Goudsche Courant, zaterdag 28 november 1914

f o 1264S 53e tl argari É PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren BOOGLAMPEN Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Dit nummer bestaat uit twee Maden het Leeningsfonds De verhoogiiig van de thans min of meer toevalligerwijs nog bestaande reohten met opcenten is een zuivere willekeur En die villelteur blijft in wezen dezelfde of men er 30 zooals minister Kolkman dan wel 10 opcenten oplegt Van een angstvallig wegen At al dan niet zal worden belast zoo nOodig in het belang van den handel en ook ter wille van de voor export werkende nigverheid is geen sprake Naar den invloed die de verhooging waarmede alle bestaande posten worden bedreigd zal hebben op de voortbrenging in de onderscheidene takken van industrie wordt niet gevraagd Geen poging wordt geduan om uit te maken voor welke bedryv n de thans geheven rechten zouden moeten worden verhoogd of verlaagd welke thans belaste artikelen op de vrije lijst zouden behooren te worden geplaatst Voor opcentenheffing komen de invoerrechten dierminst in aanmerkitig Invoerreohten behooren verteringsbelasting te zijn Doch waarom dan het recht te verhoogen op artikelen die niet tot de verbruikswaren behooren Voorts is het onb ijk dat eenvoudig op alle artikelen waarop thans reohten worden gehöven een gel k percent e gelegd wordt En met het bcAAMn eginBel dat artikelen voor dagelijksch gebruik lager moeten worden belast dan artikelen van weelde verdraagt zich niet het voorstel om ook die israren van dagelijksche behoefte zwaarder te gaan belasteïi Voorts worden door het regeeringsvoorstel de fouten die het bestaande tarief aankleven en de onrechtvaardigheden die daaruit voortvloeien eenvoudig met 10 percent vermeerderd En een ander gevaar is dat men door de vastlegging voor de 15 jaren der 10 opcenten op de invoerrechten gewend aan de hoogere opbrengst die liever zal continueeren dan de noodzakelijke technische herziening ter hand te nemen In den grond der zaak is het voorstel een aanvankelijk voor lö jaren vastgelegde verscherping van het protectionistisch element voorzoover dat nog in om bestaand tarief aanwezig is En dit zoogenaamde gemakkelijke middel om aan geld te komen zal later maar al te gaarne worden her haald Men meene niet dat het niet zoo erg is en dat die matige verhoo Ë erste Blad Hoe lang nog Honderd zeventien dagen reeda een geheelo schier eindelooze reeks van vekeu vol van bange benauwing angstige beklemming en droeve kommer zijn over de beschaafde wereld heengegaan en minder dan qoit is op dit oogenblik het einde van al dien rampspoed te voorzien Aan een bruisende woedende oorlogszoe gelijk zóó zijn de steeds hooger en hooger stijgende stormgolven Tan dien baajerd van meedoogenloozen laat en doodelijk verderf onverpoosd én onverminderd reeds bijna vier lange maanden Europa en heel de wereld aan het teisteren De lacht en de aarde dreunt en trilt reeda al dien tijd van het balderen der kanonnen van het gieren der granaten van het oorverdoovend vuarbraken uit de monden der groote mortieren Aan hoeveel stil geluk aan hoeveel rechtvaardigde verwachtingen aan hoeveel zoete hoop in s menschen hart ontloken heeft deze monsterachtige To k enkrijg reeds wreedaardig een Wide gemaakt Wie zal thans ons ook zelfs maar bij benadering kunnen rven aan hoeveel honderddaizenmenschen de levensadem werd gigeneden hoeveel bloeiend levensgeluk verstikt vermoord verminkt is Ën wanneer eenmaal de tijd gekomen is waarop de koude cijfers der offioieele rapporten ons zullen weten te zeggen nanwkearig of het een of twee of drie mitlioen onzer menschen uu die dezen verdelgingskr g ten offer gevallen zijn wie dan zal de rouwende harten kunöen tellen van de moeders de vrouwen de kinderen wier oogen voortaan door een rouwfloers van tranen