Goudsche Courant, maandag 2 november 1914

Volgons do Frankf S itung hoeft de Torksche Regeerinc te Constantinopel het volgende omcieel medegedeeld Toen een klein gedeelte van de Tarkscbe vloot den 28 October in de Zwarte Zee oefeningen maakte opende de Rasiiftche vloot Donderdag ne vij andeltjkheden doordat zij een Tnrksch schip aanviel Onse vloot boorde den RuBBischen mynenlegger Prut in den grond een vaartuig van 5000 ton dat 700 mijnen aan tx ord had l 08chadigde een Raisische torpedoboot en maakte oen kolenschip buit Ken door do torpedoboot Flaviot Millie afgoBchoien tope io bracht den HuBsiitchen torj 0 lojagRr Kirbano tot zinkon Ken torpedo door de Mnavenet Millie afgeschoten bracht groote schade toe aan een ander Russisch vaartuig van do kofttbewaking Drie Russische officieren on 7 2 matrozen werden loor ons germl en gevangen genomen De Turksche vloot leed generlei schade De zeeslag wordt voortgezet n heeft oen voor ons gustig verloop IX NDKN 81 Oct Naar Reuter in diplomatieke kringen verneemt zou gisteren een notit aan do Porte zijn overhandigd waarin om een verklaring wordt gevraagd van de aanvallen in de Zwarte Zee on verwijdering wordt verlangd van Duitscho officieren en Dtiitscfio manschappen vnn de Turksche oorlogsschepen nismode ontwapening van do Ooeben en do Üreslau Indien geen voldoening wordt gegeven zullen de Intrekkingen mot de goalHcerde mogendheden moeten worden afgebroktm Het Turksche antwoord is nog niet vangen doch men koestert nog de ernstige verwachting dat het antwoord van dien aard zal ztin dat een uitbreiding der vijandoiykhod zal kunnen worden vermeden De gezant n van de Triple Kntente CONSTANtlNOPRt 1 Nov Van Dnitsche zijde Aan do gezanten van Rutland Kngoland ri Frankrijk worden hunne pnsHon overhindigd d i Russische on le Kugülscho gezant vertrokken hedenavond de Fransohe gezant veitrekt morgen Bulgarije en Tnrkye BEUU IN I Nov Van Duitscln z jde Het iWl Tagebl meldt nnnf nit Rome woifdt boriclit dat do Bul gaarscho gozafit ahlaar aan een Hoemoensche joiili naliBt mododeelde dat tnssohoH Hulgarljo on Turkije een nauwe vriondschnp on ov recn temming bestaat De krygsvérri htlngen ter Zee BOÏÏDKAUX ai Oct liet departement van Marino puliHceerl het volgende commnliiqué Do Kmden etoomdo in den morgen van 28 Ortolwr de haven Poelo Pinang binpeji on schoot oen torpodo ui op don R DHsischen kruiser 8cli mt joog1 De Kmden word aangevallen door de Fransohe torpedoboot Mouiquot De torpedoboot werd echter in den grond getword wnnrop do Rmdon dn overlevenden opvischte on wogsloooide EngoUohe Irrniaor getorpedeerd Volgens modmleeling vandoKngelsche Legatie bericht do admirnlileit te Ijonden dnt de oudo kruiser Hermes die laatstelyk gebezigd was voor bet tranïiporteeren van watervliogtiiigen heden In de wateren van Dover toen hij van Duinkerken terugkeerde gezonken is getroffen door een torpedo van een Duitscho onderzeeboot Alle officieren on do verdere Iwmnnming zyn gered Het verlies van lat sehip heeft weinig militaire boteekenis De Venerable is don gehoelen dag in gevocht geweest tor ondersteuning van den Belgischen linkervleugel on geholpen door kanon neer booten on flotilles Het is heden de 14e dag van hot bombardement uit zoe Brieiren uit Parijs X pjLUJS 27 Oct 14 Ieder klaagt steen en been overdo slechte postverbindingen waaronder wy allen in meerdere of mindere ma te te lijden hebben de civielen niet 4 minder dan de militivïren en hnnne betrekkingen De brieven naar bet buitenland en met name naar Holland bleven dagen en dagen onderweg wat ons soms doet stAmpVoeten van ergernis t Lykt wel of ze in plaats van met een moderne stoomboot te gaan met be halp van een trekschuit over zee gesleept worden na r de oon of andere IloUandsohe haven Kr zijn verschillende redenen voor dit oponthoud om te beginnen worden allo brieven een dag of drie ter zijde gelogd Y X i 1 0 g v een nieuwtje in mocht staan dat eigenlijk niet oververtetd mag worden is er alle kans dat het ns verloop van drie vier dbgen oudbakken genoeg ie om volkomen onschadelijk U zijn ï en heel rationeel middel dat gomakkolijk en in sommige gevallen misschien ook doeltreffender is dan do censuur Na deze voorzorgsmaatregel worden de brieven gesorteenl en l ehandeld door postbeambton die do gomobili soerdo ambtenaren moeten vervangen on waartan ongeveer ilrie vierden hun v liot of slechts ton deele verstaan nlardoor ontstaat natuurlijk alweer een belangrijke vertraging En ten slotte bereiken de brieven langs een grooten omweg hun doel Het schijnt dat er slechts Iwtrekkolijk weinigen zoek raken Door al deze wederwaardigheden zal het nieuwtje dat op het oogenblik hardnekkig in zekere militaire lEringon de ronde