Goudsche Courant, donderdag 3 december 1914

Uit Leaven chrijft men on via Tnrnboat Da itemining onder de Leavenaehe bargen biyft bavredigend Ifongar wordt bier nog weinig geleden Wel worden vele van gemeentewep ooderhooden Daar i hier ook weinig te verdienen Aan baliklaivera ia geen gebrek Bij troijei lenterpn aij fangi de itraat en zien er niet tegen op in de afgelegen banrten en dorpjea van de gelegenheid te profiteeren om han eigen landgenooten te bent len Oelukkig il het toeeicbt vencheipt mede onder medewerking van len commandant dezer plaata Op de dorpen wordt de toeatand niet beter en daarom alleen wordt hy leobter Het gebrek aan levenimiddelen neemt dugelijkR i m Bijzonder in de volkrijke on induatnodarpen Daar eiin reeds maatregelen getroffen vencbillende penenen bekommerd over bet gevaar van een dreigenden bongerinood beblwn met goedvinden en den iteun van de overhmlen getracht do noo lige hoeveelheid graan te verzamelen om een atuk brood te ver chaffen aan ban die er anden geen zanden hebben Zij hebben de noodige voorzorgen genomen op lat het aangekochte graan uiuluitend gebruikt worde tot het onderbond banner medebargen Maar er zijn veel landbouwers geweest die uit berekening om later aan hoogeren prys bun graan te verkoopen han voorraden verborgen hielden niet zelden in den grund groeven voor zoover er overvloed was n do voorraad niet noodig was voor het onderhoad hunner familie Uit zelfzttcht en begeerlykheid hebben zy getracht de overheden te misleiden ziob niet bekommerend of hun medebargerS verhongerden liaar gelukkig heeft de meerderheid dezer boeren een harde les genoten toon de overheid by hen zoo goed als alles in besUg nam en wel tegen lagen priji ooh is de nood in onze omgeving groot De Duttiohe militaire manht gaat steeds voort mot hier en daar eetbare vootraden op te eisohen Hat Sa Kanaal en d Oorlog Engeland heeft den DuiWhen handel lam gelegd doch ü schynt door toedoen van Duitsühland het te zullen gaan om de vaart door het 8tfezka naal op bet Verre Oosten van een goed deel der wereld van Engeland In de eante plaats Die vaart wordt bedreigd door de aanrukkende Tarkeu on niet iet het er naar nit dat Engeland voor de vrüe vaart door h Suoz Kanaal borg taf kunnen blHven Zyn toch de berichten juist dan sobynen de Britten door deze bedreiging verrast en verre in de mindetbeio in het schiereiland van den Rinai dat einde 1911 door het KngelschEgyptisch leger werd bezat Op versterkingen van de andere Westzijde van het kanaal d i ait Egypte elf valt bljjkbaar niet te lakenan Is hot verder jnist dat de Turken reeds tol El Kantara zyn gekomen dan hebben ag reeils het kanaal liereikt wat echter nog nader dient bewstigd Doel der Turken al viel Un over het kanaal Egypte binnen te dringen om daar den firitaohen invloed ter neder te slaan doch ook om aan de vaart door het kanaal een eind te maken Dat daarmede de neutrale Btaten tevens getroffen worden met Nederland als voornaamste os er die Staten dat in 1911 aH4 vaarten had met 971 3 i5 tonnenmaat zal geen bezwaar in de sobaal leggen nu het gaat om dé scheepvaart van Engeland door Telegrafisch Weerberiebt van het Koninklgk Meteriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometersUnd 769 9 ts Munchen laagste sUnd 755 0 te Haparaniia Verwachting tot den volgenden dag Meest krachtige tgdelgk wellicht stormachtige zaidwcsteiyko tot zuideiyko wind zwaarliewolkt met tijdeIgke opklaring wellicht eenige regen ochtend iets koeler BCRUERLIJKR STAND UOUDA IKIXmEN Nov Hubertas Jacehus oud r J f U Zngdveld en J J SIrav r Vdriaan