verduisterd de bange toekomst zullen instaren na tevergeefs naar de terugkomst van den gade van den vader van den zoon te hebben uitgezien I Deze oorlog die erger dan dat een Trereld slachting dient te heeten hij overtreft in omvang en beteekenis alles wat sedert eeuwen her in de geschiedroUen staat opgeteekend £ n j n duur Westhaven 4 GOUDA BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kapnttenboorder te WIeringerwaard die zich gaarne belast met hetinstslleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootst sncces uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWTAARD FEVILLETOIM wiji hij haU ingedommeld was nog klonk die stem hem in de ooren Doch wat moest hij nu dioen Hot was ijn plicht te spreken en den misdadiger over to leveren Hg mocht zijn vreewlijko ontdekking niet geheim houden Hii kon het maar niet met zichzelven eens worden Zijn heider verstand Hot hem in den steek hij raakte verward in een chaos van vluchtige gedachten Hij weoschte bijna dat hij de ijselijke ontdekking maar niet had gedaan ja zelfs kwam de gedachte bij hem op dat de baron slechts zijn verdiende loon kreeg want hij had zich laten verblinden Öoor de mniiom j nlfc Amerikaan en had n et geviHil R de herkomst van zijn geld of naar zijn karakter Wordt Tflrvolg VAN BL OMMESTEiN S ilMK is proctonueAinilelijk je BESIt en volkomen ON S ïfl bEUif APF LD00 rN HOLLAND 39 Het droevige in haar gelaat schroef hij aan de nawerking van de godadien e plechtigheid in de kerk en aan oenö urigo stemming wegene haar afscheidv n het ouderlijke huis Dat zal welwiwr spoedig slijten I dacht hij Hij maakte hot ïioh niet laatig m t ewilgea twijfelen was doordrongen van het bewustzijn slat zij heto veel dank achuldig was voorïijn belofte dat hij geen li de van haarverlangde en ctet hij deze belofte zooeerlijk gestand deed Schwerdtner mengde zich onder de hoeren die d © eetzaal verlieten om zich Vrijer te kunnen beween in do rook en pt olkamePB Hij gevoelde zich ellendig zonder eigen te weten waarom N dezen morgen 8 hij verheugd over het vooruitzicht t hij morgen dit huis zou verlaten waar ö zich nooU recht thuis had gevoeld Y n D lag de toekomst zoo grauw en troosteloos voor hem I Aanhoudend moest hij n dat paar o cti denken waarin hij nik een hartroerende bede had gelezon In die helder verlichte vertrekkffli wsar zoo verstikkend warm was kon hij net niet langer uithoncten Hij sloop naar a E3iT3D i GOUDA 27 Nov Ontspanningazaal voor Mili tairen 6 10 u HAASTRECHT 27 Nov öeboaw Concordia 7 j Tegen den oorlog 30 Nov Gebouw Concordia 8 o B Zangvereen Caecilia Beleefd verzoeken wij geregeld t mededeeU g te mogen ontvangenW Tergade lu n conoerten vermakelï heden ons o f deae daua agenda te rwm ldea Eleotr Dr A BrinkmM ft Zn Go AdverteiWiën SPRUIT I BATJEll Hartelijke gelnkwenscheo JE VRIENDJES Anion Coops Droost Wydstr 29 Tel 328 Berger Levertraan Scott s Emulsion MoutleveHraan Staallevertraan Nieuwe Schouwburg Gouda SOCIËTEIT ONS OENOEOEN Zondag 29 November 1914 HET KLEIN TOONEEL Vertegenwoordiger C FAVEUE Optreden van den Heer en Mevronw 0r 8PEENH0FF Terng van hunne reia naar de cantines en forten met hun sacceavol Mobilisatie repertoire o a Onze Neutraliteit Nieuw Wiens Neérlands Bloed De Rats Dikke Mie enz r LOUISE FLEURON in hare nieuwste orealies IV ALBERT BOL De populaire Humorist met o a Hannes naar de grenzen en het verdere gezelschap Amusant afwisselend programma Veel verlaagde entreeprijzen Loge en Stalles f 0 75 Leden f 0 80 Balcon 0 50 Galerij f 0 30 Aanvang 8 uur Bureau 7 uur Plaatsbespreking Zaterdag en Zondag van 10 12 en van 2 4 uur I WIS mr GEWETENLOOS is het TJ iets anders in de handen te stoppen dan U vraagt Ziet daarom goed toe zoo ge vraagt om een doosje hloetlieuiverende LaxeerpUlen Slijm Gal en MaagpillenJ van Apotheker OOM dat ge het goede krijgt