Goudsche Courant, vrijdag 23 oktober 1914

Se Jaargang De Oorlog Kort Overzicht Wd in waar wordt r nog ovor liot gelicric front nabij de Aiane gestreden tjoeli aller belangstelling coawntreert zich op toogon lik op den uitersteii linkervloiigel der geallieerden Zij staat in Zuidbelgië aan de Ysor Deze stelling is niet ftlleen De Times verneemt uit l pernay dat lie Duitachers op 19 October zijn verdreven uit df posities nabij de forten noordelijk en oostelijk van Reims Volgone fFranHch officier worden do Duitsch rB ir uit al hun ÉrtolUngeo verdreven mislien uitgozondord het fort Brimont In den noordolyken hoek van rankrijk worden de Duitschers volgens een telegram aan de Times uit Boulogne van dag tot dag teruggedreven van het eene dorp naar het andere In de buitenwijken van Itijsael werden hevige straalgevechten geIpverd Groote verwoesting is in de sted nangcricht De Engolsebe logatie bericht dat Lord Kitchener gisteren mededeelde ddt den geheelon dag de vijand krachtige tegenaanvallen dee l tegen het front der goalheerden doch aanzienlijke verliezen Ijjdeiwle werd leraggeslageii Iti t Belgische leger in het bijzonder onderscheidde zich door zijn geestdriftigeen dappere verdediging van zijn positie Wat het Oostelijk front betrett De Ooslenrijksch Hon gaar ache troepen hebben volgens wn Weensch Communiqui op meerdere plaatsen terrein gewonnen tegen II versterkte stellingen der Russen vRtt I elHzlijn ten oosten van Ohyrow lot nabil een punt ten oosten van Medyka Ook zi n ze met succes opgerukt ten zuiihn van de Magiera De tegenaanvallen lier Rnssen werden afgeslagen Öp den peehtervleiigel van de Ooatenrijksch IIongaar iehe troepen werd de strijd voorna Ik was rt cds IT oud ora aan de waarheid van deze sprookjes te gelooven maar die Iwkoorlijke leugens verplaatsten niii alH hl i en gelukkigen droom Ja ik Irwmde met open oogen toen ik de bla leren van het lioek als een kostbaren ehat bij mij gestoken had Ik zag op tiftar den onbewolklen hemel en vergat alles om mij heen door den wonderlijkpn iizin dien mijn geest fantaseerde als vervolg op de gelezen sprookjes En daftr Vürsehr n het Rpan appelschimmels van den baron wel te verstaan ik wist vol trekt niet aan wien de equipage toeb loorde Ik beschouwde het rijtuig als oen looverbeeld uit een sprookje zoodra ik had gezien wie er in zaten een klein riirtflie aan de zijde van een engel van II toovergodin zoo rechtstreeks uit liet wonderland gekomen Dat was mijn arme lieve raana fluisterde de barones plotseling aangö laan Nog heden ten dage geloof ik datiK nooit iets schooners heb gezien of üou kunnen zien althans niet iqet zoodanig gedisponeerde oogen als toen Ja mijn moeder was schoon Advertentiën De Heer en Mevrouw Dr BAKKER NIEMEIJER stellen zich voor Zaterdag 24 October receptie te houden in de Sociëteit DE RÉUNIE vun 3 41 2 uur EEN NET MEISJE biedt zich aan als Kinfiermeid ook genegen als hulp in de huishouding ieuwe Schouwburg icieteit Ons Genoegen Ooud iieiÉlooriilii Brieven aan Umi A v d VALK p a A VAN BERGEN Dorpstraat No 9 Boskoop ZeilDiinsOCTOBeiligu ileuvoiiilsSiiur te gevon door hot De Cock s Ensemble Amsterdam Optreden van CATO KöHLER JOS BOELEN S Theatre fantoches levende Marionetten WES VAN EUNEN Humorist DUO DE COCK in hun Creatie De Noodstorm TAILOR Do man mot 12 hnnfdon met SlotApotheose Holland en de Belgen Na do Pauze VroiiireiiteHiiner § Blijspel in 2 afdoelingen I De Vooravond