Goudsche Courant, donderdag 19 november 1914

m t WrUml liii ld hiyifii m Kra nap4l ky evii buittiUg woue algiaut UDt vrrgadM inf Maarlu Wproki u erüw de uia trege vn i lki soudru wordtm gvïioinra In verband iiH t dt u k aj uit oer Malcffedevkt wt rd dat reedti aan ver i cb Mea kaa liaodelarw verguaning la verUend tol hel vvrxeaden naar Zuid Amerika wowel aU naar ladifi M H ingang m 1 Jan a s aal ent nieuwu ovtiTtxnkoinBt worden aangegaan otet ilm uttge er van ik Zuiviikoiinuit an dien datum af Kal als redau iir van UtH orgaan optreden du suav ris der ver t iuguig de boer Nawi Ite plannttu om bei kaa oonUöl biation te U Hiwardeu an botcnuorvm te voof ut uMueu aJttwg vaKlen s orn aaa di 1 defmiUeve regtittng daan an U biununkort j te verwacbtea I liiiake de inaU quettUe tdelde de voerI sitier iut dp dat door heui lao den Mi uter ie gevraagd ol er tMSM aar tegen boHlwd dat de ledtM der I De ramp te Weat Capello I Hedenmorgen 11 uur had te Wert I Capella onder groote belangstelling d I bografcmis plaats van de slachtoffers I van de ontzettende ramp welkn al I daar Dinsdag plaate had Per extra trein kwamen de vert genwoordigers van de ministers en autoriteiten uit Vtisningen aan alsmede deputaties van do marinestaf De overblyfselen van do h slachtoffers waren in een kist vereenigd Voorop gingen tamboers daarna het muziekkorps gevolgd door roansohapfen van de landweer waarachter een fuurpoleton van 60 man De kist ai gedekt door de driokjenr en werd go dragen door matrozen en mariniara Ëen aytuig vol bloemen en kransen volgde In de stoat waren ook een iU tal hoofdofficieren offlcieron van leger n vloot iandwMrtroepen en mariniers zei de voorzitter zullen den kaaahande 1 niet meevallen Daarom ried hg ernstig 1 san met het doen van inkoopeu zee 1 voorzichtig te zgn opdat voor he 1 binnenland geen al te groote veriiezen I worden geleden en de prijzen voor he I buitenland zoodanig te stellen da I daarin vergoeding wond gevonden 1 voor het verlies of derving van winst 1 van het deel dat voor het binnenland I moet worden gereserveerd 1 Op de vraag van een der leden o I Indië gerekend wordt tot binnenlam I of tot buitenland antwoordde de voor I zitt dat daarover tnsschen de Minis 1 tors van Koloniën en van Lindbouw I vertchil van meening bestaat 1 Tgdens het uitvoerverbod ii op ver 1 zoek wet toestemming tot uitvoer naar Indiê verieend Spr meent echter da 1 voor den export naar Indiê een oonsen 1 noodig zal zgn I Door een der leden werd ook nog de I iiiogeli heid geopp rd dat wn kaosbande Isar Eijn voorraad wil aanvullen bij tv I eollega tegen den maximum prijs voor be I I binnenland omdat dese verm edelijk lage 1 zal E n dan den marktprijs Moet dan bi I zoo n geval de kaas voor het binnenian 1 geleverd wordt n ook als de tuogriijkheiniet is uitgesloten dot die hinneoiaoditch kaas naar bet buitenland gaat Uit g val is wanneer onbekenilA baodeioars komen niet te oontroleeren jvoor den verI kooper I üe voorzitter meenile flA In sulk een I gevat de bandelaar nbft verplicht kan I worden lot verkoop Mtlent de kooper ïu I zijn reeiit t f Vijn daa kan hij zich wenI a tol het Kijks Cent aal bureau dat I de zaak dan onderzoeky en zoo noodig de I benoodigde Icaas rt unrcert I Nog werd gevraagd jol de J0 voorI raad die er zlja moet bij erkoop voor I bet bbinenland terstond moot worden sanI gt vuid daar dit zou kunnen leiden tot aauI zienlijke verhezen I Hierop deoldo dr voorzlUT mede dal I 20 van den opgenomen oorr ad ale I vuiirraati steude o nwezig moot ï ijn aarI op moet worden gerekend Het UijkHbuI reafi zal eohl r met billukbeid de zask I regi len Blijkt het dst de lOatregei van I 211 voorraad op den duur blijkt te ruim I U zijn dan zal bet Bureau ongetwijfeld I Am minister voorstellen dit ercenUge te 1 I verminderen Ook met bijzon lore gevallen I zal roksnlnc worden gehouden I Het ligt ook in de bedoeling maanI delgks de prgzen na te gaan teneinde I zoo gewenscht den ministor voorstellen I te doen om in de maximum pryzen I verandering te brengen Voor de ver schillende soorten van kaas tuUon verschillende prgzen worden vastgesteld Na deze inlichtingen stelde de voorzitter de vraag of stemming over dit pont der agenda werd gewenscht Een algemeen applaus was daarop het antwoord Na mededeeling dat de leden hun consent tot uitvoer in ontvangst konden nemen werd deze vergadering gesloten Goudsche Winkeliersvereeniging Op Maandag 23 November des avonds te S a uur zal de Goudsche Winkeliersvereeniging op de bovenzaal van café de Harmonie een algemeene vergadering houden De agenda bevat Ingekomen stukken Verslag Congres en olgemeene bondsvergadering medeelingen van het Bestuur opnieuw opvroolgkt als ze aan het 1 hooM van het garnizoen door onte 1 straten trekt 1 Daarom