De eohte Laxeerpillen van Apotheker BOOM prijs per doosje SB en 50 cent lyn voorzien van den naam Apotheker BOOM en de handteekening firma A M BOOli 19 Verkrijgbaar te Gouda bj ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Bioscoop Salon P RACHT PR06RA M lliefdesofferl Spannend drama in 3 aotenl Ivan de Nordisk film fabriek I Aardige Hondjes jseraphln vermaakt zich Komisch lOnésime en de onbekende lasteraar Humor Gij zult niet stelen Comedie fine Ijack en de mannequin Komisch I Zaterdag 5 Dec en Zondag 6 Deo lom 12 uur en 2 uur hoog I bezoek van St Nicolaas Idie voor de kinderen een I verrassing meebrengt Abonneert D op dit Blad Saevts tranquIlluB In undis Rwiis teiniddeB der woedeade baren In een veelbewogen tijd aU deze dit too iMdis En dmloe knn een pUll boek meewelten Geeft dus aan Uwe HUI8GEN00TEN en VRIENDEN met het a s St Nicolaasfeest een BOEK Een groote keuze vindt ü voorhanden in den Boekhandel van J T SWARTSENBQRG c Wllsheid II b Ur dan kracht Groenendaal II ii u Telef 258 il s 1 r 1 E VOOR DE WINTER Rookworst Caselerrib Frankfurter Knakworst Mainzer Zuurkool en Blikgroenten II VOOR 8T MIC0LA 8 VOORNANOENi il Rolkammen Rookspieren Goudsche Kaasjes = fc 7 K G Edammer kaas Rood en Wit Room en Kruldkaasjes j en 1 K O Aanbevelend J C DE BOER Wz TELEF 258 i GROENENDAAL 11 r II il Zalm en Kreeft ii si 1 Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrgwillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als iWatroos torpedomaker Kleermaker Matroo8kok Stoker 2 klasse minimnm Ieeftijd 21 jaar maximumleeft 29 jaar minimum leefiijd 21 jaat maximumleeft 28 jaar minimum leeftgd 19 jaar maximum leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximnm leef tijd 29 jaar terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 17 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatrooB of matroos 3e klasse LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 60 goed dom door KOKO te gera gebniikMl voor bet to Uitt U KOKO t HAAR KOKO DOET HET HAAK OROEIXN OAAT HET UITVALLEN TEGEN VEI8TERKT Df WOKTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEURSTOF OLIE Ot VET VERrSISSCHEND VOOR DE HOOPDHU KOOP HET VANpAAO VAM UW DKOOMT OF COÜTCUIL PRUSi Ft 0 7B A l aO Mi n 1 00 POT fleeoM w oo ili fi n V t miMio llfBni1 Cronlnfen Itmaba O GeliftrUxl firm U MBtMDIBBMA Iw VODf N M 2 HoUawl Utndil XmeU Voof PriMlMvd Cnuilnv H Bralwni an LImbuH R T rk HIIIU tUDlU DEPOTHOUDERSi Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZKSSEN Krimpen a d IjBsel A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTERLING 68 DE ZmD HOLLArrDSC ££ Maatschappij van Verzekeringr op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelij k Kapitaal f 1 000 000 Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mr J W KONINÖ l De Maatsohappg slait alle soorten Levensverzekering tegen lage premiön Vrggevige voorwaarden voor ialichtingen wende men zich tot de Heeren BOVÊf imBBmTKK Hanen te mck khat em enfi C ÊUSmBBKR jreaMooea te titméa I M Wulinioa ilomjÉlen u upi n nrhh nn Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell HlJvrleleu ijji uil mrlyl II liif il prijs AÜK DE GUOOT Kleiweg 79 tiOUD4 Prysconranten gratis IMPORTEURS GEER SIEBOL Amsterdam NIEUWE PlllLlPd 11 HALF WATT VERVANGEN LAMPEN Gevestigd e f Aanbesteding van Levensmiddelen Brandstof enz ten behoeve van de Belgische Uitgewekenen Inschryvingsbiljetten vóór 1 December a s aan het adres van de Sociëteit Ons Genoegen Afdeeling Vluchtelingen waar ook de voorwaarden ter inzage liggen Het Comité tot Steun 1914 Afd Vluchtelingen Kan afgewasschen worden Wij malcen volgens eik portret hoe Itlein of verbleekt ook Fraaie Heeren of Dames kop en schotel met portret compleet i0 75 Melkbeker 0 70 Aschbakje n 0 70 Wandbord 1 00 Artistieke afwerking Craijon Vergrootingen formaat 60 X 60 