Il De volgende morgen STEEK VERMINDEEDE PRIJZEN Stalles en Logo leden der Hoe en Militairen f 0 75 Niet loden f 1 B aloon f 0 50 Militairen f 0 25 Gallerij f 0 20 Plaatsbespreking vanaf Zaterdag 1012 en 2 4 uur en aan deSopieleit Witte Bioscoop VRIJDAG 23 OCTOBER en volgendo avonden De groote Amerikaansche Monopolfilm Groot Militair dram £ in 4 deelen BIF Boeiend on aangrijpend Schouwspel at overal voor volle zalen werd vertoond MP REGIMENTS KAMERADEN moeten wij ieder aanraden te gaan zien ENORM SUCCES Verder nog komisoho on andeije prachtfilroa w o De benutinde KalhedraÉ m Engeland Doorloopende Voorstellingen vanaf 7 uur ZONDAG vanaf 4 uur OEWONB PRIJZEN NutsSpaarbank HAASTRECHT Zitting denWrden Dinsdagvan iedere m W d ten huize van Mej de Weïk A M BLANKEN van des s middags 122 uur Rentevergoeding 3 o 17 HET BESTUUR VAN Bl OM MESTUIN S InkT is I rccfondei Vindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOOR N HOLLAND GEVRAAGD met Pension door en HEEE tegen 1 Nov a s Brieven met prijsopgaaf in te zenden onder No 27 0 aan het bureau van dit blad BOELHUIS Not wis MAHLSTEDE te Bergambacht i i voornemens gp Woensdag 28 October 1914 des voormiddags 10 uur ten huize van den Hoor WILLEM EIJKELIJKHUIZEN aan de Karnemolksloot te GOUDA om contant geld pnbliek te verkoopon 9 KALPKOEIEN 2 KLAMVAARZEN 1 VAARKOK 1 vijfjarig bruin MERRIEPAARD Brik Dogfiart Boeren wagen Oierwagen Schouw Bieten machine Bergheeft Karnraolen diverse Bouw en MeHterijgefeGilscliappeg en hetgeen vorder tnn verkoop zal worden aangeboden s Morgens vU v den verkoop afgenummor te bezichti en Kan afgewasschen worden Wij maken volgens elk portret hoo klein of verbleekt ook Fraaie Heeren of Dames kop en schotel mot portret compleet f 0 75 Molkbeker 0 70 Aschbakje 0 70 Wandbord 1 00 Artistieke afwerking Craijon Vergrootingen formaat 50 X 60 cM Mlige uilvoering Sprekende gelljkenii Prijs f 1 75 12 Portretbriefkaarten f 0 60 12 medaillon foto s keurig afgewerkt geen Tip Top 0 35 ioklcurd 12 atnks 0 75 Portretten onbeschadigd terug 30 Zending fr na ontvangst van portret en postwissol of postzegels Atelier WILHELMINA WilhelminastPaat 2 AMSTERDAM Waar§cliuwlnseii Bij het koopon van een doosje a 25 of 50 oent Laxeerpillen Slijm Gal en Maagpiüon van Apotheker BOOM zie mon goed uit dat men het echte krijgt Do echte pillen zijn verpakt in een doosje voorzien van den naam Apotheker Boom en do handtoekcning firma A M Boom 15 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co to Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFP Korto Hoofdsteeg 3 DE HELFT DER SLAVERNIJ van ket hnUwerk ontt U nlet ledun nxMlraSiiiilltht iMt huU btanen trMdt Om vloeren tegeU maren houtwerk enz door en door schoon te nudien U Sunlight het eldocndete en voordeellgiU middel Laat Sunlight Uw hub doen gllneteren en Uw werk verlichten fiH Adverteert in dit Blad Allen die iets te vopdei en hebben van het COMITÉ TOT STEUN Afd Vluchtelingen worden beleefd verzocht liunne rekeningen in te dienen vóór Dinsdag 27 October a s aan het Bureau in de Sociëteit Ons Genoegen HET COMITÉ TOT STEUN Afd Vluchtelingen I IJSSEL DE SCHEPPER Voorzitter W A HOYNG Secretaris Y crzame ling Q orlogskaarten VAN DEN Enropeeschen Oorlog 1914 bevattende 9 t I 1 Algemfiene Kaart van Europa Azië on Afrika voor zoovor de landen van deze werolddoelen bij den oorlog betrokken zijn 2 Algeraeene Kaart van Europa 3 Kaart van België