Goudsche Courant, donderdag 29 oktober 1914

zuiver egoïstisch Duitscho overwoging tot de overtuiging dat een zelfstan Üg in alle opzichten sonverein vrij ïïederiand voor het Dnitsche Rijk pader alle omstandigheden een betere boar zal zijn dan een Nederland dat men an Dnitpche zijde onder pressie soa brengen of zon trachten te brengen Op een mijn geloopen pe Katwijker logger Agtha Maria ji te IJmuiden binnengekomen en bevestigt het bericht van het op een B jD loopen van den Vlaardinger logger jjMaria Christina De schipper deelde mede dat de logger in 30 seGonden tijd was gezonken en met man en muis vergaan Pogingen tot redding verden gedaan doch waren nutteloos want in oenige seconden was van het schip niets meer te zien De 14 man Bterke equipage is omgekomen De omgekomenen zijn de 40 jarig6 schipper Joh Van der Hoeven en zijn löjarig zoon I Van der Hoeven beide te Vlaardingen de gehuwde atoiirman J Vermeer uit Vlissingen voorts 9 opvarenden uit Marken tear een pracht antieke kleerenhanger met doek en bronzen plaat mot inscriptie aangeboden aan te bieden Het is een voorwerp klein in waarde maar naar wij hopen groot in beteekenis Immers ah U straks in uwe nieuwe positie Ü ook een nieuw tehuis gekozen zult hebben dan wij vertrouwen daarop zult U bij het komen en gaan van uit en in uw woning U steeds gedenken het Goudsche PolitiecoiT 8 wier hartelijke en beste wenU immer zullen vergezellen De heer Tenckink die blijkbaar diep getroffen was door de blijken van zooveel sympathie zijner ondergeschikten dankte met eenige hartelijke woorden en nam vervolgens met een handdruk van ieder hunner afscheid Lammeren ƒ a Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vrijwel 9 k 15 Gradta veren goede aanvoer handel vrijwel 40 a 00 Fokkaiveren 8 4 ƒ 38 Eieren weinig aanvoer handel vlug per ioo Biuk 8 4 ig t e ICaas aangevoer 45 partijen handel vlug ie kwaL 36 i 38 ade kw l 3 i 33 Zwaardere 37 50 i 39 Noordhollandsche a Boter redelijke aanvoer Handel vlag Goeboter 1 55 k f 1 60 Weibotcr 1 40 k ƒ 1 50 generaal Beyers de regoeriug ontrouw zijn geworden heeft groote teleurstelling verwekt by de Liberale zoowel als by de Conservatieve Engelsche Pers doch men vreest niet of Botha die reeds van Pretoria naar het front is vertrokken zal er in slagen aan een groot deel van de Hollandsche Boeren van den opstand af te houden LdNDKN a9 Oct werkfr van dv TiiiM t Zuid Afrika besprekend i iiitscherH nattiurlijk niilitairp mpd de rebellie in niorkt op dal de zet rste zicli znl ten li n verheugen over het optreden van Ue Wet waarvan het omBtighte reftultaat oor de LngflHchen zullen verwachten WDultacher en hun vrionden de verraders hetibon ongetwijfdd het oogcnbllk gimattg giacht nu de troepen der Unie naar ZuidAfrika op weg Ijn en nli he Hritsehe garnizoen voor den strijd in V wlopa wan teruggetrokken Maar liet oogcnblik zal uii tschien niet zoo gunstig f yi al bet schijnt en de Britschf maebt zal alliclit Blei 200 ontwapend zijn als w lijkt zelf ai zou bet tmverwaehie gc b urcii f i d rebellen rilagoii in bim aanvankelijke lnx oelinRen W4 oelen ons houfd niet verliezen nrtïeh fcnf zelf oor een oogenbiik doe afhoijden an ons voornaamste dool de vornietii ing va bet rrniaifiohe milllnrlfime Hbld Hollandsche couranten in België Men seint ons uit Valkenawaard Sinds eonige dagen kwamen geregeldeenige Belgen couranten opkoopen teEindhoven om deze in de Belgischedorpen Moei Lummel Peer enz teverkoopen Deze verdienden daarmedeeen aardig daggeld doch de Duitscherskregen er de Tucht van en arresteerdendrie opkoopers Hun couranten werdenverscheurd en de mannen werden eendag opgesloten Engeland s hulp voor de Belgische vluchtelingen niet aanvaard Omtrent het aanbod van de Éngelsehe Regeoring aan de Nederlandsche om bij te dragen in de kosten van onderhoud der Belgische vluchtelingen verneemt het Persbureau Vaz Djus dat het bedrag hetwelk het Engelsche governement ter beschikking van de Ned Regeeriug had gesteld f 000 000 bedraagt De Nederland sche Hegeering heeft het aanbod beleefd van de hand gewezen met de bijvoeging dat zij na zij de taak van de vluchtelingen te helpen zelf op zich heeft genomen ook de kosten daarvan zelf wensoht te dragen Aan het Westelp Front PAUIJ8 29 Oct Goinniunlqué van glstiravond 11 uur luidt In Belgi6 werden twee aanvallen van den vijand in de buurt van Uixmuiden afgealagen Hot schijnt dat do aanvallen van de Duitschers op hot ront Niouwpoort Dixin uiden verzwakken Wy zotten Hts oHensief ten noorden au Yperen voort Tusschen La Bassée en Lent maken wij kleino vorderingen Overigone valt niets nitmwH te vernioldon Men seint ona uit DEN HAAG De Engelsche legatie deelt mede De Belgische Regeering telegrafeerde gisteren aan den Belgischen gezant te Londen De toestand van de troepen aan de Yser is verbeterd Het vuur van de vijandelijke artillerie is verminderd en tot zwijgen gebracht door de kanonnen van de Engelsche vloot De operaties van de geallieerden tegen Yperen zyn weer bevredigend LONDEN 29 Oct Het Officieele Belgische communiqué deelt mode dat de str d in België met groote hevigheid voortgaat doch de laatste berichten van het front wyzen er op