radm wij ten zeerste aan I gaat oensdag a s too veel mogelgk 1 naar den schouwburg Ge hebt dan 1 naar we verwachten een genoegeiyken 1 avond en ge ateiint een goed doet Aanhoudingen 1 Door de politie is amier een man aangehouden die wegen s het niet vol 1 doeii van zgn hondenbelasting 2 dagen I gevangenisstraf moet ondergaan 1 De aangehoudene is naar het Huis I van Bewaring te Rotterdam overge I bauht I Uit Tilburg is naar hier overge1 bracht een minderjarige die doa I zwervend was aangetroffen I Boakoop I Bg do gisteren gehouden stemming I ter verkiezing van vier gemachtigden in het Kiescollege dor Ned Herv 1 Kerk zgn herkozen de Heeron U 1 i Frets en A D Zeglmans en gekozen in de vacaturen ontstaan door he 1 overlgden van den Heer J W de Rugtor en het bedanken van den hee D Ravensberg de Hoeren A van Kleef Wz en A Bulk Do militair weljto behnlpzaam I was bg het ophangen van een geI slacht rund in de slagerij v m den I heer M Homoman sloeg bg nngoliik I met zgn hand m een der haken waarI door de scherpe pont hem diep in het I vleesch drong I De hand werd door een geneesheer I verbonden I ZawenhuisMis I Gisterenmorgen is het paard van I vrachtrgder uit Zevenhuizen die naar I Gouda reed door een sneltrein uit I Gouda naar Den Haag overreden De I spoorwachter kon de boomen niet slui ten omdat het paard tusschen de rails beklemd zat De wagon word uitgespannen en in veiligheid gebracht Ofschoon de baa nwacnter met de roode vlag den trein tegemoet liep kon deze niet tydig genoeg stoppen Niauwepkerk a d IJael In het bijvoegsel tet de Staatscourant van heden zgn opgenomen deStatuten van de Woningvereeniging Volkshuisvesting te NiotjW rkerk I 8 d Uael 1 UnOKiUCBT n GOOD stuk omtrent het werkelgk bestaan 1 van de reden der aanvrage De dienstplichtigen zullen echter rekening moetan honden met de mogelgkhwd dat het uitstel wordt ingetrokken iiodrm de omstandiglMden daartoe aanleiding moefaien geven Gehuwde onderwjjzarvs De Haarleouche Raad besloot in hooger beroep te gaan bij de Koningin van het besluit van Oedep Staten van Noord Holland waarbg vernietigd is het Raadsbesluit waarbg aan de onderwgzerea Mevrouw Dik Vrger wegens hnwelgk ongevraagd eervol oatalag was verleend Militaire verloven Naar Bet Volk verneemt is dezer dagen door den opperbevelhebber van Landen Zeemacht in zake de landmacht de volgende order uitgereikt Mg ia gebleken dat bg dn vertchillentle korpsen van de gemobiliseerde troepen der landmacht verschil in opvatting beeUat of aan zware sWaffen al of niet het verstoken bigven van verlbf gedurende een zekeren tyd behoort verbonden te worden Ik wenach in het midden te laten of het in normale omstandigheden wenschelgk of noodzakelgk is gevolgen te verbinden aan een reeds ondergane straf doch onder de gewone omstandigheden acht ik het in geen geval gewenscht om dergeUjke zg onthouding van gunsten toe te passen en wel omdat de thans verleende normale verloven zgn voorgeschreven in het belang van de dienstplichtigen teneinde hen geen maanden lang uit hun be lrijf en hun gezin afwezig te doen zgn en alzoo de economische gevolgen van den emobiliaeerden staat zooveel doenUjk is te beperken Mitsdien noodig ik de betrokken autoriteiten uit om in verband met deze opvatting bevelen te geven get De Generaal SMUDKBa meeat erb nnelgke germanUmcA op d maaat argerlijke wgxe aprak Prof Konwtff onlang hy de overdracht van het rectoraat te ITHecht maar hij liet er op volgen liiinchien znllen da roatigs tijden welke wg thana doorleven oni volk krachtiger dan voorbeen doordringen van den plicht xgn taal van vreemde imetten vnj te hond n Moge die venach in vrnvalUng gaan Wij kunnen ona voorttallm dat da inuoder lich ergert soo vas tijd tot tijd aan germaniamen W doen het ook Ala wU b v leaan van de V a n der Waaltcha theorie dan vragen vu ona wal eenii af of wij al door umtachland geannexeerd zijn Mur au den anderen kant ia het een fait dat er tal van oorapronkelgk Daita be adjectieven zyn die niet alleen makkelijk zijn maar die bovendien den zin verduidelijken Wy zien niet io den miidaad van EmanU om van oogenblikkolijico vQanden te ipreken ea om daartegen te proteataeren grenst aan mnggenaiftpr Onderzoekt alle dingen maar behoud het goede Ilat geldt ook hier Op alle mogetyke en onmogelijke scfiolen wordt Franaoh Ihiitiich en Engolwh geleerd AVat mooi i en wel Inidt in ii n andere taal welaan dat kunnen wij geruNt van den vreemdeling overnemen Het moet natuurlijk niet overdreven worden het mag niet in aanatellery ontaarden maar het moet overgenomen worden als er in het Nflderlandich gaan goed woord voor bestaat Mn ben Ik beelemaal niet Dnitacb gntind maar het staat van mij vast dat do Dnitache taal hgisclier is dan Frnnsrh b v Uuilaohland is niet voor nieta