Goudsche Courant, dinsdag 20 oktober 1914

1 0 I26CI9 ft3e Jaargang Yerzamding orloff kaarten VAN DES Europeescheu Oorlog 1914 bewattende i KKllIllSGBVIlC De nURGEMEKSTER van GOUDA breagi bij deze ter kennis van de beUnghetit enden dat door den Heer Directeur der Directe Pelastrngen enz te Utrecht op dea 16 October 1914 executoir is verklaard het Kohier No 4 der Belasting op bedrij tsbetasting en andere inkomsten dienst I9i3 i4 van de genK nte Gouda Dat voormeld Kohier ter invordcriog is gesteld in handen van den Heer Ootvaager dat teder die daarop voorkomt verolicht is zijnen aanslag op den bi de Wet iKpaalden voet te voldoen en dat heden in at de termijn van aes weken binnen welke reclames behooren te worden ingediend jGouda den ai October 1914 Ue Burgemeester voornoemd R U MARTENS Gouda De Oorlog Aui het Wratciyk Front Duitachera in België Uen aeint ons uit SLUIS In Brugge worden voortdurend gewonde Duitachera binnengebracht £ en hier ftAngekomen betrouwbaar peraoon deelt mede dat de geeat onder de Dnitache soldaten rumoeriger wordt Het achijnt dat de Duitachera thana worden teruggeslagen De bezetting der Duitsche troepen in de verschillende plaatsen is klein Alle beschikbare troepen schijnen zuidwaarts te trekken De persoon uit Brugge hier aangekomen raadt den Belgen aan nog niet terug te koeren In Sluis bevinden zich een 4000 tal vluchtelingen die geen van allen weuschen terug te koeren Uit Ijond A wordt eiken dag wittebrood 6 Wedfr oarKcidf Schwordtner De jülst K Ati tdi vragen van den ra diihoer Ik flooblMi najuurlijk niet anderR dan een r Itcht tp worpen op feiien waarvan aU t ware luimercnd e had waar JtTKHtten doch hij wenachie zidi niet verw woord liik to islen voor giiwiniwn die n httii door dp poHtif at Mtra zou wordon aang momeQ Kan het mieacliien ook mm cb ldwoord of amhrs een angstkroet geweeat ïijn r at is ntot oamogclipc bekende M werdtner Mrt em zucht Ifundp de raadsheer in ji stoel Heïit gf nog letii vwrder mwlp te iMfvt t Ik weet viTder niete Wftes dan soo goed dit proec8rer l ie onderteekenon m hood u gereed ow veniero verhooren ale die ooodig oehlen lyn AU ge lalfti meer lot kalmtP lit gt koinen tijn gelukt hH u mwachien nog di i naam o dien kreet dulde f er u bertnnemi i Wfnïtner onderteekMidi het proeeaT tkri en ging met e i mcbt van vpt Ad verten iën De Heer en Morroow L I V VRKUMINOEN HtorKKR geven kennis vfln de voornpoMJige f3 eboorte van een Zoon en e n Dochter Oouda 20 Oct 1914 NutsSpaarbank HAA STREC HT Zitting den derden Dinmlag van iedere maand ten huize van Mej de We l A M BLANKEN van den s middag8 132 uur Renteverffocdingr 3 17 Htrr BE8TÜÜE EEN k TWEE bloedniverenile Laxeerpillen Flym 0 1 n Uug illen van Apotheker BOO il t avonda of morgonii genomen waarborgen U oen goeden toelgang uivenng van het bloed en verdruving van overtollige gal en iliim Prg per dooije 26 of M cent Verkrijgbaar te Oonda bg AMTON COOra Fa WOLFF A Co te Kotterdam by E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofditeeg 3 mm te OOUDA verbiyf houdend dte Inlichtingen verzoeken omtrent hunne amilleleden n AERTS Dkab Wed