Goudsche Courant, donderdag 22 oktober 1914

ta eOB WW MARKT 31 B z a 1 November NET MEISJE P G 21 j goed kunnencA kokten en bekendmet alle huisbondelijke bezigheden V g g V Br fr E 561 BoekhandelBLOMMKSTEIJN Hilversum O EEN NET MEISJE biedt zich aan als Kindermeid ook genegen ala hulp in de huishouding Brieven aan Mm A v n VALK p a A VAN BERGEN Dorpstraat No 9 Boskoop Het COMITÉ TOT STEUN Afd VLUGHTELiNGEN noodigt hierbij allen die door schenkingen in allerlei vorm hnnne sympatliie met zijn werk hebben betuigd uit tot een bezoek aan de Verblijf plaats der Vluchtelingen in de Sociëteit Ons Genoegen waartoe eiken dag des namiddags tusschen 2 en 4 uur gelegenheid zal bestaan op vertoon van kaarten welke daags to voren aan het Bureau verkrijgbaar z jn GoüDA 21 October 1914 NutsSpaarbank HAA STREC HT Zitting den derden Dinsdagvan iedere maand ten huize van Mej de Wed A iM BLANKEN van des s middags 122 uur ReMevergoeding 3 17 HET BESTUUR Mevrouw I Vanaf heden weer voorradig de bekende CASSELER RIBJES 4 70 cent per j kilo FRANKFORTER KNAKWORSTJES a 22 j cent per paar 1 kwaliteit OELDERSCHE ROOKWORST a 70 cent per j kilo HOOa FIJNE MAillZER ZUURKOOL 10 oent pen ï l lo Aanbevelend A J OPSTELTEN HooKBtraat 8 i Telepli ijo Kan afgewasschen worden Wij maken volgens elk portret hoe klein of verbleekt ook Fraaie Heeren of Dames kop en schotel met portret compleet 1 0 75 Melkbeker 0 70 Asohbakje 0 70 MiTandbord 1 00 Artistieke afwerking Craijon Vergrootingen formaat 50 X 60 oM Prathlige iiltviieriiit Sprtkende gelilkmii Prijs f 1 75 12 Portretbriefkaarten 10 60 12 medaillonfoto s kenrig nf gewerkt geen Tip jjpp Gekleurd 12 stuks lïïprtretten onbeschadigd terug OJS 0 75 30 Zending fr na ontvangst van portret en postwissel of postzegel Atoliep WILHELMINA WilhalMinastr aat S AMSTEIIDAM JMaaglIJderft Het Maagpoeder van ApothekerBOOM is het beste geneesmiddel voormaagpijn maagkramp zuur bartwater en slechte spijsvertering Prjsper doos 75 Cents 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bg E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 je H BrOMM STUM S InkY i i rfr ntier ndelijk de BESTÏ v kcipei 0 N S C H AOEIJJK APELDOn R N HOLI A ND Yerzameling Qorlogskaarten VAN DEN Europeesclien Oorlog 1914 bewattende i 1 Al emeene K i n Earopa Azië en Afrika voor zoover do landen van deze we lddeelen bij den oorlog betrokken zijn 2 Algemeene Ka rt van Europa 3 Kaart van België on Noord Frankrijk 4 Kaart van Noord België met eeri gedeelte van Noord Brabant en Limburg b Kaart van Frankrijk met do aangrenzende gedeelten van het Zuidelijk deel van België van Lnxemburg Duitschland Zwitserland en Italië 6 Kaart van EIzas Lotharingen on do Fransche grens 7 Kaart van Duitschland Oostenrijk en Rusland de gedeelten waar de strijd tusachien deze Rijken wordfcj evoerd 9 Kaart van de Landen aan de Noordzee Engeland Nederland België Denemarken en gedeelten van Frankrijk Duitschland en Noorwegen 9 Kaart van de Landen aan do Middellandscho Zea Deze kaarten ca 25 X 35 cM groot in fraaie lichtbruine kleur uitgevoerd geven op duidelijke wijze zoo goed als alle plaatsen aan welke in dezen oorlog zijn genoemd of vermnedolijk genoomd zullen worden zij vormen te samen een albnm Nog slechts enkele exemplaren a 10 CENTS werkrijgbaap Gouda Koniiikliike Marine Kennisgeving verbintenis bij Hr dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige Mb Zeemacht ala v i Matroos torpedomakerl i i ftgd2ij Kleermaker najaar Matroos kok Stoker 2 klasse minimum leoftijd 21 jaai ma mam Ioeft 28 jaar minimutn leeftijd 19 jaar maximum leeft 26 jaar indien reeds zeer voldosnéte kunnende stoken Oiaximumleeftijd29 jaar terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 16 tot en met 20 jaar immerfle gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden alsliobtmatroos of matroos 3e klasse j LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende i ati8 verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 50 to I dom door KOKO ta luD fobndliai oor krt to hat b KOKO fffr HAAR KOKO DOET HET HAAI OIOEIEN GAAT HET UITVALLEN TEOEN HEl E ALS KWSTAL S BEVAT OEÏN KLCURSTOr OLIE OF VET VEKPRiaSCHEND VOOK DE HOOFDHU n KOOP mr VANDAAO VAN VW DIOQIST or COirrEUl PRUSi FL a7S a 1 60 m fl 8 00 p r flBcon AHmh VcfMnamocdlnn Voot H en Z HoUukI UiimÜi Z lai ogr FriBUn 1 t pi UnSh t rri n iMoaKiiiA iMMfe n Bnbuil an LimbuiB mr tik nunu iamdIu HMnacneht a ABrtM4i a OEPÖTHOUDERS Gouda A fTON COOPS Wijd traat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTEKLING 86 0E PD5T 5 BAR flOUDA irnwcHT NIEUWE PHILiPS HALFWATT LAMPEN VERV nGEN jQL BOOGLAMPEN DE ZI7ID H0LLA DSCEE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelyk Kapitaal f 1 000 000 Commigsarissen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVEB Mr A 8 MIEDEMA A M v EMBB S3r P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Sect D irecte ur Mr J W KONING T BV Oe Maatscbappg sluit alle soorten Leve igverzekering tegenlage premiën Vrijgevige voorwaarden Vpor inlichtingen wende men zich tot de Heeren A e BOvA MBBSTMlH Haven te SeA iiJkotKW Xi C IaMVWIBBR WTettkavem te oiura OPÖERICHT ires r Voedert aw Vee met de xuivere murwe X iiJDD zscstd soellicexi merk Ster en W L e SOVABOOmKlKHOBtim V Merk m lj Uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste roedingswaude BereDlvloma Parijn 1900 Segeu Gouden MedatUe 58C POOL S TAIlOJIllDOilLilM zijn de bente en goedkoopste staan onder voortdurende scheikundige controle en worden sinds 1894 door Nederlandsohe Tandartsen en doctoren aanbevolen Chemische Fabriek L POOL Zonen Amsterdam WercldteiitooiuttllliiE QENT 1913 HuiUB mediilliixlnt LM dtr Jury Dieustaanbiedingen hebben in de Söudsclie Courant Mleeds tnceeg IV Deze ïdverlroiiia kosten sMils blJ Tooruitbela iDg 1 6 regels f 0 36 foor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bareati Oe Di ukkepij van A Brinkman A Zoon Markt 31 levert Spoedig en tot HOPmale prljxen id Q SD TID alle dpukwerken voor dan handel en voor parll oulier gabruik GOUDA 21 Oct OntspanningsziutI voor militairen 5 u nm 10 nnj Dames Haarwatfsohen met Eleotr droging Aparte Salon Levering van alle oorten HAARWERKEN AI V A BB dione Coiffeur Oosthaven 31 26 Oct 2 uur Verg Armenzorg öebonw V Woningtoezicht Beleefd verzoekenwy geregeld tydig mededeeii g te mogen ontvangen van vergftde nK n concerten vermakelflk heden enz om deze dan is onn agenda te vermelden I Eleotr Pr A Brinkm B Zn Oouda No 1S610 53e Jaargang DoiMleidag 22 October 1914 mnSGHE GOGRMT IsTie CL ws eza i d verteza tie blsLd voor G o o cLsl © an Oaaa stxelceaa Verschijnt dagelijks ÉtÉ behalve Zon en Feestdagen HET ABONNEM NT PRIJS DER ADTERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 65 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dieustaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 bjj vooruitbetaling plke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBINEHAN EN ZOON De Oorlog Aan het Westel k Front Dg Duitschers in België Bombardement der Belgische kust LONDEN 21 Oct Van Engelsche aijde Telegrammen overigens onbevestigd gebleven door de Londonsche bladen uit Dover ontvangen melden dat de Engelsche oorlogsschepen Zondag tot het vallen van den avond toe krachtig de Daitsche stellingen op de Belgische kast bombardeerden en dat zij een Duitsch vliegtuig omlaag getójioten hebben Ook jouden zij er in ge slftagd zijn een Zepiïelin en 6 Duitsche batterijen te vernielen De vijandelijke verliezen moeten 1600 man aan dóoden en gewonden bedragen Terug naar Antwerpen In het nieuwe Antwerpsche blad Antwerpsche Tijdingen komt een krachtige opwekking tot