Goudsche Courant, zaterdag 7 november 1914

vecht waarin de Fransnhen zw ro verliezen hebben geleden een bojangiijk steunpunt in het Brnle bosreh ten zuidoosten van St Mihiet veroverd Aan het Oostelijk Front In Poh n on Galicie PAEIJS G Nov Van Fransche zijde Naar officieel wordt medegedeeld hebbon de Russen een groote overwinning in Galicië behaald PETROGHiAD G Nov Volgens telegrammen in den avond van 5 dozer uit Lemberg ontvangen wordt gezegd dat aldaar het bericht is ingekomen van de inneming van Taroslaw door de Russen en dat 50 X kiïjgsgevangenen gemankt zijn Naar gemeld vi ordt hebben de Oostenrijkera in de laatste dagen dag en nacht hardnekkige aanvallen gedaan waarbij zij eon artillerievuur ontwikkelden van zulk een helsch aanzien dat hot schijnt alsof dit hun uiterste poging is Echter hebben de Rassen de aanvallen van den vijand krachtig afgeslagen en hebben zij diens anhopigen tegenstand gebrokeri Up het oogenhlik trekken do Oostenrijkers vluchtend langs de San terug In het Oosten De strijd om Tsingtau T iciO G Nov Officieel Do Kngélscio verliezen bedragen 2 dooden en 8 gewonden waaronder 2 majoors de Japansche verliezen bedragen 200 dooden en 878 gewonden Het bombardement van Tsingtau wordt voortgezet Üe vliegtuigoil hebben bommen geworpen en circulaires verspreid waarin aan de bewoners den raad gegeven wordt om niet hf n de krijgsverrichtingen deel te nemen Tsingtau gevallen TOKIO 7 Nov Tsingtau is door de Duitschers aan de Japanners na hevigen strijd overgegeven De krijgsverrichtingen ter Zee De Duitsche strooptocht op de Pjngolsche Kust Omtrent de verschijning van Duitsche schepen op de Oostkust van Engeland in den vroegen morgen van Dinsdag 3 November meldt de Times dat de aanvallende scjieepsmacht bestaande uit eonige snelle kruisers vergezeld van torpodojagers niet langer dan ongeveer 20 minuten binnen Britsche wateren zijn geweest Het feit dat de nadering van hot eskader onder begunstiging van den nacht aan de Engelscho verkenners onbekend is geble v en behoeft volgons het blad geene bezorgdheid te baren daar het goval zich voor ceno grootere macht vooral wanneer daarbij trahsportschepen voorkwamen geheel anders zoude worden Bij de uitgestrektheid van het kustgebied dat te bewaken valt is het doorsHppon van enkele schepen niet altijd te voorkomen maar het feit dat de kanonneorboot Halegon die te Lowestoft voor bewaking der kust gestation neerd was den aanval dadelijk met draadlooze sejnen meldde bewijst dat de uitktjkdienst op haar post was De beschieting van Yarmouth bij deze gelegenheid die de Engelschepers in groote mate bezig houdt heeft ia werkelijkheid niets andera beteekend dan dat vermoedelijk alleen bij het vuren op de Halcyon een aantal schoten in de richting der stad zijn gedaan de projectielen kwamen echter alle in zee meestal niet minder dan twee mijl uit de kust terecht Na den terugtocht der Duitsche schepen zijn twoe Kngelsche stoomvisHchersvaartuigen en zooals reeds gemeld de onderzeeboot ü 5 op door Voor de v le blijken van b langstelling ondj vonden bij hoji i overlyden vkn cfÉae lieve Moedef betuigen wij onzen hartelijken daufc Familie DE JOlfö Lazaruslcad 1 1 j filajiatogen Paardenioten i i si bij Anion Coops Drot St Wijdstraat 29 Tel 328 barnes Hasrwamohen met Electr droging Aparte Salon Leverïaig van alle Boorten HAAK WriRKKN IBAJLT A E JIOMCi Coiffcinr Oosthayen 31 Medicinale Levertraan Lofojidinsche Leeertraan van Draisma van Valkenburg Drogisterij Westhaven 11 1h WOLFF k C zich naar het vertrekpunt der Hollandsobe treinen begeven Het onderzoek gebeurt niet alleen door inzage te nemen der papieren maar door een streng doorblikkend aankijken van geheel den persoon Het komt er dan voor die jongens op aan bij de weinig vriendelijke