en Kindoren loekon hun oon Arthur Aert wotiundu UerlagKihe Htconweg M Uer ALAKRTS Mkktk ih KOHALIK wonende Hattardamwhe itraat i3 irgerhout loekt haar loon I Mmond Alaort ondenlnm 21 laar DK HELDER MADELEINF wonende Nikkelitraat 6 Anlwurpen aoekl haar man nnillnume Dokno aoldaut L kin lo Linieregimont Tm tmpHgnio 4o Hntaljon BRANH SiKNBN wonende l ioron IjMffitraat 10 Antwerpen wekt do inilioTeurling Saoimn wonendo HorgerhouHichn raat Antwerpnn OLKMKNT FKIIDINANI wonendo linogotranl M Antwerpen SKKikt Maria Uionin I eelman l AKM S lOHEI U wonende Ie Aertaelaar dorp ioekt Jwiiiette Willeken met kind Maria on Agni OEYLFiN JKAN wonende MtHiting traat tl te Antwerpiin soekl aijn owiera B iuaril Ueylen on Moim Jomphine Madoe doae laatste m waarKliijniyk lo Amatordani HAERBOft MAQt AJ KNA awekl haar man dokworker Victalia de Voeght öroolo Komalborg i A t HEn8kiÓKX E0UARD maohimat atoomtram van Heyat op don Berg oekt ün loon Joaeph gn doohier Hnlenin lijn aohóonioon Alphona Kooramokera on kind UKUMANH AliOLlNK MARIE ei htgonoou van Julianua Franoiafua lohrenra mot 3 kinderen aookon haar farodio LAMBRFAJHTS I HIUV wonende Nationaloatmat 122 to Antwerpon mekt Un auater Wed Wolloa mbroohia en Ijn toontje Jean Ijimbreoht gn vader J B L mbrochti yn oater Anna on haar kinderen LANGUI ALICE met 2 kinderen oekt haar orhtgonoot Moermana Loiiia militair Je Ijanoiera LEEMAN PIllLUUENA PAULINA wanende te Berghem Verbondatraat BA loekt haar man Ladovioua Joaephua Sel 30 Rog Lanciera 3e C omp Ie l ivisie 2o Colonne MKRTKNS LEOPOLD wonende te Antwerpen loekt d familie Bo gaada Lien pnt Abdgatraat te Khiel MICHELS ioekt Pranijo Bollea en Familie NY8 0U8TAVF wonende Goaant traat lö te Antwerpen soekt egn moeder Virginia Pot ign broeder Joaeph Nya ign bro Ier Jean Nya Hn broeder Loaia Nyi lyn mater Mai Nya PAUWElS JEANNE wonende Oravinatmat 24 te Borgerhout wakt haar echtgenoot Kdmond Panwela van beroep chauffeur facteur 99 4e diviale PAliWEIÜ ROSALIE wonendo Oravinneatraat 38 l Borgerhont zo kt haar echtgenoot Jowpb Uoni aviateur 2e divi tie te latende V SAENEN MAEIA CATHERINA v d BORGHT xoekt haar zoon Emilina Ve Uaa 2e fort Bteendora en den xoon Ludovicna van bet VIlie klaa fort te Antwerpen HEHANH GUILLACHE wonende Schnilenatraat 31 Antwerpen zoekt Maria Pmtena zijn echtgenoote en züne kinderen Maria Thereaia en I ilomene SKRNEEI S MARIA geboren Diival z ekt Joaephua Franciacus Rosalia Serneela haar echtgenoot Mineur der atelling Antwerpen klaaae 19 B 4e Bat lie Regiment VERBRIJOOEN JACOBUS DANIEI wonende Paatoryatraat 2 te Antwerpen zoekt zgn moeder Roaalie Verbraggen en yn znatera Marie en Oabrielle V AMMEN F wonende Kleine Kaaiwiik H te Antwerpen thana wonende Boezemkade 13 te Rotterdam zoekt zgn echtgenoote Marie Ilendrickx en 2 kinderen VERTEURNË EMILIUS JACOBUH zoekt zgn broeder Alphonae Verteume Burgerwacht fortereaae Berghem Ie Bataljon IIo Itegiment VERV X Hl T FRANCIH US wonende Rodenbaohatraat 29 Borger hout zoekt zgn vrouw HandrikaKannoodt met S kinderen waara liünlgk m Breda VERWBrLTC ROSALIE met echt genool en kind nu wonende Gouda Gouwe 21 