en Noord Frankrijk 4 Kaart van Noord Belgiö met oen gedeelte van Noord Brabant en Limburg 5 Kaart van Frankrijk met de aangrenzende gedeelten van het Zuidelijk deel van België van Luxemburg Duitsohland Zwitserland en Italië G Kaart van Elzas Lotharingon en de Fransche grens 7 Kaart van Dnitschland Oostenrijk on Rusland de gedeelten waar de strijd tuischen deze Rijken wordt gevoerd 8 Kaart van de Landen aan de Noordzee Engeland Nederland België Donomarken en gedoelffln van Frankrijk Dnitschland en Noorwegen Kaart van de Landen aan de Middellandsche Zee 9 Deze kaarten e a 25 X 35 cM groot in fraaie lichtbruine klenr uitgevoerd geven op dnitlelijke wijze zoo goed als alle plaatsen aan welke in dozen oorlog zijn gonoe d of vermoedelijk genoemd zullen worden zH vormon to samen een album Nog slechts enkele exemplaren a 10 CENTS erlcrijgbaar Gouda MARKT 31 2 II P magDeel en Teerende vork Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell Bljjwleien zijD snel Érlijk eo laag in prijs ADR DE GROOT Kleiweg 79 GOLIDA Prijscouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam P rn ELBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater tProefteteltfet grafft verkrijgbaar Gen A At voor Holland CATALONIÊ te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken IT üf BELOlfJEJr Agent AmBtal Bronwerii Keizerstraat Tel 83 No 148 Gonda DE ZTJID HOLLAITDSCHE ÜLiatschappij van Verzeiicring op het l jeven HEEHENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000000 Commissarissen Mr M M SCHIM v o LOEPF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mr J W KONING 9 Do Maatschappij sluit alle soorten Leven sveizekering togen lage premiën Vrijgovige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren CJ UOtiirifiKKmTKU Uaeen te Nckooaftoecfi enA e Ê MmBBKR Tettltaven te timUla De Dpukkepij A Markt 31 Inert Spoedig en tot noh male prljzan alle drukwerken 1 voor papB voor den handel oulier gebruik BROMAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te Wieringerwiard die zich gaarne belast met hotiutal loeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk doot ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aaö bevelend J KOOIJ Kz WIERINGERWAARD Brokkenhuis Dames Wilt IJ bij het opruimen in dezen tyd E v p denkon om het Brokkenhuis Zendt slechts bej icht uan een der Conlmisaieleden of per Tel a 178 en onze beambte zal balen wat U wilt missen De Commiwie W GOL Voorz I V DANTZIG Vice Voorz D B GROOTENDORST Pen Dienstaanbiediiigei hebben in de éoudsche Courant I tieedê êuceet IV Dez advertentiën keslen sledils bij vooruitbelaliog 1 6 regels f 0 35 voor tike regel mee 6 cents Opgaaf nitslnitend aan ket Bnreao Iej de¥ed E Alte 260 Gedempte Gracbt 269 deh haac efkft de HOOSSTE WAAKDÉ voor Gedrag en Heeren en Dameskleedi g koopt gelieele ol fedcelt i van Inboedels I ook naar buiten de stad aan hnii te jntbieden Érieven worden vergoed I et s V p op IfAAM en ADKBSi Mej deWed E ALTEB 2 9 Ged Gracht 2 9 DEN HAAG A o EiraD A GOUDA 22 Oct Ontspanningszaal voor mui ren 5 u nm 10 nm 26 Oct Nieuwe Schouwburg 8 uut Vergadering Ons Voordeel 26 Oct 2 uur Verg Armenzorg Bebouw v Woningtoezicht 28 Oct 7 uur Café Schaakbord Vergadering van de leden der Holl Mij van Landbouw Beleefd verzoeken wij geregeld tijd mededoel g ie mogen ontvangeai vergade nci n concerten vermakelfl heden enz om deze dan in oi agenda te vermelden Electi Dr A Brinkman