Goudsche Courant, maandag 23 november 1914

ilJO Voor de verkiezing van VIJF LEDEN van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te GOUDA op WOE SDAG 25 NOVEMBER WM ter vervanging van de Heeren A VAN REEDT DORTLAND H BRAAT A GOEDEWAAGEN H KNUTTEL W A HOYNG die op 31 December moeten aftreden worden dringend aanbevolen de Heeren L C BECKING i J L VAN EIJK Db A 0 GEITEL A JONKER Cz C C KROM H J NEDERHORST Het Stembureau houdt zitting op het RAADHUIS des namiddags van één tot vijf uur RENI ISGËVL G Ihïuchtingen welke gevaar schade of hinder kunnen veroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS TM GOUDA Gelet op de artt 6 en 7 der HINDERffET Brengen ter algeraeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van K Berlijn sigaren abrikant te Gouda om vergunning tot het oprichten eencr droogerij van sigaren in het perceel gelegen aan de St Anthoniestraat No 14 kadastraal bekend Sectie C No 1507 Dat op Dinsdag den 8 December 1914 des namiddags ten i i i op litt Raadhuis gelegenheid ia om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der üemeente van de ter ake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen De aandacht wordt er op gevestigd dal folgens de bestaande jurisprudentie nïet tot beroep gerechtigd zijn zy die niet overeenkomstig artikel 7 4 0 Hinderwet i oor ket gemeentebestuur of een of meer zyner leden zijn verschenen teneinde hun bewaren mondeling toe te Uchteni Gouda den 24 November 1914 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris T VAN HEUSDE nieuwe aanvoeren van geschut plaats hebben en van andere materialen Het volgend communiqué wordt van Duitsche zijde gepubliceerd BERLIJN 23 Nov Het DuitBche hoofdkwartier meldt In Oost Pruisen is de toestand onveranderd In Polen stelt het optreden van Nieuwe Russische krachten uit do richting van Warschau de beslissing nog uit In de streek oostelijk van Czentochau en noordoostelijk van Krakau werden onze aanvallen voortgezet LONDEN 23 Nov Part Uit Milaan wordt aan de Daily Chronicle getelegrafeerd dat het garnizoen van Przemysl door cholera gedecimeerd is In de buitenwijken van de stad worden de slachtoffers in groote putten begraven Waarover ongebluschte kalk wordt gestrooid uit vrees voor een epidemie Groote hoeveelheden levensmiddelen zgn vernietigd Het garnizoen begint gebrek aan ammunitie to lu ijgen Uit Triest wordt gemeld datfeo OOO Polen door de Oostenrijkers uit Krakau zijn uitgewezen naar de vlakten van Oalicië waar groote aantallen van hen van den honger omkomen De Oostenrijkers hebben het grootst mogelijke aantal zware kanonnen te krflK kau voor de verdediging der staa opgesteld zulks mede in verband met de persoonlijke bevelen van keizer Frans Joseph dat ten koste van alles den val van de stad voorkomen dient te worden Aan het Zuidelijk Front LONDKN 24 Nov V D Volgens ontvangen telcgfainmon uit Petrogad liobbon de Kusaisclio strijdkrachten welke naar Keuprl oprukten zich als hun voomaam jte doel gestold zich te verzekeren van de hoogten welke de valleien beheersclien waardoor de voornaamste wegen van Klein Aziö naar den Kaukasus loopen Do Turken hebben over Trebizonde te l rzeroem een aanzienlijke strijdmacht geconcentreerd terwijl zij nog van uit Mesopotamié troepen laten aanvoeren In het geheel heblion zij een troepenmacht van 300 000 man bijeen Dezo strijdmacht tracht thans een algemeone opmarscli uil te voeren ovor een uitgebreid front dat zich van de Perzische grens tot Batum uitstrt t Herhaalde pogmgen zijn door de Turken beproefd om deze stad binnen te dringen De Turksohe opmarscli laiign den kustweg is door vijf ilusaische oorlogsschepen gestuif Khopa word daarbij verwoest Do hoop der Turken om een SÊ distils VI O