Goudsche Courant, woensdag 28 oktober 1914

53e Jaargang leristischo verrassingen kan rekenen Zelfs indien de Duitsche kanonnen niet van de Fransche tot aan de Engelsche kust kunnen dragen kunnen zy voor de Duitsche schepen een veilige zdne maken over meer dan de helft der breedte van het vaarwater Duitsohland kan dus van elke haven op de Fransche kast een basis maken voor torpedo en duikbooten kruisers en adviesjachten en voor Zeppelins En het kan elke basis volkomen onneembaar maken door een dubbele of drievoudige rij m nen vooral geankerde mynen Wordt zeik een drievoudige ry mijnen gelegd van de Fransche tot aan de Engelsche kust dan worden de groote havens in hot Westen Portsmouth Plymouth enz ten eenenmale van de Noordzee afgesneden Duikbooten zullen een groote rol spelen by het leggen der mijnen en Zijn die gereed dan worden forten gebouwd met de zwaarste artillerie bewapend en ook luohtschip loodson Een geurrilla met duikbooten gesteund door luchtkruisers zal de Engelschen buitengemeen verontrusten te meer daar zij voor hun levensmiddelen grootendeels afhangen van het buitenland De groote vyand is Albion MUNCHEN 28 Oct Van Duitaohe zijde Kroonprins Ruprec ïit vMifÜeieren heaft al bevelhebtwr van het zesde Duitsche legerkorps tot zijn soldaten de volgende legerorder gericht Soldaten van het Ge legerkorps I W hebben thans het voorrecht ook de Engelschen tegenover ons in het front to hebben de troepen van dat volk wiens afgunst sedert jaren aan het werk is geweest om ons mot oen kring van vyanden te omgeven ten einde ons te worgen Aan hem hebben wijj voor alles dezen bloedigon strijd te dankon Daarom wanneer gg thans op dezen vijand losgaat neemt vergelding voor zijn verraderlyke listen vergelding voor de zoo vele zware verliezen Toont hun dat de Duitsehers zich niet zoo gemakkelijk uit de wereldgeschiedenis laten schrappen toont hun dat de door Duitsehers toegebrachte slagen van zeer bijzonderen aard zijnr Hier is de vijand die het herstel van den vrede het moest in den weg staat Er op losl w g R u p p r 6 c h t Het drama van Serajewo SERAJEWO 27 Oct Van Oos Toonoelapel in 3 bedrijven van ALEX DUMAS FILS Aanvang B uur Voor entree der Leden en hunne huisgenooten zie men de Programma s Entree voor Vreemdelingen f 2 per persoon Loge Stalles Balcon Militairen tijdelijk in Gouda geintroduceerd volgens het Reglement worden gelijkgesteld met leden Niet IJeden inwoners van Gtouda hebben geen toegang dan op de Galerij Entree voor de Galerij zoowel voor Leden als Niet Leden inwoners van Gouda 40 cent per persoon Twee dagen voor iedere VoorateUing van de Sociëteit uitgaande zullen daarvoor bij den Buffetchef der Sociëteit en dea avonds van de VoorstelUng aan het Bureau entree bewijzen verkrygbaar zijn Bespreking der plaats 10 cent extra PEVRAAGD voor een klein gezm een WONING huurprijs f 2 a f 2 50 per week Brieven franco onder no 2772 aan het bureau van dit bbid het geld dat door huwelijken kan vorkregen worden maar het geld dat bestemd IH om geld te verdienen Ifegrijpt ge iiel nu f Zie dien reusachtig gelioiiwdm man daar ginds mot iju froaien blonden haard eens aan I Dat is de afgo aapdigde August llalbr Onder daverend applaus heeft hij eergisteren in feOn kiesvereoniging gesproken over hot bobartlgen der belangen van den