zoeken Levinua liOoaen lichting 1900 12e Linie Regiment 2e bat iVe reg geïnterneerd DK VUCHT CAMILLU8 bg Wed Scheer Spooratraat Gouda zoeken Petrn de Vuoht Adolf de Vacht liouiaa de Vucht Frana do Vncht allen uit Hoven WOUTERS JULRS wonende Dorpatraat Boortmeerbeek zoekt zijn oodera Conatont Verlinden 2e vader en Pauline Vlooberg Dienstaaubiedingen liebben in d t doudsche Courant ateed tneeet § tf Deieatlverlriitiea koslea slechte kij mroltkelailBg 1 6 regola f 0 35 voor elkii rogiil moer O oonta Opgaaf nitilnitend aan het Bureau ISUNUaHTI DE HELFT DER SUVERNU van b t hHl wwrfc wortft to ntot gedMB ioo4ni 5iiallglit Iwt kaia MaiMn trvMtC On v i f totvla aiiirMit botftwark ena door door achooa to makm to Sanllght kot aMoaadato aa vo MrdMllt t Uw iMria doan gltawtatwi Uw warit varlklilao Mes WM t teruektop U MfiRK e lettei DIT HRT MaOAXIJN VAM H RAVENSWAAYZONEN GOBIlfCITBM Doze THEEËN worden afgeleverd in vei golde pakjoa van vijf tice m een half en en M OHt met vermelding van Nommer en l rija voorzien van nevenataand Merk volgena do Wetgetleponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde otdera aanl evolend J C HUL v ihe n J BBEEBAART Ia 1 2 3 4 5 C 7 Algemeene Kaart van Europa Aiié en Afrika voor zoover de hinden van deze werelddeelen bij den oorlog betrokken zyn Algemeene Kaart van Europa Kaart van Bolgiö en Noord Frankrijk Kaart van Noord BelgiS met eon gedeelte van Noord Brabant en l imburg Kaart van Frankrijk met de aangrenzende gedeelten van het Zuidelyk deel van België van Luxemburg Daitachland Zwitaerland en Italië Kaart van Elzaa Lotharingen en de Fransche grena Kaart van Duitaohland Goatennjk on Rualand de gedeelten waarde atrijd tuaachen deze Rgken worrlt gevoerd Kaart van de Ijanden aan de Noordzee Engeland Nederland België Denemarken en gedeelten van Frankrijk Duitachland en Noorwogen 9 Kaart van de Lamhsn aan do Middellnndscho Zee Deze kaarten c a 25 X 35 cM groot in franio lichtbmino kleur uitgevoerd gpven op duidelyke wyzo zoo goed nis alle plaataen nnn welke in dozen oorlog zjjn genoemd of vermoedeUjk genoemd zullen worden zij vormen to aamen een album Nog slechts enksie exemplarsn è 10 CENT $ verkrijgbaar O MARKT 31 NIEUW PHILIPS zWATT 125 VOLT 200 KAARSEN POTIELBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater frmefleMeliJei graUê eerkrygkaar Oen Agent voor Holland CATALONifi te TUbnrg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omatreken M M BBtOttJSJr Agent Amatol Brouwerii Keizeratraat Tel 83 No 148 Oouda Viiiiia iMjiiÉn r ir iniiti n imk fiA i 4S0 Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell nijwleleii liji siri iierlijk ei laai il pr js AUR DE GUOÜT Kleiweg 7 9 tiOUOA Prgaoonranten gratia IMPORTEURS GEBR 8IEB0L Amaterdam Adverteert in dit Blad De DnakkeriJ A Brinkman Zn Markt 31 tnart SpOedig M lat male prUmmm alle drakwepkea mer m handel OMliar gafeawllu FirmaCSMITSk Schoenhondel Kieiwegr 48 Goiiè Opgericht 1879 OËT ADRES VOtt IEDEREEN EEN NET MEISJE als Kindermeid ook genegen ala halp in de koijhouding Brieven aan Mej A t d VALK p a A VAN BERGEN Dorpatnwl No 9 Boskoop