dat de bondgenootcn hun stellingen handhaven en ze versterken HoU Mij van Landboaw Gisterenavond hield de afd Gouda en Omstreken van de Hollandsche Maatschappij an Landbouw op de bovenzaal van het Café het Schaakbord een leden vergadering die door ongeveer 50 personen was bezocht De Notulen dor vorige vergadering werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De voorzitter de heer Valckenier de Greeve deelde mede dat van een paar ledenlandbouwers brieven waren ingekomen behandelende zaken die in verband met den oorlog waren ontstaan Deze brieven waren nog niet in de bestuursvergadering behandeld zoodat daervan geen verdere mededeeling kon worden gedaan Voorts deelde spr mede dat in overleg met den garnizoens commandant hier een landbouw cursus was opgericht waaraan door 96 militairen werd deelgenomen en dat men zoo gelukkig was geweest de leeraren onder de militairen zelf te te vinden nl luitenant Scheltema die veearts is de adspiranten vaandrig Schaafsma en de Wint die beiden diploma hebben van de landbouw sohool Deze cursussen worden gehouden dés Maandags en Donderdags op de bovenzaal van de Harmonie die daarvoor gratis is afgestaan terwijl zooveel mogelijk des Vrijdags avonds een lezing zal worden gehouden De eerste maal is deze lezing gehouden door den heer Bos de znïvelconsulent Vrijdag a s zal de heer Slib uit Rotterdam een lezing houden terwijl de heer Neeb zich eveneens disponibel heeft gesteld De onkosten aan deze onr ns verbonden zijn gering zoodat het zeker wel de goedkeuring der leden kan wegdragen dat die door de afdeeling worden betaald Deze mededeelingen werden onder applaus goedgekeurd Het bestuur meende op het voorstel van het hoofdbestuur om voor het aankoopen van een rasbeer een subsidie van f 50 te ontyangen niet in te gaan het bestuur Rad een conferentie gehad met de Graaf en deze was bereid een rasbeer aan te schaffen zoo de afdeeling daarvoor een kleine subsidie TWEEDE KAMER Vergadering van 28 Oct 1914 Voorz Mr H Goeman Borgesius Vervolg De heer de Meester u 1 drong aan op spoedige behandeling van de Ojambiconcessies ter voorkoming van moeilijkheden De heer van Deventer v 1 Bchetste de loyale houding van de ïnlandsche bevolking en meende dat 4 $ regeering als de oorlogstoestand Iroorbij zal zijn uit er nteiykheid voor de betoonde aanhankelijkheid zelfbestuur aan de ïnlandsche bevolking moet geven Verschillende sprekers bepleitten nog salaris verhooging van ambtenaren De Minister van Koloniën de heer Pleyte betreurde dat door de tydsorastandigheden zooveel poöten verminderd moesten worden en de samenstelling van de Jbegrooting voor een groot deel is vernietigd Hoewel hot een hard beginsel was moesten alle saiari verhoogingen geschrapt worden De Minister boantwoordde de verschillende spr s en deelde ten slotte niede hoe het hem bijna was geWkt en Indische leening van 100 millioea te slqiten Pe oorlog k wam echter ssoheiV beide De Minister zeide maatregelen to zullen nomen die hij noodig acht waarna de algemeene beschouwingen worden gesloten De vergadering werd daarna verdaagd tot Donderdagmorgen half twaalf Aan het Oosteiyk Front Pi TltOÜUAl 29 Oot Het officieel communiqué van den generalen staf luidt In den slag ten zuiden van de l ililza welke vier dagen duurde brachten ouiae tioepen aan de Ooatonrijk lJuitHclie legers ernstige nederlagen toe Tuaachen de Fiütaa wi loatcUofl werd te legwnetand van het 2üe Uultsciic legercorpn en het tiardeeorpB der Doitsclle ruHcrv dofmitiel g i kw door de bai U hafligc aanvallen von onze troepen op 2ii October Wij hebben de dofensievo versterkte positie bij PolilGima stormenderhand genomen on by Bcrdzi je n gcdeciti der Jostenrijksclu troepen oiiihIui eld In ik u nacht van 27 October trok de ijand in wanord terug op de ünle Kdlinsk Kadom Ilja Wij namen kanonnen en krijgsgevangenen De overwinning die wij ten zutdon van de rilitza hebiwn lM haald en waarvan de terugtocht van den vijand over een groot front het gevolg was is van enorm belang Koninkijjkft Steun Naar wij vnrnomon heeft H M do Koningin aan d n biirgomeeiitur van Marken een gtvklolfjko bijdr c doen toekomen tot lenigiog von lïon nood hi de goKlmian Stadsnieuws BruBSelBohe dagblotlen SAS VAN GENT 29 Oct Te BruBsal zijn drie nieuwe dagbladen opgericht die met toestemming van de Duitsohe autoriteiten wordon verkocht Het zyn Le Bruxellois Le Quotiidien en Le Revoil De beide oer ite die reeds eenige dagen verschijnen worden zeet druk verkocht TWEEDE KAMER In de heden gebonden zitting vnri de Tweede Kamer word do bohiindeling der Indiaolie begrooting voortgezet Door den heer Van Deventer v d werd voorgesteld in verbanil met het rapport van don R eeringscommissaris den post daarvoor wel kon Worden gemist Dit voorstel wordt met 33 tegen 20 stemmen aangenomen GOUDA 29 October Afscheid Inspectenr Tenckink Gistermorgen te negen uur werddoor het politiecorps alhier officieelafscheid genomen van den vertrekkenken Inspecteur van Politie den heerTenckink In een der wachtlokalen was daartoe het geheele Politiecorps bijeengekomen on word den heer Tenckink bij monde van den heer Roos Onder Inspecteur van Politie als volgt