Goudsche Courant, maandag 19 oktober 1914

Ver Ziekenzorg f 105 43 Automaat 3 ü Io Depot Compio Kassabon school van n 31 80 den heer Bitter B 1 8B Directrice Van Itonon Zie konhuis n 15 25 Divene particulieren n 83 95 N SpoksnijJer uit Oudarkork a d Use in Wachtetstraat 57 C van Dyk ait Alpben in Bleakeningel 58 M II Kont uit ütrocht in Oroonoweg 51 G dan Hertog uit den Haag in Baanstnat 26 A J Diepenhorst uit R dam in Gouwe 19B A Stein voort uit Bodegraven in Rogentesae plantsoen Ifi P B H Ufober uit Oudenbosch in Spoorwogstraat 4ö G A Janssoa uit Haastrecht in Turfmarkt 112 G Vlot uu Vloardingen in Willens IBb C B Doggfr naar uit Zwolle in Nobolstraat 85 on A den Edel nit Brassel in Nobolstraat 51 FMHTROKKENüy J A l Bron de Voiela uit Koizentraat 64 naar Utrecht Tooriingstraat 1 O Kuiper uit L Willemsteeg 13 naar Amsterdam Noordermarkt E en R Bont oit Ridder van Catsweg 136 naar R dam Anjerstn t 17a W Schutte uit Kamemelksloot 2 naar Olst Dorpstraat G M Stravors uit Fluweolonsingel 92 naar Dordrecht Sumatraatraat 16 C H do Bruyn uit U Tiondewog 7 naar Wonbmggo H O IJaoodijk uit Oosthaven 55 naar Utrecht Ijinge Janstraat 26 en G O van Empel uit Gouwe 25 naar Est VERTROKKENEN In Haastrecht komende van Gouda Adriaan Kop inwonende by Groenendyk L Uit Haastrecht naar Hoenkoop Willemyntje Rookoort naar Hoonkoop vtn den dag bezoek verwachten V en hoe weinigen hebben vrymoedigheid j ly des Zondags uit zyn van do ji xaam afgometon uren eenige uuiblikken voor een kerkgang af ia zonderen in t gewone leven wel n taan Hatnnrlijk kommi we niet altgd a M in danstentar die voor kantine óa ingericht Nu en dan is or ook Mn kerk rf kerkje maar bet gebeurt yt kot een loo min als het ander Mohikliaar is dan moet het maar ja do open lucht vaak geaterkt door wonderbare waar twee of drie a Zijnon naam tezamen zgn Bij 0 n gelegenheid gevoelt ge do vriend sp bot vertrouwen do hoogere l eonschap groeien en dan noemt M ondanks u zelf van elkander afidMid met krachtigon handdruk en m wel bedankt en stelde alle reizigere zeer spoedig gerust De NoiHidam dia too ganw mogelijk gedokt zal worden zal ten minste twee rondreizen aan den dienst onttrokken moetan worden N R Ct Steun aan Belgtoche VlocbtellafMi H H Nnl oaAlt u SUHia ran Belfi BChF yiiuhlrllngni zond obs dr Uaode HjM v aa lus omm giftni Z i Ixulragen te laiwm mrt vorlf oi gavM Bij b t CornM te Breda is voorts nog ingvkooiai 1 281 50 en by hrt Comitfte din BoBcb t23S 50 Id totaal 1 nu ingiAaoeo 1169 204 53 Irs 4 557 651 5 m M 98 U Soiróo worden gehouden in do benedonzaal van do Sociëteit do Réunie aan do Oosthaven De hoer Tobi concertaanger te Dösaeldort haaft ik welwiUend beaohikbaar gesteld eanigu aangnnmmen tan gohooro t brengen terwijl een cabaretgezelschap van oonige Hoogsobo jongelui door muziek on voordrachten voor de verdere af wieling zuUen zorg dragen De opbrengst van den verkoop van toegangskaarton ververschingen enz zal geheel ton bate komen van de Belgische vluchtelingen zoodat we op een druk bezoek op deze Soiree rekenen Behalve des avonds aan do zaal zyn reeds te voren kaarten te verkrygon aan het Hotol do Zalm of door tusschonkomst van do leden van het dnmoscomité Mevr PRINCE ScuiH VAN niR LoK r VAN ITEBSON GHAAVU lKn DORRE NiauwioiHcvii GEITEL VAN nam Har UBSEL DE SCHta PER 0 HlDDRH HOYNG BauNo BRUN3 DR Voe SEDERHORST VAK Ve U TK6 K VAN DE VELDE BuHURIUDiK Moj CALCOEN BURGER8DIJK on by 1 L O D VIEHOFF Stadsnieuws GOUDA 19 October Comité tot Steun aan Noodiydenden door de Mobilisatie to Gouda Het Steun Comité doelt mode dat Zaterdag aan 73 gezinnen bndent nd werd verleend In de afgeloopen week ontving het comité nog de volgende giften Sirun on lan c9 Het ongeval met de Noordam De Noordam van de HoUandAmerikalyn die gisteren op weg naar jtottordan op een mün ia gestooten IS Zondagnacht te balfdrie binnengegekomcn en heeft ligpUats genomen san do Wilhelminakade Van Falmouth naar Rotterdam koen lettend werd bet stoomschip in de Dnins aangehouden door oen Engolsch msrinovaartuig Twoe officieren kwamen aan boord van do Noordam Zy stolden vost dat do uitklaring in orde wss en gaven toon vergunning om door te varen Op de vraag van kapitein Krol welke de veiligste route naar Hoek ï n Holland was toekende een der Engelscho officieren op verzoek van de hoor Krol op de zeekaart de NoordoUjk grens van het mynonvold tan Hy maakte daarbij de opmerking dat als do Noordam ten Noordon van 1 grons bleef het schip naar den Hodt kon varen Do gezagvoerder volgde die aanwijzing stiptelijk op doch ongeveer 6 mylen Noordelijk van do limiet itoomende stiet do Noordam plotseling op oen myn Hot was toen kwaitier vóór twaalf voormiddag Hot schip kroeg een zeer hevigen schok do aHsagiors schrikten geweldig op on kchton in do eerste