de vluchtelingen voor om naar Antwerpen terug te keeren De toestand alhier is gunstig Alles is rustig en nu is het oogenblik wol gekomen om Noord Nederland dat zoo liefdevol de taak op zich genomen heeft do vluchtelingen te herbergen te ontlasten van den te grooten toevlood uitgewekenen Die toevloed moet fforbazend zqn Men schat dat minstens anderhalf millioen Belgen zich thans in Holland bevinden Iedereen moet terug komen De Belgische burgers mogen thans nu zij op zulke prachtige wijze door de Hollandsche bevolking geholpen werden niet een last voor haar worden De kwaadste tijd is voorbij Eene beschieting is niet meer te vreezen Dat alle goedgezinde Antwerpenaars er dus voor zorgen terug naar hunne huizen te keeren opdat er wederom leven en beweging in onze stad heerBchen zouden Churchill in de loopgraven LONDEN 21 Oct Van Engelsche zijde Engelsche marinesoldaten die van Antwerpen teruggekeerd zijn deelen mede dat Minister Churchill hen vergezeld heeft eiü dat hij daar met hen al dien tijd in ae loopgraven vertoefd heeft Churchill heeft ook de positie van uit een vliegtuig verkend Dp Duitachers in Frankrijk PARIJS 21 Oct Van Fransche zijde In het middag commnniqué wordt gezegd De gisteren plaats gehad hebbande aanvallen van den vijand zijn bijzonder hevig bij Nieuwpoort Dixmude en La Bass P Alle aanvallen werden met de uiterste kracht door de legers der bondgenooten afgeslagen Overal elixers Is de toestand zonder merkbare wijziging Aan het Oostelijk Front Stryj en Sereth hernomen Men seint ons uit den Haag De Oosten rij k Hongaarscho Legatie deelt d d 21 Oct het volgende mede Nieuwe officieele berichten van hedenmorgen melden dat de steden Stryj en Sereth door het OostenrijkschHongaarsche leger hernomen zijn BERLIJN 21 Oct Van Duitsche zijde De Duitsch Oostenrijksche opmarsch naéir Warschau staat er gunstig voQT Op 19 dezer hebben de Oöl nrijikera bij Chyrow en Przemysl gr g 5UCces gehad bij uiterst zware veri i voor de Russen Zij veroverden neutelreeksen die den straatweg naar Lemberg beheerschen Van nog grooter belang is het Oostenrijksche oprukken aan den rechtervleugel en de verovering van de hoogteatelliólgen bij Stary Sanbor De inneming van deze stelling wordt nog beteekenisvoller door het feit dat de Oostenrijksch Hongaarsche troepen verder Oostelijk door de valleien der Stryj en der Swica doordringen en do Russen voor zich uit dreven Door deze stelling bij Stary Sanbor en door de heuvelstelling die langs de genoemde valleien bereikt werden werd de Russische linkervleugel volkomen van zijn steuiipunt het Karpathengebergte weggedrongen Deze ondernemingen aan den Oöstenrijkschen rechtervleugel hebben de Oostenrijk er echter niet van teruggehouden ook naar het Noorden toe hun offensief te vervolgen Met dit doel voor oogen hebben ze de San bij Jaroslaw overschreden en bezetten de Oostelijk van Jaroslaw gelegen heuvelreeksen Daar Jaroslaw Lemberg Noordelijk beheeracht was het niet meer dan natuurlijk dat er hier weder oen hevige poging van de Russen gedaan werd om de voorhoede van de Oostenrijkers over de San terug te werpen Deze poging faalde echter volkomen Evenwel zijn verdere aanvallen op deze stelling met zekerheid te verwachten wijl na het overschrijden van de San rivier aan den opmarsch langs de weg naar Ivangorow en Warschau geen natuurlijke hinderpalen meer in den weg staan De oorlogscorrespondent van de Vossche Zeitung die persoonlijk de gevechteïi bijwoonde rfonstateert ook den belangrijken voortlangderOostenrijksche troepen en ri mt de wanhopigen tegenstand der Russen In Polen ea Galicit LONDEN 1 Oct Van Engelsche zijde I fen uit Petrograd Petersburg ontvïmgen ambtelijk telegram wordt gezegd dat de Duitsche troepen die op Warschsu aanrukken in de streek ten Noorden van de rivier Poulitza teruggeslag n