Goudsche Courant, dinsdag 24 november 1914

5 Laatste Bericliten G v an Mi de koop li iu De gunning zal later worden bekend gemaakt Bivakmutsen Het Comité voor het breien van hivakmutsen voor onze soldaten mocht sedert onze vorige opgave nog een lïedrag van f 25 ontvangen opstand in het gobled om Batiioi uU te lokken ie teleurgeateld In het g hodi gebied aldaar htwtt uien de ruinen van christelijke kerkea nn fraaie byKBjitijnscbo gebouwen aangetroffen Ondanks pogingen fcr Turken om een godadienstig fanatisme onder de Al arlanfl te verwetkeo hebben hunne hoofd fi beslo i ten om een krachtig vriJwiUigirsoörpB tö vormen ten einde de Rub6 i tö ötennen Van Midero gedeelten van het Irofit wordt hevige sneeuwval gemeld welke d dpij raties belemmert Be Turkrai zijn boter bewapend ba uUgeruBt en worden beter gel d dim gedurende den Balkanoorlog De vliegtocht naar Friedrichshafen Het Berliner Tageblatt verneemt nog uit Stuttgart dat niet twee doch drie vliegers boven Friedrichshafen versohenen Een daarvan werd dadelijk zoodanig beschoten dat hij in glrjvlacht dalen moest Over den persoon van den gevangen vliegenier een Britsch marine officier wordt nog vernomen dat hij Briggs heet en uit Bristol afkomstig is Hij heeft den rang van kapitein luitenant ter zee Zijne verwonding is vermoedelijk niet levensgevaarlijk De vliegers zijn ongetwijfeld aldus het slot van bet bericht te Belfort opgestegen en hebben den weg over het Kljndal genomen Vfe u De geheimzinnige villa De Daily News bevat weer een verhaal van een geheimzinnige villa te Coxyde een plaatsje van 1200 inwoners aan het strand tusschen Nieuwpoort en Duinkerken Dit dorpje heeft een bijzonder hoog duin van 100 voet den Hoogen Blikker Van den top kan men een groot deel van de Belgische kust en het Yserdal overzien Drie jaar geleden kocht een Duitsoher die opgaf zoo bijzonder van Coxyde te houden aan den zeekant een lap grond nabij den Hoogen Blikker en hij droeg een aannemer op daar een villa te bouwen De fundamenten en muren moesten verbazend sterk zijn van cement e de muren werden opgetrokken uit steenen van een yard dikte De vloeren werden niet van hout maar twee voet dik cement vervaardigd De bouwerij kostte 10 000 pd In het dorp vertelde men elkaar dat de eigenaar oen zonderling was niet heelemaal over al zijn vermogens beschikkend en de menschen lachten om de vesting welke op elke verdieping een venster had dat over de zee uitzag een naar Duinkerken 12 mijlen ver een derde naar Nieuwpoort vijf mijlen weg en een vierde naar Veurne op 3 m il afstand De menschen lachten ook over de lift die 10 ton van den kelder naar den zolder kon tillen De Duitsche eigenaar kwam niet dikwijls maar hij had een huisbewaarder met militair voorkomen die zeer vlot met geld omging De Duitscher had nog een weg van macadam van z n huis door de duinen naar den hoofdweg gelegd Ongeveer 3 weken geleden kwamen de autoriteiten plotseling op het denkbeeld dat t met die villa toch wel eens niet in den haak kon zijn De villa was verlaten en men kon gemakkelijk eens gaan kijken Toen bleek dat de ketel en de dynamo van de kolossale lift gebruikt konden worden voor een draadloos station of zoeklichtinstallatie Verder bleek dat de sterke villa feitelijk een vesting was en tot emplacement van kanonnen kon dienen Belgische ingenieurs hebbende villa in de lucht geblaaen Een herder als landsverrader Het gebeurde 32 September j l dat het gevecht om Reims op zijn hevigst was Bij het kleine dorpje Puisieulx 10 K M van Reims gelegen spuwden de Fransche batterijen zeer voordeelig opgesteld den dood uit over de Duitsche liniën maar nauwelijks weerklonken de Fransche kanonnen toen een regen van granaten kwam neervallen en onze artillerie onmiddellijk werd gedwongen van plaats te veranderen maar opnieuw hadden de Duitsche kanonnen hen dadelijk onder vuur Een nauwkeurige surveillance werd toen rond om de troepen ingesteld Zij leidde tot de ontdekking dat ongeveer p een kilometer afstand voor de Fransche kanonnen een herder zijn kndde liet grazen Men merkte op dat bij iedere verplaatsing van de Fransche batterijen deze herder zijn troep in de zelfde richting bewoog waarin zich vyf witte geiten bevonden Den Duitsch verkenner volgde de bewegingen van deze kudde welke te betar te volgen waren door de witte pieken van de geiten en de Duitsche kEKÏionnen richtten volgens die aanVgïingen op onze battergen De herder verrader van zijn land Alfred Dorot genaamd 50 jaar ond f werd gevangen genomen Het onder zoek bracht aan het licht dat gedurende het verblijf van de Duitschers in de gemeente Puisieulx Durot de eenige inwoner was geweest die niets van de bezetting te lijden had gehad n dat hij bovendien van de Duitschers witte geiten had gekregen welke hij hüj z n kudde had gevoegd I In de loopgraven Dat ook op het Oosten rijkschRua sif ihe