oM Pntlilige uiMog Sjirtkeiiile gilIjkeDii Prijs f 1 75 12 Portretbriefkaarten f 0 60 12 medaillon foto s kenrig afgewerkt geen Tip Top 0 35 Gekleurd 12 stnks 0 75 Portretten onbeschadigd terng 30 Zending fr na ontvangst van portret en postwissel of postzegels Atelier WILHELMINA Wilhalminastraat 2 AMSTERDAM NutsSpaarbank HAASTRECHT Zitting dêh derden Dinsdag van iedere maand ten huiz l van Mej de Wed A M BLANKEN van des s middags 122 uur Rentevergoeding 3 o 17 SiJr BESTUUR FirmaC SMITS Sclioenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR lËDËRËËN Zaterdag 28 November 1914 eOlMlHE OURllVT Verechijnt dagelijks behalve Zon © n Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewjpnummpr f 0 B6 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekendt Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bjj vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Raclames f 0 25 per regel Gronte letters en randen naar plaatsruimte üitgrevers A BRINKMAN EN ZOON kleine Servië is nog volstrekt met door den grooten overmachtigwn vijandelijken nabuur verpletterd geworden Neen in de massale machtsverhouding der beide oorlogvoerende partijen heeft zelfs een strijd van honderd en zeventien dagen nog geen de minste wijziging gebracht Doch wat wel bereikt w rd in die ons eindeloos schijnende jammerdagen het is dat hcmderd duizenden onzer medemenschen ver van eigen huis en land en van alles wat hen dierbaar was en aan het leven bond in het kille soldatengraf gelegd zijn dat nog veel meer gekwetst verminkt zijn voor gansch hun volgend leven dat heel een vreedzaam en welvarend volk van zijn haardsteden verdreven en uiteen gescheurd buiten de eigene landsgrenzen erbarming moeten inroepen en heling van onverdiend ontvangen wonden J dat ten slotte duizenden millioentiu aan wereldkapitaal verwoest z n geheelo steden Zijn in puin gestozè geheele streken vernield terneder Kggen En nog is dat alles niet genoeg blijkbaar nog is het vergoten bloed hoe het ook in stroomen vloeide niet voldoende geweest om het einde van al dat wereldleed te brengen En te midden van al deze ontzetting van al het lijdan dat over een de der menschheiiÉ gekomen is die zich thans met dw ndergang van het edelste dat zij heeft bedreigd ziet rijst in verbijstering en rouw de noodkreet op Hoelang nog moet dat alles duren hoelang nog worden gesteld en dat de weg van uitvoerbelasting naar invoerrechten slechts óén stap lang is En weinig hadden wij kunnen vermoeden zoo zegt het geschrift van thans dat die eerste stap zoo spoedig en nog wel door een vrijhandelsgezinde Regeering zou worden gedaan Nu zegt de Ministei wel in ziji e bij de Memorie van Toelichting overgelegde Nota dat in de wflze waarop de dekking van rente en aflossing van deze leening worde gezocht geen aanwijzing mag worden gezien omtrent de richting van zijn financieel beleid Doch daartegen valt op te merkep dat ieder wetsvoorstel niet naar de verborgen bedoelingen van den voorsteller doch eenvoudig naar zj jn eigen inhoud moet worden beoordeeld Richting aldus de Minister zal er in zijn financieel beleid eerst komen ats de oorlogstoestand waarvan ook dit ontwerp een gevolg is zal zijn voorbijgegaan Zoolang dit niet het geval is rekent hij het zich tot een plicht in de voorstellen dys in t landsbelang moeten worden gedaan kleurloos te zijn Hg wensoht dus naar het in dit ontwerp beliohaamde dekkingsvoorstel alleen in zoover te worden beoordeeld als het aanleiding geeft tot het stellen der vraag of hij in zijn streven naar kleurloosheid is Wie vermag dezen te bepalen Toen hij aanving deze krijg zijn ontzettend leed over de landen en de volken uit te storten toen kon men nog hopen ja verwachten dat het ergste na eenige weken hoogstens na een paar maanden achter den rug zou zijn Langer toch achtte men de wereldkracht niet