RONGAS Wie wil prachtig licbf ieUeii Hij wende zich tot T 0 KOOIJ Ki puttenboorder te Wierinprwurd die zich gaarne belast mot hotinslalleeren van BRONGAS Ruetls jaien lan i 4 dit wmk floor ondergfltookondo mot luit groot surrps uitgevoerd Bogrootingen kosteloos Afin bevelend ó KOOIJ Kz WIERINGERWAARD Iej de¥ed E Alter 26 JedeaipicGraclit2l9 DEN HAAG eeft Ie HOO JSTE W AAltDE vot r tie4lra en Heeren en Dameskleedisg Koopt g eheelp of g edpelt nvan Inboedels 3 Ta ook naar buiten de atad aan haii to ontbieden Brieven worden vergoed Ijet B V p op NAAM en ADBBÜ lf HejdeWed E ALTBB Mm Geil Gracht ifi DËJS HAAG A aBiTIDuSu GOUDA Oct Ontapanningazael voorn ren 5 o nm 10 nm 26 Oct 2 nur Verg Armenzorg ö bouw V Woningtoezicht HAASTRECHT Dinsdag 20 Oct 7 nnr Geb Concordia Haastreoht Alg i doTl Gehoelonthoudorsbond On is de Toekomst Spreker Ds UWestmijze Onderwerp Blijl MobielBeleefd venoekeuwij geregeld tgdii medod ie g te mogen ontvangenva vorgade r n concerten vermakeigk ht x enz om da dan in OM agenda t vernielden Electi Dr A Brinkman Zn Gondi Woensdag 21 October 1914 60IIMHE OllRAIVT IïTi© u ws © aa ai d v©rteaa ti©TDls d voox G 0 u d SL © ari 03 rtstx©3s ©3a Verschijnt dagelijks ÉtÉ behalve Zou en Feesklagen PRUS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gi wone rq l met bewysnummer f 0 55 Elke re göi meer 0 10 Hp drie achtereenvolgende ulaaUingen worden deze tegen tweeb vluind Diensta nhiedingen per plaajUting van 1 5 regels fO 35 b vo iill eüUinK elke regel meer 6 et Koclamea f O 25 por regel ïnM te letters en renden naar plaatsruimte PRUS VAN HET ABONN EM EMT Per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 150 Idem franco per post 1 90 Telefoon Intetc 82 liEWÜISCieWINiCi BURGEMEESTER en WETHOUDERS fsB GOUDA breDg en ter kennis van de infjrosetenen dat bet Ie Suppletoir Kohier der Plaatlelijkr Directfl Belasting nasr het inkomen in dete Gemeente voor het dienstjaar 1915 14 door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland f oedgekeurd in afschritt gedurende vgi maanden voor een ieder ter leting is itedergelegd op de Secretane der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering ta loegetonden aan den Gemeente Ontvanger iouda den 31 October 1914 Burgemeester on Wethouders roornoonid R L MARTENS De Secretaris ï VAN HEUSÜË Abonnementen worden dagelijks aangenomen aao ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den BoekluiDÜel en de Poalkantoren Telefoon latere 88 Uitf even A BEDTKHAK EH ZOON praalgravon van Karel den Stoute en van zijn dochter in do kerken bleven Uit het Johannis gasthuis werden alle schilderijen verwijderd De in veiligheid opgeborgen kunstwerken bevinden zich in de stad niet in Engeland Van Kol s indrukken uit België Het Eeiiite Kamerlid Van Kol is naar het Porsbnreaii M S Vas Dias mededeelt na eon 11 daagsrhereis door Belgi i Zondag weder te Voorschoten teruggekeerd De heer Van Kol deelde mede dat hy spoedig weder naar het door den oorlog geteisterde gebied zal vertrekken Het doel zijner reis is zich op de hoogte te stellen van het verloop van den oorlog Hiervoor zijn hem reeds