Zn Gonii So 12611 Vrijdag 33 October 1914 601IDSCHE COllAW l Tie cL T s eara d vertean tie blo d v oor G oia d st © stl Oaaa stxelceza Verschijnt dagelijks A 4 behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewüsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels 1 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMÏnY Per kwartaal f l iS Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 30 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan ons Bureai Mabk t 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 uitgevers A BBmSMAK EN ZOOK court m Woiivre in de richting van Champion en Zuidoo telijk van St Mihiel in het boach van Dailly Wij hebben in bet Argonnerwoud en in J2uid Woëvre in dé richting van het bosch van Mortemare geringe vorderingen gemaakt BERLIJN 22 Oct Van Duitsche zijde De generale staf maakt van uit het groote hoofdkwartier dd 22 Oct voormiddags bekend De strijd aan het Yserkanaal duürt voort Nog elf Engelsche oorlogsschepen ondersteunden de vijandelijke artillerie Ten O van Dixmuiden werd de vijand teruggeslagen Ook in de richting van yperen drongen onze troepen met succes voort Het staat ontwijfelbaar vast dat de Engelsche admiraal die het bevel voert over het eskader voor Ostende slechts met moeite door de Belgische autoriteiten werd afgebracht van het voornemen om Ostende te beschieten De gevechten ten N W en ten W van Rijssel waren zeer verbitterd De vijand week echter op het gansche front langzadm terug Heftige aanvallen uit de richtingToul tegen de hoogten ten Z vanThiaucourt werden onder de allerzwaarste verliezen vop de Franschenafgeslagen Uit Antwerpen Uit BREDA wordt dd 22 October aan de N R Crt geseind Een hedenmiddag van Antwerpen vertrokken Nederlander deelt ons mede dat te Antwerpen thans niet meer dan enkele honderden Duitsche soldaten zich bevinden De staf is uit het hotel St Antoine vertrokken In den nacht van Woensdag op Donderdag te half drie trokken de laatste beaettingstroepen bestaande uit marine infanterie uit de stad weg Het voorbijtrekken van de colonnes duurde vijf kwartier De troepen werden van de Tnrnhoatscbe poort af met den spoorweg naar het Zuiden vervoerd Tegen half vier vioog een Zeppelin in zuidelijke richting over de stad Ook de gansche omgeving van stad en forten zijn verlaten In de forten te Borsbeek 1 2 4 en 6 waren de Belgische kanonnen en projectielen zonder eenige bewaking gelaten Duitsch spoorwegpersoneel dat in de laatste dagen beaig was met het herstellen van bruggen en spoorwegen is eveneens verdwenen Gedurig komen gewonden te Antwerpen aan Zij worden meerendeeis naar den dierentuin vervoerd Een groot schip met gewonden ligt in de Schelde voor de kade Vele Engelsche verpleegsters benevens enkele militaire Belgische doctoren doen dienst Hedenmorgen wapperde op de Lieve Vrouwe toren en het stadhuis de Belgische vlag Onze zegiman wien dife bericht aanvankelijk j ongelooflijk vodrkwam heeft zich l iervan met enkele landgenooten persoonlijk overtuigd Een Duitsch officier die hierop gewezen werd antwoordde dat zij zich thans wel met andere dingen bezig te houden hadden Het is onbekend door wien het verwisselen van de vlag geschiedde f e Borsbeek zijn vele tusschen de forten liggende villa s geplunderd Op het binnenkomen en verlaten van de stad werd heden bijna geen controle uitgeoefend Levensmiddelen z jn overvloedig en goedkoop Er zouden veel meer trams