Goudsche Courant, maandag 9 november 1914

d3e Jaargang zij bij het aangaan van oen verbintenis reeds ten allen tijde ter be achikking van de militaire aatoriboiten zouden moeten zijn Het is echter de bedoeling der Regeoring dat goen militair gebruik van de Landatorm afdoelöhgen zal Worden gemaakt vóór ihiff ons land onverhoopt zelf feitelijk in den oorlog zal zijn betrokken en dat alsdan van do diensten dor fjandstorm afdeelingen uit den aard der zaak niet langer gebruik zal worden gemaakt dan het lands belang bppnflldetijk veroisoht en niemand alzoo aan zijn dagelijkachen werkkring zal wordon onttrokkon voor en aleer ons land zelf in oorlog zal zijn öb alsdan handelen befh ijf voor een groot deel van zelf zullen stilslaan Daar nu tleoefeningen kunnen worden gebonden in de vrije uren d w z na afloop der dagelijkscho werkzaamboden zal zulks voor velen goon beletsel zijn oen verbintenis als bovonbodoeld aan te gaan Hoeveïen toch zijn er dto zich gaarne beachrkbaar zouden willen stellen doch niet weten hoo zulks te Hoen Mocht dan ook zoo n vergadering hier plaats vindön dan vertrouw ik dat vele Oouwenaar i na bekomen inlichtingen een vrijwillige verbinteni s zullen aangaan In hot begin van Augastu =ij l werden oproepingen gedaan tot vrijwiiligo oefening in don wapenhandel Deelnemers waren er toen voldoende doch ik meen dat doze oefeningen zijn gestaakt uit gebrek ann localiteit en onderwijzers Waar echter fhanu allo f woer boter ia gerogeld zal dit toch geen bfletsel hier raoer kunnen zijn lloponde dat dit schrijven het gowonsuhte doel zal l ercikon verblijf ik Hoogachtend £ Jcit oud Gediende Gouda G November J914 BrRGERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 6 Nov Jaoobns Tlieodorus Georgins z v G T van Rliijn en J J Olathoorn ONDERTROUWD C van Horzen te Boskoop en A Kloot P Spee en M C Jongeneel OVERLEDEN 6 Nov Corneli i do Jong 19 j Aamlielea De JÊnutbeleuaealf van Apotheker BOOAfl geneest spoedig in euuitwendige bloedende en blinde Aambeien Het jeuken bedaart spoedigPrija per potje 50 et 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Pa WOLFE Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLPF Korte Hoofdsteeg 3 Laatste Berichten Ie Oualiteït WESTLANDSCHE BLAUWE Kasdruiven 40 et pep 5 ons Aanbevelend I en 12 e M mortinr buitg iiiaakl l AltlJÖ 7 iNoY Bij Arraa werd con zwaar Duitsclj iiiortior van icu iialilaiiv Jrein door Jenoraal French buitgemaakt Zo4 ftagens waren noodig om dozi buit U vervooron Ook werd eon groot lioe Men nioidt omi uit OOSTBURG Sedert j l Woensdagavond hoeft men hier gt en Hchioton moer van hot Orlogötorroia nabij tJslonde noch van do oortogaschepen meer vernomen l oordien dogronzon nauwkeurig Ijowaaki worden en gee iiu nscli moer doorgi laton wordt noch uiR I Mgiii noch uit N dorland verneemt men gw n bijzonder lieden mwsr Al wat men hoort beruHt maar op losso grond en kan men er niet ht4 nrinsto goloot aan hechten BI RLIJN 6 Nov Van Duitscho zijdö I iiitonant Caapara en eorate luitenant Pos zijn volg ma oon boricht van de Bapaum r Zoltung am Mittag ala eerste J iüt scho officieren in doz cn oorl og over kanaal tuKschen Calal gon Zij wierpen twee hommo kuatverdodigingswerk vlak Woaïtóijk BKRLIJN 6 Nov Officieel Volgens medodoolingwi van den Generalen staf ia op het Oostelijk oorlogaterroin niets van belang voorgevalloB 0lf e WKKNKN 6 NovT Offieiool Het hoofdkwartier meldt dat fn het Noorden gisteren niet govochtwi Is In Riissiach Toien en in Galiclë hebben de troepenbewegingen volgens het vastgoatolde plan plaats Niettegenataandü dw op hot front ingenomen gunatigo posities is door don alge loenen toestand eenig terrein aan de Kuapen tijdelijk prija gegeven TOKIO 7 Nov Officieok Het centrale fort van de voomaamete vordedlgingalinie is door 2 compaj iën infanterie en een afdeeling gonlo voor de inneming Tan Tsingtau te middornaclit genomen 200 gevangenen werden gemaakt PARIJS fl Nov Officieel De slag woedt in het noorden nog altijd even hovig Wii zetten ons offonalot voort in