Goudsche Courant, donderdag 12 november 1914

Kobeideoe muniUewagena en zeer veel munitio buitgemaakt De drie jarige oorlog Wij zijn in staat weer te geven zegt een Ëngelsch blad wat een hooge Fransche militaire autoriteit als zijn moening over den daur van dezen oorlog heeft uitgesproken Zijn schatting is gegrond op de veronderstelling dat de Duitsohers geen tactische font zuUen begaan Hij verdeelt den oorlog in zob tijd f terken waarvan er twee tot het vereden een tot het tegenwoordige en drie tot do toekomst behooren Het eerste tijdperk was de tocht der Duitschers door België tot in Frankrijk Het iwoede tijdperk was de slag aan de Marno en de terugtocht der Dtiitschörs op de Aisne Het derde tijdperk is die van de gevechten aan de Aisne voortgaande en zich ontwikkelende tot den slag om Calais Het vierde tijdperk zal zijn dat van een terugtocht der Duitschers en vai een lag aan de Maas Het vijfde tijdperk zal zijn dat van oen verderen terugtocht en een slag aan den Rgn Het zesde tijdperk zal zijn dat van den opmarach naar Berlijn Hij verwacht dat de slag om Calais niet geheel geëindigd zal zijn voor het begin van December Hij bestemd een tijd van vijf maanden voor den slag aan de Maas tot het eind van April of be in Mei li lG De atrqd aan den Eijn zou wel tweemaal zoolang duren namelijk tot Februari 1916 De opmarsch naar Berlijn en de vredesonderhandelingen die een einde aan den oorlog zullen maken en het terugtrekken der bezettingslegers zou den een termen vorderen tot in 1917 Deze schatting Iaat den oorlog iets minder dan 3 jaren duren Dezelfde autoriteit vermoedt dat het oprukken der Eussen ongeveer evenveel tijd zal eisohen en dat alleen de voortdurende gezameulyke druk der bondgenooten de zaken binnen zulk een langen tijd kan ten einde brengen Hij neemt aan dat de Duitsche troepen gestadig zullen terugwijken en dat er op geen der fronten een plotselinge inzmking zal plaats hebben Italië en Albanië Men seint uit Brindisi Italiaanscho oorlogsschepen patrouitleeren langs de Albaneesohe kusten Ëen Italiaanscho kruiser te San Giovanni di Medua onderzocht schepen welke naar Skoetari gingen BenigO Moslems die uit de Levant te Valona aankwamen werden gearresteerd met dezelfde boot waarmede zij kwamen naar Bari geaonden De toestand in Albanië wordt da iyks critieker Leven en eigendom moeten te Skoetari onveilig zijn Evenals in andere plaatsen komen ook daar gewapende botsingen voor De plaatseinke autoriteiten zijn niet by machte de voorkomende diefstallen en plunderingen tegen te gaan Duitsch Congo Men meldt oqh uit KOPENHAGEN Volgene Iiler ontvangen tel rauuneuhebben Kransche troepen onder couinian du vftQ generaal Aymurlch het grootetedeel van I ull ch Congo vörov rd dat in UMI aan Duilachlaïid werd afgestaan als sobadeloosstBlIlng daarvoor dat het afzagvan zijn eischen op Marokko Het geheel Urbangl dintrict moot weer In het hezÜ de PranHoboit zijn DE DEKKING DER OORLOGSLASTEN lu oen vorig artikel betoogden wij dal d betaling van de kosten die het l uroptwBuhe condtflt ons land door de mobilisatie en aidere maatregelen heeft berokkend op eenmaal moet geschieden Hei Het slaat voor mij vart foo elde ons óén di r grootste zakenmannen van Uotterdoiri d it minister Treub als hij den weg van leening kiest ons land noodzaakt binnon vijf jaar lijda tot ver hoogde en hooge invoerrechten over Ip gaan Ik zou het ten zeer tt betreuren als de regeering het niet aandurfde door een heling ineens de lasten te delgen I e man die zoo sprak behoort tot de meuijt gefortuneurdeu van ons land Waar atm zoo bekend zakenman als de heer D W Stork ia de Nieuwe Ct dien vcrmogeoHofstand niede bepleit zal de regcering voor eij met eenig plan komt het oor te lutateren moeten leggen bij het Nnierlandsche Volk Wij hebben uit de groote bladffli vernomiii dat de r peerlng geconfereerd lie tt met een zoettenlal financieele deskundigen Wij weten niet hoe het adviUft dezer heeren is gewekt Doch wij weten wel dM In zeer broede kringen van onfl volk de geruchten van teoningsplannen ontRtemmlng en verbazing hcbiim gewekt Ontstemming omdat men gevoelt dat de gevolgen van een dergeJijki financifst le politiek üeer noodlottig zouden zijn voor het tot iriand komen jVan vele gewenschte nniatregelen Verbazing omdat men van mlnifller Treub n andere oplossing verwacht In de geheele pers moei o i tot uiting koiiifin hoe de natie over deze kweetiü donkt Naar d berichten melden zijn r erLngflvoorstellen nog deze maand te wQcbten Welnu wij hopen dat in de geheelo pers voor het indienen van wetsvoorHtellon de publieke opinie zieli zal uitspreken TIi t staat voor onw tast dat overgroote meerderheid van ons vol aan de zijdti van hen stann die ci ii oerlegalwlasting bepleiten Pit moei t I uiting komen in het landsbelang in he belang van ons allein 1 V Een wapenstilstand Men schrijft ons Van verschillende zijden gaan er stemmen op voor een wapenstilstand liefst