Goudsche Courant, vrijdag 20 november 1914

Moord te Meppel Men seint ona uit MEPPEL Giiteron is hier door landvolk de boeren knecht Klaas Warnders uit Ruinerwolde doodgestoken Drie andere boeranjoageos werden zwaar gewond Voor de Steuncomité a Door het Hoofdbestuur der KoB Nederl Jachtvereeniging Nimrod vrard aan haar leden een circulaire gericht waarin het denkbeeld aan de hand werd gedaan om éb zuivere opbrengst van het door hen verktxïhte wild en achedelyk gedierte aan een der steuncomité s voor Nederland te schenken Van verscheidene jachtrecht hebbenden meestal van nitgeatrekta terreinen word een toestemmend antwoord ontvangen zoodat door d openstelling der jacht eene belangryke bat aan de Steuncomité s ten goede zal komen hierby dient te worden opgemerkt dat hoe strenger de atroopera geatraft worden des te beüihgrijker die bate worden kan Ook werd op voorstel van het Hoofdbestuur uit de kas der vereeniging eene gift vaa duizend gulden aan het Oantraol StouBComité geschonken Zninigheid by het leger Door den Minister van Oorlog ia een schrijven aan de autoriteiten van de Landmacht gericht waarin op I spaarzaamheid by bet buitengebruik I stellen en zoogenaamd zonder waarde I inleveren van kleeding en uitrusting I wordt aangedrongen I Ook de zorg voor de verzanding in I allen der afgekeurde voorwerpen laat I hiter en daar alles te wenschen over I Tuaschen de goederen zoogenaamd zonder waarde worden naast geheel nieuwe kleedingstukken allerhande voorwerpen als scherpe patronen stukken lodergoed revolvers enz gevonden achteloos daarbij ingepakt Op die w ze mag niet worden voortgegaan £ r moet aan verkwistii en slordigheid oen einde komen Ia dit op zich zelf reeda een onafwyabare euch de omstandigheid dater schaarsohte ontstaat aaa sommigegrondatoffen en dat met name tie invoer van wol voor den aanmaak vanlaken niet meer verzekerd ia dringt te meer tot de uiterste spaarzaamheid Ook wordt door den Minister de I aandacht gevestigd op het misbruik I dat een deel der vsrlofgangers dien I voorzien van nieuwe kleedingstukken I met verlof vertrekken on met versleten I voorwerpen v n dezelfde soort terugI keeren I Dit Bohynt vooral het geval met I voorwerpen ala schooneD onderkleeI ding en ook gr ze broeken voorwerI pen dus die ook oor opkoopers of I inmilieleden van waarde z jn I Strengere controle is dringend ooI dig en de ministor verhingil dat alle v I officieren hoog en laag zullen medeI werken tot het opheffen der miaI braUwn I Spion gefuiileard a MAASTRICHT 20 Nov Op eene I binnenplaats van een kazerne to Aken I is gefuaileerd eene Engelache dame I als spion aangehouden Ze waa als I gOistelyke gekleed beton gevoerd zyn zoodat zy ondanks 1 de winter kunnen verdedigd worden 1 londer dat de troepen te veel onge 1 makken moeten doorstaan Het kanonvuur vindt dagelijks over 1 de geheele linie voortgang 1 LONDEN 20 November De DaUy Chronicle verneemt nit Pofijs dat 1 Dnitsche krygsgevangenenen mede1 deeten dat toen de Keizer de streek ten aaiden van de Somme bezocht de 1 Duitache officieren om blijk te geven 1 van bon iJVer het aantal granaten dat per dag werd afgeschoten van 100 op 1 Mno brachten Toen de Keizer den volgenden dag bij Lihore was deed 1 zich daar hetzelfde verschijnsel voor 1 De oorlogsleoning in Engeland 1 LONDEN 20 Nov Ofschoon KiO millioen pond voor de Engelache oor1 logsleening noodig was werd reeds voor 600 millioen pond ingeschreven Venchillende effeotenmakelaars kregen zelfs aanvragen van cliënten voor meer dan Vj millioeu OosUnrijk en ServiS WENNEN 19 Nov Part V D Het Neue Wiener Journal publiceert een onderhoud mat den linioschipInitonant Wuiff den kommandant van de thans opereerendo Donauftottille Luitenant Wolff geeft een beeld van de werkzaamheden dor Donaumoniteren welker doel van den beginne af was het oorlogstooneel in de Save te versperren Be uiterat mopilijko toegang tot de Save werd voor de eerste maal in den nacht van den 19 September door den monitor Temea geforceerd Ondanks de talrijke SerI vische mijnen gelakte de doorvaart I onder de brug van Semlin die ter I bescherming van de doorvaart door I alle monitors tegelyk onder vuur word I genomen Nadat de Temes de Servische 1 I stelling op beide oevers van de Save 1 I mA goed gevolg onder voor had geI nomen voer zij weder weg De Temes I herhaalde dit stoute stuk nog tweemaal en stiet geigk men wee d I derde maal op een myn waarbg zy I in de lucht sprong De begeleidende I patrouilleboot waarop zich kommanI dant Wulff bevond borg onder heftig vuur van den vyand de gewonden waarby het eenige nog bruikbare kanon van de Temea het vuur beantwoordde Daar aindadien de beide Save oevSN in Ooatenrykache handen zijn zal men trachten de boot te lichten Met het oog op da groote schade welke monitors den v and hebben toegebracht noemden dezen hen vliegende dnivals 50 Dineren zijn gesteld op het hoofd van eiken 1 gevangengenomen matroos en IfKX dinaren op