doet tegen dat de brief onze lezers bereikt wol M een secret de Poliohinelle geworden zijn öf als fictief van de baan geschoven Enfin ik geef het zooals ik het gehoord hob Metz zou sedert eenigo dagen door do Fransohe troepen geboml ftrdeerd worden I n de pers wordt er met geen woord op gezinspeeld en de officieete coramuniqut s melden er in het geheel niets van dat spreekt van zelf Ze worden ontzaglijk vervelend die officieele communiqnA s eentonig als iodor officiool stuk Voortdurend worilt met dezelfde woorden hetzelfde feit herhaald Als men ilan nok de communique s van eenige arhtoroonvolgende dagen naast elkaar legt is hel onmogelijk de chronologische volgorde er uit te vindon Ze lijken allen nis zooveirt druppels water op elkaar Maar dat is juist do j erdienHte er van Gelukkig dat er oon groot nietofficiool gedeelte in do binden is on daar vindt m n nog wol eens oon emnnvant verhaal van oon bolahgrijk gevocht of van de droeve ocïyssi o van oen geiimigreorde families Wie de echte emotie uit de eerste hand wil hebhen ga de straat op on spreke don oernten don bosten goblos seerdon soldaat zonder omwegen aan Twee minuten later is er een hoole kring gevormd iarvan do reconvalescent de hold is Als hij do nondige flnx dn bouche hoeft en zijn hoorders woot t pakken staat de occasioneole conferencier er nog een aardig voordeoltJH uit ook Parijs zou Parijs en zyn inwoners geen Pnrijzenaars moeten ztin om niet terstond een nieuw gilde oplichters to doen ontstaan dio do licht ontvlambare patriottische zielen met veol veinzen hot gold uit den zak kloppen Vooral alleenstaande dames op zekeren leeftijd zijn daar nogal eens het slachtoffer van inigo dagen geleden werd nog een zoogenaamde sous Iieutenant gearresteerd die eerst eenige belangstellenden van hun coupnres van 5 on 20 francs had afge nolpen en daarna aan oen concierge 900 francs ontstal terwijl de goede ziel zich een oogenblik verwijderd had om hem een hartvorsterkine te halen Dorgelijko voorvallen hebben echter niet den minsten invloed op de gedrag liin Van het publiek tegenover de militairen Wat kan het schelen of W al een ojikel zwart schaap ondor tie kudde is De soldaten der bondgenooton genieten dezelfde sympathie Uit den aard der zaak schiet men met do Belgen beter op dan met do Engelschon omdat dof eersten dozölfdo taal spreken Doel he i vermakelijk de ernstige pogjujim te zien van Engelschon en FrnnHiuron om elkaar te verstaan Zoodifi lw an ook van iemand l o kend iH dlt ij Engolsoh spreekt wordt hy iWwifid door al zyn konnissen halfH$n kwart kennissen die komen informeoren wat bonjour on hoe gaat het in hot Kngolsoh is Met deze woorden gewapend gaan zy mot een gerust hart oen gesprek aan met een drager van een khaki uniform eon gesprek dat natuurlijk na een halve minuut stokt Want de aangesprokene begrypt geen letter van wat hem g zegd wordt zelfs al zijn hot Ëngelsohe woorden Doordat een Franschman na eenmaal niet te bewegen is de klemtoon anders dan op de laatste lettergreep te leggen klinkt zyn Rngelseh zoo zonderling dat men niet altyd op de gedachte komt dat het Ëngelsch is De taalkwestie levert nog wel meer moeiiykheden op Onder de Turco s die onder het l ransche vaandel vechten zyn er heel wat die geen woord Fransch spreken en ook niet verstaan Ze kannen lioh niet redden en nemen soms hnn toevlucht tot de wildste gebarentad om zich verstaanbaar te maken Dit lukt ook wel met wat goeden wil van beide kanten En wat er ook ontbreken mag goeden wil is er hier in overvloed A F PETILLON Mm HET FRONT VAM LUIK TOT ANTWERPEM HdKN KUVAKINÜKN IV Nadruk vefiltodcD Hit was deii uacJii van ir op 25 Augn iiH z r guur Ui rufj opgi üWHipl luOI ia tl kUUÜMt itLtli fpi ji WlUd MJWg OUM in ItiH gcsictii eu iiiaakW de upflnrucb naar df ouM ngi wvzeu plaaU uabij Me lii li ii uuaaiit t asiii fu luouiV Na vk r iiiir te hi hiiea gemarclieerd werd lialt gehüiMii ii op Hig vt t r lU KjMy atuLaad vau McdHtli u waar wij lerritoud l egoitnd luupgraven t nmkt u welke in halve iiiuaii üruiing erdi ii aaagi legd ttitfiudü lii t turnin van allt kaat i U IwHinJkt iii i tKioiiH ti fti hM Htruikgewau die oom iiily uiil liclt mutTiWt wiTdL u uiugHiukt i ti H rgg yipl i oii zcii uiaructi lioordon wij r H dt4 i eii li ig kaïiongi liulder uit d richting van Mt t lii l M fu liof nader wij kwanten Uüh Ie mi t F wcrdtni wij g waar dat in Mt chcli ü twn vcrwowit trijd werd gcvot rd fu dt Hiad 7 i IVH Wfrd gflioiultardet rd lift iH omt gcblekttu dat dt upmarsch wi lke wij ondernanimi dintj iiilniaakte van iH n Blguai if u uitval vau evn grout di4 l van hot llulgiHcW vttldli gcr wulkc gt H tiii üd £ oui du Vfrdi digiugswurkiii tu viTniKlgtm woUtf d iJuitHclwrH itni