Goudsche Courant, donderdag 12 november 1914

So 12628 53e Jaargang VERVANGEN Bk BOOGUMPEN De Oorlog Aan het Westelijk Front O4 Dnitschers in België en F r a n k r ij k PARIJS via Londen 11 Nov In het middag comrauniqué wordt gezond Bij don hardnekkigen strijd die gistoron tussclion Nieuwpoort en de Leio plaats had hebben de bondgeiiooten over hot algemeen hun front gehandhaafd De bondgenooten hebben Lombardzijde opnieuw bezet en zijn vorder voortgedrongen doch in ien namiddag hebben de Duïtschera Oixmuiden genomen ofschoon dB bondgenooten nog de buitenste huizenrijen bezet houden Op het overige gevechtsterroin doden zich slechts geringe wijzigingen voor BEÏÏUJN 11 Nov Wolff Officieelü modudeoling van vanochtend uit het groote hoofdkwartier Aan de Yser hebben wij gisteren goedo vorderingen gemaakt D i xmuiden isst orm ende rhan d gonoraen en daarbij zijn meer dan 500 krijgsgevangenen en negen ma iiinegeweren in onze handen gevallen Verder naar het Zuiden zijn onze troepen over het kanaal getrokken Ten Westen van Langemark 7 K M ten Noorden van Yperen hebben jonge regimenten onder t zingen van Deutschland Deutschland iiber alles de eerste linie der vijandelijke stellingen stormenderhand genomen en ongeveer 2000 man Fransche infanterie gehangen genomen en zes machinegeweren buitgemaakt Ten Zuiden van Yperen hebben wij don tegenstander uit St Eloi ongeveer 4 K M ten Zuiden van Yperen om welke plaats verscheidene dagen verwoed was gevochten verdreven Ongeveer 1000 gevangenen en zes machinegeweren zijn daar in onze handen gevallen Ondanks tal van heftige tegenaanvallen der Eugelschen zijn de heuvels ten Noorden van Armentières die de geheele streek beheerscben in ons bezit gebleven Ten Zuidwesten van Rijssel heeft ona offensief terrem gewonnen De Franschen hebben groote verhezen geleden bij een poging om den uit strategisch oogpunt belangrijken Dames Haarwassohen met Electr drogingAparte Salon Levering van alle sogrten HAARWERKEN B IiT A nK OM Coiffeur Oosthsveii 31 t üll m 11 CD wordt verzocht op t MERK ti lettei mT HKT MAaiZIJM ïiS M RAVEMSWAAYZONEN GOBISCaMM Deze THEEËN wordo afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons I met vermelding van Nommer en Prijs voorzien Van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeoril Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BEEEBAART Lz Oe Dpukkerij van A Brinkman Zoon Mai kt 31 ie rt spoedig tot normale priinn alle drukwerken oor den handel au oor iw ouller gebruik Abonneert U op dit BW Tre raoet niet van mii denken dat it mij zcivf n te hoog achat baron zoid H Wh gotieim van het welslagen mijntr ondtrneraingcn is hierin gelegen dat ik altijd precies wist waar ik mijn b sicwaaiiihoden kon aanwenden en op welk g hied ik te kort schoot Ge meent dat niot in staat zal zijn een schoon vcrsiatidig en verwend meisje liefde in te üCKmen en ik üieen dat ook Mijn IitTHoon was nooit begeerenswaard en 1 bon ik reeds over den bloei der man lijke laren heen Maar liefde U ook het Iftntste wat ik zou begeeren te geven ol ontvangen Dan atelt ge uw hoop op Op de verlokking van mijn rijkdom it nkt gp Baron ik ken uw dochterifods genoeg om te weten dat zij eenverheven inborst heeft Anders zou mijnanu oek een monsterachtige dwaasheidK jn die ik al wel duizendmaal had kunn n begaan Neen ik hoop uw dochterd overtuiging te sehemken dat wij door een huwelijk olk afzonderlijk ons gemOeds Wcni op de hoste wijze kunnen ontwik kelen j De baron koek hem bedremmeld aan j O JBiTlDji GOUDA 11 Nov Ontspanningszaal voor Mili tairen 8 u Voordrachtavond van den heer H A Westbroek 12 Nov Nieuwe Schouwburg ï i Rott Tooneelgezelsohap 13 Nov Stadhuis 7 Gemeentei aad 16 Nov Bouw en Woningtoei 2 u Onderstandscommissic Ar Beleefd verzoekenwfl geregeld lijdif mededeeL