Goudsche Courant, zaterdag 21 november 1914

12636 Zaterdag 21 INoveiiiber 1014 53e laargaiig GRANDS MAGASINS DU BAZAR DE LA PAIX amiie r r r o ê M J nrii u Mia sPtllSTRJÜIT TegjBiwvei de Passage § DEN IMAG ST IICOLiAS 1911 PRIJZÉll GOEDKOOPSTE GROOTSTE KEUZE Zeemacht heeft do volgende order uitgevaardigd Daar het niet mogelijk is alle militairen in de gelegenheid te stellen de aanstaande feestdagen Kerstmis Ouden Nieuwjaar in hunne gezinnen te doen doorbrengen wordt door mg tor tegemoetkoming bieraan het volgende bepaald Aan ieder militair die in het tijdvak van 1 December tot en met 2 Januari a s op zgn lH urt met verlof gaat volgens de regelen door mg vastgesteld bij order van 24 September 1914 B L No 47i 0 kan Mnmaal in genoemd tijdvak twee etmalen langer verlof worden verteend dan volgens genoemde regelen het geval zou zgn Van deze gunstige bepaling zijn uitgezonderd a zg aan wie in genoemd tgdvakingevolge bgzondore beschikking van den Mmister van Oorlog of van my een buitengewoon vorlof o verloven van langoren duur of gozamenlgkon duur dan vier dagen mocht zgn of worden verleend b zy die wegens vervatsohing van vrgbiljetten voor vervoer per spoorzijn gestraft geworden Ik boboud miJ voor bovenstaande gunstige bepaling op elk oogenblik in te trokken waarop do tijdsomstandigheden en bet belang van dun dienst zutki mochten vorderen Bovendien zijn de korpsoommandanten en hoogere autoriteiten gemachtigd bg de uitvoering van bedoelde bepaling zoodanige beperkingen toe te passen als door de oischen van den dienst of de voitigheid bepaaldelijk gevorderd worden Sold Crt Dames Haarwaaaohen met Electr droging Aparte Salon Levwing van alle soorten HAARWERKEN H4L T A BE JOHCl Coiffenr Oosthaven 31 II ondanln alia ooncnrmntin de rooWc on meelt bczocMe lnrlditln te Rotterdam alMén geveitigd Korie Hoogstraat No 1 KTrenhllS Rotterdam BEKENDE PRUZEN ARTISTiCK ifWQtKINa Doeltreffend St icolaas tadëaii OVERTREKKEN en VERGROOTEN van Onde en Verbleekte Foto s tegen zeer billijken prijs Dagelijks geopend van 9 tot 7 uur Ook Zondags lüo HES Dissru mnKipeii nti m n m m ± m R11 1STTANDEI met en sender gahemelte plaat vanaf I 2 per taad f36 per gebit PlulsiMg EOMler p B en awt scbnheli ke Uii dimyc firsBlic 12 Tandarts J T ORTH Zn COOI SINaBL lo ROTTBRDAM Ie aualiteif WESTLANDSCHE BLAUWE Kasdruiven 50 et per 5 ons Aanbevelend 1 LANOE TIENDEWEG 27 Teieirii 318 lleÉelMlierijMMeeÉfi Eea SOLIED ADRES voor meubelen is bij N HESSING P ersliwal S4 Reparatie aan alle menbelen spoedig netjes en billijk AlKiuoeniMita Voor U lllng Door hiH goziilflchap vaa dim h jor Kduanl VtMkadt zaj alM 3a VoorHtplIlug in liiH AlwiiiitfliMml in do HooiolMt Onx iHuo4 guii op Donderdag A OhcoidIht b h wonkm opgHVonrd Hot Oroolo Avontuur Fs itaMU iu 4 Lmdnjven nnar li t t oguli ch va Arnold btmnett l it U vtin d nz lfd m Mlir ver ata MljlpaUm w ilk tuk ovHral 200 n uUlmiidig waeni liad ook Hot IrooU Avontuur mocht op sWf plaalMii waar b l wrd opguvoi rd m n tk ond rvlndim Utrwljl ook ifo ri utHMilm twnpartg goifl 7ijn Itsluilve do iHfr Vorksde i M vr l iny Vrode tf dim tir In op de DanicH oHll gIi Vordeniian m Brhinldt Cranu d lift n KowiMT HrUnlng Van i e üUliulo Ift riiapPÜe Uu fi m Wijonotx ComlW tol Slfuii aan dfi Noodlijdenden door dt Moliliiiiatte Mm oinUA tot StMun aid W rkloown FirmaC MITS Schoenhl del Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 W ADRES VOOB IEDEREEN 21 Nov aso m V v rlwo d wwk ztjn lngokoiEii ii f 1 20 Ifi fio 105 01 Slemppoeder Anijstabletten Bi ssaiker Dn pbterij Westhaven 11 WOLFF k Aoht rallgaiig Naar aaotxiding van d Hi u ItMlag dor Htt tniDlng voor tfc g miachUgi n voor n t kiectcoltt waarbij de vrijscinnlgt n i m gftltetde overwinning iMhaatdo Hchnjft thans h H ar weekblad de Uouw maar onder IjoVpniitaaod opDchrift het volgnnd t Ia Iwdroevewl dat