het land der denkers in Fnnkrp moet ge gevoel on po y aoekan en het pleit voor ona Hederlanilers dat wi in onze taal veel germanismen henben die inburgeren voor men h weet Ken matig purisme zal eohtoi altgd goed zyn voor de nitwasaen Uaar dit oothoude men het alnoluut weren van vreemde woorden wordt even spoedig aanatollerü als hot overmatig gebrniii ervan O Uitepraken van 18 November 1914 D V te Raenwgk f 1 tabs 1 dsg met verbenrdverklaring en bevd tot vaniietiging van het in bealag genomen je tgeweer wegens zonder acte zich met geladen schietgeweer in het veld bevinden H C B te Rotterdam f 0 50 subs 1 dag met verbeurdverklaring van den in beslag genomen hengel wegens viaachen zonder vergunning L H en H H te Gouda ieder f 7 50 tuba 7 dagen met verbeordverklaring en bevel tot vernietiging van de in beshig genomen zegens en schakel wegens in de psbgheid van een water waarop het binnenvisscherg reglement van toepassing is geoorloofde viscbtuigen by lich hebben N S te Moordrecht f 15 snbt 10 dagen en W S te Moordrecht f 7 50 snbs 5 dagen met verbeurdverklaring van de niet in beslag genomen schakel en polsstok mot bevel tot uitlevering daarvan hg oiet uitleverieg te betalen f 5 voor ieder voorwerp subsidiair te vervangen door 5 dagen hechfeaii voor iejer voorwerp wegens vtncken zonder vergunning S B te Waddinxveen f 0 50 subs 1 ditg wegens niet in het bezit zgn van een arbeidskaart N V d S te Gouda f 3 snbs i dagen wegens een drachtige hond als trekdier gebruiken A P V V te Oudshoorn f 15 snbs 10 dagen wegens in de provincie Z H als schipper in de Gouwe by het naderen van een brug zgn vaartuig nietdoen stoppen wanneer een roode vlag op de brug is geplaatst H V H te Ueeuwyk f 15 subs 6 dagen wegens als bestuurder van een voertuig by het tegenkomen van een rijwiel niet belioorlgk uitwyken B C G te Gouda f 6 subs 5 dagen wegens met zyn motorrgwiel te snel rgilen D V A 8 en A H S te Goods J V W te Bergambacht A ö Is Bleiswgk A v L te Goiiderak onG S te Ouderkerk a d IJsaI ieder f 1 subs 1 dag wegens s nachts fii tsen zonder licht J V IJ te Moordrecht f I snbs 1 dag wegens s nachta rgden met een voertuig zonder licht W J G te Reenwyk f 0 50 snbs 1 dag wegens te Gouda den openbaren weg verontreiiftgen M B te Reedwgk en N v U te Bodegraven ieder f 1 snbs i dog wegens te Gonda de Kleiwegsbmg berHden zonder vergnnning j G V D te Rotterdam f l sihs 1 dag wegens te Gouda venten zoodervergunning L J A te Gouda f 1 subs Idsg wegens een vuur aanleggen buiteo de daarvoor bestemde stookploatsen J A B J H V R en H C V d E allen te Gonda ieder 4 maanden voorwaardeiyke tuchtschool wegens trooperg H C V d E te Gondd 3 maanden voorwaardeUjke tuchtschool C H en R de B te Nieuwerkerk a d IJsel ieder f 3 snbs 2 dogen wegens straatst enderg A G te Gouda f 6 snbs 3 dagen wegens in staat van dronkensch ve eerende de orde verstoren J R te Gonda en L B te Nieuwe kerk a d IJsel f 1 snbs 1 dag wegens op den openbaren weg een trekdier Semengde Berichten Een goede vaogat Zondagavond bemerkte de jachtop aieneronbetoldigd rgksveldwachter M te Oorssel aan den Gorsselschen straatweg een persoon die zich in kenneUjken staat van dronkenschap bevond en bovendien in bezit was van een geladen dubbelloops jachtgeweer Toen M den beschonkene naar het politiebnrean te Deventer wilde overbrengen sprong een tweede persoon zekere K achter een boom te voorschgn en dreigde den jaohtopzien r met een geopend knipmes Door te dreigen met zgn revolver wist M den aanrander van zich af te honden Het gelukte de inmiddels uit Deventer ter hulp versohenen politie den aanrander die nabn de gasfabriek gevlucht was om Gorssel te arresteeren Het bleek een goede vangst te zyn want de beschonkene stond nog gesignaleerd in het Algemeen Politieblad Hg was in het bezit van nog meerdere wapens Blrx 3a e33 1a3a a Getnterneerden By het InternoeringsdepAl te Borgen bU Alkmaar warden twee Unitacha offloioren vermist aan wie eenige vryheid van Wweging was verleend nadat ay zich op eerewoord verbonden haddan niet zullen ontvluohtan Bet vluchtelingenkamp te HontnnTssa i Men sohrüft ons aan het Vad Nieuwe Klooster znndo aldus heet in den volksmond het vlnchtolingenkamp te Itontanisse Het gelgkl veel op een tentendorp Verschillende grootere en kleinere staan op een met prikk ldraail afgesloten terrein en daarlm een liekentent Op het oogonblik gn ef nog ongeveer 1200 vluchtelingen in het kamp De bewoners maken de omgving der tenten vaak heel netjes Hun werk bestaat uit het rapen van mosaolen en het koken daarvan De vroolykheid heeft de bewoners oog niet verlaten en verschillonde vaak niet van humor ontbloote opschriften leggen daarvan getui genis af Dure melk Ren paar dagen geledon meldden wy dat te Rotterdam de melkprUs tot