g te mogen ontvangenym vergade n fn oqncerten vennakel9 heden ena om deze dm in oM agenda te vermelden E leotr Dr A Brinkman Zn Goud Ad verten tien V Verloofd B C HOOGENDIJK I WIESEHAAN Qouda Hoogstraat Rotterdam Hoflaan 11 November 1914 Mevrouw CAMBIER VAN NOOTEN Oosthaven 08 VRAAGT wegons ongesteldheid der tegenwoordige om direot in dienst te tredui een Keukenmeisje of NOOMULP P a NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit ONS OENCEOEN Donderdag 12 November 1914 IET milDIIIO lOONüEliGEZElSlllllP Directeur P D VAN EIJSDEN 2e Voorstelling in hot Abonnement GLORIE Tooneelapel in 3 bodrïjvon van WILLEM ADRIAANSE Aanvang T U uur Voor entree der Leclon en hunne hnisgenooten zie men de Programma s Entree voor Vreemdelingen f 2 por persoon Logo Stallee Halcon Militairen tijdelijk in Oouda eintroduceerd volgons het Reglement wordei gelijkgest eld roet leden Niet fieden inwoners vnn Gouda hebben gnim toegang dan op de O altrij Entree voor de Galerij zoowel voor Lednn als Niet Ijoclen inwoners van Gouda 40 cent pur peraoon Kaarten daaivoor zijn verkrijgbaar bij don Buffetchef der Sociëteit en kunnen plaatsen besproken worden a 10 cent op Woensdag 11 Novorabei van Ï0 2 en 2 4 uur en dns avonds aan het bureau NutsSpaarbank HAA STREC HT Zitting den denien Dinsdag van iedere iuaan l ten huize van Mej de Wed A M BLANKEN van des s middags 122 uur Uente vergoeding 3 17 HET BESTUUR MaaslIJders Het Maagpoeder van Apot kerBOOM is het beste goneesmidd oormaagpgn maagkramp zuur hartN ater en sleohte spys erterinfi Prysper doos 76 Cents 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFE Co to Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 8 Trekking Zaterdag 14 November QOUDSCHE Paardenloten WK KCT I l WH ilwfcl UeErg s LoMeÉl Allen die iet8 te vorderen hebben van het Comité tot Steun afd Vluchtelingen over de maand October worden beleefd verzocht hunne kwitantio s aan te bieden op DONDERDAG 12 NOVEMBER tnsschen 2 en 5 uur aan het Bureau in de Sociëteit n8 fienoegen Het Comité tot Steun afd Vluchtelingen I IJSSEL DE SCHEPPER VoorziHer W A HOYHG Secretaris Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het oangflan eener vrijwiHigeverbintenis bij Hr Ms Zoomaeht als lHatroo8 loi pedoiiiak r ftiid2ijaar kleermaker i Ma i O08 kok Stoker 2 klasse nummum leeftijd 21 jaai maximnm leeft 28 jaar mtniraum lfioftijtl 19jaar maximnm leeft 35 jaar indien reoda zoor voldoende kunnende stoken maxiraumleefiijd 29 jaar torwijl voor jongelieden op een leeftjjd van 10 tot en met 20 jaar immer do gologonheid is opengesteld om bij do Zeemacht in dienst to trfdon als lichtraatroos of matroos 3e klasso Nadere inlichtingen worden op aanvraag het aenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 50 HOLLANDSCHE jRONDKREDIETBAlVIl AMSTERDAM Heerengracht 520 Tel Ailr J onbtmk Volgestort Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 COMMISSJtRISSEN i M KLUWER Noi ri teAn Krd iii M MERENS CnnuUCtnet Cedelegeerd Seijnë Ie Amaterdun F A STEENSMA Ucioi aan de Mr A W JACOMETTI Oud Advo Rijfca Umveraileit te Utrecht caat Ie Batavia te Bloemendaai G J ERLACHER lligei ieutfcPaiij W A MUMER Art te Amaterdam DIRECTIE J C VAN AUHEN Jfcr C M M VAN ASCH VAN WUCK Serietrekking 16 November e k Hoofdprijs f 120 000 PrIIzen worden direct ultbetaaldi zonder eenlge korting PrEMIE AaNDEELEN f 12 50 War4 ii Uu Hen tl ile tegaii f ii ttruKïenomen DE PREMIE AANDEELEN worden uitgegeven tegen den prijs van f ISMO en nemen jmrltjks deel aan ZE8 uitlotingen totdat zij worden afgelost met een der velepremiën van f U tot t ISO OOO LOOPT UW KAM WEG MET UW v Undt IMd dom door KOKO t n Kbndkeii oor bot lut il KOKO i HAAR KOKO DOET HET HAA OaOEIIN OAAT HET UITVALLEN TEGEN ELDE ALS KHSTAL KT DE WO TELS BEVAT OEEN KLEOtSTOr OLrE