in staat zulk een ontzettenden last te blijven torschen bovendien de moderne strategische volmaaktheid der strqdendn partijen wettigde het vermoeden dat in betrekkelijk korten tyd hetzij de groote overwinning bevochten dan wel de verpletterende nederlaag geleden zou zijn die een eind aan de worsteling zou moeten maken Nn beweert de minister wel dét het hier geen opcenten geldt tot dekking van een tekort op de ge wone jaarlijksche begrooting maar opcenten die voor 15 jaar vaaUiggen K Doch juist dit laatste is vooral wat de invoerrechten betreft allerminst een voordeel veeleer een groot nadeel Want daaruit blijkt dat men 15 jaar lang ruim l millioen móèr uit het tegenwoordig toch reeds zwak beschermend tarief zal halen Waarvoor niet alleen het keffingS percentage dat nu als regel 5 percent bedraagt zal worden verJwogd doch waardoor ook de fiscus gewend raakt aan het denkbeeld van hoogere rechten en dus veel minder geneigd zal zijn om door te gaan in de historische lijn van verlaging der invoerrechten De hoofdgedachte om op alle bestaande belastingen oen gelijk aantal opcenten te leggen vestigt den indruk alsof men met een laj het wat extra hoog tekort op den gewonen dienst te doen heeft In zooverre worden dus ook die 10 percent op de invoerrechten Bluitpest op de hegromng van Opcenten op Invoerrechten De Vereeniging Het Vrije Ruilverkeer secretariaat Luiksehe straat 16 Scheveningen heeft een vlugsohriftje onder bovenstaande titel het licht doen zien waarin de financieele plannen van Minister Treub worden besproken Na te hebben vermeld uit welke opbrengsten het Leeningfonds 1914 zal bestaan tot dekking van de voor rente en aflossing jaarlijks benoodigde ca 26 2 miUioen gulden wordt speciaal gewezen op de heffing van 10 opcenten op de invoerrechten waarvan een bate verwacht wordt van l j millioen galden In het vorig geschrift der vereeniging heeft zij er reeds tegen gewaarschuwd dat thans opnieuw de qaestie van de tolrechten aan de orde zal Hoe deerlijk is de uitkomst in strijd gebleken met deze toch zeer gerechtvaardigde verwachting In den Jongstei groeten West Europeeschen oorloge DU 44 jaar geleden was na bijna evehveel weken als au maanden de krijg reeds duurt het pleit zoo goed als beslecht en was het verder beloop van den zegevierenden veldtocht der Daitschers aan geen twijfel meer onderhevig Thans nu de krijgskunst zooveel beter is de oorlogstoe ereidselen zooveel volmaakter zyn en de technische wetenschappen gedurende een halve eeuw ten dienste der moderne krijgsvoei4ng aangewend zijn zoodat dat e les tot een veel hooger trap van onfcyikkeling ja van volmaking is gebracht nu wordt het definitief resultaat van al die krijgsperfectie veel later bereikt en is na maandenlange krijgsbedrijven nog evenmin als in het begin met eenige zekerheid te aeggen wie overwinnaar wie overwonnene zal zijn A1 die honderden millioeneu ja tientallen milliarden in in de laatste jaren aan de oorlogsbudgetten ten koste gelegd in de verschillende landen zij dienden alsmede om de vervolmaking van den modernen krijg ook wat den korten duur daarvan betrof te bereiken Hevig maar juist door zijn ontzettende hevigheid zou de moderne oorlog a spoedig het eigen einde brengen Hoe deerlijk ook in dit opzicht heeft men zich vergist Na 16 weken van dagelijksche hevige slagen nadat ai dien tijd het geschat gedreund en z n moordende uitwerking onder de rijen der tegenstanders niet gemist heeft heeft de uitkomst nog gee nszins een verpletterd Frankrijk of een teruggeslagen Duitadhland nooh een vernederd Engeland of een in zijn bestaan bedreigd Kusland gebracht Zelfs het bert uit de danszaal te roepen Op du oogenblik werd aan het eind van do gang een kleine deur geopend en lioord © hij zw are voetstappen naderen Hg Irok zieh verder in de kamer terug men zou er om gelachen