II at gestegen was Nu wordt nas meegedeeld dat men in Zuid Limburg reeds Vi j oent per liter moet be 406 8ÏAAT8 L0TER1J Kt Trokking v Donderdag 19 Nov No 7886 f 1000 en premie van f 30 000 6995 13866 e 18583 ieder f 1000 4890 7944 9625 18624 15552 en 18640 ieder f 400 3 5880 11123 14166 14477 en 20310 ieder f 200 1275 6276 6604 7060 8251 10309 16147 18344 16708 en 17019 ieder f lOO Prijzen van f 70 II SI SS lts 111 41 BS7 SS dU SS 7US ia HO BS UBl loss DO nu S5 lase SS lain tw iiss ists isw 17U iwe SS isis sy ee 9U78 81 s7 mss SS 9S8S Slis TS gsu auo 27 l assi SIBi 8SIS ïl in S4S7 to sus BSüS II SS IS TS TH 8020 BS 68 as 4aSHia6IT5lfiflBSSMSMTeSH Slis se SI OSU SSOaSTlB wil BUST wumam sias w soes saoi su stut lo u ToH tua n ntt ir IS MSsou TS stil et ssBi aios Swm lOOSISlSIISTiaTTSSffiSIIOSSHSSSTaSlSTOUISSUtjeifl 81 lumu loiss loesi 10115 iq luoii kmd it IIISS SS SS W I1I1 Tl llTSfi 61 66 lUS TS IISTU ISOST lltilS 8S n Tfl SI lUSM I9I1I SI HO I JRI7 ISfflB vjnaa a issis ia laosi 1SS86 ISTTS UHOt te IIBU i os uil SS iissi 71 luaa ei 6s ti iisae iisis ss at T iiiise iion tuis SS iisBi r M as isti isssi isan isise isaes ifSM leeci iitsi lami 00 iinii 71 laae H SS ik iTOBt 1TS1B 10 SS 1T513 ITS Tfl ITTSsll 60 ITBis Ta SS ISlSQ ISUaS 6S IHBS SI ISIIH 16UIS 1S7U6 ü im X 10 uns 80 lei m w loni is si tsau u i7 u ii wiu sooe SI auiua 8 SS snaaseMTS aosio SI sow TelegrafiMh Weerbsrieht tan het KoiunklUklieteriologiMs Imtitottt e PE BILDT Hoof tA bftgHpiienUncI 773 0 to Uanatriolvi dSÉgtXe itand 761 3 ta Haparaqfla Vorw MiiK tot d n Tolgtndon dag HaH e tot krachtigo iSnidalijka tot Weatel iko later wollicht rnimandtien afoeocnndo wind betrokken met iDeeuw of regenbuien later wellicht opklarend aelnie tempenitutir Vont Vont in Ifovamber is geen zetdsaam keid Byna ateeda beeft dese maandenkele vorat Ugen of liever vomtnachten Vonit van beteekenia met ya dat blijft liggen komt echter betnikkolgk wemig tf oor in do maand We soudao baant zeggen aoo eena in de tien jaar Zooala mon wout begon ook do barre winter van iK in November en ook in IdOH werd in November achaataeii gereden Novanibar vorat gaat meai met nevel aohtiKheid gepaard V V Bt Te Heerenyeen ia gisterer vinlt l Igk uit Middelburg gebracht P direo teur van bet circus Oarpani Rnim Jif jaar geleden stond het circus Ie Héeronveen P heeft toen eei pistoolschot gelost op zyn vrouw nder te ïj T J J treffen en verzette zich hevi t Vl zgn arrestatie Hg werd deswege veroordeeld doch nam de wijk naar België Nu koi t geleden is hg uit België naar Zeeland gevlucht waar hg Maandag werd aangehouden Hy is gisteren in de gevangenis te Ueerenveen opgealoten tot het ondergaan van ign straf Tweede uitvoering der Milifairen Men meldt ons Het is de bedoeling der G M V de Mobilisatie n s Woensdag 25 November hare 3e uitvoering te geven Dst het niet by één mocht en kon klyven sprak vanzelf gezien haar eerate succes Dank zij de burgerg van Gouda die toen door groote opkomst haar in stant stelde oen flink bedrag af te dragen aan het steuncomité van Gouda heeft zy dan ook de tweede uitvoering mot een gerust hart op touw durven zetten vertrouwende dat ook nu weer de schouwburgzaal te klein zal blgken om allen te bevatten Hetprogtamma is goed verzorgd De gelederen der vereeniging zgn versterkt Waar bg de eerste uitvoering bijna allea militair was wat ten tooneele kwam zullen wg o m nu te hooren krggen Mej Lini Viaecher mezzosopraan nit Hilversum de heer Tobi tenor uit Dnsseldorf voordrachten sabelschermen enz Voor bgzonderheden raadplege men slechts de programma s Ook het doel waarvoor ditmaal gewerkt wordt ia ons sympathiek De netto opbrengst zal besteed worden ten voordeele iler militairen hier in garnizoen Zoo is ons bekend dat een gedeelte zal afgedragen worden aan het ipnziekkorps Dit korps dat door de militairen van het garnizoen in stand gebonden en reeds door en kele ingezetenen mede financieel werd gesteund ton daarby ook bedacht kunnen worden De muziek zonden we toch niet gaarne misaen die militaire mnziek die ons steeds weer G S te Zevenhuizen f 15 snbs 3 dagen wegens het vervoer door een dier doen plaats hebben op noodeloos kwellende wgze y C V te Gonderak f 1 sabs 1 dü H J V d P en C L R te GoniTi f 2 subs 2 dagen J B en C 8 te Gouda t 5 tuba 3 dagen W J A te Boskoop f 5 snbs 3 dagen wegens openbare dronkenschap A K K T B JS H 1 C H T B hl J Een moeiiye en gevaariyke tocht Men sohrgft nit Maastricht aan het Hbld Htie moeilgk het is voor ds leden van de burgerwacht te Brussel om over de grenzen des ryks te gerakeinl en wdke listen daartoe soms te baat genomen worden beweten twee Bmasdsche advocaten die den weg van daar naar Maastricht geheel te voet aflegden Ze waren gekleed als boeren met blanwe kielen aan petten