jutat nu de knrkf UJke TurkiMdQgm hi d Nud Hitv Kerk te Jouda ciilk era wiafit M en gi bradU aan h vrljzintiig elaneot Id d4 goederen Jaar hadden de orlhodox ni een ovorwlimlog U hoeken Do vrijzinnigen maakten toen van hun tijdolijkfl OTiirmacht een haaatlg gebruik om In do vaaatareTon Boach don niodomoo do Aambeieo De Mmmh Umma f van Ap u A r M9 M geneest spoedig in ea nitwendige bloedende en blinde Aambeien Hat jenken bedaart spoedigPrns per potje 50 et Iz y Arw$ aar te Oouda bü ANTON COOPS Pa WOLFF Co te Rottordaia bj E VAN SANTEN KOLFF a Het Bonthuis I loogslnal 326 liMli iineMariiislNi lllliiEnUin vcttlgt de andMtit op zijne enorme sorteering Pelterijen vanal de goedkoopite tot de fljnite genrei GO Zeer lage doch vaste prijaen Voor elk ituk bont bU oni gekocht wordt gegarandeerd Roiiaralios aan alia soorlan Bentarsrfcan Depot Paltlie Davo Llnoleumwaï vanal 30 cent G van Diesl Haastrecht ONTVANGEN de nieuwe voorraad fCt larpÉo Kyjes ilee ii imm soortei immm a IIHOLEDMS IZiIIbd h Umjum wtnlH gnili v ntH a g M u Mlil illi mrin Glliyil IITUUE lEIIEI m § o Vraagt Stalen Prllua ao P M Aanbevelend 6 VAN DIE8T SIGARETTEN r i x ma Three Oaatel Splendo Club Dandy t nion Vali Xantoi Oeaent Dubeo Saltan Pirati Tekla Orenadier Oeele Rger Polar Iwar witte n oeele Rnsaen Unratti Caravopoulo K jrinzi neraitrino Khadivo Batsobary eaa Voilir Wederkoopers fabrieksprijzen A KOCH Goudscheweg 127 ROTTCRDJMI SIGAREN Stompkoppen Spikkeli Modjo It IJSO per 100 meor extra koHing rdtant Sigaren i WS L 120 d 100 Telefoon 8387 bü l err ii reii Oartniu heti MetrtipoT Huizon Matjea Stoppers licht l e Uldaorrookera Papioren en Kurk Sigarenpypjea Haaatridht tiikü Bmiiel Stnkjfl Oldo Rigaartjo Penaiijaartjea Zi sag loT lluU apin iobe UMekot en Oldehove Tabakken fiO Speoiale verpukkingea voor St Kiootaaa ALUES FABMEKSPRUZEN Fotopfisch Atelier W J v ZANEN Oosthawen 20 Gouda MOMENT FOTOORAriE Foto s in Se Gomdmk eeht Hatina Koper en Liehtdmk Qesdiliderde foto s t sg naar t loven of naar een reedi bestaand goed portrot in Ohovorf m Aquarol in elk formaat Prachtig geschenk voor St Nicolaasa t BohiUena der portretten wordt op Igaii atelien nitgevoerd en kan IrsgewenH ht door bolangstellenden worden bggewoond dit tor overtuiging dat hot si liilderen der foto s dua niet olders geschiedt Golijkonis eveDnln keurige afwerking is gewaarborgd TELEFOON 188 GEOPEND TOT 6 UUR P HEKKKR W J V ZANKN 3 e Neemt Uitsluitend Scheer s verpakte Thee gg 20 ea 18 et J Um ic tï OEfiPnST SIBARl aouiM m iBMtijte mei 1 lessaiei tim Mmm OPQËRICHT Voedrt iw rm aet de tutvere mKtiM X i l3 3n s5 SL 3s oele e3n Berk en VT L nitaiutende doer hoog eiwit en retgehalte en grootste Taelingswaaide Smw IMtrfeMa ParV 1900 üagtm OotuUm MMamm l o Ml E 1UBI0 lu tO lb kmc w kc 1 1 Qoeft dua aan ITwo HU a 8 Si Nic 1 Een groote keu 1 lMind ii van J ISOENOOTÏSf en VRIENDEN met het 1 lolaasfeest een BOEK se vindt U voorhuidea in den Boek T SWARTSENBURG 1 W1M M la tater la backt 1 mmm mmi t ie o TTTs éan ca T exteaa tieTol td v oor O o o d eu © a Oï stre sean Verschijnt dagel behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAH HET ABONNrÜENT Per kwartaal f 1 85 Idem franco per post 1 50 Mei Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVEltTENTlEN Van 1 5 gewone regels met bewysnuramer f 0 65 Telefoon Interc 82 Elke regel meer 0 10 Hij drio achtereenvolgende plaatsingen worden deie teeen twee hrrekend Dienslaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruilbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 15 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBINKMAN EN ZOON vrienden der regeering die hot haar lastig maken bij haar leeningsplannen Wij kunnen ons begrijpen dat men aan de rechterzijde zich er over verwondert dat do hnkerzijde de regeering krachtig genoeg acht om een opbouwende