oorlogstooneel de vreedzaamparticuliere omgang tusschen de vijan deHjke linies kan bestaan welke men uit zoovele beschrijvingen van het Westelijk oorlogstooneel kent blijkt uit een veldpostbrief dien een Hongaarsche vaandrig aan zijn verwanten geschreven heeft In dezen brief die door de Post Hirlap gepubliceerd werd wordt het volgende verhaald Onzehonveds infanteristen hadden toen zij in de loopgraven lagen een sterken trek in gebraden aardappels gekregen Voor de loopgraven en die van den vyand strekte zich een groot en nog niet gerooid aardappelveld nit Opeens zei een onderofficier tegen de jongens Kinderen vanavond zouden gebraden aardappels goed smaken I Nauwelijks had hij die woorden gesproken toen zich verschillende soldaten meldden Een van hen vroeg Zou een zak vol genoeg zijn Kort en goed des avonds kropen twee honveds naar het aardappelveld Spoedig volgden er nog drie toen vijf en ten slotte nog tien Hun gansche bewapening bestond slechts uit infant spaden Op handen en voeten kropen zij verder en met ingehouden adem wachtten de overige in de loopgraven achterge bleven kameraden op hetgeen gebeuren zou Allen waren bereid om als het noodig mocht zijn hun makkers door een atormaanval op den vijand te redden Er verliepen eenige angstige minuten Daar bemerkte men plotseling dat ook uit de Russische loopgraven acht tot tien man met schoppen voorwaarts kropen Hoe zou dat afloopen De Russen kropen eveneens naar het aardappelland Voorzichtig en vreesachtig Aan den eenen kant groeven de honveds aan den anderen kant de Russen aardappels uit den akker Ge kunt u de gespannen nieuwsgierigheid voorstellen waarmee do onzen het verder verloop afwachtten Langzaam naderden de mannen elkaar Toen zagen wij dat zij elkander beleefd groetten en honveds en Russen keerden kalm met hun aardappels terug naar hun verschansingen Er was echter nog geen half uur verloopen of er ontwikkelde zich weer een hevig geweervuur tusschen de beide gevechtslinies Spoorweg ongeluk Gisternacht werd een goederentrein die op een zijspoor stond door den D trein 6 van Berlijn naar Keulen op het station Schoen hauserd am achterop Vijf personen werden gedood dertien gewond waaronder twee zwaar De materieele schade is aanzienlijk De oorzaak is waarschijnlijk gelegen in het voorbijreden van een onveilig sein Het onderzoek is nog niet geëindigd De pest in Indië Bij het Departement van Koloniën is bet volgende telegram van den Gonverneur Generaal ontvangen betreffende pestgevallen op Java en Madoera gedurende het 14 daagsch tijdvak van 4 tot en met 17 dezer Afdeeling Malang 297 nieuwe gevallen 267 doeden Toeloengagoeng 13 nieuwe gevallen 11 dooden Madioen 6 nieuwe gevallen 3 dooden Stad Soerabaja 45 doodelijke gevallen en het overige gedeelte der afdeeling van dien naam 10 nieuwe gevallen 7 dooden Paree 50 nieuwe gevallen 46 dooden Lamogan 4 nieuwe gevallen 3 dooden Berbek 29 nieuwe gevallen 25 dooden Kediri 66 Magetan 1 Bangkalan 2 Modjokerto 2 en Pamekasan 3 doodel ke gevallen Nederlaudsche A nti Oorlogsr ad Naar aanleiding van het b menigeen bestaand misverstand als zon de Nederlaudsche Anti Oorlogsraad secretariaat Theresiastraat 51 s Gravenhage een studielichaam zgn stelt het bestuur van den Raad er prijs op in herinnering te brengen dat de studie der verschillende vraagstukken welke in het belang van een duurzamen vrede een ernstig onderzoek vereischen slechts één der vijf punten van het werk programma van den Haad is Een ander dezer vyf punten is bevordering eener bemiddelingspoging van onzijdige Staten op het eerste daartoe geschikte oogenblik In di verband is een aarw tot de Neder landscbe Regeering bij het bestuur in voorbereiding Belgische vluchtelingen Men schrnft uit Vlissingen aan de N Ort Onder de gemeenten die nog steeds de moeilijk herten van het aanwezig zijn van vele vluchtelingen voelen neemt Vlissingon zeker wel een eerste plaats in Het aantal dat dagelijks gevoed moet worden be Iraagt nog ongeveer 3800 waarvan er 900 op schepen honderden in loodsen en andere asyls en de overige bij particulieren zijn ondergebracht Niettegenstaande het uitdrukkelijk verzoek van het Provinciale comité voor Zeeland worden er uit verschillende plaatsen nog steeds naar Vlissingen gezonden of het nu niet tijd wordt vooral met het oog op den ingetreden winter een gelijke verdeeling naar verhouding der bevolking over alle steden van Nederland te doen plaats hebben Hier komt nu nog bij dat ondanks de goede zorgen die men voor de vluchtelingen heeft gehad een gevaarl ke vijand zich doet gevoelen m den vorm van de typhus die reeds bij verscheidene hunner is geconstateerd Beperkte zich de ziekte in het eerst tot personen in do loods op het haventerrein Zondaj werden ookreeds een viertal verdachte gevallen in de stad zelf gerapporteerd Naar men aan de N Crt mededeelt hoeft het Nederlandscho