oohii ii van Meciiolen haddt n aangelegd tm tnii lull te noodzaken een dwl van hunne iriH iM n wfike lieHteiiid wari n om Hteun lt v Tiwtii in hl t zuiden lugt novcr de ranMC h i ngfluchi U giTiuaclit naar het noordwt Hlcn te w ndt n U utdude dv DuUHili troupuu in ti t Kuidvn van livigiü iv iTzwakken iJe uiival van hel UeigiMche i giT iM It Indfrdaatl tot rumiltaat gtdiod dm Uvi 4u Uuitiiciie legerkbrps naar Mei lieldi ipnikie Hl doar in een hevig ge t ilit wiTd gewikkeld waarbij de forten Wavrt Hl latherine Waflliem en Hein lim k tHft gpwHldig Miur op do vijuidulijke p witic t liwljhen ondiThouden Hi t liouiltardmM nt van Meehelm ditor de hiiiiHfhtTH ttmid de Itevolking in paniMehiii Huhrik ie tttad oatvluchU n l e Jtflgi8ch IriM pHl dlo Uni oowten eu ten nuord n van i4 tdod hunue iioMilleft hadden Ingvnoinun mot etcu voor tk groote ovttrmaeht ten slotte wljküu Ho Uuitocho wrHrt rkingen die dni twceik u dag aaumklcii iioodzaaklen dt Ht lg ni te retirecF iti ia if o daarvan nenl oui e trotip in il ni iiiuig D an 25 AiiguntUH hevei jegfvcn ondir dal vau dw loopgraven g ltriiik kon worden gemaakt terug te tri kki n naar Linth tnm plaatsje gelegen in dt I i weg Aaar Idnih wan o erniroünid iel vliielileU gtjn uit Meclielen In angMtigi jaeht Hpoedd n di niennühon g heete gexiiiiien Kicii voorl HM Hlt leepend wat w in de liaaHt van hun vortrek maar ln l eefHt hoddtui kunnen grypen 1 m Keliwlen weg langu welke onze troop iimreluHTde liupt n de vluchlwlingtii iiieile Na iH n paar dagen uioegtcn wij oprukkwi naar het dorpje Duffel in de nahijhMd van het fort Wavre Si tJalherine uu in lie buiteantp fortenlinie uog luver dere versterkingen aan Ie leggen In Ouffe werd gekampeerd werden do kwartieren kiaar gemaakt en werd de intenfhinoe ingericht V m groule tro i enniacht waa in Duffel en omgeving Ramengebrachl f en deel daarvan Itsgde uleuwe verdediglngKWerken aan en I e Voor de f loopgraven welke werden aangelegd in de intervallen dat sijn de oi i ruimten welke zich bevind tu ftcbc de ïwaar veraterkte forteo tm de redoutes d w K kleine forten BMt drie koepek terwijl de groote er 13 14 hebben en ook voor de forten werden zware prikkeldraad fie rsperriugMi opgesteld ter breeduvau 10 tot 15 meter en over een afKtiud van 50 meter BOm wel meer Te mlikleii vaa dit zware op paaltjes tot op ca 80 C M uit den grond kruiselings gespannen prikkeldraad waardoor eeo l tri che stroom werd grfeid die ieder lie met dat prikkeldraad in aaoraking zon k H eu terstond zou dooden war i liovendi n mlpien gel bestaande uit putten waarin zware t men en ijzer waren neergelegd met eeo lading dynamiet welke van af en plaat in de forten door eenvoudig op een knop te drukken tot onlbronding kon worden gebracht en welke lading sterk gcooeg was om alle inannf n die er mogelijk in zouden kunn n zijn geslaagd om de electrische Htrooni te onderbreken en pogingen zouden aanwinden door het prikkeldraad luM n te konwn of het onder het vuur van de forten en uit de loopgraven te vernielen in de lucht te laten vliegNi Bovendien werd m voor de prikkeldraadvor p rringen nog hier en daar hinderlagen gelegtl bestaande in groote diepe kuilen welke onzichtbaar met graszoden werden gedekt waardoor van den aanvaiienden vijand een aantal mannen heel veel gebaar liepen er in te storten wanneer zij loopend of over den grond kruipend de Van af 2fi Augustus tot 9 September i aan deze gijeduchte verdedigingBiniddelen gewerkt dfe de wtelUng g heel omHliilun p troepen welke in de buitenete Unie gelegen warwt wisBeiden den dien fiii t elkander af zoodat elke afdoellng op zijn beurt zich aangewezen zag voor het maken van de versterkingen het betr ken vnn de wacht o voor den piketdieuHt l e int dance te Duffel zorgde gedurende dezen tijd over t algemeen op uitMlekendo wijze dat de mannen op tijd en oed gevoed werden Deze dienal 1b vooral in qorlogstijd van zeer groot gewielii omdat de soldaat te velde aan zeer groote vermoeieniBsen krachtig wecrBtand bieden moef Het g t eurde In de loopgraven bij Linth dat een der mannen die dorstig uA de intendanoe een handje hielp door ie gi legenheid waar te nemen om een koetje dat op een nabij gelegen hoeve ilond even te gaan melken waarna hij de melk kalmpjos in Ijn keteltje en veldflewch naar de loopgraaf bracht om er zieh zelf en zijn kameraden te goed aan Ie doen ïodurende het gev cht heeft de intetidance een z H r moeilijke raak een nmogeiijke taak te vervullen Het Is niet doenlijk om tijdens den strijd op het slagveld of in de loopgraven don strljderK voedsel te verschaffen Duurt bet gevecht lang zooalB In dezen oorlog herhaalde malen door ons werd medegemaakt dan iH het noodrantsoen het eenige wat verKli rking