BtBURGEMEESTER van GOUDA jaasfct bekend dat door den Minister ran Landbouw Nijverheid en Handel vutgeateld zijn do volgende maximumkaaspriizen voor binnenlandseh verbraik gedurende de maand November 1914 A voor de verkoop en gros voor volvette Ooudsche jonge kaas f 35 per 60 K G idem Septemberkaas f 40 p 60 K G idem Meikaas f 46 per 50 K G voor Edammer en Goadsche kaas + 40 X f 33 per 60 K G idem + 30 X f 28 per 60 K G idem + 20 X f 23 per 50 K G voor Magere Edammer en Gondsohe kaas f 15 per 60 K G voer Friesohe Nagelkaas f 18 per 50K G voor Leidsche en Delftsche Nagelkaas f 30 per 50 K G B Voor den verkoop en detail voor volvette Gondsohe jonge kaas II per K G 35 I Hoogstens zullen zij het verkoopen wanneer zij het in een ofthorltenbarcn toeet nd het ben gobraclit en dan mag ik IJMlilk blij zijn liat ik hol kwijt bon Met zijn gelaat in do gewone plooi Mn hij plaats voor zijn schrijftafel en Vni aan zijn gewonen kaötoorarbeid 1 Sohwerdtner vemBm de verloving van Elvira oerat na verloop van eenigo dagen dt den mond van leerling nadat het bedlendenpersonoel er reeds iang kennis van aroeg Hebt ge al vemooien dat mijn zus verloofd Is Vroeg Robert hem ÖAwerdtner zette groote oogen op Met wien Ik ken den man niet papa t dat ik dezer dagen aa hem zalworden voorgesteld Het moet een Ame ikaan wezen zijn naam is Snoward Vindt ge hom mooi Behwordtner sprong op alsof hij door een adder gebeten was Is dal waar Bracht hij Mottetend nlt u Advertentiën lair pmagil door twee reservisten voor de avonden en Zondagen Br fr no 2774 Bnreaa Tan dit bl d NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit NS OENOEOEN 20 niT7DEBIllQ der t H V Jt op Woensdag 25 November s avonds 8 nnr Kaarten vanaf heden verkrijgbaar bg de Heeren A HILLEN Sigarenmagazgn Kleiveg 4 H P VAN WIJNGAARDEN Coiöear Kleiweg 77 en aan den Schonirbiirg Flaatsbespreking h 10 et op den dag der voorstelling vanaf 10 unr s morgens tot 4 unr s middags PrQzen der pla n Loge en Stelles f 1 voor leden f 0 75 Balcon f OM Galerg f OM Militairen Loge en 3talles 75 et Baleon 35 et Galerij 15 et Voor verdere bijzonderheden raadplege men de programma s jEiOOFDi icriNr ea Migraine worden aeker en dadeIgk genezen door de hoofdpijnpaêtilles van apotheker BOOM Prijsper flacon 80 oent 10 Verkrygbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Bottardam bg E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 NutsSpaarbank HAA STREC HT Zitting den derden Dinadag van iedere maand ten huize van Mej de Wed A M BLANKEN van des s middags 122 uur Rentevergoeding 3 17 HET BESTUtJE Brokkenhuis Dames I Wilt U bij het opruimen In dezen tijd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat U wilt missen DB HELFT DBS SUVERNIJ van iMt knljwerk wonit u niet luii xoodra Sunlight het kul Mnncn tr eed t On vieeran tefeU mar houtwerk ens door en door choon to Budcon Is Aanllght het otdoondsto on voordooilcste Laat Sanll ht Uw h U doen llnstoron on Uw work vorilchton u z De Commisgie W GOL Voor L V DANTZIG Vioe Voorz D B GROOTENDORST Pen A N REEUT DORTLAl D H BRAAT A GOEDEWAAGE H KNUTTEL W A HOYXG i 3aevls tranquHlus In undls Rustig temidden dsi wMdende baten in een veelbewogen tijd als deze ia dil zoo nA dig En daartoe kan een goed boek meewerken Geeft dus aan Uwe HUISGENOOTEN en VRIENDEN met het a s Si Nicolaasfeeét een BOEK Een gpoote keuze vindt O voorhanden in den Boekhandel van J T SWARTSENBURG LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR n wijsheid Is beter dan kracht goed doen door KOKO te gun gsbniikni Toor h t t iMit k KOKCtS KAAR KOKO DOET HET HAAI OKOEItN OAAT HET UITVAHEN TEOENHELDE ALS KWSTAL = tTXi S BEVAT GEEN KLEDKSTOF OLIE OF VET VEXFKISSCHEND V00 DE HOOFDHÜ KOOF MtT VANDAAG VAN UW DtOOIST