belangrijke gegevens verstrekt welke het gevolg waren van zorgvuldige enquêtes door pensenen binnen on boiten hot Rnk staande De heer Van Kol heeft de volgende reis gemaakt Maastricht Moulant Vise Lnik Tienen Leuven Brussel Enghieo N i n o v e Brussel Nivelles Brasseï W a v e r e n Jodoigne Loucrn Jemappe Seraing Ldilt Tweemaal is do heaf Van Kol van Luik naar de Ardennéa geweest eenmaal over Louvnnóe verder van Luik naar MaastScht B i 1 s e n Hammont Aohoi lïIae lilt JhlolUToinhont Herenthals N e s 1 e I Lier Uortsel Beroh enii Antwerpen Meohelen Dendermonde M e 11 e Gent Selza Sas van Gent Terneuzen De gespatieerde plaatsoameu zijn van die steden en dorpen welke volgens den heer Van Kol fl heel of byna geheel verbrand of verwoait zijn Dealgemeene indruk die het Kamerlid ontving was die van ontetetting enweemoed over zooveel vernieling aangericht in het rampspoedige België Bevoegde personen vortelden dat er minstens evenveel Belgische burgers als soldaten gedood zyn De berichten in de bladen zyn beneden de werkelijkheid Veel gewelHdadigheden van allerlei aard zijn gepleegd ook tegenvrouwen die door de Introkken personen uit den aard der zaak werden geheim gehouden De heer Van Kol is er zoo goed als van overtuigd dat wel in het begin van den oorlog bij Vise doch o a geenszins to I uven door Belgische burgers op Duitschers geschoten is Volgens oen heer Van Kol hebben lo Belgisfhti aoMaten zich dapper ohoaden ondanks de z 1 gebrekkige leiding on het gemis aan moed dat volgens hem zou bestaan hebben bij sommige officieren vooral bij die der luxe regimenten wier houding niet sterk genoeg gelaakt ion kunnen worden De Duitschers in Frankryk PARIJS 20 Oct Van Fransche zyde In het commuAiqné wordt gemeld Op onzen ünkervlmgel ho den de Duitschers nog de omstreken van Ryseel bezet in de richting van Annentières Fournes en la Baasee Aan de Maas trachtte de vgand te ver geefs onze troepen die op de rechterzyde op het schiereiland van Camp des Romains te voorsohyn kwamen terug te drinf n Rosameerende maakten wy gisteren op verschillende punten vorderingen 0e lag b i Ryssel BERLIJN 20 Oct Van Duitsche ayde Naar de Stampa bm cbt moet de wereldslag hü R isel over het lot van Frankrijk België en Engeland beslissen De slag is m vollen gang terwyl de gewonden uit het front weggedragen worden heeft er achter de vuurlinie steeds nieuwe aanvoer van versohe troepen plaats Het aantal in gevecht z jnde soldaten is niet by benadering vast te stellen In de Duitsche loopgraven Na de gedrukte stemming te hebben geschetst die in Duitachland heeracht schrijft de Berlyusche correspondent van de Tyd Het ergste is echter dat de gezondheidstoestand van het Unitaohe leger aan de Aiane bttienketyk adttemitsaat Er is van dit feit nog weinig m Duitscbland uitgelekt En die er van hoorden stoppen als struisvoKfls hun hoofden in het zand en wiTlen op deze wyze l et verschrilckelyk spookbeeld ontloopen Maar men moet maar eens met dokters spreken die van het slagveld komen Ik sprak er een die langen tijd aan de Aisne geweest was De toestand in de loopgraven moet langzamerhand