Goudsche Courant, zaterdag 21 november 1914

Illu J2636 PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f lit Idem fmneo per post l 1 50 Het Gelllustrrerd Zondagsblad 1 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangcnumen aan ons Bureau HiBKT 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 nt nummer lje t t uit twee Ij erste Blad LEVENSGELUK Het is wel Vonderlijk dat dat wat 4 einddoel van alle menachelijk utrevea kan gelden zoo l etrakkeli k zelden maar nla on doel uiMfukkelijk wordt altgwproken Wg wUlen wei toegeven eker dat we gaarne gelukkig zijn dat we er ernstig naar trachten het kraoht van dien arbeid en van het te worden of beter misschien dat well al het mogelijke doen om het tegen 1 geatelde ongeluk te ontkomen Maall e voelen on bijna altgd geroepen 1 Atarnaast nog een ander doel uit t I tallen te betoogen en ook te gelooveo I veelal dat we nog naar iets anders iets minder zelfzuchtiger ala wemeenen streven Dat 1 geen oneerltjkheid Dat is alleen of althans hoofdzakelijk het gevolg van onze geringe bewustheid der weinige rekenschap die wij on ulvaa geven van ons eigen doen en denken en itreven on gebrekkige iMj r ntrent on zelven en het4ev ii M m gering vooretellingsvermogen pbrek du aan zuiverheid onzer itlttten en voorstellingen We zgn o eensdeels van de motieven onzer ifMn te weinig bewust begrüpen te onvolkomen de eige ke stuwkracht van on leven maar denken bovendien te weinig en te gebrekkig na aoodat we ons een verkeerde vooritalling maken van het leven en ook van de begrippen in dat leven en de 1 ete6kenis der woorden die wij zelven gebmücen Het loeken van eigen levensgeluk is zelfzuchtig zoo redeneelen We Maar we geven on veelal een moeite om na te rekenen wat 4at nu precies beteekent en wat er n eigelijk verkeerds wat goed aan 4ie zelfzucht is en of dat zoeken van l ni levensgelnk nu werkelgk wel MUsuchtig ia in de beteekenis die in i lswofle omgangstaal aan dat woord v Wt gehecht Bovendien durven we h Mn wtrdt Tcnoekt op I MERK Icttei DIT BItT KlOAiUH TAV N RAVE SWAAYZONEN GOBTNCHEM Deze THEEËN worden Afgeleverd in verzegelde pikjes van vijf twee en een half en een Ned oiw met vermelding vaikNom mer en Prijs voorzien van noveuBtaand Merk voJgena de Wet gedeponeerd Zich tot de uItvo iBgvan geëerde order aanbevelend I J C BIJL i BREKBAART T a Bl v aiist 33 t t b degeMJk wBlÏÉ Wn eei ol jsteom ij zullen daar mliMChleii langer dan een dag aan möt wtTkcu Vervlooktl mompeldu John en woeiloid trtt hij krull UeUM priigra vaï d tM Ja als Maar komaan Het loon 1 groot ü Je hebr voortrelWijlte rkliiigeu I heb Je niet loed met goed gevolg lolk werk gi Ja maar niet met oen kaat van Mort intwoonUe ie slotaninaker fctwljl hij al kloppende kaat onder h Ijur wat helpt hetf Laten xijk GodB naam beginnen 1 Hiitrok lijn las en ïe 1 olt lletdootden nralat een lennatoel bij ehdlyen narop delaataan geplaatst verd gea Ban 2ijn arbeid o l ren lang moeetip boor schrobKiag a Mid dienst doi eer In don iijwitnd n noenieoBwaardige ieul gemaakt wb Advertentiën 3 Voor de elo e treffend Uiwijzen van deeIn niIn Addervond n tijilMnii de zielite en bg het overlijden van nnann innig K l den loon broe ler en liehnwdbroeder EOBEin US betuigen y onzen hartelgken dank Oit aller naun M DE LANGEN Stolwyk t BeierMhe 19 Nov 1014 Letlerzetter ongehuwd kan t jdelilk werk vinden by M A WIEOAOT BRUSS Botkoop AatibeHtedin VA Vleesch en Spek door df Commiuie voor bereiding en uitdecling