Goudsche Courant, woensdag 18 november 1914

IS634 53e Jaargang I De Oorloq Aan het Westelijk Front t DaltseherB in Frankrijk en België Het weder ts een iiiocliiigo factor m iea strijd De legurmaehtcu der verbon4Hien ea der Uuit chera liouüeii v lkaar offikneld hier en daar wat vuuilrukkcnd QiB dftü weer te worden t ruggoslagfn De koude sneeaw en regen l i ttimmen u de knjgtwperatiBn oodat tr tü wn algemeeot opniarach goen sprake kan zijn ZuidWest België is het groote graf voor dp strijdeode legers DuilsclierB zoow als verbondenoö lijden er groote verUewu en hoe meer de winter ddort hoo grootcr het aantal slachtoffers van dezen jjru lijktm otfrlog worden zal l o loopgraven zijn slooten gewor lun waarop idch roüdB J8 goal vormen Tïot wiilg nieuws van heden ii het ofti Hnele iinddag comuitlnlqué uit l artj waarbi word gi zegdHot verloop van den dag van 17dezer gehflfl gelijk aan d t van den vori dtm Klzas zijn de andvn tirbataljons RAr de omstreken van t Marieaux wartai gozonden achtt rw tart veri nadat zij de hellt van t un eftectiof hadden verloren Aan het Oosteiyk Front De bwichten zijn do laatato dagun yil Offt egoQBtrijdig Tegooovür ü posl Sm9 Wichten v4n Duitmohe ijde van een Wmwmnmg op do Kussen staan herichten van Kuseigche zijde Ike er oy v JKD dat aan de Weichael en dw Warta een hevlgwi strijd wordt gev tcrd welke nog ODlMjsliat is gebleven olgons die berichten zouden de Duitscn r in OostPruisen op het front OuniMnncn Angerliurg terugtrekken Wij laten hier eenige oIogi Riiiinen volgen welke den toeatand lypotiren WKKNEN 18 Nov W i Olticieol De krijgBverrichtlngea der i uil8eherB en tofltenrIjkers hebben de Hassisctie hoofdmacht in Russisch Polen tot e u slag gedwong o die zich over hot ehecle front trader voor ons gunstige imsiandlgheden mtwikkelt Ken onzer atnjdenda groepen maakte gietereo meer dan IXK krijgage vangeneo Tegenover dezen gr Joten strijd is het voortdringw van RusBi6che troepen naar de Knrpathen slechts van ondergeschikte beteekenis Bij het ioh een uitwcig banen uit Orybow werd de sterke T adelijko cavalerie door een rverwaoht ïïOr uit onze batterijen uitöen 5jdreven De plaatsv chef van en gen staf goneraal majoor Vou Hoefor Jk Daily Chronicle te ondcji meldt m m I De Di ukk0rij A Brinkman Zoon Markt 31 i art spoedig m tot noi male priizM alle drukwerken voor ilon h ndel oor Dortlouilor obrulk 31 Slechts weinige schreden vao de plek wiar Schwerdtner de baron tot staan had gebracht Iwgonnon de plaatsen Waar 2lj onveriDÜdeiiik moest doorgezakt zijn ra hij bt reep heel goed wat het kraken onder zijn voeten te lM duidon bad gehad i u hij 111 de worsteling net i Wira een paar nnlen op het ija stampte In tromt leidde men Scbwrdtncr terug en hij tBoest Oiok rijden om warm te Mijvfs want hij waa bezweet en liep gew r kou to vatten Robert snelde vooruit m kwam hem uit een tent reeds tegemoet w een glaa wannen wijn lat sou hem © Md En waarlijk deze verkwlk1 WN niet ovM bo fle zult mij veel genot eo oen ntetÖWU ov het gebeurde te wijgen Uo l zei Scberdtn r toen hq met rijnIwwliag onder weg aUoan waa Wel zeker al u dat verlangt ver kerde Robert die zeer aan ïijngouverwnr gehecht wa Ato Elvira er zeil maarrtet Ttn spreekt Dat aal ƒ niet doen IntuMchen roed Elvïra la raarrijtirig Madwaartfl Zij ikt in een hoek met de biiidnwf voor bat gelaat Osoï m koad DE HELFT DBR SUVERNM van kM InIswMk wmêl f oM Da vtoMM tatsh MM hoatwetk m oer taai t MkM 1 oOKM llaatefM ao Uw werk varlkfetM Dames Haarwassohen met Eleotr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN B LT A ene Oeiffeiir Oosthaveo 31 Advertentiën MET EEN SUCCES APPARAAT maakt ieder in enkele aeoonden zijn soheerme vlnm cherp Prjja f 1 naar baiton f 1 65 A QUANT Kleiweg NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit ONS GEN OEGEN Buitengewone Voorstelling op Donderdag 19 November 1914 DOOB DK WIENER OPERETTE Direoteor OKOBG BKAÜK Die Kino Königin Operette in 8 Akten von OEOEG OKONKOWaKl nd JULIUS FUEUNU Uniilk von JEAN GILBERT met de bekende melodieën In der Nacht Llebliche Kleine Dinger chen en Kan laobt man lelit man liebt Aanvang 7V i hup Prezen der plaatsen Voor H H I on dor Hooietnit on buisgenooten Loge en Stalles f 1 25 per peraoon Balcon n I n m Voor Niet jnAm Ijogo en Btallea f 1 75 per persoon Balcon 1 25 Galerij 40 et per peraoon met5 verbooging voor Anteurarecbtuo Kaarten oover nog voorradig altmede Tekatboekiea lï 40 et verkrijgbH den Buffetonef dor Bocieteit van af Dinadag 17 November van 10 12 en 2 4 uur Plaatsbespreking by loting op Woensdag IK November des avonds 8 nnr i 10 ots por plaats G br Vergunst Rijwielliandelaarg TURFMARKT 113 lijn Interc aan hot telefoonnet aangesloten onder No 268 UITGEBREIDE COLLECTIE LANTAARNS NutsSpaarbank HAA STREC HT Zitting den derden Dinsdag van iedere maand ten huize van Mej de Wed A M BLANKEN van des s middags 123 uur Rentevergoeding 3 o 17 HET BE8TUUB Maailijders Het Mo gpoeder van ApothekerBOOM is het beste geneesmiddel voormaagpijn maagkramp zuar hartwater en slechte spijsvertering Prgsper doos 75 Cents 13 Verkrngbaar te Good bij ANTON COOPS Pa WOLFF Co te Rotterdam by E VAN SANTEN KOLPF Korte Hootdsteeg 3 Brokkenhuis Dames I Wilt U by het opruimen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhull Zendt slechts bericht aan een dar Commissieleden of per Tel n 178 en on beambte lal hal n wat tJ wilt missen De Commissie W ÖOL Voon L V DANTZIG Vioe Voor D B QR00TKND0R8T Pen Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als Matroos torpedomaker w jd2ijaar Kleermaker J ojaar Matroos kok r=tKjrr Stoker 2 klasse rrt Kir indien reeds zeer vol doende kunnende stoken maximam leeftijd29jaar terwijl voor jongelieden op en leeftijd van 17 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als lichlmalroos of matroos 3e klasse LOOPT UW KAM WEG MET UW s HAAR i W Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 60 KOKO ta lun nbralkm VMT Ut u Umi KOKO SPHAAR KOKO DOET HET HAAR OKOEIEN OAAT HET UITVALLEN TEOEH VEMTEMCT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL EVAT OEEN KLEORSTOr OLIE OF VET liSRS VERrsiSSCHENP VOOR DE HOOrDHV 3 KOOP HET VANOAAO VAN VW VIOOtST OT OOWEim PHUSi n 0 7S A l SO M A S 0 pm mm DEPATHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d Urnel A GROKNEVKLD Lsz Zegwaard A OOSTKRUNG 68 DE ZUID HOLLA DSCHE ülaaLschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRA 3HT 12 DEN HAAG Maatschappelij k Kapitaal f 1 000 000 Commlssarisun Mr M M SCHIM v d LOEFP Pres Dr A E TEN OEVER Mr A 8 MIKDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mr J W KONING 0V De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiün Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren BOtJirimBBmTKm Uacem te c Mfik t Mi en II C I MWmBKH Wettkamm te OMtfa POTTELBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Frm fkneltfet graUa cerkrOgbaar aea Agent voor Holland CATALONIfi te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omatreken M IK BELOyjEJr Agent Amstel Brouwerü Keisorstraat Tel 88 No 148 Gouda Ji UDiiiiklijk mciilWtsaiHi lMVtm r er OPGERICHT tVM Voed Tt aw Tm met de u ver murwt 3LiijxLZiSLSud 3s oe3x=e3 L merk r en W I M moiiAm09iim mmuKumM murk wt TJitmnnteDde door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde E r nif loma Paril tMO Segtm O ouden MeOailUm VÉflDa HoMJileleO r U mm nmmk l 4SIL Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrQwleL Wearwell RUwlelen liji nil irlijk n iHf il pfjjt AGENT ADR DE GBOOT Kleiweg 79 GOUDA Pr soonranten gratis