Goudsche Courant, dinsdag 27 oktober 1914

rT T n 12614 BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne betast met het installeeren van BRONGAS Reeda jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd Begroetingen kostelooB Aanbevelend J KOOld Kz WiERINOERWAARD lej deWedJ Alter 269 Gedempte Gracht 269 DBN BAAG geeft de HOOöSTE WAARDE voor Gedragen Heeren en Dameskleeding Koopt gehefele of gedeelten van Inboedels Ia ook naar bnitaii dettadaanhniB te ontbieden Brieven worden vergoed Let 8 V p op NAAM en ADBES MejdeWed E ALTER 269 Ged Gracht 269 DEJÏJ HAAG IT 11 um Hen wordt renoolit op tHERK 1 letten DIT HET Magazijn van N KAVË NSWAAYZONEN OOXINCMEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned me met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C jBJTJI voorheen J BEEEBAAUT Lz Dames Haarwassohen met Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN BAE T A DE JONG Ooiffeur Oosthaven 31 lverleerl in dil Ulad U M hf t spoorloos verdwijnen van tl n nioordeaaar raadselachtig nog meer was t ie roden waarom hij de misdaad had gepleogd Do gedachte aan oen gewonen noord om te stolen won veld daar mol J s op te sporen wio om oen andere reden Ijolang zou g had tiehben bij den dood dea heeren Von Dobel Dezo had reeds sedert jaren zijn zaken ingekrompen hij apociileerdo niet meor voor eigen rekening n de boura nam geen deel meer in Biouwo ondernemingen en beheerde alleco 9 dcpoaito gelden van zijn cliönten Kr T viel ook niet te danken aan oen wraakiiMiiing en bovendien zou de bankier Ml stellig met oen vijand niet zoo vertrouwelijk hebben omgegaan dat hij hora Jij en jou zou aanspreken i it laatste werd door Schwerdtner en J i conducteur steeds getuigd de bankier had den onbekende als een verIrouwd vriend zoo aangesproken Doch oit maakte juist de gedachte aan een moord om te stelen geheel onaannemelijk 1 bft merkwaardigflte van het gohoole gi val was nog wel dat er niemand te Jenden was met wien de heer Von Dowl op zoo n vertpouwelijken voet had ge A a E3ïTX fi GOUDA 26 Oct Ontspanningazaal voor militairen 6 u nm 10 nm 26 Oct Nieuwe Schouwburg 8 uur Vergadering Ons Voordeel 26 Oct 2 uur Verg Armenzorg Gebouw v Woningtoezicht 28 Oct 7 uur Café Schaakbord Vergadering van de leden dpr Holl Mij van Landbouw Beleefd verzöekenwg gereg mededeelt g te mogen ontvangenva ▼ ergadecingf n concerten Temwkel k heden enx om deae dan in onW afiienda te rermelden Eleotr Dr A Brinkman Zn Goodik Advertenliën Mevrouw DORRE is V€RHrNDERD 27 OCT te ontvangen Bij akte den 7 October 1914 voor den ondergetoekenden notaris verleden is OPGERICHT de Jluitae luDMlsclup tsl aiiiiieiiiing Yaii tn tii rarliiieiiy lll IIE8Wr gevestigd te Ooudo Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 28 September 1914 n 23 Gemelde akte en bewilliging zijn geplaatst in het büvoegsel tot de Nederlandsche Staatscoarantvan Zaterdag 24 October 1914 n 260 Gouda 26 October 1914 E W H PITLO Notaris Tegen 1 November VMAGT Officier een Zit en Slaapkamer zonder pension Brieven No 2771 bnr v d blad BOELHUIS gnrw Notaris MAHLSTEDE te jif5ff Bergambacht is voornemens DiUllltt op Woensdag 28 October 1914 des voormiddags 10 uur ton huize van den Hoor WI fjLEM RIJKELIJKHUIZEN aan de Karnemolksloot te GOUDA om contant geld publiek te verkoopen 9 KALFKOMEN 2 KLAMVAABZEN 1 VAARKOE 1 vijfjarig bruin MERRIEPAARD Brik Dogcart Boeronwagen Gierwagen Schouw Bietenmachino Berghooft Karnmolen divorso low m lelkerijgereiiilseliippsg en