oogenblikkon dat toordam or gowoost was A do ontploffing en den schok Mêk evenwel woldra dat ofschoon de schaiio aan het chip toegebracht lesr bolangryk is het met bot ongeval bijzonder good wni afgoloopon Noch oen van do bomannig noch een van da paaaagien had eenig letsel bekomen Ai dadelyk word vastgesteld dat de itoomstuurmachine hot stuurgoroi on hot roer totaal voruield waren Hot roor hangt nu dwars achter het schip Het duikoronderïook rapportcerdo ernstige schade onder water Do gozagvoerder liot onmiddelyk na het ongeval alle ru men peilen Daaruit blonk dat alloen de achtorpiok van hot schip was volgeloopen al de nvorige raimen hadden geen wetor golh t Het achterpromenade dek is opgezet do lieren on stutten zyn gebroken VerdeP is aan hot schip op verschillende plaatsen lichte schado toegebracht Zoo zyn do marmeren schoor stoonmantel aan de Ie klasse rookkamer on de spiegels van do waschtafols van de lavabo s gebroken Do draagblokken van de asaen van de tunnel zyn erg beschadigd De volledige schade zal eont kunnen worden vastgesteld in het droogdok waarheen de Noordam na lossing gaat Hot voorloopige onderzoek bracht Toorts aan het licht dat metdoboidefl hoofdmachines kon worden gemanoeu f vreord Kapitein Krol besloot toon do reis mot afwisselend werken van de beide schroeven voort te zetten naar Hoek van Holland waarvan de Noordam bij de ontploffing ongeveer 80 mijl verwijderd was Do Westerdyk word na het ongeval opgeroepen cfie onmiddelyk naar de Noordam stoomde en het schip veiligheidshalve escorteerde naar don Hook Daar kwam het te halteen in don nacht aan waar het bij het binnonloopon geholpen word door do sleepbooton Charlois Poolzee en Roozenbarg van do firma L Smit Co De lading van de Noordam hooft hoogatwaanohgnlyk niot geledon Hot Bgeeringsgraan dat het chip heeft medegebracht ia in elk geval niet beschadigd Aan boord waren HS passagiws erate klasse 29 pasangien tweede en 64 passagion derde klasse Van een paniek onder hen was absoluut geen sprake al waren allen in de eento oogenblikkon na de ontploffing zeer onder don indruk van liet gebeurde Doch de bemanning hield zich flink Eenige hooren belangstellenden in de ontspanningszaal voor militairen zoudon gaarne oonige schaakborden mot stukken beschikbaar hebben teneinde oen cunus in schaken to openen Zy dio voor dat dool hun schaakspel tydelyk zouden willen afstaan worden vriendelyk verzocht hot te laten bezorgen aan do bovenzaal van hot Schaakbord Kleiweg alhier of aan ons bureau Markt 31 daarvan opgave te doen S OKT Helena Homoman Do plaatselyke bladen te ElhertM laton zich zoor gunstig uit over t dobunt van onze sUdgenooto als SUa in Lohfngriu Zoo schryft oon der bladen Bij tongagoeron van luenwe Voetbal GOUDA 1 T O P 1 2 1 Voor oen talrijk publiek spoelde gisloron Gouda 1 tegon T O P I Tien minuten over twoeöii trapte T O P af met wind togen Direct pakto i rtiton schijnt Je intondantuur eono do Gouda voorhoede llink san on gel kkigo hand gohad t hebbon Zoo geeft de achterhoede flink werk Gonda v ieenSo gistereS Mej Horneman baro blykt do meerdere te zgn de uitvallen worden steeds gevaarlyker maar de doelman Vwot te stoppen Hierna kreeg GoudV oen hookschop dio good genomen oo T O P er zelf inkopte Groote vreugde dan ook onder de Gouda suportoH jtoon een kwartier n der N v v u ue voor rust do rootf binnen or nog oen goede alaapplaaia hebben gevonden 1 tweede byvoo o Rolt treed in met Elsa don zÜvoron glans van oene krach tigo frissoho sopraan on gaf ook in dramatisch opzicht oene vorblydend riipo praeetatie torwyl een ander blad schryft Eent sympathieke indruk maakte de nieuwe jonge sopraan Helena Hornotaan wier Hsa watW treft do dictie in geprononceerd Wagnersch en zin nog eenige wenschan onvervuld liet dio ochter in haar bekooriyk geluid on niet t mipst in hire vonchyning on in haar weldoordacht spel artistioko waarde bezit Nioupe Hm aaptal vluoblellniai vluchtPltagMi hier ter stede 1 sedert Zaterdag woor vermeerdert Het den trein die te 7 02 bier Banltwam kwa men Zaterdagavond aog 96 vluobteiingen aan die evenals de anderen in de kweek kassen der N V v li Uel r BlwTii ma e m Meerdere viucbteÜDgen gewaclit worden tan oog I 2 Q voor Qoi I NaVust wo j de gortJJBil geUjk op maar tQt dpolpnnton tWiif fiWnfot Een doelpunt door rtonJa goinaakt wordt wegens buitenspel niet toogekond De Gouda polors verslappen eonigszins torwyl T O P krachtig komt opzetten en good combineorond weet de middenvoor eon togenpunt to maken Mot e n wclvordiondo overwinning voor Gouda kwam hot eindo Dank zei de goode leiding bad de wedstrijd oon kalm verloon Den Haag A p O B ifc 2 0 O V B Op het sportterrein peelde Olynipiall tegen Uouda II UlUlag 1 1 Hedenmiddag te 4 80 sljn wederom voor hiio tijdelijk verblijl in dese