geeft en wat dan ook met graagte genuttigd wordt Het k HUt echter ook oor dat de intendance goed voor alles li ft gezorgd maar dat de tijd ontbreekt om het verHtrrftte vocdeel te gebruiken 7joo h het ons althans op een paar plaatBen overkomen De keuk i die in e n nabij gelegen boerderij was Ingericht had goxorgd dat er soep was die wij hongerig als wij toen waren gaarne warm en wel naar binnen wilden werken h ze ketoltjes waren juist gevuld toen IneenB het signaal weerklonk rettnvren Inploats van ons aoepje op te eten waarnaar wij hard verlMigden konden wij onze kcteltjes onderst boven keeriiï zoodat on Boepje op den grond inplaat van in onze magen terecht kwam Dat is een gewaarwording die niet van d aangenaamste Is vooral wanneer dez i zich een paar malen achtereen herhaalt zooals op kn terugtocht van Luik het geval wts Wordt vervolgd v ir mi evANDiNfiHimRAikD te GOUDA VHIJDAG 30 OCTOBER 19U Vervolg 8 Fen voorstel van Bargemeester en Wethondera tot het doen vatten af en overachrijving op de gemeantebegrootingv Van nitgaven voorXhet dienstjaar 1914 in verband met p kosten van onderhoud der gemeente overzetveeren Dit voorstel loidt aldns Oonda October 1914 Het pontje van het gemeentelgk overaetveer over de Tnrfsingelgraoht is in zoodanigen staat dat het noodzakelijk oen algemeen herstel noodig heeft De gemeente bouwmeester wil dan tegeiykert d het pontje over de Kattensingelgraoht onder handen nomen Door de voor deze hentellingen te maken kosten zal echter de l trekkelijke begrootingspost worden overschreden Het is daarom noodig dese post met f 200 te verhoogen Op grond daarvan hebben wy de eer ITwen Raad voor te stellen te enmen t volgende beihiit De Raad der gemeente Oonda Gezien de voordracht van Burge meester en Wethoaders dd 30 Ooto ber 1914 No UI Besluit Op de gemeente begrooting vaa nitg ven dienst 1914 een bedrag van f aOO af te schrijven van Hoofditqk XIV art 1 Onvoorziene Uitgaven Volgnnmmer 222 en over t eaiti ven op Hoofdstuk V art 7b Overige kosten van brnggen en overzetveeren Volgnummer 132 De Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Raad der gemeente Gouda Wordt ter visie gelogd 9 Een voorstel van Burgemeesteren Wethouders tot het wijzigen derverordening op de heffing van rechtenvoor het gebruik van openbare gemeentewerken enz Dit voorstel luidt aldus Gouda October 1914 Wij hebben de eer U mede te de len dat de noodzakelijkheid is gebleken om de reohten die in deze gemeente worden geheven voor het opbreken van openbare bestratingea een verhooging te doen ondergaaa Sedert het vaststellen der heffingsvsrordening in 1898 zijn n l de arbeidaloonen zoowel als de kosten van het materiaal zoodanig gestegen dat de betaling van f 0 75 per M opgebroken straat niet langer een voldoende vergoeding der door de gemeente te lijden uitgaven kan worden genoemd en het tarief daarom zal dienen ta worden verhoogd tot t 1 per M Verandering van tijdsomstandigheden is ook oorzaak dat tevens een aanvulling van het tarief dient te worden aangebiacht Nu n l op verschillende plaatsen in deze gemeente asphaltbestrating is aangebracht moet ook met het opbreken daarvan in de heffingiverordening rekening worden gehouden Hot komt ons billijk voor om het recht daarvoor to regelen naar 25 per M asphaltbestrating De invordering van het alzoo gewijzigde recht zal kunnen blijven geschieden volgens de bestaande invorderingsverordenlng van ISMaartiSÉ No Ha Op grond van het bovonstaastls hebben wij de eer Uwen Raad voor te stellen te nemen het volgende hobesluit De Raad der Gemeente Gouda Gezien de voordracht van Bnrge meester en Wethouders dd 30 Octeber 1914 No 112 Gelet op artt 232 238 on 210 dei Gemeentewet Besluit artikel 7 onder a van de Verord ning op de heffing van rechten voorhet gebruik of genot van openbsrsgemeentewerken bezittingen of inrichtingen of voor door of vanveg het Gemeentebestuur verstrekte diensten vastgesteld by Raadsbesluit vtn 18 Maart 1898 onder no 11 Gemeenteblad No 82 en goedgekeurdbij Koninklgk Besluit van April 1898 No 87 zoodanig te wijzigen dat het daarin genoemde bedrag van f 0 76 wordt gelezen f 1 en tomchen de regels Voor hontbestratingen f 10 en Voor steigergaten per stuk f 0 60 wordt ingevoegd een nieuwe regel luidende Voor asphaltbestrating f 25 De Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Raad der gemeente Qonds Wordt ter visie gelogd 10 Een voorstel van Burgemeester en Wethouders om ontheffing te verleenen van eenige bepalingen van hstwerkliedenreglement voor personsilvan den reinigingsdienst Dit voorstel luidt aldus Gouda October 1914 By hiernevens overgelegd schrijven dd 23 October 1914 No 1 heeft de Commissie van bgstand in het beheer van den