ouder W de Oruljl 00 V A Temp lnian I llee Dlna Johanna Maria ouders H den f l il en e nel Aalkoola Hendrika ouders J 1 Heerieh en J Vooys OHU WD 2 Dm J KykhoH m B V vsn Tok W O de C rsaI en i J Lafetier OVIBI KUN S l Rssalina A J üteenlsnd 7 j Aclverteiitiën IIIOSCOOP SAIM M aanleg van een veldspoorweg naarde oase El Machl Ten opzichte van deze Turksche actie valt nog een factor te bespreken n l de te verwachten houding van de stammen in Hetlsjaz en het binnenland van Arabii De Kalief Mnltan heeft den heiligen oorlog uitgeroepen en alle fuzelmannen aan hun plicht herinnerd doch kan hier wel van een heiligen oorlog gesproken worden aangezien Turkije als bondgenoot van de eene Christenmogecdheid de andere bestrijdt In de Mohammedaansche wereld heeft biykbaar die oproep weinig aitgawerkt en voor Engeland zou het van groot belang zyn wanneer bet Wicht juist is volgens hol welk de groot sjeich van de Henoossi dor Egyptische regeering zon hebben kennis gegeven dat hy niets met dezen oorlog te maken heeft en dat hy de vriend chanpelyko betrekkingen met Egypte wil behouden Uit dit oogpunt beschouwd valt hot te betwyfelen of de Arabische stammen uit Hedsjaz en het binnenland van Arable zich zullen opmaken om de Turksche troepen naar het kanaal en Egypte te steunen Vooral in ZnidArabiü is de invloed van Engeland niet gering het zou daarom nog wel eens anders kunnen loopen We herinneren er aan boe in 1908 de emir grootsjerief van Arabië alle Bedoeïnenstammen tot den heiligen oorlog tegen de Turksche overweldigers Jong Turkyo opriep en een groot deel van Hedsjaz in vollen opstand kwam Die emir was een groot vriend van Engeland Hoe dan ook lang niet denkbeeldig is bet gevaar dat do bevaarbaarheid van het Suezkanaal be lreigt en daarmede de scheepvaart op Indiö Het sou een meeslerlyke zet van Duitschland zyn wanneer het Engeland noodzaakte den langen zeeweg om de Kaap naar Inditi te nemen moeaterlijk vooral omdat de Britache handel aldan aan grootor gevaar zou zyn blootgesteld Hier geen binnenzeeën die zgn af te sluiten als de Middellandsche Zee Alles open zee van diep water komt men regelrecht op de open reeden van de Azoren Madeira Kanarische eilanden de Ka erdische eilanden St Helena onS n de Kaap zelve om kolen in mffiVn Door mynen valt hier niets ni esohermen en zyn de Schepen gedurende het kolenladen dus steeds blootgesteld aan aanslagen onder water wanneer het Dnitachland gegeven is onderzeeën te scheppen voor de volle zee Zulke onderzeeërs behoeven het is duideiyk een aanm keiyk grootere vaartsnelheid dan M BUITENGEWOOni PROeRAM met k GROOTB ATTKACTIB Jachtavonturen in Afrika Bijzonder interekHante opnamen De reis op de Nijl Door de wildernissen Gevaarvolle ontnitM tinfren Beelden van woestenatuur Het jfadcslaan van ile verschillendedieren enz enz Duur l mu LeefHjkl Spannend I OORLOGSi IËUWï en andere Plutgbeaprcken aubcvoleii Voor de kinderen MATDTEE ZATERDAG en ZONDAG 2 4 uur GEWONE PRIJZENI Bezoek van 8T NICOLAAS die de kinderen een verrassing brengt verkrijjrlmar i i5 et l ij iinder fraai uitf evoerd het kanaal m 9 vaarten m 11 715 749 Mrover de kleine onderzee vaartonnenmaat in 1911 te fnuiken Voo tuigen beschikken v tuigen boschikken welke tot nu in notie kwamen Oeiukt het Duitsohland de beschikking over die volle ee onderzeeërs te verkrygen en wordt aan de andere ande EngeUnd tydelyk genoodzaakt zyn handelsweg naar Indii te verleggen om de Kaap dan is het uit met Engel nd s vrye vaart op alle zeeën De handelsverbindingen boveital met Xndié loopen dan groot gevaar Wegaan hier uit van