Goudsche Courant, zaterdag 28 november 1914

De Turken hebben groote verliszj geleden Hun geestkracht werd deor enger en koude ondermgnd Hoo derden Turken zyn doodgevroren Hu terugtocht geschiedde onder den ig vloed van deze demoraliseerende om standigheden in groote wanorde Oplichters geknipt Men seint ons nit den Haag Deerde gverige nasporingen der Hia sche Rechtbank ia het Donderdag gelo de hand te leggen op de 2 bekende oilichters H m T uit Utrecht dleinsew korten tijd in Noord en Zuid Holland Noord Brabant Zeeland en Gelderland verschillende boeren hebben opgehcht zondat het aantal wat de dupe werd Zy gaven voor voor rekening van Rgk te koopen en lieten een gedeelte van den koop afleveren zonder Ie betalen i volgde bij aflevering van de rest vanden koop De runderen werden aan bekende slagers in den Haag verkocht InluSBcheo leefden zij van de opbrengst op grooten voet met twee jongedames waarvan een minderjarig was Na w lijks was iiekend dat zij gisteren hun intrek in den Haa hadden genomen of de politie deed een inval In de door hun betrokken gemeubileerde kamers en rekende da heeren in Nader wordt ons gemeld De geeu restoerde vee oplichters zullen waarschijnlgk ook nog vervolgd worden wegens schaking 8t Nicolaasfeest 1914 mag niet zonder errassing voorbij gaan en noodig II daarom uil mijn speoiaai dAarwoor ingericlite jySt NicolaaS Etalage Ie komen bexioiiten Een oadeautfe in Parfum Eau de Cologne Zeepof Toilefbenoodigdheden is een zeer weiliom cadeau Coilffeul Kleiweg 77 MÉÉilÉMiaiiliMlfaaiii Ha jL Mtmlmim IMMOAAiuiEii ill êÊÊÊm De ondergeteekenden H J NEDERHORST en P BOKHOVEN WzN t © Gonda geven kennis dat aij in hunne hoedanigheid van directeuren der Naanlooze Iwoolscliap M aaoieiniiiji m veiieii fooriieeD I J yerliorst gevestigd te Gonda procuratie verleenden aan den Heer OERRIT ADRIANUS DE JONG bouwkundige te Gouda bij acte den 26 November 1914 voor notaris R W H PITLO aldaar verleden De Directeuren van genoemde N V H J NEDERHORST P BOKHOVEN WzN GoBDi 28 November 1914 i r m berichten dat hunne St licolaas üitstalling gereed is jen bevelen zich aan voor de levenng van goedgfevulde Boterletters Spritslelters Borstplaat Chocolaad g e vulde Doozen enz Een bus ONZER 8IROOP WAFEL8 behoort tot de steeds WELKOME 8t NIC0LAAS GESCH ENKEN en is uitstekend g eschikt voor verzending CA Bi NEDEHLIIIIDSCilE BOUD M 111 Gouda en OnsMen Iiarktj8 I8 Boezelaars Rokken Warmej Hand TB HOUDSlH DOGE Messor Dr i W IttlMP Ie Ml or VRUDAO II DEC avonds 7V uur in de Sociëteit E R WIE Toegangsprijs 25 tetai vocfr Leden v d Bond leerlingen Gymnasium en H B S en Militaire i Niet leden 50 ets aa de zaal 75 ets Kaarten verkrijgbaar Turfmarkt 24 schoenen voor Damesi prijzen Heeren Kinderen in groote verKheidcnlieid RUIME KEUZE J i llu e l UasiiiseMeii i in idle prQzen voor sroot en klein Lage II ZONDAOS OESLOinl LANGE TIENDEWEG Sfr Teleph 313 heeft in voorraad Blauwe Dpuiven loll eD iinerili falelappeleo en Pereii BANANEN Sinaasappelen Citroenen MANDARIJNEN KASTANJES NOTEN enz Voor 8t I icolaas COIESTJBIES Aanbevelend L VAI i DER BEEK Telefoon No 238 LANGE TIENDEWEG 45 EERSTE AANKONDIGING By vonnis der ArrondissementsRecbtbank te Rotterdam den 28 September 1914 op tegenspraak gewezen in de zaak tusschen MAATJE KIK wonende te Rotterdam en haar echtgenoot JAN MURRE mede wonende te Rotterdam is ten Verzoeke van eerstgenoemde uitgesproken