minderen i ian en nu is bij hier om zijn mannelijk woord aan don moestbiedende te verkoopen Do kleine grijze hütn naast hein iH de uitgevei van het voornaamste dagblad in ons land Hij is hier gekomen o i mr Hnoward en zijn trawanleii te bcriuneren dat togen ruime betaling door de redactie alle zaken kunntai worden aanbevolen die de heorwi slechts verkie zf n Schwordtncr keerde zich om ten einde i il te zien naar oen gelegenheid om van lezen boosaardigen lasteraar ontslagen ie raken hij begon van dien man te grie ce n Mftar mijnhfK r von ilümmol meonde dat zijn prijzons aardige leiding voor den nieuweling onmisbaar was en geleidde hem naar de volgende vertrekken Het gevoel was nog levwidiger geworden Men was aan elkaar voorgestr ld on in de verwjiiillende groepen werd ongedwongen gesproken Wordt vervolgd Blaaglijders Hot Maagpooder van Apotheker BOOM is het beste geneesmiddel voor maagpijn maagkramp zuur hartwater en slechte spijsvertering ft sper do 3 75 Cents 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFÏ Korte Qoofdsteeg 3 Abonneert U op dit Blad GOUDA 28 Oct 7 uur Café Schaakbord Vergadwing van de leden der Holl My van Landbonw Beleefd veraoekenwg geregeld tijdic mededeelt g te mogen ontvangen m vergade inj n concerten verraakel kheden en om deze dan in on agenda te vermeldoii Electr Dr A Brinkman Zn Gon Leesgezelschap De Toekomst T iri J T SWARTSENBURG Kleiweg 39 Boekhandel Gouda Telefoon Intepcominunaal 287 Uw belang ia lid te worden van bovenfifenoetnd LeoHgndiu liay Geen enkel Ondei ling Leesg ezelschap biedt znlke voordeelen aan Ie 2e 3e Geen vergaderingen Geen Ixieten iecn vcrplichtinff om oude Tijdsdiriften te koopon Ongeveer het dubbel aantal Tijdschriften Zoodra het abonnementen aantal M bedraaift wordt een dubbel stel Tijdschriften aangeschaft en zoo vervolgens PROSPECTUS Het Leesgezelschap DE TOEKOMST I wordt verdeeld in twee sericn Het getal lezers in de eerste serie bedraagt IC en dat der tweede serie 20 De eerste serie wordt weder verdeeld in 4 seriSn van 4 en de tweede serie in 4 serion van Op deze wijze ontvangt iedere serie een gedeelte der Tijdschriften nieuw Iedere lezer ojjtvangt eens per week een roman De verwisseldagen der Weektijdschriften zijn Vrijdags en Dinsdags die der Maandtijdschriften en Romans Dinsdags De prijs van het abonnement van Serie I jt f 3 75 per 3 manden en van serie It f 2 50 per 3 maanden De betaling geschiedt per 3 maanden doch het abonnement is voor een jaar verbindend In dit Leesgezelschap worden de volgende Tijdschriften opgenomen Illustration The irapliic Illnstrirte Zeitung Fliegende Blatter Woche fiartenlaube Punch Eigen Haard BuitiihyHolland Expres Het Leven Blsvviera Uwuidwibrift Uuze Eeuw Nederland Groot Nederland Ilollandsche Revue Nieuwe Gids Wetenschappelijke Bladen Gids Strand Magazine Je sais tous Vom Kelz zum Meer De on iergeteekende verlangt lid te worden van het Leeiguekdup DE TOEKOMST I Boekhandelaar J T Swartsenburg Ie serie tegen een coatribatie van f 15 per jaar 2e 10 NAAM GOUDA Men wordt beleefd verzocht het inteekenbiljet zoo spoedig mogelijk in te leveren Hoogachtend J T Swartsenburg NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit ONS OENOEQEN Dpnderdag 29 October 1914 UnklUke 4 M Maidicbe ïereBDijing fwuMl Ie Voorstelling in het