van Soep lokaal Provenlerthull Z j die wenichon in te chryvon voor de leverinf van het benoodiijde VtoMCh on Spek voor het jair 1914 1915 worden versocht hunne briefJHii in te Kenden bij dt n lifter T A I AMHÜKOHTHKN lou i n I K alhier uitnrlijk on ZATERDAG den 28 NOVEMBER aA d niid lnj i te 12 uur De voorwaarden ÜKKen ter iniaüo ten kantore van genfiemden Heer T A LAMBKFXnifaEN FopnE gp mill Kan afgewaucben worden Wy maken volgeni elk portret hoe klein of verbleekt ook Fraaie Ueeren of D mei kop on ohotel met portret compleet f 0 75 Melkbeker 0 70 Aai hbakie 0 70 Wandbord 1 00 Artlitieke afwerking Craijon Vergrootingen formaat 0 X W oM rncUüi MfNrtlt ifflMl llliJIUllL iTijk f 1 75 ♦ ia Portratbriefkaarten 10 80 12 mo iai lan toto i keurig af guwarkt geen Tip Top 0 35 iekleurd 12 ituk 0 75 Portretten onbeaohadigd terug HO Zending fr na ontvangat van piirtrot en poatwixHel of pottzegelp Atoliar WILHEUMiN It MMTMI M NutsSpaarbank HAA STREC HT h i lid Zitting Uen derden Diiuidag van ietferle maand ten huize van Mej de W l A M BLANKEN va ï de s ijaijldago 12 3 uur Rentevergoeding 3 17 iJKt Nsjmm Met Qoud ea ZUvfr werden op de Tentoonstelling te ialemle IjOndon Amftonlam i l arija in de LAXtKUl IId KN van Apotheker BOOM bekroond fty pnr diioaje 25 en DO o nt Verkfijgbaar lo Oouda by ANTON COOl S Fa WOLKF Co te Rotterdam by E VAN SANTEN KOLFF Korte lloofdateng 3 Brokkenhuis Damea Wilt U bn het opruimen in deaen tyd a v p danken om het BrokkenbtHi Zendt sloohta berieht aanbeen der Commiasioloilon of per T l n 178 Sn onae beambto ül halen wat u wilt miiMO De ConicmiRaie W QOIx Voor 1 V DANTZIQ Vioe Voor J B GROOTENDOBST en Bioscoop Salon Goada Vooruit Dezii wetik buitengewoon Pro n UBinft met dn ttractm 61m Een Beestmensch JUnm briito hmiiaiii Hpanaend realiatiwh drama in 6 deelen DUUR ± 2 UUR Ooxlog saa x© U xrs Intermxante opnameo J ennisgeving Wij brengen onder uwe aandacht dat de prijzen van Caaur ONVERANDERD zij t gebleven en ont fabrikaat derhalve overal verkrijgbaar is in bussen van 1 kilo ƒ l SO 1 2 0 80 1 4 0 42 i u m BLOCKER S CACAOFABRIEKEN Konwi klijke M arine Kenniagoving dat gelegenheid bettaat tot hot aangaan aaaer vrywillige verbinteni by Hr Ma Zeemaoht ala Matroo8 torpedofiiftker a to ieeftsaM Kleermaker Matroos kok Stoker S klasse i maxinu m leeft 29 jaar minimum leeftgd 21 jaai nuzimumleeft 28 jaar minimum leeftyd 19 jaar maximum leeft 25 jaar inditm reeds zeer vol doende üunnende token iaxiinum leeftyd 29 jaar terwyl voor jonKelieden op een leeftyd van 17 tot en met 20 jaar immer de itelegonheid ia opengeatnid om by de Zeemaoht in dienet te treden alt liohtmatrooN of ma oa 3e klai Re r Nadere inliohtingnn worden op ianvraag het zenden van oen briefkaart ia voldoende gratii vontr kt door den Oommiea van liannaminK derMarine te Willemioord den Holder BO POTTI LBÈKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurmk Bronwater IFrmefleÊeHlea gratlt verkr gUmmr Q b AÜnt voor BpUaad CATALOHIl ta Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA on Omstreken M Jf ItlüLOlTJBJr Ageat Amntel Brouwerij Kéiaomtraa t Tel 88 No 14S Oouda JI UoijiWiFitritkalWi iii üiiVirii rnir opOKiiicHT irs Voed rt iw V f met de imivtr murw ULi L x ze eLaLdlso©ls e3a Bwk k r ei W M mmw AÊfitKx Hf aMmm mterk wi UitHBntBBde door hoog eiwit en jretj halte ea grooUtè ToedlngawMu de NIEUWE PHILIPS J1M FWATT LAMPEN VERVANGEN 3L BOOGUMPEN DE ZÏÏID HOLLAirDSCEE Maatschappij van Verzekering