bot denkbeeld dat een geregelde vaart op ndie door het l anamakanaal dan ook lang nietzonder gevaar thans nog te vül bozwarell oplevert De edendaagsohe oorlog wordt steeds geoomplioeerder en steeds gtoo ter worden de beswaren welke ons neutrale Nederland daarvan ondervindt Vad Van de Duitaohe ba aeUvfoot heeft een betrekkelyk klfciby aam schepen een vaart van 20 el mylen De normale vaart voor gienschepon ia IG myl voor vrachtschepen 12 myi WITTE BIOS COPE VRIJDAG 4 DtXIËMBER en volgende dagen BWITENOEWONE VOORSTELLINGEN t galand en yne koloniOn is de vrfjevaart door het Huea kanaal van het grootste belang Het kan den Tarken weinig moeite kosten het kanaal over een afstand onbruikbaar te maken De bodembreedte ia sleohu 40 M de diepte van het vaarwater niet meer dan 10 U met krachtig werkende electnsuhe mynei ingegraven in den oostelyken oever lykt over de bevaarbaarheid van het kan l het vonnis uitgesproken En geen Britsoh oorlogasohip ook niet do gepantserde vaartuigen van don Nyl zullen zich in het kanaal wagen om die bedreiging te keer te gaan Al bet benoodi e daarvoor moet echter vermoedelyk por kanaal van dan Hedsjaz spoorweg naar bet kanaal worden vervoord wel geen reuzenalstand doch die voert door een waterarpie woestynsceek Na echter de rken er geen beiwaar in zien een 70 000 man met al het benoodigde dwan door het schiereiland van den ÉBaï te zenden schijnt die opvoer iSbgelyk Gesproken wordt van den DeXinderen van Kapitein Grant Romantische avonturen in 7 acten Naar den beroemden roman van JULES VERNE Aanvang der Voorstbllingon Dagolgks 7 en 9 lior ï ondag 3 5 7 en 6 nni Oeen doorloopcnde Voorstellingen De prgzen der plaatsen voor deze extra Voorstellingen zgn Ixige 60 et Ie tang 40 Ct 2e rang 25 et 3e rang W et Couponboekjea zyn geldig met bgbetaling van 10 ct per persoon Zondag alle rangen S ct meer ZATERDAG 5 on ufjENKDAO 9 DW s middags 2 uur KINDER en FAMILIE VOORSTELLINO De Kinderen van Kapitein Orant Kinderen 25 15 10 ct Volwassenen gewone prgzen Ieder k nd ontvangt bovendien nog een St NiCOLAAS CADEAU IngezoDiien Mede ieeÜBgen Een zeer welkom St Kicolaas Geschenk zal zekap ooi velen een Dames of Kinderkleedingstnk zijn afkomatia uH de raim geeoHeenle llagazijnen e 47 Rotterdam Voor St Nicoiaasfssclianksn gekochte foederee kaaaea 4adall k aa t Nkolaas wonisa fsnilM De Dnitscbe Kyksdsg Aan de Bondsraad tafel had de Rykskanselier in zyn generaalsuniform plaats genomen Alle staatssecroUrissi n en Pruisische Ministers zyn tegenwoordig Het Huis IS dicht bezet vele afgevaardigden zyn in uniform gekleed waarby sommigen met het IJzeren Kruis zyn verschenen De voorzitter legt in zyn toespraak er den nadruk op dat de eensgezindheid van het Dnitsche volk alle hinderpalen zal overwinnen in het bewustzyn van de overwinning en gedragen door zgn sterke militaire macht en door de economische kracht van Dniuchland Ijevendige instemming Vervolgens spreekt de voorzitter over het groote aantal vrgwilligefs en de te volde getrokken afgevaardigden waarby hy de gevallenen herdenkt Daarna noemt hy de blgmoedige offervaardigheid van het geheele volk By onze vyanden aldus spr heeft zich ook Japan gevoegd uit begeerte naar het baitmaken van hetgeen als bewys mag gelden van de Duitsche cultuur in net Verre Oosten Daarentegen is Torkgo een bondgenoot voor ons geworden daar alle Mohammedaansche volken het Engelsche juk willen afschndden en de grondslagen van Engeland als koloniale mogendheid willen doen wankelen Ten slotte zegt de vooi zitter QeeChaard onder het vaandel van ons la r en de vlag van onze