toegesproken Voorts kon worden dat de cursus te Berkenwoude met 15 leerlingen was aangevangen en dat die te Gouda zijn tweede jaar was begonnen met 20 leerlingen Een toevallig verschijnsel is het dat geen de er leerlingen onder de wapenen moeten komen Nog werd medegedeeld dat de grenzen voor uitvoer van kaas gesloten zijn hetwelk misschien 2 a 3 weken zou duren omdat men eerst de voorraden wilde opnemen De prijs zou misschien daardoor een kleinen terug slag ondervinden De heer Hoogenboezem maakte een opmerking dat in de LandbouwCoarant een bericht over de kaas had gestaan en dat daarin was gesproken over oorlogswinst Dat zulke berichten in een dagblad worden opgenomen kan er nog mede door maar de Landbouw Cotirant moest beter op de hoogte zijn De Voorzitter had dit niet gelezen doch op de alg vergadering konden de afgevaardigden daarover wel spreken De punten van beschrijving voor de Alg Vergadering der Maatschappij op 4 November te Amsterdam te houden werden daarop behandeld en werd den afgevaardigden daarvoor een vrij mnndaat gegeven Tot afgevaardigden naar die vergadöing werden benoemd de hh Valckenier de Greeve en Roob tot plaatsvervangers de hh de Vries Hoogendoorn en Moons de beide laatston omdat zy een gelijk aantal stemmen hadden Daarop was aan de orde de toelichting van het bestuur voor het ankoopen van veevoeder De hh de Vries en Roos waren afgevaardigd geweest naar de gecombineerde vergadering te Rotterdam en eerstgenoemde deelde mede dat niet zooveel daarvan kon worden medegedeeld Het j raan zal door de r eering niet zoo goed Wel Edelen Heer Inspecteur Mijn fceer Tencl ink Men heiïft mij voordat U verzocht om U dit korps gaat verlaten namens onjs allen een woord ten afscheid toe spreken Ik behoef IJ niet zeggen dat uwe benoeming tot AdjunctHoofd Inspec töur van Politie te Haarlem met welke henoeming wij U allen hartelijk gelukwönschen door ons met gemengde gevoetens werd vernomen deels met vwDgde en deels met leedwezen iCet vreugde omdat wq U zoo van harte gunnen een hoogere positie in het leger der Nederlandsche Politie met leedwezen omdat wij ü zoo noode zifin vertrekken U die in het tijdperk van Augustus 1908 tot heden zooveel goeds voor ons allen gedaan hebt U die naast den eisch van strenge plichtsbetrachting tegenover ieder onzer een groote humaniteit betoonde U was ten allen tyde voor ieder onzer steeds bereid ons in onze moeilijke taak voor te lichten en te helpen waar zulks noodig was Het kan Ü dan ook geen verwondering wekken dat toen uwe benoeïning bekend werd er aanstonds stemmen opgingen die bij allen weerklank vonden om aan U naast woorden van dankbaarheid een stoffelijk aandenkon aan te bieden in de hoop dat U dit wel zult willen aanvaarden Onze keus was moeilijk doch wij nebben gemeend en gehoopt daarin geslaagd te zijn door U dit voorwerp hier werd den vertrekkenden Inspec Gouda 29 October 1914 GRANEN Onveranderd vaat Tarwe Zeeuwsche ïa 50 ƒ 13 mindere dito 35 i ia 40 Afwijkende H i I Polder 11 4 11 50 Rogge Zeeuwsche 10 35 4 II Polder ƒ 9 75 lo as Buitenlandsche per 70 kilo lo so a 11 Gerat Wmter 9 1 9 50 Zomer 9 k f 9 35 Chevalier 9 50 A 10 Buitenl voergerst per 65 kilo k f Haver per HX ƒ 5 75 k 6 Per 100 kilo 11 50 i 11 75 Hennepzaad Buitenlandschc per 50 Kilo 8 50 k 9 Ranariezaad aj iy 35 p H L JfCarwijraad per 50 Küo 17 k f 18 Koolraad 13 so i ƒ 14 50 per H L Erwten Kookerwten 14 k 15 Buitenlandsche voererwteft per 80 Kilo k f Boonen bruine hoonen 15 50 k ƒ 17 witte boonen 19 k 30 Paardenboonen 9 75 tt 10 25 Duivenboooen n k ij Mais per 100 Kilo Amerikaansche Mixed 4 iCleint ronde 12 50 4 f I3 50 Veemarkt Melkvee redel oaovoer handel en prijzen matig Vette varkens redal aanvoer haiidei vrijwe 29 il 32 et per half K G Biggen voor Engeland groote aanvoer handel matig 20 i 32 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig I i ƒ 140 P week Vette Schapen weinig aaovner handel matig k f Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Moteriologiiol Institunt te DE BILDT Hoogste baromoterstand 771 3 te Hernosand laagste stand 74 S l to Mnnchen Verwachting tot den volgendon dag Ueest matige wind uit oostelijke richtingen betrokken tot zwaar bewolkt waarschijnlijk regenbuien zelfde temperatuur Bl RtiERLUKFr 8TAN1 GOUDA GEBOREN 27 Oct ffooitje A 4 P van den End en C Sanders GEHUWD 28 Oct H L Lnijnonbnrg en M de Hoop H M D Thesingh en E van dor Zaan W S Zielhorst en A Donker J Kauw meraad en A M Znijdveld B Apol en A A van der öraatf OVERLEDEN 27 Oct Cathari L H van der Does wed v Q J Steens Zijnen 88 28 Pieter Brakel 84 j Haria M van Vlaardingen geh met J A vaa der Valk 48 j tonrijksche zyde Het vonnis in het hoogverraadproceB is heden nitgesproken Danille Veljko Oubrilovic Nedo Kerovic Uisko Jovanovic en IskoT Hilovic zijn tot den strop veroordeeld Mitar Karnvic werd tot levenslange tuchthnisstraf Öabrilo Princip Nedjelko Cabrinovic en Trifko Oral e2 tot 20 jaar Vaso Oubrilovic tot 16 jaar Cvpetko Vopovic tot 13 jaar ïvo Kkmijcevic en Lazar Gjakic tot 10 jaar Cvïjan Stjepanovïc tot 7 jaar Hranko Zagerac en Mrako Ferin tot 3 jaar tnchthuisstraf veroordeeld De overige beklaagden zijn vrijgesproken De