hetgeen vorder ton verkoop zal worden aangeboden b Morgens vóór den verkoop afgennmmerd te b zichti en Eoogheemraadscliap 7an Eijnland Dijkgraaf en Hoogheem raden mhi Bijnlaml brengen bij deze ter konnis van ingelanden 1 dat de begroeting voor het dienst f jaar 1916 gedurende veertiendagen van October tot cm mot 11 November aanstaande opeiken werkdag van dos morgens 10 tot dos namiddags 4 ure opde Secretarie van hetHoogheomraadsohap vooreen iedor ter inzagezal liggen en aldaar tegen betaling der kosten verkrijgbaar is 2 dat de ingelanden hunne boswarontegen deze begroeting binnen cht dagen nadat die ter visie heeft gelogen on dus vóóc 20 November aanstaande aan do Ver eonigde Vergadering moeten in zenden 3 dat do Voreenigde Vergadering op Woensdag 25 November 1914 in eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van do bdvenbedoelde bogrooting Dijkgraaf on Hoogheemraden van Rijnland C VIRqLY Loco Dijkgraaf O W VAN DER POT Bzn Secretaris Leidon 21 Ootober 1914 üOOFiDiPiJisr en Migraine worden zekeren dadelijk genezen door de hoo djrynpanHlle van apotheker BOOM Prijsper flacon 80 cent 10 Verkriigbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFP Co t Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Kort Hoofdateeg 3 Abonneert U op dit Blad Ms Spaarbank HAA STREC HT Zitting den derden Dinsdag van iedere maand ten huize van Mej de Wed A i l BLANKEN van des s middags 122 uur Rentevergoeding 3 17 HET BESTUUR Dienstaanbiedingen hebbon in do Groudsche Courant tieeitt ÊMeeeB fff Deze adverlentiCD kosten sleehls bij vooraitbelaling 1 6 regel f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Brokkenhuis Dames I Wilt U b j hot opruimen in dezen tijd s v p denkon om het Brokkenhuis Zendt slecht bericht aan oon der Commissieleden of per Tel n 178 on onze beambte zal halen wat ü wilt missen De Oommissie W GOL Voorz I v DANTZIG Vico Voorz D B GROOTENDORST Pon 8UNUBHT n komtU II dMtal U halverwege teKcmoet iMt werk in de hdft van dan tl t an voor 4 haitt ar koalan dia U aan c ene aap aan uttgaran 5unH ht maakt dat Uw taad lat HJdt Uw handen niat niw worden en Uw laven taan atavernlj la luuu Davalttnictanrtverhaid van Sanllxht nrnakt haar alleen eichlkt voer hat waaacban f vanko tbaar llnnan en fVO Inakant De DiHikkepij an A Brinkman Zoon Markt 31 llaaart SpOedig an tol nOr imale priiaan alle drukwepken aar dan handal an aar partl BHlIar abruik FirmaC SMITS Sclioeiihandel 48 Cioiida Opgericht 1879 HET ADRES VOOR OPROEnNG van Hollieitanten naar de betrekking van DIRECTEUR der Stoombootmaatschaitnij BOSKOOP WADDINXVEENGOUDA Sollicitaties worden ingewacht vóór den 15en November 1914 Inlichtingen te bekomen bij den Secretaris D M VAN GELBEREN Zijdeweg Boskoop HET BESTUUR V erzameling Q oriogskaarten VAN DEN Énröpeeschen Oorlog 1914 l Algemeene Kaart van Earopa Azië on Afrika voor zoover de landen van deze wereUldeelen bij den oorlog betrokken zijn v 2 Algemeene Kaart van Earopa 3 Kaart van België en Noord Prankrijk 4 Kaart van Noord België met oen gedeelte van Noord Brabant on Limburg 5 Kaart van Frankriik met de Aangrenzende gedeelten van het Zuidelijk deel van BolgiÖ van Laxemborg Duitachland Zwitserland en Italië 6 Kaart van Ëlzas Lotharingen en de Fransche grens 7 Kaart van Dnitschland Oostenrijk en Rusland de gedeelten waar de strijd tusschen deze Ryken wordt gevoerd 8 Kanrt viyï do Lianden aan do Noordzee Kngeland Nederland België Donomarken en gedeelten van Frankrijk Duitschland on