gemx nte S9S vliichleliogen oangekomeo iiatermiddog had in den tuin der Soc Ons Genotïgeo een ooncort plaats voor de vluohteilneQ hetwolja welwillend door het R K JongeDSpa naat Bt AloyssIiib werd gegeven i veuale tdj liet vorige concert waa or ook ditiiisai groote belsugatolltng en bleek dat deze poging oiu de inenachon 10 verpoozeo door de vluchtellagen bijzoader wordt gewaardeerd Kon Instituut voor Marine 1 loor den minister van Uartne is benoemd tot odelliorst 2e klasae by bet Kon Inatitaat voor Marine te WUIemsoord onze stadgenoot de heer J E C M Hermans Door de politie alhier is aangebonden een man die nog 5 dagen hechtenis moest ondergaan De nangehondene werd naar Rotterdam overgebracht Haaatreohl Volgens achtontaande advertentie zal de hoor Ds G Westmijze Dinsdag K20 dezer voor do Alg Ned Geheel fonthouderbond Ons is do Toekomst alhier optrodon Do hoor Weetmyzo is voor hier geen onbekende Velen zuUon zeker van deze vrye toegang gebruik maken Zaterdagavond reed do beer And Bakker alhier door de Willens naar Gonda Ter hoogte van don landbouwer Moons iiemerkte hy dat or iomand te water was geraakt Na oonige inspanning mocht bet bom gelukken een vrouw uit bot water te halen welke bleek t zijn Moj Ilunink nit Gonda die op weg naar haar zusier door de duiaterni te water was gerookt INGEZONDEN Buüen veranlwoorilétiiMtad der Red Inlichtingen over geinternoordo militairen Door my worden in deze dagen talloozê brieven en telegrammen ontvangen met verzoek om inlichtingen over geïnterneerde militairen Daar het my onmogelyk is om al deze aanvragen van hier uit te doen beantwoorden zend ik alle stukkon naar bet Informatie bnreau van hot Roodo Krms Lange Voorhout G U s Oravonhage Dit bnreaa waar volledige lysten afan de gelntornoerdo militairen uit do vorfchiHonde depot worden aangelegd is met don geheoIon militairen inlichtingendienst belast Ik raad daarom ieder lio inlichtingen over militairen wensoht aan om zich rechtstreeks to wondon tot hot bureau voornoemd Voor inlichtingen omtrent burger vlncbtelingen Lange Voorhout 45 te s Oravonhage De Genoraal Majoor Commandant van het Itnernéeringsdopot to Amonfoort Op last Res lste I aitenant M VAN HAAFTEN Amarzfoort 15 Oct 1914 Opgave van Personen die zich gedurende de week vv 9 Oct tot 16 Oct in de Gemeente go veetigd of deze verlaten hebboo GSVBaTiaDEN 3 Potnnt nitWaddinxveen inöoejonverwdlendijk 5 W C Anna uit Boskoop in Heerenstraat 46 M PerdSk uit s Gravonhogo m Kornemelklot 77 A J Mathot uit Boskoop in atoykadc IB A Hendnk n uit Reeuwyk Woldadigholds Soirée Belgische Vluchtelingen Voel geld i te Gouda reed besteed om onderdak en voeding aan do gevluchte Belgen te veraohaften doch de grooto massa di het gastvrije Gouda is binnongofmkkon jnaakt dat nog veel gold gevonden moot worden Daartoe zal op Dinsdag 20 October te 8 uur nam een Weldodigbaid Crabethstraat 66 hH i Wt l riiMiielic Irnd imi ilrb 1 imi i elr mwktar witilciaf voer Imt dni Ibop vaa tal yBiém mOéf Ml b 4 b i if UoMMrtPwfc biiHaek tr pn zicb over IM gftmO Iraai tol kei MmiM bepMM In IMI luldni van Pmmyal darea ir mekiMi voort ik Roami bcMin MO kri ac vaacM D naaakl P nWX RAI 16 Mabn Aolbolaa Tt kti w aldiic H I vcnMMni ep all troBla hnriKht kataite Ia OoMPralaot aaa dn MUMra Wokbwl a o Uallcie oDtwIkkalMi dek la feveebtoa De krdfivcrrlditingen ter Zcc Vier DoiUche torpedo jager gezonken LONDEN 17 Oct Van offieiaele gelaohfl süde Vnm lichte Engelache kraiaer de ifndannted met 4 torpedojagam heeft in den namiddag in het gelicht dnr Hnllandache kust 4 nuitHbe torpedo jagen ontmoet die tot linken warden gabraoht Omtrent de verniatiging der vier Unititr he torpodojagern door een Kngelsch oakader werd hwlennaeht aan bat N V d D nog nit IJmniden g MtDd De bemanning an do Eenatroom deelt mede dat ly in den alag 1 Duitaoha torpedoboot jager zag zinken twee stonden in brand I vluchtte Zoo juiHt te middffrnwht zijn hier twee itoomtreilen binnengekomen de Ndly Oeaina en do Catharina De opvarenden nog vol van bet gebenrde doen mij een levendig verhaal llwlenmiddag half 4 lagen zij itil ta viisohen de wacht aan dek de overigen beneden Plotaoling waren ky midden in een iwaar gevecht Er werd hevig geacboten Alle kwamen aan dek en zagen zich omringd door aan aantal oorlogaicbxpen blykhaar Eagelacbe en Daltache Zij telden er itollig 15 Da granaten vlogen in iedere richting zoodat zy in groote angiit verkeerden niet wetende waarheen te koeraan Hat gevaar wan niet denkbeeldig want np do Nelly teiiina werd da lyn van een der viRohballen tuk gaeohotan De af itand waa zoo gering dat men op aommige chepen torpodoverniolen blijkbaar want hot waren vierpypïiri do matrAun aan do tukkon kon zien ntaan Fon kloinoreboot too metgroota inniheid vlak langa de Nelly OMlna heen en