rijden indien er genoeg bedieningsperaoneel voorhanden was De telefoon 18 nog niet hersteld Ook de waterleiding 18 nog niet geheel in orde Alle herstellingswerken liggen trouwens thans stil Het dienstdoend politie ersoneel wordt gestadig talrijker Beiersche soldaten wierpen gisterenmiddag een aantal vermoedelijk onbruikbare mitrailleuses in de Schelde De treinen en tot de stad toegang gevende wegen zijn vol terugkeerende vluchtelingen doch ook de naar Nederland vertrekkende treinen waren dicht bezet Onder de Duitsche soldaten heerscht een gedrukte stemming Rijwielen werden gisteren onophoudelijk in de straten gerequireerd waarschijnlijk omdat ze voor de 4eB nachts uitgetrokken troepen noodig waren De stad wordt gestadig levendiger Aan et Oosteiyk Front In Polen en Galicië PARIJS 22 Oct Van Fransche zijde De voorwaartsche beweging der Russische legers wordt bevestigd een belangrijk succes is in de omstreken van Warschau behaald waar de vijand meer dan 10 K M achteruit geworpen is De vorderingen der Russen zijn eveneens merkbaar te Ivangorad en ten Zuiden van Przemysl BERLIJN 12 Oct Part Do Grazer Tagespost meldt De voordeelen die wij aan het Zuidelijk front heb$en behaald zijn zeer belangrijk en een beslissing kan spoedig worden verwacht De gevechten big do strijd kunden beslissend zijn vooralle operaties in Galicië De Russen zijn gedwongen sterke troepenmachten aan den Weichsel te concentreeren terwijl zij in Galicië met succes door onze troepen worden aangevallen zonder dat zi hun bedreigde strijdkrachten daar versterkingen kunnen zenden De krijs sverrichtingen ter Zee Onderzeeërs BERLIJN 22 Oct Het ingrijpen der onderzeebooten neemt steeds moer en meer toe Volgens de Times zijn er Maandagmorgen twee Engelsche kanonneerbooten door Duitsche onderzeeërs van de Fransche kust verjaagd De Deensche duikboot Havmanden ia volgens officieele Duitsche onderzoekingen niet door een Duitschen onderzeeër beschoten Het kan dus alleen feechied zijn door een Engelsche uikboot die denkelijk door de Sont in de Oostzee wilde binnendringen De Times doet nu het voorstel de gehoele Noordzee voor de neutrale jheepvaajt te sluiten en de blokkade Van ee n punt aan de Noorscho kuift tot aan Calais uit te breiden iiiel k g voerd door de artilli rie tegen de versterkte stellingen waarop de Ruisen teruggetrokken warent De pas yan Jabloniea de laatste van de Karphatenl aseen die voorheen door de Russen werd bezet is thans in handen van de Oostonrijksch Hongaarsche colonnes I r zijn thans geen Ruseen meer op Hongaarech gebied In de Boekowina rukten de OostenrijkschHongaar sohe troepen tot aan de frroote Soreth voort Volgens officieete berichten uit Petrograd staan de Ooatennjkech Duitsche troepen er niet zoo gunstig voor De Duitr nclie troepen die op Warschau aanrukten werden teruggedrongen naar de streek ten Noorden van de rivier de Poulitga Zij bevinden zich in volkomen terugtooht De Russen trekken krachtig voorwaarts over het geheelo front In het district Kosenitz houden de Russen dapper stand onder hevig artiUerievuur Hun positie aan den linker Weiehseloever i thans verzekerd Pogingen der Oostonrijkers Om beneden Przemysl de San over ie trekken werd n verijdeld De Russen traden daar weer aanvallend op Aan het Westelijk Front Duitschers in België Gistermiddag ztjn weer 2000 Duitschers te Hammont aangekomen Zij voerden vele paarden en stukken geschut met zich De