Noorwegen 9 Kaart van de Tjanden aan de Middellnndscho Zee Dezo kaarten ca 25 X 3ö eM groot in fraaie lichtbruine kleur uitgevoerd geven op duidelijke wgze zoo goed als alle plaatsen aan welke in dozen oorlog zyu genoemd of vermoedelijk genoemd zullen worden zi vormen te samen oen album Nog slechts enkele exemplaren a 1Ö CENTS verfcrijgbaap Gouda LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR toni dMK door KOKO te gun IxaUm oor kot to lul la MARKT 31a KOKÖ i HAAR KOKO DOET HET HAAK OKOIIEN GAAT HET UITVALLEN TEGEN VERSTnKT DE WOKTELS HELDEI ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEURSTOF OLIE OF VET VERFRISSCMCND VOOR DE HOOFDHU KOOT niT VANDAAG VAM OW aaoflUT or coimviL PRUS Fl O T a LOO i fl 1 00 v IU m Ukmo V it tm rMtd n jj pK £ AUm V tq I H N m Z Holluiit Utncfit ZmIi N BntHnt n Llmbwi T fk MtMU UUIttlf rinu INDaBKHA I DEPOTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhown A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A O ROENEVELD Luz Zegwaard A OOSTERLING 86 5K POOL S TANDMIDOKLCW zijn de beste en f oeffA ooiwf ï staan onder voortdurende scheikundige controle en worden sinds 1834 door Nederlandsohe Tandartsen on doctoren aanbevolen hemisrho Fabriek L POOL k Zonen Amfiterdam WereldtentoonstelHnK QENT I9i3Bulten mededinging Lid der Jury 53e laargaii o Dinsdag 27 October 1914 GWIDSCHE OllAlT i© va ws em d v ©rt©zi ti©TDl© d voor Q o a d a ean Oaaa strelceaa Verschijnt da lijks behalve Zon en Feestdagen PRUS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels niet bewysnunnuor f 0 55 Elke regel meer 0 10 U drie achtereenvolgende pluatsjngeu wonicn deze te en twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 cis Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT f 1 25 t 50 1 50 1 90 ks aangenomen aan ons Bureau en Boekhandel en de Postkantoren Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Mabkt 31 bij onze Agenten Uitgevers A BEDfOIAN ÉN ZOON Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 van den prijs tengevolge moest hebben Het beste bewijs daarvoor is dat zelfs nu nog de prijs in de winkels der volksbuurten tot 5 sous per kilo lager is dan in de magasinsd alumentation waar de meer gegoeden hunne inkoopen doen Het spreekt dat een arbeidersvrouw geen groote voorraden kan opdoen Zij zijn de dupe van de wijze voorzichtigheid der betere klassen Inplaats van 7 sous het pond betaalt men in de volksbuurten 10 sous in de betere wijken 12 en 13 sous het pond Vrijwel overal wordt de conditie gesteld dat de klanten tegelijk andere inkoopen doen en in acht van de tien gevallen weigert de winkelier méér dan één pond tegelijk te verkoopen Om aan don abnormaien toestand een einde te maken spreekt men over de mogelijkheid om suiker uit het buitenland in te voeren Op den oogst van dit jaar die buitengewoon veel beloofde durft men niet te rekenen De administrateur van het syndicaat der suiker f abrikan ten verzekerde dat men al heel tevreden mag zijn als er ongeveer een vierde gedeelte van terecht komt En dan moeten alle omstandigheden ón de staat meewerken Er ia alle reden om te gelooven dat het gouvernement alles zal doen om deze crisis te bezweren daar zo de talrgke industrieën die van de suikerfabrikatie afhankelijk zijn en die aan tienduizenden mannen en vrouwen brood verschaffen ernstig in hun bestaan bedreigt Als men de grossiers wil gelooven ia het groote struikelblok in deze de legerautoriteit Zij zouden er wel voor te vinden zijn suiker