen en mynheoren dat gij nog sinjoren zyt van den mooien ouden stempel en komt weder tot betere dagen Dank hartelijk dank aan Nederland en driemaat hoezee voor het Belgische vaderland Dr Franck heeft ook Zondagmorgen een dergelyk opwekkend woord tot terugkeer gesproken te Breda Ifi vernieling door bel iMMubardewent van Antwerpen aangerioht I u ie luut uMNlüwerklDg VSO V uniolailende comlté s hi r ta lande ullgec ca riat4 i voor BelgiMhe Vluobtellngea vtod t wij het vel eDd oversicht va betgeoa door bet IwmiMtrdeiULiit tn Antwerpen eo Oiiigevliig Im vt rateld lurnbouiMdie Baan bij Bareel n ne viti len mgi Mcliottw tM Jozelstraat een ftOitapiK l door uun hilbi aaaat de Iwr pItiAlH van rljtulgim bij Louin de Ooi ilooge wi g HcheldlngifOiuur lngeM hol itirtrfdMTi dlbuizt D De Ooi uo De li lder 1 onteintiraai recht ovar b t Oasthula rechte n liukti van de OodtHtraat i half n tngei cli rtfD Holstraat il hulzim vsp brand No m 91 1 Turohoulacho baas i Mcbrapuell Ui gevalloo voor de weBiüg Luyckx Wolnig aohadv in d slraIfu mkel ruiten ultgeiriageii MiddtmntaUe en Büugielabrlek hnblras iiH geli dtu BoerbavoMtraat oen huls venili ld l ng i I ooybroeok traat bij Verbruggt n huiM vmnUdd Moir l om f l len op Ca A nevens l i utaaadenMtrsai nl ontplolt weinig ohade Ueirburg gatwcti d blok huizen vaaal hel huls i Inoge dr noordzijde der Hchovamarlil lot bal erwege E de Boddeütraat tii vernield regeering v kW liet innemen van de stad 18 ingesteld Wij hebben güwen cht He eerste gelegenheid die ons geboden werd waar te nomen om oen korte mededeeling tot onze uitgttweken medeburgers te nohten Do Netlerlandscho militaire en burgerlijke overheid die ons dat mogolgk maakt sjjn wij ten zeerste daarvoor erkentetjjk en iedereen zal begrijpen dat wij op neutraion bodem over de algomeeno toestanden niets anders dan een waardig stilzwfjgen kunnen bewaren Ons land is diep ongelukkig maar onze tegenstrevers zelven brengen hulde aan de dapperheid onzer soldaten gejaich en wat wy niet ver loren hebben onzn eer onze nationale fierheid zijn ongeschonden en met hen onze hoop in de toekomst In onze ellende is de gnmsdoose offervaardigheid van het Ne itorlandtche volk en de Nederlandsche regeering met H M de Koningin m Z K H de PrinsGemaal ook velen een troost boven alle woorden en een merkmaal van mensohliovendhetd In den nood leert men zijn vrienden kennen Inde Nederlanders hebben wy onze broeders gevonden nooit zal een Belgisch hart dat vergeten Over de toestanden in Antwerpen zal een kort woord volstaan Wij willen niemand dwingen tot terugkeer Het is als vrye MWiishw datfflj moet oordeelen en als moeflige menschen en waardige mannen en vrouwen witm het geschonken brood zuur is en l itter hoe graag dan ook gegeven Oo stad en bet leven in de stad zyn veilig Wy Ifunnen officioel en gerust aan alle ordelievende menschen aaniaden om terug te keeren Voor jonge mannen die niet tot hot leger behooren en ongewapende burgerwachten is er niet meer reden tot vrees dan voor andore burgers Er bestaan daarover uitdrukkelifke en geschreven verkla ringen Niet alleen tegenover het stadsbestuur maar ook tegenover de Nederlandsche regeering afgelegd De toestand ten opzichte der levens middelen is goed evenals in Charleroi en Brussel Orde en kalmte moet iedereen helpen Iiandhaven Voor andere dan ordelievende burgers is geen plaats In één woord Antwerpen wordt behandeld zooals Brussel het sodert 2 maanden is De Duitsche overheid verklaart dat zjj alles in het werk wil stellen om de veiligheid te handhaven De ge heele wereld heeft het oog op zulke gssD Spoor ta oatilsirfcsü vimmlu als van e n liorloge i n kfittlog I ehttir kon men iM iDfrkeu dat de ja en hel veet ruw HArpii opengerukt