de treek ten ooaton en twi zuiden van Yperen Veracheidene aanvallen der Puitaebers zijn in de atreek Atrecht tot aan de Oiae afgcwlagen Hel dorp Boupir hebben wij heroverd op de Maaahouvels en ton oo ton van Verdu 1 bobben wjj eenigo loopgraven veroverd LONDKN fi Nov Otficiocl Ten zuiden an iHxmuidon drijven wij d Duitachers langzaam maar voortdurend terug de mist bemoeilijkt ons werk De aanvallen van den vijand zijn niet m or zoo krach Ternauwernood ontsnapt De Katwijker logger Martina XiaJ Hot Hottt rd Tooneelgczelschap directie P D voii Kijedon zal opvoeren diorie LoOBflotspot in i bodrijven vau Willem Adiiaanse wAariu wij onze belconde Kotterdauiaclie acteure en actrices weer zul Iim zien optreden ITot programma vermeldt o a de namen Mevr van Eijsden Vink Mevr TarlaudKlein Nico de Jong Fritz Tartaud LouIb ChriBpijn Jr Henri Morriön Dit toone atnk werd elders zeer gunetis t eoordeeld Ontspanningslokaal voor Militnircn Do heer G H Woatbroek te Stolwijk zal op Woensdag 11 Nov a s ia het Ontspanningslokaal voor Militairen een voordrachtavond geven waarvoor oen aardig programma ia opgesteld Ue Militairen hebben ook op dien avond vrij tongang tot hel lokaal De Kerkelijke Verkiezing Wij vestigen er de aandacht op dat de gelegenheid tot stemming voor de gemachtigden van het kiescollege Maandag a s is van 10 3 en van 7 10 mir In de advertentie van de kerkelijke kieavereonigingen ataat abiisievplijk 102 en 7 10 Hoei en Zeilvereeniging Gouda De Roei en Zeilvereeniging Gouda zal met ingang van morgen 9 Nov tot nadere aankondiging haaf clubgebonw stuiten Soepkokeri Koizerstraat Het bestuur der Soepkokerij lokaal Keizerstraat zal dezer dagen rondgaan tot het plaatsen der aoeplijston Men zie de advertentie in dit blad Het Militair Muziekkorps Do mobili atio heeft bij het vele ongewensohto dat het gevolg er van is ook do goede zijde dat in dezo gemeente een militair muziekkorps is gekomen dat in den korten tijd van zijn bestaan zich al een zekere populariteit heeft verworven Dit muziekkorps gevormd uit krachten welkejtob het garuiKoon behooron staat onder leiding van den kapelmeester den heer Elzenaar Byna dag aan dag trekt deze muziek aan het hoofd van den troep door do straten on brengt daar dikwijls al heel vroeg een opgewekte stemming teweeg Dat een muziekkorps voor de mili tairen vooral in dezen tijd van groote waarde is behoeft wel niet te worden gezegd en evenmin dat de burgerij dit korps bijzonder waardeert wijl dit laatste zoo duidelijk is gebleken vooral bij do volksconcerten die in de afgeloopen maanden op do Markt en elders zij gegeven Het instandhouden van dit muziekkorps veieischt nog al wat kosten Het bedrag daarvan is hooger dan waarover het do beschikking heeft zoodat in de enkele maanden van zijn bestaan reeds een tekort is ontstaan dat dreigend kan worden Nu meonen wij dat het slechts noodig is om aan dit euvel bekendheid te geven om daarin te doen voorzien Wij geloovan toch dat er onder de burgerij zeker velen zijn die een groot of klein bedrag zullen willen beschikbaar stellen voor het Goudsohe Militair Muziekkorps Het adres daarvoor is Luitenant vau Keben Hotel de Zalm Haastreohtit Lezing Ds Cannegieter Voor onze afdeeling van den Nod Prot Bond trad gisteravond op Ds H Cannegieter uit Gouda die door den voorzitter welkom word geheeten Nadat een lied was gezongen besprak de inleider het boek Job welk onderwerp aandachtig werd aangehoord door een tamelijk groot publiek Het probleem in dat sohoone l oek bohandold was uitstekend op zijn plaats in do moeilijke tijden die wij thans doorleven Op aitstekende wijze en in keurige bewoordingen kregen wij een indruk van dit heerhjk dichtwerk en loerde wij begrijpen wat de dichter heeft gevoeld toen hij zijne ervaring weergaf in deze hooggestemde liederen Op voortreffelijke wijze vertolkte Ds Gannegietetj ons den inhoud van dit werk gaf a weer do gevoelens van den auteur en zette op klare degelijke en sohoone wijze uiteen welke groote beteekenie t boek Job heeft voor de menschen