gaftantschap te Brussel zich bij het vertrek der ïurksche legatie uit deze standplaats zich bereid verklaard het archief van bet gezantschap in bewaring te nemen on enkele andere zaken over to nemon Scheepvaart op het kanaal Gent Terneuzen De bepalingen voor do vaart op het Belgische gedeelte voor neutrale schqi pen zijn gewijzigd Voor elke reis moeten do vaartuigen voorzien zijn van een passagierschein die kan worden afgegeven door den vice consul van Duitschland te Terneuzen De Bcheepvaartrechten worden weder gel heven als voor dqnoorlog Belgische ingezetenen van n li ale Staten dia van uit ZeeuWBch VlaStïderen België wenschen te bezoeken moeten voor elke reis voomien laijn van een pas govi d doo den vice consul van Duitschland te Terneuzen Binnenkort zullen hieromtrent bepaalde voorschriften worden bekend gemaakt Vluchtelingen mogen op dit oogenblik nog vrij binnenkomen mits zij kunnen bewijzen vluchtelingen te ztjn ook hieromtrent zijn andc voorschriften te wachten Men schrijft ons uitiWinterswijk In verband met de geopperde vraag of de Fransche krijgsgevangenen die bij Wezel ontsnapt en Uer in ons land gekomen waren niet g nterneerd hadden moeten worden eelen we mede dat de grenswach hier ter plaatse aanvankelijk een zeRde meening had Om die reden werd getelegrafeerd naar den territorialeii commandant te Zwolle die terugseinde dat de lieden vrij verder konden trekken Gfemengde Berichten Bij den weg Bivak rom antiek De Onder de Streep redacteur van het Handelsblad schrijft M n vriend kapitein van de grenswacht is litterator van beroep hij heeft toorteelstukken op z n credit staan en z n boeken gaan met gezonde oplagen Hij is er een uiterst bescheiden mensch bij gebleven Toen de mobilisatie kwam in Augustus meldde hij zioh dadelijk aan hij was als infanterie kapitein uit den dienst gegaan nog geen week later had hij een commando van een sterkte als hij zelfs in z n Indische jaren niet geteld had Hij had altijd van z n dienst gehouden maar zijn beste oogenblikken waren ztjn schrijversuren Nu was hij weer geheel soldaat Hij lag heel aan de zuid grens van Brabant Het was er wat eenzaam nu de Novemberdagen zoo vroeg winterden Dus schreef hij me een kort woordje dat ik welkom zou zijn als ik hem eens wat afleiding kwam bezorgen Natuurlijk antwoordde ik per omgaande Ik kom en schreef er bij dat het me vel romantisch toescheen hem op te zooken daar aan de grens zoo dicht tegen het weemoedige ontredderde België aan Daarop schreef hy terug Kom maar laat dat idee van romantiek gerust thuis 1 De bataljons auto had hij naar het station gestuurd de chaffeur was een jonge Amsterdamsche tabakshandelaar die als soldaat volontair zijn auto en zich zelf ter beschikking had gesteld In z n grove soldaten kapot jas zat hij achter het stuur van het vlugge toerwagentje dat nu bij de bataljonsin tendance dienst deed We tuften het Zuiden van Brabant in Romber land nu met de overal reeds verdwenen herfst kleuren een dampige nevel tusschen het ontbladerd geboomte en al het lage struikgewas gemoffeld in roest tinten De middag kromp snel ik zat weggedoken in een geweldige soldatenjas hard als een plank maar voldoende warm We reden een klein uurtje toen waren we aangekomen het zuidelijkste punt van Brabant De kapitein wachtte ons op Heb je t niet koud gekregen in die open auto Pas op voor je romantiek laga biddendp van daar Les mooi stootte m n Vri s Nachts 201 gaan inspectee Hij lag ingekwartierd in een klooster Een van de paters kwam de spijzen binnen breagen Aan het eind van een lange schaars verlichte gang lag de kapel prevel d ptem gefluister van nnenstemmen klonk uetaires au jouvent ld me aah eni we de grensposten met defiet was nog een kwatÉer rijden Hot aaa d J barrière die zcfldWara over den zand weg van n boomstam hadden gemaakt zei m n geleider met eü donkeren natiht in waren vc ruitgetrer Belgie een armgebaar Twee gedaant den vroegen z een hief ielke hij oh er zich gejphoog oih ons erm e schijnen Officienrs een van deluitenanis eypèditie had ge Wiedaar oen lantaarn handen had in het gelaat paftrouiller rii dip zich bij v egd De fietsen li teni e onder de ho de van de scndaten daar staan We liiu e8ten nu Ibopet Oneindig zwart hjfk de lage heide qm ons de grond hlnis oneffen Na tien minsten loopen I kte de v oorste set geantVdie ons begpleiddo tot zijn ei kels iö Iden moe ssigen mors grond weg We zochten een begaanbaar paadje niskr er was heg nog steg Het was supend stil De hemel zwaar l edeke met een Qgaal floers scheen tot m aarde af te hangen Aan t lle kantèw omving de duisternis ons Maar $ e sergeant voorop kende goed den weg n Grenspaal riep bij van tijd tot tijd Dan gingen wy langs eeni smalle uitgraving En toen riohttd aioh in etens nit het duister een rechthoekige vorm voor ons op en meteen weer een vreemde stem uit het duister van het geïmproviseerde