aan alle kanton worden de beide traliën omzwermd door vreemde Mhl n Daar men iMgrypelIjk op lyhbahond wa bedacht werd hot verloop van het gevecht niet geheel gevolgd maar toon de treilen op de vlucht gingen zag de bemanning toch daiileiyk twee oorlogivaartuigon in brand ataan en een ander zinkon Ook zag man duideiyk vorKchillendo ondetaaaün opduiken Op voraohillonde plaataen werden grooto waterzttilon opgoanoten Kion granaat vial loo dicht by de Catharina dat het water baar boord ovenpatte De opvarenden hadden in groote angat gezeten en zy waren gelukkig toen zij eindelijk nit hot gmlrnng on bnitan liet bereik van de kogeU waron De Ijondenaoho Adraimritoil doelt mode dat do KngeUcho vorliozon in ilit zoegovooht Iwdragon I officier gedootl en 4 manschapnon gewond e avery aan do Kngelicbe ichepen ia gering De van de Dnitache bemanning nvorlevende 81 man zyii opgepikt en krijgagevangen gemaakt Do torpedeering van da Hawko E n part telogramtüit liOndon aaa de N H Ort brengt de volgende byzonderheden omtrent hot vorloop van ilen aanval op on den entlorgatig van ilo Engolacho krui or llawke Do Abenleen aan wal f jkomon overlovondan van de liawke vèrtellon dat do kraiaer midacheepa vlak by oen van do magnzynon getroffen word Een hevige ontplofling hiul planta on in den zywand wa een groot gat gealagen Daileiyk heldo het aohip zwaar over De meeet aaniohoaweiyke boachrijving van bet gebeurde ii gegeven door eon atoker die een oogenblik verdoofd wa Toon hy weer lot ziohtelf kwam waa het oon liolocho loo aad om hem heen maar op het dek gekomen zag by dat alles met de grootste orde geachiedde De Oompiandant on do of fioieron waren op de brug De bevolen wenion op kalme wyze gegeven en even kalm opgevolgtl dooh hot zware overhellen van het achip maakte het onmogelyk de loepen to itrüken Het aohtp zonk in vgf minuten Slechta een kMne piaa een vlot e oen kottor had men to wator kunnen laten Do atokor werd door don kottor opgenomen die over bet toooeel van de ramp werd rondgoroeid en zoovele drenkelingen binnenhaalde ali met bet oog op de zof waardighoid van hetvaortnigjo mogehjk wai De opvarenden wierpen daarop bon reddingagordelfl riemen en al bet losao bontwerk aan de in bet water om bnn leven wontalondon toe Enkele daarvan bereikton den kotter en konden aan touwan in bet water bHjven hangen I Toen het vlot hot laatit gezien werd waa het volgepakt met zeventig man De kotter had vyf nren rondgodreven toen hy opgepikt werd door een Noonch Stoomschip dat nog een unr naar andere overlevenden gezocht heeft doch er geen vond Ijiter gaf de Noor de scbipbreukolingen over aan een te Aberdeen tbnu tMboorenden trailar Op zee aangebonden BERLIJN 17 Oct Van Duitwïbe zqda Da 0 Heboni Handelatiding meldt Het weedache stoomschip Beba met petroleum op weg van Amerika naar Zweden is door de Engelschen in bealog genomen en naar de Orkney eilanden gracht De Belgische hongersnood Het Dnitsche gezantschap te s üravonbago deelt bet volgende mede Het Belgische gezantschap in Den Haag beeft op den lOden October iu de Hollandsrho pen een officieel communiqué gepublicoerd waarin zy medodeeit dat or in het door Dnitache troepen bezette deel van Belgiü een hongonnood zou zyn uitgebroken Evenals in Luik en in Brassel zou de Belgische bevolking ook in de provincies Namen Luxemburg en Henegouwen aan de nomIzakeUjkste levensmiddolon gflbrok liobbon In hetzolfdfl communiqué verd er op gowozon dat bet Dnitsche logorbestuur onder het schenden van art 43 der Haagsche inventie de Belgische bev kiug zon laten verhongeren nadat zy haar van allo hulpbronnen zou bobben afgosnodon Hot Dnitsche gezantschap ziot zicb genoodzaakt tegenover deze beweringen do volgende mot de Nederlandscbo regeering gewisselde stukkon te puhliooeron Deze documenten bowyzon dat het Duitscho logorbestuur in tegenstelling met bovengenoemdo medodeelingOD sinds bet uitbreken van den oorlog steeds eraan beeft gadaohl alle voilighoidsmaHtrogeien te nemen om oon ovontnool noixllijdonden toestand van hot Helgischo volk to verhinderen Het kan zyn dat deze maatregelen niet het succes hebben gobad dat men ervan verwachtte in hot belang van het Belgische volk do reden daarvan kan men ochtor duidoiyk opmakon uit do gewtssolde nota s In elk geval blykt daaruit dat het Dnitache lagerbeatuur er geen schuld aan heelt Holde aan Belgi LONDEN 18 Oct Van Engel scho zydu Een oven schilderachtig als treffend tooneol word gisterenavond aanschouwd in het park van Winbledon by T Andon Een menigte van duizenden mensohen wns daar aanwezig om de Belgische vlag te salneeren on om baar innige sympathie uit te drukken met Delgifi To midden der aanwezigen verhieven zich oen hooge mast en een platform waarop zich de bec gin van Vondome do jongo prind Kdfaria Louise