Goudsche Courant, zaterdag 24 oktober 1914

B r SHff s HAGE Korte Voorhouf boek Smidsplein No 1 GOUDA Markt No 26 Teleplioonnet Qouda Aangesloten tol N 387 Het HOFFMAN S GESTICHT Oosthaven 52 380 SCHUTTELAAR J M A Koffiehandel Punt 4 330 MAAREN B J VAS Rijwielen en Naaimachiqea Oosthaven 61 399 VLUCHTELINGENCO MITE Boeleknde NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit ONS GEN OEGEN Donderdag 29 October 1914 Koninlilljlie è M Hederlandsche Vereenip Ie Voorstelling in h et Abonnement D Demi Monde Toéneelspel m 3 hpdnjven van ALEX DUMA8 FILS Aanving éuHT Voor entree der Leden en hunne huisgenooten zio men de Programma s Entree voor Vreemdelingen f 2 per persoon Loge StsUes Balcon Milit reu tijdelijk in Gouda geïntroduceerd volgens het Reglement worden gelijkffeateld met leden Niet Leden inwoners van Gouda hebben geen toegang dan op de Galerij Entree voor de Galerij zoowel voor Leden als Ni t Leden inwoners van Gouda 40 cent per persoon Twee dagen voor iedere Voorstelling van de Sociëteit uitgaande aullon daarvoor blj den Buffetchef der Sociëteit en des avonds van de Voorstelling aan het Bureau entree bewijzen verkr gbaar zijn Bespreking der plaats 10 cent extra NutsSpaarbank HAA STREC HT Zitting den derden Dinsdag van iedere maand ten huize van Mej de Wed A M BLANKEN van des s middags 122 uur Rentevergoeding S 17 HET BESTDTJR DAGELIJKS versch voorhanden Oarlogsbrood 14 et per K G bij G Th STEENLAND KLEIWEG 81 vyand over het grootate deel van het I front jjn mo ame tuBschen de Noordzee en de 0 e nieuwe pogingen om door te breken in het werk te stellen daarbij gebruik makende van legerkorpsen van nieuwe formatie samengesteld uit soldaten die pas z n afgericht deels zeer jonge deels reeds op leeftijd zijnde manschappen en met kaders vrywel van overal afgenomen Bet slagveld om Duinkerk n De KolaiBche wijst Iq een beBpreLlog van de geveobteo bij Duinkerken ten eerste op het feit dat de Dultachers na een lang defensief weer het offensief konden hernemen hetgeen het blad een zeor gunstig teekm acht en ten tweede op de gevangenneming van 2000 Ijigelschen want de haat tegen de P ngelschen is zeer groot Het blad vervolgt dwi Eigonhjk ligt de hoofdreden van onze vieugde in de medwioellng dat onze troepen het ofïensief guaomen hebben Do laatste weijen had de oorlog op bet west lljk front oen In zekeren zin sleepend karakter gekregen dat militair wel be grijpelijk doch aan de brecde kringen van ons volk vreemd was en dat ook aan blj ons zi de zwartzloiers gelegenheid tot Unkenrufen gaf De nieuwe guccessen xi het beste bewijs hoe dwaaa dese opvattingm waron Het Duitscho legerbestuur zal zijn goede redenen gehad hebIien toM zij het leger op den rechtervleugel in bet defensief Het tot bet oogenbiik gekomen was om tot den aanval over te gaan Bij de Yser houden de Bondgmooten vooral do Belgwi nog stand en zij wor den op den noordelijken vleugel aan de üoe bij Nieuwpoort door het geschut van i ngelscho oorlogsschepen gesteund Het Is onze artillerie daarbij gelukt een vijandelijke torpedoboot bulten gevecht te stellen De rugsteun van de vijandelijke stelling is do westelijk gelegen zee vesting Duinkerken de 4e vesting van Frankryk Zij lioeft oenige forten en batterijen aan de kust naar Ivet oosten in de richting van Nieuwpoort blj Zuydcoote naar bet we ttiu bij Mardlck Zuidelijk vormen de ongeveer 