Abonnement Heden overleed na een kortstondige ongesteldheid in den ouderdom van 84 jaar onzo geliefde Broader en Oom den Heer Pieter Brakel Uit aller naam J W BRAKEL Gouda 28 October 1914 Ho lon ovorleoü tot myne iliitpn iltocfhoiil Vrouwe CITIUIIi lOUISl miM m m DOES Wiiswg im du WilUil itlrH N leerlEUmJimilSiTEeillIUIBI E HOI TIÜS QouDA 27 Ootobor 1914 Donau Hypotlieekbank 8 GRAVEIIHAGE De op 1 November 1914 vervallende Coupons der 4 2 en 5 Pandbrieven zyn vanaf dien datum betaalbaar ten Hoofdkantore der Bank te s Oravenhage en bg H H Bankiers en Commissionairs in Effecten De Demi Monde Aanbesteding De Raad van Beheer Mr a P MARCHANT H C SNETHLAGE V Ilodon overleed na oone langiltingu ongoi teldli6id tot onze diepü droefheid onze geliefde Hehuwd Ziistor Tanto on Behiiwd Tanto Vriiiwt ClTHIBi MU lEMIEm m BEI DOES WeliiivnaiiiliigMilfiliKstr leiir G J STEEIIS ZIJNlil W DIEMEB 8tkkks Zijnkk Ngmtgen A L STEENS ZIJNEN AmJiem W B A STEENS ZIJNEN verkr gbair 5 Pandbpieven loo REGENTEN van bet St Cathsrina Oaathuls of Bestedelingenhuis on Oude Vrouwenhuis kitrier zullen ap DINSDAG 3 NOVEMBER as des avonds 7 unr in oen lokaal van hot Oesticlit aanbesteden I c levering der benoodigde Aardappelen en levenBuiid delen SteenkolenenAnthraeiet enz voor het jaar 1915 De gewijzigde voorwaarden zijn vanaf 2ö October ter inzage bij den Huismeester Oostbaven No 10 Namens Regenten der beide Gasthuizen J C VAN DER TORREN Seoretaria in stukken van f 1000 500 en lOO bij alleEflectenkantoren 40 Y erzamelmg Q orlogskaarten VAN DEN Europeeschen Oorlog 1914 bevattonde i J L VAN VOORTHUIJSEN Stkknh Zijnkn H VAN VOOKTHUIJSEN E A H EBELING Sthkki Zijnkn A J EBEIJNG L M E HALOMON Strknh Zunrn II HAIX MON J W STEKNS ZIJNEN s Ormmthttgt P H K STEENS ZIJNEN Tcgal F H STEENS ZIJNEN E STEENS ZIJNEN VüLTllAN Nijmagen M J VAN HARENOAR 8PEL W P A L VAN HAREN CARSPEL Cliffohd Kocq VAN BRKnOKL GoDDA 27 October 1914 Op verzoek geen Uoemen De begrafenii zal plaats hebben Vrijdag 30 October a namiddag half een 1 2 3 f Algemeene Kaart van Europa zië en Afrika voor zoover de landen van deze werelddeelen bij den oorlog betrokken zijn Algemeene Kaart van Europa Kaart van België en Noord Prankrijk fii früL Eini ID Z I Afd GOUDA Kaart van Noord Belg ië met een gedeelte van Noord Brabant en Limburg klaart van Frankrijk met de aangrenzende gedeelten van het Zuidelijk Ledenvergadering op VRUDAO 30 OCT a s des avonds te 8 ure in do beue lenzaal dej Sociëteit DERÉIINIE Oosthaven qeel van België van Luxemburg Duitsc hland Zwitserland on Italië G ort van Elzas Lotharingen en de Fransche grens 7 Kaart van DuitBchland Oostenrijk en Rusland de gedeelten waarde stryd tuBsohen deze Rijken wordt gevoerd 8 Kaart van de Landen aan de Noordzee Engeland Nederland België Te 9 uur precies zal de WelEeiw Heer Ds H CANNEOIETER LEZING houden over HET BOEK JOB Deze lezing kiiu door alle belangstellenden kosteloos worden bijgewoond HET BESTUUR Denemarken en gedeelten van Frankrijk Duitsohland en Noorwegen 9 Kaart van de Ijanden aan do Middellandsche Zee Deze kaarten c a 25 X 35 cM groot in fraaie lichtbruine kleur uitge voerd geven op duidelijke wijze zoo goed als alle plaatsen nan welke in N zon oorlog zgn genoemd of vermoedelijk genoemd zullen worden zij vormen te samen een album Mog slechts