op h et lieven HEERENGRA JHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Comnii ari en Mr M M SCHIM v d LOEFF Pre Dr A E TKN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P HJ UEREND8 Mr J W DE KANTEB Secr Directeur Mr J W KONISO V Do Maatiohappij luit alle soorten Leveneve zekering tegei lage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot do Heeren ti HOVmilÊKmmTKK Mmvtm te MekMMtoem enf C VMrBBKÊt WetthatM te tituaa Wmi ilOrrijÉleD h U lagièie mn M OnbetwIatInMr het bette en goedkoopMe niotorr wi Wearwell liijwielen liji till siirlijk ei liq il priji AOENT AI R I E GltOOT Kleiweg 7 tiO ÜA Prysconranton grati UWPORTEURS GEBR SIEBOL Amaterdam Adverteert iii dit Blad f Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant tteedt êmcefê IMT Dcie adveriNtid kosten sleebls bij Tottfultborilini 1 6 regeU f 0 36 voor elke regel meer 6 oenta Opgaafuit rnitend aan het Bureau Iej de¥ed E Alter vonrhftrn ± j3r ED nD 269 Gedenpte Graclit 26 DEN HAAG U GOUDlA 20 Nov Ontapanningssaal voor Militairen 5 10 Q 23 Nov Soo On Genoegen 9 oor Kaart Conconrs 23 Nov 8 i uur Café Harmonie Oondaolie Winkelienvereeniging 26 Nov 8 uur Nieuwe Schouwburg G H V de Uobiliaatie Beleefd vanoekenwij geregeld li iii £ medfteeli g te mogen ontvasgenvaa vergade n n oonoerten vermakeiyk h den ens om deM dau io obm aganda U verni4den I ElBOtr Dr A Brinkm tJn Gonda geeft de HOOGSTE WAAK DE voor Gedrag en E ea es O meskleedi g Koopt gfeheele ol gedeelten van Inboedels Ia ook inaar buiten de lUd aao hniite ontbieden jP feven worden vergoed Let a V p op VAAM iSn ADBKS M l UWed S A TSR a ie l Gracht 909 DEH HAAG 53e Jaargaiij a Zaterdag 21 l ovember 1914 GOMCHË mium a e u T3srs © anj d v©xtean ti©TDlsud ttoox G o u cLsu © xl 03aQ stx©fe©aa Verscliijnt dagiBlljks behalve Zon en Feeskiagen PR ÏJSdYrTa Dv¥r T e K T l e N Van 1 5 gewone regels met bewysnumnier f 0 66 Elke regel meer 0 10 Bp drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tecen twee berekend D en laanbiedingen per plaatsing vun 1 5 regels f 0 35 by vooruiU b lalin elke rfgcl meer 6 cis Reclames f O 15 per regel Ggiote letters en mnden naar nlaatsruinile Telefoon Interc 82 mtgroTers A BRI NKlIAy EH ZOOH baar naa st gemeenschapszin en naastenliefde Die zelfbewuste mensch i zich dan ook wel degelijk bewust dat dit soeken van eigen levensgeluk de iunerlgke tuwkraoht i van zijn werken en han delen van zgn ganaohe leven H tracht zgn leven zoo te maken dat dit hem voljoet bevredigt Kn dit ia immers niet anders dan het zoeken van zijn levensgeluk Van zgn aard zal het afhangen waarin het geluk waarnaar hg atreeft bestaat Ook een leven van zelfopofferingkan den mensch gelukkig maken bevredigen mits hij de neving de behoefte daartoe m zich bupeurt Knalleen wanneer hg dat Ipet zal hijzoo n leven zoeken 1 Er zgn er ook die het zieken zonder dat de neiging daar in hun aanleg of karakter aanwezig i Die doen het omdat zy redeneerend tot de concluais komen dat zoo n tven mooi is zooall er altgd zijn die uit kracht hunner verstandelijke beredeneerdheid niet uit die van hun innerlgken levenidrang leven Maar de zniken bereiken meestal weinig maken zichzelf meestal ongelukkig en richten voor de menachheid gewoonigk weinig uit Het i hun fout dat zg wgzer willen wezen dan de natuur aterker dan het leven Wie naar de stem van zgn innerlgk wezen luistert volgt een anderen weg Op dien weg volgt hy niet alleen zgn eigen oogeublikkelgk begeeren