aanhouding van den Belgischen Consul BREDA 28 October De N R Crt verneemt over de aanhouding van de anto van den heer Laane den Belgischen consul te IloO lendaal door dn DnitBchers het volgende De beer lAane vergezeld van zijn vrouw benevens mevrouw Wijtema f rof Meijera uit Leiden on den geesteyke Batenburg bevond zich met een officieelo zending van de nommissie tot behartiging van de belangen der Belgische uitgewekenen op een in spectietocht door Lier Aerschot Leuven Mecholen en Duffel Op den terugweg werd de auto op oen kmisweg naSü Antwerpen aangehouden De heer Laane die den zeer barscb optredenden Duitachen offirier met zyn hem door de Kommandatur te Antwerpen verstrekte papier Mi wilde bewijzen dat hn zich op een offtcieele zending bevond kreeg hiftrtoe geen gelegenheid De officier zoide dat hem net te Antwerpen gegeven verlof niets aanging Hy stond onder bevel van Brussel en moest ondanks de protesten vun den heer Laane de anto naar BrnsBol sturen Daarop nam een Dnitsche chauffeur plaats aan bet stuurtoestel en bracht het voertuig waarin mevrouw Laane en pastoor Batenburg nog gezeten waren naar Brussel terwijl de overige leden van het gezelschap moeslen achterblijven De heer T aane begaf zich daarop onmiddeliyk te Antwerpen naar den consul generaal der Nederlanden met wien hti generaal von Bodonhanaen in diens woonhuis bezocht Generaal von Bodenhau en ontving hem zeer vriendelijk en betuigde zijn leedwezen over het gebeurde Dat was meende hy te w ten aan zekere door de Duitsche autoriteiten te Bnissel genomen scherpe maatregelen tegen pleizierroizigers onder wie men spionnen vermoedde Van de door Brussel genomen maatregelen had hij overigens geen kennis Maandagmorgen begaf zich do heer Ijaane met de auto van de gemeente Antwerpen naar Brussel doeh bij Vilvoorde gekomen alwaar reeds een 7 tal Nederlandsche automobielen stonden werd hy aangehouden en onder geleide naar Brussel gebracht Na een tijd lang antichambrneren kon hij het gebenrde ophelderen en spoedig daarna vond hij zijn echtgennote terug Deze noch pastoor Batenburg waren door de Duitschers lastig gevallen Zij hadden in een hotel overnacht en Maandag door bemidileling van den Noderlandflchen vertegenwoordiger eveneens geprotesteerd Na veel moeite gelukte het de auto van den heer Laane en de Antwerpsche anto weder te vipden Pastoor Batenburg moest te G uur forroRel bevrijd worden uit de Kommandanlui alwaar hij van s middags 1 uur af toen hij en brief van het Nedierlandsehe gezantschap wilde overreiken gevangen gezeten h zonder lat men op zijn protest had aoht geslagen Daarop moest de chauffeur van de Antwerpsche auto og uit de gevangenis verlost worden Hij had des morgens zijn pApieilen vergoten en was derhalve te Brussel gevangen gezet Het kostte zeer veel moeite hem los te krygen Keu Antwerpsche chauffeur die eveneens zonder papieren gereden had zat al 18 dagen gevangen Des avonds was eindelijk alles in orde en kon het gezelschap met de twee auto s weer naar Antwerpen vertrekken Mazimnm pryzenj in Dnttsohland BERUJN 28 Oct Van Duitsche zyde De Norddeütache AUg Ztg w jst er in een artikel over de maximum pryzeo voOr levensmiddelen uitvoerig op dat de maximnm prijzen niet zijn ingesteld om een dreigenden noodtoestand af te weron doch alleen om op alle mogelijkheden voorbereid te zyn Het blad zegt daarby wy moeten ons tijdig er op inrichten dat de oorlog langer dan dit oogstjaar duurt wy moeten daarom niet alleen juist tot den eerslvolgenden oogst onze berekeningen opmaken maar zoo dat wij ook het eerstvolgende jaar met even groota voorraden in zullen gaan als wij bij den aanvang van dit oogstjaar bezaten Daar Dnitschland een oveiBchot aan rogge produceert gaat het hoofdzakel k om de voorzorgen voor het in stand houden der tarwe reserve De hoeveelheid tarwemeel moot derhalve worden gerekt er moet meer meel uit de tarwe vermalen worsen Verder moet aan het tarwebrodd minstens 10 pCt roggemeel toe evoegd worden Het brandewijn BtoMen uit rogge zal beperkt worden bovendien moet roggemeel door toevoeging van oardnppelprodncfon tot ro ebrood worden uitgestrekt Qm den sta l van zaken juist te Imobrdeeïen schijft de Nordd teu slofjte mnet men het volgende voor oogen houden Wij hebben graan voor broOfl genoeg om leger en volk tot den eerstvolgenden oogst te voeden maar wij moeten met onze voorraflen zuinig om gaan ten einde ook met de noodige reserven door het eerstvolgende oogstjaar te kunnen komen Wij zijn het aan onze ginds strijdende broeders verschuldigd om voorzorgsmai itregelen te treffen dat de door hen op de slagvelden bevochten overwinningen zoowel in krijgskundig als in politiek opzicht ten nutte gemaakt worden zonder dat daarbij nog overwegingen moeten geldon met betrekking tot de broodvoorziening thuia Wij willen den oorlog onder alle omstandigheden kunnen volhouden totdat door ons de zekerheid is verkregen van een duurzamen vrede De Regoering weet dat zij in dit streven eensgezind is met de geheele bevolking zij is tevens overtuigd dat do bevolking al de maatregelen begrijpt en bereid is te bevoi dornn die voor dti bereiking van dit dool geëischt wordon Do Duitsohe