enkble exemplaren NntsSpaarbank HAA STREC HT Zitting den derden Dinsdag van iedere maand ten huize van Mej de Wed A M BLANKEN van des s middags 132 uur Rentevergoeding 3 7o 17 HET BESTUUR Ê a ElTlD A a 10 CENTS warkrijgbaap Heden overleed tot onse diepe droefheid onze geliefde Tante MiTniiililiii UTEEXnyilEX VAN DEB DOKS Uit aller naam A E L STEENS ZIJNEN Nijmegen 27 Oot 1914 Gouda MARKT 31 Adverteert in dit Blad 13616 10 Donderdag 39 Octobc r 1914 mmsm goiibaivt ie va ws ézi d v ert©aati©Tolscd voor Q 0 u d a © arL OaM strelsezx behalve Zoia en Feestdagenr PRUS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bew jsnuiiimer f O BS Elke regel meer 0 10 B j drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 b j vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per rogel Groote letters en randen naar plaatsruimte Verschijnt dagelijks m PRIJS VAN HET ABONNEMElnr Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 ITitgeTers A BBISKSIAS EN ZOON eens hebben wq eenige vorderingen tusschen Oamhrin Zuidwestelijk van La Bassée en Arras gemaakt Het wordt meer en meer bevestigd dat de Duitsche verliezen aan doeden gewonden en krijgsgevangenen in de Noordelijke streek aanzienlijk zijn geweest Op den rechter Aisne oever hebben de Duitsehers in de omstreken van Craonne zeer hevige nachtelijke aanvallen beproefd zij werden op de spoorweghoogten bij Desdames teruggeslagen In Woëvre hebben onze troepen ban opmarsch in het bosch tusschen Apremont en St Mihiel alsmede dien in het bosch van Leprêtre voortgezet De Duitsehers in België Onderzeeërs naar Brugge Men seint uit Sluis Naar mij heden van verschillende zijden werd medegedeld vervoeren de Duitsehers over land vele gedeeltelijk gedemonteerde onderzeebooten naar de haven van Zeebnigge tusschen Heyst en Blanken berghe om deze daar weder op te bouwen en van daar uit te doen opereeren Op hetoogenblik wordt omtrent de verrichting der Duitsehers de meeste geheimzinnigheid betracht Niet alleen het tramverkeer naar Zeebrugge verder dan Knocke n aiift t 4ds van Brugge maar ook het geheele verkeer per rijwiel is verboden Zelfs aan verslaggevers wordt het verboden omdat de soldaten last hebben om op burgers die zich per fiets voortbewegen te schieten Uitgaande wielrijders worden aan de Nederlandsche grens gewaarschuwd welk gevaar zij loopen Op de landkaart die aan het bureau van de Kommandat ur te Brugge hangt is een rechte lijn getrokken van Mariakerke ten zuiden van Ostende uit Naar plaatsen zuidelijk daarvan worden geen Passierscheine afgegeven Te Maldeghem heeft heden een troep soldaten ingebroken in het huis van een manufacturer en daar behalve voor een waarde van 2000 francs aan ondergoederen een groote hoeveelheid diamanten en juweelen sieraden gestolen De eigenaar heeft bij den Kommandantur te Brugge oen klacht ingediend Aan het Oostelijk Front In Polen en Galiciö PARIJS via Londen 27 October Van Franscho zyde Het middagcommuniquó meldt Ten Zuiden van Warschau strekt zich de slag uit van Rava tot aan de samenvloeiing van den Weichsel en de Iljanka De Russen hebben aan de Duitsehers in de streek Noordoostelijk van Rava belangrijke verliezen toegebracht In het bosch tusschen Kozienice en Radom hebben verwoede gevechten plaats In Galioie rukken de Russen ten Zuiden van