in te voeren wanneer zij de zekerheid hadden dat niet de Staat oogenblikkelijk hun geheeie lading requïreert tegen een prijs belangrijk lager dan zij betaald hebben Het geval heeft zich reeds voorgedaan dat een grossier die een aantal tonnen suiker had ingevoerd tegen een prijs van 48 fr per ton zijn geheelen voorrï ad zag requireeren tegen den prijs van 42 fr per ton Het is begrijpelijk dat de handelaars tegen dergelijke verliezen gevrijwaard willen zijn In afwachting van de oplossing der crisis moeten de afnemers hun gebruik van suiker maar zooveel mogelijk beperken Adieu plats doux adieu goed gesuikerde compotes wij zullen u moeten vervangen door andere producten van de Prjinsche keuken A F PETILLON De Ooriog Aan het WesteMJk Front De Duitsehera in Frankrijk en België PARIJS 26 Oct Van Fransche zijde In het middag communiquè wordt het volgende medegedeeld Gedurende gisteren werd ons front over de generale linie Nieuwport Dixmuiden gehandhaafd De Duitsche troepen die de Yaer tusschen deze beide steden zijn o vergetrokken zijn niet kunnen voortrukken In de streek tusschen Yperen en Rousselaere tusschen Armentieres en Russel ten Westen van La Basaée en van Lens en Oostelijk van Arras Atröcht strekt zich de linie naar het Zuiden uit in het verlengde van de reeds in de vorige communique s aangegeven linie In de gevechten van de laatste dagen schijnt do vijand aanzienlijke verliezen te hebbon geleden De Duitschers in België Men seint ons uit OOSTBURG Het hevig kanongebulder is Zondagmiddag half twee plotseling opgehouden Na zes uur werden weer enkele schoten gehoord Inlichtingen waarom het vuren plotseling zoolang gestaakt was konden de vluchtelingen die nog uit Knooke waren aajigekomen niet geven Men seint ons uit MAASTRICHT Gisteren kwamen te Luik 400 Engelsche marinesoldaten aan die in de gevechten bij Nieuwpoort waren gevangen genomen In Luik wordt zwaar kanongebulder gehoord uit noordwestelijke richting Een Duitach officier verzekerde mij dat reeds drie 52 c M mortieren in Aken gereed staan Uit West België Uit Sluig seint de bijisondere oorlogscorrespondent van het Persbureau Vaz Dias Het staat wel vast dat de Duitschers al hun krachten inspannen om toch in Frankrijk door te dringen Gisteren sprak ik een Duitacher die vóór den oorlog te Antwerpen was en gevlucht bij het begin van den oorlog Thana is hij terug in Antwerpen en dient hij bij den Duitscher als gids Dagelijks maakt hij autotochten met de Duitsche officieren en verkenningen per auto in de streek tusschen Antwerpen en de kust Hij deelde mij mede dat de Duitschers buitengewoon groote verliezen lijden in de gevechten aan den overkant van de grens Dat zou hen evenwel niel terughouden om door te dringen tot eiken prga Het schijnt echter wel als of zij zelven gaan twijfelen Althans een Bruggenaar verzekerde mij dat onder de Duitsche officieren in Brugge een stemming van moedeloosheid heerscht Hij vertelde my dat een bij hem ingekwartierde Duitsche luitenant zoozeer zijn ontmoediging liet blijken dat hij twee dagen lang niet anders deed dan schreien In fhet laatst der vorige week moeten te Brugge Belgische krijgsgevangenen zijn binnengekomen die mededeelden dat zij gevangen genomen waren te Verdyze waaruit blijkt dat alsdan Duitsche afdeelingen er in geslaagd waren de Yser over te steken Daarentegen verneem ik dat isteren gevochten werd bij Oudenbosch en Ettelgen dat er op zou wijzen dat de Duitschers over niet onbelangrijke afstanden