ondervraging die hierop volgt contenance te houden Een 21 jarige jongeling die zich jniat vóór mij aanbood mocht eerst door toen de waclit zich met atrak g icht vengiste dat zijn opgave van geboortedag en jaar geheel strookte met die door de papieren vermeld Velen die niet afdoende anlwoor den knnnen of wier papieren twijfül overlaten worden opgesloten in een houten loods opgetimmerd nabij de vaart Alles doet veronderstellen dat de niet dienstplichtigen spoedig losgelaten zullen worden Welk lot ondertnsschen den anderen tfT wachten staat is nog niet uitgemaakt Veel onrust brengt deze maatregel onder de bevolking Weenende moeders staan wachtend rond de houten afsluiting en verbreiden het nieuws onder de talrijke voorbijgangers De tramdienst naar den ijskelder halte dei Hollandsche treinen is sinds beden terug in werking Twaalf openbare eetzalen voorzien in de spijzen der behoeftigen De herhaalde pogingen der Duitschers om een brug over de Schelde te leggen zijn tot hiertoe wegens de kracht van den stroom mislukt Thans worden proeven genomen ter hoogte van Burcht Bij het wegbrengen dezer berichten ontmoet ik in de middenstad een vyftigtal jongelingen omringd door oen sterke Duitsche wacht Zij komen uit de richting van Merxem en worden volgens het zeggen der menschen naar het stadhuis gebracht Ër is groote ontroering onder de volksklasse HAVRE 6 Nov Reuter Part N R Crt Officiéele Belgische mededeoling van vanmiddag hslf twee De vijand heeft op het front aan Yser hoegenaamd niets ondernomen en zich bepaald tot een zwakke beschieting van onze linies Ënkelijke vijandelijke afdeelingen die van machinegeweren voorzien zijn houden nog den linkeroever der Yser bij St Joris en Oud Stuyvekenskcrke bezet De Duitschers hebben langs de Belgische kust tussohen Middelkerke en Zeebnigge ver lcheidene batterijen van allerlei kaliber en infanterie posten opgesteld Op het front van Dixmuiden naar Bixsohoote hebben de bondgenooten terrein gewonnen De Duitschers hebben verwoede aanvallen gedaan in de richting van Bixschoote St Ëloy en Wytsohaete die alle zijn afgeslagen TuBSchen Wytschaete 10 K M ten zuiden van Yperen e i Meessen Hessines hebben de vooruitdringende troepen der bondgenooten den weg bereikt die dese beide plaatsen verbindt In Z u i d W t B e 1 g l e if ien pari eorresp van de N li Crt wint uit Terneuzwi de volgöndt inlerea Rntu bljxondorheden omtrent d n touHtand in i n om Kouswlaere Ten üuiden en Zuidoostt n van Kouflsclaero h ben de iJuitsohers t geo het eindeder vorige week getracht een ItostltiHtnguit te lokken ni t zij op iyn Nieuw iüori L ixinuLdeii hun pogingen oui doorte breken zagen mislukken Uroote luas m r troepen werden in de richting Kouhüelaere gezonden Ook de OostenrijkHche hulptroepen zijn nabij Rousselaero in lietvuur gubracht Duitsche artillerie hadstelling g nomon ten Zuid m van Wenl lioBwbeke on onderhield dagonlang eenheftig vuur dat m nachts oenigszinH inkracht verzwakte uiaar niet werd ondetbrokwi Tegenover do Dullache artilleriehadden evenwel de bondgtaiooten eveneensetHi groote massa artillerie In het vuurgebracht zoodat hier het gevocht zichbijna uitHliiitend bepaalde tot een duel vanhet geschut Wol doed de Duitsche infanVrio nti en dan een aanval maar dezekon nhnmer word m doorgi zol en wirdtelkenu liekoclit niet zoor aware verliezen De Duitsche liUantorio heeft stelling in loopgraven waarin ziJ omstlg to lijden heeft van ln t geschutvuur der tegonitan derH Untzrtlond zijn de verlie i dio niet meer voldoende kunnen worden aangevuld door verscho troepen daar do noodige rePWTves ontbreken De Duitschers vcrbergim hun verliezen zorgvuldig Dn t wouden die nog vervoerd kflnnon worden lran portcert men naar Gent Anlwerpw Tïrussel I euven en Aken Te fJwit zijn