zgn en d t zij zich nu in vollen aftocht bevinden met achterlating van gewonden en met achterlating der versterkte voorpostenstellingen De Russen rukken prachtig over het geheele front op De vijand biedt nog wederstand op den linkeroever van den Weichsel ten Zuiden van de omstreken van Pilstga tot aan Sandomir De Russen die aan een hevig artillerievuur blootgesfeld waren en zich op voor hen zeer ongunstig terrein bevonden handhaven zich dapper in de omstreken van Kosemitze Op 20 October hebben de Russen een aanmerkelijk succes behaald en hun positie op den rechter Weicheloever is thans verzekerd Ten Nooi den van de Przemysl zijn de Oostenrijksche pogingen om de San over te trekken afgeslagen en hebben de Russen het offensief op dit punt hervat In de omstreken ten Zuiden van Przemysl heeft men de overblijfselen aangetroffen van alle reeds vroeger in Oaliqië verslagen Oostenrijksche legerkorpsen De opmarsch van talrijke vijandelijke legerafdeelingen is door krachtige aanvallen der Russen teruggeslagen In Oost Pruisen heeft zich geen enkele wijziging voorgedaan De krygsverrichtin ren ter Zee CHRISTIANIA 21 Oct Uit Stockholm wordt gemeld dat de Duitsche onderzeeër het Engelsche s s Glitze nabij de Noorsche kust in den grond heeft geboord De bemanning werd gered LONDEN 20 Oct Gedurende de beide laatste dagen zijn in de buitenwijken van Londen enkele op zichzelf staande gevallen van anti Duitsche opstootjes voorgekomen die echter mets te maken hebben met de massa der bevolking De opstootjes te Deptford schijnen in de eerste plaats gericht tegen de Duitsche winkeliers die openlijk hadden gepocht op het succes der Duitsche invadie Er zijn strenge maatregelen genomen om te voorkomen dat dergelijke opstootjes nogmaals zullen voorkomen Dertig personen zijn gearresteerd en wachten ni in de gevangenis op hun proces LONDEN 20 Oct Berichten hier ontvangen melden dat in een huis dat uitzicht heeft op de Furth of Forth welke toegang geeft tot de maritieme basis van Rosyth een radiorelegrafische inrichting is ontdekt waarmede van de kust af verbinding kou worden onderhouden met vijandelijke schepen De Pers in ballingschap LONDEN 21 Oct Van Engelsche zijde De Metropole welk blad vroeger in Antwerpen werd uitgegeven verschijnt morgen te Londen in het Fransch als een geffleelte van het Londensche dagblad The Standard De lodépendance Beige die Heden voor het eerst te Londen is verschenen drukt een brief af van Asquith waarin deze de verschijning van het blad welkom heet en de hoop uitspreekt dat het zijn dappere taak met succes zal bekroond zien Asquith voegt hieraan toe Ik ben overtuigd dat binnenkort de Indópendanci Tlelge opnieuw te Brussel en te ötefAotle zal verschijnen door toedoep Jtmi onze wapenen en die van onzfe perodgenooten en dat het dap fiereTÖelgische volk opnieuw in zijn and gevestigd zal zijn in het onverkort genot van de vrijheid waarvoor het zich zulke schitterende en ontzeötende opofferingen getroost heeft I Engelsche financiën LONDEN 21 Oct Van Engelsche zijde Bij de heden plaats gehad hebbende inschrijvingen voor 15 millioen pd st aan schatkistbiljetten is voor een bedrag van 43 162 000 pd st geteekend de gemiddelde rente waarvoor de schatkistbiljetten worden bedraagt 37 pCt LONDEN 21 Oct Part Ilbld Een groot aantal Britsche hoogleeraren en geleerden hebben een verklaring gepubliceerd in antwoord op het manifest der Duitsche faoogleeraren waarin zij zeggen dat de Duitsche professoren dwalen indien zij meenen dat Dnitsoliland hier velen heeft die hel sympathiek zijn Zij merken op dat Engeland in deze groote quaestie volkomen eensgezind is VoOr Engeland zoowel als voor België is deze oorlog een verdedigingsoorlog voor vrijheid en vrede Behandeling van Engelsche gewonden Men seint ons uit den Haag De Britsche gezant wenscht