schildwachthuisje Wiedaar Officierspatrouille riep er weer een terug En de vreemdsoortige gedaante loste achter ons zich weer op in den fulpen nacht Nu krijg je ons bivak hoorde ik de stem van den kapitein naast me Maai niets was te zien dan een zwarte massa rondom ons heen en slechts vaag waren te onderscheiden de gedaanten van de anderen van ons nachtelijke troepje Toen was t alsof een scherpe brandIncbt ons tegemoet kroop en nog een paar honderd meter verder stonden we dan eensklaps voor een ophoogsel van hei plaggen Wat lichtige vonkjes even opknetterend tegen het nacht zwart dansten daarboven We liepen om het heuveltje heen Het was geen grond verhooging maar moest zijn aangelegd want de zijden gingen gelijkmatig in het vierkant Ook bleken er kleine gaten in den donkeren wand te zijn uitgespaard daardoor heel flauw een inwendige lichtschrjn gloorde Aan den achterkant was een opening gelaten ter manshoogte Daar stapten we binnen En dit hol was onze zuidelijkste wachtpost Een tiental soldaten lagen erlangs de aarden wanden in een hoek was was een houtvuur aangelegd daarin dansten de vlammen met prachtiggrillige figuren Heel het lage hol was rossig verlicht door de lederende vlamfiguren die schrille schijnsels in rood en geel tegen de ruige plaggen van muren en zolder wierpen dan eensklaps weer verdwenen De soldaten zaten lusteloos om het rumoerige vuur Een paar stonden op bij ons binnenkomen de meesten dommelden door weggekropen in hun wijde soldaten Hun wacht duurt daar vieren twintig uur om de twee uur moeten ze de buiten patrouilleerende schildwachten aflossen daarna kruipen ze weer om hun houtvuurtje Toen ik buiten kwam in den konden nacht die nog donkerder nu leek dan zwart kwam de kapitein naast me We stonden even te hoesten van den prikkelenden hontbrand de scherpe tranen veegden we uit onze oogen flM n romantiek poogde ik teschertsen Luister dan antwoordde hg Uit den geluidloos stillen nacht onmetelijk wijd en laag over de eenzamehei gekoepeld dreunden nu heel voren zwak onduidelijke schokjes Ik vroeg wat t was Het geluid van het geschut heel beneden in Belgenland antwoordde hij dat is t eenige wat wehier hooren onophoudelijk dan watluider dan weer wat vager soms metlange tusschenpoozen dan weer bijnaonafgebroken heel den langen nachtdoor Daarnaar luistert onze grenswacht van nacht op nacht al maanden lang in hun van heel de wereld verloren plaggehut op de leege heide met anders niet als het eentonige ver grommend gedreun van kanonnen die met regelmatige tusschenpoozen worden afgeschoten We stondeji daar lang te luisteren in den ijzigeii November nacht Van imnantiek gesproken I De ontploffipig der mijnen te Domburg heeft mflt de grootste omzichtigheid plaats gdkad De inwoners aren gewaarschöwd uit de buurt te blijvön en de omgM ving der plaatsen waar de mijnen ligen waren ifgezet terwijl geraden as de ramp jjer h e n in de buuif dé beni gelegd kfatand teJatei Önderijde mijnen word mi di de hoevqelheid buskruit een l ab om opj groo de mgnen ie ki nnen do springen De met lust jilBrk belas e militairen begaven zinh achter de du Inen die hen tot besql utting diende I De mat rieel schade isj echter groo i Het ergst is ceteisterfl ï e woning vaffl den kunstscnilder jdqn heer Zwail daar alle ruilen en mecrdöre plafonilB werden vernffild doch Wik anderQ gebouwen zoofls de wQi ingi van den bor emeesteiü dgn heejl L J Van VoorthuijzenJ het baq avilgoen de wikkel van Jden h cr Wan Söhfj en het café WilnelmihÉJl bewamen óieer of minder g roote uschfrae Naar wij vernemen is rijksvergolöïng voor de toegebrachte schade toegezegd Brieven uit Parijs I xui Pahus 17 Nov 1914 Te midden van al de oorlogsellende was het kijkje in het Cirque de Paiiö Zondagmiddag een ware idylle Daar werd door de goede zorgen van verschillende comité s van steun aan de Belgische refuge s een dejeuner aangeboden ter eere van den verjaardag van koning Albert Meer dan duizend personen hebben er aan deel genomen en dank zij de toewijding en de zorgen van de comité s en van verschillende particuliere personen hebben zij tenminste een oogenblik leed en ellende kunnen vergeten Het was wel een echt feestelijke stemming die er heerschte vooral toen er na afloop van den maaltijd koffie en sigaren voor de mannen werden rondgediend en er voor de vrouwen en kinderen allerlei lekkers kwam De plechtige viering van s konings verjaardag had in het kleine Belgische kerkje in de rue de la Charonne plaats in tegenwoordigheid van den Belgischen gezant en de zuster van koning Albert de hertogin van Vendóme De plechtigheid zou indrukwekkend geweest zgn als er niet zoo n afschuwelijk gedrang was geweest want voor de overgroote menigte belangstellenden en nieuwsgierigen was het kerkje natuurlijk veel en veel te klein Men dweept hier met de Belgische koninklijke familie De verkoopers