een wapenstilstand voor langen termijn b v voor drie jaar Er wordt zelfs van een twaalfjarig bestand gesproken Men zou dan tijd hebben om over den definitieven vrede te confereeren men zou besprekingen knnnen voeren over ontwapening over de waarden van tractaten over de rechten der kleine mogendheden en over do plichten dor groote Staten en do kans zou bestaan dat men tot den duurzamen vrede zon geraken Ër zijn nu in het geheel al meer dan een half mitlioen volgens sommigen zelfs 800 000 man gevallen Dagelijks sneuvelen gemiddeld 7B00 man inmiddels breidt de gevechtslinie zich uit met den dag En dat wil zeggen het gemiddeld aantal verliezen per dag stijgt In Augustus was het nog niet grooter dan 3000 in September werd het BOOO voor het jaar geëindigd is zal hot misschien 20 000 bedragen Zoo gaat het voort en wij kunnen ons begrijpen dat men met name in Duitschland Oostenrijk en Frankrijk naar don vrede verlangt Niemand weet wie den oorlog zal overwinnen Maar dit staat vaat do partijen zijn aan elkaar gewaagd Er kan geen sprake zijn van oen Fransch échec of eon Duitsche debacle Aan den snellen Dnitschen opmarsch in Augustus toen Parijs al bedreigd werd kwam spoedig een eind De Duitschers hadden echter gelegenheid goed terug te trekken en uit de posities die zij toen spoedig innamen zijn ze feitelijk nu nog niet verdreven Stel nu dat de Duitschers geleidelijk zullen moeten retireeren Stel dat die Fransflhen zoo heldhaftig strijden on dat die Engelschen zoo geslepen zijn dat het Duitsche leger dagelijks eenige met ers grond verliest Hoe lang zal het dan duren eer de Duitsche troepenmacht België heeft ontruimd Zal het Duitsche Maubeuge zal het Duitsche Namen en Ijuik en zal het Duitsche Antwerpen ook zoo spoedig vallen Och kom wij weten allen beter En de grootste entente enthousiast zal moeten toegeveii dat er maanden zullen verstrijken eer het oorlogstooneel van Noord Frankrijk en België naar ïlannover Westfalen en do Rgnprovincie zal zijn verplaatst Wie gelooft er nog in een inneming van Berlijn Evenmin ala thans nog een verstandig mensch gelooft aan een verpletterende Duitsche nederlaag vertrouwt men dat de Duitschers Frankrijk er geheel ouder zullen krygen Allo teekenen wijzen erop dat de strijd onbeslist zal bigven De bloedigste oorlog die er ooit geweest is zonder resultaten zonder eguïg effect Zat zoo de betrekkelijke nmacht van het zwaard worden aangltoond en zal het absolute onnut van den krijg aldus worden aangewezen fa wij kunnen ons levendig voorstellen dat iederi en snakt naar den vrede al was het dan ook maar t i n tijdelijk vrede Maar dit is bet juist waarti gcri wn zoo feraehtig mogelijk uiceiu n te moi teii waav ehuwen I en besjand ivas HtiHHU d lijd van voorbereiding van een nictiw n e n ergeren krijg Daebt gij dal de wrok die op het oogcnblik bijna gi heel üuitsehland tegen 1 ngeland koeHtort in zoo n bp land wwr zou veruilndi ren Of dacht ge dal Uuftland zich inet Duittsehland werkelijk zou ver oenen e i dat Servië en Oostenrijk elkaar d hand zouden relkeo Geen sprake vaiL I lulurende ecnigt weken waren wij m 1 Hülschland en wij spraken met verschilIfjide nivioedri K pi rsonen liehoorende tct divcrne partijen Nationaal Lilü ralcn Conservatieven KatholiekMi SoeiaallJe mocratcn Zij zagen alli n in dat de kauH grool was dat de oorlog 1914 geen da capo oil wonb H van 1H70 Zij voelden dal de krijg van heden fn tjange worHieliirg was Maar allen wanm van oordeil datlJuitHchland den oorlog nit t mocht veili zen Zou Duitschland niet in Htaat zijn een eiTVollt n vrt do li siiiilcn iliiti moest lu t zoodra den oorlog voorbij wan nieuwe schepen iHHiwt n nifuwc no grooti re mortieren lalt n maki n Kn dan moc Ht er ook nog meer kanennenvleescii wordfn gcrecruteerd Zeker de onse vatief prak anders dan du Soeiaallii iiio eriiat Maar de couciiisies waartoe n k anii n waren bKi elfdc Alleen wanm er J iiitHehland zou winnen zou ei n witcM In hngfland rrankrijk en Itusland zal rn R hetzelfde denken T e wi reld vrcd komt nli t lot tand zoolang ii der aan de i oorlog denkt I i oorlog die tlniipi Ntrcden wordt moet uitgi Htrcdi ii tol ail oorlogvoerende landen intgepiit s n Dan is de lijd daar dal de kleiiu nee Irfll tiiogt ti lheden een moebllgcn invloe 1 zi llen hebben Dan zal lu t militarisme in alle iandt U jfebroki n kunnen worden en zullen geleidelijk de Idealen van de vredi Kvrienden kunnen worden qerpaliseerd veimindering van bewapening bondwialen fi v Alle landen die aan den sirtjd heb beu meegedaan zijn dan uiUeput en zi ziitlen zich moeten onderwerpen aan den verstandlgen wil van de neutralen Helaas moeten er dan misHchien nos ml lioenen mensehenlevens geofferl worden Mnar dan heeft de oorlog in ieder geva een naar wij hopen langdurigen vrpilo vei rbereid Maar een bestand neen Uod behoedeon ervoor Stel dat men ot overeenstemming kwam dat de oiidi prenzenweer zouden worden gee rbiedigd llelgieko i