hebbon als men gezien liad hoe hij zich verborg voor Jict vroolijke gezelschap Doch juist voor de deur van do kamer lilcef die persoon staan Schwerdtner kon hem niet herkepnen want hij keerde liem den rug toe Nu hief hij den arm op om ei n sigaar aan te stek n aan uen gaHvlani an de lichtkroon Het waa of een schok door Schwerdtuer s leden voer Was het mogeÜ Was het denkbaar Dat schaduwbeeld dio breede schouders dat hoofd dit alles had hij reeds vroeger In een zeer noodlottige ure gezien Groote God lat was dezelfde gestalte die toen in de spoorwï ooupó voor hem stond het wa althans een sprekende gelijkenis Kwam dat doordien de lichtstralen op dezelfde manier op hem vielen 01 ward zijn geest voor een oogenhHk helderziend zooals door onderzoekers vaji faet bovpnzinnelijke beweerd wordt Schwerdtner was plotseling vast overtuigd dat de perMoon die daar stood de tmhekende was wl is spoor de pöHtie te Vergeefs zocht Daar stond de moordeoaar van den bankier Otto von Dohd De man liot den arm zakken m deed een paar flinke trekken aan de Bigaea Nu berkoide Schwerdtner hem het wa Snoward Kn nu begreep hij den gehee len samenhang van de zaak en tevens waarom hij altijd van dien man afkeurig was gewekt Terwijl Snoward verder wilde gaan kwam oen andere hoor uit hot gezelschap bi hem en richtte een paar woorden tot hem Snoward antwoordde terwijl hij met den heer toetrad op don ingang er groote zaal Jt £ manier van gezellig praten die tooi gewijzigd door de sigaar dio hij in den mond mond hield dat was de stem van V m Dobel a reisgezel zooats die geklonken had onder de veriiiouiming met dien doek over de wangen Al had Schwerdtner nog getwijfeld ofde Amerikaan dezelfde persoon was alsdie misdadiger dan zou door het herkennen der stem zeker eM twijfel eijncpgelipv Sno rd en de andere heer waren reeds een ooB geleden de groote zaal binnengcd üi en nog stond Schwerdtner in zijn sdpullhoek niet in staat om aan zijn ontlifkking van d i moordpnaar een besluit vast te knoopen Wat zou hij doen Zwijgen Zich zelven wijsmaken dat h zich had vergist O neen hij wist dat het waar was V n nu was hij n vA m M r verbaasd dat hij n een oogenlilik tot de kennis van die waarheid was gekomen maar wd verwonderde het hem dat hij Snoward niet dadelijk had herkend toen hij hem hier in huis voor de oorste maal ontmoette Dat was op en avond toen hij de stran van den moorilenaar bad geboord in do rookkamer ter zi in studeerkamer waar hij met xöoveel Ijver en met zulk een goedwi uitslag had goarbeid Hier wilde hij zijn gedachten weer bezig houden met de geliefde wetenschap waaraan hg zijn geheele leven dacht te wijden Hij nam een eenvoudig U erboek uit do bibliothe van zijn leerling en zocht verstrooiing in bet herdenken van alles wat er zoo al wa voorgevallen in de waarneming van zijn ambt bij den knaap dien hij hartelijk lief had gekregen Robert had verlof gekregen om tot middernacht aasi iwt fe t deel te nemen Schwerdtner wiat dat hij nog zoo lang mogelijk wilde genieten van het bijzijn van zijn zuster die hij nu beklaagde Toen het klokje op de pohrijftafel twaalf uur slwïg legde hij h boek neer en stond op om zijn leerling te gaan opzoeken en hwn te vermwien om naar bed te gaan met bet oog op de r die zij b morgens in de vroegte zouden Ondernemen Dit zou dus zijn laatste pUohtsvcrvulHng in dit huis zijn In de gang die naar de feestzaal voerde kon hij het gedraisch van het vroolijke gezelschap reeds hooren Op de maat dw muziek bewegen zich honderden voetrai Mwi danste juiet den ooHllon die door mijnhö Eümmrf op zl bekende ver4ien8telijke wQze geleid werd t chw erdtner trad uit de voorzaal In de aangrenzende kleine kamer die na diende om er kleedingstnkken te bergen Het licht was hier getemperd zoodat meo hcra niet zien kon Hier wilde hij het einde van don cotillon afwachtm n Ro