teruggeslagen zouden zijn In verband hiürmede Is het van be teekenis dat gisteren na den ochtend geen geschutvuur meer is gehoord Dit zou beteekenen dat de strijd te yer van de kust gevQerd wpydt n dat de Engelsche kanonnen er aan deel kunnen nemen Daarentegen is vannacht weer hevig kanongebulder gehoord De gevecjiten aan den Yser LONDENi 2t Oct V D De correspondent van de Daily Chronicle geeft in het blad van hedenmorgen een levendige beschrijving van de gevechten in België Wij ontleenen er de volgende feiten aan De corr welke zich bevindt bij het Belgische leger verklaart dat de strijd aan de uiterste linkerzijde in de nabijheid van Nieuwpoor i in het voordeel blijft van de geallieerden en dat de Duitschers tea zuiden van Ostende terug zijn gedroi gen Wel is het waar seint de man van de Daily Chronicle dat ten zuiden van Dixmuiden kleine gedeelten Duitschers er in geslaagd zijn de Yser over te steken doch is het nog in het geheel geen bewijs dat de geallieerden op deze punten geslagen zijn en hij voegt er aan toe Het ia de vraag of de vyand die de Yser overstak er ooit in zal s agon weer terug te keereu Jn den beschrijving van het ge i otht zegt hij dat overal met groote wanhoop wordt gevochten De Duitscliois doen wanhopige aanvallen dcch de tegenaanvallen zijn even hevig De verliezen aan üuitscho zijde schat de corr op ongeveer 22000 In Zuidweat België De oorlogBcorreapondent van De Tijd seint uit Brugge Laat ik beginnen met te zoggen dat alle praatjes in Holland verspreid door verachillende correspondenten in het plotseling beroemd geworden grensplaatsje Sluis dat al die berichten handelende over de desorganisatie en verwardheid in het Duitsche leger volkomen onzin zijn Ik weet dat in do bladen vermeld geworden is dat Duitsche officieren moedeloos en wanhopig waren dat de uittocht uit Antwerpen als een soort vlucht werd afgeschilderd dat de Duitsche troepen mitrailleuses in de Schelde geworpen zouden hebben enz Van dit allea ia niets aan Het Duitsche leger dat Antwerpen verliet is nog volkomen intact en een uitstekende geeat heerscht onder do manschappon De uittocht uit Antwerpen van de meeste troepen had dan ook gelijktijdig plaats met eenzelfde gebeuren in andere Igiscbe steden en vindt juist zijn oorzaak in het feit dat na den val van Antwerpen de sterke bezettingen overbodiggeworden zijn en het meerendeel daarvan naar het front gezonden kon worden Wat de gevechten te Nieuwpoort Dixmuiden Yperen betreft m hoofdzaak is de toestand nog steeds dezelfde Goon van beide partijen weot te vorderen De strijd heeft dagen gewoed in een hevigheid zooals zolfs in Frankrijk nog niet voorkwam De Engelsche vloot heeft in deze strijd een gioot aandeel genomen en tot vanmiddag donderde onophoudelijk het zware scheepageschut Sinds vanmiddag échter heeft het gebulder opgehouden nadat Ostende gedurende twee dagen gebombardeerd is In verband met dit bombardement is wel van gewicht do volgende proclamatie die in mijn bezit ia en te ostende en omstreken werd aangeplakt Die proclamatie luidt in de Vlaamache vertaling Het beschieten van Engelsche hotels en Engelsche onderdanen op do Belgische kust ligt mij den menaclio Brieven uit Parijs IX Parijs 20 October 1914 Sa den zoutnood nu twee maanden geleden en die gelakkig niet lang geduurd heeft worden we bedreigd door den suikernood Deze draagt een veel ernstiger karakter Want toen we gebrek hadden aan zont was de voornaamste reden dat men geen kans gag de enorme