omdat hg zich bewust is dat dat hem niet gelukkig maken kan Dat oogenblikkelijk begeeren offert hij op aan een hoogere en wpere begeerte die hem den weg na bet levensgeluk wg t en hem ook anderen gelukkig leert maken K veeUl met éerhjk genoeg zijn om feiten die ons onaangenaam in de ooren klinken lo ar niettemin onloochenbare feiten zijn als zoodanig ook te erkennen maar trachten die altgd weg te moffelen achter een gordijn Tan mooie woorden Dat allee gevaarlijk mat alleen voor ons elven maar ook voor de samenleving Want onze arbeid kan inleen dan den hoogaten graad van nattigheid bereiken zoowel voor ons zelven als voor anderen wanneer we ons van de stuw geen vooruitgang is te bespeuren De ofBcieele communiqué zijn wat dat aangaat vrgwel gelijkluidend C merkelgk i het dat waar in het Fransche communiqué wordt melding gemaakt van afgeslagen aanvallen der Dnitache troepen in Argonne het Dnitsche communiqué daarvan niet rept Kvenzoo i het geval met een afgeslagen aanval der tVanaohen ten eiud ao ten van Verdun waarvan wel het Dnitache dtxih niet het Pramwhe communiqué melding maakt Het is zooals altgd elke party stelt voor zich hot beate voor Wij laten de oommnniqué a hier volgen PARIJS 20 Nov Reuter Officieel Het middagcommuniqué luidt al volgt In bet noorden i het weder zeer lecht geweest het heeft gesneeuwd De geheele atreek ten oosteh van Dixmaioen itaat onder water In Argonne sgn drie kraobtige aanvallen van de vgandelgke infanterie afgeslagen BERUJII 20 Nov WoUf aan de N K Ct Officieel Kenniageving van vanochtend uit bet groote iioofdkwartier In WeatVlaandaren en NoordFrankrijk is de toestand niet noemenswaard gewijzigd Do halfbevroren grond en sneeuwstormen hebben onze bewegingen bemoeilijkt Een aanval der Fransoheq bjj Ckmbro ten zuid oosten van Verdun is afgeslagen Aan liet Ootteiyk Front De berichten van het Oo t lgk front wijzen er opdat daar de stryd hardnekkig wordt voortgezet zoowel aaa de grenzen van Oost Prniaen en Rusland als in Polen en OaticiS In deaa berichten wordt eigenaardig genoeg geen melding gemaakt van do bezwaren die wegen de strenge koude worden ondervonden Wordt van Dnitsche zgde gemeld dat in Polen in de gevechten nabg Lodz nog geen bealiaaing i govallan het Hu iscbe communiqué noemt daadwerkelnke lucoeBsen welke hier zijn behaald Aan het oostelgk front wordt de strgd blgkbaar alleen in het groot ge voerd Een paar dagen geleden behaalden ds Dnitsohers een belangrgke overwinning op de Bossen waarbg 23000 man gevangen werden genomen on lit bericht is niet weer doel dat we i r mee pogen te bereiken bewuat s jn Wanneer we ons dus èn van ons zelven én van de plaats die w in het omringende leven innemen duidelijk z en en steunende op dat insichi onze werkiaamhaid richten kannen Het is daarom ook goed dat de menach zich klaar bewust wordt dat hg atreeft naar eigen levensgeluk én dat het einddoel van ayn streven ia £ n dit is daarom ook goed omdat hij dan van den aanvang af dat doel in het oog kan honden en niet dus allerlei arbeid zal soeken waarin hy nimmer gelukkig kan zqn Dat moge oppervMikig asUsashtig klinken het ia het toch in dieperen zin niet Wij moeten immers aannemen dat onze samenleving dat de menschheid behoefte heeft aan levenskrachtige blgmoedige ernstige en met opgewekthmd strevende menschen Uit onzen geiamenlijken arbeid immers wordt afgezien van den invloed van omstandigheden en machten waarover wjj niet ta zeggen hebben die welvaart het