eiken officier Typhus onder de Duitache troepen LONDEN 19 Nov De correspondent an de Daily Croniclo uit NoordFrankryk seint dat onder de Duitschetroepen die achter Rijssel staan eenvdeeaelgke typhusepidemie is u tgebroken In twee dagen t ds zyn 5000 soldaten in de hospitalen opgenomen De Duitachers hebben Rysael ontru md De epidemie begon zich in de Dnitsche rongen te verspreiden te Ronbaix Sn Tourooing De fabrieken daar ter plaatse z n tot hospitalen ingericht doch bet aantal ziektegevallen groeit steeds aan en de gelegenheid tot verpleging is schaars W De verKnding Engeland Frankryk I De Engelache consul te Vlissingen Mr Haag H eft zyn leedwezen uitgeI gedrukt over de verscherping van I maatregelen genomen om het verkeer naar Frankrijk toe te ataan Do over rvaort uit de Engelache zeehavens naar Noord Frankryk heeft een belangryke I wyziging ondergaan Naar Calaii ia de Csagiersdienst stopgezet Le Havre 1 sloohts bereikt worden na grondig I ondwzoek der passen by vertrek uit I Sontaampton Het overzetten geI achiedt thans naar Sieppe LONDEN 20 Nov De Times I correspondent in Noord Frankryk I seint dat er onder de troepen slechts I enkele gevallen van rheumatiok voorI komen niettegenstaande het gure weer I De gezondheidstoestand is over het algemeen goed De troepen hebbenovervloed van voedsel tabak en sigaretten Hbld LONDEN 20 Nov De Daily News verneemt dat in do City bericht is ontvangen dat de Akbatana van de HambnrgAmerikalijn een schip van 4573 touttn van een waarde van ongev 2 millioefi golden in de PerzisMTOolf gezonken is Hbld Op een mgn geloopen HULL 17 Nov Het Zwoedsche stoomschip Andrea mot hont van Haparanda naar Huil ia 15 dezer 42 en 30 et aantal slechte lesp 51 t 24 31 Het jaar 1914 stond er dus ten aan 1 zien van h weer zeer fraai b en t dul l te betreuren is het dat nn juia I deze extra mooie zomer werd vw 1 moord door dien verfoeiden oorlog i Het jaar 1912 was slecht h t faar 1913 goed en het jaar 1914 had e venal 1 bet weer was zeer goed kannen zijn t Helaas het heeft niet mogen zijn I Van d e tram gesproken onze ge 1 meentfflTuid heeft j l Maandag wee I eens een uur of vier over de tram f gediscussieerd natunrlijk zonder eenig 1 resultaat ïn de concessie is o a be 1 paald dat het aantal kilometers van he I tramwegnet moet worden uitgebreid 1 naarmate het aantal inwoners van de 1 stad toeneemt Die verhouding is niet I bijster gelukkig omdat daaraan nie onmiddellijk aansluit dat de dienst op 1 die lynen eveneens moet worden uit 1 gekuraid Thans was weer eens he 1 oogdnblik gekomen waarop het net me I veertien kilometers kan worden nit 1 gebreid Maar hoe Na twee jaar over 1 leg met de directie van de Maatsohappi 1 kwam er een voorstel Het bwvat vee I goeds Toch wilde de raad meer hebben 1 I en besloten werd te trachten nog twee 1 veranderingen te verkrijgen waarvan er één stellig mislukt en de andere I niet veel kan heeft I Dit is weer duidelyk aan het lich I gekomen dat de gemeente aan handen en voeten aan de concessie gebonden zit en alleen met zeer veel tact iets gedaan kan krijgen Nog twaalf jaar geduld dat is he I eenige wat er op zit Dan is de conI cessie afguïuupen eii gaat de tramI maatschappij met volle mnziek de laan uit Eer wordt hot toch niet goed en I eer hebben wij op geen afdoende en I bevredigende regeling te hopen I Het overzicht over het zomerseizoen zou ons tot velo beschouwingen kunnen leiden die voor de hand liggen Met de vermindering van het verkeer gaat natuurlijk een vermindering van de inkomsten in geheel den Haag en Scheveningen gepaard Ën de gevolgen daarvan doen zich reeds duchtig gevoelen Nu bovendien de visscherg ten gevolge van het gevaar op zee is stopgezet ziet het er voor Scheveningen droevig uit Hopen wg dat een aaehte winter ons wachten zal HAGENAAR mde zooaU gisteravond in r oote waU aan t eind der eerste 1 iLr ffescbiedde Laat hij door zoools 1 S Udaet Jnplola door OatterkQsk SB vrouw zmgen in plaats van 1 joor Viktor en iinnie zoools het tekst 1 jek aangeeft En laat hij ook daar 1 jU kow derde 1 il leiatoilet zingen Bitte Herr 1 T j sr in t vervolg n beetje meer 1 UiXitltf tegenover uw pnbliek 1 l lgll r wel geen Hagenaars maar X toch nog te goed voor eene 1 g alve deze tekortkomingen in jssisdheid waren er ook nog 1 uliiriik gebreken en wel in de eerste t j t gemis van n orchest Want 1 poodonig kunnen we toch kwalijk 1 0 met de enkele strijkers beleven die in de orchestrnimte 1 ftlia plaats geoomen Wat kan er itu wijze van t muzikale gedeelte tyaebtkomen waar vele der hoofdmuDen juist in de karakteristieke lastrimoDtatie hunne grootste oantreküngskraoht bezitten Ook Stimmüek ontbrak er veel eigenlyk had ijiaaB Direktor Brann zelf n stem narvan t timbre aangenaam aandeed Doch ontbrak er in muzikalen zin roei aan deze uitvoering het spel was over t algemeen vlot en dikwijls aar£g £ Xdman Knaack als Jogias ClutfarÏH£A had kostelijke momenten evenaii Ikrektor Braun terwyl