IMPORTeURS GEBR SIEBOL Amsterdam Adverteert in dit Blad DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT VERVANCEN 1 B00GUMPEN LAMPEH Aiiverleerl in dit Blad iüQEf P05T 5IBAR aouoA BRONGAS Wie wil praclitig liclit liebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang ia dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd Begrootingen kostelooi Aanbevelend ü KOOIJ Kz WIERINOERWAARD Dienstaanbiedingen hebben in de Croudsche Courant tieedê nuseet ttf D e MlferleDiltB kestei sleelte bij Tooroitbeultiig 1 6 regels f 0 36 voor elke Kgol meer 6 cents Opgaafoitslnitend aan het Bureau A Ca BiTJD A GOUDA 18 Nov Ontspanningszaal voor Mili tairen B 10 u 19 Nov Soc de Réunie llo ï m IBo Algem Vergad Ned Vereen van Kaaahandelaien 19 Nov Nieuwe Schouwburg 7 a oDie KinoKönigin 23 Nov Soc Ons Genoegen 8 uur Kaart Conoours Beleefd venoekenw geregeld tijdig msdedeeli g te mogen ontvangen vaa Torgade as n ooooerten vemükalijk ha i eni oii deae das in ons agenda te vern elden Eleotr Dr A Brinkman Zo Gouda Donderdag 19 November 1014 mmsm mum $ Ti© CL ws eariL d v ©rt©XLti© blsLd ttoox G o a d su © an Oz stx©3s ©aa Vérschijnt dagelijks iAi behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewJisnummer f 0 B5 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen nrden deze tegen twee berekend Dien laanbirdingen per plaatsing van t 5 regels f 0 35 by vooniitbi liihng elke regel raPer 6 ets Reclames f O 25 per gel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Mei GeïUuslreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementei worden dagelükB aangenomen jian ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel eti üo Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 uitgevers A BBIHKHAK EN ZOON int i i trograd de aandtiehl zal in ik naaste toekomst m de iM rste laatK gevetttigd 7ijn op Krakau niet op PrzemjBl dat geheel ia afgefloten en als ttpoorwegoentrum thans v n gfwicht ontbloot is Krakau ig als bot ware oen 1 gerkamp geworden De helft der huizcm Ijn onbewoond en worden als kazerne gebruikt D forten worden mei de ro tacu haast in staat van verdediging gebracht In de Htad heerscht spionneiikoorts Tientallen l oolsche Joden mannen oowal als vrouwin wordon ter dood gel racht Krakau ala VdstinKOmtrent de militaire beteekenis der thans veol besproken stad Krakau schrift een militair deskundige het volgende in de Neuo Freie Presse De militaire beteekenis der stad vloeit voort uit hare geographische ligging enKdeze is weder oorzaak dat uit Krakau een versterkt kampement werd gemaakt Krakau is in wetel Galicié dichtbij de Russisch Poolsohe grenzen aanjden Weichsel gelegen en een hoofdkruispunt van spoorwegen en straatwegen die daar uit alle richtingen van ÖRlicië Hongarye Prui8chSileziëep Enssisoh Polen samenkomen Uit mofet er als vanzell toe leiden dat Krakau versterkt werd te meer waar het aan een machtige wateracheidinR als de Weichael hgt Deze laatste omstandigheid vooral geeft aan Krakau zijn militaire beteekenis Door een versterking van de stad was men in staat om 1 den toegang uit Russisch Polen naar Silozié te ver sperren 2 om eea westelijk flanksteunpunt te verkrygen dat bij een concentratie van het leger en bij een strqd in Galicie een groote rol zou spelen en 3 om de overtocht over den Weichsel te kunnen bewerkstelligen Dientengevolge werd Krakau ingericht als dubbel bruggenhoofd d w z de versterkingen liggen in een cirkel om de stad en geven dekking tegen aanvallen zoowel van den noordelijken aU van den zuidelijken Weiohel oever Aan het Zuidelijk Pront Omtrent de operaties aan met Zuidelijk front meldt het officieel üost nr jkscb communiqué van 18 dezer het Op het Zuideli e oorlogst jnoel hebben verscheidene groote gevechten plaats geh bij do