9 K M verwijderdie forten Louia en Francois bij Bergues de verbinding Bergues zelf heeft een omwalling en daarbij liggend fort Suisse In leder geval idjn daar sinds het biegin van den oorlog mg VQldversterkiagen bijgekomen Hot in westelijke richting ongeveer 10 K M verder gelegen Gravellnes dat pas aan het landfront versterkt is vormt met Duinkerkea Bergues het oppervlak van een versterkt kamp dat door do vele kanalen en waterloopen aan een aanval allerlei moeilijkheden in den weg legt De haven van Duinkerken hoeft een voorhaven en vier gesloten bavenkommeh van 42 H A de toegang van uit zee wordt mogelijk gemaakt door In zee iiltgeliQuwde pieren van 1 K M lengte De ree wordt door HiUsbank en Braokbank van de open zee gesoh den en beschermd De omgeving van Nieuwpoort geelt grooie moeilijkheden voor troepenbewegingen vooral nu de r cn den grond doorweekt heeft Op de duinenrij aan zee volgt polderland verder Zuidelijk droger grond mei veel struikgewas Deze omstandigheden vergemakkelijken de verdediging on verklaren den langen duur der gevechten Bij de Belgische kust BERLIJN 23 Oct M B Van DuiUche zijde De Morning Post rekent er op dat vanuit Blankenberghe met onderzeebooten door de Dnitachera zal worden geopereerd De tegenwoordigheid van den Minister vanraaiioe von Tirnitz te Antwerpen zal daarmede wel in verband staan Aan het Oostelijk Front In Polen en Galicê PABUS 23 Oct Van Fransche zijde Ten zniden van de Piiica houden de Dnitsohers nog bij den Weichsel stand met uitzondering van de linie van IvangorodKozielde die zij heben verlaten door de Russen achtervolgd Alle pogingingen der Oostenrijkers om de San ten noorden van Jaroslaw over trekken zijn afgeslagen de Russen zijn in deze staPek tot het offensief overgegaan OostenrijkRch communiqué WEENEN 23 Oct Wol f f telegram aan de N Crt Officieel werd heden middag bekendgemaakt Terwijl gisteren in den slag znide lijk van Przemysl voornamelijk de Oostenrijksche zware artillerie aan het woord was die werd gericht tegen de Russische steunpunten hadden heftige gevechten aan de Beneden San plaats waar de Oostenrijksche artillerie aan het woord den weatelgken oever lieten overtrekken om hen te kunnen aanvallen en verslaan De Russische troepen die over de rivier trokken zijn reeds overal dicht naar de rivier gedrongen Bij Zarzecxa maakten de Oostenrijkers moer dan dnizend gevangenen Gedeelten van hot Oostenrijksche leger verschenen onverwachts bij Iwangorod en versloegen twee Russische divisies namen 3600 Russen gevangen en maakten een vaandel en vijftien machinegeweren bnit By den terugkeer van de succes volle actie aan de Save stuittfi de Oos 1 tenrijksche monitor Ternes op een mijn en zonk Van de bemanning worden 33 personen vermist De overigen werden gered Zwitserland en Engeland PARIJS 23 Oct In een hoofdartikel in de Gazette de Lausanne veroordeelt de heer Edmond Rossier de onvriendelijke houding van een deel der DuitschZwitsentche pers ten opzichte van Engeland Na er op ge we zen te hebben hoezeer in Zwitserland do meeningen ten aanzien van de oorlogvoerende partijen uiteenloopen besloot de heer Rossier zijn artikel als volgt Eenige dingen evenwel schijnen geheel buiten kijf te zijn en hiervan niet het minst onze houdig tegenover Engeland Engeland is de bron van rijkdom voor Zwitserland en heeft onze vrijheid beschermd Niemand onzer moet