onbesonnjfelyk worden Men denkt over het ali meen dat de loopgraven een eenheid vormen Dat is echter niet het geval De loopgraven zyn in tweetïn gedeeld Uit do rste wordt geschoten m do twnodf wordt geslapen en gegeten Do graven staan met elkaar in verbinding en wel ondernardsch want aU men maar even boven de loopgraven uitkomt wordt men prompt door een vyande lyk projectiel geraakt Men protveert nn wel de tweede loopgraven zoo hygiënisch mogelyk te houden Maar dat gaat heel moaUJlk of liever heolomaal niet Want ftóeel vry ayn ae nooit I wordt om fiènrton in gegoten plflslapen en alles wat menschelitk is m gndann Kr stapelt zich dus een geweldige afval op in die nnderaardsohe holen Kn als het dan begint te regenen is de ellende met te overaien Dagen lang liggen de soldaten in het voile wat r Daardoor zyn de verschillende min of meer besmettnlyko liakten ontstaan Vooral buikloop komt veelvuldig voor En de typhnsgevalt n venneerderen iich bedenkolyk De bewuste dokter leide my De slag aan de Aisne hangt haast g eel af van het weer Gaat het rtmmen dat moet er wel op oen of Mere wyse een einde aan worden Samaaki Al het medische Dersoneel at maar eenigs ins gemist aan worden wordt in lange treinen naar de Aiiae gebracht Hoa bat einde ook moge zyn één dlnff itaat vamr de Duitache gedachte van gemakkeiyk te kunnen overwinnen heeft aan de Aisne alvast den nekslag gekregen Am M Ooaieiyk ProuL Officieel bericht van de OostenrykHongaarsche legatie Do Oosten ryk Hongaarsohe legatie deelt het volgende mette In den veldslag die ten Ookten van Chyrow en van Praemysl gisteren i voortgeeet hebben wij nieuwe belangrijke successen behaald Ier hoogte van Magiara dicht bij Nizyniec waarvan hot beeit door den vyand ons hinderde hebben wy na hevige oanonnade deze ptftftti door een aanval genomen Ten Oosteii an Przemvsl yn onae troepen voortgerukt tot Nedyhe Op den zuidelykeo vleugel worden alle Rnsstache aanvallen tegen de hoogten ten zuidwesten van Bambor die don geheelen nacht duurden bloe lig afgeslagen Onze troepen trokken voort tot in de dalen van de streeken van de Hwika De Oostenrtjk Hongaarschci str dmachten die de Han by JaroHinw waren nvergetrokken waren don nacht aaagevoard Ongovtwr de holft van het oaJital W vlochteliagen wordt ondenteood De Belgiaeha miUtt plichtig n WH ootleenen aan do Nieuwe Courant de volgende proclamatie waarvan de eerste aangeplakt ward in Forest de tweede ïn Brussel Het Duitsch Gouverntïment weet dat het Belgisch Gouvernement et inzioht heeft vnj Uihtieklassen binnon te roepen Het Duitsche Qoaversement verbiedt ten steltigste dat do jongelingen geboren in 1894 1896 en 1896 naar het Belgisch leger treden Van heden af zijn die mannen onder de oorlogswet geplaatst Zij moeten in hun gemeente blijven zoo niet zullen zij streng gestraft worden Indien ze er in gemkken te ontanappen zullen han ouders het verantwoorden met han eigen leven Dat 2u rustig te huis blijven en in dat geval zal er hun geen leed geschieden De jongelingen waarvan kwestie moeten in persoon verschijnen ten gemeentebuize 5 October 1914 ten 9 ure des morgens om