iemielde bruggen er de K 0loebara on staan onze eigon tioepen reeds aan gene zijde veui dea oevor Op 16 dezer zijn 1400 krijgsgevangenen gemaakt en werd veel oprlogsmatorlaal buitgemaakt hebben in de laatste week 7799 verzekerdeq meer gekregen De zeeweg naar Amerika Nu de Britache Admiraliteit de booten der Noorweegsche Amerikalijn heeft geoorloofd om den koers naar Amerika ten Noorden van Schotland te nemen hebben ook de audero Noorweegsche reodors zich gewend tot den Noorweogsohen Minister van Buïtenlandsohe Zaken met het verzoek te bewerken dat de Admiraliteit aan alle Noorweegsche schepen hetzelfde oerlof gevo Hij dit verzoek worden alle redenen aangevoerd die bewijzen dat de door do Admiraliteit aangewezen koers door het Kanaal lu veel hooger mate gevaarlijk is Uit BuBJand gezette Duitschers Een aantal van 865 Duitschers die uit Rusland gezet werden zijn gfidurende de laatste twee dagen op zes Btoombooten van Raumoe naar Stockholm gebracht Daar worden binnonkort naar uit Stockholm gosoind werd nog meer scharen verdreven Duitschers verwacht en een aantal booten die anders tusschen Stockholm en Lu beek varen zijn in dienst voor het vervoer van Raumoe Amerikaansch Oorlogsschip te Smyrna Het Amenkaaiisohe oorlogsschip te Tonnesse dat voor Vourla aan anker ligt zond gisteren een sloep nit om de autoriteiten van Smyrna ervan te verwittigen dat het oorlogsschip Smyrna wenschten binnen te loopen lïierop vuurden de forten op de sloep welke terugkeerden De commandant zond een draadloos telegram teneinde de autoriteiten ervan in konnis te stellen dat hy orders had Smyrna binnen te loopen en dat hy zoo noodig met geweld zich toegang zou verschaffen De zaak is nog niet by gelegd Duitsche hulpkruiser ontwapend CHRI8TIANIA 18 Nov Gisteren heeft men een aanvang gemaakt met het ontwapenen van den Duitschen hulpkruiser Berlin die den vorigen dag te Christiania was aangekomen De Firma Krupp De KruppWaatBohappij die haar kapitaal van 180 op 2ïA milhoen Mark verhoogd baseert deze verhooging daarop dat er nieuw bedrijfskapitaal noodig is wegens de groote leverantièn aan tiet leger De Vossisohe Ztg schrijft dienaangaande o a De grootste onderneming in haar soort ter wereld is in staat te midden van den oorlog haar kapitaal te vergrodten met een som die op zichzelf reeds voldoende zou z jn voor een nieuw kolossaal werk op haar gebied en het neemt dit kapitaal op om de weerkraoht von leger en vloot te vergrooten Uit deze kapitaalsuitbreiding s reekt niet alleen de wil om aan de reusachtige oischen van leger en vloot te voldoen maar zij getuigt 6ok van een onwrikbaar vertrouwen in de toekomst Óer Duitsche grootindustrie ook na afloop van den oorlog Evenals bij de kapitaalsvethooging in 1906 van 160 op 180 miUioen zal de familie Krupp het gansche nieuwe kapitaal uit eigen vermogen opbrengen t er de inneming van Vaij o wordt uil WeMien bet volgende geseind iloor den corr van de Neue Freie Presse Onze legers rukten IB 5 colonnes op waarvan S uit het Nooxden komende op Zondagmorgen tot op een alutand van en kanonschot voor Valjevo Kaukwomeu terwijl de beide zuidelyke olpunes die aanvankelijk met groote terrein moeilijkheden te kampen hadden werden opgehouden en eerst later de Sftrvische stellingen van uit hot Zuidwesten overrompelden D aanval bitgon om 11 uur t morgenK en stootte al aanstond op oen verbitterden tegenstand De strijd was van korten duur onze ü oepwi drongen den Unieker öervischwi vleugel terug onderwijl Jl Servische rechtervleugel au uit Kolof ara mot omsingeling liedrcigd werd Tegen de hoogten van Brls uiki Jautoend waar de Serviërs doof het vooraf plaats gehad hebbende optreden van onze troepen vastgehouden wareii rleh te zich het hevige vuur van onze artillerie Tegenover dit