wenschen het uit dezen oorlog verzwakt te voorschijn te zien treden Zijn nederlaag zou voor ons een onherstelbaar ongeluk beteekenon Geen ontwikkelde Zwitser luw dit ontkennen Uit Rnsland KOPENHAGEN 27 Oct Uit Petrograd wordt gemeld dat de Russische militaire overheid de telefoon geleidingen tot nog toe in particulier beheer heeft overgenomen in de streek tasBchen Reyal westwaarts en de naburige eilanden Dezetelefoonleidingen waren oorspronkelijk aangelegd door Dnitschers en hun opvolgers staan na onder verdenking Tegenslagen voor Von Kluck Do Parijsche correspondent van de Daily News geeft een interessant overzicht van de gevechten bij Rijssel in verband met do inneming van Antwerpen en de gevechten welke tot op heden op de lijn Rijssel Duinkerken gevoerd worden Jammer dat de censor hior en daar in het artikel zijn potlood zette Zes October werd de cavalerie die in de buurt van Laon was gehouden in het vooruitzicht van Antwerpeu a val naar de bronnen van de Somme en do Schelde gezonden Deze tocht had het gevolg dat het front van den vijand bijna tot de Noordzee werd uitgebreid De Duitachers die gezien hadden dat het onmogelijk was het front bij Lossigny door te breken trachtten tegenover onze omsingelings beweging bij Peionne een omtrekkende beweging van uit do vlakten van Vlaanderen te stollen De Duitache cavalerie wierp zich na noordelijk langs Rijssel getrokken te zijn den 8 October tuaschen Aire en Maicq en Bareuil Doch onze ruiterij wierp dooreen meesterlijken overtocht over de Ijeye Lys den vijand op Armentieres terug daarmede het Duitsche plan verijdelende Denzelfden dag bezette sterke troepen Pruisische garde de buitenwijken van Rijssel en rukten vooruit naarde Aire Het was Von Kluck s infanterie volgende op zijn cavalerie Wij traoh ten den Prnisischen rechtervleugel te Vermandois om te trekken terwijl de Duitache rechtervleugel dreigde ons van Vlaanderen uit te overvleugelen Ten einde het Duitache plan mogelijk te maken moest hun cavalerie nteonter zijn van de Leyo oevers Dit waren zij echter niet Toen de cavalerie op Armentiéres was ternggejaagd was de Duitache infanterie vooruitgerukt tot Roubaix De pofiitie van den vijand was vol gevaar 10 October zag Von Kluck het gevaar waarin hij zich bevond met zijn verslagen cavalerie en zijn leger met zijn groeten en zwaren trein Toen dacht hij aan Rijsael De omsingelingsbeweging door Vlaanderen was door de Bondgenooten verijdeld omdat hij verzuimd had de I ye vast te houden Hier schrapte de censor Terwijl de hoofdmacht van Von Kluck s leger door Rijssel marcheerde werd een divisie afgezonden om op den weg naar Cominea te opereeren Haar doel was de belangrijke spoorweglijnen op de grenzen te bezetten Dank z den uitstekenden lachtdienst werd deze beweging bekend en den volgenden dag had de divisie onder onganstige voorwaarden een gevecht te aanvaarden Hier schrapte de conaor De Dnitsche infanterie zette door onwetend als zij was omtrent de nederlaag der voorhoede Hier schrapte de censor In een gevecht in een hopveld dat was versperd met draad verloor de garde 500 man De overigen trachtten met de bajonet te ohargeeren maar struikelend over het prikkeldraad en andere versperringen verloren zij spoedig al hun officieren en moesten terug de Bondgenooten meester van Yperen en het belangrijke spoorwegnet Hazebronok Rousselaer Iat nde Brieven