Goudsche Courant, woensdag 25 november 1914

0 12640 53e Jaargang éi tl Gouda Blauwstraat 5 6 7 Een doelmatig ST NICOLAAS CADEAU Heden ontvangen diverse Celluloid Toilet artikelen nU PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Mem franco per post 1 90 Abonnemenieu worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bjj onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 De Oorlog Aan het Westelijk Front Omtrimt hetgeen thans aan d Yser in het gelnundeerde land van West Vlaand ren gebeurt bewaren d berichten het Btilzwijgea l r schijnen voorbereidende maatregelen éoor de Duitsehers getroHen te worden om oen nieuwen aanval op deze sterke stollingen der bondgenooten te ondememffi Kr verluidt dat materialen onder § zijn om het water in kleine bootjes of op vlotten over te steken dat grint ra zand wordt aangevoerd om de door het gi inundeerde gedieolte loopende weg i te versterken eo te verhoogen maar aangezien dts breedte van het ondier water staande terrein op enkele plaats i 20 K M en de lengte ca 30 K M bedraagt sol dat nog niet zoo gemakkelijk gaan Bij Yperen waar de Duitsehers herhaaldelijk tot oen aanvallraide bewegtiig overgingen waarbij he kanonvuur de schoone gebouwen dier stad teisterde hebben gietm nieuwe aanvallen plaats gehad en zijn de Fraosche berichten juist dan zouden d bondgenooten terrein hebtjen gewon ncn tusechen Langemarck en Zonnebeke waar de liultechers een vrij sterke positie innamen Het oKicieele Fransche communiquó miHdl h H volgende PAKIJS 25 Nov OKlcieel Aan den kant van Yperen beeft geen enkele aanval plaala gehad Wij hebben tiiBacheo Langemarck en Zonnebeke tcrnuii gewonnen In de omstreken van LaVeaée hebben Britsch Indische troepen tia den vijand loopgraven hernomen kun den vorigen dag waren ontno DMB Wij hebben bij Beiry au Bac en in Argoone geringe vord rlogen gemaakt Te Betheuoourt Noordwestelijk van Verdun ia e m aanval der DuitBcliers afgeslagen Een wapenstilstand die door den vijand was gevraagd word geweigerd OnK artillerie heeft ArnaviUe In de omstrekon van Pont fc Mousson gebombardeerd Het Londensch Persbureau publiceert n tot Maandag j l loopend overzicht vwi de krijgaverrich tingen aan het front zoobIs die door een ooggetuige in het I ngeiache hoofdkwartier werden waargenomen hetwelk wij aan de N R Crt ontleensn Wo hebben drie dagen vorst gehad met schitterenden zonneschijn en hoewP fc troepen nu tenminste niet meer in de öiodöer hulzen is het onmogelijk om b nachts warm te worden in de open loopgraven Verscheidene soldaten waren o verstijfd dat ze uit de verschansinfm moesten getild worden De vliegers wond Dit waren meist vrouwen en kinderen Niettemin veroorzaakte do boachVling geen paniek en alleen het deel van do stad dat In de vuurlinie lag wen door de bevolking ontruimd in do ao tore wijken zette men de dagolijksche bi zigheden gewoon voort en ook do RogwringHburoelen waren niet goaloten Alleen liet tramverkeer werd gestaakt wegens de schade aan do goloiddraden tot gebracht Do ondei ang der Dultscho torpedobooL Aan do Koln Ztg worden uit Kopenhagen de volgende bijzonderlw den gemeld over do botsing tusschon de Dultscho to podoboot en het Deenscbo stoomschip Angio Dane Hot laatste was onderweg vaa Stettin uaar iKopeuhagen l egon 2 uur In den nacht Ijevond hft Rchip zich tor hoogt van Valsterbo aan de ZuldapSta van Zweden De lichton brandden holder Plotseling word de donkere lomp van oaa tchip zichtbaar dat In een rechton hoek op do Anglo Dane aanstuurde Wel nige ificonden later vond do botsing plaats Do Anglo Dane boorde baar voorsteven circa 4 meter midden in de strturlioordijde van de andere boot Da den on de stoom ontsnapti in groote massa De Anglo Dane ging langzaam buis van den stoomketel werd doorgesnevooruit om haar eleven in het andero vaartuig te kunnen houden waardoor het wat langer kon blijven drijven Kort daarna logdco tw i andere Dultscho torpedobooten naast het overvaren vaartuig aan