Goudsche Courant, zaterdag 24 oktober 1914

Nieuwe Schouwburg Sociëteit Ons Genoegen Gouda Dro ole niE25gCTIIBEIII3l4 ilHaviiiilillniir te geven door het De Cock s Ëu mUe Anifterdatn Optreden van CATO KSHLER JOS BOELEN S Theatre fantoches lovende Marionetten WES VAN EUNEN Humorist DUO DE COCK in hun Creatie De NoaBdstopm TAILOR De man mot 12 hoofden met StotApotheose Holland en de Belgen Na do Panze WroHiveiitemmer Blijspel in 2 afdeelingen I De Vooravond II De volgende morgen STERK VERMINDERDE PRIJZEN StalloB en I oge leden dor Soc on Militairon f 0 75 Niet leilen f 1 Baloon t0 50 Militairen f 0 25 dallerij 10 20 PlaatRbe preTiing vanaf Zatordag 1012 on 2 4 nnr en aan do Sooiotoit Aamtoeien Do Mafnheienmalf van Apothe ker IIOOIH jrimooRt Bpoodig in en uitwondigo blondondo on blindo Aamhoinn Hot jeuken bedaart RpoedigPrijs por potje 50 et 12 VeikriJRbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF A Co te Rotterdam hij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdateeg 3 Geruite 9t ff fi de nieuwste Mode Qerulte Mantels in korte en Z lange geheel nieuwo Modellen met en zonder ceintuur 9 75 10 75 12 75 14 75 16 75 18 75 21 00 22 73 t2 75 ƒ t tJ5 i Geruite Rokken en Blouses in buitengewoon groote keuze in alle prijzen alle maten Mantels in Diagonaal en Ratiné Stoffen in zwart blanw bruin grijs en taupe Zwarte Mantels in Laken en Foulé Mantels in Veloup du Nord Seal Peluohe Astpakan en imit Pei ianer korte on lange Modellen Passende Mantels Mantelcostumes enz ook voor zeer rorpulente dDmoit in grooto keuzo vooi handen Kindermantels Kinderjurken ifjUftferdaivi HaoBStraat MT hoek Spui 156 BOELHUI fü gS Notaris MAHLSTEDE te JüfT Bergambacht is voornemoM BaiHt op Woensdag 280ctob 1914 des voormiddags 10 nnr te hnize van den Heer WILLEM RIJKELIJKHUIZEN aan de Karnemoiksloot te GOUDA om contant geld publiek te verk pen 9 KALFKOEIEN 2 KLAMVAARZEN 1 VAARKOE 1 vijfjarig bruin MERRIEPAARD Brik Dogcart Boerenwagen Gierwagen Schouw Bietenmachine Bergheeft Karnmolen diverse BODW 81 en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden s Morgens vóór den verkoop afgennmmerd te bezichti en FirraaC SMITS Sdioenhandel Kleiwegf 48 loiida Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Migfrainesliflen lloordpijnlabletlen Drogisterij Westhaven 11 1h WOLFF k C 0 a O c 1 Linoleuitts l ae RBPLAAlU VOOR IN S O E XlLLS l MEUBELTRANSPORT BEHANGERLJ EN STGF FEERDERü O CD § Looper VttiaaesctuTullfti OPROEPING ran sollicitanten naar de betrekl ing van DIRECTEUR der Stoombootmaatschappij BOSKOOP WADDINXVEENGOÜDA Sollicitaties worden ingewacht véór den 15en November 1914 Inlichtingen te bekomen bij den Secretaris D M VAN CELDEREN Zijdeweg Boskoop HET BESTUUR De Kleine Winst Telefoon Intercommunaal 384 Speciale inrichting tot het vervaardigen van werkraansgoederenenbedrijfskleediDg Lage prgzen vaste prijzen 1 soliede goederen prima afwerking rk p uitsluitend è contani y V Groenmarkt 35 Den Haag GEGARANDEERDE KWALITEITEN mes Pelterijen Hoogstraat 304 Rptt rdi rp J V MnUijke FaMen 1 taen laaB lormeef OPGERICHT irSA Voed it nw Vee met de isutneré murtre merk Ster en W Ki eu mprABqpxscmmoKKmm merk wi Ditmnntende dooi hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde OereIHiAoma Pari IHOO Seaen Gouden MedaUlfn A verteert in dit Blad Hollandsche Maatschappij van Landbouw Atdeeling GOUDA EN OMS TREKEN ZATERDAG U NOVEMBER a s trekking der Koninkiyk Goedgekeurde 36 GROOTE VERLOTING Goedgekeurd bij Koninkl Besluit van 3 April 1914 No 55 Met een maximum van 15000 loten ni Paarden Rijtuig Tuigen n laiftmill irIJliÉO HOOFDPRIJS Wen Utreclit ch Wagentfe met een Paard compleet De trekking zal plaats hebben den 14 ovomber 1914 des voormiddags in hot openbaar ten Stadhuiïe te Gwuda onder toezicht van een daartoe beVoegd ambtenaar Da Paarden znllen zooveel mogelijk worden aangekocht op de NajaarsPaardonmarkt op 13 November 1914 te Gouda Prijs per lot 50 CENTS Onverkochte loten nemen aan de trekking geen deal i Fotografisch Atelier DE KRUUS WBS PHAVEN 10 TELEFOON 300 De modernste inrichting op fotografisch gebie4 Ie Oualiteit WTESTLANDSCHE BLAUWj Kasdruiven nd 30 et per 5 onsa Aanbevelend LANGE TIENDEWEG 27 Teleph 313 Eleotr Dr A Brinkman Zn Gouda