uit de Hofstad CCLVII liet bestuur onzer gemeente gaat voort üei parliculier luualiet krachtig te steuiit u waar dit Iracbt eteun te verleenen iftu ben die door de ecoaomischc crisis ilieigen onder te gaan Aan een drietal t i dielbanken op cooperalieven grondriiag ua van filautropiacbe huize zijn voorftdmlteu V erleeod waardooj bet deze banWen zal mogelyk iijn aan de eaoriae uauua aanvragen te voldoen UI er van ttl die voorschotten weer veel terug zal komen in de gemeentelijke schatkist valt wel eenigermalc te betwijfelen Intusschen 1 dal lUiaechien hel minst nadeelige voor Je gemeeiUe en wij zouden er heuscb geen ach I ll wee over roepen lUdien de geiiiüeuie luor eens stioppen en stropjes baalden Niet omdat wij baar die gunnen maar wel omdat het hier gefdt steun te verleent aan em nijvere groep van burgers die nimmer op eenige wijze hulp au de gemeente kreeg en steeds bij het urnen der betastiogeo duchtig aangesproken werd Het is oen groot levensbelang voor dti gemeente dat deze groep van i ieiue middmstaoders met toa onder zal gaan Zoo wordt o a crediet verleend aan üie buizMibouwerö weik half gereed ijn met bun bouwerij on nu ipeonH dooi lal zg geen bouwcrediet kunnen krijgen genoodzaakt zgn bet werk te staken Dat iiior dubbel schade dreigde omdat bet reeds in d i bouw gestoken geld renteloos liiijit IS duidelijk en het was een goede gedachte van bet gemeentebestuur bier oiiuuddellijk hulp te verleenen iynemde het bouwra van huizen uiet Htop te zetten ia ook dubbele haast gemaakt met de voorbereiding tot den geiiiel atelijkun woningbouw De benoodigde credieteo zijn reeds door den gemeentelaad toegestaan en ongetwijfeld zal er hjioedig aan den bouw bt onnen worden Aatuurlijk worde dit alle woningen van zeil lagen huurprijs on zullen ze voornaiiKlijk dienen om hun een onderdak te veiscliaffen die hun woningen moesten Milateu omdat ze onbewoonbaar werden veikloard Dat zijn er m den loop der laalHle jaren al zeer vele gewordt zonOer daartegenover eonigo nieuw bouw in het zelfde genre wat den huurprijs betreft met waar te nemw Wandelwde door de arbeiderswijken is bet ons met opgevallen dat daar veei werkloosheid sclüeu te lieerschen Wij vernerarai ar ook niet veel van Er schijnt nog veel werk 4e zgn De hotels zijn alle propvol en deze vragen dientengevolge losse werkkrachten Natuurlgk hebben de vluchteiingen ook weer werk aan den winkel gebracht al is het niet veel ïïwlei t i 1 Maandag zijn wij allen er toe verplicht oi $ brumbrood te eten Üp hoog tovel is tot witte brood van oozc t M ff i rdt Nu als bot met den toestand onzer voorraden niet erger wordt dan deze eene wijziging zal het wel los loopen Opmerkelijk is het dat men er zich overal zeer best bij bevindt en zelfs zeer gretig bijt in hel kropbrood Het z g noodbrood dat van kropbrood niet veel verschilt gaat er mmder goed In Over h t algemeen verkeert men in de utee ing dat dit brood van minder kwaliteit is terwijl dit toch niet het geval is Uu voedingswaarde is m overeeastemmmg met Aea prijs En dat is ten slotte het criterium voor de deugdelijkheid Nu WIJ het over het brood hebben mogen we niet nalaten em vriendelgk woord te aprdten over d © bakkers die hier ter stede met het gemeentebestuur op de meest welwillende wijze samenwerken in het belang van allen Wij weten wel dat zij bij onwil de geduchte macht van minister Treub zouden