om het zinken to voorkomen Het marhinepersonoel was zwaar gewond door den ontsnapten stoom Aan boord van het I Benseho schip werdMi do gewonden verzorgd De eerste machinist stlorf voordal Kopenhagen bereikt was De Hertog van Saksen Koburg Gothn Te Koburg is bericht ontvangen dat de Hertog van SaksenKoburg Ootha die op het Fransche oorlogstooneel vertoeft aan een groot gevaar is ontsnapt Gedurende een gevocht ontplofte een granaat in zijn nabijheid Do naast hem staande regimontscommandant werd gedood terwijl tevens twee andere in zijne nabijheid zich bevindende officieren werden gewond De Hertog bleef ongedeerd De Neutraliteit van Belgiü De Norddeutsche AUg Zeitung publiceert een Facsimli van oen rapport van generaal Ducerne aan den Belgischen Minister van Oorlog van 10 April 190G dat werd bewaard op het Belgische Ministerie van Oorlog in een omslag met het opschrift Convention AngloBelgo Op dit document bevindt zich aan den rand de opmerking minimum leeftijd 21 jaai maximum loeft 28 jaar minimum Ieeftijd 19 jaar maximnm leoft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken ♦ maiimum leefti d29jaar terwijl voor jongelieden op een leehijd van 17 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in diensl te treden als liohtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het enden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 60 Dames HaarwasBchen met Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN BAE T A DB one op en vorblockte Ook hij was zoo ontloerd dat iuj oen poos onbewoeglijk bleef Mtaan Klvira was in haar prachtige l ruid kleoren oen aaagrijponde Hühoonlund doch er lag c m waa 4 van droufgoestigheid over haar gelaat ilij werd smartelijk aangedaan en gevoelde medelijden met haar ondanks zijn overtuiging dat IJ goüu medelijden vordlende Ilij kon zijn Mik niet van haar gebogen hoofd afwenden van dat rijke bloudo haar dat hy sedert dion namiddag op hel ijs niot moer gezien had maar dat hem s nachts nog menigmaal in den droom verschonen waH l ji dan had hij bij dat goudgele baar f le dH aan gemunt goud oKH ten denkon riun den al eliuwol ijken Mammom dio lieSi langisi tijd onvcrBohilhg was geweest doch dien hij nu haalte met eon glootonden haat Op dit oogenblik daciil hij echter niet aan die atschuwolijko droombeelden Hij schrikte op door hol luide jawoord waarmee de bruidegom do bosUssende VI aag van den geeötelijke beantwoortïde Thans wendde deze zioh lot de bruid Ivira a ia klonk slechts zacht en bevend doch in Hchwerdtnor s binnenste eerklonk dit geluid als oen gesmoorde klacht toldat de goostolijke zijn zegon o er di ineengelegdc handen van het paar had uitgesproken en een algen jeno beweging ontstond na aflOop dor kerkelijke plechtigheid f Wordt vervolgd FEViLLETOX El v ir © 37 Het gebouw Excelsior was weer in slier mond on Snoward had er geen beswaar tegim dat het zijn ouden naam UöM deze paste hem juist Immers excelsior betedtent steeds hooger 1 w paar w en voor den trouwdag a het laatst van Februari keerde baron Von l llerlch met zi dochte terug Op hun doorreis hadden zij te Weeoen uit de oouroaiten vernomen dat aan doctor Frederlk Schwordtoer wegens zijn verdienstelijk geschreven boek een leerstoel was aangeboden ala buitengewoon hoogleeraar aan een Ooatenrijksche universltedt en dat de jonge geleerde deze Mnbieding had aangenomen Zoodra hij was aMigekomen zocht de baron den gouverneur van zijn zoon op en toen deze hem monU ing het couranïenberloht had bevestigd wenschte lilj den iongen vam hartelijk geluk m betreurde lleen dat zijn z6on zulk een voortrefteHflt opvoeder zou miaeen Doch ge hebt een schoone benijdenswaardige loopbaan vóór u sprak hij ÏPrwljl hij hom hartelijk de hand schudde Bewandel die voorspoedig Schwerdtoer was verÏMMisd Juist door BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz pnttenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne belast met betin talleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit wwk door ondergeteekende met het grootste sncoes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINGERWAARD Adverlentiën IIITVOERIIG te Haastrecht len M vag hel lOK NIT STMMË op Maandag 30 Nov 1914 des oHd S uur in iMt gebouw CONCORDIA door de Imes ZaigTersiiipg CECIIEI iMur Nuts Spaarbank HAA STREC HT Zitting den derden Dinsdag van iedere maand ten huize van Mej de Wed A M BLANKEN van de middags 122 uur Uentevergoeding 3 17 HET BESTUUR MaaglIJders Het Maftgpoeder van ApothekerBOOli i het beste geneesmiddel voormangpijn maagkramp zuor hartwater en slechte spijsvertering Prgsper doos 76 Cents 12 Vorïrggbaar te Gonda bg ANTON COOPS Fa WOLPf Co te Rotterdam by E VAN SANTEN KOLPF Korte Hootdstoeg 3 Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN HAAG f eett de HOOGSTE W AAll E voor Gedragen Heeren ea DameskleediBg Koopt geheele ol gedeelten van Inboedels It ook naar buiten de tad aan hnii te ontbieden Brieven worden vergoed Let s ï p op ir AAM en ADItm WrHej de WeiS ALTER 2 59 Ged Gracht 269 DEN HAAG 11 Mm wordt Terioekt op t MERK 1 letteo UIT BUT MiOAÏU VA M RAVENSWAAYZONEN aOBISCBEM I Deze THEEËN vf orden afgeleverd in verzegelde pakje van vyf e en eeti hiUf en en Ned on met vermelding van NomImer on Prijs voorzien van nevonstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART 1 Dienstaanbiedingen hebbon in de Qoudsche Courant alee Bmeeet MT l o Iverteniien kostea siNbts bij foornitbelaling 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 oenta Opgaafnitaluitend aan het Bureau tCMT ObtriiliMltiB ToiletHpiegela m steel 0 50 O iO 0 75 0 90 staand PostEegcIdoosjes Sponzen netjes Portretlijsljes Haarborstels Tand borstelhangers Zoepdoosen 0 20 Speldend ooBJea 0 15 090 1 10 O GO 0 50 1 30 0 90 0 26 BLaarspeldend ooB jeB 0 25 0 35 0 45 0 55 I IOTandborstelBtandaarda 0 35 0 40 UaarzakjeB 0 35 Hoede npen kokers 0 35 standaards 0 70 TandpoederdooBJes 0 25 1 25 Aanbevelend Goederen en Commlsslehandel v h Q IJSSELSTIJN verrast uw echtgenoot op St Nikolans met een SUCCES waarmede ieder in enkelo neronilon zijn scheermes vlijmsohbrp maakt Prijs f 1 50 naar buiten f 1 65 RATTENDOOD W KRAAL Jr t Kattipen verdalgt in één nacht alle ratten Oneehadeliik woor huisdieren Bij alle drogisten voorhanden A 30 et per carton ii ii n A OUANT Kleiweg Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijvillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als Matroos toi pedoiiialiferl i to i eftïd2ijaar Kleermaker J ximum leeft 29 aar LOOPT UW KAM WEG MET UW s HAAR Matroos kok Stoker 2 klasse Undt o d do ii doet KOKO to gun nbratkao oor IM to lul ia KOKO HAAR KOKO DOET HET HAAR OKOZItNc OAAT HET UITVALLEN TEOCN VEMTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT OEtN KLEURSTOr OLIE or VET VERrRISSCHEND VOOR DE H00rDHU KOOT HET VANDAAG VAN UW DIOOIST Or COimui MUSi Fl 0 75 B 1 80 m a A0 pm fUcoo m VerteKenwoorillwT i 4 GriinlOBwi DniAlM OnTTtal VoDi PrlMland Cninh M H M t KDUawt UmcGi Zwknd H Bf luirt n LbntHtfr ▼ k natu Ainn DEP0THOUDER8 Goud ANTON COOPS Wudstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen B d IJssel A GUOENEVELD hm Zegwaard A OOSTERUNG 68 llniDa Molorrijwielen i f mm anmu mk I Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrywlel Wearwell Rijwielen liji uil sierlijli ii lug il prijs AGENT Aült tïE GKOOT Kleiweg 79 GOUIkA Prqaoouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam JJ UUijleUriekeDlViissaDefl UaD lonnerveer OPÖERICHÏ Toed rt bw Fm met de mtvere tnuruf merk Ster en W E em SOWABOOmK ÊimKHKIf aer JTA Uitmsntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Ker tHploma Pary 1000 S 0tm floudtm Uedaau DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT VERVANGEN is BOOGLAMPEN LAMPEN DE ZUID HOLLAITDSCHE Alaalschappij van Verzekering op hel Leven HEERENGKACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000000 Commissarissen Mr M M SCHIM v n LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mr