snikoruitvoer Iizake het regeoringsbosluit de suiter zooveel mogelijk voor binnenlamlsch gebrnik in het land tn honden verneemt de Voss Zeit uit gezagheb jende bron dat enkel aan de noutrain nabuurstaten sniker in do hoeveelheid van het vorig jaar zal raogon uitgevoerd worden De overige Ruikervoorraden worden opgeslagen en door de j Reichsdarlehenskassen naar behoei te beleend Daar op deze manier aan de anikorindustrie biljna geheel demogelijkheid tot uitvoer ontnomen wordt wil de regeering haar op andere wijze te hulp konken on voorschotten te vorstrokkon De f Darlehenskassen mooton tot 00 pCti voorschot geven pp die wijze zullen 12 tot 13 mill dubbele centenaars opgeslagen worden Van dien voorraad wordt 4 tot 6 mil ioen aan de neutrale staten afgostasin Door deze maatregelen zal Dnitschland verzekert men bijna 2 jaar voldoende van suiker voor volks en veevoeding voorzien zyn De regeering zal verder er voor zorgen dat de I prijzen voor ruwe suiker en geraffineerde zoo worden vastgestold dat geen piijsverhooging van binnenlandsohe suiker kan ontstaan Per auto van Antwrerpen naar Meoheleny Leuven Aersohol en Liepi i Ifet begon reeds te schemeren toen wij I onze passen aan de posten aan denl ingang van de ruïne vnn hetgeen eerttt de stad was toonden Nooit zulljen wij Jen tocht door deze puinhodpeu vergeten Want Aerschot bestaat niet meer het ia oen aaneenschakeling van platgeschoton uitgebrande hodpen steen De doodelijke stilte de afwezigheid van elk levend wezen beklemt u De straten ztjn onherkonbaalr geworden door de massa s kalk en ateenen die uit de huizen zijn gestoift en slechts zijn opgeruimd voor zookrer dit voor militaire doeleinden en het doortrekken van wagens noodzakelijk was Slechts één mejisch zagen wij op onzen tocht door do stad die no triester werd door hot vallen van denl schemer en nog onaangenamer door de brandlucht die overal faeersohte Men moet dit aanziende niet denken aan de ongetukkigen die eenmaal die stad bewoonden en vroeg of laat daar zullen terugkeeren oiti slechts geraamten te vinden waar eens bloAiend leven was Ëen zelfde aanblik trof ons in Lier nog somberder door de ingetreden dn ternis die iets spookachtigs gaf aan de uitgebrande mnrec slechts voorbijgaand verlicht door do lantaarns van de auto By het doorrijden der atad stortte achter de auto een stuk muur in gevolgd door een gerinkel van glasscherven een onbehaaglijk gevoel van doodsche eenzaamheid gevolgd door hot geweld van de neeritortende steenen l ekroop ons alfen Wij spoeden ons voort over de m allerijl gelegde noodbruggen nauwelijks breed genoeg voor een auto waarvan het leggen zoo tal van raonschenlevens gekost bad over uen weg bij dag reeds moeilijk doch in den avond gevaarlijk om te berijden wegens de door do granafen daarin gewoelde gaten Toch moest er haast worden gemaakt om voor negen uur binnen te zijn in Antwerpen wegens het verbod zich na dit uur op de straat te bevinden Wij reden dus Zoo snol al dp toestand van do wogen en do onbokendlietd van hot terrein het toeliet Hot was treurig d iarbij te zien hoe angatig on overprikkeld do bevolking is Men durfdo nauwelijks over oen kipr van eene gordijn kijken wie en wat er voorbij ging en toen wij voor oene woning ietwat plotseling stopten om naar don wog to vragen fi tak de bewoonster oen boerenvrouw voor wij een woord haddon kunnen uiten angstig de handen in de hoogto onder hot roepen van pardon I pardon Die angst wolke do bevolking voor do DuitBchera hfl ft zal wol niet zoo spoedig verdwijnen Zijn eigen land bezet tfl zien door oen vroomden ovorhfiorHcher die met geweld van wapenen het in bezit hoeft genomen is een ondervinding die ook minder eenvoudige lieden dan de plattelandscho bevolking in België is gowoldig moot aangrijpen Dat dit oon gooat van verzot opwekt en tot een geprikkelde gemoedstoestand aanleiding gooft is nllesziüB bo rijpolijk Te betreuren echter ia dat men daarbij er toe komt aomwljlon aan don overhoerscher wandaden toe te sohrjjvon die door de bevolking zelve worden gepleegd Ona is overkomen dat in een dorp bij Antwerpen op een oogonhlik dat de auto stil stond bij het uitgebrande raa Ihuia do bevolking dio nalnurlijk niet wist dat wij vroemdeÜngon waron ons kwam vragen om eene waeht van Duitsche soldaten in het dorp te plaatsen Op onze vraag hoe men fot dit vorzook kwam krogon wij ton antwoord dat olkon nacht bij afwezigheid van burgemeester sehepenon on politie do ondorato Ugen dor bevolking met kar en paard de gealotiOn huizen afrijden dieoponhrekon on al wat van hun gadtng is rooven Een dor ingezetenen toonde ons zijn goplandertt huis waarin hij zelf geen betl om op te slapen had tornggovonden Kn toen wij opperden nf hot mogoiyk zou kunnen ztin dat Duitai ie aolddten daaraan niet vreemd zou len kfliuiep zijn word ona mot de meosie beslistheid to kennen gegeven dat het Belgian waren die zich zoo aan het goed van hunne medeburgers vergrepen Trouwens wij zagen hoe een individu traohtte een deur van oen eonigszins aan den weg staand landhuis te openen en zulks op klaarlichten dag Wanneer wij een en ander eonigszins breedvoerig hebben meegedeeld is dit ook geschied met