ook Matna Hm en Ise fe ter dikwijls verdienitsl spel gaven t Is jammer dat hoe Linger hoe meer gebruik schijnt te worden do dialoog met schunnigbeidjes te doorspekken ik zon me niet gaarne ala knischheidsapostel willen opwerpen maar t is me toch niet mo elijk in te zien dat al die bedekte sa Boms ook onbedekte viezigheden t gehalte van de uitvoering zonden Isa goede komen H N brand Een korten tijd woedde een hevige binnenbrand waartussehen men het knetteren der patronen hoorde die op de kamen lagen geborgen Dank hei spoedige en doelmatige optreden van mÜituren en burgers dm op handige wgze de brandspuiten wisten te hanteeren was men den brand die aanvankelijk een grooten omvang dreigde te kr n sooedig meesto De brand en wateracnade is vrü aanzienlijk Ooizaak onbekend doch vermoedelijk onvoorzichtigheid By het bloBScbingiwerk viel een militair van een aanzienlyko hoogte van een ladder en bekwam een gapende wonde aan het achterhoofd zoo at hg naar hot hospitaal is moeten 1 vervoerd worden kleedarea georganÏMecid ab geschenk I van de AmerikaanadM kiadwen aan de weeskinderen van den oorlog De 1 verzending is versdieepi op het oom1 schip Jason e wordt op 23 dezar te 1 Falmouth verwacht Zij iui gaconsig I neerd op naam van den Beigiscben 1 consul aldaar Een vierde van de ge1 hei hoeveellwid is bestemd voor 1 Belgifi an 7 pot van dit aanda xal 1 overeenkomstig de inzichten van do 1 gevfni l eeteed worden aan de Belgi sche vlachtelingen in Nederland en I met dit doel aan het Algemeen Steun1 i comité te Amsterdam worden toege1 I wezen Engeland Voor een paar dagen werd aan den Belgischen gezant door prinses Ix ai8e van Battenberg ook namens The Mine Sweepors Fund waarvan zij de voorzitster is een party kleed in gstuk ken beloofd Maar op nsch bijzondere wijze heeft zich door hare mildheid de bevolking van de stad Glasgow onderscheiden Het comité dat zich daar gevormd heeft onder de leiding van den heer Dunn consul van BelgiS hfwft reeds verschilltnde bdangrijke bedragen gestort in het Belgiam Relief Fund te Ijonden en dezer dagen heeft het nog 70 000 pond geschonken aan den Belgischen gezant in Den Haag uitsluitend voor de noodlijdende Belgen in Nederland Deze menigvuldige blijken van solidariteit der volken in het lenigen van den ont tend n nood dien deze oorlog vooral o r het arme België heeft gebracht doen weldatüg aan Maar zij zullen aan Nederland niet de eereplaata ontrooven welke het zich I op het gebied der liefdadigheid heeft verw irven on welke het tot het einde I toe bewaren wil I Handel in effecten I Het is gebleken dat er in verband met het onlangs op last van den MiI nister van landbouw uitgevaardigd I verbod van handeldrijven in effecten I op de Koopmansbeurs te Amsterdam in de betrolcken kringen eenige onze J I kerheid l estaat omtrent de bedoeli 1 I gon van den Minister o a met betre 1 I king tot de bij sommige effectenka I toren bestaande gewoonte van h 1 1 I rondzenden van oircnlairoB opgayen I I bevattende van te koon gevraagde en 1 I te koop aangeboden effecten somtij s I met opgaaf I van koersen j I Naar wyl vernemen is de Minist r I van oordefl dat bet tegengaan van eiken handel in effecten niet mogelijk 1 en ook met gewenscht is en ook h t j verspreiden van circalairea als bove 1 bedoeld vry dient te blijven te meer 1 waar ijfte verspreiding por post zond r 1 bijzondere wettelijke maatregelen ook I niet zou kunnen worden tegeng aau De Minister beoogt slechts tegen e 1 gaan den openbaren handel in effec1 ten waar die min of meer het karakt r 1 aanneemt van een officiense Beurs I Dit ia trouwens reeds medegedeeld op blz van dit onlangs aan de Staten Generaal aangeboden Nota betreffend I den eoonomisolfen toestand De darde groep omvat lüeken die in 1 verbftiul m t een wonde een besliate overgevoeligheid gekregen hf bl 6n Men had hierbc te doen met de beschadiging van penphere zenuwen Uflt reKnItaftt van de waarneming it dat w geen bijzondere zieUziekt n van I den oorlog bestaan De inspanning de gemoedslwï weging de onvoldfienHe slaap de qnregetmatige en gedeeltelgk onvoldoende voeding zijn dingen die men fwik ander alt f orziiak van psy cbiscb nerveuze storiogBn zeer goed i kent In den oorlog treden zij slechts tioor hun bijzondere hevigheid en talrijkheid op den voorgrond De ziektegevallen tiebVwn echter het zelfde karakter ab in vredestyd Ze zijn flr or den oorlog slechts wm weinig bijzonder gekleurd Het waarnemingamateriaal was ietwat eenzijdig daar het slechte een betrekkelijk klein gedeelte van h oorlogstoon eel omvat en slechu rekeI ning houdt me de gevallen die naar een grooto verzamelplaats van zieken I als Btraatsbarg stroomen maar niet I met de ziektegevallen in het front Het ii echter niet waaischynlijk dat I men daar principieele verschillen zou I opmerken afstond van den vaortoren van Ober 1 oooea de Ooeben en de Brealon 1 opgemerkt De Ra wi ebe achepeo 1 openden het vonr waarlHj met het 1 eerste