or COIrriull PIIUS n 0 7B L 1 60 m IL S OO i lUwm V S i H ll nd Uirtcfil Z taad N Bntuni an Llmhurv iiba OraryMl ta CetiJ iaiHl nm B MflIHDBliaHA I TT t Himu aSlia llHrManMht It Anaterdui DEP0THOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstra Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD hm Zegwaard A OOSTERLING Adverteert in dit Blad NIEUW PHILIPS zWATT 125 VOLT 200 KAARSEN FirmaCWrS Sclioe i iaxLdè l Kleiweg 48 Gjbuda Opgericht 1879 HET 4MM VOOB lEDEREËlV aftredende leden De Drukkerij van A Brinkman Zoon G PBINCE N A VAN DER REE A STEENSMA A D VAN VREÜMINGEN I IJSSEL DE SCHEPPER A J IJSSELSTIJN Az Markt 31 ri spoedig m tot nor mala priixm alle drukwerken oor dan handel nn oor parti ouliap OBhruik Konin klijke M arine Kennisgeving dal gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als Matroos torpedomaker i i ftyd2ii r Kleermaker Jm ximam leeft 29j r Hf af mnfi LrkLr minimnm leeftiidaijaw ITJ UII UU KUK maximnm leeft 28 jasr jSfrkl OI 9P l InsCA minimnm leef tijd 19 jaar SlUüei H1US $ maximnm leeft 26 jaar indien reeds zeer vol doende kunnende itoken maximum leeftijd29jsarj terwgl voor jongelieden op een leeftijd van 17 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3e klasse ITadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 50 DE ZUID EOLLAITDSCEE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 iiai II Comml arisgen Mr M M SCHIM v d LOEFP Pree Dr A E TENS OEVER Mr A 8 HIEPEMA A M v EMBDEN Dr P E J BÏEENDS Mr J W DE KANTER Seor D irecte uj Mr J W KONING tf De Maatschappij sluit alle soorten Levensyerzekeriox tegen lage premSn Vrijgevige voorwaarden Voor innchtingen wende men zich tot de Heeren e HOCirimBBaTMlH naven te SeikcmiJkaVMi en tj C tWBBKIt ITeatMavem te tlmuom JH P0TTELBERG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Fr0e0 leêeltfet graU verlcrygbaar Qeu Agent voor Holland OATALOIIIfi te Tilbnrg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omatreken If JBT BMLOHfJEJ Agent ijnatel Broawerij Keizenitraat Tel 88 No 148 Qouda Dames Haarwassohen met Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAAE WBRKEN Coiffeur BRQIGAS Wie wil prachtig licht hebben A DB jioiie Oosthaven 31 Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te WieringerWaard die zich gaarne belast met hetinstalleeren van A Ca E3iTO A GOUDA 23 Nov Ontspanningszaal voor Militairen 8 u Voordrachten van den humorist J Magendans 23 Nov Soo Ons Genoegen 8 unr Kaart OonoouTS 23 Nov 8 i uur Café Harmonie Gondsohe Winkeliersvereeniging 25 Nov 8 uur Nieuwe Schouwborg Q M V de MobUisatie Beleefd venoekenw geregeld tijdifi mededeeiing te mogen ontvangen van vergadecmgen concerten vennuakel k heden ens om dete dan in onze agenda t vormeldan BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend y KOOIJ Kz WIERlNOERWAAiO DRACHEN QUELL JLtbSüHtN WORDEN OP REKENING GESTELD DOCH BU TEIUI6GAAF VERGOED Va LITER NATUUr BRONWATER Eleetr Dr A BriakmaB ft Zn Gonda 12638 53e Jaargang Dinsdag 84 November 1914 fiOUMlHË COIIAIVT 2 i© a ws © a L d vertean tioTslsu Troor GrO CLd st © an 03nci str©3s ©3D Verecliijiit dagelijks ïAfar behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewösnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze teeen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bjj vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar olaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon latere 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBINEHAN EN ZOON Hchutvuur gericht tegen Yporen Soisaons n Kheims Te Yperen werden de belfort de kathedraal de markthallen en verscheidene huizen in brand geschoten In Argonne worden hevige aanvallen door ons afgeslagen BKRLIJN 23 Nov Het offieieele