het oog op de in ons land nog aanwezige Belgische vlucljitelingen Wij bedoelen daarmede niet oen oordeel uit te spreken over de vluchtelingen ambtenaren dïer gemeenten die door te vertrekken en vooral door nu niet weder te keeren zulko toestanden in de hand werken Over hen zal later in hun eigen land wel geoordeeld worden Maar wij willen allen die nog hier zijn aansporen in hun eigen belang en in dat van hun land terug to gaan In hun eigen belang omdat elke dag langer verblijf hier beu in den toestand van beroofd ziju kan brengen dien wij boven schotaten en in dat van hun land omdat daar orde en rust eerst zal wederkeeren als de bevolking haar haardsteden weder hoeft opgezocht Laten zij dus niet talmen zij kunnen er verzekerd van zijn dat niets onaangenaams hen zal ovorkqmen als zij zich ordelijk gedragen Dat blijkt ook wel hierujt dat seilort een bezo ek hetwelk wij een vijftal dagen geleden brachten de toeatand in Antwerpen zeer verbeterd is en de bevolking weder is toegenomen Vele huizen waren weder heropend on zelfs word er weder markt gehouden M 2 AAN HET FRONT VAN LUIK TOT ANTWERPEN l IOEN rUVAHINaKN I Nadruk verboden t Wat op den Mh n Juli des middagfl U 12 uur tlBl in Biiigio hi l inobiliBaliebf vi l wrrd afgekondigd 1 laatatc dagen van Juli dt d gon van groote Rpanuing in gohtH l Kitropn hadden ook iU lgii gtHioopt zich te wapenen ter beMuliging vfui dt groneon tot handhaving an zijn ueutralitfit wanneer het tuaachen DuitHchland en Frankrijk tot wr strijd 7 o i komen Niefuand onzer dacht er aan dat de mobilisiatic van het leger xoii xijn n mobilisatie voor den oorlog op eigen bodem die mog hikheid werd ssolf niet verondersteld De mohilisalip werd be choiiwd aia een voorzorg van de Hegwring dj gtirtwd wüéii zijn voor oiogetijkhedi n die zich aan de grenzen wannoor liet tugachöB de groole Luropeesehe Kijken tot een oorlog komen mocht ouden kunnen voordoen Welgemoed ïjegaf ik raij den volgenden di naar de kazerm te Brussel waar ik mij meld inoest bij raiin regiment dat deel uitmakend van de derde legerdivisie aangewezen was om op te rukken i aar de Duitöch Belgische grena Hoewel het plotwling verlaten van huls en werkkring loor mij niet aangenaam werd gevonden MUM tiet toch bij te komst in de kazerne iii4 t onaardig mijn oude kameraden te ontmoeten met wie ik mijn diensttijd had rloorgeliracht Wij spraken met elkander over dien vroegeren tijd eo herinnerden elkaar aan wat wij toen ondervonden Wat de iitoblÜBatie aanging daarover waren wij met ongerust Keudfi eenmaal hadden wij een mobilisatie meegemaakt en waren lüfi wwr mpoedig naar huis gezonden en flilinaal verwachtten wij niet anders dan inl WIJ ook weldra naar den buiselijken haard zouden terugkeeren Het is hulauB niet zoo gewecat En de kauieradon van den ouden dienaitijd zij zullen niet wederkeeren naar huia en haard Ai zijn op het slagveld geblevm Het regiment waartoe ik behoorde btcc lU Juli en t Augustus in de kazerne Keconsiguwrd wachtend op het bevel tot vertrek naar do aangewezen bestemming Op dien dag werd de toestand voor Belgiii kritieker iJuitschland stelde Belgié lii t ultimatum dat de inleiding was van lil geweldige gi beurtenissen die de vol geilde dagen te aanschouwen liebben ge geven Uen volgenden dag stelde Luitsch land aan Belgiö den eisch om vrijen doorloctit voor zljo troep i welken eisch de ItelgisciiH Koning op den 3en Auguetus afwees Intuftschen was ons regiment op 2 Augustus lij Brussel in scholen Ingekwartierd waar wij verbleven tot aan den vroi n morgen van 4 Auguatus toen de order tot vertrekken kwam Toen waren I uilrtelte troepen naar later bleek reeds Helgifi s grondget U d binnengedrongen en bevondtHi zij zich in de nabijheid van isé p den 4en Augustus dee morgens te 1 uur trokken wij naar do grens Per leor gingen onze troepen naar Ans een plaat ije nabij Belgisch Limburg vanwaar naar St iNicolaas werd opgerukt Daar nvernaehtten wij in school lokalen waar liü Hi n Hiroo onze logerstrden uitmaakten ihn volgenden morgwi vroeg werd verder voortgerukt naar Bois de Breui waar d ctersle lierichton van de Belgische voorl rt ten inkwamen Daar vernamen wij dat len iHiitache patrouille die zich op BolfïHcii gebied had begeven met de Belginelie voorposten in contact was gekomen I en Hcbermutscling had plaats gehad waarliij een Belgisch lander wer gewond doch de Duitsche patrouille verjaagd werd Dit onbeduidend voorval gat Hiiige beweging in onze gelederen het wftM een succesle waarover werd gejuicht Wij l ogonnen toen te begrijpen dat oen gewapend optreden tot verdediging van di n eigen bodem waarschijnlijk zou zijn dat het geen manoeuvre gold waarvoor on fe troepen in het veld waren geroepen Wij brachten den nacht in Boisde lireux door en werden daaivoor voor een ihA bij de bewoners ingekwartierd Som niigen onzer waren zoo gelukkig voor dien naeht een bod te vinden doch het mecnrndeel moest zich tevreden stellen met een slaapplaats op den grond in een schuur of op een zolder De voldzak dii nde daarbij tot hoofdkuseen terwijl d kapotjas de eenige dekking verschafte De rust welke wij daar kregen was van korten duur Reeds te 2 uur in den nacht verlieten wij