aan han nasmafroeping te antwoorden en beteekenis te ontvangen van bovenstaand bevel PARIJS 20 Oct Van Fransche zgde Het Fransche communiqué van hedenmiddag i eldt dat ia weerwil van hevige aanvallen het Belgische leger stand gebonden heeft op de linie Tan de Yser In de omstreken van Yperen wordt verder gevochten De Gouvernear van Antwerpen BERLIJN 20 Oct Van Duitsche zijde De Hamburgsche senator Stran deh is naar België vertrokken om den post van burgerlijk gouverneur van Antwerpen op zich te nemen De kaostwerken in Brugge en Gent BRUSSEL 20 Oct Van Duitwhe zgde Daar Brugge en Gent zonder strijd door de Daitachers genomen werden leden de gebouwen alsook de openbare kunstwerken van Brugge met de minste schade Uit de kerken en musea waren alle schilderyen van de primitieve meestera evenals alle verplaatibare kunstwerken van den eersten rang reeds in September geborgen daar voor een bombardement werd gevreesd Uit de Onze Lieve Vrouwekerk werd ook JUUchel Angelo s Moeder Gods verwijderd terwyl de FEVMLLEIOJ aiicuilng hoen Zijn hoo d deed litui p n vike Hmuw aan zijn lichaam Hclifen lo trillpn Hij laiakte naar ruwt naar een afwezigheid van alk gt dachtpn en lOct afschuw doorzag htj dat hy ntct npoedlg hrt a grijMPli looncel van df zro iimrgini KOU kunnen vorgHen Het zou hem zeer pijnlijk gvm i M zijn naar Iiaron von Kllcrich U gaan on opDame In zijn hula te verzoekt n Hrt wa Ijrt T dearuHH lol luorgcn lo wachten m daarom nam hij zi intrek in eno hoti l v Toen FredPrik Schwerdtner hrt palci van tiaron Hlfrleh blnnonlrad pn naar d n Mron vto k w4 de portier hem iihH onbeschaamde mlnachtmg aan IV baron wan reeds ppo uur geleden naar MTi o andere zitting uilgerodeo zc hij on ging daarop met tergwide laogzaamheld naar zi kamertje waar hij door middel van een electri che echel ren lakei van de nerMe verdieping naar ïien irn ontbood Hij liet Schwcrdtoer aU een bedelaar tn de ruime vwitlbale wachten Toen de lakH beneden kwam riep de ponier hem nit zijn kamertje toe dat hij dien heer daar naar boven moest geleiden dat het 4p nlenwp gouverneur voor den jongen wa die vromer dan verwacht werd wa gekomen Va de gegalonneerde l ei wenkte dien heer genadig mn b m te volgen Frederlk onderdrukte zijn e Ttsem n het warpn eïgwiHik toch ulechU ondergeeehlk iiaiigrcnxi iidi bamrr en joptHid die loen l ij g4 antwoord kre g Htj kwam In Im niattg grool irertrekl dal klaarhli elijk to If er en chrij vertwk van den jongen Iwron dii le Maar waar waa zijn tHorlingf Ja b t wa npg ge n middag KoIm i zou dti in het Igyaraaaium sijo Natuurlijk het waK ii eigen obuld dat bij op zoo n ongunitllg unr gekomen en iii u and aantrof om hem een vrlendeli welkom tof U roepen Peinzend ging hij vlitrdor en opende ook de volgende deur HIJ kwam nn In kleine zaal waar verndiil lende l enoodlgiIheden vobr linhaamHoefeningaa aanwezig waren liet vertrek naawt dt ze gy mnantiekMMl wm Hielllg de blauwe kamer waar h j met zljD h erllng het middagmaal zou gnhraiken Op de ronde tsJet In het midden der kamer lag reodü een wil tafellaken uitgmpreidt Hier heeracbte al meer weelde Schwsrdtaer