Reinigingsdienst zich tot ons gewend met het verzoek te wiDen bevorderen dat ten behoeve wn bet aan te stellen tydeUjk personeel van n Reinigingsdienst vrijstelling wordtv lMijd van het bepaalde in artikel 3 a n jvan het Werkliedenreglement De zaak is namelgk de dat de Leider van den dienst voornemens is aanvankelgk slechts tgdoiijke werklieden aan te stellen en daarvo zooveel mogeiyk personeel van des tegenwoordigen pachter C M Deesiag in aanmerking te doen komen Da een gedeelte an bedoeld persene reeds den voorgeschreven leeftijd grens van 36 jaar heeft overschiedohzal dit plan editer niet kunnen vaden uitgevoerd zonder de vrgetoUisl bovengenoemd j Wy kunnen ons met het gevosh der Commissie vereenigen TeW maken wj in verband met het ► renstoande van deze gelegenheid bmik om Uwen Raad ten bwM van hot personeel van den Reinigffl dienst vrystelling te verzoeken rm het bepaalde in artikel 4 laatst = sn het Warkhodonrogloment Zonder die vrystolling immers zou j gedeelte van het tgdelgk aan te jjhn personeel hetwelk wordt gek QQ ait de werklieden van den heer Dsssing en roods ouder dan 35 jaar Qooit in vasten dienst der gemeente tinnen overgaan Derhalve geven wy U in overweging tg semen het volgende besluit Pe Raad der gemeente Gouda Sezien de voordracht van BnrgeM r en Wethoaders dd 30 Octo 1914 no 113 737 en het daarbg overgelegd schrgven van de Commisgie van bgstand in het beheer van dsn Reinigingsdienst dd 23 October 1914 No 1 Besluit ten behoeve van de werklieden in dienst bg den aannemer O M Dessing TOOT zoover zg over zullen gaan in jienst der gemeente vrijstelling te TOrleenen van a de maximum leeftijdsgrens van 36 jaar gesteld in artikel 3 2e lid n het Workliedenreglement b artikel 4 laatste lid van het Werkliedenreglemont De Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Raad der gemeente Gouda Ter visie 11 Een adres van de vereeniging van huiseigenaren dooi Eendracht Sterk waarby wordt verzocht in de nienw aan de Goudsche WaterleidingHaatschappg te verleenen concessie een door de Raadscommissie ad hoc voorgestelde bepaling niet over te Dit adres luidt aldus Aan den Raad der gemeente Gouda Da ondergetoekenden J Amesz en J Simonis te Qonda vice en secretaris van de vereeniging van boisoigeuaren Door Eendracht Sterk te Gouda KonihkUjk goedgekeurd 10 Juni 1912 Staatsblad No 98 handelende in opdracht van voornoemde vereeniging geven met gepasten eerbied te kennen dat zij hebben gelezen het verslag van de Commissie uit Uwen Uaad benoemd over de drinkwatervoorziening in deze gemeente en de gestelde voorvaarden waarop voor de tegenwoordige maatschappg de concessie zou kunnen worden verlengd i dat zij van oordeel zgn dat artikel U van genoemde voorwaarden hand de over de abonnementen voor vonisgen waarvan de opporvlakte minder bedraagt dan 30 M niet voldoende is omschreven op welke mo tieven concessionarissen aan B en W kunnen verzoeken het hebben of plaatsen van gootsteenen te verbieden Bovondion achten zg een maatregel als bij dit artikel voorgesteld met hygiënisch en als dwang maatregel niet op zgn plaats Redenen waarom adressanten Uwen Baad beleefd verzoeken dit artikel zoodanig te wgzigen of aan te vnllen dat de gootsteenen tot afvoer van menage water ten allen tgde behouden blgven t Welk doende en J AMESZ vice Voorzitter J SIMONIS Secretaris Zal worden bohandeld bg de voorstellen betreffende de concessie der Waterleiding Maatschappg Wordt vervolgd De geïnterneerden Men Bcbryft aan het Vad Do geïnterneerden toonen dagelgks bijzonder tevreden te zyn over de behandeling welke hnn hier t lande ten deel valt doch de gedwongen rust doet daaraan groote verveling gepaard gaan Zg zouden dan ook zeer dankbaar zgn wannneer hun couranten illustraties kaart dominospelen etc Ic verstrekt zanden kunnen worden Behalve aan de intemeeringskampen direct kan men het gevraagde adresneren aan Hot Comité de RenaeigQements poor les réfugiés belges Nassau Dillenburgatraat 25 Den Haag bet HStel Paulez Korte Voorhout 2 idem en het lid van het Nederlandsch Comité tot steun van Belgische en andere slachtoffers den heer J M C Mgnlieff Antonie Dugckstraat 18 idem welke alle voor de verdere verspreiding ook voor die in de kampen Waarin zich de Dnitsche geïnterneerden bevinden zorg dragen Thomson s graf Door mevrouw de weduwe Thomson zgn gelgk men weet de gelden voor een gedenkteeken verzameld door het Ned Comité geschonken aan het Roode Krnis om daarmede te handelen in den geest van don overledene Thans is op het graf van majoor Thomson op bet Noorderkerkhof te Groningen oon grafstoen gologd waarop staat Hier rnst L W J K Thomson majoor der infanterie Ridder der Nederlandache orden geboren te Voorschotten UJuni 