Duitsche communiqué luidt Het Groot Hoofdkwartier meldt ons heden voormiddag Do gevjschten bij Nieuwpoort en Yperen dnrwi voort Fen klein ngelsoh eskader dat twee maal de kusi naderde werd door onze artillerie verdrevwi Het vuren der Kngelaohe marinekanonnen leidde tot niets In het Argonner woud winnen wij stap voor stap grond De eene sohanR en bet eene steunpunt na het andere worden don Franschen ontrukt Dagelijks wordt oen aantal gevangenen gemaakt Kon mot gewold doorgezette verkenning van onze stellingen westelijk van den Moezel werd door onzen tegenaanval verhinderd De intmdatie PARIJS via Londen 23 Nov De DuitBchers hebben veel te lijden van de inundatie tuaachen Nieuwpoort en Dixmuiden Een gewond soldaat die te Parijs is aangekomen vertelde dat ten Oosten van Dixmuiden een Duitsch colonne van 1500 man volkomen door het water werd afgesneden in den nacht van 18 Novemder Bij het aanbreken van den dag beproefden eenige soldaten zwemmende te ontkomen deze werden door de troepen der bondgenooten doodgeschoten Tegen negen uur toen het watersteeds hooger rees en het stukje land waarop de Duitschers zich bevonden voortdurend kleiner werd gaf de bevelhebber van de Fransche troepenorder een pontonbrng te slaan ömde overlevenden te redden Maar hetwas reeds te laat het eiland verdween onder het aanstroomende water toen de Franschen hun maatregelen genomen haddon om de Duitschers te naderen dreven honderdenlijken rond Slechts veertig man werden gered Hbld Aan het Oostelijk Front Het blijkt meer en meer dat de beslissende slag aan het Oostelijk front zal worden geleverd in de streek tusschen de Weichel en Krakau waarheen thans de reserves oprukken De telegrammen van gisteren wijzen er ook op dat zoowel naar Oost Pruisen als naar het oorlogsterrein in Polen idem Septemberkaas f 1 10 per K G idem Meikaas f 1 20 per K G voor Edammer e Gondsohe kaas + 40 X f 0 95 per K G idem + 30 X i 0 76 per K G idem + 20 X t 0 65 per K G voor magere Edammer on Gondsohe kaas f 0 60 per K G voor Friesohe Nagelkaas f 0 66perK G voor Leidsche en Delftsche Nagelkaas fO SOperK G X Hierbij wordt onder kaas gemerkt + 40 + 30 of + 20 kaas verstaan die respectievelijk 40 pCt of meer 30 pCt of meer of 20 pCt of meer vet in de droge stof bevat GOUDA 24 November 1914 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS het sierlijke karakter van het Haagyche sladhuis Weliswaar werd het een 53 jaren later gebouwd maar de plannen walen vervaardigd in 1575 dus slechts 10 jaren na den bpuw van dat raadhuis en wel door een Vlaamaohen architect Jan ëporeman die den stijl van zijn tijd goed lit reop Ter ondOTscheidijig vao het oudere Goihieke gedeelte dat in 1200 begonnen waa en in 1304 het jaar Van de verdrijving ilem in H olland gevalle Vlamingen door WiIb van Haemstedö werd voltooid noeSlti de Ypersche burgerij der 17e eeuw deze nieuwen aanbouw Het Nieuwerck en dien naam heeft liel tot up heden hehoud Mi De Oorlog Aan het Westel k Front De lialli3n en bet stadhuis van Yperen iijn verwoest zoo luidde het ofhcieeie l ransclio comiuuniq ué hetwelk wy nog gisterenavond in ons blad konden aldrukKen Wat dit verlies aan schoone bouwwerken zeggen wil bli t uit hetgeen het Vaderlimd daarover vermeldt iJü gebouwen waarvan hier sprake is vormen één groot gebouwencomplex in het hart der oude uit architectpnlsch oogpunt zoo merkwaardige atad et belangrijkste deel larvan is de Lak iq al die aan de Markt een gevellengte Ijpeft van 152 meter geheel Üothiek met 44 deuren naast elkaar daarboven 4j kleine pitsboogvenaters en daarboven 44 grootere Deze ontzaglijke fagade maakt op de toeschouwer oen overweldigenden indruk die nog versterkt wordt door dat uU het midden van dien gevel de reusachtige