de scheiding van tafel en bed tusschen pa tijen De Procureur van de eischeresMr W J L VAN ES Kosteloos Gouds EEN WELKOM St NICOLAASaESCHENS voor HJ EREN is een kistje prima Handwerksigaren van de FIRMA D VAN VBEUmNGEH WQdstraat 20 GOUDA Voorradig een prachtige collectie fijne Sigaren en geïmporteerde Havana s diverse soorten Sigaretten w o o k nog de bekende soorten Livadia Alexandre Peterhof en Kremlin van Chapchal Erères J C Sibbes Gouda I Hoogstraat 7 £ Een zeer nuttig St Nicolaaageschenk is zeker el iet als hier volgt Hulahoudschorten met en zonder mouwen j i Bienitbodenachorten p Fantaateachortjea M Kbidenchortjes TS ► i i m Tafelkleeden i R Antimacaaaea Tafelloopers OntbHtatellen per doosje Dè OiHikkerij AsBrinkinan Zoon Mai kt 31 art spoedig m tot ner male rrijzM alle dpukwerken voop dm iiandel aar r rtl 0 en per stdc en nog veel meer andere artikelen Zichtzending wordt g aame toeg ezonden PietB door de werklieden en de hee S D Boon door ons de pltatever vangende leden de heer J H de WUd door de werklieden en de heer J de Braijne door ons Op grond van de bepalingen van bovengenoemd artikel hebben wij de eer U voor te itellen over te gaan tot de benoeming van een derde lid en dieni plaatsvervanger Rol flanel ontvreemd Donderdagavond ii uit een winkelportiek hier ter itede een rol rood flanel ontvreemd By ondenoek bleek dat een jnf ronw zich met dat flanel oit de voeten had gemaakt Zf werd door de politie te Utrecht aangehouden en naar hier gebracht Na verhoor en opgemaakt procesverbaal is de dievegge naar Rotterdam getransporteerd en aldaar in het hnu van Bewaring opgesloten Comité tot Stenn aan noodiydenden door de Mobilisatie Het Comité tot Steun afd Werkloozen deelt mede dat op 28 Nov steun werd verleend aan 72 geainnen Voorta zgn ingekomen de volgende giften TU FarticnliereB 1011 60 Ver Ziekenzorg 96 19 prol Kenikamp over de VoorgeHohlodoQte van éea Oorlog Mo meldt ous De bekende hiatortouB ProfeBsor Dr O W Komkunp Ie Utrecht heelt Is verüchlllODde plaateen In ons tand onder groote belangetelting een lezing gehouden over de Voorgeeohiedenls van den Oorlog liet kwBii bet Bestuur van den Nod Uünd voor Vrouwoniclesreoht Afdeeting Gouda woaechelijk voor onze stadgenooten In de gelegenheid te stelten Dr Kernkamps beschouwingen te hoorea 11 Dec a a zal nu voor alle belangstellenden een lezing worden gehouden in de sociëteit de Rdunle Uel baUg saldo de toegangsprijs Is op M cent gesteld met reductie voor leden van den Bond mllltairon en soholleren al aan liut ötouncomitA worden algedragcn Hel Uihoelt dus geen betoog d t een ruime opkomst In allo opzichten zeer geiv mHCiit Is Sc Abonnement Vooratctllng SJ Donderdag 3 ix a s aal we Schouwburg de derde al voorstelling plaats hebben Tlians treedt op hel gezelschap Do llaghMpelcrs Mrectio Kduatd Verkade 4 n zal worden opgevoerd Het Groote Avontuur oen fantasie in 4 bedrijven uil het Ivngetsch van Arnold Bennett De regie Is In handen van Ed V r kade Van Verkade s gozelsahap zijn wij tol luHlen gewoon iets superieurs te krijgen wli nngen zulks ook ditmaal verwachten waar de hooldrollon In handen zijn van Kd Verkade en Enny Vrede Te Rotterdam slaagde gisteren voor hel examtm Vrije en Ordo oofenlngen Msj G Sno 4enl Os alhier R K NonnaallesMD Naar de N Zuld Hotlaader uit goede bron verneemt aal Ooute In het aanstaande voorjaar In hot bezll komen vaneen 11 K Normaalsohool