reserve voorraden gedurende de mobilisatie naar Parijs vervoerd te krijgen Maar er was zout en dat is de hoofdzaak Met de suiker is bet een geheel ander geval Een der allereerste economieche gevolgen van den oorlog ia de stilstand van de suikerproductie Verrreweg het grootste gedeelte van de beetwortelsuiker wordt geleverd door de noordelijke departementen die door het Duitsche leger bezet zijn Van de tweehonderdtweeöntwintig suikerfabrieken die Frankrijk telt zijn er niefc minder dan honderddrieëenzeventig in de bedoelde departementen gelden October November zijn de maanden van de beetworteloogst die nu natuurlijk niet kan plaats hebben zelfs niet daar waar de uitgestrekte velden weinig of niet geleden hebben Men heeft er de menscfaen niet voor Gewoooï k wordt dit zooala m fl F t boitengewoon zware werk door Bolgil che landbouwers verricht Het ia niet mogelijk het door vrouwen en kinderen te laten doen zooals dit b V met den graanoogst is geschied Ongetwijfeld zullen de autoriteiten al het mogelijke doen om een uitweg te vinden want de schaarschte aan Buiker doet zich reeda duchtig gevoelen Op het oogenblik dat de oorlog uitbrak waa men aan het eind der suikercampagne zoodat de reservevoorraden niet groot m er waren Toch bleef de aoiker gedurende eenigen tijd op gewonen prijs zoo viel en detail ala en ro8 ledere winkelier levetde ze tegen 85 centimes het pond zooals in vredest d Doch toen de eerste geruchten van mogelijke schaarschte begonnen te loopen was tegelijkertijd een stij ing in de detailprija merkbaar Levei=iaQciers en klanten gaven elkaar ederkeurig de schuld Persoonlijk Ikn ik geneigd de eersten in het ge t to stellen Er zijn particulieren die raad voor een geheel jaar hebben gedaan wat natuurlijk een stijging FEUILLETON slaan Met geen enkelen zijner handelsvrieuden ging hij zóó vertrouwelijk oiu hij had geen bloedverwanten en ai had de bankier een grooten kring van bekenden toch ging niemand zoo vertrouwelijk 0111 mot den nieuwbakken edelman die trotsch op zijn adel en belachelijk deftig wae Wie wae dus de moordonaar en welk doel had hij met het plegen zijner misdaad Deze vraag hield de politie de couranten en do openbare meening togen doch niemand wist die te beantwoorden en de nasporingen der politie bleven zoU Ier bevredigender uitslag hij door do keimismaking zijn geziclUs kring aanmerkelijk zou vergroeien Rij hot ijiuaenkomen werd hij verbüad door de menigte lichten die een reeks prachtig gemeubileerde zaten en kamera alhi In een zee van licht deden baden Aanvankelijk wareii er slechts weinig gasten In het salon kwam de baron iieui tegemoet de borat versierd met al ziju ridderorden en stelde hem onmiddellijk voor aan oen paar heeren met wie hij in gesprek was daaronder was ook zijn zoon üuido de huzaren luitenauli wims gelaat door eenige trekken van afgcleefdheid een onprettigen indruk maakte Frcderik onthield elechts óén van de hom genoemde vreemde namen dien van zekeren heer Von pummel Het gesprok kwam dadelijk op den moord gepleegd op den heer Von Dobel dien allen gekend hadden Nog dagelijks werd de zaak besproken ofschoon het gerechtelijk onderzoek niets nieuws aan het licht bracht en men begon te gelooven dat de misdadiger wel nooit gevonden zon word n Bovendien wekte deverdeoling der erfenis en de liquidatie der zaken van den heer Von Dobel veel beiangfitelling De vermoorde bankier had namelijk geen kinderen nagelalen zoodat zijn groot vermogen moest worden verdeeld