van prentbriefkaarten en platen op straat kunnen geen foto s genoeg van het koningspaar inslaan Ze gaan grif weg en men is nooit over den koning uitgepraat Heel dikwyls komt het gesprek via België op HoUandsch grondgebied terecht wat niet zoo heel wonderlijk is Sedert eenige weken is er een besliste kentering gekomen in de gevoelens Vóór dien tijd verschenen zoo nu en dan tamelijk perfide berichtjes vol Bousentendu s en als Hollander moest je dan soms ook verschillende zuurzoete opmerkingen stikken zonder veel te kunnen antwoorden Nu eens heette het dat er een schip met contrabande was in beslag genomen dan weer zou Holland het Duitsche leger aan de grenzen van levensmiddelen voorzien dan weer heette het dat een ooggetuige verklaard had dat de Hollandsche soldaten schending van het grondgebied tolereerden Soms waren de berichten zoo dwaas dat bet gemakkel k viel den Ju van den inhoud aan te toonen Tfcofe in negen van de tien gevallen liet men u daar den tijd niet toe doch snoerde u den mond met den dooddoener Do correspondent die dit Bchrgft is ter plaatse en weet er dus meer n bewijs dat de stemming jegens ie Hollanders niet overmatig vriende k 8s iswel dat onze consul handen l erk heeft gehad om verscheidene oajflt landgenooten die onder voor jjflgel van verdacht te worden p h spion te zijn waren gearres g6jd weer op vrije voeten te brengen ggd werkje dat dagen en soms weken vordert Zonder nu alle tendentieuse berichten die de ronde hebben gedaan alle op hunne rekening te schuiven zijn lat toch voornameli jk de Matin en de g o de Paris geweest die dezeoam til pigae voerden Enkele dagen geleden aog bad de Matin eenige hatelijkheden I te debiteeren aan bet adres van de B Ot En ziedaar nu hetzelfde blad plotseling volte face maakt en in E B nummers van hedenmorgen een oor Holland zeer vleiend artikel publi rt waaruit ik het volgende aanïiaftl de lezer kan zelf oordeelen in hoeverre de toestand juist geschetst wordt Men kan nooit genoeg de bevOfidereDSwaardige toewijding de bfu tTfllle hartetykheid roemen die het Nederlaudsche volk en het gouvernement ten opzichte van dö3elgische vLofhtelingon getoond hekken Men heeft hen medelijden betoond en zich gehaast hen te troosten Soldaten droegen de kinderen en beUstteii zich met de zware pakkeq die liet vluchtende volk had kunnen meenemen Geen enkel Hollanidsch blad verdedigt Duitschland of keurt zijne handelwijze goed In de pers heerscht n z rg vo ft j het bewareèi van de ifeotraliteit dfo Jzeer Vpr gait l Naar anleiding vajn de reis van T Ti del6tfa i naa jDuitsdfiland en hetgeen daaroVer in doiJfo i landsche peraj is gepubliceerd beUaifclLe Matin het artikeltije als volgt pit volk begaaf 1 met Izeer veel gezond verstand weet ivftt d beloften van Puitschlan l 1 eteelepnon liet weerhoudt zich gebruik te makeravan zijne weermacht doch het Ipan nretHfconder vrees de mogelijkheid van é ne overwinning van zijn oostelijken buurman onder de oogen zien want de Duitsche handel houdt het oog geslagen op f rfam de prachüaA havenkoop mÓér nog dan op Antwerpen j ziet hieruit dat ie cOPresponvan de Matin zicii beijvert om Hd d in een gunsti r daglicht te jftBen dan men tot u8ver gedaan heeft Inderdaad een prijzenswaardige poging en die zoo geen ander dan tenminste dit resultaat zal hebben dat de Hollanders in Frankrijk niet met scheele oogen worden aangezien A F PETILLON Stadsnieuws GOUDA 24 November Ontapanningszaal voor Militairen 0e Ontspanningszaal voor Militairen is gisterenavond haast te klein geweest zQOveien waren er opgekomen om naar 6e voordrachten van den humorist J Magendans die hier in garnizoen ia te komen luisteren t Was een heel repertoire dat de S gaf en dat was nog maar een van hetgeen bij ter beschikking hflaft De gekozen nummers waren ieel aardig De humorist wist door zgn mimiek vooral zijn talrgke bezoekers vaak hartelijk aan het lachen te brengen wat het doel was van den avond een aangename afwisseling te geven De humorist Magendans heeft door zgn welwillend optreden aan de Öoodsche Militairen een heel genoegIgken avond bereid Heden middag werd ten raadhuizedezer gemeente aanbesteed het verbouwen van de Aschschuur Ingeschreven werd door J P de Groot voor f 3240 2992 2949 2810 754 2760 2546 2410 3 Soiit en Zn G van der Horst J Slegt J de Bruin Stolwiikersl G Middelkoop U de Korte De Vluchtelingen De vluchtelingen die heden naar België zouden terugkeeren hun aantal was gestegen tot 130 zijn heden niet kunnen vertrekken en kunnen ook morgen niet gaan daar volgens ontvangen inlichtingen op beide dagen geen treinen nasr Antwerpen vertrekken Dankbetuiging van Mechclaren Jean Ginckels Klein driestraat 38 Hoefgalg bij Mechelen die met vrouw en kinderen hier gehuisvest is geweest schrijft namens dankbare Mechelaren het volgend brieve aan het Comité van de Vluchtelingen Mechelen 19 November 