dan nieuwe forten bouwen en kouzijl veldlegcr verlieteren Dnit eblandko nieuwe Rtrategipiche spoorwegen naai lïflgift aanliggen om over iikele jarenin een minimum van lijd Relgie weer m zijn versehe lro en te kunnen overitroo men en alom zoudi n r geruchten Vt oorlog gehoord wordeu Ken onzielitbarelast zou op onn allen drukken Ir zo ieen voortdurende malaitie heersehen Het was een 001 log m vre le i d Slx rxen lein dL De lielangen van den Nederlandschen handel Men meldt iiiuit sGravonhago aan do Tel De voorzitter der commissie voor den Nedorlanflschen Handel de heer O J K van Aalst presideerde gisteren te s Gravenhage een gecombinoerdo vergadering van de leden dezer commissie met do directies dor navolgende Nederlandsohe stoomvaartmaatschappijen De Holland Amerika Lijn Stoom vaart Maatschappij Nederland Koninklijke Nederlandsche Stoom vaartMaatschappij Koninklijke West Indische Mail Koninklijke Hollandsohe Lloyd Rotterdamache Loyd en de Stoomvaartmaatschappij Oceaan Was het voornaamste doel dier commissie tot dusverre te zorgen dat onze handel in rechte banen bleef en niet zooals t dikwijls lijkt door onwetendheid daden verricht die in strijd zgn met de welbegrepen neutraliteit van ons land toch stelden zij zich tevens ten doel om te trachten den eerlijken handel van Nederland ondanks allo bestaande moeilijkbeden zooveel mogelijk te handhaven Ze slaagde er in verschillende faciltiteiten voor handel en scheepvaart te verkrijgen Toch blijft de meest gevoelde moeilijkheid het wantrouwen van de oorlogvoerende mogendheden of niettegenstaande alle verzekeringen dat goederen waarvan de doorvoer naar oorlogvoerende landen door de verklaring tot absolute of conditioneele contraljande niet uit Nederland worden uitgevoerd deze ook werkelijk onze grenzen niet overschrpen Tot nu toe werd door de Engelsche en Fransche regeeringen van dergelijke verklaringen betrekkelijk weinig notie genomen zoodat onze schepen waarin zich b v caoutchouc mais thee en dergelijke bevonden aangehouden en opgebracfajb worden naar buitenlandsche havens en daar groot ongerief en oponthoud ondervinden Gevolg daarvan is dat de reederijen huiverig worden haar schepen aan dergelijke gebeurlijkheden bloot te stellen en de scheepvaaart langzamerhand dreigt tot stilstand te worden gedoemd De commissie van den Nederlandschen Handel die buiten de bemoeiingen van onze regeering voortdurend voeling houdt met de geallieerden on spoedig door de benoeming van een handelsgedelegeerde der Duische regeering ook met deze in contact zal kunnen treden meent thans een weg gevonden te hebben door welke het mogelijk zal zyn dat b v Nederlandsche Indië vanwaar sinds lang berichten inkwamen van ophooping van producten en daardoor achternitgang van den uit voer handel die het economisch leven ginds zeer benadeelt onverlet hun producten naar Nederland zou kunnen uitvoeren Weliswaar zal in sommige gevallen de uitvoer van dergelijke hier aangebrachte producten niet kunnen worden toegestaan doch velen der importeurs zouden zich reeds gelukkig achten indien zij de goederen waarvan zij óf eigenaar zijn óf waarop zij groote voorschotten hebben geleend veilig en wel vrij onder hun Jbereik hadden Do commissie tracht blijkbaar practisch werkzaam te zijn en naar omstandigheden te handelen hopende naar het schijnt dat later door de grondige kennis van het internationaal recht een middel zal worden gevonden dat kleine neutrale landen in staat zal stellen de overmachtige oorlogvoerende staten naar hun hand te zetten Tweede Kamer De afdeolingon der Tweede Kamer hebben benoemd tot rapporteurs over de wetsontwerpen Bepalingen tot bescherming van mollen en kikvorschen kwijtschelding aan W Moerman van eene den Lande aankomende vordering Bevordering van den aanleg van öen locaal spoorweg van Winsum naar Zoutkamp en machtiging tot het aangaan van een overeenkoQiBt betreffende de exploitatie van den looaalspoorweg Sanwerd Roodeschool enz en Wijziging van art 43 van liet bij de wet van 2 Sept 1854 Sthl no 124 vastgestelde Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch Indië de heoren Fleskens Boissevain Juten de Wijkerslooth en Teenstra en over de wetsontwerpen Tijdelijke heffiog van uitvoerrechten en wijziging van de weduwenwet voor de ambtenaren 1890 do heeren Beumer Knobel De Monté ver Loren Patijn en Vliegen Spionnage Naar de N Ct verneemt is de directeur van de gasfabriek te Oude Tonge op Flakkee een Duitschers van geboorte op verdenking van spionnage in hechtenis genomen 06 oorlogsleening Naar het Persbureau Vaz Dias verneemt heeft het wetsontwerp betreffende de oorlogsleening reeds den Raad van State bereikt en wordt het ontwerp in den loop van deze week bij het Departement van Financiën terug verwacht Het wetsontwerp zal dan spoedig vergezeld van een uitvoerige uota bij de Tweede Kamer worden ingediend Directeur H T M Naar wij vernemen heeft de directeur van do Haagsche