onder een groot auital verre bloeiverwanten die over geheel Duitschland verspreid waren Men verwachtte doantit een menigte langdurige procosHon De baron wilde Schwerdtner ook naar yijn dochter geli ai die als plaatsver vuagster der huisyrouw in de aaogrenzcude zaal du gauteu begroette dochvooiüat de joiikmau zich kon loKumkeu van do heeren die hem naar den moord vroegen word do hulöheer weggeroepen om nieuw aankomende gasten te gaan hvgroeten Frederik SoJiwerdtaer moest aan diheeren meest cUiïutou ol collega s van deu bankier lot de kleinste bijzonderheden an den mooid verhalen en dit was voor hem zeker even pijnlijk als de nieiiigvuldige verhooren die hij in den laatnten tijd had ondergaan 1 n wah het dan nog maar afgeloopeo met de zaak een enkele maal te verhalen 1 Doch zoodra een paar heeren hem loHÜeten kwamen er weer anderen hem in beslag nem n I Dat dtuirde zoo wel langer dan eoif uur en Schwerdtner begon in zijn eigen oogeu veel Ie gelijken op den gidn in oen kabinet van a idzaamheden die aan liet voortdurend afwisselend publiek lelketm hetzelfde moet opdreimen Eindelijk bracht een nieuw aangekomen gast verloa ing doordien dadelijk de algemeene aandacht op hem gevestigd werd Snoward is er 1 daar is Hnoward fiuiaterdo men elkander toe Scherdtner keek in de richting waarheen alle aanwezigen den blik wendden doch in don stroom van menschen kon hij den man ïiiet onderscheiden die zoozwr do aandacht trok Wordt vervolgd El v irsL levendig belang stelde in aijn lot doch nu kwam hij tot de ervaring dat de baron slechte die vriendelijke woorden gebruikte om daarmee ziju koude onverschilligheid te verbergen dat hij zich het lot van den jougun student had aangetrokken WO hoogstens een gril geweest Ook l emerkte hij dat tusschen do leden van het gezin geen eigenlijke band bestond iT verliep oen week en Schwerdtner vervulde zijn ombt als gouverneur van den vocrtienjarigffiD baron Robert zoo beat mogetijk Hij had zich reeda do hartelijke toegenegenheid van zijn leerling verworven en de hoer des huizes die eiken middag op een bepaald uur in bet leervortrek kwam om zich als zorgdragend vader te vertoonen sprak dagelijks zijn tevredenheid uit Toch gevoelde Schwerdtner zich in zijn nieuwe betrekking niet op zija gemak hij kon niet warm worden Hij merkte op dat in do welwillende houding van don baron veel uiterlijk vertoon was Tot dusver had hij voor zijn weldoener een bijna Iweopzieke vereoring gevoeld omdat hij zich inbeeldde dat baron von MIerich De oudste zoon des huizes baron öuido die als luitenant bij de huzaren diende en volgens enkele uitingen van den jongen baron Robert een jseer vrootiik leidde was eerst sedert korten tijd weer in huis hij was uit een verafgelegen garnizoen naar hier overgeplaatst och met verbazing nam hij Schwerdtner waar dat barones Ivira voor haar jongeten broeder bijna een vreemde was Zij werd dus inderdaad zeer bezig gehoud m door haai plichten Sedert de eerste begroeting bad Schwerdtner haar niet meer te zien gekregen Op zekeren dag in het beghi der tweede week zeide de baron bij zijn bezoek de ieerkaioer ZOO terloops Wat ik zeggen wil I Hedenavond ontvang ik gasten Kom dan ook eens mijn waarde Schwerdtner Misschien kunt ge daar kennissen maken die voor ii nuttig ot intercBsant zijn Op het bepaalde uur trad Schwerdtner dien avond in gespannen verwachting de ontvangzalen binnen Do wereld waar hij kennis zou maken was hem werkelijk ge heel vreemd hij was overtuigd dat I