1869 gesneuveld te Durazzo 15 Juni 1914 Stadsnieuws GOUDA 2 November De vlnohtoUngen in Gouda Hedenmorgen zgn weder 31 vlnch telingen die ingeschreven waren bg het Comité tot steun naar België teruggekeerd Reeds gaven zich weer andere op om morgen te vertrekken Aan de Rgks Veeartsengschool te Utrecht werd bevorderd van het 3e naar het 4e studiejaar de heer S J Hoogstra alhier Gedurende de maand Oct zgn door de Mallogatsluis geschut 3105 schepen met een inhoud van 316926 M en 823 stoomschepen inhoudende 69469 M totaal dus 3928 vaartuigen met 386395 M inhoud en 8 houtvlotten uitmakende 31 koppels Gedurende de maand October zgn in de Spaar en Hulpbank ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 204 posten f 6361 03V reven rente 205 43 f 6666 46 Vi Terugbetaling in 169 posten 18906 74 Moor r6gbetaald dan ƒ ingelegd f 12339 27 Vi Aai het f inde dermaand Augustus wasten name der Inleggersingeschreven 605563 07 Zoodat bun tegoed ultimo Got bedroeg f 693223 79 V In den loop der maand September zgn 15 nieuwe boekjes afgegeven 5 afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 21 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Oct 2543 boekjes in omloop waren Gedurende de maand October werden in de Volksgaarkeuken alhier verbruikt In de zaal 2461 portiën Afgehaald 795 Totaal 3246 portiën Haastpeoht Hedenmorgen vertrokken van hier weer 40 Belgisohe vluchtelingen zoodat nog maar aan 100 gastvrgheid wordt verstrekt Deze zullen ook spoedig naar hun vaderland vertrekken Boskoop Aan Staats Crt 266 zgn toegevoegd de Kon goedgekenrde statuten der R K Boomkweekersveresniging onderafd der R K Middenstandsvereeniging Do Hanze te dezer plaatse De vereeniging stelt zich ten doel het bevorderen van samenwerking der leden volgens Katholieke beginselen van rechtvaardigheid en naastenliefde om te komen a tot meerderen bloei van het boomkweekersbedrgf b tot het behartigen van de stoffelgke en zedelgke belangen der leden De vereeniging tracht haar doel te bereiken lanes wettigen weg en wol a door het houden van vergaderingen ter bespreking van gomeenschappelgke vakbelangen b door indien noodig of wenscheIgk bg de Regeering op te komenvoor de belangen van het bedrijf o door aankweeking van meerdere vak en bandelskennis en door onderlingen steun en samenwerking daar waar het de stoffelgke belangen der leden geldt d door tgdelgke samenwerking metandere lichamen van hetzelfde bedrgf e door het zoo mogolgk verleenenvan onderlinge hulp aan do leden bglangdurige ziekte on plotseling overlyden f door andere wettige middelen dieaan het doel bevorderlgk kunnen zgn Waddinxvean Aan Staats Crt 255 zgn toegevoegd de Kon goedgekeurde statuten der Weerbaarheidsvereeniging Prinses Juliana te dezer plaatse De vereeniging heeft ton doel de bevordering der verhooging van s lands weerbaarheid Zy tracht dit doel te bereiken door a het houden van schietoefeningen b het eventueel honden van andereoefeningen c het houden van endeelnemen aan wedstrijden d het houden van desbetreffende voordrachten Daar blgkens een door don burgemeester gedaan onderzoek in deze gemeente slechts bg de hindbouwors een voorraad was van 2000 H L tarwe is door den Burgemeester met de landbouwers die tarwe verbouwen overeengekomen dat wanneer noodig zg oen vierde deel van hnn voorraad zullen reserveeren en leveren voorde Gemeente tegen den prgs door 2 deskundigen te schatten Matuurlgk wordt door do Gemeente slechts tarwe overgenomen voor de consumptie geschikt Gouderak De afdeeling Moordrecht Goudorak van het Alg Nod Werkl Vérbond had Zaterdagavond alhier een vergadering belegd De Voorzitter dor Afd hield een rode over den huldigen toestand Spr spoorde de aanwezige aan krachtig mede te werken aan de pogingen voor het vredeswerk Met algemeene stemmen werd besloten dat de afdeeling zich zou aansluiten bg den anti oorlograad Verder werden eenige zaken van huishoudoIgken aard behandeld en werd de vergadering door den Voorzitter gesloten Mieuwepkerk a d IJsel De liberale Kiesvereeniging Algemeen belang alhier heeft besloton voor een zetel In don gemeenteraad opengekomen door het vertrok van den heer A M Mgnlief geen Candldaat te stellen maar do plaats open te laten voor oen Roomsch Katholiek onder besliste voorwaarde echter dat ook van Anti revolutionaire zgde geen candidoat gestold worde Kpimpen a d IJael Door den Raad dezer gemeente is de begrooting voor 1915 vastgesteld mot een eindogfer vai f24 872 63 Besloten werd met ingang van 1 Januari 1916 een tweede gomeenieveld wachter aan te stellen 4068 STAAT8 L0TERIJ 5d jfi Trekking v Maandag 2 Nov No 8833 f 6000 12620 13309 J4679 en 14789 leder f 1000 4284 8898 948B 10200 14926 en 16276 leder f 