alle lazaretten vol evenals lo UoiiBSHlacre De teraardobcstelllng der dooden heeft s nachts plaats Niettegenstaande de enorme vorliozen ziet unm slechts weinige treinen met hot Roodo Kruietee ken Dit verschijnsel werd me verklaard doordat ikzelf als gevang ie dor Duitschers onder bewaking van tweo andhtommionnen reisde met een trein die geen Roodo Kruis vlag droog Toch was üok deze trein vol gewonden Het Bevecht ten Zuiden van Kousselaere nam toen üt er wa eeo voor de Duitflchers Ingezonden Mededeelingen Eleg ante Mantels o ii o g alsook in offon Diiigonaul Ratinó en Zibeline Stoffon Korte on lange Modellen 5 0 e 90 f 7 7b f l7b f lO Tfi 12 75 14 75 f 10 7 5 f 9 7 em tot H9 00 J M tAle in Pcluche Astrakan imit PersiAWaire manieiS r Foulé Laki n ZibelineStoffen ook voor de meest eorpnlente Dames in groote keuze voorhanden Da M BaB M als Dames en Kinderen negenmailKtïla watordiohto Shower proofstoffen geen gummi voor kinderen vanaf f 7 25 voor Dames vanaf 8 75 tot 29 76 tot de grootste maten voorhanden Oummimantels Lodenmantels Schoolcapes in groote kenze entogen zeer voordeeli e prijzen voorhanden 5Ü Hoogstraat 347 hoek Spui Rotterdam otignnslige wending Hun positie werd onlioudbaar Ik ben tot bij de stelling van Ie artiilerifs ten Zuiden van WestUoze licke geweest Door iiet overstelpend vuur dor tegenstanders moeet telkens van stelling worden veranderd maar elke nieuwe stelling werd door dr i ransche en t ngolsclie vliegers die stw de hovon hot slagveld zweefden spoedig weer ontdeJct llurtiaaldelijk zag ik de vliegers lieschioten met gesehut mitrailleurs en ook mot op automobielen geplaatste kanonnon die liestemd zijn om de vijanden in de lucht te bestrijden maar eenig resultaat van de beschieting zag ik nimmer Van de iroiifcti len dor If ranBche vfa l ngelsche artillerie waren er slechts heel weinige du niet ontploften De uitwerking was enor i Van een rakele hatterij was reeds tieu iiiuniten nadat zij een nieuwe Btelling Imd Ingenoumn de helft dor fatukken onbruikbaar Van de bedieningsnianschap e i wa i drievierden govallen Ik lievond uu nabij eon gedeeltelijk verbrand huis op H n afstand van ongeveer 250 meter van de batterij die tusschen een groep boomen was opgesteld Van den tegenstander was vrijwel niets op te merken Ijehalve nu on dan het even lichten van oen uurstraat Duidelijker word dit toen de cheiiiermg begon te vallen Ook bejaarde landetormmannen waren door de Duitschers in het vuur gebracht en velen hunner zag ik gewond passocren I en gehaard landstormiuan die in het onderlijf getroffen was door een granaatscherf schreide terwijl hij op een U aagbaar werd w ggehraeht als oen kind en riep om zijn moeder Anderen lagen blt k on stil mot gesloten oogon als waren ze reeds overleden I en lichtgewonde die uit de vuurlinie kwam vei telde me dat do Duitachors van hun dooden borstweringen maken Het dorp Wesl Kozebeko lieeft zeer veel geleden en van de liewouers is er niemand mi r gcl leven De DuitscTiP divisiestaf die zich Ie l hielt bevond is hcdon naar Qent overgehriicht ÜS K M oostelijker In den rug van hun léger zijn Duitsche troepen ho4s gewooat veldversterkingen op te werI on maar deze arbeid is gestaakt daar alle troepen die eonigazins vrij gemaakt konden worden in do vuurlinie zijn gebracht Aan don linkervleugel van do iiilgestri kte Duitsche linie zijn troepen Ier versterking aan den rechtervleugel onllrokken en er zijn thdns in WeslV laandertm troepen die reeds bij Sedan vochten hlzassor soldaten bevinden zich te Aalst ra de sleuiming onder hen wordt steeds alecliter IV lent is do Imrgerwacht opgeroepen togen Dinsdag om poliliedii nst te doen wat ten gevolge heeft dal weder vele leden dor burgerwacht naar Nederland vluchten Om den uittocht der Belgen naar ons