salvo de Ooeben getroffen werd die een gat kreeg in den acheepa 1 romp en verder beacbmdigd werd door 1 ontploffing en brand De Breslau nam in het geheel geen deel aan bet gevecht en bleef aan den horizon De Ooeben is vervolgens in den miat verdwenen I Het Rusaitcha admiraolachip bekwam eenige onbeteekenende averij I e Ruaaische verliezen l edragon aan dooden A officieren en 29 matrozen en aan gewonden matrozen KONSTANTINOPEL 19 Nov Het I Tnrkache hoofdkwartier deelt volgens een Wolff telegram aan doN R Crt I oflifiieel mede Onze vloot die wa oitgoloopon om I de Rusaiaohe vloot welke Trebizonde I heeft beechoten op te zoeken heeft I ze ter hoogte van Bewaatopol aangeI troffen De Ruaaische vloot bestond I nit twee alagschepen en vijf kruisers I In den atrgd die zich tuaschen I lieide vloten ontwikkelde ia een RuaI aisch slagschip etnstig beschadigd de I overige vijandelgke oorlogsbodema I nomen door de Turksche vervolgd do I vlucht in de richting van Hewastopol Stadsnieuws GOUDA 20 November Rijwieldief gepakt Door de politie is gisterenavond alhier aangehouden een Duitscher die verdacht wonlt gisteren te Boskoop een rijwiel te hebben ontvreemd terw er mede vermoeden bestaat dat h aan deu rijwieldiefstal op 18 dezer hier ter stede gepleegd ook niet vreemd is De aangehoudene die hier met bet ontvreemde rijwiel werd aangetroffen is naar Boskoop overgebracht tenevnde hem aan een onderzoek te onderwerPea Ontspanningizaal voor Militairen Hedenavond zat er in de Ontepanningszaal voor Militairen bovenzaal van Het Schaakbord muziek zijn van het Goudsoh MiUuir Strykorkest De zoal is vr toegankelijk voor militairen Ter beschikking van den Oouver I neur Genoraal Ned Indië is gesteld om te worden benoemd als onderwijzer I 2e klasse by het Europcesch Lager Onderwijs in Nederlandsch Indië de heer C J v Putte onderwijzer alhier Waddinxveeii Woensdagavond j l vergaderde de Hulpbetoon voor de Bf lgiscbe I vluchtelingen 1 £ en bijzondere berichtgever van de N R Crt schrijft uit België Alle hoHchaAfrle volken zijn begaan met het do irni wükkende lot dat deze oorlog over de Belgische natie heeft gebracht Zoowat overal zijn coraité s tot stand gekomen of geldinscbrijvinfion goopond om de menigvuldij e nooden eenigszins te lenigen en u t vorsrhillondr landen hr ift de gezant vnn Hoigiü in Den Haai in do laatste lagen vrij aauzienlyke bedragen aan geld of nndure hulpmiddelen ontvangen of hom is de belofte gedaan dat zij wfldra zouden worden toegezonden In Denemarken word door do dag j bladen zonder onderscheid van kleur j een volksinschryving geopend Bijna iedereen heoft wat bijgedragen zelfs vele families Welke het blykbaar op hun dagelijksohe behoeften hfbben moeten uitsparen Van het ingekomen geld word reed een prste bedrag van f 15 000 geschonken mot de bijzondore opdrat om d gte som hoofdzakelijk I te latoQ dionen voor Belgisohe gezin I nen die Hlochts tijdeligk behoeftig zijn I en l ezwtiarlijk dn openbare tiefdadig I Imiil kunnen aanspreken I Denemarken heeft tevens den wensch I uitgedrukt een zeker aantal vluchte I liugen op tn nemen Ëon bijzondere I afgevaardigde de heer Ijarsen is zelf I I in Den Haag gekomen om met baron l I Fallon den Belgischen gezant ov r 1 Neze zaak in overleg te treden Hij eeldo mee dat het Deenscho coroi é I zioh verbond om zelf de kosten van 1 vervoer van een der Nederlandsche 1 havens tot Kopenhagen te betalen 1 Noorwegen wil eveneens geld en I kleedingstukkon afzenden De open 1 bare inscbryvingpnj door de pers ge1 opend zullenyreldra oen half millioen kronen beretien en een eerste gift v n 0 000 tronen is nit dit stennfonds reeds toegezegd Ook hier is opmerkelyk groot het aandeel van de arbeidende klas in dezemenscHlievende l eweging Het socialistiscE blad Social Democraten van Chrisljania heeft aan den gezant van België te Kopenhagen een aom van 10 000 kronen tor I band gosteUi den wensch uitdrukkende over het gebruik van deze middelen zijne lezers later te kunnen inlichten De afgevaardigde in de Tweede Kamer de heer Twitt werd gedelegeerd om de mogelykheid te onderzoeken een zekere hoeveelheid van vluchtelingen vooral kinderen naar Noorwegen over I te brengen Voor hun onderricht zouden desnoods liolginchij onderwijzers I naar NoorM eg n worden Vitgenocdigd I In Zwitserland heeft het Joornal I de Oeneve 0 haar beurt een oproep I gedaan om Steun voor de Belgische I slachtoffem van den ooriog en het I heeft aan den BelgischenT graant in I Den Haag een som gestunrd van I 100 000 fr gnomen op de tot einde I October gestorte bijdragen I Uit Zwitserland zyn otfk door het I Belgische gezantschap herhaaldelyk I particuliere post zendingen van 50 tot I 100 frank ontvangen I Door den Nederlander Cornells L J van dor Hoel van het Noderlaadsch sanatorium te Davoa werd namens het aldaar gevormd HollandschBelgisch Kransch eomit ton bate van do behoeftige Belgische vluchtelingen in Holland een wiseel gestuurd van 717 