geluk der samenleving opgebouwd Hoe krachtiger en ernstiger die arbeid ia de te zekerder zal afgezien dan van bovengenoemde factoren dat geluk die welvaart die zimdheid verkr en worden Maar di arbeid zal daP te krachtiger en ernalBger z n naar ate wg ze me meer epgewekt heid met meer hartatocht met krachtiger innerliiken levensdrang verrichten Daarl r is het echter n iodig dat we on gelukkig joelen niet door 1 uiterlijke omstandigheden maar lo nerlijk gelukkiH wat op zichzelf iil bewgit dat de gemeenschap gelukkige menschen behoeft voor het werk dat te verrichten i Maar bovendien zal onze arbeid direct meer vruchtdragend agn naarmate we voor dien arbeid geaohikter zyn Die geschiktheid herkennan we altijd niet even gemakkelgk als zoodanig maar we hebben daarvoor in het algemeen een ander herkenning teeken Immen in dien arbeid die het meest met zgn aanleg en zgn ganache persoonlijkheid overeenkomt voelt de menach zioh het gelukkigst Zijn geluk zoekende zal hg dus vanzelf naar dien arbeid trachten waarmee hg ten slotte ook voor de samenleving het meest bereiken zal Het spreekt vanzelf dat de eena soort arbeid de menschheid direct van meer nut zal zgn dan de andere en dit verleidt vaak goed willende meniohen die niet egoïstisch zijn in engeren zin om een werkkring te zoeken en arbeid te verrichten die vooral cnttig lijkt voor hun medemenschen en de sameuleving Ifaar men vergeet daarbg dat het niet op het verrichten van den arbeid maar op het reaaltaat daarvan aaohomt En het beste resultaat is altijd te bereiken in het algemeen gesproken natuurlgk met dien arbeid waarvoor men bet geaohikst is en in het verrichten waarvan men zich het gelukkigst gevoelt Het kan uit bovenstaande beschouwing VQor ieder reeds duidelgk worden dat het streven naar eigen levensgeluk op zichzelf niet zelfzuchtig i indien zin dat de mensch die het doet daarmee bigk zou geven alleeii voor zichzelf te willen zorgen en alleen aan zichzelf te willku denken Het gezond en natnnrlgk egoïsme dat eruit spreekt i een behoefte voor het individu maar ook voor de samenleving Het De Oorlog Au liet We eli k Pront Vor t en aneeuw zün de oorzaken dat op hot Westelgk oorlogiterrein Li een nitvloei el van den natnurlgken Hsn het sluit voor den zelfbewutten nwnsch het streven naar de volmakiiig der sam enlevinginzich onbiykt dan ook in de praktijk steeds bestaan deladocumenten die voor de beide dieven geenerlej waarde hadden Na ntle vakjei van de portefeuille doorsnuffeld te habben nadat elk blad papier bekeken wak wierp de slotenmaker het ding wolsdend op den vloer en tastte op glod geluk nogmaals iii het gat Daar is nog iets zei h weldra een kleine cassette dssr heeft deportefuuille boven op gelegen Bij deze woorden bracht hij het voorwer te voorschgn Het was een kleine gzeron passette zoer zwaar met een nanwkeurig passend deksel nergens was de sluiting van dit kutje te ikken zoodat het stelUg van een geheUS slot was voordien Dat ziet er uit als een juweelkielJ e spiak de mulat die het ding tgeerig aangreep en van alle kanten beiwek Mi chicn hebbon we nu toch eep stuk dat onze moeite beloont Bah jtntwoorde d andere verdrietig Wie weet wat voor rommeler in zit Dt zie het alt we hebben geingeluk Jawoelen kusnea wij troanrens slecht van de hand doen Wi kannen er niet mee naar den den juwelier of naar den oodsmid gaan want dan vallen we licht in handen van de polttie en oon knopnvuiï di gestolen goe de tevredenheid hadden