ter opleiding van l K ündorwtiiBrB en Ondorwijzoressiln Commissie van Beroep BIJ de gisteren gehouden stemming vooroen lid van de ConimlsBle van Beroep voorde R K Scholen in do Dekenalen Allenen Gouda la herkozen de heer M J Oostorllnü alhier N Z H Spoorwegongeval Donderdagavond i een hier het station binnenkomende trein op een op de rails staande ledigen personenwagen geloopen Omtrent dit ongeval verneemt het Dagbl V Gouda het volgende Om half zeven reed een extra trein met een opera gezelschap uit Amsterdam komende uit de richting Utrecht hèt station te Gouda met verminderde vaart binnen daar deze trein hier stoppen moeat Op hetzelfde spoor stond toen evenwel nog een derde klasse personenrfltuig dat van trein 48 was afgehaakt en niet tijdig was weggehaald De seinhuiswaohter die hiervan geen kennis gekregen had en dus meende dat het spoor vrjj wa liet den extra trein daarom gewoon binnenloopen t Gevolg was dat een botsing plaats had waarbij de ledige personenwagen uit de rails geworpen en beschadigd werd de meeste ruiten waren broken terwgl de buffers waren ontwricht Ook de locomotief van den extra trein werd licht beschadigd Persoonlijke ongelukken hadden mit plaat en het verkeer onderging door dit ongeval geen vertraging De Hoytemo kalender Een sieraad in hnia dat is inderdaad de Hoytema kalender die door de firma Ferwerda en Tieman de bekende wqnhandel te Amsterdam als een artistieke reclame voor het ge heele jaar ten geschenke wordt igegeven aan de afnemers van haar wnnen Elk blad door den kunstenaar Hoytema naar het natuurleven der vogels geteekend voortreffelijk in kleuren gereproduceerd beeft iets bijzonders iets moois en het is een genot blad voor blad te beschouwen in het teeken van de maand welke het aangeeft Thans heeft Hoytema tot onderwerpen gekozen de groene papagaai de toekan kippen in den regec een broedende ooievaar een schreeuwende pauw kuikeDS scholeksters een zwaan een zwemmende pingain eneenmantelgier De styleering der bladen in verband met de teekeningen is zonder uitzoadering even gelnkkig gekozen en al moge het eene blad meer dan het andere onze byzondere waardeering hebben voor het mooie dat het biedt het mag vrywel zonder uitzondering worden gezegd dat Hoytema s kalender telken lare opnieuw uitmunt door een artisticiteit die by geen andere kalender gevonden wordt De ondernemende firma zy succes gewenscht met haar mooie reclame HaasIreolitB Verkort verslag Vergadering van den Oemeenteraad van Haastrecht op 26 Nov 1914 des avonds lu ly uur Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig alle leden Do notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd Mecledeeting wordt gedaan van de gedane Kasopname Op 22 Oct j l was In Kas 12002 17 Door Gedeputeerde Stalen IB de Gemeenlerekeoing goedgekeurd alsmede de hefliog op de paseagleragelden van de de mctorbool Van de geldleening wordt uitgeloot No 22 ten name van M ü C M Drost alhier Besloten wordt aan den Gemeente ontvanger een salaris te geven van f 10 por jaar voor het innen der pensioenbljIragen van gemeenteambtenaren Mede wordt besloten in de motorboot de beide ajuitett door een kachel Ie ver 4lm H I Tot lid van lief Burgerlijk Armbestuur wordt herbenoemd de heer J Koeman lol lid van hei RoosendaalBoh Armbehluur wordt benoemd de beer C Bos en lot leden van de Commissie lol wering van Schoolverzuim worden herbenoemd de heejen