frank AtftQriBi Op initiatief van de Chicago Herald heeft de Amerikaar schq pers wa verzending naar Europa van kerstgesohenkeSf beataande in ondor 0 MUKi8VAKIA OorlogRpsychote Mun had door de ondorvindingder laaUto oorlo en geleerd rokening o1 hoQdnn met het voorkomen van mi i 1 tair ptychoiu on daarom had m n 1 in StraaUbnrg daarvoor een bijzonder 1 hospitaat ingoricïit In do oorlog l bijlftgn van do Munchenor Medizini1 aoho WochBDfichrift van 1 Noverabsrj gmh f r Wollenberg verslag van h 1 ondervinding in de eenite zes wek n I van den oorlog opgodaan Ily vui I deelt de bohaadelde sieken in dr e 1 groepen in hen die roedH onder tu I mobilisatie ziek werden dan dieg tien die geflurendo de militair oporutioa de teckenen van bun xiekte gaven odan nog do gevallen waarbij zï hjïonawitoringen wïst na de verwonding of op het zinkbefl openbaaniwn De oemte groep omvat boofdziikel k geviülen vao atcohot deliriam met hevige itoring vim bet bewnitaHb on toestanden van opgewondenheid met ernHtigo nngataandoeningen vooral de gwiacbte voor eon pion gehouden i n do Kl goM hoUm te worden pm lt I daarbij mm groote rol Dit Waren allen olementen die weinig waard warenvoor den militairen dienst en waarvan ich het legeror ani§meri dsonmid dellnk seer beslist en seer nel beI vrijdde Daar in Klzas I otbaringen de I landstorm onmiddellyk mee opgeroc1 pen Brd sprak het van zeff dat een I aantal lieden die sociaal o wat hun I gpttondheid betreft minderwaardig wa 1 I ren en die nu ploldoling in een heet I ODgewonen toestand kwamen reeds 1I spoedig onbruikbaar bleken I In de tweede groep kwamen eenige t gevallen voor watrin de opwinding en 1 de verschrikkingen van den strjd onmiddellyk geestelijke storingen l hadden veroorzaakt Het waren hyste rische scbrtk psytihoaen met drama1 tische voorntollingen van gebenrte1 nissen uit deuij slag Storingen dus dio ook ander fta hevige rampen waar I genomen woelen Talr k waren de 1 rtelykn en zenuwachtige storingen I up uitputting lierustten en waartii I b j de geenteiykeen lichamelyke leeke 1 nen van ovo vei moBidheid ncïg merk1 waardige versohgnBolun van geztohtsbedrog kwamen Een officier deelde mede at hy na teer inspannende dagen van atryd hallucinaties had gehad die hom byna j er toe gebracht Ihaddon valsche rapporten nit te brebgen en ongnwenschto maatregelen t reffen In andere gevallen was hét nenrasteniscbe ziekte beeld begonnen met een plotaelingen aanval van flauwte of bewuBteloosheid Hét ziektebeeld dat zioh voordeed Was eer uiteenloopend Kr was eon toestand dien men wel het best neurastenisohe depressie ka noemen en die voorkwam by lieden die leer zware I moestal weken lang voortgezette geI vechten in het gebergte hadden doorgemaakt waarby zy byna nooit tot I rust r gekomen waren Zeer lang I kgilaen zy de voorstellingen van het I agveld niet kwyt raken Zü hadden I het gevoel dat iemand achter hen I aankwam als zagen zy den vyand a nsluipen enz De wanhopige ti mmmg wow na eeoigen tyd steeds beter doch de beslist siekelyke overprikkeldheid bleef Ben andere oorzaak hebben de gevallen waarin manschappen door den luoht Irak van een barstende granaat omgeworpen zijn zonder dat men eerst merkeni kon dat zy iets geloden hadden t Brieven uit de Hofstad 1 ccux Statistieken zgn vaak heel leerzaamsa geven met eenige reserve een saerzirht daar waar oen enkel ver 1 noedon niet voldoende is Het zomerMioen in cyfers gebracht geeft wel 1 geen precies beeld van den toestand in I den Haag gedurende de algeloopen auutnden doch werpt een goed licht ep de gebeurtenisaen 1 ma herinnert zich dat de maand 1 3i 4 maand der tramstaking was 1 tanrffl jaist met 1 Augustas de toeataod tNigevolge van den oorlog m j trad t Is voor de Haagsche tram een gedachte ochtemitgang in vervoer geworden In de maand Juli werden één en drie kwart millioen menschen inder vervoerd dan verleden jaar in die maand in Augustus één en drie tiende millioen in September één en Un tiende millioenr te samen vier en één tiende millioen in drie maanden tfld Terwgl verleden jaar in deze drie maanden rond elf millioen menschen werden vervoerd bedroeg dit getal in bet afgeloopen seizoen nog niet zeven millioen Ku dient men hier aanstonds bij in anmoïking te nemen dat lj 13 een binder jaar was Het groote aantal toesten eongrossen en tentoonstellingen lokte toen duizenden en duizenden naar lio residentie De verhouding tns eken 1913 en 1914 is dus wel ongun tigtr dan men mag aannemen Het ia vier de vraag of in normale omi Vifigheden dit jaar de zelfde cijfers oadn zijn behaald als verleden jaar IltSBSchen dat staat wel vast dat een zeer ernstige schade is toegebracht door de staking en de crisis Dit komt onder andere zeer goed uit en de cijfers van vervoer voor de trama die Mffllik stations beginnen Deze toonenden 1 gtootstou achteruitgang De drie lijnen die op Scheveningen rijden geven een beeld een droevig beeld Van het badseizoen Oednrende de vier maanden