gevoelen en dat zij wel genoodzaakt zijn zich zoet te houden maar zij doen meer dan van hen gevraagd wordt De grootc bakkerijen die nog flinke voorraden meel hebben leveren geregeld daarvan aan do kleinere wanneer die door gebrek aan voorraad genood zaakt zouden zijn bun bedrijf stop te zetten Wanneer ooit ton gevolge van gebrek aan meel het bakkersbedrljf moest worden stopgezet dan zal in alle bakkeriion tegelijkertijd geschieden De kleine bakkers zullen dan niet de dupe kunnen worden Deze solidariteit verdient hulde Trouwens aan solidariteit ontbreekt het in den tegonwoordlgen tijd niet I n waar ye mocht ontbreken is de overheid er spoedig i ij om den ontbrekenden schakel aan te brengen Dal hebben de Gronlngsche boeren ondervonden Gelukkig waren er hot slechts enkelen die snoodelijk afgeweken van de solidariteit en zijn de strenge maatregelen reeds weer ingetrokken Tot verheuging van allen HAGENAAR Advertentiën Het BESTUUR maakt bekend zoolang de Belgische Vluchtelingen in de lokalen gehuisvegt zijn de Sociëteit bij Tooneelvoorstellingen en Uitvoeringen voor de leden OOP gewoon bezoek gesloten zal zijn Een goedkoope Brandstof IS onze IIIRANTHRiCIET Prijs f 1 20 pep H L Joh Dessing Co Tel Interc 143 Kantoor OOSTHAVEN 26 rtOERP05ï 5l iAR aOUDA uTRicirr Aanbesteding REGENTEN van het St Catharina Gasthuis of Bestedellngenhuls en Oude Vrouwenhuls alhier zallen op DINSDAG 3 NOVEMBER as des avonds 7 uur in een lokaal van het Gesticht aanbesteden AINTOi COOPS Drogist Wljdstraat 29 Likdoorntinctuup Likdoornpieisfep De levering der benoodigde Aardappelen en levensmiddelen Steenkoleiien Antbraciet enz voor het jaar 1915 De gewijzigde voorwaaiden zijn vanaf 26 October ter inzage bij den Huismeester Oosthaven No 10 Rookworst Bruine Boonen Capucijneps en Grauwe Erwten Groene Erwten T CREBAS Wijdstpaati Namens Kegenten dor beide Gasthuizen J C VAN DER TORREN Secretaris Een SOLIED ADRES voor meubelen Is by N HESSING Pepepstraat 24 Reparatie aan alle meubelen spoedig netjes en billijk De Influenza in aantocht Heesters past op Salamander GOEDKOOPSTE ADRES f 1 00 f 120 fOJ f 0 60 f m f 1 00 f OJ 10 50 10 75 f0 6 f 1 20 10 40 f 1 25 f 0 75 f 0 60 I Rugpijn Nieren Pillen Pink Pillen Teer Capsules J Koortsplllen dr Kule Sangulnose Staalplllen JS t jElwItstaal p Uier Koko Haarwater Scotts Emulsl C Wondzalf Wondolie Koortethermometer Breukbanden Ontharingsmiddel Zweetvoetenmiddel DELEN TEOEN IB ZIEKTEN ALLE M OBHEI Vraagt gratis inlichtingen en prijscourant Naar buiten zenden wg alleen tegen ontvangst van postwissel of onder rembours 3 üwmi V Weet ge wel dat de influenza met onbeiekenbare snelheid zich van land tot land verplaatst De influenza gaat als een vergiftigde adem over Europa en nadert ons land Gisteren in St Petersburg vandaag reeds in Berlijn maakt ze tallooze slachtoffers Morgen reeds zal ze hier zijn Mensohen past opl Want gij hoesters knchers niezers wier ontstoken slijmvliezen zoo vatbaar zgn voor elke besmetting stellig zijt gij de eerste slachtoffers Past opl Neemt bfltps TJw m tregelen Missohien heeft de influesza U reeds beet en is Uw hoest het e te verschijnsel daarvan Neemt dus onmiddellijk eon krachtig geneesmiddel dat Uw ontstoken slijmvliezen en Uw hoest of verkoudheid onmiddellijk zal genezen en U bestand zal doen zijn tegen de verborgen aanvallen der ziektekiemen Wilt gij elk