or VET VERrXISSCHEND VOOR DE HOOFDHli 1 KOOF HIT VANDMO VAM OW OIOOIST Or COirrtül fw Fi O a 1 0 ft S 00 i Alleen V tev mu 4b a HAAR f DEPÖTHOUDERS fi uda ANÏON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSKN Krimpen a d I lsael A pUOENEVKLD liNZ Zegwaard A OOSTERLING C8 Adverteert in dit Blad DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEN Brokkenhuis Dames Wilt IJ bij het opruimen in dezentijd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een derCommisaioleden of per Tel n 178 en onze beambte zal balen wat U will missen De Commissie W GOL Voorz I V DANTZKÏ Vice Vöorz D B GROOTENDORST Pen Dienstaanbiedingen hebbon in de Qoudsclie Courant ateeÜB êucce ittf Oezeadverleniiêo kosten sleobls bij voorujtbelaling 1 6 rogols f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uit luitojid aan het Bureau Iej deWed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN HAAG geeft de HOOySTE WAARDE voor Gedrag en Heeren en Dameskleeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan hxdt te ontbieden Brieven worden vergoed Let a V p op JX AAM en ADSBS if Mej deWed E ALTER 3 9 Ged Gracht 269 DEJS HAAG BROIGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz putfconboorder te Wieringerwaard die eich gaarne bellet met hetinstaN leeren van BRONGAS Reeds jaren lang Ib dit vr tk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevalend 0 KOOIJ Kz WIERINGERWAARD Donderdag 12 IMovember 1014 OIIMIE GOIlllVT a ie u ws ojCL d ort©zi ti©T= la d v oor O o uud © © ïi OxcLstrelceza Verschijnt dagelijks I yM belialve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew jsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze teeen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bj vooruilbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENTT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad iM Idem franco per post l 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefopn Intere 82 Telefoon Intere 82 Uitgevers A BKINEHAN EN ZOON gfdoelte van de bemanning van de Königsberg is geland en heeft zich ingegraven op de oevers van de rivier Zoowel de Königsberg als de loopgraven werden beschoten door de Chatham maar ten gevolge van dichte palmboomenbosschea is het niet mogelijk de schade te schatten gedurende de operaties om haar te nemen of te vernietigen veroorzaakt Krachtige maatregelen zijn genomen om de Königsberg op te sluiten door kolenschepen te laten zinken in het eenige bevaarbare Kanaal en daar ze nu is ingesloten en niet in staat is oenigo verdere schade aan te lichten zijn de f roote schepen die haar opspoorden thans vrijgekomen voor anderen dienst Een andere groote gecombineerde operatie door groote kruisers tegen de Emden werd reeds eenigen tijd uitgevoerd In dat afzoeken dat nVer een zeer groot gebied werd onderporaen werden de Britsche kruisers geholpen door Fransche Russische en Japanneesche schepen die in goede harmonie samenwerkten Z M s Melbourne en Sydney waren ook in deze operatie betrokken gisterenmorgen werd berioht ontvangen dat de Emden te Kooiing op Oocoa eiland was aangekomen en troepen aan land had gezet om het draadlooze telegraafstation te vernielen en den kabel af te kappen Hier werd ze verrast en tot een gevecht gewwngen door de Sydney Een hevig gevecht had plaats waarin de Sydney het verlies leed van 3 dooden en 15 gewonden De Emden dreef op de kust aan en vloog in brand Haar verlies aan manschappen wordt als zeer zwaar gemeld Alle hulp die mogelijk was werd geboden aan de overlevenden Met uitzondering van het Duitsche smaldeel aan de kust van Chili is de geheele stille Zuidzee en Indische Oceaan nu vrij van vijandelijke oorlogsschepen De admiraliteit heeft het wolgende bericht aan de Sydney en het Australisch Marinebestunr gezonden