Juni Juli Augustus en September werden door die trams eén millioen vijftig duizend personen minder vervoerd don in 1913 het geval was Wjj mogen een gedeelte van ket hooge cijfer in 1913 op rekening stellen van de landbouwtentoonstallinu die nabg het strand gelegen was doch een achteruitgang en en niet geringe Valt ongetwijfeld toi onstateoren HierliB dient dan ten slotte ook nog getw d te worden met de weergesteldIw gedurende de zomermaanden ptt t deze natuurlijk een zeer grooten iftvloed heeft op de drukte aan het j ïand Men pleegt het weer in drie irten te onderscheiden zeer goed goed en slecht De cgfera dienaangaande over de laatste drie jaiuynJE B uit dat in 1914 het hoogtAMltal van zeer goede dagen werd bereikt n l 61 terwyi dat in 1913 56 in 1912 lechts 38 bedroeg Het aantal goede gen was in die drie jaar reep 38 vereentging Ziekenzorg alhier ten huize van den heer Vermeulen onder voorzitterschap van don heer G van Dort Kroon Tegenwoordig waren van de 450 leden byna 50 De notulen der vorige vergadering werden gelezen en onver anderd vastgesteld De begrooting voor het dienstjaar 1915 werd opgemaakt tot een bedrag van f 117G 89 De voorzitter wera met bijna algemeene stammen herkozen tot lid van het bestuur Tot leden eener Commissie tot inspectie van het materieel werden gekozen de hh J G Bulder Abr Hoogendoorn en J Timme Voorts had uitloting plaats van 2 aandoelen io de 4 o geldleening groot f 4000 De aandeelen ten name van den heer J C van der Torren en wylen den he J ÖUd k waren ni t nit uitgeloot Een en ander werd nog medegede d omtrent de contribntie inning Door een der leden werd een wenk gegeven omtrent het plaatsen der lighallen 4p6 ÖÏAAT8 LOTEU1J 5de KI Trekking van Vrijdag 20 Nov No 8076 f 70 en premie van f 3000 10167 f 400 15818 f 0 I 18104 f 100 I Priiaen van f 70 1877 M asTi OKU fi7 Ulo tnffii n 9 ia 7570 Oüu 108 SBOB sa lUM I IJlöB ig n iBTSB 1 IB740 é lOOSO UBIS 17810 17784 MSB aooiB sueoa 17975 f70 1 5e Klasse 16e Lijst m z 17965 f 70 Geïlterneerden De nit het InLmeeringkamp te Bergen ontvluchte quil be officieren zyn een land weer I ui nant en een vaandrig der marine mef rang van ofBciw Beiden hatiden bij söhriftelijke verklaring hun eerewoord gegeven niet te zullen ontvluchten Een uitlevering naar Nederland van de ontvluchten kan niet geschieden maar wel kunnen zij in Duitschland voor een militairen eereraad worden gebracht Laatste Ber cbten IU K ERIJJKh HTAMX BOSKOOP OEBOREN Johanna Hendrika ouders J H MéHera en J Ploeger Uendrikos Uerardus ouders Th Ver boy en A Moraal Ingetje ouder A O van Klavers en T van tier Kleij Jocina ouders J Loef en f M van Vliet Lena Hendrika Vuyk en E Jongejan Heintje ouders J van den Dool en M Breedjk Cornells Evért ouders H II Akerboom en W D van der Laan Nioolaoa onder J Boere en P van Duiken Johannes Cornelia ouders H A Akerboom en A M Heeme laar Adrianos Johannes ouders G Pannebakker en C van Leenwen GEHUWD C Veen oud 29 j wondde te Amsterdam en F ile Bruin oud 23 i OVERLEDEN AdrUaa W v n Leeuwen ood 8 j i Daor enkele ingezetenen onder wie de alhier wonende doctoren worden naar wij vernemen pogingen in het wwk gesteld om te geraken tot aanstelling van een wykverpleegster Een Commissie welke ht zal bespreken zal in de eerstvolgende week daarover een byeenkomst houden Au het Westeiy Front PAEIJS 19 Novomb r OfBcioel Van het oorlogsterrein alt niets bijzonders te vertellen De dag is kalm voorbij gegaan De kathedraal te 1 echelen BERLIJN 19 Nov e Norddeutsohe Allgem Ztg sohrö t volgens oen Wolfftelegram aan de 1 R Crt De geheime regeerings aad von Falk bericht dd 13 dezer nitiBmssel Ala aanvulling van mqn rapjwrt van den 5den Nov ber over deikunstwerken te Mechelen is een vrijWiUigp mededeellng van don dorahdor der kathedraal van Mechelen van iLangendonck van belang Te Brussel bndervraagd verklaarde deze dat de kan de kathedraal toegebrachte schade onbeteekeis en dat de eerste beschieting van den toren der kathedraal en zonder twgfel ook de volgende beschietingen ten doel haddon de op ten toren geposteerde Belgische waarnemingsposten tot heengaan t nopen LONDEN 19 Nov De Daily Chronicle meldt uit Noord Frankrijk Een Belg die vanuit Brnssel door de Duitsche linies is heengeloopen deelt mede dat de wagens die gednrende verscheidene dagen de weg naar Brussel hadden versperd thans achter de strndlinie in veiligheid zijn gebracht Voor de verdedigingslgn van de Uaas hebben de Doitsohora die verdedigingslinie Waterloo Namen in gereedheid gebracht De vlakte van Waterloo is vol loopgraven welke met ISZlZLTLSt Qemengdf Berichten Wiener Operette Die Kino Königin Vooh l in de derde acte moest ik gisteravond steeds denkon aan diss hoer die in n restauratie een brixidje met Zwitsersche koos bestelde oDssn niet gemeabileerde boterham kreeg de stokkerd had toevallig een gat getroffen Zoo erg was t nu wel niet maar meer dan twee derde van de operette hebben we gisteravond niet te