Tramweg M aat schappij de heer H A J Van Stipriaan Luïcius opnieuw zijn ontslagaanvrage ingediend als gevolg van verschil van inzicht met den presi dentcommissaris mr D van Houten Voorschotten aan den middenstand Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben aan het gemeentebestuur nadere inlichtingen gevraagd in zake het hun ter goedkeuring gezonden raadsbesluit tot beschikbaarstelling van een crediet van f 25 000 1 ten einde daaruit voorschotten te verleenen aan den kleinen midden en neringdoenden stand Het antwoord van het Kamerlid Duymaer van Twist Het Kamerlid Duymaer van Twist plaats in de Nieuwe Courant het volgende antwoord aan de gep luit generaal W G F Snijders De heer W G F Snijders luite nantgeneraal b d heeft de vrijheid genomen een hoeveelheid hatelijkheden aan mijn adres in uw blad te schrijven Daarin heeft die opperofficier getoond nog steeds de oude te zijn en niets te hebben geleerd In zijn militaire carrière heeft z n ruw en onoordeelkundig optreden aan velen in het leger heel wat leed veroorzaakt Onze onvergetelijke kameraad Thomson die de harde hand van den generaal duchtig gevoeld heeft heeft de edele karaktereigenschappen van den heer Snijders goed leeren onderscheiden Maar ook de oud Minister Colijn is niet vrij gebleven van de vriendelijkheden van den oud inspectonr van de infanterie In het nummer van 13 December 1911 van de N Courant kon men van de hand van den heer W G F Snijders gep luitenantgeneraal een artikel oantreffen waar in een vocabulaire van allerlei rofheden was te vinden die die oppor officier zich destijds tegen den toenmaligen Minister van Oorlog durfda veroorlovod Terecht heeft de heer Colijn den generaat in het openbaar een flinke afstraffing toegediend Helaas zonder ander resultaat dan dat de verhouding nog verergde Tot soortgelijke verergering zou ik door een tegenschrift mijnerzijds niet gaarne aanleiding geven Ik doe er daarom het zwijgen toe te meer waar ook nu weer blijkt op wat lichtvaaN dige en verdachtmakende wijze de generaal gewoon is zijn meening Qit te spreken De heer W G F Snijders blijkt noch den inhoud noch de bedoeling van mijn vraag aan den Minister van Oorlog begrepen te hebben noch op de hoogte te zijn van hetgeen ten aanzien van mijne beschikbaaistelling bij het begin der mobilisatie heeft plaats gehad Als onze neutraliteit geschonden mocht worden De oud Minister generaal Staal behandelt in het Vaderland de vwag of wij als door één van de oorioppartijen onze neutraliteit wordt geschonden en wij ons daartegen verzetten wij daardoor van zelf aan de zijde van de tegenpartij komen te staan Hij m ï6nt dat dit niet zoo behoeft te zijn Veronderstelt dat een van de oorlogspartijen ons grondgebied had betreden of dit alsnog doet dan is het altijd als wij neutraal beöchonwd willen worden onze plicht om dit met al onze kracht met geweld tegen te gaan maar brengt de uitoefening van dat geweld ons niet als vanzelf m oorlog met den oorlogvoerende tegen wien het zich keert Wij kannen de schending als een casus belli beschouwen maar dit is geen noodwendig gevolg De tegenpartij van den schender kan als zij door zulk een schending in het nadeel komt ons haar Aalp aanbieden om ze te keeren en zelfs bq gebleken onmacht onzerzgdU om die schending tegen te gaan iu dat geval ook op haar beurt ons grondgebied betreden maar ook dan nog volgt daaruit niet vanzelf dat wij bondgenoot van den nieuwen schender worden wij zouden zelfs zijn hulp beleefdelgk kunnen afwijzen en mocht hij ons land binnendringen kaonea trachten ook hem van ons grondgebied af te houden Vluchtelingen te Vliasingen Men meldt ons uit VLISSINGEN Het 8 8 Zeeland kwam uit Antwe pen met 150 personen aan boord bljmi allen vrouwen en eenige oude mannes Km 50 taI is naar Engeland vertrokken de anderen bleven te Vlisalngon J vertoeft hier op het oogwiblik veei Belgisch Apoorwegpersonee 60 neer veel jonge mannen van omstret4cs 20 jarigen leeftijd aan welke nachtverblijf wordt vrschaft in het Hijkstonnenmagazijii Kr ia hier een Volksgoarkeukai geopend op initiatief van Ds Hoogerzeil Voor weinig geld wordt goed voedsel VvtBtrekt aan de vluditelingen Onder de Hal van de maalsohapplj Zeeland bij het station der SlaatsBpoor zijn drie goedgtArloede jonge Heden aangehouden waaraohijnlijk Engelachw Pe aandacht was op hen gevallen doordat zij leekeningen maakten St Nioolaaa en de oorlog St Nicolaas hoewel niet tot landweer behoorende zal alle moeite moeten doen onze kleinen dit jaar op tijd te bereiken Immers nu in onze moderne tijden de goede St iboven het paard de voorkeur aan de postverzending heeft gegeven en een gedeelte van het perneel wel gemobiliseerd is zal het moeilijk zijn alles op tijd te bezorgen De administratie van P en T iieeft weliswaar verzocht met het oog op het toenemend verkeer en het daardoor ontstane gebrek aan geoefende werkkrachten de landweermanneu in dienst der P en T verlof te