1914 Achtbaren Heeren en Jufvrouwen van het Stetincomiteit Ik neem de gelegenheid te baat om TT eenige woorden te schrijven Als ik Gouda heb verlaten ging het alles methaast en spoed daar wij s avondswisten dat wij konden huiswaarts keeren Des s morgens vertrokken wij ik had den tijd i iet U allen te komendanken Hulde en daqk di gij allen zbo wel verdienden om de liefderijke zorgen aan ons Belgische vluchtelingen besteed Daarom danif ik U allen duizendmaal en zal uw naam ons leven la g vereerd blijven door ons Belgen Ons vaderlpd heeft een droevig aanzien overall graven onz gesneuvelde Boldatep Eu wij zijn hier op verre na nog iiiet gerust met droef gemoed blikke wij de toekomst in Hijk bi Ons land ib ajls een vetwoest land De Duit8che s laten ons tot hiertoe met vrede ei het s te hopen dat wij het hier zoolcunnen door maken Mocht het spoedig rust en vrede zijn Nogmaals Aijn harteiyke dank aanU 4llen en ooïc aan uwe soldaten dieU m meestej lijk l i J stoftden om ons nulpzaa t Udi ohe t inkdiiersVereeniging gisteren gehodden vergadevaü I de Goudsche Winkeliersnigijièi bracht de heer H W phuiöien verslag uit over het M dens ndscongres té Dordrecht w ar hij net den heer K de Jong de Vereeniging had vertegenwoordigd De voorzitter deelde mede dat op 10 Dec ijA a de heei Ak de Goederen een leziip zal houden 3 ver De verschillend betaalen c redietmiddelen in den handel Naar aanheiding van verschillende klachten van marktbeBoekers bij het bestuur ingekomen over de slechte treinverbinding richting den Haag hoeft het bestuur het volge nde adres aan de Kamer van Koophandel gezonden Gouda 20 November 1914 Het bestuur van de Goudsche Winkeliers vereeniging heoft do eer U mede te deelen dat verschillende marktbezoekers klagen over de slechte spoorverbinding van Gouda naar Zevenhuizen Zoetermeer en tusschen gelegen plaatsen Vanaf s morgens 10 16 bestaat er geen gelegenheid deze plaatsen per spoor te bereiken voor 2 05 Dit uur is voor de boeren veel te laat en worden daardoor velen weerhouden onze markt te bezoeken Als er nu met den trein 11 38 van Gouda dat nu een sneltrein is gelegenheid wordt gegeven om in Zuidplaspolder Zevenhuizen Bleiswijk Zoetermeer uit te stappen desnoods EÜleen op Donderdag dan zullen de bewoners uit die plaatsen ten zeerste gebaat zijn en zal het marktbezoek hier ten zeerste bevorderd worden Het bestuur verzoekt dus Uw college beleefd pogingen in het werk te stallen bij de spoorwegmaatschappij om deze wijziging in de dienstregeling te verkrijgen Het besJuur voornoemd get A D VAN VREUMINGEN Voorzitter T CREBAS Secretaris Een voorstel van Jiet bestuur om een deel van het kassaldo aan het Goudsche Steuncomité aan te bieden word wegens het onyoltallige van de vergadering aangehouden tot de Januari vergadering I Haastrecht Op Donderdag 26 Nov a s zal voor de afdeeling Haastrecht van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen Mevr Flothuis van Dommelen een voor drachtavond houden Haar onderwerp zal zijn et hoogste recht van Ina Boudier Bakker Ten bate van het Kon Nationaal Steuncomité zal door de DamesZang vereeniging CBecilia op Maandag 30 Nov a s in het gebouw Concordia een uitvoering worden gegeven Boskoop De prediking in de Ned Herv Kerk Aan het Westelijk Front PAKUS 24 Nov Het officieel Communiqué van gisterenavond elf uur luidt Het artillerievuur in bet noorden aaxi de kuBt bij Soiesoua m Remis heeft hediai eveaals giatoren voortgeduurd In de Argoanen bleveo de hevige aAnvalton voor beide païtljeu zwider besliselng PARIJS 24 Nov via Londen i e ijandelijke loopgrav i zijn op sommigeplaatsen zoo dicht tot elkaar genaderd dat Franschen on Duitschers e oplosBing vonden waardoor zij bijttispraakelkaar eeoige rust geven Zoo vermeldende Duitschers s avondB telkens weer deaardwerken door de Franschen overdag gL bouwd terwijl de Franschen steeds weer vermelden wat de UuitBcheiB gemaakthadden Op zf eren dag nu verheten twee Duitsche otficierMi ongewapend hun loopgraat en begaven zich met opgehevenarmen naar de Fransche stellingen Zijhadden oen onderhoud met de Franscheofficieren met wie werd afgesproken dewerken in kwestie nu verder over enweer ongemoeid te lateai Bij het verlatenvan de loopgraaf zeiden de Duitschers dat hun Beiersch regiment spoedig zou PARIJS 24 Nov Een Duitsch vlieger verscheen boven Hazebrouck en wierp vijf bommm Fen cli uffeur werd gedood Bethune is bij herballng door de Duitschers godurraide de laatste 20 dagen gel ombardeerd doch er werden slechts vijf personen gedood terwijl de schade aan eigendommen toegebracht niet groot is LLONDKN 24 NoV Uit Parijs wordt n de Daily Chronicle geeeind dat een Duitsch vheger te llaiUeul een bom wierp welke de atubulanoe trof Drio Bntscho gewonde soldaten werden gedood Daar de predi dng van Ds B Tuin stra predikant der Ned Herv gemeente aan de confessioneelen der