bevolking vlucht vol angst over de Noord Brabantpche gr n Heeds enkele vluchtelingen kwamen te Eindhoven aan Het proces der Belgische burgemeesters De Maastrichtsche correspondent van de N Ct schrijft Onze lezers herinneren zich het aangrijpend geding dat gevoerd werd te Tongeren op 24 September 1 1 Tien burgemeesters en secretarissen uit grensgemeenten van de Nedorlandscho grens waren vervolgd omdat zij de recruteering van het Belgische leger begunstigd hadden Het Landgericht had hen vrijgesproken oordeelende dat het grondgebied van hun gemeenten op het oogenblik van het delict niet bezet was door de Duitsche troepen De plaatselijke commandant was in hooger beroep gegaan De advecaten die in eerste instantie gepleit hadden werden verwittigd dat de Duitsche wet hun niet toestond voor het militaire gerechtshof Feldkriegs hïiricht te pleiten De verdedigers der burgemeesters die geen Duitsch advocaat te Tongoren konden vinden waren nar Luik gegaan voorzien van Gistermorgen zijn eveneens sterke Duitsche troepenafdeelingon gezien ten zuiden van het Brabantsche grensplaataje Iteusei Gedurende de laatste drie dagen zijn ruim 2000 vluchtelingen uit Eindhoven en omgeving naar Antw erpen teruggekeerd Dè Duitschers in België en Frankrijk PARIJS 22 Oct Van Fransche zijde In het middag communiqué wsrdt het volgende gezegd Op onzen linkervleugel hebben aanzienlijke Duitsche troepen de hevige aanvallen voortgezet met name rondom Dixmuiden Warneton Armentierea en La Baasée De door de geallieerden ingenomen posities werden gehandhaafd Op het overige front deed de vijand alechts gedeeltelijke aanvallen die aHe werden afgeslagen met name té Fticoort ten Oosten van Albert op het plateau Westelijk van Craonne in de richting van Souain in Argonne bij het Fortde Paris Zuidwestelijk van Vtfftnnes in de omstreken van Malan FEViLLÈ tOJ iij ons treurwidi achtergebleven troosten haar rijke blonde lokkon die los hingen en witte atlassen kussens bedekten gaven den schijn alsof zij op vloeibaar goud lag Zij hield op en in smartelijk gepeins taarde zij naar den vloer Ja welk prachtig haar I sprakSchwerdtner met warmte Dat was bet wat mij zeker het meest betooverde Inden zonneschijn schitterde het verblindend Ik zal het nooit vergeten Nog dikwijls als ik over do goudklourige korenvelden mijn blik liet weiden meende ik haar tufischen de halmen te zien opduiken Doch ik zou de wonderschoono vrouw niet w lerzien Omstreeks e n jaar nadat ik haar voor het eerst en ook vooi het laatst had gezien betreurde men te Bcrghauaen het afsterven der algemw n geëerde dame Elvira bedekte haar gelaat met de hand Mehwerdtner zweeg verzonken in den aanblik van datzelfde goudblonde haar dat hem eens had betooverd en dat hij nu terugvond bij de dochter van de schoone vrouw die hem een toovergodin haij geschenen Zijn dweepen bracht hem nu een beetje in VCT legenhcid De barones stond eindelijk op on met een diepen zucht keek zij in het rond Ach is het niet vreemd hoe wijdaar Ge hebt van mijn moeder gesproken die ik vereer als een heilige Geherinnert mij er aan wat Ik eigenlijkmoet missen Ik lieb dwaas gehandeld Ik had liehooren te zwijgon van de herinneringen uit mijn jeugd Door mijn praU o heb ik liij 11 een oude wonde opengereten Die wond veroorzaakt my een Hniart die ik niet gaarne zou missen Hoe ik destijds getroffen was door het verlies vanmijn moed T toch kon ik toen niet beseffen wat ik