verstrekken doch de opperbevelhebber heeft geweigerd zoodat alleen dit allernoodzakelijkst personeel ter beschikking zal worden gesteld Bovendien wordt het noodzakelijk geacht de pakjes van een bepaald merk te voorzien zooals thans v d met Nieuwlaarwensohen gebruikelijk is Kon Nat SteunconiltA Het Kon Nat Steuncomité pui ceert detwaalfde lijst van bijdragen Het totaal dezer lijst Is f27827 34 Totaal der vorige bijdragen f 713765 In t geheel is nu door het Kon Steuncomité aae bijdragen en toezeggingen ontvangto f 741 592 34 Bovendien ia tel rafiae van eenigï zeer belangrijko bijdragen uil Ned Indl6 bericht ontvangtvi waarvan verantwoo ilmï gt eliii dfii zal zoodra dienaangaan J5 0adorü lujzonderbrden zuilen zijn bekaïd geworden Bijdragen van de zijde van Leger en Vloot zütlea voortaan verantwoord wor iaa zondiT vermdding der lijdelijke adresgPit van de schenkers Keu oorlog handelstrust vaar bet Hbld verneiHut zal eerstdaags Noderlandsche trust gevormd worden doel zal zijn ten behoeve van Ne hrtandHche kooplieden o N aderlandscne yuanootschappen bemiddeling te verleo gm tot het verkrijgen eener ongehinderde ïeiscbeping naar Nederland van artikelen fetke door oorlogvoerraide oiDgendheden absoluut of conditioneel tot oontrabanie IfMi fi verklaard T Zelfs indien een dergelijke verklaring Bog niet heeft plaats gehad maar men lieb nochtans wil vrijwaren tegen do mogolijlw Htoornia die © en dergelijke plji elmg af te kondigen verklaring zou m ilcbrengeii zal de tusschenkomst van hH i uwö lichaam kunnen gevraagd wordra De bedoeling is deze irtist te vormea door de groote Nederlaadsche stoomvaartniAitscbappijen en handelBvennootschappen Do bestaande Commissie voor den Nederlasdschca handel zal eveneens deel uümflken van de combinatie ti i ligt in hot vooniffln Mi als dage 6ch liestuur een Raad van Beheer te nrkie en die a le aanvragen om bemid deling voor veracheping zal behandelen iiot s Hrdekt van zelf dat deze Haai alvcrrens xjen goedgunstige beschikking lo nenieu op de voorkomende aaavragen n leAei opzicht overtuigd moet zijn dat de vcfpcheeptc goederwi inderdaad in Nederland zullen blijv Zij zal desnoods om do nekerhsld te erlangen voor ieder geval andere eisohen kunnen stellen Trouwens zobdor die absolute garantie zal het oamogelijk zijo verzekerd te blijven van de medew rking dor odrlogvoerendo moj ndhedoa die nu reeds althans In bc linl U toefezegd Hot kapitaal van de nieuwe trust zal ibedragen Ij 2 millioen gulden Contrabande De Minister van Bnitenl Zaken brengt ter kennis van belanghebbenden dat lo de Fransche Regeering aan de lijst van artikelen van absolute contrabande toegevoegd heeft zwavelzaar ertsblokken hematietijzer uikkelerts en nikkel ferrochroom en chroomerts onbewerkt koper lood in staven bladen en pijpen aluminium Iftrrosilicaat prikk eidraad en de werk tei gen om dat te bevestigen of door te knippen automobielen en losse dadliBa da van luchtbanden rnbber ffliaeraaloliën en voedingsstoffen voor motoren behalve smeeroliën 2o De Fransche Regeering heeft aan de lijst van artikelen van conditioneelecontrabande toegevoegd zwa völ glycerine alle gedroogde en versche huiden ruwe en bewerkte varkenshuiden ruw en bewerkt leder geschikt tot het vervaardigen van zadels tuigen of militair schoeisel 3o De Fransche Regeering heeft ten aanzien van contrabande aan boord van neutrale schepen een aantal rfegelen vastgesteld overeenkomende met de regelen die de Britsche Regeering heeft vastgesteld bij de Order in Council van 29 October 1914 ter kennis van belanghebbenden gebracht in do Kederlandsche Staatscourant van 6 November 1914 no 261 Graanuitvoer verboden Men meldt Door den commaodant van de stelling van de Monden der Maas en van het Haringvliet is bepaald dat de uitvoer van graan van de eilanden Voorno en Putten verboden is doch dat de handel in graan ta cheu de gemeenten onderling vrij kan geschieden Passen voor Duitschland Men schrijft uit den Achterhoek aan hetmid Ifït ingang van 15 November zal wa Duitsche zjjdq de eisch worden n ld dat bïj het passeeren der grens aspoorten voorzien moeten zijn van het portret van den houder terwgl het stempel van het Duitsche consaïaat hierop zoodanig moet zijn aangebracht dat dit voor de eene helft op de pas voor de andere helft op het portret staat Binnenlandsche paspoorten blijven echter voldoende Het Duitsche consulaat generaal alhier kon ons de juistheid van dit bericht nog niet bevestigen Een drijvende mijn vóór IJmuiden Naar men aan het Hbld mededeelt werd gisterochtend vóór IJmuiden een losgeraakte mijn gesignaleerd De autoriteiten werden gewaarschuwd om het gevaarlijke werktuig onschadelijk te maken Verbod van uitvoer van spek Nadat door hët antwoord van den Minister van Landb enz op een vraag van den heer Schaper bekend was geworden dat een uitvoerverbod van spek werd voorbereid werden groote partijen spek uitgevoerd Om dien uitvoer te beletten heeft de