gemeente niet voldoet de predikapt behoort thans tot de ethische richting heeft het bestuur der gereformeerde vereeniging Geloof en Belijdenis allen leden der Ned Herv Gemeente aan den kerkeraad het verzoek gericht van de kerk eenmaal p week gebruik te mogen maken om dan een predikant van hun richting daar te kunnen laten optreden De kerkeraad die zooals men weet geheel vrijzinnig is heeft op dat verzoejc gunstig beschikt en heeft den Woensdagavond daarvoor aangewezen Door dit besluit zal dus ook de derde richting in de Ned Herv kerk op den kansel vertegenwoordigd worden Zondagsmorgens een ethischortl odox predikant Zondagsavonds een vrijzinnig predikant en des WoensdagSavonds een confessioneel orthodox preqikant I Waiïciinxveeiii Naar we vétnemen heeft de strenge naCl tvorst vin de laatste tijden heel w t schade tiarokkend aan een aantal gr qntekweekïrs in deze gemeente Zóo zijn an leen kiyeeker circa 6000 stukp bloemkool bevroren een schade van ongevW f 250 I Buiten ver ivoordelijkheid der Sed 4 Een Kerstglwe voor onze Militairen Aato de Mrouweh in Nederland Dti nadorende kerstdagen Bchenkou ons du gelegeniiéid eene schooue gene edele laak ite vol nebgca In W e 8 t B d I g i ö Men semt ons uit AARDi NBURG Waren de laatste dagen in Meldoghem betrekkelijk woimg Duitsciie militairen thans zijn er we etm massa uit de Up voortreffelijke wijze weriten Vloot en Leger kraichl lg mede om ous Ie be lioedem voor mii jaumier Van den oorlog üroote peraiohlyke offeis zijn daarvoor iioodig ea rdeu dagelijks blijmoedig I gebracht door l alten die thans geroepen zijn ter beeotórming dar hoogste belan nchtmg Gent aain ekomen die bij degen van hut Vaderland burgtjra zij mgeltwartierd en hun hoofd Met warmej dankbaarheid hooge aardpering Jiebbem wij vernomen hoe allerwego op d Vloot en in het Leger een uitnemeolde geest aÜen bezielt wier hoogö piiehtsvervuUing do kroolitigste waarborg m voor Neerland s toekomst Zij allen wij eikennei liet met ierheid vprmon thans in den llen zm van hetwoord de kern van he ttt te lS der zoneti van Nederland i Laat ons daarom de handen eeodrach tig ineen slaan en zorgen dat allen die thans ver van huis en haard vaak eenzaamheid wakea dat Nederland alom geëerbiedigd wordt gedurende de b Kerstdagen eene gave ontvangen die tot ii i spreekt van de waardeermg ea de dankbaarheid der vrouwen van Nederland voor de groote offera vol toewijding gebracht op het altaar des Vaderlands Steunt ons steunt ons rykelijk Uwe gaven Tot dit doe heeft onderstaimd comité aich gevormd om uit eventueele bijdragen een klein blijk van waardeering te zenden aan onze greoe en kustbewakers indien mogelijk ook aan de fortbezettmgen Wij vragen daarvoor aan een ieder die iets voelt voor dit denkbeeld om een gift te willwi afzonderen Als allen die er mede instemmen en WO twijfelen er niet aan dat de instemming algemeen zal zijn ons bijvoorbeeld met één gulden zouden willen verblijden dan zou ons doel spoedig bereikt zijn Grootere gaven zijn natuurlijk ook hartelijk welkom Mevrouw tBaronesae Sweerts de Landae Wyborch Smith Eere Voorzitster Mevrouw Orl HarteveIt Voorzitster Mejuffrouw Booms Onder Voorzitster Mevrouw Von Stem Callenfels Van Hoogstraten Secretaresse Mejuffrouw Scheltus Penningmcosteresse Nassaulaan 13 Mevrouw Jhr van den Bergh van Hoemstede Schuurbeque Boolje Nassaulaan 13 Mevrouw Ledeboer Driebeek Mevrouw Jopophus Jitta Wort Heim Jonkvrouw G Sii allen te s Gravenhage kwartier hebben ojpgeslagea in de woning van een der gevlGchto notabelm Werd op de vrouwen tot voor eenige dageo niet zoo n scherp toezicht gehouden wanneer zij Belgife uU of ingingen tha s 18 die conlrftle ook voor hen zeer verscherpt Do reden daarvan is dat nion bij Stroobrugge eene Jonge dttmé heeft aangehouden op wie mea een massa brieven heeft gevonden die voor de Duitschers s compromitteer end waren Het meisje is als spion aangehoud i en naar Gent opgezonden Steeds lees ik berichten dat Duitsohe soldaten de grens overloopen om zich te aten mtprneeren Hoewel hot zeer gemakkelijk is om alhier die grens over te komen merken wij vaji gevluchte solda ten op oen enkel geval na nu tn Alge nie i geloof ik dan ook dat de ingezou den berichten dienaangaande zeer overdreven zijn Kanongebulder uit zee Men seint ons uit VLISSINGKN Te Vlissingen wordt hedonimddag onophoudelijk zwaar kanongebuldor gehoord komende uit het Westen Het schieten schijnt zwaarder on sneller dan voorin kcle weken Molesteeren van Italiaansche schepen ROME 24 Nov via Berlijn De Italiaansche bladen die het molesteeren van Italiaansche handelsschepen door Fransche oorlogsschepen bespreken noemen dit een opzettelijk plan om het handelsverkeer van Genua naar Marseille ver te brengen Het stoomschip Magdala met een voor Zwitserland bestemde lading rijst werd aangehouden terwijl later vergunning werd verleend de lading te