400 2484 2713 8474 9487 11408 12246 14210 14838 on 20634 leder f 200 970 2721 3629 4326 8632 9401 9682 10428 10996 14431 en 14641 ieder f 100 Prijzen van f 70 IBl S8 9B1 41 17 1 6 977 Iffi 767 tn SO 7 ÜI7 SS UI 11S5 IflSa IBBO 15B2 1G6 78 79 1S03 SS sooe 217e aaas 4S SS83 mis 5S si s aset a687 ims ssi G8 7B 8B SOtU 90 16 SlSfi 71 Bai6 77 8923 3604 88 aSDQ S79t SH dooi n 4Üüe 17 27 138 68 77 ms 4663 MiS 96 iTïB a09 1 8003 BlOa 8900 48 tpOS 83 MM 0880 S7B1 7üQe 7308 7604 38 43 7476 7519 W 74 7886 7703 7B43 80 7087 8164 BS31 84 MM 86 8668 8 03 8706 8091 47 77 OOIS 6t 08 9131 M84 W M91 OKÜB 81 93 88 0834 0700 90 6v 48SQ6886 ICtm m 10164 I fil3 80 4Ü 71 10611 61 mOR 17 71 10064 11004 U 40 moe 11213 SO IlSll 11483 80 11608 11678 117 88 11H46 11006 38 I JQÖ6 84 13360 6G 7ft 13408 78 13880 19068 06 18049 10308 13840 OS 30414 13801 81 13710 88 66 18819 40 18947 00 14061 8S 80 14160 14958 91 14861 14488 06 14618 56 11704 141K 86 16Ü83 16179 16S31 00 16664 1660S 15741 S9 57 IBl Jl 18364 18410 00 18664 18818 1K4B 18868 77 18088 19076 19114 63 16884 75 19464 DS 75 10648 10680 10714 31 64 7 10866 10048 aa 7 30894 90433 64 90617 SB 90791 30618 5e Klasse 4e Lijst No 19571 f 70 ra z 19574 f 70 SMOEST Olympla Gouda 2 0 Om 2 uur stellen de partgen zich op onder leiding van scheidsrechter Domburg Gouda met 1 Oympla met 6 Invallers Velen verwachten een flinke overwinning voor Gouda Echter begint Olympla direct aanvallend en al spoedig wordt de Qoudakeeper aan den tand gevoeld Het eerste kwartier komen de Gouda menschen sporadisch over de helft terwgl de blauw witten vinnig het Gouda doel bestoken Ten laatste zwicht de keeper voor een pittig schot van Niftrik Na den aftrap blijft Olympla offensief optreden De middenspeler Dugm Is voor Gouda een groot struikelblok Gouda speelt slecht samen en het schieten Is ook minder fraai Na eonigan tijd weet Olympla uit een corner wederom te doelpunten Merkbaar begint Gouda te verslappen en alleen de achterhoede weet erger te voorkomen Voor rust komen geen doelpunten meer Na de thee blijkt Olympla voortdurend sterker bg Goud wil het maar niet vlotten Enkele uitvallen loopen op niets uit Dan komt Olympla weer opzetten Vliegensvlug drgft 0 middon voor door de aohterhoedo van Gouda de Gonda 8upportors vreezen reeds bet orgste maar op het kritieke moment zien we Niftrik en Tamse over het veld rollen Do scheidsrechter wgst penantje Deze wordt in keepers handen geschoten die corner werkt De booksohop loopt op niets uit Den goheolcn tijd blijven de bluuwwltton om hot Gonda dool zwerven doch do achterhoede bigft dien druk kranig weerstaan en gedoelpunt wordt niet meer Ëlndo komt met een welverdiende Olympla overwinning van 2 0 Gouda Is ons gisteren tegongevollan Zg kunnen echter heter Moed houden maar Bg Oljrmpla speelden Niftrik en vooral Duijm subliem De keeper on do belde backs allen Invallers hebbon ook kranig gewerkt De voorhoede speelde aardig samen alloen de llnksbinnen is te langzaam Gisteren is gespeeld B M T A D O 2 2 D F C Quick 3 2 ü V V H F O 4 3 H V V y O C 2 1 Sparta Hercules 3 1 Haarlem H B S 2 2 Uitslagen G V B Woerden II Olympla IH 1 1 Gouda II Struis I 0 5 Volksweerbaarheid K V V 0 4 Rechtszaken De wonderdokter de Haas De kantonrechter te Leiden heeft heden veroordeeld den ssg wonderdokter of profesBor De Haas vroeger wonende aan don Hangweg bij Leiden thans te Noordwijk aan Zee wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde vier malen ten opzichte van den sedert overleden patient De Leeuw te Boskoop tot f ÜOO boete sub 5 dagen hochtents De eisch van don ambtenaar van het O M luidde voertien dagen geleden viermaal tweehonderd guldeil boete of viermaal twintig dagen hechtenis INGEZONDliN Suiten verantwoordeli kfieid der Red Vluchtelingen Mijnhcur de Kodactour Wat wordt er veol godaan In Nodorland OOI het laed dor Bulglgohu vluolittiiiiigcn tt verzactitoQ I iloe tooul NederInuil op dit oogenblik dat d dichter gL lijk ttceU alri hij zingt Kt nt gij t laud waar wpouw hd woc waar d annoc nimmer hulplooH schreit Maar M d U laten do luzora en lezo rt fison ran uw blad e Q8 budenkan dat liüt olot allwn vr A du vluchtelingen ïljn liie om heui hoon waren Wolon ZIJ niet dat er ook onder eiguh stadgiinoot u dagelijks meerdero vluofattitiug4 n kotmm Vluobtolliigen d c o zoo gaami In den aanstaandcfi winter db koude willen ontvluchten Doch holaas de middelen ontbreken Hier ontbreekt een kachel daar een deken of warme llloeren vooral Toor vrouwen en kinderen ja voor kind TOQ vooral Doch helaaa In deze droeve tijden kunnen die vlucbtt liug n zich niet hot noodlge aanschaffen Iloe dikwijls komt een Moeder een kijk c nemen In het H rokkenhuls of zij daar kan krijgen