opperbevelhebber op verzoek der regeering een verbod uitgevaardigd om gerookt gedroogd en gezouten spek uit te voeren Dit verbod is reeds 1 1 Zaterdagavond in werking getreden in afwachting van het Koninklijk Besluit waarbij bedoelde uitvoer zal worden verboden Een uitzondering is bij overgangsbepaling gemaakt voor partijen waarover reeds contracten waren afgesloten en die reeds ter verzending waren ingeladen Stadsnieuws GOUDA 12 November De kipderen der Vluchtelingen Door het R K schoolbestuur te dezer stede is aan het Comité to Steun afd Vluchtelingen aangeboden de kinderen der Vluchtelingen gedurende hun verblijf hier op de R K scholen onderwijs te geven en voor wat de kleine kinderen aangaat hunne bewaarschoieu voor hen open te stellen Dit aanbod is door het Comité dankbaar aanvaard zoodat de kinderen van 3 6 jaar thans naar de R K bewaarscholen gaan en die boven 6 jaar de R K scholen in de morgen en de namiddagureo bezoeken Het Uitvoerverbod van kaas wordt opgeheven Naar wij vernemen zal heden in de Staatscourant een ministerieel besluit worden opgenomen waarin wordt bepaald dat het uitvoerverbod van kaas gedeeltelijk wordt opgeheven op voorwaarden or den Minister bepaald en zulks met ingang van 21 Nov a s De Reinigingsdienst De levering van 4 vuilniswagens 2 modderwagens 3 handveegkarren 1 riooltrekmachine 1 balenpers en 1 bandwagon is door de Commissie van bijstand van ddn Reinigingsdienst gegund aan f den heer A Jordaans te Schiedam voor f4000 in massa Winterverblijfplaats voor vluchtelingen Het Dagblad van Gouda maakte r gisteren melding van dat Ooudft thans ook door de regeering zou zijn aangewezen als plaats waar een wintervluchtelingenkamp zou worden gevestigd Dit bericht is wel wat voorbarig Zooals bekend is eenige dagen geleden aan de Burgemeesters van verschillende gemeenten een schrijven gericht waarin hun werd verzocht mede te deelen of in hunne gemeenten gelegenheid bestaat voor het inrichten van een vluchtelingenkamp gedurende den a a winter teneinde de vluchtelingen uit minder geschikte verblijfplaatsen Over te brengen naar betere en om tot meerdere concentratie daarte komen Dit schrijven heeft aanleiding gegeven tot bespreking dezer zaak mot het Comité tot steun afd Vluchtelingen waarvan het resultaat is geweest dat aan de Regeering mededeeling is gedaan dat zoodanige gelegenheid als gevraagd wordt hier bestaat Namens de Centrale Commissie tot steun aan Vluchtelingen welke commissie van Regeeringswege is ingesteld zal thana een dezer dagen door Baronesse van Ittersum en den voorzitter der commissie den heer F W C H Baron van Tuyl van Serooskerken een bezoek aan deze gemeente worden gebracht teneinde de nachten de dagverblijven der vluchtelingen oogenschouw te nemen Van de bevindingen hier ter plaatse zal het afhangen of Gouda tot een der concentratiekampen zal worden gemaakt Geschiedt zulks dan is het zeer waarschijniyk dat hier gedurende den winter ca 2500 vluchteHngen verblijven zullen De maatregelen voor zulk een e v huisvesting gedurende eenige maanden voorloopig zijn reeds getroffen Bivak Muts tsi Op verzoek van Mevrouw Montijn Crabethstraat 67 deelen wij mede dat ten haren huize ter beschikking zijn modellen van wollen bivak mutsen zooals die voor oiiJM soldaten te velde voor den a s winter gevraagd worden Van andere zi de wordt ons gemeld dat zich hier ter stede een dames comité heeft gevormd hetwelk Unn doel heeft de genoemde bivak mutsen te vervaardigen Van dit comité hetwelk een onderdeel is van hel hoofdcomité te Arnhem ia Mevr Donker Graaf Florisweg proaldente Voor dit laatste comité za morgen met twstemming van den burgfaucpstcr door t enige dames lange de huizen worden gecollecteerd 4066 STAATSLOTERIJ ö KI Trekking v Donderdag 12 Nov No 20341 f 25 000 663 en 18580 ieder f 1000 16661 f 400 11703 11723 13610 en 15587 ieder f 200 4999 6481 6579 6758 8698 10839 117 4 13753 17870 18046 18338 en 19758 ieder f 100 Prijzen van f 70 ai 90 67 160 93 378 801 a 74 iOl is 688 eOI Bd 748 78 SG lies 1 71 IBSO 1481 97 1541 47 SS 1801 15 W 2048 68 70 3104 2337 75 SSSl S4 2 3548 Ki 9711 2817 H atns aoSl 8175 8247 69 3S13 3490 60 8577 86Sa 3800 8827 38 4101 iWa 4779 4886 4961 88 5204 32 86 H 16 54 5482 5608 5788 50 81 8 5881 68 6182 73 aas 32 145 87 f1582 6637 71 8726 66 eS4B 6888 700Ö U 7101 81 88 Ül 7281 7837 7507 7874 78ea 8018 2Ö 8117 aasa Smi 8465 8588 98 B644 72 8721 55 8806 8010 8162 8228 8007 87 9448 8018 9818 SS 8818 10053 10184 86 10668 92 1079Ö 10865 11164 11860 11474 86 11544 11784 11841 11913 16 13003 5 44 12408 6 31 51 86 130W 12901 18106 81 34 37 18206 1 78 18701 32 66 13835 90 80 18960 14022 48 71 14188 80 92 ltöl2 15 60 78 14548 71 72 87 14615 65 14786 881 82 15020 57 96 15177 16230 4 8B tflS 15508 15662 86 15771 16884 16035 46 16106 90 16273 16810 86 41 81 86 87 16405 16668 16714 16834 170 17348 17460 66 64 17534 47 17618 85 1784 18060 55 84 18136 81 18880 68 87 18483 18577 