on Qenevóno HP bevonden alsmede een groot IRtal notabrian en graat Saney Toen de hertogin de BoTgische vlag hoosch verlicht door do traion dor ondergaande zon bliezen do trompetten van den i aaf in aobitterendo oaderwetsche uniformen een fanfare Do menigte zwaaide met duizenden Bnigischo vlaggetjes Het Belgische volkslied werd gespeeld door de muziel on gezongen door een koor van ItiOO schoolkinderen Toen hielden Chaplin een der leiden van de conservatieven party an O Connor een leider van fle lenohe nationalisten die beidon voor de oonto maal op hotzolfde platform optrailon weUprekende roftevoeringon waarin hulde werd gebracht aan het Belgische volk Tan slotte legden allo aanwezigen met opgeheven handen do volgende eed af Wat het ook moge kosten aan geld en bloed wy zullon nooit don degen in de schodo stoken vd rdat BelgiJi vry zal zyn voordat hot vergoeding zal hebben gekregen en voordat oun verdrag niet meer alleen een stak papier ia dooh een gepontserii fort vooratelt waar achter de jigelschen staan om het te verdedigen tot den dood Het laad van oorlog Aan oen oorreeponoentio uit Rusland aan do N B rt oddoenof het volgende hetwelk weer agfi wat Hem oorlog thans reed een directe ellende beeft teweeggebracht Moer dan twee maanden heerscht roedi deze ontzettende oorlog on ZDetler don de gevaarlykste epickmie bet veniuw is meer dan een millioen auKHCMn wloten gegaan op do slagviUan gaeaaavald of vorwond Wanoaor men da variiezen van het Duitseka legOT ten minste 300 D 0 man schat volgens de PmisiBcho lyst en hoeft Pruisen alloen rwd 211 000 man verloren en dio van Franschen en Hniion op hetzelfde geUl dan komt men taods tot een getal van X 0 000 waarby dan nog de niet geringe Engolscho on Belgische wtiezen komen Wat zyn getallen nuchtere gegeven I Wie kan het leed omvatten dat zich daaracWor vorliergtV Oeiukkig dikwijls degenen dio door oen genadigilen kogel gotroffeu worden want hoovolan liggen er niet in de ambnianoea met vreeseUjke wonden die smeeken bidden om toch to mogen sterven Do kogolwonden zijn in den regel vry onnchadelyk on gonoion snol maar daar het meerendeel dor gevochten door de artillerie wordt gevoerd en beslist zijn de gmwelgke wonden door granaatscherven veroorzaakt veelal regel Het veelzeggend zwaargewond komt maar al teveel voor I En wat men ambtelyk lichtgewond noemt zou men in hot burgerlyk leven heel andon noemen Zoo n half afgeslagen hand is een pyniyko geschiedenis die heel wat misère met zich brengen kan By dio lichtgokwetsten komen er soms nog do meest tragische omstandigheden by Zware aanvallen van rhonmatiok veroorzaakt door hot wekenlang liggen in doornatte kloi ioron Soldaten monter on wol tornggekoerd met lichte hand of arrawonden vindt men na een paar weken in het ziekenhuis terug knmpend van de pyn of wel zelkomoD ineens te voorschyn als een oud mannetje steunend op oen stok Aangrypender is nog hot plotseling optreden van tetanus dat ondanks tydig toopaason van serum voeal doodoiyk blyft Hot eento geval in onze lazaretten bier tor stede was al bizondor tragisch Het was oon landweerman ingeleverd met een schot door den voot dus li tvorwond oon kleinigheid in dezen tyd Ren opgewekte man bly weer eens in een bed te kunnen liggen verkwikt door eon bad een weelde na de zes dagen lange spoorreis op at Doch geoni klacht over die oindeloozo reis van I aon tot hier Hy was nu dicht bij zijn Heimat by zyn vrouw en kinderen Dat vertelde hy opgewekt aan de zuster verbengd dat hy er zoo goed afgekomen ia on binnockort thuis vorder opgeknapt kon worden Alleen dio rhoumatlTiok in zyn hoofd en zijn hals hinderden hem maar dat was niets dat kreeg iodoraeti van dien wekonlangen regen Thuis by moeder de vrouw zon dat gauw genoog weggaan I Doch al pratend bleef opeens zyn mond stijf gesloten I De zuster weet genoeg en de spoedig goroopon dokter constateert totanns klom Do man werd ingeSnt en naar het isoleerhuis gebracht om na vier dagen van lyden te sterven Even tragisch zyn gevallen van zenuwzieken die heel of half krankzinnig terugkamen Een ervan ia nu byna genezen hy stond mot zyn kameraden in do loopgraven te vuren wisselde nog met oen vriend vlak hem een paar woorden maar hoorde plotseling een zonderling geruisch naast hom kook torzydo en zag den vriend staan zonder hoofd mot het geweer nog aan den schouder Hot boofdolooze lichaam doet nog een stap naar voren als om het laatste schot af te vuren on plofte dan in elkaar Toen is do arme korol woggeloopen midden onder een kogeltegen altyd maar schreeuwend het hoofd bet hoofd tot men hom s avonds gebroken in een hoekje vond met ilo schrikwekkende obaessie van dat hoofdeloozo lichaam Een ander ook uit onze stad ia krankzinnig taruggokeerd Bg een stormaanvai mot de bajonet heeft hy oon