Sambor voort zy hebben in de vallei van de Podbuq de 38ft Honved divisie en landstormtroepen omringd en deze votkomen gedecimeerd waarbij 20 vyandelijke kanonnen en belangrijk kr gsmateriaal in Russische handen vielen De gedeeltelijke pogingen der Duitsehers onf in Oost Pïniaen tot een contre offensief over te gaan zijn mislukt De Dultsch Oostenröksche troepen teruggeslagren BERLIJN 28 Oct Officieel De terugtocht van de DuitschOostenriik sche troepen voor nieuwe Russische strijdmachten in Poleö wordt erkend LONDEN 28 Oct De Times verneemt uit Ottowa dat de aanbiedingen van Amerikanen die ikJi willen aansliiiten Kj hef Cahacl OTScBie expeaïtieleger bij honderden inkomen Een inwoner van Texas wenschte GOOG lieden van Texas naar Canada te brengen die verklaren van Britsche afkomst te zijn Aan de grens ZIJu ongeveer de helft van de recruteu die zich aan de recruteeringsbureau aanmelden Amerikanen Er bieden zich veel meer recruteu aan dan er gevraagd worden Alg Hbld BERLIJN De Duitsche Tageszeitnng meldt uit Konatantinopel dat de geheele Engelsche marinedivisio die uit Turksche dienst is ontslagen met Admiraal Limpas in Russischen dienst is overgegaan PARIJS Drie Duitsche vliegers vlogen gisteren boven Sonlis Zij vlogen over de slaglinie en verdwenen in de richting van Parijs Fransche militaire aviateurs van het Parijsche garnizoen beletten de Duitsche vliegers de stad te naderen ROME 27 Oct Volgens gisteren door de dagbladen uit Durazzo ontvangen berichten is geheel Epirus door de Grieken bezet die elk oogenblik de afkondiging van het annexatiebesluit verwachten Servië en Bulgarije BERLIJN 27 Oct Van Duitsohe zijde Een telegram uit Sofia meldt Volgens een bericht uit Nisj werd de Servische Skoepsjtina wegen belangrijke quaesties van buitenlandsche politiek bgeengeroepen tot een zitting van vyf dagen De Russische gezant te Sofia Sawinaki die eenige dagen te Nisj vertoefde zou in opdracht hebben den Servischen premier Patsitsj te bewegen een poging te doen voor een verzoening tusschen Servië en Bulgai Üe Voor hetzelfde doel moet ook uit Petersburg een Keizerlijk adjudant te Nisj zijn aangekomen BERLIJN 27 Oct Van Duitsche zijde Naar aanleiding van een bericht uit Skroemitsa waarin den moord werd medegedeeld op den democratiBchen afgevaardigden Georgiew wijst de Voss Ztg er op dat Stroemitsa aan de nieuwe ServisohBulgaarache grens langzamerhand het eerste toevluchtsoord is geworden voor Macedonische vluchtelingen en de vereenigingsplaats van Buigaar80he beA den Zoo werd het het centraalpunt van alle stroomingen in Macedonië De afgevaardigde Georgief behoorde tot de Bulgaarsche politici di e zioh het lot van hun stamgenooten zeer aantrokken Het blad schrijft den moord toe aan Servischen invloed en verklaart dat bovendien een sterke Bul gaar sohServische spanning bestaat die zal toenemen door dezen moord Duitschland s plan om Engeland binnen te vallen De Sachsischer Staats Anzeiger bevat volgens de Daily Mirror het volgende stukje van generaal von Ar Jenne hetwelk wy aan de N Crt ontleenen In verloop van tyd zal Duitschland in het bezit zijn van Calais en waarschijnlijk ook van Dieppe en Havre Bij Calais vermindert de breedte van het kanaal tot 22 a 25 mijlen terwijl de 30 6 houwitsers 14 mijl en de 42 C M houwitsers nog verder