18668 18788 18883 84 18843 60 19185 19G56 19434 84 19618 18878 19856 77 30066 30166 30318 65 67 20088 30466 20688 30830 20822 5e Klasse 11e Lijst No 7358 f 70 m z 7258 f 70 a AR S TBM SLICHT Kiê Qouda Novembur 1914 GRANEN Vast Tarwe Zceuwsche 13 k 13 2 mindere dito 12 50 A 12 75 Afwijkende U 50 A 12 Polder II 50 d ia Rogge Zeeuwsche 1075 ii Polder 10 i ƒ 10 50 Buitenlandsche per 70 kilo k Gerst Winter 950 i 975 Zomer gas 9 50 Chevalier 9 75 i 10 35 BuitcnI voergerst per 65 kilo ƒ i Haver per HX 6 4 6 25 Per 100 kilo J 12 50 k 13 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kito 8 50 4 9 KLanariezaad 20 i aa p H L Karwijraad per 50 Kilo 16 k 17 KooUaad 13 So 4 14 50 per H L Erwten Kookerwten ƒ 14 50 k 15 50 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo k Boonen bruine boonen 15 k 16 witte boonen 18 50 4 20 Paardenboonen 11 a Il 50 Duivenbooneri 11 504 12 50 Mais per loo Kilo Anurikaansche Mixed 4 Kleine ronde 13 f 14 V iiMARKT Melkve redei m abbvoer handel en prijzen vrijwel i r Vetle varkens redel aanvoer handel matig 79 32 ct per half K G Biggen voor Engeland groote aanroer handel vlug ai A 23 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel traag 0 60 k i io per week Vetie Schapen aanvoer handel onbeduideud 4 Lammeren goede aanvoer handet matig 17 a aj Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 10 4 16 Graskalveren goede aanvoer handel matig 45 a 0 Fokkalveren 18 k 33 Eieren weinig aanvoer handel vlug pei 100 Btuks 9 50 4 10 50 Kaas aangevoerd partijen handel vlug ie kwal 37 4 39 2de kwal 34 4 36 Zwaardere 37 4 40 NoordhoUandache a Boter weinig aanvoer Handel vlug Goeboter 1 60 4 1 65 Weiboter 1 50 4 ƒ 155 m a nst Geredde kunst te Mechelen Een oorrespondent van De Tijd maakt melding van de onschatbare hulp van den priester Barbé en een Antwerpsch burger den heer Keersmaker bij het in veiligheid brengen van schilderijen te Mechelen De heer Pol de Mont dien de berichtgever te Antwerpen ontmoette deelde hem mede dat hem volkomen onbeschadigd de volgende kunstwerken waren toevertrouwd Het beroemde drieluik van Rubens voorstellende de Roeping van Petrus op hout alsmede de aanbieding der 3 Koningen uit de St Janskerk te Mechelen mede op hout Uit de St Rnmoldus kerk te Mechelln de beroemde van Dijck maar dit werk heeft eenige schade geleden doordat leeken het doek oprolden met de verf naar binnen Daarna zijn op vepaoek van Pol de Mont nog 20 paneelen van een serie van 24 ook in Antwerpen in veiligheid gebracht Deze hebben alle betrekking op bet leven van St Rumoldus Dit is wel geen eerste rang werk maar van een Mechelschen meester van omtrent het jaar 1400 en van historische waarde Van deze 20 is een vijftal licht beschadigd maar zeer goed te herstellen terwijl de overige 4 waarschijnlijk hier of daar in Mechelen worden bewaard Laatste Berichten 4an het Westelijk Front De Duitschers in België en F r a n k r ij k Mm stiit 008 uit RKUSEL SindH gistermiddag is op Belgisch grensgebied ven wegtrekken van dp Duitaohe troepen gesignaleerd De waeiilon langs do grens zijn vereterkt OverigMig zijn d j soldaten onverwachts en mei onbekendo beBteinming vertrokken PARIJS 12 Nov Communiqué van gisteravond U uur luidt De vijand heeft den geheelen dag de aanvallen van gisteren voortgezet zonder eenig nieuw resultaat Hij richtte een tegenaanval op Lombaerzijde die afgeslagen werd en deed vele pogingen om van Dixmuiden op den linkeroever van den Yser te komen Overigens van het front niets nieuws MAASTRICHT 12 Nov Te Aken kwam een hospitaaltrein Lazarethzug door die 312 gewonde Mariniers vervoerde die in de gevechten bij Rijasel gewond zijn MAASTRICHT Te Aken kwamen heden 180 auto s met mitrailleuses er op aan remontedepot die naar Praag worden doorgezonden Hier kwamen heden drie lange goederenwagens met lichtgewonden aan het waren er ongeveer 1500 die in de gevechten bij Thouroat gewond zijn 185 Man gevangen Engelsche mariniers uit de omstreken van Thielt kwamen hier aan AARDENBURG 11 Nov Sedert gistermiddag hoort men bij tusschenpoozen alhier zware slagen Bij onderzoek bleek dat men bezig is de 2 bruggen bij Stroobrugge en die bg Moerkerke op te blazen Alle verkeer met België is daardoor vefbroken SAS VAN GENT Van pnzen Gentschen correspondent Meel en graanvoorraad is thans te Gent aangekomen en vanaf morgen kan iedereen 200 gram brood ontvangen Aan het Oostelijk Front LONDKN 12 Nov De porrespoudeat van de Daily Chronicle eoiat aan Ijd iilad dat de Oostenrijk Duitechc troepen over de goheele linie gcnoodsiaakt worden do terugtocht voort te zetten Het Nooflicilijk leger van GonOTaal van Hindenburg trok terug op Hnpcc ten nojrdon van Kiilihch Hot zuideli k leger onder den Ki oonprina trekt blijkbaar pamen bij Crpnalochowa cm de Oostenrijkschft troepen worden tot voorbij Krakau taruggeworpen Men schal de verliezen op IOO OO1 man Torpedoboot gezoakm R IJ l KR U Nov Ken JapMiB Ae lor prdoboot is