allon dank te brengen die zijn aandacht habbem gövestigd op het bericht gegeven door den oorlogscorres ndent van De Tijd betreffende de brutale en onmenschelijke behandeling van Britsche gewonde soldaten door do Duitschers Hij is niet in staat persoonlijk te antwooorden op do talrijke blijken van verooitwaardiging en medegevoel die hem in verband hiermede hebben bereikt Hij greep daarom deze gelegenheid aan zulks door middel van de pers te doen De vermaarde beton f on deeringen die bij Namen Antwerpen on Maubeuge door de Duitschers lang tu voren voor de opstelling van hun zware geschat voorbereid heetten te zijn zijn nu ook volgens een correspondent van de Times bij Duinkerken ontdekt Verleden jaar zoo meldt hij begon men de fondeering te maken voor een p ticu4iere villa in de duinen bij Coxijde 18 K M van Duinkerken en even over de Belgische grens Wie de man was die den grond gekocht had bleef een geheim De villa was blijk baar in grootscheepschen stijl ontworpen en over haren eigenaar vertelde men allerlei verhalen Sommigen zeiden dat het prins Victor Napoleon was anderen dat het een rijk fabrikant uit Luik was maar zijn ne m werd niot bekend In elk geval duurde het werk een heelen tijd en werd het met grooto zorg uitgevoerd door btjzpndore ploegen die Duitschers leken te zijn De fondamenten waren van beton en men liet elk gedeelte een tijdlang drogen voor men aan een volgend begon Het werk duurde heel don winter ea was m Juli nog aan den zijn houding verlegen geweest zijn Nu was hij zelfs niet eenfc verwondeid Natuurlijk I Hij moeht toch eindelijk wel Iemand in dit huts ontmoeten en waarom kon dat niet de dame zijn wier portret daar c an den wand hing Zonder eenige lievangenheid boog hij vóór haar De dame alocg ewi vluchtigen blik op hem Hoeden morgen mijnheer zeide zij terwijl zij naar het midden trad om haarparasol op de tafel te leggen TT iszeker mijnheer Schwerdtner f m u Ie en jonkvrou Papa ia veij inderd n te ontvangen 200 valt mij de taak ten deel u in onshuis te begroeten Zij sprak op koelen bijna hoogmoedigcn toon daarbij wees zij onachtzaam naar een der stoelen rondom de tafel Krederik sloeg daar echter geen acht op Hij Was te zeer verbluft Is u de barones Werkejijk Is u fle dochter van baron Hugo von llelich P Vindt ge dat zoo vreemd vroeg zijmet een blik die hem moest terugwijzenbinnen de betamelijke porkingen T och Schwordtner had geen kennis vanden goeden toon der salons In kenvan etiquette was hij nog onkundig al een kind I Waarachtig hot is belaeholijk datik het niet dadelijk begreep toen ik daarvoor uw portret stond Maar mijn gebeugon hield geen gelijken tred met dejaren FEUILLETON gesleept ik had oen blik giÈ slageu m een wereld waarvan ik het beslaan tot dien dag niet had vermoed Ik legde de bladeren m de goede volgorde eu 1WK 8 naar liutten om atles nog eens met lil rtstoclitelijk welliebagen lu genieten De hoerlgke morgen en het sohoone laadsehap waren recht geschikt om den tooverachligen indruk Van die boeiende kinderlectuur è versterken Aan den rand der sloot naast den straatweg lag ik op den rug n hot gniH Ik had den helder blauwen hemel boven mij en achter mij lagen de golvende korenvelden zoo liet ik imjn sterk geprikkelde verheelding opnieuw in het wonderland rondwaren Doeli neem inij niet kwalijk ik vrees u te M r eion Aanvankelijk had de barones hem zeker met spotaehtige verbazing aangehoord doch langzamerhand bc on ze toch mei meer aandacht naar hero te luisteren Wees zoo good voort te gaan zeideiflij hem met belangstelling aanziende terwijl zij in een leunstoel plaats nam fle spreekt van oen Ujd waar ik gaarneaan terugdenk Nu daar lag ik en las van toovenaars en toovefgodinnen van prinsen enprinsessen en van kastoelen die van goud juweelen en ivoor gelmuwd warfm eon natuurverschijnsel