vloot aullan wy overwinnen Levendige bijval De Kykskanselier zeide De Keizer finds by het leger beeft mg opgeragen aan de Duitsche volksvertegenwoordiging waarmede hg zich in stormen en gevaren by de gemeensohappelyke zorgen om het welzgn van het vaderland tot in den dood toe eensgezind weet zyn beste wenschen en hartelyke groeten over te brengen Ook onze eente gedachte geldt den Keizer het leger de vloot en onze soldaten dia voor de eer en de grootheid van het Duitsche Ryk stryden Met vollen trots en met een rotsvast vertrouwen zien wg naar hen op en tegelgk naar onze Oostenrgk Hong waponbroeden die trouw met ons vereenigd met schitterende en beproefde dapperheid den groeten strgd stryden Nog kort geleden hoeft zich bg den ons opgedrongen strijd een bondgenoot gevoegd die nauwkeurig weet dat met de vernietiging van het Duitsohe Rijk ook aan zyn staatkundige zelfstandigheid een einde zou komen het Turksche Ryk Zoo ook al onze vyanden een geweldige coalitie tegen ons hebboa gevormd zullen zy naar te verwachten is ervaren dat ook de arm van onze dappere bondgenooten tot aan de zwakke plaatsen reikt van hun woreldpositie Op 4 Aug aldus ging de Rykskanselier voort gaf de Ryksdag uitdrukking aan den onbnigzamen wil van het geheele volk om den Daitschland opgedrongen strgd te aanvaarden en zgn onafhankelgkheid tot het uiterste toe to verdedigen Sedert geschiedde dot de grooto en niet te evenaren dapperheid van onze troepen den oorlog naar hot vyandelijk land overbracht Daar staan y vast en sterk en kannen wy mei alle vertrouwen de toekomst tegemoet zien Echter is de tegenstand van den vyand niet gebroken wy yn nog niet aan het einde van de offen de natie zal deze offen ook nog verder opbrengen met dezelfde heldhaftigheid aU tot dusver want wy moeten en willen dezen verdedigingsoorlog voor recht en vrybeid tot een goed einde uitatrüden Dan zullen wy ons ook de hardheiif herinneren waarmede men zich aan nae la het vgandelyke land wearlo se landgenooten op een met elke beschaving in ilagranten strijd zynde wgze vergrepen beeft De wereld zal ervaren dat niemand een Duitscher ongeatraft een haar kan krenken Stormachtigen bgval Na de verantwoordeiykheid van dm oorlog op Engeland te hebben geworpen en de bonding van dat land ten opzichte van België en Frankryk te heblien nagegaan er den nadruk op leggend dat Engeland wil de econbmiscbe vernietiging van Dnitachland besloot da Rykskaoselter aldoa Hat prachtige vuur dat gloeit in de harten van het Dnitsche volk de geeat van nooit gekendo eensgezindheid moet en zal big ven wanneer een roemvolle en gelukkige vrede zal zgn afgedwongen wy zullen dien geest hooghouden als de heerlykste nalatenschap van dezen vreeselgken emstigen en grooten tyd Ik herhaal het woord dat de Keizer sprak toen de oorlog uitbrak Ik ken geen partyen meer ik ken alleen nog Dnitschen Wanneer de oorlog zal zgn geëindigd zullen de partyen terugkearen Zonder partijen zonder politieken stryd geen politiek leven zelfs niet voor het meest eensgezinde volk Maar wg zullen er voor stryden Met warmen dank herdenken wy de zonen van Dnitschland die voor de eer van het vaderland hun leven lieten Voor hun heldenmoed die thans zwggt vereenigen wy ons tot de gelofte dit te verdedigen tot den laatsten ademtocht opdat de kinderen en kleinkinderen in een sterker Duitsland vrg en veilig tegen vreemde bedreiging en geweld aan grootheid van het Rük kunnen voortbouwen Deze gelofte zal luide klinken en onzen zonen en broederen bereiken die verder strgden tegeu den vgand v or het hartebloed van Duitsohland