Bois de Breui Wij marcheerden in den donkeren nacht langs Chenée op korten afstand trai zuiden van Luik naar het ind ï oostelijk gelegen FléronMonoellns waar het tooneel was van den rilrijd Toen wij daar aankwamen nas het gevecht reeds in volbn gang I e bloedige strijd om Luilt was aangevangen Luik is omgeven door een goritei van forten en versterkingen welke gelegen zijn op hoogtwi die de geheele omgeving met bun artillerie bestrijken Te midden van dien tortengordel ligt de mooie stad als t ware beschermd door eni ijzeren koten Op deze moderne vesting hadden de Dultschers hun strijdtiiaclit g4 concentreerd teneinde ze te doen vallen om een doortocht te banen voor hunne voor Frankrijk bestemde troepen en i te bezetten als oen steunpunt voor d verbindingslijnen In het land dat zij wonachIf u te betreden I en geweldige strijd is hier gestreden ïtei da bij hot bqtreden der hoogten rondom Luik gelegen hoorden wij hot kanongebulder en toen wij naderden hoor k n wij daartusschen het geknetter van hel geweervuur en het ratelen der miirailleuse i Steeds duidelijker kwam het lol ous loldat wij ons ineens te midden van den strijd bevonden Daar was het een oorverdoovimd leven Door het lage fttruikgewas waarmede deze hoogte is iK groeid kropen wij met het gewe in dt band over den bodem voort hier en daar dekking zoekend achter eea boom voor de kogels die fluitend over ons luwn vlogen Wij bereikten daarna een bosch waarin wij ona iets vrijer konden iH wegen en namen aan h einde daarvan onze posities in de alaglinie in Ken vreeselijke strijd had daar reeds gewoed Het slagveld was overdekt met li cwi en aanhoudend werden de gewonden weggedragen langs en door het bosch naar de plaats waar zij buiten het liereik der vijandelijke kogels waren Die eerste aanlilik van xulk een slag Id is verschrikkeU Tijd om daarover na te denken was er niet Wy zeil sioa den bloot aan ee hevig gcwwrvuur de kogels flot i aan alle kanten om ons iieen m menig makker die daar deo vuurdoop onderging iw vm dit alagit M niet weergekeerd Het eerste komen in het gevecht dat plotm ling blootstaan aan het doodsgevaar maakt men gemakkelijker door dan men ei denken zou Zoodra het vuur op ons gi opcïid was kwam er in ons een wiW begtiei i u tot neerschieten van den vijand du Zijn moordend lood over ons uitstortIe en wij daciiten aan niets anders mew dan aan hel doeden viwi oen zoo grooi iiiogolijk aantal vijanden Kerst later nadat het gevecht was geëindigd geetl men zich rekenschap van al het verschrikkelijke wat er is gebeurd Het gevecht was uiterst verwoed De geheele dorde divisie was hier in het vuur De lichte stukken onzer artillerie ondersteunden het felle geweervuur dal WIJ richtten op de tegenover ons liggende zij vanwaar de Duitsche troe pen in overgroot aantal ons geweldig beatookten Il hun artillerie ons met granaten ovo goot die dicht In onze nabijheid met hevigea knal uiteenspatten en de scherven 10 i 20 meters in den omtrek wegslingerden De Belgen gaven aanvankelijk geen kamp Met doodsverachting hebbco zij daar gestreden maar de grootc ov macht wij stonden één tegen vijf h Duitsche zijde maakte het ons onmogel den vijand te verdrijven I n nieuwe eisterkiogen rukten aan Duitsche zijde atm en nog moorddadiger werd het vuur zoodat de positie door ons ingenomen nirt houdbaar werd Niettegenstaande tmze heldhaftige verdediging moesten wij wijken Voet voor voet onzen bodwn verdedigend Irokken wij langzaam terug Wij kropen ever den grond telkens vurend naar het bosch waardoor wij warcai gekomen Opnieuw hielden wij stand on bestookten Am vijand doch de dichte kogelregen noodzaakte ons de met zooveel verbitteriBg gevoerd m strijd op te geven de terugtocht werd bevolen l en aaneen had het gevecht geduurd Het gewtHTen mitraUleuse vuur en nlel minder dO slirapnels hadden groote verliezm voroorzaakt aan onze zijde doch het aantal van hen die in d DuitRche rijen vielen was door de gunstige posities door de Belgen ingenomen yeel aanzienlijker Wordt vervolgi Sii l3aen laaadL Motorlogger gezonken De te IJmuiden binnengekomffli Btroomtrawel Otono rapporteert dat de VlaardingBche motorlogger Ifaria Ohristïoa schipper J v d j Hoeven VL 40 Reederij Jacob Gone appel Jzn Vlaardingen op 40 mijlen ten N W van IJmuiden vermoedelijk op een mijn geloopen en gezonken is De bemanning kon niet gered wordM Het mijnengevaar De Minister van Marine heeft naar aanleiding van een bespreking die gisteren met de directies der groote KederlandBcheStoomvaartMaatschap Maatschappijen plaats vond bepaald dat jn het belang der scheepvaart het Nederlandsche lichtschip Noord Hinder dat thans nog gelegen is binnen het door de Engelsche Admiraliteit als onveilig aangegeven mijnenveld zoo spoedig mogelgk ong 10 zeemijlen in Noordelijke richting zal worden verplaatsten wel naar een punt gelegen in den l Q gaande van het Nederlandsche lichtschip Schonwenbank naar het Engel sche liohtschip G alloper Bovendiea zal de Nederlandsche Kegeering C gebruikelijke scheep vaartron ten tïl achen de nienwe plaats van het liebl schip NoordHinder en de Nederlao l sche knst overdag doen bekruisen dofflr i een politievaartuig van Hr Ms