in haar verloor Ik was nogeen onrijp kind eerst nu weet ik datik in haar niija iMischermgeest heb verloren Toen Schwerdtner zich getroffen toonde door baar hartstochtelijk bewogen toon voegde zij er een l itteren glimlach bij Go zuJt piij zeker niet begrijpen Ge jjt een geleerde on ge kent de wereld nii f waar ik in leef I och metterti id zqlt ge daar wel aan gewoon worden Men loert haar gemakkelijk die groote leugen Ach ik vrees mejonkvrouw datmen u hoeft leeren gelooven dat ge vanalle zijden lïcdrogen wordt Ja doch waarop loopt het gezelligeleven uit als men het goed bpsehouwi PIk bon geen bakviachje geen koslschoolDieiB e meor d uiterlijke aohijn verschaftmij geen vreugde meer Ik heb leeren zienen onderseheiden en kan mijn bekenden hun aantal is legio verdeden intwee klassen die gebaseerd zijn en diehun eigen belang zoeken te bevorderen Doch goi d Iw schouwd zijn ze allen komedianten on tkt komediespel is verfichrikkeiijk vervelend Met een boonenden trek om den niuiid wierp ZIJ het hoof in den nek terwijl haar gelaat een drukking van troosteloozo afmatting awuam Schwerdtner traJ zachtkens nader Zljt ge ongelukkig mejonkvrouw Met wn spottenuen glimlach keek iii licm over den schouder aan Wat IS dat nu Weer voor eon woord V Ongelukkig Wie gmt u het recht te gelooven Doch ja 1 vergoot dat mi U liiet u nog wat toegevend jnoet zijn Plotseling koerde ij hem weder bet gebeele gelaat toe terwijl In haar blaime oogen oprechte weetgierigheid sprak Zeg mij ocna oprecht zeido zij opbijna bevelenden toon gelooft ge ook aan dat oude fabeltje van goluk V Als ge daarmee doelt op onze inwondige bevrediging ja lonkvrou ik geloof dat die verkregen kan worden En waarin liestaftt dk biwendige bevrediging P Vóór alles in de vervulling v8n onzen plicht Zij knipte ongeduldig met de vingers Plicht I plicht I dat hoort men aile dagen iiret gehuicheiden ernst Maai goed laten wij bij den plicht blijven Heeft ieder menseb zi plicht StoIÜgl En wordt mon innerlijk bevredigd als men dien vervult P r Dal IS buiten twijfel Wordt vervolgd El v ïro S 8 Ik zal dien indruk mijn leven langmet vergeten Ik zou voor haar hebbenkunnen neerknielen en ik woct nietwat nog meer doen Uit loutere bewondering vergat ik zelfs om op te staan ettnaar te gK etc zooals ik had moetendoen ais een rechte vlegel h oel ikHggea Ik geloof zelfs dat de koefilermet de zweep naar den Iukhi lomperd loeg du daar aan den rand der slootlag en de Airt op zijn gelaat het schijnen Langen tijd wilde ik het niet gelooven als mfn mij vertelde dat dieschoone dame in het rijtuig en dat meisjede barones von llerich en haar dochter IClvira geweest waren Ik bleef hardnekkig vastbonden aan mi io sprookje endroomde nog lang van die godin dievrouw lilt hooger sferen Het was bij mijwn dweepziek gevoel dat aan fanatismegrensde Work ijk zou een kalm opmerker dan ook niet gedacht hebben dat dieschoone vrouw de moeder was van hetnegenjarig meisje dat naast haar in helrijtuig zat ij scheen nog een bloeiendemaagd te zijn Barones I Ivira knikte zuehtiaid Ja tot aan haar dood hoeft zij tien bewonderenswaardige jeugdigheid gehouden men zag haar altijd aan voor mgaoudere zuster O mijn God het is riiedself jaren geleden en toch staat mij haarsterven nog levendig voor den geest Ia in haar werd een engel van zaehtjnoedigheid en van schoonheid begravenIk zie haar nog in de kist Hggi n vredesprak lilt haar schoone trekken als wilde