waarvoor wij reeds alles hebben gegeven Wg zullen den strgd voortzetten tot wy de zekerheid hebben dat niemand het meer zal wagen onzen vrede te verstoren waarna wy het Duitsohe wezen en de Dnitsche kracht willen ontplooien en ontwikkelen als vrg volk Stormachtig gejubel en steeds herhaalde toejuichingen handgeklap door het geheele huis en van de tribunes Nadat de voorzitter nog eenige woorden had gezegd werden de ooi logskredieten tot een bedrag van 5 milliard aangenomen Tegen stemde alleen de sociaaldemocratische afgevaardigde LiebkAecht Slxxxxexxlaxxd De Muntquastie Naar de Tyd verneemt was men in de Zaterdag op het departement van Financiën gehouden conferentie van voorzitters van langs de grenzen gelegen kamen van Koophandel algemeen voor verbod van circulatie van koperen nikkelen en zilveren munt van vreemde ryken mits aan buitenlanden in dezen geen moeiiyheden in den weg zuUen worden gelegd bg het doen van inkoopen De minister beloofde zoo spoedig mogelgk werk van deze zaak te maken Ned Anti Oorlog Raad De AntiOorlog Raad heeft besloten omstreeks half December in de versobillende doelen van ons land op denzelfden dag propaganda vergaderingen te doen plaatf nebben waarin door spreien van alle staatkundige en godsdienstige richtingen het anti oorlogsprogram van don Raad zal worden uiteengezet en tot massale deelneming aan het streven van den Raad zal worden opgewekt De Raad wil aldus op een eenvoudige en sprekende wgze zgn doel in alle deelen en alle kringen van Nederland bekend maken en de velerlei groepen van vredesvoonunders tot algemeene samenwerking in het verband van den Anti Oorlog Rand aansporen De geïnterneerde Belgisohe studenten De Standaard meldt Door goedgunstige beschikking van den Minister van Oorlog zal de zaak der geïnterneerde Belgische studenten vermoedelyk zoo geregeld worden dat deze studenten 2len in Soesterberg in depdt komen dat ze eiken morgen onder gewapend geleide naar Amersfoort zullen gebracht worden dat in Amersfoort goede lokalen voor de lezingen ten dienste zullen gesteld worden en dat dagelykfe nit Utreoht daarheen zoUen komen zoowel de gevluchte Ijenvensche hoogleeraren als enkele hougleeraren van de Utrechtsche Universiteit die zich bereid hebben verklaard aan de e Conn deel te nemen On tTit België terng Haarlamache bariehtgevet meldt ona dat daar Uu stede aebe vloohtelingen terugkomen eerst naar Antwerpen waren te f ekeerd De toestand daar en de h ing van de Dnitsche autoriteitf opzichte van de burgerwacht en overige monnelyke bevolking aaktan hen daartoe Belgische vinchtelingen Te Br da wordt dageiyks nog raim 600 Belgiacbevlnchtelingen gra voedsel ventrekt terwyl een hond tal Belgische kinderen de kostel scholen zoowel openbare als byzondbezoeken Hoek van Holland Harwich De goederendienst Hoek van Holland Harwich zal Vrgdag a s hervat warden en zullen alsdan weder ah naar gewoonte vyf afvaarten per week plaats hebben Hbld Verzoek der Belgische legatie Het gezantschap van België te a Qravenhage deelt mede dat de legatie dageUjks vele brieven en kaarten ontvangt om die in België te doea uitreiken Vermits de verkeersmiddelen met dat land geheel geschorst zijn kunnen de verzonden brieven niet aan de bestemmingsplaatsen worden afgeleverd Onder die omstandigheden kan de l atie niet anders doen dan de belanghebbenden te verzoeken haar voortaan noch brieven noch kaarten te zenden maar vooral geen geldsommen bestemd voor penonen in België wonende Geintemeorde Belgen Oistervoormiddag zyn te s Hage vergezeld van een In luitenant der infanterie van het leger