op klompen aan de voeten een mand met kopl og zich en elk voorzien van een sdbop In een witte kool die ie uitgehold hadden bewaarden ze hnn papieren en wat ze aan geld hg zich hadden Telkens als een patrouille kwam gingen ze tan den kaht van den weg en deden o te aan het spitten waren Nu eens slapende onder den blooten hemel dan weer eens in een boerderg hebben ze lan allerlei kronkelpaadjes tonder voonién te zyn geweest van een paa de Nederlandsche grens weten ta bereiken en zyn thans veilig = Goatla 19 November 1914 GRANEN Onveranderd vast Tarwe Zceuwsche ƒ 13 a 13 8 fflindere dito 12 50 a is 75 Afwijkende 11 50 i I1 S5 Polder t Rogge Zeeawsche 10 75 11 Polder 10 k 10 50 Buiienlandsche per 70 kilo i j Uerst Wialer OS 975 Zomer 915 4 9 50 Chevalier lO k f 10 50 Buiteol voergerit per 65 kilo a Haver per H L 6 15 a 6 50 Per 100 kilo 11 50 13 Hennep saad Bnitenlandsche p r 50 Kilo 5 i ƒ 9 Kanarieiaad as il 23 p H b Karwijsaad pci 50 Kilo 16 jo t 17 50 Kooltasd 14 1 14 50 per H L Erwten Kooki wteo 16 t 16 50 Bnitenlandsche vocrcrwten per o Kilo i Boonen brnine boenen 15 t i6 S boooen i3 4 ao Posrdenboonen 10 50 4 ia Doivcnboonen 11 50 4 ij Mais per loo Kiki Asssrikaansche Mtied H 50 4 13 Kleine ronde 13 1 f n i VuHAtKT Mtlkvee ede aanvoer handlel en prijzen zeer goed Naar wy vernemen heeft de heer F t B Haan te fde onlangs aldaar platxeling overleden bgna agn g heele vermogen vermaakt aan den staat der Nederlanden w o behoort de door hem destgds bewoonde buitenplaats Hnngnrink te Eefde a d halte Ned Mettray Sleben Koning I e Tol verneemt dat onaa landgenoot S Koning StadBnieuws UtiU iEULIJKK STANl OOUDA aSBOHEN 16 Nov Dirk oodert O Bronwer en W Tuinenborg Juliana Wilhelmi na Joaepbioa uudov H J Schuijten en M C H van Ood heoaden 17 Jaoqaes Cornelia Bertua ouden i Kok ao E P vandeq Berg Johanna Antonia ouden N J Prinsentwrg en J Kalmoijor Caaper Johannes ouden B A R eba a en U Zererboom Anthonie Hen ricu HubertUB Cornelie ndera A I Bouwmeester en M C Vergeel 18 Jacoba Ciaaina oudera K Slootweg en J de CJroot Johanne Hendrikus ouders N Slnyter en J van Drielen Oorrit ouden T Reusiidc en C J Nilo wen buiten OEHtTWD 18 Nov A T Jaapen en K Uortiud L Cohen en J Cohen C van Horzen en A Kloot P Spee en M C Jongeneel GOUDA 19 November Vereeniging van Kaashandelaren Hedenmorgen heeft in de zaal dst Sociëteit de Rénnie de 15e algemeens vergadering plaats gehad van de Ne Vereeniging van Kaashandelaren Do voorzitter de heer J W F S Middelbeek opende de druk bezochte vergadering en verzocht hen die nog geen lid zgn der vereeniging de latl te Verlaten Hierop verlieten 4 personen de taal De notulen der vorige vergadering werden daarop door den secretaris den heer Th G G Valette voorgelezen en daarna onveranderd vastgesteld onder dankbetuiging voot de zosr nauwkeurig redactie Alvorens over te gaan tot de ballotage van nieuwe leden wezen de heer Schooten en Keus op het feit dat thana nu door den Minisler in zgi dio in dienst is gegaan als aviateur by het Fransche lager een nieuw toestel heeft gekregen waarmee hy weer naar het front ia getrokken in de hoop aioh te kunnen ondencheiden HiJDen Aan de Zaeuwaohe kaat laataen spoelen nog voortdurend mgnen aan Hun aantal bedraagt reeds over de 100 Van bevoegde zijde verneemt Hét Volk dat de opperbovelhoblier juist kaft Toor het ongeluk to Weatkapelle een order aan da deabetreffende aoto burgemeester van Gent kan uit hoofde zijner functie de stad niet verlaten De Hollandache leden van het Bureau Mr Tmelstra en de heer van Kol en tSddgk ook de heer Albarda zgn den aaer Huytmans toegevoegd Hat Bureni wordt geveatigd in de Tbetariaatreat 49 boven het boreaa van den anti ooriogsraad De heer Hnjrsnnns heeft zich naar België begaven 1 al zich over eeoige dag in den Haag vestigen Het Belgische adminiitratieperaoneel van het Bureau komt eveneens mede rilwtan had gegeven dat men zooveel mogelyk moest trachten de mijnen door schieten onsohadelqk te maken Te llaassinis kwam binnen van de visschery de logger HA 464 mat verlies van de gMaele leet door ee drgvende mgn Spoo wegdienatragriing Hat Vad vamcemt dat met ingang van 1 December a s de treinenloop weer uitbreiding zal xmdergaan zoowel bij de S 8 H S M als N V S iJe buitentandsche verbindingen zullen in de uitbreiding hebben Onbepaald vertof Het meeste personeel der Nerl Tramweg wegMpy ia met onbepaald veriof uit op zyne diverse standplaataan Nws In Zeeland Men meldt ons uit Zeeland In Zeeland ondervind men biykboar ook op andere wy dan invasie der vluchtelingen de nadeelige gevolgen van den lorlog Op verschillende werkplaatsen en fabrieken is verkorting van arbesdsdunr ingevoerd Zoo o a op de bekende pianofabriek der firma Anthonie Mes te Middelburg welke ilO jaren lang aan