voor het welnigti wat zij over hoeft datgene waaraan zoo groote behoelte is Doob ook bel Hrokkenbnts kan niet helpen Stadgeuooten wil gij niet een denken aan onze arme vluchleilngcn f Wilt gij uw kleerkast niet e ns nazien of IJ nlot t een of ander te uilwKm heelt f Moge ook hier do dichter gelijk hebben I ü dankend M d II voor do plaatalag Met achting Uw lezer V Gouda 2 Nov 1914 MARKTBEHICHTEN Veemarkt Rotterdam Vette Oasen en Roeien goeden aanvoer prijzen waren voor Iste kw 43 2e 38 en 3e 32 cent per half kilo Vette Kalveren redel aanvoer Iste kw 32 2e 28 3e 24 cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer late kw 32 2e 30 3e 26 cent per fafttf kilo Bchapen en lammeren goed aangevoerd Handel in vet n ie in de Iste kwaliteit goed mindïre soorten traag vette kalveren met rodeüjke omzet prgzen als vorige week varkens was de handel langzaam prijzen als vorige week acfaapon en lammeren mot redelijke omut Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologlsoli Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 767 8 te Hernosand laagste stand 752 3 te Vliaaingen Verwaohting tot den volgenden dag Zwakke tot matige Znld Oostelyke wind nevelig tot haïfbe olkt wellicht eenige regen zelfde temperatuur Laatste Berichten Aan het Westeiyk Front PARIJS 2 Nov Het communiqué van gisteravond 11 uur luidt Van België in het geheel geen nieuws ontvangen In den loop van den dag is de vgand na heftige aanvallen teruggeweken In de omstreken van Llhons 3o Guerney en Santère de Vallly aan de Alsne on In het bosoh van la Qrurle in de in de Argonne Ton Noorden van Sonain maken wij voortdurend langzame vorderderlngen In de Vogezen zijn wg aanvallend opgetreden en hebben de hoogten Salnto Marie veroverd LONDEN 2 Nov De Daily Cronlclo ontvangt een telegram uit Havre meldende dat het terrein dat onder water is gezet door de Belgen zich uitstrekt tot by Pervyae waar de Duitachers in de modder zitten Elders slaagden de bondgenooton orin de Yperleo over te trekken Do Duitsohers hebbon Bischote moeten opgeven maar weten zioh nog met groote moeite in hun posities aan de Lye te handhaven De Dullsobers in Balglt MAASTIilCHT 2 Nov Te Luik mrtrokkt D glutonm van hlor lO OüO man □ anWrlu lu Iü rtchtiii HrusB l Uut waren V rijwllligvra joQgvoB vm 17 4 18 iaar Dok kwauivn hier 4Ü0 luaa artlllerlstea KSQ met hun stukken geschut Dexe gaan naar ManoDTlUlers IIUKY 2 Nov Men hoort hier uil de i iclitiog NauioQ kanongebulder De DultMcliere zijn in Namen druk bcsig mot ver titrklngen aaa te leggen en loopgraven tl maken Dok zljo zij druk Iwzig met laHchteten vao kanonnen Mco verkeert In Naitiua In een gelaagde stemming IIOI Y 2 Nov Zaterdag kwamen hier 14 lange goederentreinen met amunltleaan Elke trelu had ongeveer 60 jvaggons ZIJ gaan naar het front la Noord Fraakrljk VHSSINOKN U Nov Het kanongebulder In de rlütitlng Ostoadu was glsteroa ontzettend Ue hulxen trillen en de ramen riukolen l e nieuwe ksnoanen Mm Bolnt ons uit DKLFZIJL Onto eorrt Mlion lent selul ons dat eeo der ulcuwe 52 o M kaiioanou gisteren naar het ellaiid Horkum la overgebracht Dultsohland en Turkge LONDEN 2 Nov De Times verneemt uit Kopenhagen dat Duitschland een oorlogsbydrage van 2 10 raillloen aan Turk je heeft gegeven liechten op uitvoer van abnormaal In prijs gostegon goederen Naar wg vernemen is het bericht omtrent de plannen van een te heffen uitvoortecht onjuist en hooft het daardoor aanleiding gegeven tot allerlei vroes bij Nederlandsohe particulieren on handelaren waarvoor geen reden behoeft te bestaan De bedoeling is naar ons wordt modegedoold niet een uitvoerrecht te heffen van alle artikelen maar alleen van die welko tengevolge van den oorlog abnormaal In prijs z n gestegen Bovendien zal er voor worden gezorgd dat degenen wier product wel In waarde gestogen Is maar die toch daardoor geen winst behalen omdat ook hun productiekosten zijn verhoogd van deze belasting zullen kunnen worden ontheven De bedoeling Is dus uitsluitend hun t troffen die door de buitengewone omstandigheden byzondere voordeolen genieten De Belgische Vluchtelingen Zondagmiddag arriveerden te Den Haag per auto van uit Antwerpen de heeren Louis Franok voorzitter van de Intercommunale commissie en de senator Ryckmans ten einde eenige zaken betreffende den terugkeer van de Belgische vluchtelingen te regelen De heeren zullen vandaag weer naar Antwerpen vertrekken De Compagnie dn Qaz d Anvers verzoekt ons onderstaande bekend te willen maken Indien er bedienden of werklieden onzer Compagnie zich tot U wenden dan zoudt gij ons ten zeerste verplichten hen te willen naededealen dat wij bet werk hervat hebben as dat wij hen allen zoo spoedig mogelijk aan het werk verwachten