Franschen soldaat die een yseiyken S il uitstiet doorboord Na de opwining van het govncht hoorde hy steeds dian zelfden gil Slapen kon hy niet wakker gehouden door dien doodskreet en zoo is hy in de Heimat teruggekomen geestelyk verwoest ondergebracht in het krankzinnigeng Deze verschrikkingen hebben in bet Duitsohe volk oon kentering gebracht oon die van voel belang voor do toekomst zal zyn I maant de briefachry ver Anti Duitscfae beweging Te Deptford hebben onlnsten plaats gehad welke tagen de Duitscbora waron gelicht Winkels van Duitsohora werden vernield an een van deie is in brand gestoken Bngelaobe troepen zyn ontb en Brieven uH Parijs j vui I Parya 13 October 1914 Zondagmiddag één nor een van die zeldzaam prachtige najoordagen waarop bet voor de vanloksta bniamusch z fs onmog yk is binnen te blyven De Parijzenaan zyn gjeen huismussobon Vooral Zondag i iedereen op straat Do boulevards de straten en pleinen voor de stations vooral zyn vol levendig geaticnleorende mannen en vronwen die bet natnnrlyk allen over den oorlog hebben Daar droant plotseling oen zware slag die de vonstormiten der huizon doet rinkelen en trillen Een bom Men vliegt naar de plaats waarheen men van al kanten de agentacycleates ziet snollen waar dus de bom vermoedelijk gevallen zal zyn Sommigen wyzonS omhoog naar oon reeds byna onzichtbare zwarte tip Anderen hollen naar hot hospital Larisoisiére dat vlok by do Oare du Nord gelegen is en waarheen men do slachtoffen wel zal transportoeron als er slachtoffers zyn Het groote hok dat anders altyd geopend is werd juist enkele minuten geleden gesloten zooals gewoonlük op de algomeene liezookdagec om de bezoeken van de cour af te houden Nauwelyks zyn we voor het hek gearriveerd of or komen reeds twee agontscyclestes aanrennen Oovrez la grille ouvrez voilales blesses I roept do voorate by ie bleek zyn oogen schitteu fel onder de klep van de platte pot Do portier Uer niet Ik geef een forschen stoot tegen het zware hek dat langzaam opanvatt Reeds zien we in de straatdo rijtuigen in vollen drarnaderen In hot voonte ligt op den bodem eenineengezakte massa die een monsch blykt te zyn een man Twee agenten over hem heen gebogen ondersteunen hem Vlak daarop volgen twee rytuigen in het oene een man in het andere oene vrouw Als ze de oonr opzwonken on voor don ingang stilhouden staan brancards verpleegsters on verplegers gereed Met ongelooflyk veel zorg worden de ongelukkigen op do brancards gelogd In oen oogwenk zyn de handen dor agenten rood van bot bloed dat langzaam op don grond lokt En het is onboscbryfelijk do kr et van medeiyden an woede die uit do wachtenden opgaat Het zyn meerendoels vrouwen zo chreien enkelen stampen op den grond om zich te bodwingen Oh los l choa les brutes Een klein meisje iijn poppetje van een jaar of zes roept nikkend Mama mama je hadt me beloofd dat de Duitschen niet in Parys zouden komen en nu hebben ze toch dienmeneer vol bloed gemaakt Intusjohen zyn de gewonden naar binnen gulragon Eén is reeds over leden Als we even later binnengaan om nadere berichten loopt door de lange golery een donker bloedspoor dat men zoo gauw niot heeft kannen wegvegen Hot loopt tot voorby do salie mortnaire waar de overleden militairen onder bloemen en met driekleurige linten veraierde kransen np eenvoudige katafalken worden geëxpo o rd In bet geheel zyn er Zondagmiddag door twee Duitsche vliegmachines twintig bommen op venobillende punten der stad geworpen onder andere op de Notro Dame die gelukkig zoo goed alt niet geleden hoeft Onder de slachtoffen zyn vier doodon en een veertigtal meer of minder ernstig gewondon Maandagmorgen om tien nnr hoeft oen Doitaoh aviateur nog zes bommen geworpen waarvan weer oen op de Gare du Nord Doise hebben ochter slechts goringen matorioole schade veroorzaakt en geen slachtoffen gemaakt Ook beeft hij een zak zand omlaag gegooid met do boodschap er aan vastgebonden wy hebben Antwerpen genomen nu is hot nwe benrt een bedreiging die maar weinig indruk heeft gemaakt Natuarlyk haast men zich de put te dompen voor er weer een kalf verdronken is De hemel boven Parys wordt scherp bewaakt door een escadrille Franscho aviateurs Do bezoeken der Daitsche aeroplanes zyn evenwel volstrekt niet iets noch nie dagewamea Vry wel iederen Zondag ontvangen we hun ongewenschte visites En man vraagt zicb af of het niet mogeiyk wars geweest dit veriies van menaohenlevens te voorkomen Er zyn toch aSroplanee noeg beschikbaar en de aviatenn xyn niet allen zonder uitzondering naar hot front Overigens blyft de bevolking et r kalm onder Men hoeft modelijdetrinet do slachtoffen men is verontwaardigd over doze wyze van oortogvoeron doch oU men in vry gejwperdo termen daar aan uiting hoeft gegeven is bat o gedaan Oeon vijf percent van