vuur bleef er voor de Serviërs geen Tedding mijer over en noesten zij op Arandjslowae terugtrekken Wetenschappelijk Nieuws Germanismen Men Rchryft ons In de Nieuwe Rotterdamscho Coulant vertelt iemand in een ingezonden shik dat hy zich gruwelyk ergert ann het gebruik van Duitsche woorden die verhollaDdsoht ayn Zoo bohrijft hij Niemand minder dan de hoor Marcellns Emants ondervoorzitter van de Commissie tot bevordering van het gebruik van zuiver Nederlandsoh schrijft in een stuk getiteld Vaderlandsliefde daarin o a ook een vurig on welsprekend pleidooi wordt geleverd voor de zuiverheid en verzorging van onze taal voorkomende in de laatste aflevering van Neerlandia orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond men zou zoo zeggen kan het Nedorlandscher Wie weigert voor zijn volk te strijden omdat by alle mensen dus ook zgn oogenblikkelike vyanden als broeders beschouwt enz Voortreffelyk Duitsch seine a u e n b l i o kiichen Feinde inhet Nederlandsch zegt men degenen die voor hot o o g e n b 1 i k zyn vyanden zyn Het gebruik van oogen blikkeUjk m dezen zin kan niet door den beugel Onze schoonschryvors onze dagbladschrijvers onze rechtsgeleerden onze kooplieden eigenlijk q van onze landgenooten bezondigen zich aan de Het is zeer te betwljlelen ol zij zloli daar erastig kunnen neatelm Om 5 uur s middags na een strijd die l uur geduurd had was Valjevo fat c Servitrs Bedert jaren tot een volkuuien vesting hebben ingericht en voor onneembaar hielden in onz handen Do SorvlBrs hadden rils t den tijd om hun geBobut en voOrrM n in veiligheid te brengwi of onbruikbaar Ie maken Dientengevolge n onre buit naar vtrhouding groot eveazoo in intal krijgsgevangen gemaakte Servtörs iat liepaald meer dan 8000 bedraagt Do correspondent vao Be lunT Morgeiipost Muller meldt aan ijn blad uit het Oostcnrijkscho hoofdkwartl u De iH zetting van Helgrado znl waarschijnlijk dezer dagen worden vertt fcht jdoor de innamo van Obrenowac dat stormenderhand werd genomen De werkloosheid in Berlijn Naar de Berliner Mórgenpost meldt valt in Berlijn een sterke vermindering te constateeren van de werkloosheid In de vrije vakvereenigingen werden den negenden November nog slechts 23980 werkloozen geteld dat zijn 2606 minder dan in de week te voren De vermindering bedroeg in die eene week bij de metaalbewerkers 893 bij de boekbinders 537 bij de houtwerkers 612 bij de transportarbeiderB 213 en bij de boekdrukkers 210 personen Een goede maatstaf voor de werkloosheid in groot Berlijn zijd ook de veranderingen bij de plaatselijke ziekenfondsen De 28 verplichte kassen iilik zichzelf liobben luoet n ijn Tegen het einde der weck was i t op het kantoor vaO mr Bnowari ittijd zoo veel te doen dat de patrunn j aierdags nog na liet midtegmaal een uur op het kantoor kwam doorbrengnn om de laotKte borichleii Ie ontvangni m nu te zoeken wat nog avonds HO ist wor Ien o godofui eo wat tot den volg Miten Maandag kon blijven liggen Dczeu Zat Tdhg keerde mr Knoward echter met m zijn kantoor h rug ilij gebruikte bc4 mliWgmwU bij zijn aanstaande vrouw en haar papa Als een b djkchi zaam man van zaken zond bij echter een bediende von n Ijaron naar 1 xcelgior om de gewichtige telegram n n It lialen on teveu en dm baakbouder ie zcggim dat hij dien avond niet zou fomen I i rst om negen uur verd het laatste licht op bet kantoor uitgedraaid I en uur later word de boofd ur van iwt hui gesloten m nu Mchglen dit wil liiigeHtorvim te zijn Tegen middemaebt slop v twee donkere gestalten door den tuin waar zij zich vódr het sluiten der deur n een hoi k verscholen hadden Zij gingen nlioorluuir voort en verineden zorgvuldig het lieht dat uit oen venster van een rt literkanier scheen De kliste der twee ging voor aan en bleef in de diejm