belfort klokkentoren omhoog njHt tot een hoogte van 70 meter Vier torens bekronen dezen reus die uren ver xichlbaar ib Deze reuBaohtige facade met don betfort in het midden staat naar het Zuideü gekoerd Den Oostelijkem hoek omgaande vindt men tegen die zijde van Uet gebouw de overdekte markthallen Dit IS een van de merkwaardigste constructies ter wereld In het bovengedeelte ïb het stadhuis gevestigd de onderverdieping is een zuilengaanderij waar markt gehouden wordt Maar let wel een Kuilongaandenj in den bekoorlijken Vlaamschen renaiBsancestill der 16de eeuw dezelfde stijl waarin het Haagsche stadhuis lü gebouwd Het Ypersche raadhuis is evenwel belangrijk grooter de gevelbreedtp bedraagt 32 meter Voor het overige vertoont het in zijn geheele verschijning Dit hoekje van Yperwi nu Verwoest behoorde tot het liefelijkste watmenachenhanden in dó wereld hebben kunnen bcheppen Tusschen de oude zuilen ondor de van gebakken steen gemetselde gewelven stalden de boeren en boerinnen m hun eigenaardige kleederdracht hun marktwaren uit een tooneeltje Isa c van Oètade Teniers of Gerard Dou waardig Urn den hoek strekte zich met majestueusen ernst de statigö Gothieke facade uit en op dit alles zag die oude klokkentoren neer die het symbool was van de vrije Ypersche burgerij dien zijn klokken in vroeger eeuwen te wapen riepen 001 vaak er gevaar dreigde Achter dit complex van belangwekkende gebouwen verhief zicli de St Maartenskerk met zijn nu stukgesclioten toren en misschien in haar geheel reeds in puin liggend De toren tielf is een prachtwcrk van 1433 gehouwdf door een archi lect uit Mocheieai De kerk was berooind door de prachtige omamwitwerken beelden en gesneden koor toolen van den Yperschen boeldBnijd er Urbain TaiUebert löOO wiens werk behoort tot het schoonste wat die kunstrijke tijd hoeft voortgebracht Dit alles is nu vernietigd of geschonden on ook hier is het werk van den oorlog dat hij slechts lioodon en puinhoopen achter laat in Zuid Weet BelgiÖ wordt do strijd met onversaagdheid voortgezet niottegenstaan de het winterend getijde allerlei mueihjkhrden in don weg legt Duitsche versterkingen rukken aan Een Kngclsch eskader is weder voor de kust gekomen en bombardeert de Duitsche stellingen Zi Iirugge heeft van het bombardement vee If lijden Van uit Cadzand kan men zien 500 wordt ons uit Oostburg gemeld dat bet haven fortgebouw in brand staat Het gedonder van hot schoopageschul over temt daar thans alle strijdgewoel Do volgende otficieele communiqui worden gepubliceerd PARIJS 23 No Het offlcieele Fran sclie communiqué luidt als volgt Gisteren heeft de vijand om hevig ge oen slecht monBch F n ge denkt dat Elvira later berouw zal hebben over haai keuze Kunt ge haar dat niet zeggen Wat praat go toch Uw zuster i een zeer verstandige jongedame die mijn toadgevingen best kan missen Laten wij daarover zwijgen en lievor aan den arbeid gaan Diezelfde week ging Klvira met haar vader op reis naar Italiö de fanuiiodokter had haar reeds lang deze reis aangeraden als een middel t en haar zenuwachtigheid Baron van Kllerich had te voren nooit tijd kunntm vinden om zijn dochter te begeleiden doch nu was hem deze reis dubbel welkom Ten eerste wilde hij de residentie tijd geven om zich te verzoenen met Elvira s druk besproken verloving maar al te wol wiat hij hoe daarover gebabbeld zou worden doch hij rekende er op dat weldra nieuwe gebeurtenissen do aandacht zouden trekken zoodat Klvira s verloving dan vanzelf op den achtergrond zou geraken Zijn dochter zou aan alle opmerkingen trotsch het hoofd geboden hebben bij den drang van haar rusteloos temperamrat was het haar slechta te doen om verandering van verblijf De tweede reden waarom de baron bij hel bestuur der