h t 1 aangekomen een achttal geïnterneerd geweest zynde officieren van gezondheid van het Belgische leger die van ons legerbestuur vergunning hebben gekregen naar bon land terng te koeren Do militaire geneeskundigen die allen in uniform waren meldden zich aan het Ministerie van Oorlog en kort voor hun vertrek by de Belgische legatie FOXiITIB GEVONDEN VOORWERPEN te GOUDA Op eiken werkdag des voormiddag tussohen 10 en 12 uur zyn aan het bureau van politie alhier inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende aldaar gedeponeerde gevonden voorwerpen l en port oiODDaie met inhoud bweveiu wn sleutel een sleutel loet ketting om boscbje sleutels een bruine portemonnaie L n een rozeokraiui een bos sleutels eca kiDdurhandsctioen een handwagen eeo silveren ringetje een sleutel een boschjo eleuUflH een koperen onsgewiokt een zwarte porteuionaaie met daoiesportret en een bulssteutel Voorts zyn te bevragen Ëen klndeiiiorteiiionnaie met inboiidbij Frauke Jeruzaieuistraat 8 een silveren annbaad bij jullr Hagemau KeiserslrsU 72 R K Kerkboek b i C H Sligter üouwe 173 lilverm kruisje bij H Wilkus Ueutmaiisgracbl 15 wit sakje Inhoadonde partemoqiaie by O üwukers Boeeh g 61 lilvaron brodie bij Blok Koluijnsteeg 49 gouden dameaïegelring bij W van BeiJBwijk Turlmarkt 89 brum klnderechoentie bij A vsn l kelen Oroonundaal 96 rOKJokrsns met kruis bij W Marce Turfmarkt 44 grilleldooe uii griffels bij U Kverling 4e Kade 13 reseokraas in tui by J van Wing rden IJesellaan 83 eeii gooden mei lloa ui A portret bij G Verkaaik Vlsmingslrsat 8 vragonlwekjo bij H de Jong Booleksdo duimewk by Wegewij IJseollaan zakje Jnboudonde kousen en een mute by Kroon Prins Hendrikstraat 64 beiteltje liij II H Zuidam Boelekade 120 oor knopje bij D Baars KaUeosingel 72 carbidlantaarn bij J Keiler Nobulatrlil 67 portemonnaie met inlioud en ei npwtrct bij C Oroeoewoud Ridder v Galaweg 32 kinderportemonnaie bij Uompen Korte Tientkeweg 13 portemonnaie SHt inhoud en spoorkaarlje by rennet Doelenstraat 29 skiutel by P J Venrerda BockenbRgsUaal 84 twee parapluiee bij J V d Hoeven agwt van politie alliier een broebe waarin lünderportretjes byU Boer VorXmanstraal 1 danmstascbje met inhoud by T J Lultw Nieuwe Haven 247 stlVOTSD tvoche biJ W Schragen Orowenda 88 hondje geel en wit bg Wijngaarden 4e Kade 87 sUveren broebe bij H Jaoceo Tuinstraat 27 grijs jonjongMujasje bij Oarritaen Bostedollngcnhub schippershaak bij U Lunenburg Markt 72 portemonnaie met inhoud m portretje by de Bruin KamemelkBlootr 84 dailieasckoni bij A Sanders Kidder ï Isweg 42 medaillon met portret by J W Cabout Nieuwe Haven 20 papieren sak otet koffie bij Kornis Boomgaardstraat 29 handscboen bU O de Waal Kulperatraal 30 vragenboekje by Ae Orasf Boelekade 6 Trouwenh met Inhoud bg M Heisebe HeereDSIraat dameabaodsohoen bti P M Bappel Jaagpad 15 HMltoöaat 57 lilverbon bij W Boek Oroenendaal 26 BetiMlenlel by I j Woll Kamemelkalool 26 breikous Wj j G iJtreellsnd Boomgaardstraat 16 diuilleahoekie b N Ueokea Kuiper g U 20 goudM oorbel by l Oenkes Kaiperelraat 20 blauwe kindermuts bij Kraaienbrink Oraal l lorisweg 10 aiODdltBrmomca bij K V d Pool erloreti 19 hondeohalsband hij v U il gsAiu 21 kinderbout bg Gestel UoutHftQKgraeht G handtaacil inh 2 porteWBUuue s bg M Verbart Ridder van Cslsweg 150 Büveron armbandje bg Mej j d VllBt Prms HendrikBtraat 100 lerawounaie met inhoud bg D Hortende Heerenstraat 26 kin erport on bg de Haan Kamemeikslool 115 Inme porlemoonaio met inhoud hg v d gerg Boouigaardetraat 20 roieokraas bg psstoor Ooi Gouwe 117 zilveren horloge bg Verheul