zeemacht teneinde van hnn anken geslagen m nen op te sporen en oif schadelijk te maken Vergrijpen tegen de krijgstacht In het Huis van Bewaring te sÖra venhaga zijn thans een tal militairen gedetineerd die allen voor den krggsraad moeten terecht staan wegens ernstige vergrijpen tegen de krggstncht Vooral komen veelvuldig voor dienstweigeren en bedr gingen met woorden en gebaren zelfs mishandeling van meerderen Het zijn vooral deze vergrgpen die zeer zwaar door den krijgsraad gestraft worden N Crt Nederland en Daitscbland BERLIJN 28 October Betreffende het onderhoud tnsschffl onderstaatssecretaris Zimmermann M mr Troelstrol merkt de conserw tieve Deutsche Tageszeitnng hetvd gende op Zimmermatin spreekt daarmee si slechts de opvatting van de Dnitaoh Eegeenng uit maar die van de Doft sche bevolking Wij weten dat dl Nederlanders alleen Nederlanders w len zijn niet andera Oeheel a scheiden daorvün voert ons ook koop worden gegeven dat er geen kwaliteit gemirandoerd wordt bij op gave moet direct het geld worden gedeponeerd zoodat men daarvan geen rente trekt men weet niet wanneer het graan zal aankomen Men mag zich eerst wel goed bedenken alvorens tot aankoop over te gaan Dit punt zal zeker nader op de Alg Vergadering wordon besproken Laatste Berichten Door den Voorzitter werd ten opzichte van de lijnkoekon aan den heer Braat gevraagd of hij dacht dat daaraan gebrek zou komen waarop de heer Braat meende dat dit niet het geval zou zijn vooral daar de uitvoer van lijnzaad verboden is en de nieuwe oogst eerst in December komt Bij de rondvraag vroeg luit Scheltema het woord en zeide zijn groote dankbaarheid te moeten bettiigen aan deze vereeniging door welke hier een groot aantal boerenzoons uit den achterhoek van Gelderland en Overijssel die hier in garnizoen zijn en die niet hun bedrijf konden uitoefenen toch practisch konden worden opgeleid voor hetgeen zij noodig hadden Namens zijne militaire leerlingen dankte hij deze vereeniging voor het genomen besluit tot oprichten van den cursus De Voorzitter deelde ten slotte nog mede dat luit Scheltema te dezer stede de heer Schaafsma te Berkenwoude en de heer de Wint te Stolwijk lezingen zullen houden De vergadering werd daarop gesloten In eene vergadering van de Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven werd oen loonkwestie van het personeel der N V Snügroenkweekery v h Gebr Steensma behandeld Daar in een der bladen vermeld Was dat de heer Steensma het loon niet wilde betalen wordt medegedeeld dat het aan de werklieden toekomende loon zal worden uitgekeerd op een wijze als de Kamer van Arbeid aangaf Van het front van Luik naar Antwerpen In dit en in de volgende nummers van dit blad zal verschijnen een getrouw relaas van het wedervaren van een strijder in de Belgische gelederen die aan het front den veldtocht van Luik tot Antwerpen heeft medegemaakt Het hierin verhaiflde isl ajrhwdgetrouw en bevat vglei léi b zhndeiv heden welke tot nog toe niet bekend zijn geworden De vluchtelingen in Gouda Het aantal vluchtelingen dat hier ter stede verblijft neemt dagelijks af Van hen die in de Sociëteit Ons Genoegen verblijven vertrokken er heden w eer 43 Haastrecht Gisteron vertrokken van hier gieche vluchtelingen zoodat in hcpl reeds 20 zijn vertrokken Waddinxveen WegeoH periodieke aftreding van do leden der KauH r van Koophandel on Fabrieken in deze iemeeote n lt de H H J BorghuiH C J Hig liurg r on A van Woflflon zal op Vrijdag den 27 November a a ton liaodhuize oenc verkiezing plaate hebben van drie Ledtai dier Ka FAHIJS 29 Oct Het Communiqué van giHlerniiddftg drie uur meldt over hot oostelijk ooriogatooneel Ten Zuiden van Warschau Btrekl de iag zich uit van Hawa lot dit Üjanka een zijrivier von do Woichsel De Riis en brachtim den DuitsoherH aanzienlijke verhezen toe ten noordooHtt n van Hawa In ialicië winnim de HiiKnen lerrpin 1 ziiidvn van Rarolior jaiIAR£TB£BIOHT£iih In de Podburvalloi werd do 38e Honveddivlflie en afdoellngea landMorm omHingeld 1 geheel vernietigd 20 kanonnen en een aanzieniijke hoeveelheid iimteriaal worden buitgemaakt In OostPriiiHi n zijn d pogingen der i tnllHclierH 0111 hier mi daar het offeualofj te hervatl n mislukt De Hussisoho l atle te s feravenhag det t medo dat de ituesen ten Vulden van de Iljanka drieduizend Koldaton 1 en 50 officiori n krijgKgevangenen maakoc lerwljl 8 kanonnen on mitrailleuses rdcn buitgemaakt LONDEN 2Sf Óet te thtrnprn dent van de Daily Chronicle te Petrograd die juist van Warschau is teruggekeerd meldt dat de stad voortdurend kalm is gebleven onder het bombardement Bijna lederen dag werden de bommen op de stad geworpen waardoor in het geheel 30 personen werden gedood en 99 gewond waaronder veel vrouwen en kleine kinderen De corr bracht een bezoek aan de loopgraven der Dait ohers nadat deze waren teruggetrokken en bevond dat zg ruim en gerieflijk waren gemaakt hetgeen er op wyat dat de Duitschers daar waren gekomen met de bedoeling er gerutmen tijd te blijven In deze loopgraven waren goedingerichte ondergrondache woningen welke allerlei meubelen en soms zelfs piegela bevatten LONDEN 29 Oct Het bericht uit Zuid Afrika dat generaal de Wet en