hooren gekregen t Aantal coupures was legio en mookta t volgen der toch reeds aeer ingewikkelde handeling niet gemakkelgker Tronwena de geheel uitvoering van gisteravond kenmerkte lich door de boitengewone nonchalance ik zon haast zeggen door de bnitengewone minachting waarmee Herr Direktor Braun tOoudsche pnbliek behandelde Zou Herr Brans ook in Den Haag waar a n geselschap dezen winter in hoofdaaak schynt te spelen het niet opttedes van een der hoofdpersonen pas aankondigen nadat reeds een geheele acte door ae invallende zangeres is gezon SZoo Herr Branii ook in Des die invallende zangeres in een der nommers doen bijstaan dooreeM Gebrek a i lucifers De oorlog brengt belangrijke wijziging in de lucifersfabncatie in Duitscfaland Het hout ervoor noodig werd voor het meerendeel uit Rusland betrokken en nu de uitvoer daarvan is gestaakt is er gebrek aan de noodige houtsoort Men neemt nu proeven met andere houtsoorten maar vermoedelyk zal een groot gebruik van mid1 delen tot vervanging van lucifers onvermydolijk zijn De lucifersfabrikanten rekenen reeds met inkrimping van hun bedryf en matige pry sverhooging Soldaten in limburg Men schrijft uit Nederweert aan de Limb Koerier Zondag na d Hoogmis stegen zware rookkolommen uit de woning van de kindeien van wijlen burgemeester Hobus In dit kapitale hujs dat sinds eenige maanden onbewoond was zyn I verleden Dinsdag militairen ingekwartierd Het stroo voor de slaapgelegenheden heeft op een der kamers vuur gevat dat weldra op dat der andere kamers overliep Ook kleederen der ingekwartierde soldaten raakten in Telegrafiscli Weerbericlit van £ et Koninklijk Mhteriologisoli Institant te DE BILDT Hoogste barometerstand 772 7 t Syl laagste stand 764 5 U Bodo Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot m atige oostelijke tot noordelyke wind gedeeltelijk bewolkt weinig of geen neerslag eenige vorst in den nacht over dog dezelfde temperatnnr Htad bevoorraden zoodanig dat een I preventi sve maatregel diende gen men I te orden om de stedeliogen zeker 1 niet zonder brood te zetton 1 Van Maandag 16 dezer af mocht I niet meer dan broia brood worden I afgeleverd Zeep waa esn ooganblik 1 niet mner te vinden I Nioawe hoeveelheden worden nit 1 Holland aangebracht die wederkaerig tegen 0 70 h ank den K O en tot 1 fr 1 bet pak verkocht worden wat vroeger 1 voor de helft minder aangeboden werd 1 I aarenteg n zijn aardappelen egen O tot franken voor 100 K O vl xaoh tflgen 2 fr tot 2 70 fr den K O boter tegen 2 0 fr tot 3 fr den K O in het Walenland ia de bot r ham min luxe artikel in bier in overv ed on d oog t voor wat het fruit Iwtreft waa zoodanig wel gelokt rlat er nog teedi tegun 10 en 15 centiemen dan K ü groote hoeveelheden van de bette appelen verkrijgbaar z jn Mot de groote druiventroaten in de broeikneann van llo vlaert in Brabant b j Broaael gekweekt en waarvoor geen uitvoer wordt geleurd meer dan met de goedkonpate artikelen van groot gebruik AU de prija ervan vroeger voor gewone beurzen niet te bereiken wai vraagt men nu van O tiO fr lot 1 fr de K G n ichijnt de voorraa l onuitpottelük Voor de bevoorrading van Oont in t algemeen hoeft voor het oogenhlik r i vree te beataan dank zij ook tnaacbenkomat van baron Fallon Bolgiaoh gezant in Den Haag Krggaliaton Uit on brief van een horlijnachen vald artillerlat uit Uepaumo dd 5 November ontleent do Berliner lx kal Anzeiger Uier U de liealiaiing in vollen gang Öp en rocbtorvlengel wordt met da niterate verbittering gevochten nn wel met nimw Hot gaat altijd 1 maar voetje voor voetje vooruit maar 1 Iwt gaat toch vooruil Hok in het ge I flenlte dat wy bezet houden wordt 1 van vandaag af er goe t op lo go 1 lagen Vencheideno loopgraven van I d n vyand zyn genomen en dit i 1 teodi een groot inccea Het ia byna 1 moeiiyker een loopgraaf te veroveren 1 dan e n veating zoo terk hebben zich 1 de Franaohen geneat t d Nu zijn wij 1 dat wil zeggen ona re ment ee la 1 ednii een paar weken hier in ate ling I Onze Rtellingen zoowel aU die van dun I vyanrf a in woderzijd nauwkenr g Ije1 kend H t is ju zuiveraU veratopportje I ajwlon ala naobta de battoryen ver I nlaatat worden Kr worden dan aller lei middelen gobiliiikt om den vyand t t roialoiden liateron werden b v in dg verlaten atellthgen planken opge 1 ateld die er uit agon ala het achild 1 van een kanon Mn daartuasohen dan 1 weer een omgehakte Vliegtuig eakoder Voor het eerat sedert hot liegin van rlen oorlog wordt er nu nok van een vliitgtuig eRkader goaprokon Do l ait ciho indoatno heeft gedurende do maand van den oorlog met hoogen drnk gewerkt en e n geweldige hoeveelheid vlieglihgen goreeil gemaakt R ieda in Auguatua boden zich binnen enkele dagen 10 000 vliegenier loerlingen aan zoodat thaua hot gebruik van vliegtnigen op volkomen afdoon le wyzo zal kunnen plaata grepen Bcgnfenii van lord Rober Het BtoffelHk overaohot van lord I Ilolierta wer l giatttren m t groote 1 ploohtigheid in de I aul