van dezen tijd De dank van den voorzitter was welverdiend want de wijze van behandeling was degelijk en ernstig in sohoone taal De indruk was groot hetgeen bleek uit de onverdeelde aandacht Met een wooM tot opwekking om b ang te stellen in ons Bondsleven dank aan daa spreker werd i het zingen van oen toop tsaulijk lied met orgelbegeleiding deze eerste samenkomst in dit seizoen gesloten Boskoop Benoemingen Tot helpster bij hot onderwijs in de nuttige handwerken ann de Openbare Lagere School is door Burgemeester en Wethouders benoemd Mej A van Gelderen alhier Door Burgemeester en Wethouders ifi besloten alhier oen wekeiijkschen vischafslag te doen houden A s afslager is aangewezen de heer P A Wellor alhier Op Dinsdag en Woen sdag a s znl door de Boskoopsohe Zangvereoniging on df MuziekveroenigingD O Z met medewerking van eenigemilitairen een feestavond worden gegeven O m zal worden opgevoerdenu tooneelstukje getiteld Een kleineVf rgiasing Bergain bsicht Zondagmorgen ü j uur zal in de Nod Herv Kerk alhier optreden ds I ur uit Gouda Woensdagavoftd hield de ijsclubhaar jaailijksche algemeeno vorgade Uit do rekening van de penniugmeeater bleek dat er oen batig saldo was van f427 20 2 öu dat do voreoniging thans 215 ledon telt Tot bestuursleden werden gekozen O V d Straten J Ook on P v d Heuvel terwijl do aftredende bestuursleden A Troure M do Jong O Osk im en L Goudriaan werden herkozen Hierna werden onder do loden 4 kistjes sigaren verloot waarvan de winners waren T van Zoost D Hoogenboezen P Du Honen A Bonman waarop do vergadering gesloten werd Oudewatop Voor de levering van steenkolen anthracict en eierkolen aan de spaarkas Ht Nicolaas vun do afdeeling van R K Volksbond alhier werd ingeschreven door A J Boére alhier voor steenkolen f l ln por H L en voor anthraciet f l GO per H L en do or J van Dam te Hoonkoop voor steenkolen f l UJ per 100 K G voor antraciet f 1 45 per H L en voor eierkolen f 1 08 per HL Aan den laatste is levering opgedragen De Tempel Het lli rhalings onderwijs alhier is aangevangen mot 11 leerlingen 5 meisjes en G jongens t Wordt 4 dagen per week gegeven do meisjes van 3 a tot 5 uur en do jongens van G tot 71 2 uur Nieuwerkerk a d IJsel De R K kiosvereteniging heeft candidaat gestold voor den gemeenteraad vacatureMijnlieff den heer C H Pinkse Do liberal © en de A R kiesvereeniging zullen zich van het stellenvan eon candidaat onthouden De S D A P komt met oen eigen candidaatuit N R Crt Gouderak In do gisteronavorld gehouden vergadering van het Groene Kruis afd Gouderak werden de periodieke aftredende bestnuraledon de heeren Dr T Beekenkamp voorzitter en G I H de Vries penningmeester mot algemeene stemmen herkozen De begrooting voor 1915 werd vastgeteld Besloten werd bij voldoende deoln i me in den a B winter oen cursils te houden voor het verleenen van eerste hulp hij ongelukken waarvoor Dr beokenkamp zich bereid verklaarde als leider op to treden INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Red De Vrijwillige Landstorm M de R Naar aanleiding van een openbare vergadering gehouden te Amsterdam waarin bekend word gemaakt de bedoeling der Regeering betreffende de dienstneming als Vrijwilliger bij den Ivandstorm door den heer P A Nier strasz gemachtigde van den Minister van Oorlog inzake Organisatie van Landstorm af deelingen is het mijne vraag Zou het niet mogelijk zijnj ook hier zulk eftn vergadering te honden met dien preker opdat we ook hier in Goud kannen worden ingelicht betreffende het LandstormBesluit Ik vermeen dat te weinig het dool daarvan bekend ia Velen toch zijn van meening dat Qemeeste Aibeidsbetas Aanvragen van worknemci Iwassenen 1 reiziger il timmerlieden 2 machinale houtbewerkers 4 metselaars 9 opperlieden llpijpmaker 1 pottenbakker 1 behanoBT 1 meubelatoff eerder 1 matras en beddonmaker 1 stoelenm 4 meubelmy 1 politoerder 1 scheepmaker 1 touwslagers 1 goudsmid 1 J life8Ïagers 1 loodgioter 1 boekdrukker 4 letterzetters 2 kl ïlrmaker 1 werkvrouw 1 kelner 2 tuinlieden 1 grondwerker 