critiek op haar werk te kunnen doorstaan Bij de coalitie kent men die weelde niet daar werd toen men san het bewind was een ieder zelfs in normale tijden een slot op den mond gelegd om de regeeiing te sparen Wg echter kunnen hot on veroorlooven om ook in deze dagen met de regeenng van gedachten wisselend te trachten datgene to bereiken wat wij Voor het land het beste achten En in elk gevid zullen het niet de speldeprikken v den driestarren schrijver in de Standaard zijn die de regeering van ons of ons van haar vervreemden Dat moge hij zich voor gezegd houden I § tionale ondernemingen door ri icoov erdracht met elkaar kunnen samenwerken en geleidelijk zou hier één groote internationale oorlogsvorzekeringmaatschappy haar hoofdzetel hebben die ons den vrede zon assureeren Van een oorlog zon dan direct het gevolg zyn dat er cynt zonden worden gevraagd van de heele wereld en de hoogste premie van de landen die b den oorlog betrokken zonden zijn Dit zou de domper zijn op het enthousiasme van de oorlogszuohtigen De premie zou de levenssappen van de diviverse militaire en oorlogspartyen wegnemen Die contributie zon aan elk mogelijk oorlogadilirium een eind maken en langzaam maar zeker zou zoo de wereldvrede naderen Inmiddels zonden de assurantiemaatschappijon tegen oorlogsschade louter commercieele ondernemingen zijn weliswaar op cotiperatieven grondslag maar toch zaken En een zaak bloeit in hot algemeen vluggerdan een vereeniging De agenten zonden gewoon op provisle werken en menschen die voor de vredesbe weging totnogtoe niets voelden ouden door die agenten met de vredesbeweging in contact worden gebracht Wanneer hun huis verzekerd is tegen brandschade waarom het dan ook niet geassureerd tegen molest Laten wy hopen dat de HoUandllf die spoedig meer van zioh zal l tèa vernemen sDooex hoeft met zyn ondernemingen en dat hij mee zal helpen den vrede to bevorderen In het Fransoh Duitsch Kngolsob Noorsoh en ook in het Hollandscb zal in de volgende maand van zijn hand een brochure vemohynen waarin deze geestelijke zoon van Johan de Witt zyn stelsel ontwikkelt A schatting moet betalen waarvoor het geheele dagelijksohe bestuur der gemeente als gijzelaar zou worden beschouwd alleen op oerewoord hebben ze hun vrijheid mogen behouden De Dnitschers hebben 9 millioen van de gemeente gevonden en in beslag genomen De gemeente zit nu zonder geld Louis Franck is bij nacht gevangen genomen en later op eerewoord vrij gelaten De een zegt omdat ze hem niet vertrouwen met het oog op Engeland de ander zegt in verband mot de oorlogssohatting Uit Sas van Gent wordt aan de Tijd geseind Volgens een brief van een Belgisch korporaal van de lichting 1914 is de ministor van koloniën Renkin in het oefeningskamp geweest en heeft gezegd dat de Kchting den Isten December in het vuur zat moeten Zooals men weet waren de Duitschets de forten van Namen aan t herstellen Ik verneem nit goede bron dat ze dat werk gestaakt hebben Daarentegen werken zij vlug aan de loopgraven diejeer versterkt worden De groote Pönt du Luxembourg die de Belgische genie had doen springen is reeds verschoidene dagen hersteld maar naar het schgnt laat de stevigte ervan waCte wonschen over Als oorzaak daarvin noemt men da groote haast bg do herstelling Tweede Blad De Godsvrede en de Rechterzijde De Standaard van 17 November brengt ons onder het motto blan o crediet weder eens een staaltje van hetgeen men aan de overzijde onder den godsvrede verstaat De beteekenis daarvan voor rechts ii Wij keuren alles goed wat de regeering doet a1 het naar onzen zin i of wij er voordeel uit kunnen trekken Xa sparen daarbg vooral de linkerzijde niet Gaf de behandeling der Indische begrooting reeds blijk van do weinig onbaatzuchtige opvatting die men in de rechterzijde aan de uitdrukking godsvrede heeft ook do bewuste driestar