gevaar voorkomen wilt g Uw maatregelen goed nemen dan moet gij een middel nemen dat ook de influenza zelve geneest Niets ter wereld evenaardt de Abdijsiroop in haar strijd tegen de influenza want de Abdijsiroop geneest de influenza grondig en blijvend De Abdijsiroop doodt de ziektokiemen der influenza en pakt daardoor de influenza om zoo te zeggen in het hart aan De Abdijsiroop zal Uw hoest en verkoudheid onmiddellgk bedwingen en genezen De Abd siroop geneest de onstoken slijmvliezen zuivert Uw keel van de ontsteking veroorzakende slgm sterkt Uw borst en long en en is altgd onschadelük De Abdgsiroop is een onovertroffen geneesmiddel tegen asthma en vele andere borst keel en longaandoeningen Prijs per flacon f 1 f 2 en f 3 B0 Eischt onze handteekening L I Akker Rotterdam Alom verkrijgbaar Wederom Ontvangen eene grooie collectie Ier vimwxtc modelhm ff infermantels Costumes Blouses Jupes m Jupons Robes en Japonsloffen met mhehoorende üarneenngen ahmede eene groote keuze Pelterijen ran de j oedlioojinte tot de hexte üoorten in wherj eoneurreei evde pri zen Aanbevelend f D Samsam taeL Depot Palthe Gouda Steunt de Nederiandsche Industrie f VERKRIJGBAAR Echte Natuurwollen Ondergoederen en halfwollen Ondergoederen van JANSEN TILANUS S S VAN DANTZIG Markt 43 = Gouda jfedÜ fH ir 4 y in Heeren en Dames Mode artikelen J Davo Linoleumwas vanaf 30 cent G van Diest Haastrecht ONTVANGEN de nieuwe voorraad iD ïKarpeieo leeijes Maien id diverse sooneo VUeilZEILeil en LIKOIEIIMS Zeilen eo LinoleuiiK worden gratis geiegil g LeverI en naakt alle soorleg GHJHi MWÊ BEDDEli idz B Aanbevelend G VAN DIEST g Vraagt Stalen en Pr zen 30 P Adverleerl iii dit Blad ISl Geheime Ziekten Dames H arwaaschen met Eloctr droging Aparte Salon ivenng van alle soorten HAAR fERKEN B liT A DB JONC Coiffeur Oosthaven 31 Neemt Uitsluitend Scheer s verpakte Thee 25 20 en 18 et r Sluiteea l 16 Alle middelen tegen ziekten der Blaasen Urinewegen f 1 20 zwakke mannen die lijden aan verlies vanlevenskracht uv aangewezen middel is Amerik Pillem van Prof Alson f 3 p flac Hygiënische gummiartikelen I vanaf 10 cta Vrouwenspuiten van gummi vanaf f 1 50 van glas compleet f 1 50 Buik Corsetten f 2 60 Breukbanden ijeersterk voor werklieden f 1 25 Tegen bloedarmoede I zwakte slechte eetlust Staalpillen steeds versch 1000 af 1 StaalpastiUes van Dr Faber f 0 75 Eiwitstaai perliter f 0 90 Tegen Likdoorns het beroemde middel van Dr Harischf 0 50 Tegen zweetvoeten Radicaalf 0 60 helpt direct beslist onschadelijk alles alleen verkriigbaar in de SALAMANDER 43 Kipstraat ROTTERDAM tegenover de Meubelzaak van Reeawijk Let op het juist Adres 43 Kipstraat Rotterdam 25 VRAAGT KraSTTAl DEN met en zonder geheipelte plaat vanaf f 2 per tand f35 per gebit pluMiD loiiJ PI l lnk en Uiigd nj = iili TandarteJ T OBTH Zn COOLSINOBL M ROTTERDAM VAN GREVELD s Zuiver Tarwebrood van uitnemende best a nddeelen 16 cent per K G meflO spehng voor de wK ht Heerlijk Tarwebpood me Roxijnen 20 oent per brood W 0 1c d zond d n h da op nd Ook verkrlteb r 11 uorten KLEIN BROOD m m t T Het Bonthuis maakt bijzonder attent op zijne enorme sorteering Pelterijen waarbi uitmunten Prachtvolle dubbele Vos met dubbele Mof Mimet prima z jde gevoerd t zamen voor ¥ ilO Dito iets kleiner Z8 EenvelUge Vos prachtige kwaliteit f Marder oppossum 3 8U enz enz 60 Voor elk stuk Bont bij ons gekocht wordt