heden gezonken bij KiautBau terwijl zij naar raijnon zocht Het meerendeel der bemanning werd gered Turkije en Rusland LIJNDEN 12 Nov De Turken dedenonder leiding der Duitschers twee wanhopige pogingen om de Russen uit destellingvan Kroeprlkoi te verdrijven Ookdo tw ede aanval faaliie Zondag had deeerste belangrijke veldslag plaats op grondgebied Tel De Opstand in Zuid Afrika PIti TOUIA U Nov De regeering gaf evei tot een oproep aan alb perAonea die in opstand zijn om zich vrijwillig over te geven met hun wapenen uiterlijk op 21 November Aan al dogenen die zich aldus overgeven zal vergunning worden gegeven naar hunne haar lsteden te ug te keeren op voorwaarde dat zij verder geen deel nemen aan den opfltand Deze amnestie zal niet worden toegepast op de leiders van den opstand Op alle rel ellen die aan dezffli oproep geen gehoor gev jn zal de wet in haar volle Htrengheid worden toegepast KONSTANTINOPFL 11 Nov OfticieH Dit het Hoofdkwartier van het Kaukasisehe wordt mcd edeetd Ons leger grijpt do tweede Unie der Russische Htetllngen aan Volgens mededeeling van vele RusBische gevangenen en deserteurs is het moreel van het leger zeer slecht lOen l ranBohe kruiser en een Fransche lorpedojagor liebben eenige schoten afgevuurd op de kust bij Phokla Deimendogh en Smyrna Toen hel vuur beantwoord werd hebben do schepen zich verwijderd Schade is niet aangericht CHRIÖTIANIA 12 Nov Uit ParijP wordt dd 9 Nov geseind In het hoofdmagazijn van de oorlogshaven Uoehefort is een reuiaehtige brand uitgebroken vermoedelijk door kwaadwilligheid gesticht De krggsverrichtingen ter Zee Een torpedoboot getorpilleerd LONDEN II Nov De kleine En gelscho torpedoboot Niger werd hedenmorgen door een Duitsche onderzeeër ter hoogte n Dover getorpilleerd Het schip gii ï gronde Alle officieren en 37 van de equipage werden gered LONDEN 12 Nov Officieel Do Admiraliteit deelt mede dat bij het torpedeeren van de Niger geen menschenlevens te betreuren zijn LONDEN 12 Nov Toen de Niger getroffen werd lag het vaartuig vooranker Van de kust zag men de ontploffing van de torpedo Het grootstegedeelte van de bemanning zat beneden aan het middagmaal Plotselingklonk van de brug het bevel om dowaterdichte schotten te sluiten Eenigematrozen vlogen naar dek en zagenhet schuim achtor een torpedo Het Volgende oogenblik werd de Niger getroffen Het schip zonk binden 20 minnten De booten werden gestreken velen sprongen in zee met de nieuwezwemkragen aan Sloepbooton en torpedobooten schoten toe en reddenallen Twee man schijnen nog vermistte zijn Alg Hbld Do Staatsbegrooting DEN HAAG Het onderzoek der Staatsbegrooting werd heden ten einde gebracht Tweede Kamer DEN HAAG Naar wij verneiaen zal de Tweede Kamer waarschtiüliik Dinsdag a s in openbare zitting worden bijeengeroepen Tot den Burgemeester on Wethouders van Harderwijk is door do Belgische vluchtelingen een schrijven gericht waarin ze het gemeentebestuur dank zeggen voor de uitstekende behandeling en de gastvrijheid tüdens hun verblijf aldaar genoten Een uitbreker Een landweerman wist gisteren te ontsnappen uit de provoost te Hoofddorp ï3e schildwacht die dit opmerkte liet den man zijn gang gaan en gaf daarvan kennis van het geval aan het dichtbij zijnde fort O ogenblikkelijk werden maatregelen genomen De wegen werden afgezet en patrouilles uitgezonden en nog denzelfden dag was de vluchteling weer in verzekerde bewaring gesteld ponnage LONDI IN 11 Nov In het Hoogorhui 4 verklaarde lord Crawford dat vijandehjkc vroomdülingöi nog in Fife woonden boewol dit tot het voor hen verbodengebied behoort Kr werdwi s nachts signalen gewisseld en er is een particulier postdienst ontdekt tusschen havens van Fife en Duitschers In de laatste wekenwas ondanks het verbod b izlne uitgevoerd Lord Haldanc beloofde een onderdook Hbld Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILÜT Hoogste barometerstand 75G 9 te Karlsruhe laagste stand 730 3 te Ska gen Verwachting tot den volgenden dag Stormachtige tot krachtige noordwestelijke later wellicht afnemende en krimpende wind zwaarbewolkt aanvankelijk nog bniïg latet wellicht iets zaohter BIRGERLIJKK STAND GOUDA GEBOREN 8 Nov Lijntje ondors W Boot en G N den Oudsten 9 Dirk Willem oaders I van der Velden en C Graafland 10 Maria Johanna ouders J Noderatigt en T M van der Steen Simon Jacob ouders L v d Meide en J de Koning Johanna oaders J Vermenlen en F Janssen Arie Willem en Siebe Nanning onders F de Bruijn en A Barendaz Johanna Anthonia Maria en Henriette Anthonia Josephina oaders A H Houtman en J M C van Drimmelen GEHUWD 12 Nov J Verboom en F van der Klein A A van Esso en C Mogendorf I Mogendorff en S Meijer OVERLEDEN 11 Nov Dina Lens jaar REEUWIJK GEBOREN Klaasje ouders G Kampert en K Bettink Haibort Gerrit oaders W van Weerdhuizen en P if Boon Wilhelmina oaders F Brobbel Dorsman en S Noordam GEHDWD G R Bonman en A C H Deatekom OVERLEDEN T Moraal wedn van C Varken Visser 54 j