2 pakhuisknechten 1 loopknecht 13 werklieden zonder vakkennis 1 beiers 1 stoelenmatter 1 lakker 1 fietsenschoonmaker 1 molenaar 1 boerenarbeider Halfwas of aankomende B timmerlieden 1 machinale houtbewerker 1 nettenbreier 1 smidsjongen 1 loodgieter 1 kleermaker 1 suikerwerker 1 dagmeid 3 werklieden zonder Vakkennis nauwelijks aan oen ondergang ontsnapt Op korten afstand van het schip ontplofte oen drijvende mijn wa ardoor het voorschip getroffon werd en met water liep Van de bemanning werd niemand gekwetst Het vaartuig kwam Vrijdagnacht te IJmniden binnen KANTONGERECBT TE GODDA Zitting van 4 Nov 1914 Vervolg V iaschon zoudor vergunning N 8 eii II S alhier hadden in den Ziiidplaapoldior onder Moordrecht goviacht zouder ergunniagb tm waren daarvoor gc erbalisoerd Bekl beweerde dal zij niet geviseht hadden Hot water waa dik bezet iitet kroos Wel hadden zij de netten te H ater gebracht doch zonder reauitaat i e getuige V J Banning to Moordrecht verklaarde gezlwi to hebben dat iifide bekl die hij herkende hebben ge ischt l e getuige F v d Velde had het op zulk oen grooten afstujd waargenomen lat bij niet kon zien wie er op het land wfU fHi Wel had hij eert stok in het waItT zien zetten I e dorde getuige Joh van der Wal to Moordrecht verklaarde aanvankelijk de b id mannen wel te hebben gezien doch o erigena niets te weten wf Ike verklaring niet strookte met hetgeen zij aan den verbalisant liad gezegd Ad verten tien I e kantonrechter wees haar uitdrukkelijk op het gewicht haror verklaring ouder eedo en het gevaar dat zij liep van zidi aan meineed aohuldig te maken in een zoo onbelangrijke zaak waarop zij ten slotte erkende dat zij gezien hsui dat beide mannen stokken in het wai Ibrachten De Kantonrechter gaf deze getuige de eruatigr waarschuwing zich voortaan wol tl Inxlenkon waarna de ambtenadr O M Iiiïen den eoraten beklaagde f 15 boete iiliH 5 dagen m tegen den tweeden beklaagdo f 10 boete aubs 5 dagen eiachte en voor beiden verheurdverklaiiig van do viaehtuigM ioèischt werd vorder Tegeu S B te Waddinxvecn wogena frtreding dor Arbeidawot f 0 6O boete iibs 1 dag Togen II C B alhier wegens visaohen zonder vergunning f 0 50 boete subs dag Iiochtonla Togi n li J A alhier wegena het ontsli ken van vuur in dm tuin naaat het Stedeli ik Miisoum alhier waardoor gevaar voor dit gebouw zou kunnen ontataan f boete 8uba 2 dagen hechtenis lic uitapraken van deze zaken werden 1 1 paaid op 18 Nov a s LANGE TIENDEWEG 27 Teleph 3 3 Do zaak tegen W H S alhier die terechtstond wegena viaachen zonder vergunning word 14 dagen uitgesteld teneinde den verbaüaant te hooron PREDIK BEURTKN GOUDA lijdt niet langer doch wendt D tot de Gezondheidsinrichting t Oosten en U zult spoedig genezing vinden Advies kosteloos dooi bekwaam Verpleegster Spreekuur eiken werkdag van 10 4 en van 6 7 8 Oudedijk 225b Tramlijn 6 ROTTERDAM Zondag 8 November REMONSTRANTSOHE KERK O j u V m Ds C E H00YKAA8 St JANSKERK O u V m Ds J E BIJL u n m Ds J E BIJL a 11 m Ds H CaNNEGIETER KERK PEPERSTRAAT n m D8 J W BERKELBACH D SPRENKEL 110 DM fM 111 Mea wordt verzocbt op t MERK te lettea UIT HET Magazijn van N RAVË 8WAAYZ0NËN GORINCHMM Deze THEEËN wordon afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Kommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk HtA gens de Wet gedeponetfi Zich tot de uitvoering van geëerde orders aan bevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART Lb LUTHERSCHE KERK V m Ds SCHARTEN HAASTRECHT NED HERV KERK 10 n V m Ds E V D BROEK GEREF KERK V m Ds HAL3EMA n m Ds HALSEMA MOORDRECHT Ned Herv Gemeente 10 ï m Ds RONNER Waddinxveen St JANSKERK Woensdag 11 November 12 u m Huwelijksinzegening door Ds H CANNEGIETER KERK PEPERSTRAAT Woensdag 11 Nov 81 j u n m Bijbellezing door Ds J G DEUR De Bupgemeestei van Haastnecht Maakt bekend dbt de Motorboot Haastrecht Gouda MAANDAG 9 NOVEMBER a s NIET zal vapen HAASTRECHT 7 Nowembep 1914 De Bupgemeestep woopnosntii w HEMERT Sa 126 25 Maandag 9 Nlivember 1914 iOliMM COIlllVT i© u s © zx d v ©rtexi ti© bla