Marseille te lossen De bladen stellen nu de vraag waarom de invoer van goederen via Genua smokkelhandel is terwijl dit bij Marseille niet bet geval zou zijn De ondergetoekendeo bevelen het bovenstaande in de warme belangstelling van de vrouwen van Goud en omgeving aan en verzoeken vriendelijk bijdragen aan een harer te willen zendrai Gouda 24 November 1914 Mevrouw Brims de Vos Mevrouw Cats Vao Blonkestein Mevrouw de wed Dercksen Hornis Mejuffrouw G Drost te Haaetrecht Mevrouw Va Heusde Clark Mevrouw Jonker Muller Mevrouw Kcwteooever Cookuyt Mevrouw van Dort Kroon van der Torren te Woddhixveen Mevrouw Kroon Kikkert Mevrouw Mart Mis Huygens Mevrouw Nedwhorst van Vreu mingen Mevrouw Vos van Gent De nentraliteitsschending van België BERLIJN 24 Nov Een Exchargetelegram meldt dat de Nordd AIgem van hedenmiddag hoogst belangrijke documenten bevat om aan te toonen dat Engeland de nentraliteitsschending van België heeft bevorderd Het blad Btaafd z n beweringen met photographische opnamen Duitsche torpedoboot gezonken LONDEN 24 Nov Uit Kopenhagen wordt aan de Daily Chronicle geseind Gisteravond is een stoomschip van de Engel8ch Deensche Stoomvaartmaatschappij met de Duitsche torpedoboot S 124 ter hoogte van Falsterbo in aanvaring gekomen De torpedoboot voer full speed en met gedoofde lichten toen z midscheeps werd aangevaren en als het ware ge ramd werd Twee andoro torpedobooten kwamen te hulp doch de S 124 zonk Het grootste deel der bemanning is gered Dnitsche onderzeeboot gezonken LONDEN 24 Nov De admiraliteit deelt mede dat de Dnitsche onderzeeboot IJ 18 door een Engelsch patrouil leachip bij de Noordknst van Sóhotland werd geramd De onderzeeër z6nk nadat zij een witte vlag had vertooiid De torpedobootvernieler Garry welke juist langs zij redde 3 officieren en S3 man van de bemanning Een der opvarende van de U 18 verdronk Zuideiyk Front PETROGRAD 24 Nov Rapport van den generalen staf van het Kaukasische leger van 22 Nov De in do richting van Erzeroem vooruitgeschoven Russische troepen afdeelingen blijven den vijand terugwerpen Na een vijandelijke kolonno veralagen te hebben veroverdo zij do munitiekolonnes Ten zuiden van Karakilissa en van Alasjkert hadden in verschillende richtingen voor ons gunstige gevechten plaats tegen Koerden versterkt met geregelde troepen In Aserbeidajar leden de Turken eennederlaag bij den Khanesoerpas evenals by de passen van Dilman naarKotoer In deze gevechten veroverdende Russen een gedeelte van de Turksche artillerie Hbld TWEEDE KAMER Vergadering van Dinsdag 24 Nov geopend te 11 40 Besloten wordt tot toelating van het herkozen lid voor Roermond den heer Bongaerts die na aflegging der eeden zitting neemt Achtereenvolgens worden zonder stemming een aantal kleine wetsontwerpen aangenomen Amsterdam IX Naar Het Volk mededeelt heeft het partijbestuur van de S D A P op advies van Amsterdam IX besloten dat de heer Vliegen zijn kamerlidmaatschap niet zal neerleggen zulks omdat uitgezonderd de Christ Ilist geen der andere KieSyereenigingen zich bereid heeft verklaard met het oog op de tijdsomstandigheden deze zetel onbestreden te laten Oorlogsleening Men meldt ons uit Den Haag gisteravond ia een vergadering ge houden door de Kamerleden der concentratie ter besprejïing van het wetsontwerp betreffende de oorlogsleening MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prijzen waren voor Iste kw 43 2e 39 en 3e 32 cont per half kilo Magore Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren redelijke aanvoer tste kw 34 2e 31 3e 27 cent per half kilo Stieren goede aanvoer Iste kw 37 2e 32 3e 27 cent per half kilo Graskalveren goed aangevoerd Handel in vet vee in de beste soorten prijshoudend heele beste beesten Va cent boven noteoring mindoro kwaliteiten traag en eerder lager stieren prijshoudend vette kalverert duur Op de magere markt was de handel en prijzen onveranderd vaarkoeien lager in prijs Telegrafiscli Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisc Instituat te DE BILDT Hoogste barometerstand 762 7 te Memel laagste stand 753 2 te Bodo Verwachting tot den volgendon dag Zwakke tot matige winden Aanvankelijk uit westelijke richtingen meest awaarbewolkt weinig of geen neerslag aanvankelijk iets zachter BrRGERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 19 Nov Maria ouders C M Holthuijsen en N Helleman 20 Johannes ouders J van Heeren en L van der Linden Aaltje ouders A Mnijs en C Sibbea 21 Arie ouders j van Dam en W Kool Janna Cornelia ouders A J den Boon en M van Eijk Frits ouders P L Hofstede en W A van den Berg Adriana Margaretha Genoveva ouders P Peek en A van Buren Johannes Jacobus ouders J Kors en J J Znpveld 22 Anthonius Hubertus ornelis o 0 A van Putten en J Brink 23 Cornelis ouders S Rapis en E J de Vroom OVERLEDEN 21 Nov Johanna van Omme geh met J van Leeuwen 62 j 23 Marie O Witte 11 mnd