J W KONING j De Maatachappq sluit alle soorten Levensv rzekerint tegeilage premiën Vrggevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren BOVirinBemriSH Haven te Hchoonhoee en Ij C jMPBUKU lir af ae M te Uouaa l OOL § TAIDMIDOKLEN zijn de beste en oedftoo wfe staan onder voortdurende scheikundige controle en vorden sinds 1894 door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen Chemische Fabriek L POOL k Zonen Amsterdam WereldteatoonstelUns Q6NT 1913 Bulten msdadlniInK Lid dsr Jary Ad verleert in lit Blad De Drukkerij van AJrinkman Zoon Markt 31 Oosthaven 31 Coiffeur laifwt spoedig tot normale priizm A a E3 TID A alle drukwerken woor den handol en voor partioulier gebruik GOUDA 25 Nov Ontspanniugszaal voor Uw tairen 5 7 2 u 25 Nov 8 uur Nieuwe Sohopwbaig G M V de Mobilisatie 26 Nov De Réunie 8 n Nntsavond Albert Vogel HAASTRECHT 26 Nov Gebouw Ned Prot bond Pk u Nutsavond Mevr Elothais vso Dommelen 27 Nov Gebouw Concordia 7 Tegen den oorlog 30 Nov Gebouw Concordia 8 hm Zangvereen Caecilia Beleefd verzoekenwrj geregel töüf mededee u g te mogen ontvangen Tergade nc n concerten vermakelp beden ens o n dese dan in osM agenda te vermelden E leotr Dr A Bonkman ft Zn öo Donderdag 26 November 1914 mimm coirint Versctiijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER A¥vERTENïrËN Van 1 5 gewone regels met bewijsnunimer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze teeen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 6 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 cis Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 uitgevers A BBOTKISAN EN ZOON hebben ook Tg van di kou gelfMien De bevroren grond vergemakkelijkt intueBchen het vervoer De ooggetuige maakt verder gewag van de aankomst van een nieuw Duitsch wapen op t oorlogsterrein va den vorm van een zwijgend kanon dat pneumatisch of mechanisch schijnt te werken dit weet men nog niet Men hoort geen geluld tóe het projectiel den loop verlaat Het eerste wat men er vtói merkt la de ontplof tmg Tot dusver heeft het wapen geen schade aangericht Op sommige plaatsen van het front zijn de tegenover elkander gelegen loopgraven niet meer dan 40 yards van elkaar Onze mannen praten met den vijand ze houden onderlinge Bchietwedstrijden en ruilen tabak Do ooggetuige wijst er op dat het geschut geen oogeaibllk werkeloos is Ook op dagwi waarvan gezegd wordt dat er niets is gebeurd gaan er tal van roen ehenlevens verloren EINDHOVEN Men meldt uit Leuven d d 24 November Heden trokken een aantal treinen door in de richting van Brussel Onder de soldaten waren veel matrozen Een goederentrein volgde deze eindelooze stoet meest platte wagons met planken paten en bootjes De trein stopte niet Gisterenvoormiddag werd bij de slagera te Lieuven oen groote hoeveelheid vleesch opg eëïscht Daarom werd voel vee bij de boeren opgekocht De Dnitsche commandant liet alles echter met goed geld betalen Bg he £ omverhalen van een muur door de stadswerklieden werd een man door het puin gedood Nieuws verneemt men te Leuven weinig daar de Antwefpsche tijdingen het Handelsblad van Antwerpen niet in staat zijn de nieuwsgierigheid van de bevolking te bevredigen Aan het Oostelijk Front De berichten van het oostolijk krijgstooneel geven heel weinig houvast om daaruit een conclusie te kunnen trekken De berichten van Russische zijde spreken van plaatselijke successen terwijl de Duit che berichten de aanvallen der Russen nis afgeslagen vermelden Toch is het waarschijnlijk dat de Russen in Oost Pruiaon eenig terrein winnen De volgende communique s worden gepubliceerd WEENEN 25 Nov Van Oostenrijksche zijde Officieel De geweldige worsteling in Russisch Polen danrt voort Tot dusver hebben onze CONSTANTINOPEL 25 Nov Na don stïijd op do kust van Baasorah op 19 Nov dio met groote verliezen aan dooden en gewonden aan Engolache zijde eindi dp heeft de vijand versterkingen ontvangen en rukte hij onder