fluistcmis hij een groot fc derluik staan Moeten we hier we xm vroeg degrootste Ja flnisterde de ander Alles in m orde Ik lien met te vergeds al drie avond en bier geweest om de venKtertraiiëi door te vijlen Ik boog de twee gekruiste ijzeren staugwi OU brak ze met gejaak Maak voort iiroiiiOc de onder terwijl hij de traliën overnam De kleine sloop als een s t door lU smalle opening en liet zich m den kelder neer IIij klapte niet de tong leu teuken dal zijn Biakket hem kon volgen Deze haalde nu van ouder zijn ruime jas oen tamelijk waren zak U voorschijh die hem tot dusver in ziJQ bewegingen had gehinderd cd liet dien zorgvuldig door Jiei luik naar Ihik Uii glljde naar zijn belper hem in ontvangst lam l Um oogenlitlk later waren de twei In neden bij elkaar Vervolgens klom de kli tne op de breed Hchouders van den ander en plaatst i de tralie welke liij bad weggenomen weer iD haar vorig Klanil en maakte met zwarte lijm de i leukploatsen onzichtbaar Dit was m n noodwendige maatregel want de brave lladen warm met van plan heel spoedig te vertrekken Na d ze voorzorg getrtrffen 1 heblwn Hepen zij tastende langs Um muiir voort totdat zij aan een dwarsgang kwamen Do grootste liep achtaroan en i leepte den waren vai mes FEViLLETOX was Koude had ztj echter ilet In hartstochleli e ztmuwacbtigheid bewoog ztj de lippen en stampte met den Bt al ol zij leta wiltfc vertrappori Van ujd tot tijd zuchtte ZIJ sptjtig Dü rit schera haar zeer lang en toen bet njtuig voor haar woHing stil hield KprOQg ZIJ er uit en stormde naar binnen nog voortb do knecht van de bok was geklommen Nu die beeft vandaag oen goedehui flprak de lakei tot d o koetsier Mina mag wel uitkijken dat haar nietsnaar bet hoofd wordt gesuKten pjlvira vloog de trappeu op zonder eigenlijk zelf te wetea wat ij wilde Zij had slechte een onbewuste ehoefte om haar vader te zien en hem te 2eggen dat 4e geen uur langer met z er emand onder hetzolfdv dak wilde blijven Hij of ik gp moet tiifwwlien ons een keuze doen papa Die woorden agon haar op de lippen al durfde ij ze nog niet m preken Hij of ikt Dat klonk 0 fenn datzij er naak in vtmd n zij ï aakte naarvo doooin9 voor den smaad Ih r zij opzich vo k te drukken Wat zou zij welhelibon willen geven Om dien verwaanden brutalen schoolmeester een te tooneo hoe weinig zij hem telde Zij ging den ontvaitgsalon binnen die toegang verleende tot het schrijfvertrek ywa haar vader Ken man van geeeite gestalte stond uit e leunstoel op Het wa nir Snoward i irira bleef tUAa en trachtte een fUm Bl v irsu gfHaat te toonen Die man mocht uicl Ijemerkel boe zij op 4it Mgenbtik gestemd wns i n alweer maakte eiju ihui con Ik wacht juist op uw i 4pa De Itediende hoeft me gezegd dat hij binneneen kwartier wel hier zal wezen de weet barones zaken nn t waar Doch nu wat zou mij nu aange Domca kunnen zijn dan uw gezelschap e schijnt echter niet zeer verheugd over deze onverwachte ontmoeting Y bloor ik u Voistr t niet antwoordde zlj terwijl ZIJ nu met e m glimlach op hem toetrad Ik begroet u zelfs mei vreugde Ik kan geen betere gelegenhrfd vinden omu mijn besluit bekend te maiten Mr no ware ge hebt aanzoek gedojui om mijnhand hier is dte Ik oeiii uw eervoloanaotdc aui De DOgen vMi den Am rifcdian begonnen te schUterai zoocUs teotls wonneer hem een grootdt onderneming getukt wa Hij maakte eea baiglng en tiraeht Klvira s hand mM stijve deftighr id aan zijn lippen Wordt Tenrolgd Met stormachtig kloppend hart stond zij voor hem met d oogen ne jTgesIagen Zij boorde niet wat bij zei ze o t de niei j vao zijn kas op baar vingn In e4 n toestand van zoo hevige opg jw mdenheid aU de hare was gevoelt men zelfs g M n licbamtdi e amart en om e gevoelen wat haar iel lood Hj d i stap dien 7fj nu bod gedaan zou Elvira op dll ongen 1