I en oHiord om den geplei gden dief lal aan de gerechte iraf te oottrekken nprak de commiwiarli ï e churk heelt dl portimoiuiaUt en de ringen iiio teii Bcbtffirlati hetzij hlj gee tijd had Hn het lijk ruHtig te pitiuderra hetzij hij liang WRH zich met bloed te besoedelen onditcieur licht etits bij daar op den Uoer t Wal Ih datf Hij raapu oen wi tie zakdo k op die daar lag op een plek waar het bloed nog niet heenge troomd wan Hij twkwk den doek nauwkeurig hield h m onder d neus en ri ikte hein vw I ai riekt naar chloroform nietwaar Ja zekert De oommlssaris wenkte Hchwerdtner fmtnader te komen tm liet hem den doekzien Dezfl nam hem In de handen enbracht een punt er van onder rfjn nen Anb no begrijp ik het ptak hljj at wSrH het wat op mijn gelaai heeftgel g n Toen ik ontwaakte benpetinle ikwn walgingwHtkeudrti geur en aa herinner ik me ook dat ik leb heb sfgewor en Ik mij uitrekte om den slaapat te Hchudden 1 e riioordtmaar heeft ii bedwelmdni t chloroform Ik vermoedde dit rixd dadelijk Ooderttwiwhen had een andere beambte de zakken ondersocbt van den langen zleh er op bezinnen waarom hij dasf was blijven Htaan Op eeo ander oogenbllk kwam de vraag by hem op o men hem iiilMchieu voor d i moordenaar zou aanzien Hij zag zich reedü voor den nwhter Ktaan liij hoorde de onsameDhangplide antwoorden die hij gal co die met elkaar In teginfipriak waeeo en daarbij kwelde hem de vraag WelRe toevallige omstandigheden kunnen nog intr den die mij in vèrdenlting kunnen brengen V Het pMTon werd allengs ledig de laatf te relfligers gingen hnns weeg V enig raohtkarren reden voorbij de oondiiotebra gingen he n en sommigen wierpeo een nieuwsgierigen blik op den jongeman die daar bij de deur zijner coupé bleef waehten Zij g loofden miBBChien dat daar et n zieke lag die voorzichtig moert word n overgebracht l r kwam opnieuw leven ra beweging I i troep mannen in unMomi iMderde ine vluggen tred en commIswulA van politie de statioiwchcf een dokter en verBrheid me ondergeschikte beambten van politie en van de poorwegmaaluchappij Schwerdlner voelde zich beklemd om het hartHij hoorde naiiweli t wat In zijn oabijhe gesproken werd Ken paar eonductrars kwamen haastig aao loopen doch werden wt tP Saodrangf van nieuw glerigen legen te honden Men vormde eeo kring wa den waggon aar de eomialMiarlA van politie en de dokter nn Wnneogingeu gevolgd door d hooïdwmdueteur die me eon lantaarn moest bijlichten daar hrf d g licht op dim h vfslmorgen ni te zwak wsM om alle go d ti kunmm zien l ixsu Terwijl de ooromifM rli van politie hr i za ickenniH het toonoel van de miH4laiult h oogiHHchouw nam hield de dokI T zieb met het lijk iK zig Hij hlrf het hoofd op en zag een bret de gapende VKmd tuui de keel i efi TOode Bn het oeoi oor tot bi t andere waar hrt bloed opnieuw uil l egon te Mlrooroen Daarbij viel i ea voorwerp op dj n grond dat onder de kin bekltm had gfzttt ii De commissaris bakti z eb en raaiitc bi t op Het wfc een cheerroes waar bel bloed afdroop blijkbaar het mDordwap n dat de mlHiladiger In de dood lfjke wond had laten zitten Fm keHwond dk 0nvermijd lijkAo dood tengevolge laamX hebl en conHtnteerde de dokter De dood moetspoedig ingetreden zijn 1 fi wanneer ksa 4U gebmiH sljn f roeg die commissaris Hm ongeveer drie mir geleden Dbs luüsdien twee tm drie uur Ja rie commlmxarht gal au het eheeniien d n hoed en den langen grijzen manie aan tWi van zi ondwgescMkten over dup de voorwerpen die verino i eUjk aan den moordenaar haAIeo toe ehoord Vervolgens werd het HJk aan een nader otiderrof k midenrorpen Men a de ko iharn ringen san de vinger vond in een broekaak een porleiBOiinate Van een porteleiiill dïe zulk een wetgeeleld man toch reker we bij zieh ha l gehad wa