Hartelijkste gelukwensch met het schitterend debuut van de Australische Marine in den oorlog en voor den signaaldienat aan de zaak der Bondgenooteiï bewezen en aan den vreedzamen handel bewezen door de vernieling van de Emden Generaals Joffre en Staal Sinds 6 November geeft generaal Bonnal een veteraan uit 1870 in de Matin oorlogsoverzichton onder den optjmistischen titel Vers Ie succes final zooals men weet het slot van Joffre s eerste profetie Maar niet dit is het merkwaardige Uit het overzicht van 6 November blijkt dat generaal Joffre aanvankelijk nagenoeg geheel het inzicht van de militairen medewerker van het Vaderland generaal Staal deelde Evenals generaal Staal verwachtte ook Joffre dat de Duitschers over een veel smaller front door België heen Frankrijk zou den aanvallen En het was deze misrekening door beide generaals ten slotte den Duitschers als een fout aangerekend dat Joffre besloot tot den terugtocht De merkwaardige passage volgehier En toch werd zijn optimisme dat van Joffre Red aan een zeer zwaren proef onderworpen in het byzonder toen hij bemerkte dat de strategische ontplooiing der Duitsche legers in stede van in het front Belfort Epinal Toul Verdun plaats vond over bijna het heele Maas en Sambre gebied tusschen Luik Namen en Ohax leroi Toen was een gevaarlijke terugtocht noodig om onze hoofdmacht tegenover het front van den vijand te brengen De slag bij Charleroi die onze numerieke minderheid aantoonde leidde tot den bewonderenswaardigen terngtooht die ons voerde over een lijn gaadde van Nancy tot Meaux over Comraorcy Vitry en Coulommiers Vervolgens en dank zij de prachtige manoeuvre van het Farijsohe leger aan de Ourcq verhet de Duitsche rechtervleugel met haast de boorden van de Marne en zijn terugtocht werd het Hgnaal tot het Fransche contra offensief De slag aan de Marne werd gewild en voorbereid doorgeneraalJoffre op een oogenbiik toen de toestand der Engelsohen en Franschen critiek kon schijnen wegens den langen terugtocht van acht dagen De mobilisatie te Jeruzalem In een brief uit Jaffa opgenomen in het Budapester Jüdische Wocbenblatt wordt de volgende schilderachtige schets van de mobihsatie der Turksche troepen in Jeruzalem gegeven Toen de gouverneur van Jeruzalem uit Constantinopel den mobilisatieorder ontving zond hij dadelijk bereden herauten naar de Arabische dorpen tot de sheiks De herauten hielden in de eone hand een mot de witte Halve Maan versierde bloedroode vlag in de andere hand een kromzwaard Dit moest aanduiden dat de Sultan alle trouwe onderdanen tot den oorlog heeft opgeroepen en do Muzelmannen volgden gehoorzaam het bevel De uitslag dor mpbilisatie was buitengewoon Dit was voor ons oen verrassing daar w j er aan gewend waren dat men in deze streken soldaten vangt ongeveer zooals men op wild jaagt Ditmaal was het geheel anders Bij tienduizenden stroomden de Arabieren naar Jeruzalem Zelfs de wilde Be douïnenstaromen dio tot dusver noch heerendienst gedaan nooh belastingen betaald hadden verschenen op hun HÏanke rossen De tooneelen welke zich in deze dagen in Jeruzalem afspoelden zullen wij nooit vergeten De Arabierón overstroomden de stad Fellahs mot hun vrouwen en kinderen Bedouïnen met lange lansen daar naast ook Joden met lange baarden en Christenen Het groote plein dat door den Davidstoren het hotel Amdurstey en den burg Sion begrensd wordt wemelde van zonen der woestyn Er vormden zich kringen waarbinnen zwaarddansen werden uitgevoerd De vrouwen gaven op trommels het tempo aan steeds doller werd het ronddraaien Uit 10 000 kelen weerklonk plotseling de kreet Allah junsur el Sultan I God bescherme den Sultaii Ten slotte verscheen de Pacha die tot kalmte maande en men gehoorzaamde hem Oostenrijkers en Serviörs Wl iKNhN 11 Nov Officieel Op het Zuidelijk