de w delaan zal er om thuisblijven of zn wandeling afbreken Een enkele lu dar miaacbien die haar kinderen vaa de straat in huis haalt en deze v k ontwaardigd over do stoornis in ka spel schelden al even bard op o sooróa Boches als de groote monsehsa 3 Van den oonprong van dit scbsj woord worden verschillende vorkUri gen gegeven Eigonlyk is het AS boches in de spreektaal gewocmia afgekort tot Boc nes Het moet dow do Paryzenaon gesmeed zyn na de ooriog van 70 Men heeft toen ds eento helft van het woord allomaaj behonden on do tweede vervangen do den uitgang boche die op zyn bomt weer een afkorting zou zyn vu caboche Caboohe is in den mond vaa ródoan en apaches synoniem Mt hoofd doch beeft een vort cbtalijkolio teekenis Allobocho zou dus oigoBlSt willen zoggen Duitscho kop Of in verklaring do juisto is zou ik niet i ven zweren doch in alle gevsl lyktai aannemolyk lederoon bedient zich van hot w om zyn afkeer tegen de D tscberia al wat Duitsch is uit te drukken ï in die antipathie hoe natnnrlyk nn rigons ook is wel ocnigo echt Fronscte overdry ving Zoo kroeg ik gisteren nog eonigo vry pikanto opmerkingen tt hooren omdat ik de onvoorzichtighttd boging te vertellen dat ik voor sta kennis die een vortanlburoau hoefl eea in hot Duitsch geschreven brief vertaald had Dat do brief van een Noonche ürma en uit Cliristiania wai deed er niot toe hy was in het Dnitach C breven en dit waa voldoende Het weinig geschoold of dp jongeloi waarvan er één tot do opgeroepen lichting 1916 behoort en wions hoofd das comploof op hol is waren bfi mp vriend do ruiten gaan ingooien tZijn zulke op ewonden standjes die Pargzonaars A F PETILU UIT HET LEVEN VAN EEWmOPREDIKER BIJ HET LEOER TE VELDE VIL Opvallend is de belongstolling voot hot godsdienstig samenzijn het blijkt te voldoen aan eono behoefte van d D oldaat en beeft niet to lyden van die zonderUoge liefhebbery iu vrode fomItandigheden om alles te booordeolei on af te koureu Loontellingon afwijkingen ekt men evenmin op als tot het uitente doorgevoerde consekwenties ieder noemt dankbaar aan wst voor hom noodig is Zoo valt aanstoodi voel beletsel voor vertrouwelskhml weg en kan men te vlugger met elkander opschieten Dezer dagsa trad ik op in oon school toevallig in het lokaal waar de kleinste kisifaüen ban onderwys plachten te ontmina Do eenige zitplaatsen die ter bia Umig stonden waren do bankjes doi zonder aarzeling maakten mijne hooiden daarvan gebruik verwoorde landvsermannen on krachtige jongemannen ja zelfs een officier van gezondheid van meer dan gewoon hooge gestalte zotte zich neer zonder bodenken I Na do godsdienstoofoning beklaagde nismand zich over de lastige hondioi men repte niet eens van hot onalledaagaohe doch drong aan op gorogelds herhaling van zoo n byoei omstl Dat men ondankz dorgoiyke voor bet nitsf lyke ongunstige omstindighodon tooh wol mot aandacht luistert blijkt telkeiu uit allerlei opmerkingen Zoo zei m eon gewoon milicien dat hem opgevallen bg het voorlezen van sen godoello uit het EvangjiHe en later by het vermelden van mijn tekst eeae afwijking van hetgeen hy gowooa wsi to lezen en te hooren duidelijker en geóakkoUjker te begrypen Ik hsd me bediend van de niouwo Ijoidsi vertaling BÏen ander korpon preee die vertaling zeer ja hjjb ze en las or veel in juist vamwge s grooter duidolykheid en hot vlMisn verloop der zinnen hij had ziohsens beknopte uitgaaf aangeschaft maar ya oxemplaartje thuis gelaten uit vrees van het te zullon kwijtraken door geringe bergruimte Wat hy in t ba I gorléven waa Onderwyzor aan oeo christelyko school Of is het geen bewijs voor do belangstelling waarin de godsdienstoefeningen zich mogen verheugen als oon vrouw zich begeeft naar do soldatenkerk aan do zijde van haar man zy de oenige van hare sekte omdst ter plaatse geen protestaqten wonea op bezoek by haar echt noot in dioa kwartier in onze Divisie wordt ge verihf gegeven wegens de baiteng wono omstandigheden voor een beperkt aantal nren en bnn vergazellond gedurende dien korten tijd ter gods dienstoefening Hoovelen gaan B I niet ter kerk omdat zy io den loofi bolangryko punton werdea de DuitBoh gedwongen temg te trekken Da geaat ondbr do Roaaiache troepen is oitstekettd De vyond die zich op 15wert van Warsehan bevond is ten4g edmvon tot 4D werts Van de stad Ta Warcbon is alles rustig FRANKPORT Noor de Frankfurter Zaitung meldt bedraagt de ooriogsaobatting welke aan Antwerpen is opgelegd 30 millioen francs VL1881NGEN part N R Ort Het loodsvoortnig roortaen was Zaterdag van hier vertrokken om de boeken van den Nederlandschen loodsGommissaris te Antwerpen te halen Het sdijp keenlo onverricblerzako terug Het verzoek werd door de Duitschen niot toegestaan Postverkeer mat Belgi De directeur van het Postkantoor alhier hooft van don