tal van gezinnen een goed loon waarborgde Kr wordt slechts van 8 1 unr gewerkt terwül snlks vroeger van 7 7 was Ueheel Walcheren is onder den indruk van het drama te West Capelle De yselgkste bgzonderheden van de wgze waarop de stukken der Ujkon gevonden werden en aau elkaar gepast moesten worden um herkend te woiden verteld men elkaar Welk een uitwerking zulk een myn beeft bigkt wel hier uit dat eenige dgkwerkers die op een honderd taf meters afstands van den plaats des onheus stonden te werken zich lettelyk moesten liergen voor de stukken hout en vleesoh welke over hun hoofden vlogen I lii l iiiorg n siin nog ikelon vaa U kfQ aaiig wpo tld aan den Msernn toren tn WiMll laHli Als I m miTkwasrillitbriil diwlt itien inMl dat k vier otón van i 4 n hond op homli rd mutters en olkasr l V UCg Votidiw Eijo Wat M komivi m gaan tar Antwerpisi ssiigaat kan worden vastgdsleld dat KUlks itgHzloB tol norinaif crhoüdlngtm ts t rugg rscttl Ken minder hoopvol gwgsvim deoldw mIJ e ci Rokcnman dti uit Antwerpen tfrugg ikonHtn was mode üesö viTklaardti dat velt kooplui hun go d vo r nm appel ea e n s vae As tend traabten te doen oa na dien algemeenen uilvftrkoop bun wtakel U slaitsn en voorloopig in Nsderlaad hun heil te sockeo Kr Is dan ook geen sprake van dat mee Antwerpen niet inww uitiusg Olstesm stjn ta Vlhalngsn nog nm Iwwtal llelglKdie een Iwmlal uil cbe geinU rneer militairen Wnnengeiiraohl Het varen op de Hehelibe gedurt e den avond en s nachts is vscboAii Personenverkeer over de DoitschNederlandscba gr u Mpij ia met onbepaald rlo j p j JJ tt3 den nul t ren d n t erngi ekeerd j Hyj lg sidi leend Ie Ieder die de grens van of naar NaderUnd over wil moet voorzien ign van een ofllcieelen buit nland chen pas die behalve een petioonsbeschrgving ook een portret van den houder uit den nieuwstan tgd moet bevatten Dit portret moet 6p den pas worden vastgeplakt 2e Het portret moet op de in Dnitsohland uitgsgeven passen zoodahig worden aangebracht dat het stempel van dn autoriteit die den pas uitgeeft half op de 4 hoto half op den pas komt n tweede stempel moet buiten het hoofd midden op de photo worden gezet 3e Op de in het neutrale buitenland uitgegeven passen moet een notarieele verklaring worden geplaatst dat bet portret den houder van den pas voorstelt Deze notarieele verklaring moet door een Duitschen consul of vice consnl worden gewaarmerkt Op het portret moet het stempel van het consulaat of vice consuUnt zoodanig worden aangebracht dat het half op de p oto half op den pas staat Bovendien moeten de paasen door den consul of vice consul worden geviseerd 4e Neutrale buitenlanders die vóór 15 November in Duitschland gekomen zyn mogen tot en met 25 November tie grens naar Nederland passeeren zoniTeT do goBischte photographie Gaan zy na den 25 November de grens naar Nederland over dan moet op hun pas de verklaring voorkomen van het in Duitschland geocrediteerde gezantschap of van een consul generaal van hnn land waarin verklaaW wordt dat die phTBographie den houder van den pos voorstelt en dat deze den pas eigenhandig onderteekend heeft 5e In Nederland mag in plaats van de onder 2o en M ge ischte nota rie vei klaring een verklaring van f den betretfenden burgemeester komen Nsd Bond VS In de gislsreo geiuetme van Boekdrnkknrljen Utrveht gdhonden ai vergadering van de N l Bond tloekdmkkerijee werd wr dtm voorsluer hurinnerd san het teekm vangrooten Itloei waariD de vereenlgiog thanH verkeerd Het bestuurMvoorstel insskucontrlbutioheftlng werd obgewilslgd aangeaowien Het voorstel van het hoafdbostuiir lol wilsigiug van het tH wlult ot beschenuing van periodivkeci m blDdflol vt rklsring van dtt besluit word na enige l iipre lag met enkele wijxiglogen sangenuiuen fSl de voorgtwtelde coiniuiseie lienoemd Het voorstel van het bopljbeetuiir tot aanvulling der trtraflM pallngen wrrd eveneens aangawotaeo en het oorstei van iM u mlnluiuuitarlel vso vk k drukwerken verwosen naar hot booldbestuur om in overleg met di larW oom uissie te worden behandeld iim voorstel van de Din JrlotsVerevalging Amsterdam hotre l nde veraodsrlng van bel minim imUirief wenl ernstig i estnMlso Lenige besprekingen van huishoudelijke sard kwamen nog san de rde waaraa de vergadering werd gesloten De Onderwgscommisiie De Onderwgsoommistie is gister 4n het Qebouw van de Tweede K er voor het eerst na de omervacantie in voltallige vergadering bgeen geweeat Het internationaal st ialtstisoh bureau Men meldt ons omtrent de vestiging van het Internationaal Soc Bureau te iQravenhage nog het volgende Van de Balgiaohe leden van het Int Kat Soc Burean zal alleen de heer Camille Huysman te aOravenhage werkasam zgn daar de heer van der Velde als minister ïq Havre moet vertoeven en de heer Louis Bertrand die als