Landshank om verlof had aangeklopt was dat Snoward h beter achtte de financieole positie van zijn aanstaanden schoonvader te verbeterrai torwiji deze afwezig waa Bij het volbrengen van deze taak ver wezenlijkle de Amerikaan al de verwaclitingen van den baron Hij toonde m de aangelegenheid al zijn kennis en hüiiilicid Hij gebruikte in ruime mate de macht van het bare geld bij deze schulden vonden ing zoog uit elk verlies nog zoovoow mogelijk winst en perste de Rchuldeischors menigen zucht af l en i aar maatschappijen die op het punt p tonden w erden zonder erbarmen tot I lan kioet gebracht andere die wel goed maar niet rontegevend waren werden kunstmatig opgedreven en dienden dan i ui bet vuur aan te blazen waarin Sno ard nog zooveel ijzer had liggen Kor torn or was geen toestand zoo wanhopig of hij l ad er nog e nig voordeel van weten te trokkon al was het dan ook niet rechtstreeks Het was nu eenzaam in het paleis der familie Von i Jlerich Luitenant Guido leefde zeer ongeregeld en bijna gehiH l buitenshuis terwijl Robert met zijngoiisyemeur in de aangewezen vertrekken verliUjf hielden jSchwerdtner had zijn ontftlag willen vragen maar zijn leoriirig had hem zoo dringend verzocht te blijvfwi dat bij van besluit veranderd was of althans de uilvoering daarvan had uitgesteld Papa zogt het Maar wat scheeltu Kent ge misschien mijn awistaanden wagcr Uw zwager Wel het is goed at ge mij er aan herinnert dat ikgeen afkeurend oordeel over uw nieuweïamiliebetrekking mag uitspraken Hij keerde zijn gelaat dat geheel vertrokken was v a éea knaap a Robert wist ni wat hij er van denkan moest alleen begreep hij dat zijn vriend on leermeester zwaar leed daarom snelde hij loe en hield hom aan den arm vast Spreek toch mijnh r SchwerdtnerlZeg mij wat u scheelt smeekte hij methartelijken aandrang Schwerdtner nam hei hoofd van den knaap tusschen zijn bevende handen en keek hem met bijna waMizlnnige oogen in het gelaat Hoe is het mogelijk Hoe is het mogelijk Mijn jongen je ziet er uit als pen engei maar ie dat misschien ook alleen om aan de wereld te bewijzen dat zulk een schoon gelaat het masker kan zijn waarachter lago gemeenheid zich verbergt Wil jij ook doen gelooven dat achter je kinderlijke gebr en toch een rein góéd hart stak om met een tevreden lachje de achting die je geniet bij je ware vrienden te verkwanselen voor de smerige millloenen van een beurskoning Hij stiet den knaap van zich en met oon snijdenden hoonlach viel hij op een stoel neer Sprakeloos keek Robert hem aan hij vreesde dat zijn leerraeester het FEViLLETOX verstand had verloren Hij herkende zijngelaat nauwelijks zoo slap en verouderdnas hot nu v El vixsL Schwerdtner had oenigen tijd noodig om tot het voile besef van zijn omgeving te komen Toen hij het angstige gelaat van ztjn leerling opmerkte vermeesterde hem een pijnlijk gevoel van spijt Vriendelijk wenkte hij Robert om bij hom te komen Ge moet maar vergeten wat ik gezegd hebt Denk daar niet langer aan dat was dwaze verbeelding van een ieke Ja ge zijt ziek heiuigde Robert de toegestoken rechterhand grijpende Hemel wat is uw hand koudl Ge zijternstig ziek mijnheer Nu niet meer zei Schwerdtner opharden toon Integendeel do schellen zijn me van de oogen gevallen Mi dan valt het alleen in den beginne moeilijk om de dingen in bet ware licht te zien Ik begrijp u niet Dat is ook niet noodig Komaan laten wij aan uw Grieksche taaioefeninggaan Ge wilt mij gerust stellwi ge verberg mij wat ge op het hart hebt Magik dat dan niet weten Neen Maar ge zijt toch mis Robert keek hem onderzoekMid aim en Wtoidl vervolgd fr r dacht na over het verbid tusachen Schwerdtner s raadetdachtig gedrag en het nieuws dat hij vemoroen had Ah ge houdt dien Snoward voor