is op dit punt leerzaam De Oorlog In Bclgl Uen schrijft uit Koewaoht aan de N R Ct Van Donderdag 19 November is alle verkeer met rijwielen in de Belgische grensdorpen verboden Alle verleende verloven zgn ingetrokken El c rijwiel dat op Belgisch grondgebied komt wordt door de Duitsche soldaten in beslag genomen De Duitschers dragen zich tegenover de bevolking zeer minzaam Het zgn meest Beiersche soldaten van d I and8torm Om aan den uitvoer van petroleum meel en bloem voor goed een einde te maken is door de Noderlandsche militaire overheid bepaald dat de Noderlandsche winkeliers deze waren slechts van 8 tot 10 uur des voormiddags mogen verkoopen en dan nog alleen aan Nederlandscho ingezetenen Men schrijft aan de N R Ct Te Hasselt zijn Woensdag 57 leege treinen elk van 40 waggons voorbggereden naar do richting van Antwerpen zooals men daar zeide om gewonden te gaan haten t Is er rustig maar alle takken van dienst zijn er in Duitsche handen Aan het station lo het stadhuis op het postkantoor allemaal Duitsche ambtenaren in mooie nieuwe pakjes Eenmaal per dag loopt er een trein in de richting Antwerpen eenmaat een in de richting Lanaoken maar dan slechts tot Bitssn Uen schrgft ons uit Eindhoven dd 19 November Daar de Duitachers het station Afhet hebben bezet en den spoorweg tot aan de grens mochten eergisteren de treinen nit Valkenswaard komende het station Achel niet meer binnenrijden Eergisterenochlend vertrok uit Valkenuaard een personentrein naar Achel doch aan de grens gekomen werd halt gehouden op last der Duitache wachten en do trein moeet terug stoomen naar Valkenswaard Gisteren is geen enkele trein meer vertrokken naarde Een gelqko maatregel is naar wij vernemen door de Duitsche oommand tnnr getroffen inzake de tram van Serondonck naar Turnhout Deze loopt alloen nog voor het militair vervoer De Antwerpsche oorraapondent van de Tijd seint Hier loopt het gemcht dat de stad aan de Dnitschers 60 millioen oorlogs Na ons nog eens gewezen te hebben op het voordeel om de zaken in Ëngelschen stijl te behandelen welke woorden nog steeds met kalmte igeasardigo herinneringen wakker te roepen wordt do linkerzijde onderhouden over haar kleinkleutei igheid Zy heeft Of alles wat aan te merken valt over lauelingen OOHLOG8VABIA Johan de Witt de vredeatichter Johan de Witt blijft werken na zyn dood Hij de pionier der verzekenngêwetenscfaap kan rrede brengep ilaarvan zijn op het oogenblik de meeste Amerikaanache en ScandivaniBche vredesexperta het over eens Onlangs wilde men den vrede verzekeren door een onderlinge ooriogBriiicomBatBcbappij op t e richten internatronaal waarin alle landen van dé wereld van oenige beteekenis han premie zonden moeten storten die nit den aard der zaak heel lang zon zgn in vredostijd maar die snel zou stygen by oorlog of geruchten van oorlog Thans hebben de vredelievende assuradeurs een andor aardig idee waar njen niet de goedkeuring van alle parlementen zou noodig hebben en waarmee men direct zon kunnen beginnen een vrijwillige onderlinge oorlogsassurantie In vredestijd zon de coDtribntie twee kwartjes zijn maar na een oorlogsjaar zouden er uit den aard der zaak enorme premies moeten worden geheven De menschen die hnn hnizen verbrand waren zonden inmiddels de schade door die internationale assurantiemaatschappij vergoed krijgen Het interesseert ons omdat het een Hollander is die het propageert Zyn wij goed infrelicht dan stelt hij sich voor in HoHand alvast een dergelijke asanratiemaatscbappy op te richten Kapitaal zou er betrekkelyk weinig voor noodig zyn Immers men zou zoodra ook hier god Man begon hnis te houden eikaars lasten dragen Uq oorlogsschade aangericht aan huizen landerijen meubilair enz over alle deelnemers verdeeld worden en de contrib btie van vijftig cent in vredestgd zonden dienen ten eerste om de