TJ Ypma N Mulder en N P Hoogentioom Ingekomen ia de rekening van de Knegtshosee Tot nazien dezer rekening worden benoemd de heeren P C Harlog en K Boere Tot hooldman wordt benoemd de heer J v Qeelen Na eenlge af en overschrijvingen deelt de voorzitter mede dat de motorboot van 1 Aug tot heden beeft opgebracht I 598 50 Hierna wordt de openbare vergadering gesloten en gaat de raad over In geheime zitting tot behandeling van eenlge reclames op de Hooldelijke Omslag Donderdag 3 Deo houdt de aldeeling Haastrecht en Omstreken in de zaal van Me Blanken een algemeene vergadering Aan de orde komt o a de verkiezing van twee beatuursteden De aftredende zijn de heeren A J de GoelJ en P van der Undo Na afloop der Ver vergadering is er verloting Waddinxween Gisteren had ten Raadhnize alhier plaats de verkiezing van drie leden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier Tien kiezers gingen ter stembus op De uitslag is als volgt J Berghuis aftr 10 O Jongenburger aftr 10 A van Wessem aftr l 7 stemmen H v d Berg Dzn 1 A Kleiweg 1 G J Sprnyt 1 stem De drie aftredende leden werden dethalve herkozen Qemengde Beriditea Misdaad Donderdagmorgen werd teSommelsdgk dood te haren huize gevonden de 70 jarige T L weduwe van M V d D Daar er redenen waren om tetwyfelen of genoemde wel eene natnnrlyke dood was gestorven vooral met het oog op het feit dat zy door de by haar inwonende zoon wanneer deze dronken was dikwyis werd mishandeld werd door den hulp officier van Justitie een onderzoek naar den dood ingesteld Het lyk werd Vrydag naar Rotterdam gezonden om atdaar geleohteiyk onderzocht te worden J Vreemd geld in Limburg Door de leden van de Winkel en Middenitandsvereeniging te Weert is met algemeene stemmen besloten in den vervolge uitsluitend Kederlaudsch geld te ontvangen de grosch en bet Belgisch Krèpke werden resp bepaald op 5 en 4 cent De marken en francs zullen geaccepteerd worden tegen den koers van den dag De bakkers te Beek hebben besloten het brood m prgs tk zullen verhoogen indien met Duitach geld wordt betaald Zoo ziet men dat het volk probeert om zoo min mogelijk ten gevolge van den vreemde mant vloed schade te lyden Van Roermond begon de victorie De daar door de middenstanders genomen maatregelen werken uitstekend Op het platteland is men niet byster ingenomen met de lage noteering der marken De toevloed van de grosschen houdt gestadig aan Op de dorpen doet hg oog veelal 6 eent in de stad 5 oeiït Wellicht dat in de eerstvolgende zitting van de Prov Staten van Limburg de vreemde munt qnaestie nader btj hare oplossing wordt gebracht Tijd SFOÏST Voetbal Noodoompelilie N V B Programma voor Zondag 29 Nov Ie Klas iick V O C H F C Hercules DF O H B S U V V Haarlem H V V Sparta Aid O Olympia B M T U N I A V O Uoudsche Vootbftilwad Zevenhuizen de Struis 2 BoskoopT O P 8 Alphen Boskoop Woerden Zwammerdam Gouda 1 Belg Vluchlehngen XI Het Haagache B M T komt morgen bij Jlympia te gast Dat kan een spannende wedstrijd worden In den Haag verloor Olympia met 4 O echter speelde toen onze stodgenoolen mei 6 invallers WIJ vernemen dal Olympia morgen nl l dezelfde ploeg uitkomt die van Gouda won WIJ gelo v en wel aan een kleine ove Tflrln iog veer de blauw wltlen l Opgave van Personen die zich gedurende de week van 20 Nov tot 27 Nov in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben QErEaTIGDMlf M Akerboom uit Boskoop in