dragen zoodat Engeland op eenige artil I De Oorlog Xtm het Westeiyk Front De strijd In Zuid West België BERLIJN 28 Oct Officieel Bij Kieuwpoort kregen de Belgen aanzienlijke versterkingen 16 Eogelfiche oorlogsschepen nemen deel aan het gevecht Hij Yperen bleef de toestand gistoen onveranderd Ten Westen van Rijssel werd onze ftsnval met succes voortgezet In het Argonnewoud zijn weder eenige vjandelijke loopgraven genomen waarvan de bezetting krijgsgevangen word gemaakt De beteekenis van Melzicourt Terwijl de slag op den linkervleugel S eallieerden nog altijd onbeslist is heoben de bondgenooten zoo schrijft do speciale correspondent van de Daily Kews uit Bordeaux op hun rechfervleugel in het Argonnerwoud een succes van beteekenis behaald Ka den slag aan de Marne trok het leger van den hertog van Wurtemberg naar den Westelijken kant van de Aigoane terug terwgl het leger w ii Duitschan KrooopriMTOl e iangs den Oostelijken zoom van dat wond en ten slotte in de omgeving van Varennes halt hield Sindsdien hebben beide legers voortdurend pogingen gedaan om nader tot elkaar te komen en samen te werken De Franschen hebben nu het lorp Melzicourt in bezit genomen dat gelegen is in Midden Argonne en den Veg naar het Aisne dal beheerscht £ n zoolang zij dezen sleutel behouden blgft de Kroonprins door een moeilijk begaanbaar gebied van de rest der Duitsche linie gescheiden De Duitsehers in Frankrijk en België PARIJS via Londen 27 Oct Van Fransche zijde In het middagcommuniquó wordt het volgende geBegd Gedurende gisteren waren de aanvallen der Duitsehers in de streek tflsschen Nieuwpoort en Arraa Atrecht eel minder hevig Wij hebben overal ze stellingen gehandhaafd en heb Wi ten Noorden en ten Oosten van ren vorderingen gemaakt Even FEVtLLETO llet was de minister van financiën die daar zooevi n was afgestapt Bchwordtncr voelde bepaald eenige verlichting bij den aanblik van dezen staatsambtenaar wiens echt voorkomen gunstig afstak bij dat dor hier aanwezige boursUoningen Ja dat was waardigheid on aristocratische ridder ijkhoid Een flinke kop die oxcollontie fluisterde de heer von Rümmel Frederiktoe Nfot waar antwoordde Schwerdtner verlieugd eindelijk eens een woordvan lof uit den mond van den hoosaartligen spotter te hooren Dat zou ik meenen De man weetzeer goed wat hij doet Hij gaat er opuit om zijn geschokt vermogen door eengeschikte operatie te versterken Vroegerstond hij met EUwich op een tamelijkgespannen voet maar sedert de baronaan hot hoofd staat van den raad van loezicht bij de Duitsche bank Wat P Drijft baron von 1 llerich dan geldhandel zooals de hier aanwezigehetifBmannon HohoT Mijnhew Schwerdtner ik begin te geloovco dat ge niet uit vreemde landen teruggekomen zijt maar dat go rechtstreeks uit de maan zl komen vallen fïp weet zelfs de meestbekwide zakenniet Wat denkt ge bijvoorbeeld wel dat het doel is waarmee deze soiree wordtgegeven Wel antwoordde Frederik aarzolcni ik denk om goede vrienden bij zich I te zien om onder elkaar eenig vermaak j te hebben Hummel glimlachte l n wie is nu de voornaamsle onder deze goode vrienden denkt ge J e minister Neon mijn waarde die dient slechtster opluistering evrmala vele anderen AproposI Ziet ge daar ginds dien kleine dtkkert met zijn kromme hcenenPDat iemijnheer BlumonMhein sedert veertien