d voox G o o d sc © za Oï ©tr©3s©a 3L Verschijnt dagrelijks Mé behalve Zon eu Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewjjsnunimer f 0 66 Elke regel meer O IO Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee herekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fG 35 b j vooruitbetaling elke regel meer fl ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar nlaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnenicnteii worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BEDTKMAy EN ZOON deerd Een zeer ernstige aanval tegen dit punt werd met ancces afgeslagen In de omstreken van Yperen heeft de vijand heftige aanvallen gedaan op Bixachoote KleinZülebeke en ten Westen van üytschaete Al deze aanvallen werden door de tegenaanvallen der bondgenooten afgeslagen OorlogBschatting 50 mlllioen francs Men seint ons uit AMSTERDAM i Koho Beige ra t dat de DuitBcliers aan Antwerpen wn oorlogsschatting van 50 millloen francs hebben opgcl gd Aan het Oostelijk Front PI J ROGRAD 8 Nov Van officieele KusBische zijde In Oost Pruisen hebben onzo troepen de Duitschers uit de omstreken van Wlrballen verdreven en zijn tot Stalueponen voortgerukt Onze cavalerie is op den linker Weichseloe er Dultschland binnengedrongen on heeft len spoorw bij het station Pleschen ten NoordweBteo van Kalisch vernield In de laatste gevechten bij de San hebhen wij 125 oüleleien wi 12 000 soldaten krijgegev gen gemaakt Ten Zuiden van Przemyel hebben wij meer dan 1000 vijanden gevangen genomen WI ILNEN 8 Nov Van olticleele Oostenrijkscbo zijde Op het Noordooste tijke Dorlogeterreiu hadden ook gisteren goon gevechten plaats L I Turkije en de oorlog Aan de Perzische Golf LONDIN 8 Nov Een Indische troepenmacht en een Marine brigade hebben Fao aan de monding der rivier Schatt el Arab bij de Perzische Golf Aziatisch Turkije bezet na heftlgen tegenstand In het Oosten De val van Tsingtau TOKIO 8 Nov Volgens latere opgaven zijn bij de inneming van Tsingtau 2300 krijsgevangenen gemaakt en bedragen de Japansche verliezen 14 gewonde officieren 42G gedoode en gewonde soldaten De Duitsche bladen stemmen alle overeen in bewondering voor de dappere verdedigers van Tsingtau dat na meer dan 272 maand belegerd te zijn geweest door een zeer overmachtigen vijand eerst thans gevallen is Do bladen spreken met trots over de schitterende bewijzen van vaderlandsliefde door de verdedigers van deze Duitsche kolonie gegeven die ook na het hui dig oogenblik zegenrijke vriichtenzullen dragen Het in Tsingtau vergoten Duitsche bloed zal ih Duitschland nimmer worden vergeten de uitdezen strijd overgebleveneni zullen opden duurzamen dank en bewonderingvan al hun landgenooten kupnon ataatmaken 1 De Lokai Anz schrjjft Onvergetelijk zal in Duitsche landen de heldenstrijd van Kiautsjau blijven onvergetelijk ook een ieder die aan den strijd deelnam Maar nimmer ook zullen wij de gewelddaad der gele roovers vergeten noch ook hoe Engeland hen daartoe aanhitste Wij weten dat wy thans nog niet met Japan ktmnen afrekenen wellicht zal het nog jaren lang op zijn roof prat ktfnuen gaan want zeer langzaam kan onze molen hier malen Maar zoo het al jarenlang kan duren wij zullen er niet te dikwijls over spreken maar des te meer aan donken Komt dan na jaar en dag het oogenblik der afrekening dan ook zal even eenparik als nu de kreet van de smart gehoord wordt oon sterke jubeltoon door geheel Duitschland schallen Wee u Japan Gebrek aan petroleum De buitengewone moeilijkheden waarmede in deze dagen het koopen van petroleum te Berlijn gepaard gaat is voor den ngerl Lok Anz een reden geweest ijn licht op te steken bij de groothandelaren die alle tot de volgenden conclusie kwamen De oorzaak van de duurte en de geringe hoeveelheid die ter beschikkmg staat is dat Duitschland in hoofdzaak afhankelijk blijft van den Amerikaanschen invoer die thans tengevolge van den oorlog heeft opgehouden Stellig krijgt Duitschland anders ook veel petroleum uit Oostenrijk vooral uit Galicië Maar daar dit gebied