oorlogBtoodöcl werden tn de iiiüi genuren van 10 dezer de hoogten van Misar ten Zuiden van iSabac na een vierdaagöchen strijd bestormd Hierbij wi id de vijandeli o rechtervleugel achter uitgedrukt en werden talrijke krijgsgevangenen gemaakt Do vijand heeft de krachtig versterkte Unie Misar Tzar l laniaa moeten ontruhnen en heeft den terugtocht aanvaard Sterke vQandelijke achterhoeden hebben in de terugwijkende verdedigingspositles opnieuw tegenstand geboden hot oprukken ten Oosten van Loznica Kroepanj gaat geleidelijk voort In vvicrwil van den hevige t enstand van de vijandelijke achterhoede zijn de hoogten ten Oosten van Jarlaka reeds lu ons bezit Voor zoover bekend zijn In de gevechten van 6 tot 10 Nok ongeveer 4300 vijanden krijgsgevangenen gemaakt en worden 16 mochlnegewerMi 28 kanonnen waaronder een zwaar een vaandol ver heuvel ten Noorden van Vienne Ie Chateau aan den Westrand van Argonnrf te veroveren Ook in het Argonnerwoud en ten Noordoosten en Zuiden van Verdun zijn de aanvallen der Franschen overal afgeslagen N R Ort De Duitschere in Belgi ö Te Luik kwamen gisteren 22 veroverde initrailleuaefl aan die de Diiitschers in dl gevochten rondom Yperen hadden buitgeniaakt 3 42 c M kanonnen kwamen terug die doöT het Engeleche geschut zwaar geloden hadden Vanaf 3 Nov jl wordt aan de inwoners van Luik een rantsoen brood verstrekt of te koop aangeboden van niet meer dan 2M grammen Aan het Oostelfjk Front In Foien en Galiciö WRKNKN 11 Nov Officieel De krijgsverriohtingon op het Noordoostelijke oorlogatooneel maken voortgang volgens het opgestelde plan zonder dat ij door den vijand worden gestoord In het door on Q troepen vrijwillig ontruimde gebied in MiddenGalicié zijn do Russen over de heoedfenFisloka en over Rreazow getrokken alsmede öoor de omstreken van Li9ko Przemyel is weder ingesloten In het Stryj dal moest een vijandelijke troep voor het vuur van een gepantaerden trein en eim overval der cavalerie onder groote vci liezen vluchten De plaatsv cheï van den gen staf generaalmaiooT Von Hoefer De kiügsverrichtlngen ter Zee De Königsberg en d $ mden De Britsche legatie alhier ontving van het Ministerie van Bnitenlandsche Zaken te Londen de volgende mededeelingen De admiraliteit meldt dat nadat de plaats waar zich de Königsberg bevindt was aangewezen door den aanval van de Pegasns op den 19n September een concentratie van groote kruisers werd georganiseerd door de admiraliteit in de Oost Afrikaansche wateren en een lang en volledig afzoeken door samenwerkende schepen werd ondernomen Den 30n October word de Königsberg ontdekt door Z M s Chatham zich schuil houdende in ondiep water ongeveer 6 mijlen op de RufigiRivier tegenover het Mafia eiland Duitsch Oost Afrika Ten gevolge van haar groeten diepgang kon de Chatham de Königsberg die waarschgnlijk aan den grond zit behalve bij hoog water niet bereiken Een Welke rcdea zou ik daar ook voorhebben vroeg zg met een spottendenglimlach ik ben zoo wol als ooit envolbreng niijn gewone dagwerk voordenmiddag uitrijdwi een paar bezoeken bijdames die ik mot kan uitstaan na denmiddag een wandelntje onder den conlonigtm blauwen hemel kortom allesy olgens gewoonte dezelfde lachende gezichten dezelfde onbeduidende coiiipUmenten en deaeltde oude gedachten overai es Wanhopig beet 1 llerjch zich op de lip Wat zij daar zeide was tegenover een gaHt bepaald onbetamelijk Ik ijegrijp u barones oi Snowardlangzaam i het ontbreekt u aan eigenlijke beweging I Ivira ö gelaat stond woer ecu beetje spotachtig toon zij vroeg Begrijpt ge wat mij ontbreekt P Zij had er bij kunnen voegen Dan zijt gij alwetend want Ik weet zelf niet waar ik naar verlang Doch op hetzelfde oogenbiik vroeg ze zichzelf af llcb ik eigenlijk wel eenig verlangen Bestaat er wel iets waar ik naar verlang