bescherming van het geschut van zi n kanonneerbooten langzaam langs den oever voort Onze troepen wacliten don vijnnd in een nieuwe stelling op waar zijn kanonnen en schepen hem niet kunnen helpen Eon klein schip is op den Nijloever ten gevolge van een ongeluk bij NiHa gezonken Vnn de andero oorlogsterreinen zijn heden geen berichten ontvangen Aan het Suoz Kanaal Uit Oonstantinopel wordt aan de Voss Ztg geseind dat omtrent de voorzieningen door de Engelschen aangetroffen aan het Kanaal van Suez in die stad nogal wat bekend ia gemaakt door den Turkschen troepencommissaris voor Egypte die door de Engelschen het land is uitgezet en thans te Oonstantinopel vertoeft De Engelschen beschikken in Egypte in het geheel over 50 000 man waarvan er 30 000 aan het Suezkanaal ata n Wel is waar hebben de Engelschen veel zware artillerie daarheen gebracht en er nieuwe versterkingen aangelegd maar gezien de overmacht van de Turksehe troepen welke tegen het Kanaal oprukken is er weinig kans op dat de pogingen der Engelschen om hun den overgang te betwisten iets baten zuilen Met betrekking tot de krijgsverrichtingen aan het Kanaal verdient het opmerking dat heden do broeder van den Sjeich der Senoesi Mehemed el Senoesi tot het voeren van onderhandelingen te Oonstantinopel is aangekomen Hot bombardemont van L i h a u De Petersburgsche correspondent van de Times deelt op gezag van bladen uil liibau eenige bijzonderheden mode ovei liet bombardement van die havenstad op Dinsdag 17 dezer Een Duitscli eekadei van acht of tien schepen waarbij slechta ücn vrij groote kruiser en verschillünda torpedobooten opende te tien uur a mo gtaifl het vuur dat gedurentfe vier uren voortduurde Er werd Mi ongeveer 700 projectielen afgeschoten Terwijl bij het eerste bombardement op 2 Aug geen monschenlevoi te betreuren waren wei den thans 20 mwiachen gedood en 40 go troepen in dezen slag 29 000 krijgsgevangenen gemaakt en 49 mitrailleurs benevens veel ander oorlogsmateriaal verovetó BUDAPEST 25 ov Volgens me dedeelingen van een lid vanderegeeringspartij zijn de Hossen die in het Kamitaat Ung wareu doorgedrongen naar de Hongaarsche grens onder zware verlieeen teruggeslagen Ook werden de Ruasen in het Kamitaat Zemplin tot den terugtocht gedwongen Zuidelijk Front Oostenrijkers en Serviërs Omtrent de operation op het Zuidoostelijk krijgstooneelwordt uit WEENEN d d 26 Nov officieel het volgende gemeld Onze troepen hebben bij zwaren strijd in de moerassige Koloebra en in het laagland en reeds overal bij aanvallen op de Oostelijk gelegen hoogten terrein gewonnen Verscheidene tegenaanvallen der vijandelijke reserven zijn met groote verliezen voor den vijand afgeslagen Er zijn talrijke gevangenen en deserteurs Ten Zuidoosten van Valjevo hebben onze troepen de met sneeuw bedekte bergkammen van Valjevo on Soevobor overschieden bij de daar gisteren plaats gehad hebbende gevechten zijn opiiieuw 10 offidereti meer dan 300 manschappen gevangen genomen terwijl 3 machinegeweeren buit gemaakt zijn Turken en Russen Van het Turksch Russisqhe front worden de volgende officieele berichten uit het hoofdkwartier gepublicoord KONSTANTINOPEL 25 Nov Het voortduren van het slechte woder aan de Kaïikasische grens iseft voor het oogenblik onze bewegingen in het gebergte en in de vlakten tegengehouden ook de Russen beiiouden hun grensposities Onze troepen die de omstreken van de rivier Tsjorokh zijn binnengedrongen hebben daarmede opnieuw een overwinning behaald Zij hebben Morgoel bozet en trokken de Tsjorokh over bij Boertsjika Zij hebben daar de Russische stelling veroverd en maakten tijdens deze krijgsverridfetingen verscheidene mitrailleurs buit alsmede een ambulance met alle toebehooren 2 automobielen van 100 H P aitilleriemnnitie en een hoeveelheid dynamiet brak Die Rümmel is niet zoo amusant iimcr naar htrt schijnt zei een diplomaat aciiter zijn rug Uij b int onaMigeitaaiu lü word i Schwordtner was van plan reeds den volgenden