thans een oorlogstooneel is houdt de productie daar op De Oostenrijksche raffinaderijen werken in hoofdzaak voor de regeering en houden zich in de plaats bezig met het bereiden van het thans belangrijker product de benzine Ook Roemenië is een land van productie in het groot Daar ligt een aanzienlijke hoeveelheid die echter thans niet naar Duitschland vervoerd kan worden omdat Roemenië eveneens mobiliseert Daardoor zijn de spoorwegen zoo in beslag genomen dat men geen goederen voor particulieren vervoeren kan Het is mogelgk dat de Olex Petrol eum Maatschappij spoedig groote hoeveelheden petroleum uit Roemenië krijgt maar dit zou toch slechts een druppel zijn op oen gloeiende plaat De Amerikanen die in Duitschland groote voorraden ter beschikking hebbeh gaan daarmee zeer spaarzaam om omdat zij niet weten wanneer nieuwe petroleum komt en zij zoo lang mogelijk voorraad willen hebben Zij hebben liun voorraden verdeeld over een reeks maanden en geven lederen afnemer slechts ongeveer de helft van de hoeveelheid welke hij verleden jaar gekocht heeft De groothandelaars van hun kant willen lederen afn emer iets geven om hem voor later als klant te behouden Do wagens rijden dus nog steeds rond en iedere verbruiker kan ongeveer de helft krijgen van het vorige jaar De onkosten blijven dezelfde als verloden jaar maar de winst is half zoo groot geworden Over de vooruitzichten is niets te zeggen daar alles in verband staat met den oorlog Als de Russen uit Galicië verdreven worden is er vooruitzicht dat er petroleum naar Duitschland komt Het meeste echter komt uit Amerika en zoo lang de scheepvaart niet veilig is en de Engelsche petroleumschepen nemen komt er niets binnen We moeten zoolang van den voorraad leven die in Duitschland opgeslagen is Deze is echter nog voor vele maanden voldoende zeer gaarne en niet minder ijverig aan anderen over Welnu de veldprediker kan onmogelijk vergeten dat er kerken kerkgenootschappen en kerkelijke verdeeldheden bestaan al heeft hy nog zoo nhooge opvatting van zijn taak en besefthij dat mannen die tegen een buiteniandschen vijand in het nar van gevaarmoeten optreden volstrekt niet in dogelederen mogen staan bij den binnenlandsohen wiens naam luidt partijschap richtingzucht Want de veldprediker is aangewezen op samen werking ook bij het vervullen vanzijn eigenlijke taak dezielszorg vande militairen zijner divisie daar hijrecht heeft hulp te ontvangen vande predikanten werkzaam in de gemeenten waar de aan hem toevertrouwde menschen gelegerd zijn ditrecht wordt in de werkelijkheid tot oenplicht door eenvoudig ero i te rekenen dat de predikant ter plaatse zich zallat n gelegen liggen aan de tijdelijkondergebrachte soldaten en door gebruik te maken van bestaande gebouwen welke anders beschikbaar sijnvoor den dominee of den Kerkeraadvermijdt men veel vertraging vanarbeid en niet minder belangrijke uitgaven Dan heeft de veldprediker zijn ambtgenoot men wien hij moet samenwerken Bij elke divisie zijn nl twee veldpredikers aangesteld by de indeeling is blijkbaar rekening gehouden met de eïschen van korkgenootschappelijken aard daar Overal een Nedorlandsch Hervormd staat naast eon vertegenwoordiger van een andere kerk Mijn collega is christelijkgero formeerd en als zoodanig verstoken van geestverwanten onder de bevolking van de plaatsen waar hij heeft te arbeiden daar wij nergens nog een ohristól ij k gereformeerde kerk hebben aangetroffen onder de soldaten zijn ook maar heel weinig christelijkgero formeerden Al gaat elk van ons zijn eigen weg toch werken we in den mooisten zin van het woord samen en ontvangen we op gelijke wijze steun van do kerkelijke gemeenten men laat ons toe in godsdienstoefeningen te leidon ontsluit consistoriokamers of andere gebouwen voor ons om de soldaten bijeen te brengen Van den eersten dag af van onze werkzaamheid in het leger hebben we als stelregel aangenoipen dat het belang van den soldaat voor ons alles De Oorlog Aan het WestelQk Front De Duitschers in België en F i a n k r ij k