Nieuwe Haven wil kmdOThandeehoenlje bg Mej Baart Knigirlaaa 38 insigne R K Jongenspslroosat bg J Repari Gouwe 209 koraUii iH ursje met mhoud bij Blazer Jroenpudaal 94 zilveren armband bg Mej Duim Peperstraat 40 bronzen metjwlle ioucfeche Zwemclub bij J Janeen Keizer itraat 45 grijze militaire baad rtoen bij Roere Kleiwi getrnal kaaeboor bg h Blool UMhroaeUtraat 8 zwarl lederen portemonnaie bij v d Weel St Vnlhonieetraat 7 zilveren ring met nUrnif bij J van Tgn Pepeetraat 14i bril in Wui bij P Einwachter Steinkade 10 blauwe handschoen bij van Brugge Snooialrnat 7 gouden oorbel bij Werklioron Houtenstraat 18 ceintuur bij I b j Rdder v Calsweg 11 dameshoeil hij II Huurman Vrouwmstoeg 17 R K Kerklioekje bij Nijhui Nieuwe Haven poriciiionnair met inhoud en eenige portretj bij Mej Hoogendoom Raam 296 Oonda 3 December 1914 De Commissaris van Politie BERTHEITX Rechtszaken Beleediging van den Dnitschen Keizer Het gerechtshof heeft gisteren onder vernietiging van het vonnis der rechtbank waarby S W C redacteur van de jNederl Financier Dagelyksche Beuracourant werd vrggeaproken van de ton laste gelegde beleediging van den Dnitschen keizer in een door bekl geschreven artikel in genoemd blad hem schuldig verklaard aan het ten laste gelegde en bèm veroordeeld tot f 100 boete snbs 20 dagen hechtenis Het hof overwoog dat in bedoeld artikel werd getreden in peraoonlyko itieke beschouwingen en ongunstig geoordeeld over den keizer welk oordeel krenkend werd geacht voor s keizers eer en goeden naam Stadsnieuws GOUDA 3 December Levensmiddelen voor de Vinchtelingen De medodeeling omtrent de levering van levensmiddelen aan het Comité tot Steun voor de Belgische vluchtelingen behoeft verbetering en aanvulling Aan den heer J C de Boer is opgedragen de levering van margarine en aan de Ooi dscho Melkinrichting de levering van melk taptemelk en boter Boter Door de Minister van Ijandbouw is aan het Ryks Centraal Bureau voor den uitvoer van boter machtiging verband de in het binnenland te houden voorraad boter te bepalen op meer 4 80 i der productie Hiervan zal rimik worden gemaa t om aan de vSnchillende klachten tegemoet to komen Boskoops Klachten over de bezorging Door bgzondere omstandigheden op de drukkery van dit blad is de verzending der courant in deze dagen zoo nu en dan verlaat In antwoord op eenige daarover ontvangen klachten kan worden medegedeeld dat door de administratie maatregelen zgn getroffen waardoor de bezorging des avonds zoo vroegtydig mogeiyk geschieden kan Haastrecht i6or het Dameskoor f ecilia alhier is aan hK Kon Nat Sleunooraité overgemaakt f 85 ais batig saldo va i het door die vt rm niging op Maandag j l gugt vcu uitvoering Reeuwijk Tot ambtenaar ter Secretarie is benoemd do heer M Nieborg Pz One getllosirnrde Weekbliileii HET Lf VI N brengt wedor 1 groot asalal foto s van hot oorlogelerrein o m de leeuwslons tsogs de Yeer de roret m sneeuw ia Oost Pruisca foto s van hM ontzettende epoorwegoageluk Bet den Rerigoricben trein naar Holtnad verder een artikel met fate s over de attUfciie lnriehtingen in on land bovendien nog de portrett van het Ruaswche vorsienhuis in bet leeken van bet militarisme It ARKTBSBICHTBk GOOda 5 DecumWr 1914 GRANEN Prijshondend Tarwe Z uwsche 13 k ij stndera dito 11 50 Ji ii fj Afwijkende 11 75 S Polder 11 15 11 75 Hoggc Zetuwsche 10 5 ii Polder ƒ 10 10 501 Baitenlandscbe per 70 kilo 10 50 a Getst Winter 9 50 9 75 Zomer 915 i 9 50 Chevalier lo soi 10 75 Buiteol voergertt per 65 kilo a Haver per H L 6 i 6 40 Per 100 kilo ƒ 11 75 3 Hennepzaad Bnitentandsche per 50 