a Kathedraal 1 l lx nden begraven alechla weinig 1 vnaten van de graven van Nelaon on 1 Wellington t e bi rafenia geach edde 1 in tegenwoordigheid van deu Koning I en oen groot aantal waardigheidalte 1 kleedora van het leger un de marine Lord Kitohertor waa onder degenen die de lippen van het lykktood droegen Ken ontzagigke menigte waa nppateld tanga non weg naar de Kathedraal waar zij uren lang in don konden on den met aneeuw gomengdon regen bloof wachten De Turkichc n Ruulzché vloot In de Zwarte Zee In de Zwarte Zee hoeft oen troffen plaata gehad van eakaden van de Tnrkaaho en de Ruaaische vloot Ook bg de berichtgeving hierover ia weder een buitengewone togen triidighoid te ontdokkon Wy laten de telegrammen hier vol gen PBTHOGAD 19 Nov Van Roaaiaobe zgde Offloioel Do Raaaiaohe vloot diviaie heeft op haar terugtocht naar Seboatopol op 25 royl s morgens in de Noordzee op een myn 1 geloopen en gezonken De geheele ui 1 16 man bestaande equipage en twee vrouwen werden door het stoomschip 1 Destro gwc d aa heden alhier ge 1 land Hbld De beachieting van Liban I BERLIJN E B Naar aanleiding 1 van de beschieting der miUtoire in 1 richtingen in do Rnsaisrhe haven 1 Libau wordt opgemerkt dat deze de I eenige Russische Oostzoohaven ia die 1 8 winters van ijs vrijblyft en zij than 1 voor Russische oorlogsschepen ontoe1 gankelijk gemaakt is zoo de vloot I voor den a s winter geen operatie I basis bezit zoodra de overige havens 1 dichtgevroren zullen zijn I De New Yorksche Benra NEWYORK 20 Nov De heropening van de effectenbeurs die a 8 1 Zaterdag zou plaats heblien is wegen I onvoorziene moeilijkhe n voor onbe I paalden tijd uitgesteld daar de om 1 standigheden nog niet stabiel gegoeg 1 zijn Bovendien hebben de banken I vernomen dat groote massa s fondsen I na aankondiging der voorgestelde 1 I opening zijn aangeboden voor pryze 1 I die aanzienlijk lager zijn dan de laatste j noteering Naar Heuter vernoemt werI den ook fondsen aangeboden voor I rekening van Europoosche verkoopers I Aan h t Oootelijk Front St PETERSBURG 19 Nov De I groote Generale Stof deelt mede datop hot front tuaschen den Weichsel I en de Warthe en op do linie zentoI chaa Krakau nog steeds gevochten I wordt Een afwisselend offensief endefensief heeft plaats de gevechten dragen een verwoetl karakter V Onze troepen vallen de versterkte stellingen van den v and aan Een i gedeelte van de stellingen van d 1 Duitaohera welke voorzien waren van 1 drievoudige draadversperringon ver 1 overden wy In West Galioitl zetten 1 wy ons offensief voort I Vjea scegevmihi 1 CHHISTIAMA 1 Nov l arl V U I Vaii du vuurtoren ti Naors In Noorde I I iijk iotlilaud wordt geiaeld dat iD n daar 1 I corglsHiroiuoiddai In aoordnilika rlchUng I vanuit vM wrst wm kanoaado van awaor I vtTvolgüUH VOQ Uohter geschut gi hoord 1 heeft Nb een kwartier begoa but aehtcI ten opaUtiw I r woel co sterke wlad I KoodAt tiiH kanu ebulder op txvt grooI tin alBtand lioorbaar koa sijll De Bedoumen eo Arabieren KtlNSTA NTINOri L 19 Nov IV par tlcullere oorreapondent van het Wolifbureau vemeeiiit uit Iwtrouwbaro brondat ten gevolge van bet updringfu derIledouUun eu Arabieren de crlUeke DVfrlield te Buea Pari Said ea Ismalleh naarZagoaig aijn vurtrukkeu Het HuexkanaalIS onder ulütair iMwtuur gesteld Deschoten in Zagaaig aijn fealoteB a Inlioiqiltalea veraodwd Hbld Mr s Uman Trip deimaobt U plottMtliog Ut s tïraveuhagx uverieikio de pn eldtsit vao den Hoogen Kaad der Nedorlanden Mr M l auian Trip Mr I aniaD Trip werd geboren le r ulngen In 1S4 prorooviainle in JWW In 1911 werd hij beooemd tot preaidi nl van den Uoogon liaad Kriigaraad le s Oravenhage t Voor deo krijgsraad lo s llravenbafahad alcb heden le vorantwoonkia lea Wjorlge J W V d H laadwe rpllchliff korporaal ter sake van iMit lootHobuld veroorzaken van bet ongeluk datop 2 Hept le KijawIJk plaau rond waarbij d laodweomian C W J Hovet OW bet leven ia gekomen De suditeur iniiitair rukiaiing houdend I iiMt de ouistaudiglieden Iwi met bot hu1 uiane verzoekschrift van de weduwe iio1 vet vorderde Kehuldlgverklaring Uil rie I weken gevangeDlsHlraf I HtH nieuwe kraakslsnigengestlehl i Vjoa der hoofdgt bouwea vao bet krank 1 ainnlgengeaticbt le Noordwgkerhout l oo goed ais gereed Rinntm enkele ekeD aal I er reeds een aanUll krankzinnigen In I worden ondergebracht 1 S iaiglwidsbalve Thans is men in I bollailand soovcf 1 gevorderd dat men zuinlgheidebalve In I Honanlge gezinneo Reen ste sikol n doe 1 hloembolloo stookt Vooral de crocua lio ien branden uiutekend Tabakabelosting Men meldt ons nit Den Haag i Naar wy uit betrouwbarebron vernemen wordt door de Miniatei van Financiën de samenstelling overwogen van een Commissie van advies in zake de tokabsbelastiojg Dezu commissie zal bestaan nit personen uit haniielBen industriekringen De Voorfitter van de Kamer van Koophaniftl te Anisterdam de heer van J$egben schijnt aangezocht als voorzitter der I commiagie op te treden