dag te vertrekken om zijn leerling naar do kostschool te brengen Met het inpakkiïn van zl boekon en kloorcn was hi lang btszlg en nog was hij niet lil feestgewaad toen de bediende hem en ilen jongen baron kwam melden dat het tijd was naar de feestzaal te gaan als zij ich bij den stoet wilden aansluiten Schwerdtner was pijnhjk verrast Hij mocHt lïobort alleen laten vertrekken en kon alteen beloven zoo spoedig mogelijk te volgen Uob flt zwichtte sleclits voor zija dringend verzoek het liefst zou hij bij Hchwerdtner gebleven zijn want deze domme strwk van f Ivira ergerde hom zooals hij bij bet het ngaan trots zeide Schwordtner maakte zoo spoedig voort dat hij juist nog middon in de huwelijkaplocbtigheid ter kerke kwam Hij moest zijn weg door de sacristy nemen om bij Robert te komen die niet zijn broeder riuido in de Mimiddellijke nabijheid v n het bruidspaar had plaats genomen h gehwlf kerk was met monschen gevuld T e geestelijke hield slechts een zot r korte toespraak hij zal wel gevoeld hebben dat bij dit ongelijke paar niet aan een innigp liefde kon gedacht worden Toen Schwordtner op don drempel der paeristv verflcheen sloeg Elvira de oogen de laatste gebeurtenissen in do familie had hij van den baron minder dan ooit zooveel deelneming mi zooveel erkenning van de ideale goederen dezer wereld verwacht En ditmaal was de baron niet gekunsteld integendeel scheen hij zich te Bchamon hij zag er uit of hij vreesde te verraden dat zijn geweten hem heimelijk aanklaagde Ten opzicble van Robert werd liesloten dat hij onmiddellijk na het huwelijk zïjner zuster op een degelijke kostschool zou worden gedaan daar Schwordtner niet langer zou bïijvta Wel behoefde hij zijn leerstoel aan de universiteit niet te vervullen voor den aanvang van hot zomer halfjaar doch hij wilde zich deugdelijk voorbereiden en dit kon hij allerbest doen In de eenzaamheid van een afgelegen plaatsje misschien wel In Berghaufocn zijn geboortestad Hij kon zich natuurlijk niet onttrekken aan de feestelijkheden bij het huwelijk hoe gaarne hij dit gedaan had Zijn leerling zou daarmede tevems afscheid nemen van bet vadMlijk huls on het paste den vertrekkenden gouverneur hem daarbij ter zijde te staan Bovendien was zijn tegenwoordigheid bij de feestelijkheden voor hem een proefstuk voor de niet te vermijden noodzakelijkheid om in 1 met de wereld te levwi hbeaeer men die ook veracht Hij was nu ook kalmer en m r een zwijgend toeschouwer bij d © monstorachtlge tragiko medle dee levens ja een zwijgend toeschouwer dte den lust heeft verloren om de wereld te helpen verbeteren en zich bedflard terugtrekt om alloen zijn plichten streng te vervuil ai Ivira had hij niet weer te zien gekregen CJedurende den korten tijd voor haar huwelijk had zij zooveel drukte flat zij als in oen maalstroom voortleefde Zij moest maatregelen nomen voor haar uitzet zij moest paarden en rijtuigen gaan zien die Snoward haar ter beschikking wilde geven vervolgens moest zij de meubelen kiezen en op andoren tijd had zij haar keuze te doen uit een menigie kostbare sieraden Zij was zoo druk m h weer dat zij nauwolijkB tot rust kon kome n Aan die zonuwacbtige gejaagdheid moest zij dan ook het gevoel van leegte toeschrljvCTi waarvan zij zioh niet kon bevrijden Eindelijk kwam de beslissende dag Het paleis van baron von Ellerich was met koninklijke pracht versierd die nioeRt dienon om den genoodigden gasten te t ewijzen dat hier schoonheid en rijkdom vereffliigd zouden worden Mijnheer von Ktlramel die natuurlijk hierbij niet ontbrak maakte echter aan den eersten vriend den besten de opmerking dat al die vergulde heerlijkheid liom deod denken aan eon heldensch offerfeest ofschoon In dit geval het offer zich vrijwillig in de armen van Moloch wierp Overigens was von Rümmel dien dag niet zoo fideel als gewoonlijk en dit was hem in den iaatsten tijd wol meer gebeurd Zijn woorden waren misschien nog giftiger en boosaardiger maar de humor van vroeger ont