gegarandeerd SINCEL 276 ii ANISTERDAM Tel Nos 10789 10148 CURATORIUM i Mr Dr C F SCHOCH hoofddlreAeur der Surlnaamsche Bank Dr H C PRINSEN GEERLTOS directeur der filiale Nederland van het Proefstation voor de Java Suiker Industrie Prof Dr H D J BODENSTEIN hoogleeraar aan de Gem Universiteit Jhr Mr L H VAN LENNEP lid van de firma Patijn Van Notten Co Afdeeling Schriftelijke Cursussen Onder leiding van Ma G PEOX griffier van het Kantongerecht te Appingedam Da F H FISCHER Dh A A FOKKER privaatdocent aan de Universiteit en leeraar aan de Handelsschool te Amsterdam W C DE GRAAFP lector aan de Universiteit te Leidon Db J M HOOGVLIET privaat docent aan do Universiteit te Utrecht Mk Oh THORS advocaat en procureur te Amsterdam en andere bekende docenten organisoerén wij 110 diverse schriftelijke cursussen A Handelswetenschappen i Handelsoorrespondentie Nederlandsoh Pransch Duitsch Engelsch Spaansch M leiseh Boekhouden Handelsrokenen Warenkennis Handelskennis Handelsrecht Ilandelsaardrijkskunde de Techniek der Administratie de Techniek der Bedrijfsreclame Schoonscbrtjven Machinesohrijven Stenografie N B Speciale leergangen voor de practijk diploma s B Taal en Letterkunde Flansch Duitsch Engelsch Italiaansch Spaansch DeenschNoorsch Zweedsoh Russisch Maleisoh Latijn Grieksch Esperanto Literatuurgeschiedenis N B Bijzondere cursussen voor het Staftfsexamen A en B C Exacte Wetenschappen en Techniek Wis en Natuurkunde Scheikunde Dierkunde Physiologic Weeren Sterrekunde Werktuigknnde Electro Techniek Lijnteekenen Meten en Teekenen Vak Duitach Vak Engelsch D Algemeene Ontwikkeling Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psychologie Sociologie Logica de kunst van het denken Rhetorioa de kunst om zich uit te drukken Aesthetica Muziekgeschiedenis Harmonieleer Bijbelkennis flezondheidsleer on Sexueele Hygiene Schrijven zonder Fouten een Goede Stijl een Goed Handschrift Vlug en Goed Rekenen Fröbelen Slojd Spelloiden de Techniek van het Dammen en Schaken Fotografeeren Bibliotheekwezen E Opleiding voor een acte L O Fransoh Duitsch Engelsch Wiskunde F Opleiding voor een actie M O Geschiedenis Staatsinrichting Staatshuishoudkunde Boekhouden Schoonsohrijven G Cursussen voor de Hulsvrouw De Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedinggleor Linnennaaien Kinderkleeding Costuumnaaion Costuumknippen De cursussen duren minstens 3 maanden hoogstens 2 jaar Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Wekelijks wordt den leerling een les toegezonden ledere les bevat do stof voor de week In de eerstvolgende les worden do vragen beantwoord en de opgaven uitgewerkt Er bestaat persoonlyk contact tusschen docent en cursist Leergangen voor beginners eenigszinsgevorderden en meergevorderden Speciale repetitie cursussen De examen cursussen worden streng gescheiden van de meer populaire leergangen die men uit liefhebberij volgt Ieder die nadere Inlichtingen wenscht vrage dadelijk aande Administratie van het Bureau aan het intereressanteNo 22 van de Mededeelingen bevattende Prospectus en Reglementvan onze afdeeling Schriftelijke Cursussen Dit nummer wordt Uomgaand gratis en franco toegezonden zonder dat U zich tot ietsverbindt en ü wordt er uitvoerig door ingelicht 170 Fotografisch Ateller VAN ZANEN Oosthaven 20 Portretten Interieurs Groepen enz Foto Aouarel Pastel en Olieverf TELEFOONS GEOPEND VAN 9 6