gal hun lang verorberd alleen dat sl doel bereikt nog waS kracht liij kende de Inrichting van zulke kasten en met gw d overleg had hij er op gewerkt om Mj de bergplaats van het gold In dr hrandkaiM te kunnen koOPo l ij kon daarvan echter lichts de twee zijvakken berelkeo Uit hel bovenste bracht hij mei de haad ronrftasteode twee houten nappen te voorschijn de eene wae goed gevuld tavi mot zilvergeld de andere met een handvol goudstukken In e n wipje waa deze bult gedoeld en In de zakken der dieven verdwenen Vervolgen tastte de slotenmaker wtwrmetAe hand in de opening eo bracht j paa lederen porteleuille te voorschijn de mulat kon Wj het zien daarvan t n vreugdekreet niet onderdrukken Daar heb t en wij den aapl De portefeuille bevatte ongeveer drie duizend mark in grootere en kleini bankbiljetten Doch wat betoek e dat voor de hooggespannen vorwach tingen der dieven in het bgzonder voor die van John Archer Die had minsten op een miUioen gerekend Wanneer Snoward Zaterdagavond naar zgn kantoor was teruggekeerd en zijn kleine ka had Ijten aanvnllon ds r zijn kassier zooals hg anders altijd deed dan zou de sloten taaker 1 n de inbreker wlat maar al te goed dat zulke kaeteu dubbele wanden hebben itider van drie k vier vingers dikte Oe l uitenzijde van de e kaet wae echter van hei allerhardele staal vervaardigd Na een uur arbeid liet de slotenmaker zich aflossen maar John wae meer bedreven in het bespelen van mandoiiae ea tamboergn dan in zulk werk De elotcsomaker moeftt weldra zelf weer aaa den gang alB hij zijn arbeid wilde zien verderen KIndelijk w t8 het gat zoo diep dat e n peilijw r bleef stuiten op de vulling lussoheo de twee ijaereu wanden Alsnu tak de slotenmaker een lijne zaag vervaardigd uit staal voor borlogeveeren in bet dereu opkoopt geelt er ileohts een appel en ei voor Het ii tooh nog al zwaar I Ooh wat het kistje is van ijzer De iotenmaker nam het kistje w uer e in handen en Hchudde het llel gafeen doffen klank alsof mq tamolykgroot voorwerp gon Be wanden itsloeg V gi en begon een opening uit te zagen aardoor men binnen in de kast zou kua iBn gri MB Bit was een sware arbeid en het was reeds in den namiddag u en de eerste lires gereed wae Ifu kwam de tweede waad waar men minder tegenstand verwachtte Deze werd op dezelfde manier liearheid Doeh voordat de slotenuMker hel doel liereütt had moest de dievenlantaam wor den aangestoken Bangezlen door de re fh van de jaloezi niet genoeg daglicht I inêkj binnen viel De pendule wee reeds jna vier unr Kfaldeli eindelijk konden sij het tweede uttceeaagdn stok wegnenw De ker W8H ZOO Het is van binnen gevoerd mbevat slecht een enkel voorwal waarscbynlijk egadooitjomot jawwen Zouden w el oens openbreken Zoo dWaoH zal ik uk t weten Ik iivti irMal moeg vormoijid o zalti c iiift anM ulfti oiti liet gcboiioHlot vandat diug opoo Ic breken Wij Dommi ttetklRijn m zooftlfl faal au in Sleop iijhot nuuur mne je beU Jv olet soo v r moeid alK Ik In on t Im berg faehTMnwij tijd ofioeg Toor dat wn k UuM bobben we hi algodaao f ia helaaal UoetA wti dU deur oog oiR nbrekPD die Daalide jHUl ka T voert ï a Ifl ook rt IJswr bcslageti tn wij vlndoQ wwr braodkastra van dMmUdü jioort WMMudcn tot raor gfnroiddiag inoetBii werken oer wij Mjhlt g tiï konwa Het nu reed avMrl wij htfblwn geen ti d noeg ea dan Ik kan aiet neer Ik val or bij neer VM vt rmoi esis pertefonill fonille m eest han f brood de iooever wêa reeds 1 nu bevatte de hij hel Wort vtrvolgd