dagen ridder van blumenscbeln Men verzekert dat bij twintig jaar geleden in garen tsi band handelde Staat ge daar verbaasd over Welnu deze mao wien bandteekenlng thans op de beurs millloonen waard is is nog lang met de sllmKle ik bedoelde de rijkste niet onderdeze verzameling van geldbnronnen maarde minister van tinancifin hoeft hfer nogminder te beduiden Zijne f xcellenti komt hier eenvoudig op deze geldmarkt 0111 zHin voordeel te zoeken Maar mijnheer ik k heb vroeger altijd gehoord dat baron von J llerich in hoog aanzien is bij de lieden vanzijn stand on dat de adel meer acht slaatop oen zoogenaamdeo stamboom dan oprijkdom kortom ik had me Anders wel dan geeft men inttomefeostwi waarop alleen do blo m vwi denadel wordt aangetroffen maar dezen avondgeeft niCTi slechts oen oirée met koud buffet waarbij geldzaken kunnen behandeldworden Ge ziet dan ook bijna geen jongm dames want van avond domineert niet of lieni openlijk zou uitlachMi Bl ira 1 f nbowfeglijk bleef hg staan en liet den woordenvloed van den heer von Rumpiel den vnjon loop 13 Wiftriijk daar ginds schitterde dat mar waarvan hij do hcrinnermg zoo Koed bowaardo dat goudgolo haar met u wlfd kicur als iict njpondo koron Wilt go do barones niet begroeten pn antwoordde Frederik op doffen n hij govoolde zich op eens droevig ef t md zonder dat hij zich dit kon ver Hij zag hoc Elvira zich met een verruUctijk lachje tot den Aiiierikaan wend I wifn haar vader alechte raet moeite i plaatsje kon verschaffen tusschen de ir omringende heeren I n hij vroeg h af of de ontmoeting dio hij kort S l xlen met haar m de tuinRaal had ge 1 wel iets anders dan een droom was R wecsi Daar had zij gezucht on erkend j W zij eig nlijk niet gelukkig was en Bu verscheen zij hem als een toovergo vol jeugdige vroolijkheid bewust van i schoonheid en reikte dien af Hiwelijken Amerlkaanschon geldman de iRiTtoppen om ze te laten kussen n voor goen schatten zou Frederik deze dame uit dr groote wereld tege oet getreden zijn hij was overtuigd dat J trotsch hem over het hoofd zou zien Ja zij ziet or dezen avond weer bekoorlijk uit iCen heerlijk sohepaol maar e heeft een teenen hart r bestaat geen man die haar liefde kan inboezoimm en ook geen man die haar zoetenlach kan weerstaan Zij is een raadsel waarvan reeds velen met smart de oplossing gezocht hebben Als ze ooit een echtgenoot neemt zal het hem ook niet beter gaan Zie eens naar dien jcmgen attaché van het HuBwische gezantschap daar tegen dien pilaar zijn oog hangt geheel aan haar haar aanblik bedwelmt hem En hij IS slechts een uit velen Wimneer deze hartenbedwingstor den skalp nam van allen die zy overwonnen had zou zij veel laeer zt eteekonen kunnen toonen dan de dapperste van alle opperhoofden der Indiimen Frederik scheen deze woorden niet fe hooren Voortdurend bedacht hij hoe hij toch aan den moed was gekomen om deze door zooveel aanbidders omgeven jonge dame te verhalen van zijn knapenleven Was dat niet erg dwaas van hem geweest Moest zij hem niet ontzettend alledaagseh gevonden hebben Hij keerde zich om en wilde mijnheer von Rüramel iwl ii verzoeken met hem deze warme zaal te verlaten toen in de andere zaa beweging ontstond Pe heer des huizes liep haastig heen Schwerdtnor en von Rümmoi volgden hem van verre I i i 3 11 fis rAem ÊtikPril