Wilheltninastraat 31 A de Jong uit Weltevreden N O L in Varkenmarkt 7 C Kapteyn uit Hardinxveld in v Persgnstraat 1 G Kuiper uit Amsterdam in Lange Willemsteeg 13 O M Proost uit Apeldoorn inKrugerlaan 130 J Isdinga uit Rotterdam in Bodekade 91 £ i Akerboom uit Boskoop in Krugeriaan 130 M W C Mathuisen uit Rotterdam in Jonwe 101 A de Kater uit Rotterdam in Goü e 101 Th W v n der Hegden uit Amsterdam in Krugeriaan 10 H Heek uit Gouderak in Bleekerskade 5 F van Katwgk uit Nymegen in IJssellaan 33 J en W B Koster uit Nuff Duitschl in Kanaaldgk 1 O Radder uit Waddinxveen in Graaf Florisweg 2f J de Boer uit Leeuwarden in Markt 34 J H Verkade uit Alphen in Raam 207 en O van Vliet uit den Haag in Raam 213 YERtBOKKMlTMN C Hondyk uit Broekweg 1 naar Nieuwerkerk a d IJsel C van der Wol uit Groeneweg 11 naar Rotterdam Peyerstraat 76 L M de Jong uit Boelekade 18 naar den Haag N Schoonderwoerd uit Derde Kade 60 naar Haastrecht P Wagemans uit Broekweg 2 naar Moordrecht en M Ham uit Oosthaven 71 naar Dordrecht Spuiweg 81 Qn eentemke Arbeidsbeus Aanvragen van werknemers Volwassenen 1 reiziger 17 timmerlieden 1 kuiper 2 machinale houtbewerkers 6 metselaars 11 opperliedeu 6 schilders 1 pupmaker 1 behanger 1 menbelstofteerder 1 matras en beddenmaker 1 stoelenm 8 meubelm 1 politoerder 1 scheepmaker 1 touwslager 1 goudsmid 1 blikslager 1 boekdrukker 4 letteraettera 3 kleermakers 1 bleeker 2 bakkers 1 kellner 1 werkmeid 3 schippers 1 bloemist 2 tuinlieden 7 grondwerkers 1 pakhuiskneoht 1 Toopkneoht 16 werklieden zonder vakkennis 1 beier 1 stoelenmatter 1 beitaer 1 lakker 1 fletsscfaoonmaker i molenaar 3 boerenarbeiders 1 steigermaker Halfwas of aankomende 4 timmerlieden 1 schilder 1 meubelstoff eerder 2 stokers 1 smidsjongen 1 loodgieter 1 kleermaker 1 bakker 1 suikerwerker 1 dagmeid 5 werklieden zonder vakkennis Aanvragen van werkgevers Volwassenen 1 opzichter 1 kleermaker 1 beiteer 2 strgksters Halfwas of aankomende 3 werklieden zonder vakkennis PREDIKBEURTKN GOUDA Zondag 29 November REMONSTRANTSCHE KERK lO j u V m Ds H VAN ASSENDELFT Collecte voor het Orgelfonds St janskerk 10 u V m Ds J G DEDB 6 n n m Ds J BIJL In de beide diensten collecte voor het Suppletiefonds KERK PEPERSTRAAT 2 n n m Theol Cand KALKMAN LUTHERSCHE KERK 10 u V m Ds MENSE uit Utrecht Telegrafiscli Weerberidit van het Koninklijk Meteriologisc Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 771 6 te Mnncheu laagste stand 756 5 to Skagen Verwachting tot den volgenden dag Meest matige tot krachtige suideIrjke tot westelijke wind betrokken tot zwaar bewolkt met t delijke opklaring wellicht eenige regen zelfde temperatuur HAASTRECHT NED HERV KERK 10 n V m Ds E v d BROEK BrRGERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 25 Wov Truoo ouden C van Vliet en Kroihhont OVERLEDEN 26 Nov J Ovstegnder 22 j D Houtman 5 m 27 P van Egok 2 j GEREF KERK 91 2 u V m Ds HALSEMA O a u n m Ds HALSEMA MOORDRECHT Ned Herv Gemeente 10 u ï ro Ds VAN DOORN Slupwijk Sr JANSKERK Woensdag 2 December 12 u m Huwelgksinzegening door Ds J BIJL KERK PEPERSTRAAT Woensdag 2 Dec 8Vt u u m Bgbellezing door Ds J W BERKELBACHv D SPRENKEL Laatste Bericliteii Adverlentiën Aan het Westelijk Front PARIJS 27 Nov Bet communiqué van gisteravond 11 uur luidt EERSTE AANKONDIGING Bg vonnis der Arrondissemeots Rechtbank te Rotterdam den 21 September 1914 by verstek gewezen m de zaak tusschen JACOBA JOHANNA