BERLIJN 8 Nov Van Duitsche i Q Officieel Groot Hoofdkwartier 8n Nov voormiddag Onze aanvallen bij Yperen en ten Westen van Rijssel werden gisteren voortgozeb Aan den Westelijken rand van het Argonnerwoud werd een belangrijke hoogte bij Vienne Ie Chateau om welke weken lang gestreden was genomen waarbij 2 kanonnen en 2 machinegeweren buitgemaakt werden Overigens verliep de nevelige dag op het Westelijk oorlogstooneel kalm Van het Oosten werden geen nieuwe berichten ontvangen Het opperste legerbestaur PARIJS 8 Nov In het midd commupiquó wordt het volgende medegedeeld Do aanvallen van den vijand in de nohtiug van Dixmuiden en ten Nooidoosten vaij Yperen zijn afgeslagen Over bijna het geheele front hebben wij het offensief hernomen met name in de streek ten Noorden van Meenen hebben wij vorderingen gemaakt Kort samengevat is de toestaad omr het gebeele front bevredigend PARIJS 8 Nov Van Franacte zijde In het avond communiqué worÖfc het volgende gezegd UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER BIJ HET LEGER TE VELDE We zijn zoo ongemerkt gekomen op een strook van mijn arbeidsveld waar geen vei boden toegang by staat men zou neiging gevoelen aan te nemen dat het opschrift luidt vrije toegang voor elkeen en voor elk oordeel Want ik moet me inspannen heusch om met behulp mijner herinnering een beduidend aantal menschen te vinden die zich o nb e V o Q g d gevoelden mee te praten over Kerk en kerkelijke aangelegenheden dit is allemans zaak zoolang het althans kan blijven bij afkeuren bedillen aanmerkingen maken behartiging van de belangen steun om een deugdelyken loop van zaken te waar borgen en zulke dingen meer Iaat men De Dnitschers ontwikkelden etn algemeeno actie over het geheele froiln maar al hun aanvallen zijn afgeslag t in bet bijzonder die welke zij richt n op Cambrin Aix Noulette et Iwe Gaeanoy en Santerre Wij hebben eenige loopgraven in de streek van Thierval ten Noorden van Albeit genomen en wij herovai den onze oude loopgraven ten NooröWesten van Vailly Met de bajonet werd het dorp Saint Remi op de hoogten van de Maas genomen HAVRE 8 Nov Van officieele Bdlgische zijde Op de Yser is het Rroote bruggehoofd van Nienwpoort opnieuw bezet dank zij het offensief der geallieerden De vijand bezet nog St Georges en sommige boerderijeo Deze punten worden thans door onze zware artillerie onder vuur genomai Dixmuiden is heden hevig gebombar FEViLLETOX hier op vroemdon bodem hooi rustig to iiouden als jij geen gevaar wilt loopea om ah landlooper naar Amerika tcrugge zooden te worden John Archer veranderde plotseling van bonding hij had niets dreigends moer Nu zie eens hoe bekl agens w nar dig ik lu n jammerde hij met hangend hootd Loop naar den duivel 1 I n go kunt toeh zoo gemakkelijkvan mij ontslagen worden I en som geld opdat ik ginder in New York of in Chicago op fatsoenlijke manier iets kon beginnen Ik zou gek zijn Of ten minste het geld om den overtocht te betalen Ach God op koileu van de politie kan Ik toch niet reizen Het Is belachelijk Je zou toch nietvcrlrekken Je verdrinkt het gfld on over eon week kom je weer hier Neen riep Archer met overtuiging Mijn woord van eer daarop Dat is grappig gezegd £ oi Snoward lachend en na een oogenblik nadenken voegde hij or bij Daar al Ik je voor beloonen tte oogen van Archer begonnen te sel ltteren toen hij zag hoe de bankl r naar de Ijzeren brandkast ging die In een hoek van do kamer stond Wordt vervolgd Nu go hebt in Amerika ook niet altijd zuiver spel gegpeeldl riep Archer opgewonden Al heeft men u niet met politie on justitie op de hielen gezeten toch zou het u hier waar ge optreedt als groote mijnheer en solled koopman wel kunnen bonadeelcn als meiattvorneemt uU ijvelke fraaie zaken ge vooral hebt getrokken voordat go hier als millionalr den mem van eer kou spelen Nu kwam oen onbeschrijfelijke glimlach op de dunne lippen van den bankier Wat denkt ge wel o ridder zonlervrees of blaam dat het zoh uitwerken ats John Archer de smerig negerjongen die het van knecht in een