waarvan men de verklaring zelfs niet beproeft te vinden Zijn gedachten zweefden in de onmetelijke ruimte die zich aciiter deze gestalte scheen uit te breiden Hij droomde met open oogen een oud vergeten sprookje miBschien om dan eensklaps tot de werkelijkheid terug te keeren Hij knipte niet de oogledm om de vermoeide oogen wat op te frissgihen trad een schrede terug en beschouwde het portret met im er nuchteren blik I n WOTiderlijk nu was dö uitdruliking van melancholie uit hfït gelaat verdwenen nu lag er aon trt k van spotlun tige vroolijklieid in spottend mei hem hij gevoelde zicb daardoor ontHteiiid Op datzelfde jjog ihlik hooide hij en geluid als het ruischen eener japon eu logeli k rlijd zag hij een schwiuw bij den glazen wand Daar hij getm deur iiad hooren openen keerde hiJ zich verrast om en zag op den drempel van een der glazen deuren o n dame Zij had haar geopend parasol op den schouder liggen en de roo e voering daarvan weerkaatste een purperen ffloed op haar gelaat Wegens het helle zonlicht kon hij dit gelaat niet duidelijk onderscheiden maar toch herkende hij het origineel van het portret waar hij voor stond hij herkende die Atevallige gestalte en vooral het prachtige blonde haar Wanneer deze verschijning hem een halve minuut vroeger tegemoet was getreden en hem uit zi in droomerig peinzen had opgeBchrikt dan zou hij zeker met IBl v ixsL 7 Ais door criistigt gedachteo bezig gehiiiidon waron di oogt n onder de l evallig gebogt n wï nkhrauwi D half iiocrgeRlag n k mond was zeer aan trokkelijk do licht gefllottii lippen Hchenen voorlcluroRd van uitdrukking te verandiTCn l e eerste indrnk was wn z ehte glun iftcli btccf de blik er langer op rusten ilan schoen men e i spotochtjg trekje bij lic iiiondhookm op te merken doch einlif lijk kreeg mwi een indruk van zachte melancholie die zicl over het geheele lieflijke gelaat scheen te verspreiden atfl de langzaam zich openbarende ondergrond eener fijngevoelige vrouwenziel Sohwerdtner wist niet wat hem in dit portret zoo sterk aantrok Hij bespeurde geen verrukking of eenig ander sterk Hpreltend gevoel Zonder aan kritiek te denken liet hij het kunstwerk zijn invloed uitoefenen slechte én ding begreep hijmen zou dit gelaat uren lang kunnen beschouwen zonder het karakter te hebben doorgrond Het toopde e B afwisBeüng van leven zooals f ï og nooit in een whildcrij had opgemerkt Daarbij kwam in hem niet eens de vraag op Wie zon dat zijn Hij genoot den aanblik alu van IJ geheugen f Noem mij niet kwalijk jonkvrouw Ik spreek voor u in raadselen Ik zinspeel op ueu herinnering uit mijn jeugd Ik ben uit Berghausen het stadje waar uwlandgoed dicht bij ligt Ach ja zeide zij misnoegd Papaheeft daarvan gesproken En nu wilt gezeggen dat ge mij daar roedf vroegergezien hebt Dat moet wel lang geledenzijn want ik t en daar In twaalf jarenniet geweest Dat weet ik het is dertien jaar geleden Ik doolde rond tusschen de staden lïttt landgoed van u w papa I aarkwam het rijtuig van den baroa aanrijden de lichte calèche met de appelh tiinimels ik weet het heoi nauwkeurig Inwwt ge waarom ik dien dag en die ontmoeting zoo lang heb onthouden Wel ik had destijds mijn eerste sprookjfHboekje gelezen Dat mag vreemd schijnen want ik was reeds een lang opgeschotenknaap van twaalf jaar Maar men liadmij streng en nuchter opgevoed opkosten van de gonieenti en mijn leeraren hielden bij het Itchamelijk zoowel bijhèt geestelijk voedsel voor mij stee th lietoog gericht op het nuttige alleen opbelnuttige Doch op een Zondagmorgen hadik in oen oude kist op zolder bij den rpRtor een gedeelte vaq een sprookjefiboek Ée nden Ik legde de Iobbo bladeren bij miaar en verslond den inhoud dal Wordt vervolgd Hm brokstokken wAren maakte voor mn fn lectuur misschien nog aantrekkelijker Ik werd er kMrtMditïg dMr mee l j M