VAN RIJ wonende te Rotterdam en haar echtgenoot HENDRIK LEMS mede wonende te Rotterdam is het tusschen partyeu bestaande huwelijk verklaard door echtscheiding ontbon den met al de gevolgen bg do wot bepaald De procureur van de verzoeksterMr W J L VAN ES Kosteloos Gouda De dag is rustig geweest Er is niets voorgev en Aan het OostelQk Front Do strijd in Polen LONDEN R 29 Nov De Morning Post legt nadruk op het bericht van de jongste RusslBChe overwinning en zegt dat als de juiste toedracht verteld kan worden de wereld verbaasd zal ataac daar de Ruseen aSn de beste troepen van den Vijand een nederlaag toegebracht hebben zooals sinds Napoleon niet meer is voorgekomen Het publiek ia onthutst door het officieele zwijgen doch blijft vertrouwen De eenlge vraag is of nog eenig deel van de Duilsche strijdkrachten ontkomen kan Hol gros van hel Duilsche leger echter ia onherroepelijk verloren zelfs in het gunatigste geval L0NDEN 28 Nov r D Uit Petrograd wordt aan de Daily Oronicle geseind dat er niet aan te twgfelen valt of de Duitschers hebben bg Lodz een groote Nederlaag geleden Evenwel biyft de omvang van hun tegenslag nog duister De vervolging der geslagen Turken is by Erzerum beëindigd De Russen nemen thans nieuwe stellingen in om een nieuwen opmarsch voor te bereiden Vraagt VERHOEFE s zwaar gevulde Boterletters Spritslettei s Chocoladeletters Fijne Borstplaat Hoogstraat f S TEL 129 Xj5J xiLza ad S u öJii 3x3s oels jes xao erls 1s £ V 15 vervaardigt nit prima grondstoffen gegarandeerd zuiver gemak keiijk en zuinig bg het voederen een lekkernij voor het Vee Vraagt uw leverancier van Veevoeder waar niet verkrygbaar levering rechtstreeks door den Fabrikant M VERHEUL ROTTERDAM OM I SNEEUWWITJE Kleié Duimpje Roodkapje Asschepoester Riket met de Kuif Blauw grd De Schoone Slaapster De Qtlursde Kat De Prinses met het ggebvel De Tooverfee goveagenoemde komen alle voorin De Nieuwe Uitgaaf van tótif l ifl IE mm m Moeder de Gans i X in groot formaat met talrijke illus tratiën ingenaaid voor slechts 0 70 in prachtvollen Band voor slechts MO Uitgave van D BOLLE te Rotterdam en alom te bekomen Franco n ontvangst postwissel waarop vermeld Moeder de Oans Adverteert in dit Blad 1 CHR KEET Voor de SI Nicolaas E racli tsorteering TflEEWARMERS FANTASIEKUSSENS VACHTEN enz == ISe u zen soxteerlarLgr ii t Wollen en Gestikte Dekens Door onze groote voorraad zijn w j in staat lle dekens o tegen de lage prgzen van vóór de mobilisatie te verkoopen iilpé M ièaïftl II É Groenmarkt 36 Den Haag OEOARANDEEia E KWALITEITEN M DE LEEUW Parapluies iinKriHiiiiMiUliiiil Iiltii Imi Hoogstraat 304 Rotterdam Zie Ktalage I p Zie Etalage Met deze doel ik UI D mede dat mfloe St nicolaas ETALAGE 6 B R E E D is ruim voorzien van alle soorten CHOCO LADE MARSEPAIN SURPRISES enz enz Ditmaal vestig ik speciaal Uwe aandacht op mijne groote sorteering LUXE DOOZEN welke dit jaar zeor do aandacht zal trekken Verder hond ik mij bg UEd aanbevolen voor de levenng van steeds goed gevulde ioterlettors St Niqolaas en Suikerwerkea Mij tot een bezoek van UEd aanbevelend Hoogachtend j ÜEd Dw Dienaar J C BIJL Markt 5 Gouda TEtBPHOON 18 B W VAN DE PAVOORBT Taiiijl en illièubeimagazijnen Lange Tie nde yeg ICiy lg fHMID VOORHANDEN EEN RUIME KEUZE VACHTEN VELLEN mm TOÜHfDEIlEIIS VOEmum tomillllilTEI m in Groote Sorteering FANTASIË AETIEELEU uHsleliend geschiltt oor snüT mcoilAs cadeaïïx