land 1 togen te gaan verspreiden de Duilschers hel gerucht dat niemand mei r in ons Iftnd wordt toogelatm I e stad Kousselaore heeft veel geleden van hH bombardement door de Duitschers maar ook door brandstichting Do Duitsehorfi hewwrden dat de burgers zouden hebbitn geschoten Volgens verklaring van liUe personen die ik sprak waren het evenwel Kransche cavaleriston die in de stad op te iJuitschera hadden geschoten In het geheel zijn te Koussolaere 43 bur ger doodgeschoten O a zijn in brand gpRtoken een groot heerenhui op het Roditnliach plein ven groote hoillzagorlj de olieslagerij van Hostes een kleinere olieslagerij drie molens on de pastorie van de Mariakerk leheele arbeiderastxaton zim In de vlamiaen opgegaan De Mariakerk zelf heeft van het bombard ient 7 wa te lijden gehad oen der allaren is totaal vernield van de beschilderde ramen ii weinig overgebleven beeidengroeptm zijn Kwaar I escliadlgd het standbeeld van Altirecht Kod mbach op h t Rodenbachplein heeft M u granaatscherf boven de ree hier linie BDRLIJN 6 Nov fWolff ofBcioel N E Crt Het groote hoofdkwartier deelt vanochtenn mede Ons offensief ten noordwesten en ten zuidwesten van Yperen maakt goode vorderingen Ook bij La Basseé ten noorden van Atrecht on in Argonne hebben wij terrein gewonnon Onze troepen hebben na © en ge de Duitschers gestrooide mijnen geloopen en gezonken met verlies van een groot deel dor bem inuing Het hoapitaalschip Rohilïa LONDEN B Nov Heden heeft een onderzoek plaats gehad naar het ongeluk met het hospitaalscfaap Rohüla De kapitein verklaarde dat het schip voor Whitby op een mijn stoote on hij genoodzaakt was het op het strand to laten loopen om de opvarenden te redden anders zouden allen zijn verdronken daar het schip zwaar beschadigd was Brieven uit de Hofstad CCLXI Er is indertijd ook hier ter stede zooals in zoovele andere plaatsen een voreeniging gesticht waarvan het schoone doel was de kunst aan het volk te brengen De Haagsche voreeniging had zich op het allerbreedste standpunt gesteld en als devies aangenomen jKunst aan allen Wij zullen over het theoretische nut en het practisch effect vq n dezo vereeniging niet uitweiden doch wij wilden een typisch Haagsch verschijnsel aanwijzen Het aantal leden Ipestond nl voor een zeer groot deel uit personen voor wie qeze vereeniging heelemaal niet bedoeld was Dezelfde menschen die men heel chiqiio gekleed Zaterdags op hot Mengelbergconcert ziet zitten waarvan het lidmaatschap ongeveer vijf en deBtig gulden s jaars bedraagt ziet men den volgenden avond in hun huiscostuim op een voorstelling van Kunst aan allen waarvan zij minimum leden a twee kwartjes zijn De verschillende toon eel vereenigingen hebben in Kunst aan allen terecht een geduchte concurrent gezien on zijn nu begonnen zolf z g vo ksvoorstellingen te organiseeren Opzettelijk om eens goed gade te slaan welk publiek deze volks voorstellingen bezocht zijn wij er eens hoen getrokken En ziet t was of wij bij Mengelberg zaten Ér kwamen er met auto s heengereden Ziedaar nu hot typisch don Haag Mot een auto naar een volks voorstel ling van twee kwartjes op z n duurst Maar dit is een feit dat zelden zulke volle zalen worden getrokken als bij dergelijke voorstellingen Bovendien ia de stemming die er heeracht bijzoader opgewekt Het publiek is welwillend mild in zijn kritiek en toegevenfl Wie naar de Fransche Opera is geweest drie on een halven gulden heeft betaald voor één plaats stalles kan nimmer zoo voldaan huiswaarts koeren als de ander die voor zijn halven gulden een volksvooratelling heeft bijgewoond Zelfs de Haghespelers die het in denHaag schijnen te kunnen uithouden geren dergelijke goedkoope avondenon ook zij verheugen zich in een grooteopkomst en veel succes Aan het uitgaan zou men