voelde zieb daar minder op zijn g mak hij wist zelf niet waarom In zijn AAntje had hij hamt rH dB adora kaoMra bsaasirt éodi esmthler t egon hii zich emzaam te gevoelim Het j chenn hem toe of het geheele hntff was uitgoatorven Uit alle hoeken gaapte hem wm afHchuwfllijke hartverlammende onverschilligheid togen Sog nooit had hij hWr een voet tn huis gHzet hij had met haron von MIerleh nooit aildera he4 verkeer onderhouden dan door briefwbweling In de laatste jwen ontmoette hij hem Hlnehhi Mnntaai dal waf WJ den rector Krog Hij kende ook zijn Ifierling niet en rouwenii nlemaml van zijn loekoniwtlgv bulMgenooten Zouder t uige Iwdoollng aU In verttrootlng opende hij nogmaals tt n itciur 11 kwam in een ruim tulnzaal door liet laglicht helder vrrllcfal I en wand Ik Hlond ljua geheel uit glaxen deuren Mm kon doardbor een lerraw ovtirzten van waar een trap naar den zonnigt ti tuin m rde Afgevallen bruine bladertm waar le wind mee speelde beddtten Ik I terra n den lulu I c gulden zonnestralen xprelden nc xulk helder ilcht dat mm nog kon wanen in d n zomertljfk tjn Hchwra tner bleet verschrikt Ktai en hiuld de band ombo v om r ljn oogen te iit hnüm De pracht rondom h m benam hem a dra adem Km oogesblik voelde hij aandrang om te vhicbten tl t voor een pM aar of bIk ware bij op verboden plaatiien Doch loen btj lui boofd ter zijde wendde viel zijn blik op en heerlijk HChoone schllderfj aan den door de zon beiiohimen wand die door zijn grootte roeda de aandacht tnoeHt trekkm Plotading werd hij aangegrepen door de grootMe ntenw8gieri heid n irad nailer Hij fttond voor bet leveniigroai portret van nm schoone jonge danw zoo prachtig nlti oerd dat men zou gewaand hebbm haar levend voor Kleh te zien Iti het bijxonder viel het rl e goiidglimzendii Itaar In he oog El v irsu tl Imdieoden aan wie hij rich niet had lt toren Maar toch mooHt bij zich moeitl gt von om den onaangenamen Indruk ut ijdi lo tten mj werd een gevoel vait koude onvttr chUiigh tld gewaar dat de inaige dankltaarlieid juginii aijn vaderlijititn IxHchi riucr iHikoelde Mocht hij uit het gedrag d r liodienden biel opmaken welke poflitie hlj In dit aanzienlijke tiui zoti Innmon f De ateia vpa den lakei die heni door en lange heldere gang had geUni ed htfm opschrikken uit ztja pi NilUk h Mohouwlni Hier dit itt uw kamer aar naa t vindt ge de vertrekken van den jongen liaron uw leerling Volgen den ytmim regel van on li i wordt om twt uur oor baron Rofjerl en voor 11 het middagmaal opgediend in de blauwe kMtaer naut de pe lzaa niaar Ik zal 11 m wel eenit fUnmo waarwhuwen I ien totm van afdateade goedheid door den lakei aangeslagen vmïd Fr ilerik onverdraaglijk hij kon nM antwoordenen was recht blij toen bij allw n wa tu Bchen de vier muren Set vertrok zag er echter zeer behaaglijk utt Ja hij kod hier betrt hulzen en ludec ren Hij had volBirekt geen roden orn ontevreden te zl Zijn priUcelende fijngevoeligheid maar paele die wol voor e man die op eig n tieenen wUd fltaan im n een plaat in de wereld wilde verovewn f Wefdt vervolgd Na in zijn kamer goed U hebl n ronrlge len klo rte hij aan dr deur van d