wethouder vau Schaerbeek de speciale zorg voor de volkaopvoedir op irh heeft genomen aldaar moest vertoeven Do heer Anaeele waarnemend Schieten op de grenswacht By Nieowesohana is op de grenswacht geschoten Gebleken is ook dat zulks geschied is door de Duitsche grenswachters Van Duitsche zyde zgn verontschuldigingen aangeboden onder verzekering dat het gebeurde te wyten waa aan een vergissing daar men onae grenswacht voor smokkelaars heeft aangezien De laak is nog in onderzoek De Koningin op inspectie Gistermorgen bezocht H M de Koningin de vesting Brielle ter inspectie Te 10 uur arriveerde H M met gevolg in vier anto s uit de richting Spgkenisse Op het Marktplein stonden de kinderen der verschillende scholen opgesteld die by het voorbgtrekken der anto s H M Inide toejuichten Aan de veatingwal gekomen werd uitgestapt en werden de verschillende vestingwerken in oogensohonw genomen waarna ook de katerne Den Doele werd bezichtigd Te ongeveer 11 uur verlieten de hooge bezoekers de gemeente en vertrokken in de richting Hellevcatslois LbhüngTsiöi Op 15 Deo a s voor de provincie Drenthe op 16 Deo a s aoUen worden ingel fd de dienstplichtigen der lichting van 1915 die toegewezen zgn aan het eerste bataljon van elk der regimenten Grenadiers Jagers en Infanterie met nitiondering evenwel van hen van wie op grond van het door hen genoten onderwys kan worden verwacht dat zg de geschikheid bezitten om in opleiding te worden genomen voor den rang van officier Alleen om leer gewichtige redenen waaronder in deien stndiebelangen kunnen worden gerekend kan aan de in ta Igven dienstplichtigen uitstel van eerste oefening worden verleend indien tg daartoe alsnog ten spoedigste zelf hnn verlangen bö ongeM d ver oekscbrift aan dm Minister van Oorlog te kennen geven met overlegging van een deogMgk bewgs gl iiften betreffende den uitvoer 1 ksas faciliteiten worden jjegt ven j 0t Men der vereeniging zich ta k M beidend aantal onbekende per1 j ils lid heeft opgegeven Beide 1 3ie tien hierin een gevaar voor de I mméprir daar de toelating dezer I g liakenden kan leiden tot strenge 1 gi titgelen Van den Minister ten op j jj der leden indien door een 1 y de voortohriften niet in e k l g j wordt nagekomen Zg stelden 1 mt voor om de ballotage uit te 1 jl t tot na de behandeling van punt 13 opdat dan een zuiverder stemming 1 gfV de nieuw voorgedragen leden kon 1 jrtMi verkregen 1 t e voorzitter deelde hierop mede i M dit bezwaar ook door hem waa Zseld en in het Ryks Centraal êan door hem was ter sprake ge I Inslit Daar dit Bureau in zeker n 1 BB een onderdeel vormt van het I Bspartemont van Landbouw kon door 1 officieel worden medegedeeld dut I voor het geval onder de leden iemand I is die de voorschriften wil ontduiken 1 dst lid persoqolijk zal worden getroffso door onmiddellgke verwpering sit He vereeniging en dat de andere Mao der vereeniging daardoor niet xullen worden benadeeld Ten opzichte van de buitengowone IsiM die in het buitenland gevestigd qo doch hier te lande voorraden lebben heeft de minister bezwaar gelaakt voor hen de garantie der verssniging te aanvaarden Die buitenIsaétehe leden zullen verplicht zyn tot waarborg van het nakomen hunner verbintenis welke zg voor den export moeten aangaan als zekerheid te storten een bedrag overeenkomende mot 10 cents per K G over het aantal kilogrammen kaas dat zij voor binnenlüidsohe consumptie in voorraad noeten houden Kb deze toelichting trokken de heeren Schouten en Keus hun voorstel in Van de voorgestelde nieuwe leden 34 voor gewoon en 1 voor buitengewoon lid werdeh toegelaten als roon lid J Th de Wit Alkmaar Winkelman Alkmaar Joh N Ooes Zn Alkmaar De Boer Edel Alkmaar J O Winkel Alkmaar P J M Vcldt Bodegraven C M Koipers Bodegraven Gebrs Groot Edam N Bouwes Edan Johs Schardam Edam Koeman Egotar Gonda J van der Laan Gouda A vsn de Werken Gz Groot Ammers Kaashandel Vesta Haarlem öebrs MM iKroiömeni Stoom Roomkaas fabridi Pieternel Dir Js Aartsen Hpmtt E van Leeuwen Rotterdam A Kip Co Rotterdam J P Bestman Alkmaar A Krniten Alkmaar Hogeworst Dreels Oude l ster O H Scholten 4 Co Am sterdam Walter Hellbach Amsterdam P Baars Bodegraven en als buitengewoon lid P Leon Heimee Schaag bei Bregdell Rbld Aan de orde was daarop pnnt 3 der agenda Goedkeuring door de Vergadering van de stappen gedaan door den Voorlitter der Vereeniging tot het verkrijgen van de erkenning bedoeld in art 2 van de Voorschriften ter uitvoering van de Ministoriijele Beschikking tengevolge waarvan de Treden worden vrijgesteld van de storting van een bedrag berekend naar 10 cents per K G over het aantal K O kaas dat de kaashandelaren voor binnenlandsch gebruik in voorraad znllen moeten honden Over dit punt konden uit tien aard taak geen discussies plaats hebben