en haar lippen sloten zioh vol trots aan de mondhoeken oen harde trek viel op o merken H baron die haar met groote l ezorgdheid IV het oog hield vreesde dat zij weer leO y bitters zon zeggen on maakte daarom o ehid ua den raaattljd door van tafel ty gaan Ach mijn kind Wil je ons niet een beetje opvroolijTion met nm iek Dot zat FEVILLETOIM alsof hij dit laatste niet h reep Daarop vervolgde Snoward Ik zal mij duidelijker verklaren Van inborst zijn wij geheel verschillend maar in Één opzicht komen wij oyeroen wij willen heerschen ieder wel op zyn eigen manier dat is zoo en omdat wij bij dit gemeenzame streven toch in doBi verschillen zullen wij daarover gCMi twist krijgen Wij laten eikander gelicel vrij en daarop berust de voldoening van onze triomfen Barones iiilvira heeft onmetelijke rijkdommen noodig om den vollen tromf van haar schoonhjïd te vieren en ik heb zulk een schjone een koning en ge begrijpt wat dit betekent voor mijne plannen flllorich knikte en daarbij toonde zijn gelaat een uitdrukking van schuwe bewondering Nu eerst begreep hij hoe slim deze Amerikaan was Vijf minuten later voearde de baron zijn gast in de eetzaal waar de huzarenluilenant Guido en i lvira juist waren binnengetreden l e Jjegroetiog was slechts koel tai vluchtig i Hlerich s voorhoofd werd overschaduwd door een wolk van ontevredenheid Alleen om aan den beslist uitgesproken wenach zijns vaders te ol je wel in een betere st iimlng brm on en ik heb je al zoo long niet hooron M pelen Dit verzoek was z o dringend dat IJvira na eenig twijPelen besloot er aan te voldoen Misschien weuHchte zij pok zelf wel een anderen gedachtengang te t ri en VIu trad zij de aangrenzende kamer linnen cti oninidde li ik hoorde men do lonen van een wilden marsch Hf wat dreunde en kletterde ilati Men bemerkte wol dat zij niet van het notenblad speel V dat het de uitdrukking van een verbitterd gemoed was Zoo aln die handen over de toetsen stormden liadden ze ook M fi geheele wereld in puinhoopon kunnen slaui Snoward kwam haar weldra aohtoriitt De ranziek RChoen hem aan Ie trekken Ook do baron maakte aanHtallon om naar zijn dochter te gaan en met een gebaar noodlgde hij zijn zoon urt om hem te volgen Doch de huzaar schudde liei hoofd on hield zijn ooren dicht Neon papa ik heb geen lust ouimijn ooren te laten bo Hcïi voor de kwadeluim van mijn zuster En het is al laaigenoeg Ik moet naar het cnsltio I l lTrirsL doen was Guido gekomen om samen te zijn mtet den geachten handelsvriend Van hem waa dus niet veel voorkomendheid te verwachten Doch na was l Jvira blijkbaar ook in eon zeer slechte tom ming En dat juist nu torwijl de Amerikaan aanzoek wilde doen I llericb had ruoolte om oen goed gelaat te toonen on den beminnelijken gastheer te spelen Aan tafel moest hij bijna geheel alleen het gesprek lev ndlg houden Guido keek elk oogenbiik naar de pendule en zeido terloops dat hij lezen avond in het officioren casino werd verwacht Klvira raakte de spijzen niet aan en beantwoordde de vroolijke woorden die haar vader tot haar richtte slechts met een verstrooid lachje Wat schseldo haar toch Zou zij iet f vermoeden van de plannen van den Amerikaan t n wilde zij hem reede vooruit haar afwijzend antwooid doen gevoelen Kllerich zMchtto moermalen achter zijn Hervet on al de moeite die nij deed om 0 pijnlijke stemming aan tafel te doen verdwijnen was tevergeefs Wordt vervolgd Snoward bleet bij dit alles echli in dezelfde stemming hij zag er uit aU gewoonlijk aan hem was geen bi hagen en ook geen mishagen te bespearen Voor zijn humeur bestonden geen toomissen Hj was zeits zoo vrijmoedig om bij het dessert aan I Ivira ronduh te vra gen waarom zij in zoo n humeur was De baronea toonde zich verbaasd Zij i wist niet zei ze dat ze in eenig opzicht veranderd wiw