koatbalsvoor werklieden en goadgraver en gauwdief hl Calilomië gebracht hoeft tot hansworst In een tlngel tangel ik zeg alsdio onder de hand allerlei verdachtmakingen wilde uitstrooien tegen Kalph Toibia Jefferson Snoward O dat zou ik niet onder de handdoen aan de kletstnfel in en herberg r zijn nog eourantenS waar men berichten m kan schrijven Sedert wanneer kai jij lan schrijven pochhans Je hebt nooit Iets anders geleerd dan je vingers krom raür je toehalen drinken en fooien aannemen nzou jij denken dat de krantenaclinjvervan het minste allooi zoo dwaas zou zijnom nieuws te putten uit zoo n betrouwbare bron als uit jou smerige Moorenbek Je denkt zeker dat tk zoo dom Iwn en niet weet dat jij alle reden hebt om je eind aan maken dat was hem duidelijk aao te zien John Archer haastte zich dus oiii nog te zeggen wat hem op het hart lag Tien dagen geleden Is onze Impressarlo met de noorderzon vertrokken Ik heb nofc een volle maand loon van hem te voideien Ik heb geen orodlpt meer kortom ik bon aan lager wal want de kanlelein heeft mijn instrumenten en costumes in pand waarmee ik dus nu niets meer verdienen kan Gelukkig vond ik uw naam In oen ooui ant en hier ben ik nu I r volgde oen poos van stilte Snoward vijlde zijn nagels en keek nu en dan eeua uit het venster Weet ge wel mr Snoward flaisterdeJohn Archer zacht alaof hij slechts noode ecu geheim bekende weet ge wei dat ik aan het hongerlijden ben toegekomen en dal ik reeds aan zelfmoord gejacht heb Snoward geeuwde Ge verveelt mij kapitein zoudt ge maar niet weggaan Ik heb op hot punt gestaan om tf stelen fluisterde de kleine wanhopig Jamiuor dat je het niet gedaan hebt Ulijn jongen en liefst in Amerika daarhadden ze je misschien kort en bondigopgehangen Dj uHilat werd woedend Ja ik begrijp dat zou u wel naarden zin geweest zijn Ge weet wel datIk dingen kan vertellen I mpo kerel ge denkt toch niet dat ik bMig voor jou ben dieiisten bewezen f Waarvoor ik je vroeger of later al lijil goed heb beloond I ll irsu Gelooft ge dat Nu in leder ge val denk ik dat onze oude vriendschapu nog wel zooveel waard zal zgn dat gemij nu ik in nood verkeer wel weer opde been zult willon helpen De kunstenaar was beleedlgd en zotte hoogen borat üho ik ben geen kleurliog Wat De zoon van oen negerin dus een mulat Maar dat l odiudt niets Waarom praten we zoo lang Ge komt om mij iets af te bedelen Nu gevoelde kapitein Murle zich nograoer gekrenkt doch de koele woordtaivan mr Snoward hadden ook al niet kwetseador kunnen wezen Ahl Waait de wind uit dien hoek WiU ge mii eenvoudig ala een landloopert izijde èettffli f Goed geraden i ijo waarde John i iHi zoo luidde het bedaarde antwoord Jo verbeeld je toch niet dat het anÖf ra is Ais jij nog eenmaal Je tegen mij durft zeg geii ala ik je mot dezen liniaal om do ooren zei Snoward zoo kalm mogelijk Ja hoe dan Ik dacht dat ge u onze oude verhouding smu willen herinneren dien goeden tijd toen wij in CaUfomie samen In dezelfde tont sliepen Toen hebt ge mij altijd uw goeden vriend genoemd En heb ik u ffletveel Bi het herüiaeren aan de oude vriendschap knipoogde de mulat hem toe doch op Snoward scheen die vertrouwelijke wenk volstrekt geen indruk te maken Zoo f n daareven heb je hotlaten voorkomen alsof het je daar niet omte doen was Ik begreep het wel jewilt geld hebben Ja maar geen kleine aalmoes zooala men aan den eersten bedelaar denbesten toewerpt Zoo zoo kan ik i soms dienenmet een cheque op Rotschild heer kapil i i De kalmte van den bankier schoen den mulat aan te moedigen Hij nam plaats in een leunstoel en keek rond io de kamer dio prachtig gemeubileerd was Naar men mij vertelde zijt ge een zeer rijk man geworden Het ziet er hier uit als bij oen prins Ja zoo iets heb ik altijd wel van u gedacht Ge hadt altijd verstandige inülohten en dolveel geluk I Het lot is mij niet zoo gunstig geweest Nu ik zal u het verhaal van mijn wisaelvallig leven besparen 1 Ik dank je voor die oplettendheid Snoward maakt siijn nagels schoon alshij daarmee gereed was zou hij er een