al in het geheel qjet meer bespeuren dat er toch zoo n geweldige crisis heerscht tengevolge waarvan dagelijks duizenden en duizenden guldens minder gorden verdiend Het vrij onverwaohto aftreden van den Minister van Financiën heeft in alle kringen oen oogenblik de volle aandacht op de taak der regeering getrokken Men beseft allerwege dat deze taak uitermate zwaar is en men acht het algemeen heel begrijpelijk dat men thans op de meest bedreigde plaats van onze regeering den krachtigsten persoon wil stellen die het best tegen deze zware taak zal opgewassen zijn En onder de huidige omstandigheden zal er in ons land wel geen verschil van meening bestaan over de vraag wie dit alleen kan zijn Reeds is het koninklijk besluit verschenen waarbij is bepaald dat de sociale aangelegenheden alle van het departement van landbouw naar dat van financiën verhuizen De heelefinanoieele regeeringstaak komt dus te liggen in handen van minister Treob De landbouwers knnnen nu ook tevreden zijn over deze wijziging Bij de zware taak die op minister Treub rustte dreigde alleen de belangrijke tak van landbouw in den druk te komen Deze zal nu berusten bij een man die in de land bouw kringen even algemeen als een bij uitstek deskundige geidt als minister Treub het in de financieele is Hot Kabinet Cort v d Linden g A zijn tweede jaar in onder nog donkel der vooraitzichten dan het eerste To h is iedereen vol moed dat het za j elukken goeden koers te houden oindat zich nimmer de omstandigheden als thans voordeden dat nl de StatenGeneraal zoo bij uitstek meegaand zijn ÜHet onderwijs liier ter stede lijdt geducht onder de gevolgen der mobi lisatie die met zich bracht dat vnrBchiUendo scholen nu al drie maanden door soldaten als kazerne worden gebniikt Men is echter naar wij vernemen bezig aan den buitenkant der stad loodsen te bouwen waarin een groot deel der hier geplaatste militairen zullen worden ondergebracht waardoor weer verschillende scholen voor het onderwijs beschikbaar zullen komen Thans wordt in vele scholen in twee afdeelingen onderwijs gegeven Van 8 12 en van 1 5 uur Natuurlijk brengt dit vele bezwaren met zich Het dagelljksch bestuur onzer gemeente is echter druk in de weer met te zoeken naar een betere oplossing die meor in het belang van de schoolgaande jeugd is Men wil daarbij or aan ontkomendat inkwartiering nood kelijk ia Trouwens daarop zijn wij thans allorminst gesteld HAGENAAR Advertentïën Heden overleed in den ouderdom van 66 jaren na een kortstondige ongesteldheid onze geliefde Zuster Tante en OudTante Mej JOUNM HEIENI MiLLEfi Namens de Familie I Wed H W F BolsTE Gouda J H V d TOBKEN H VAïP ZANEN Ij MUIREE Haastrecht 5 JNfvember igU etneenp kennis gevmg $ Vooil de talrijke blijjten va belangstelling 1 bij de geboorte vanonze tweelidè ontvangen botuige wij jnzen h elijken dank I L D MAN VBEÜMHü EN i E VAlif yREÜMINGEN STOPFRlth öónda 7 ll 14 IERLIES uw HOOFD NIET lijdera aan asthma borst keel of longaandoeningen als gij vergeefs genezing gezocht hebt Gijz ijtnog niet genezen omdat gij het juiste geneesmiddel nog niet geprobeerd hebt Gij zult stellig genezen als gij de wondervolle onovertroffen Abdijsiroop gebruikt de redder der longen De Abdijsiroop stelt zelden teleur schaadt nooit ontelbare borstlijders danken dan ook aan de Abdijsiroop hun gezondheid Als gij kucht hoest of verkouden zijt voorkom dan ernstiger volgen geneest U iLJl terstond neemt de jin 1l onfeilbare Als gij lijdt aan astlima infiueaza bronchitis slymen kinkhoest borstkeel of longaandoeningen en gij will snel grondig en blij vend genezefl neemt dan de onovertroffen slijmeplossesd zuüerenil borsMeM Per flacon f L f 2 f 3 50 Eischt bandteekening L I AKKER Rotterdam Alom verkrijgbaar BAZELTJES VOOR DE KEEL 10 20 40 en 