direoteur gonoraal bericht ontvangen dat hot goboelo postverkeer met BiolgiS is gestaakt Moord ta Leanwarden Gistermiddag is de 36 jarige vrouw de Jong vermoord door zokero Horoma De duer is aangehiniden on hooft yn misdrgf bekend Hij meende dat de vrouw een laaterbrief omtrent bom geicbrovon had en hooft in een oogenBlik van woedo de ongolnkkigo vrouw oonl Het bleok dat ójj de bedoelde brief niot geachrevon Rad SC viXist HARDERWIJK Voortdurend orriveeren nog Belgische geïnternoorden die in het kamp worden ondorgebrwtht Verder stroomt hot bior van elden Sehuisvesto vluchtolingen dio onder e soldaten familie komen zoeken en die als het dool bereikt is bier maar blyvon Hot comité alhier is voornomens aan deze geen hulp te verleenon welk voornemen gesterkt wordt door don commissaris der Koningin dia daarvan aan een drietal comTtéleden die gisteren op audiëntie is geweest blijk gaf Tongovolgo van de bestemming van Harderwyk als groot internooringsd pOt auUan verder door don Commiasoris der Koningin stappen worden gedaan om de nier ontfergobrachta vlachtelingen ruim 600 naar elden over te plaatsen Laatste Berichten Aan het Westeiyk Front rAllUS Oommunlqui vaa 11 aur 18 Oct lie DuitscherH beproelden In den l gelooptm naoht twee iM vige saavallea noordelijk en oonlelijk van St l i ZIJ werden echter met erniitlg verliezen teruggtvlagon Verdt nieuws van beteeke nis Is nM sntvangao I AKIJH 18 Oct Oommonlqué van l our llel BHgisehe leger heelt verKchlI l l llli N Hm der meeal Ixjiende woailerdsklws Io dM laado faekeod ah irofessor l c Haas tol voor korten tijd woonachtig aan den Haagweg i y t elden maar thans to NoordwIJk verbiyi lioiidende en die reeds eeolge malen ao niïhleriyke eolleffe teruohlstoud en veroordiwld werd had lob hethmniorgeu aa leriiiaal Ie versntwoordi o voor tiet Kantoitgt Tecbt te telden wegens bet oohovu gd ulloettneii der geau skunde Iilttnaal lietrol het m o geval vaa sokere d L uit Boskoop die voor sou lK nlijd n genezing had gesookt lie beklaagde werd veroordeeld lol 4 maal 1 2IIII el 4 maal 21 dagen heelilenU sanvalUv door den vijand gedaan punUfn waar de Iser ksn overge lende op f ITrtepaflseh We TbcrlcTst trokkeo worden krsehtlg slgeslagea lp onsen nkervlevge Is hlH o wIJ ten noor din Tan Ih i Kanail van U Bsssm hel Ironl tllvenchy FromollMi beset De f Itleerdon heblien Armooti res h e r n o01 n WIJ msokleo glMeren morkliasr voorullgangaa Tusschen de streek om AtMcU de rise hebboo H salf l rrein gewoonen liONDEN Volgens oen tetegram nit Dninkerken aan de Daily Mail hoeft gisteren oen hevig gevocht bij Nieuwpoort tan Uiden van Ostonda ploata gehad Aan het OoatelOk Front WKKNKN Odleleel Wl zetten oanai aanval aan de b lde oeveri van de rltrwiaz welke gisteren aang vatiffoa was voort n naderden langzaoM rband de vijandelijke Unie GWernaohl worden ver K heidene aanvallen van de Rusw n bloedig algexlagen Ook heden Is de slag over de geheele linie aan den gang terwijl onze zware artillerie meewerkt Wij vüm de vervolging vso den vijand IMe len aoardea van Wijstkoi werd tengge i wor efi yoart Anitt rc gedeelleti vaa on7 e lro p n die over dd Karpaten rukken zijn lol I ulflence genaderd Pe Russische verliezen op de hoogten ten noorden van Orol It tdj deo aanval op Przomysl orden op 4n l W doodes en gewondsD genei LONDEN Berichtten nit Petrograd melden dat liet eJMite stadium van den geweldigen sltüi die do vori week is begonnen uitgostrwlon m Polen en dat bet offensief der Oostan rijkschDoitscbe troepen tot staan is gebracht door oen sterk Rusaisch leger De operaties strekken zich uit over oon van bet KoninklHk Hateriologisch Instituut ta DE BlLlXr Hoogste barometantond 776 1 te Haparanda laagste stand 764 6 te Unnchan Verwachting tot den volgenden dog Zwakke tot matige oostelyke tot noordoiyko ind nevelig tot zwaar bewolkt weinig regen zelfde tempe ratanr MARKTBEIUOHTEN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien goedon aanvoer pryzen waron voor Istc kw tö 2e 40 en 8a 32 cent per half kilo Magere l Mnn Molkvoo on Vaarkoeien goeti niingovoerd Vettft Kalveren redol aanvoer Iste ki 30 2e 28 3e 24 onnt per half kilo Vot = varkon goo l aanvoer Ute kv 31 2a 2 3e 26 cent parhalf kilo i Schapen on lamranren goed aangeviwrd Hnndol in vot voe redelijk volta kalveren pryshoudond vette varkens stug lagor in prijs De handel had een zoor traag vortoop schnpon on lammeren met redelyko omzet BrRGEKLIJKR TaI GOUDA ONDERTROUWD a L Laijnon buig on M Ide Hoop H M D The sinjjn en E van dor Zaan W 8 Zielhont te Dordrecht en A Don kor J Kammoraad en A H front van moer dan WX 0 mijlen De 1 Znydvold E Apol te Amsterdam en algemeenc situatie moet zeer gunstig j A A jron dor Graaff W J Kerkam zijn voor de Rossen Op vencbillenile 1 te slfnvenhage eo IL Fardyk