d w werd op tal van vrage i aan deo sfnraitter door deten inlichtingen Gevraagd werd o a of een lid dat laken doet tmder meer dan een firma kaas kan uitvoeren onder consent van de firma die als lid staat ingeschreven Deze vraag beantwoordde de voorzitter met de mededeeling dat bg verzendingen per scheepsgolegenheid zulks kan geacbiodei daar den expediteur in de havenstad nadat aan de douaneformaliteiten w t betreft het consent tot uitvoer is voldaan opdracht kan worden gegeven de verzending te noteeren voor de firma die de order moet uitvoeren Pet spoor gaat dit niet daar de vrachtbrief overeenkomen moet met het consent zoodat dan elke firma die verzendt al behoort die firma ook tot een zaak onder andere firma zich als exporteur moet doen kenneu door Rotting van het bedrag als door den Wster is bepaald Tan aanzien van de door den Ministsr vast te stellen maximum prgaen en mede vragen gesteld De voorzitter beantwoordde deze met de mededeeling dat morgen of overniorgen de maximnm prgzen voor den engros en voor den detailhandel voor het binnenland afxondériyk zullen worden bekend gemaakt Deze prijzen Vette varkens rsdet aanroer handel vr wel S9 JsVi p half K G Biggen voor Eogelsnd goede aanvoer handel vlug 11 4 S3 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel traag 0 6c 4 1 per wtek Vette Schapen weinig ssovoer handel vrijwel sS 4 34 Lammeien goede aanvoer haadet vri wel ao a 15 Nuchtere Kalveren goede aanvoer hsnda vlug 11 4 ƒ 5 Oraskalveren piede aanvoer handel vr wel 45 a 55 Pokkoivereo 17 4 ƒ jS Eieren weinig san voer handel vlag pel 100 stuks 9 50 4 10 50 Kass aangevoerd 61 partijen liandel zeer vlug ie kwal 39 4 4r de kwal 3 3 ï wsardere 40 4 ƒ 4I Noordhollsndsche L a Boter weinig aanvd l Handel ving Uoeboler i o 4 ƒ t 65 Weiboter 1 50 4 I ft Rechtssaken ROTTERDAMSCHE RECHTBANK Strafzitting van 18 Nov 1914 De rechtbank veroordeelde gisteren C V V te Berkenwoude wegens beleodiging van een ambtenaar f 10 boete subs 10 dagen hechtenis Laatste Bericliten Am het WcsteMik Front PARUS 19 Nov Hot officieel com 1 muniqué van U utir luidt 1 De dag kenmerkte zich door eea 1 zeer hevig oaophoudeiyk kaoonvuur I op ons noordelijk front In do streek van St Mihiel hebben do Üuitschent I het wögtfllyk doel vau Chavoncourt dat Btj ondermgnd hadden id de lucht I taten springen Van het overige ga1 deelte van het front valt niets nieuwi I te vermelden MAASTIUCHT 19 Nov Te I uik kvamen giateran eaa 600tat KranMohe I rijgsgevangenen aan die bij Ypttren I I werden gevangen genomeo I Niet minder dan 80 Kware kanonnen 1 werden van uit Kasen hier aangebracht Deze ztjn alle bestemd voor net front I in Noord Franknjk Vanuit de omst e1 ken Tan Yperen kvamen hier onge I veer 2000 gewonden aan Ruim 7000 I man genietroepen vertrokken naar de I richting Dixmuïden om het onder I water gezette gebied te overbruggen MAASTRICHT 19 Nov Te Luik I treden de Duitaohers thana strenger j op Alleen zy die leventmiddelon wenI schen te koopen mogeo eventueel de I stad verlaten De bruggen en forten I worden zeer streng bewaakt l ersuiien I die de stad verlaten willen moeten I van zaer goede pasten voorzien zgn BERLIJN 19 Oct Het Groote Hoofdkwartier meldt In Wost VlaanI deren en Noord Frankrijk is de toeI stand onveranderd Een Duit ch vlieg I tuigen eskader dwong gedurende een I verkenningivlnoht twee vgandelgkevliegtuigen te landen Ëen vliegtuig stortto naar beneden Van ons eskader wordt een vliegtuig vermist Een hevige Fransche iianval in deomgeving van Verron aibi de Westelijke rand van de Ardennen werd onder zware verliezen yüo de Frau Bchen afgeslagen Onze verliezen waren gering 1 Aan het Ooatelyk front duren de gevechten voort MlolHtiT PoMthuma H M 1 Koatngtu lif H fl m voor tnidilftg ten palefce ontvangen rtr liocr ro thuuia tur n tot vlUuKter aD LiuKiWuw Nijvurheiil tti llwiU l Do KiAup te Weflt Capelle Naai wii vi rootDeu al l ei utoHe ijk 1 ov T eliol van d 8wguant l ijoor torp j domakw U NijtMwn die bij h t prlngtu van wxk mm op Wesfkapelie p iwxl ot1 tigc wii oma het vm k Pkwien Ij j dag a s op dfl KooiuHchKat lu j ll ke tMgraalplaats te f lt U 4i ttr aarde 1 worden hest ld Op versop ter tMi lie 1 tal dr Imip alüoiB zonder jiütairv er gv1 Mhiüden HedtTinacht ifi mi lijk lat van V Ibsiagea iioar AuwUtr uu ia nvergKvoerd 1 iiaar het MUltair HoHpitaal uvurgi iiradii 1 Mm meldt ms uit Tlel Uc Tramlijn Tlc l tili miwrg sa naar alle vaarscti lijkMd dber 4 H B U wordinovorgpnouKm Di zt r dagen bracht ik dlrecüo der SMalMhappIJ whi bcioek In verband loel A sw plannen Men meldt ons uit Yjw i Wl veraeaien dat bet ht aarMbiiD lijk ifl dat de hin Plnuchedfi lia wwr grofmid zal wimHi Vereeniging van ZalTflfabtlkaatni Men Meent utt Am 4r rdani De V r iging van Ziifv fabrlkanton