60 ets per doos ANToS COOPS Drogist Wydstraat 29 Tel 32a iv KEBKERAAD der NED aERV OEM te GOUDA maakt be i dat do STEMMING voor II jeiAditigden in het Kiescollege lier isemeente zal plaats hebben op iiiiiiÉi i Kovemlier 1914 val 10 10 nar n m in de Consistorie en de Kfirkvoogdenkamer der St Janskerk pe Candidatonlijst is aangeplakt B t Kerkgebouw De Kerkeraad voornoemd B OANNEGIETER Dz Praeaes 1 W BERKELBACH v o SPRENKEL Scriba Soepkokerij lokaal KeijzerstraaQ Dö Commissie van bovengenoemde inrichting bericht dat zij eerstdaags zal rondgaan tot het plaatsen van SOEPLIJSTEN 0y neemt de vrijheid bij hare wel dftdige Stadgesooten aan te dringen op ruiine deelname in dit liefdewerk vooral ook omdat deze winter vooronze minderbedeelde Stadgenoot meerdere steun zal noOdig ijn danin gewone omstandigheden het gevalre fl iflv Namens het Bestuur C VAN BEÏIKEL Voorzitter C A B BANTZÏI ER Secretaris niepwe schouwburg So4eteit ioks OENOEGEN Dotiberdat 12 N Mnber 1914 Directeur 1 D i KUS DEN Voolstolliüg in ji i jAbo iiiom nt GLoil ïooneelspel iri 3 Mfflrijveh vaf WILLEM ADfeÜANSE Aanvang 7 uui Voor entree der Lellen en hubne fauisgenooten zie men de Programma s Entree voor Vreemdelingen f 2 per persoon Loge Stalles Balcon Militairen tijdelijk in Öouda geintroduceerd volgens het Reglement worden gelijkgesteld met leden Niet I den inwoners van Gouda hebben geen toegang dan op de Galerij Entree voor de G atev zoowel voor Leden als Niet Leden inwoners van Gouda 40 cent per persoon Kaarten daarvoor zijn verkrijgbaar bij den Buffetchef der Sociëteit en kunnen plaatsen besproken worden a 10 cent op Woensdag 11 November van 10 12 en 2 4 uur en des avonds aan het bureau BOKTSTfiliLKnr Door tijdsomstandigheden te koop eenigo prachtige BONTEN en MOFFEN van groote waarde waaronder Vossen en andere mooie soorten voor flxtra lage prijzen Proveniersstraat 19b benedenhuis Rotterdam geen winkel Te bereiken laet Ujn 6 Bij tooning dezer advertentie vergoeding van reiskosten TELEFONISCH aangesloten onder No 390 Fotografisch Atelier s DE KRÜIJS WESTHAVEN 10 KÜ STTANDE met en zonder gehemelte plaat vanaf f 2 per tand f35 per gebit PlaaUing zonder pijn en met Kbriftelijkt en langdiuige garantie 12 Tandarts J T ORTH Zn COOLSINOEL 30 ROTTERDAM Het Bonthuis i lloogÉaal326MiaovelllarlilsleGgl vestigd de aandacht op zijne enorme sorteering Pelterijen vanaf de goedkoopste tot de fijnste genres 50 Zeep iage doch vaste prijzen Voor elk stuk bont bij ons gekocht wordt gegarandeerd Repai alies aan alle soorlen Bontwerken Een goedkoope Brandstof dS onze iniRpTHRACIET I Pp s f 1 20 pep H L loh Déssing A Co Tel Interc 143 oor OOSTHAVEN 26 fl iJSÏeeilt Uitsluitend J oc I Sc éeiYf verpakte Thee ll ji I j IJ ly j i GroenmaWktf35 pen H pg N OEOARANDEEW E KWALITEITEN C ui Parapluies Pelterijen Hoogstraat 304 Rotterdam JOERP05T 5IBAR GOUDA De Kleine Winst IITRECHk Telefoon lntercomtnunaai 384 itmnu If Speciale inrichting ti t het vervaardigen van weri maiisgoederenenbedrijfskleediiig Lage priizon vMte prijzen it i i e d ft contant soliede goederen prima afwerking J Het NIANTEL MAGAZIJN Maison MODERNE is VERPLAATST van NoordWaak 81 naar KORTEHOOGSTHAATIO tegenover de Passage ROTTERDAM mr M MMii de Noumuléji jd de i Elalaoes Kachelzeilen Kachelrekjes Kachelstoffertjes Kachelblikjes Kachelborstels Spanramen Stofzuigei Roiwegers Cocostapijt Japansche Matten J H Ki om Z0011 Tel 333 Wijdstpaat 27 Depot Palthe Davo Linoleumwas vanaf 30 cent G van Diest Haastrecht ONTVANGEN de nieuwe voorraad pi FM c l tarpÉo ieljes ita in Éerse soorien en LllilLËIIMS ZeilsD to liooleuiiis worden gratis gelegilj g g levert eo maakl alle sooéd GOIIBIJIEII MUm BEDDEN m S D O Vraagt Stalen en Pr zen 30 f 1 if Fobnh At WJansen N4 Aanbevelend G VAN DIEST