administratiekosten te dekken en ten tweede voor de reclame voor deze hypermoderne verzekering Voorloopig zou men dus verschillende nationale ondernemingen kunnen krggen hier in Holland een b v een in Zwitserland een in Noorwegen een in de Vereen Staten enz In de oorlogvoerende landen zon men in deze dagen niet zoo makkelijk een dergdyke orgaflisatife kunnen tot stand brongen Inmiddels zonden die na Stadsnieuws GOUDA 21 November Do Vtuclitollugvo iltnltm zijn wactor 30 vlucliUilIngftu hi liM oinllé waren liigtHiohrnvea ii Hulglfl vnrtrukkeo Slx3 rLez i laxxd Overplaatsingen Van den Opperbovolhebbor van Landen Zeemacht Z Exc Generaal Sngders ontving do Soldaten Courant de volgende ou oulairo Bg mij komen tal var verzoeken in om ruiling van standplaats tussehen militairen onderling sommige daarvan met instemmend advies dor betrokken autoriteiten Ten bewijze welken omvang deze beweging reeds heeft verktogon strakke dat in elke Soldatencourant in die van 1 November 1 1 niet mindor dan 27 oproepingen voorkomen van militairen die een rang en waponfjonoot zoeteen om mede to ruilen niet zelden onder aanbod vati geldelgko vergoeding In verband hiermede breng ik onder de aandacht van autoriteiten dat door de ruilingen on daaruit voortspruitende uit do tooalisoonag dor militie en ontwikkeld door de eerste opleiding on voortgezetten dienst wordt verbroken de pTaatsolgke bekendheid der betrokken personen verloren ffaat en noodelooze administratieve beslommeringen worden veroorzaakt Het ruilen tegen geldolgko vergoediug verschaft bovendien een voorrecht aan de moer bemiddelden die zich op die wijze voor geld kuunen onttrekion aan nadeelen en bezwwen welke tenslotte alleen de onvermogenden zouden treffen Ifitsdien wordt door mij bepaald dat overplaatsing bij ruiling alleen bg hooge uitzondering zal geschieden wanneer daarbij gewichtige belangen van nietpersoonlijken aard zgn gemoeid en die van den dienst daardoor in geen enkel opzicht geschaad worden De Oeneraal C J SNIJDERS Kerst en Nieuwjaarsverlof De opperbevelhebber van Lan4 eii Zegt t Kabinet leenen dan heet t neen maar belasting Inderdaad het is beozelachtig I Waar praat men toch overV Wat gaat het u en mij aan of do Staat 275 millioen gulden gaat leenen of wij al onze belastingbiljetten gedurende 15 jaar mot 20 zullen zien verhoogd en onze aan acoijns onderworpen goederen evenzeer zwaarder belast ZQlien weten Wie raakt hot of men groote offers gaat oischen van personen die ze niet kannen brengen on anderen die daartoe beter of zelfs goed in staat en tot offers bereid zijn niet datgene laat opbrengen wat zij te missen hebben De oplosssing van de vraag hoe iemand die zich by voorkeur de man der kleine Inyden noemt tot een dergelijke uiting kon komen is echter toch eenvoudig Hij toch verpandde zjn hart aan de leening zooals do regeenng die voordraagt en kan gemakkelijk smalen op een ander die niet voor deze voorziening in don geldnood g porteerd is iliKilt uwAt dat op xUim a HUnin wcnl In 1 atg loom n de volgf de gIRon Automaat V I articiiHorod Ver ZltAoikorg Die geldleoning gepaard met een voortdurenden zwaarderen druk van directe belastingen liggen natuurlijk geheel ih zijn lijn Immers do fnuiking van onzen vrijhandel behoorde wel niet meer tot de saken van de eerste orde doch zij was niet van het program geschrapt en altoen opgeborgen tot beter tijdon Welnu de tgdeh worden daarvoor rijp ï Wanneer men zucht met een vijfde meer belasting dan tot heden en er wordt dan voorgespiegeld dat hot gemakkelijk gaat den vreemdeling dat Vs of desnoods nog meer te laten betalen dan is menigeen wiens liefde voor ign beurs grooter is dan zyn verstand genegen het naar eens met invoerrechten te probeeren De akker wordt er al voor gereedgemaakt I Do v zinnigen zijn d kleine klonters ironisch genaamd de eigen lieve I f t ifi