Kilo 8 50 4 ƒ 9 Kanariezaad so i ss p H L Karvijsaad per 50 Kilo 16 t 17 Koolzaad 13 50 1 14 50 per H L Erwten Kookerwten 18 50 k 19 Buiteni ndschc voererwten p r 80 K 1I0 a Boonen bruine boooen ƒ 15 50 4 ƒ 16 50 witte booneo 19 4 31 Paardenbooneo 11 50 s IS i Duivenboonen is 4 11 50 Maïs per 100 IC1I4 Amerikaaniche Mixed IS 50 4 IS Kleine ronde 13 35 1 f x VzzMAazT Melkvee rsd aanvoer handel en prijzen zeer goed Vette varkens redel aanvoer handel vrijwel 19 t 33 et per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug jl 4 j3 et per half K G Magere Biggen red aanvoer handel traag 0 65 4 1 10 per week Vette Schapen weinig aanvoer handel mstig 38 4 33 Lammeren goede aanvoer handet matig 18 a 34 Nuchtere Kalveren goede aanvoer han del vrijwel 10 4 15 Graskalveren weinig aanvoer handel vrijwel 45 a 95 Pokkalveren 18 i 33 Eieren weinig Aanvoer handet vlug per 100 stuks 10 4 11 Kaas aangevoerd 55 partijen handel zeer vlug IC kwal 43 45 3de kwal 40 4 4 iwsardere 44 47 Noordhollandsche a Boter red aanvoer Handel vrijwel Goeboter 1 55 4 1 60 Weibottr 1 4S SO Laatste Berictiteji Aal bet Weiteiyk Front PARIJS 2 Dec President Poincaré vergezeld van minister Viviani en generaal Joffre bezocht gisterocht hetgroote hoofdkwartier der ngelschen waar hy koning OeorgFontmoette Na een langdurig hartelyk onderhandvertrokken de koning en de presidentin dezelde open automobiel naar hetEngelscbe front Hbld CALAIS V D 2 D o De geallieerden voeren thans vla Calaia veel versterkingen aan Uu meeaton der nieuw aangekomen troepen bewegen zich in de ricbUng van de kust en langs dea Yser lluitscbe krijgsgevangenen moeten hier corveedlenstea verrlcbloo Men kan zo zien gaan onder gewapend geleide met BcDop bezem en kruiwagen Uy de overbreogiug vso berichten over het Kansel wordt veelvuldig gebruik gemaakt van torpedobooten Blykbaar vermijdt men sommi berichten per telegraaf ie zendFn 0 heelt men bemerkt dat draadlooze telegrammen worden onderschept doch men heeft nog niet kunnen ontdekken wie Vorm de hand heelt Heü treinverkeer ül de richting Veumc gaat thans niet verder dan tot Uuinkerken Eenige dagen geleden liepen de treinen nog tot Ghyvoldo In Veume hadden de prijzen der levensmiddelen een buitensporigea hoogte bereikt Den 28sten werd daaraan paal en perk gesteld door de militaire overheid welke een maximum prijs vaststelde voor 25 verstibillende consuniptieartikelen Zeifs de prijzen van oen kop koffie een glas bier enz zijn op de lijst opgenomai BERLIJN 8 Deo Officieel Naar over nentrale Staten bekend wordt beproeven de Engelschon in Egypte stemming tegen de Duitschers te maken met de bewering als moet het Turksche leger Egypte aan Dnitachland overleveren Wg zyni machtigd dit all onjuist te verklfEiren TWEEDE KAMEK Vorgadertaig van heden Aan de orde is het u 1 1 z o 11 i n g s n t w e r p U e n d e 1 s De Minister van J o s 1 111 e Mr Orlt verklaart dat de B g ering zich van hrt uitspreken vaa een oordeel wmscht Ie onthouden en eerst liet advies van dea Ilaad van State af sal waehtaa Voorloopig acht de rofreering een nadere regeling niet aoodzakeiyk De heer Sptekman sj toont aan i hfod van een HnUU feiten de nood zaketi jM van dit oatwerp aaa Er bi inderdaad een aoodlseetand gebleksn j Ü opstand ia 2ati Alrika PhTRORIA 2 Dea Koloael Brilseh hMl generaal De Wet Dinedag gevangen genomen op een boerderij lUO mljlm ten oo len van eking De Wet lal aaa sijn verAolger 1 onISBappoi nadat hy op 2 Nov met vier volgelingea wss gevlucht Daarna voegde hij sich by de reb lk in het district Schweiier Beneke Met dit kleéne commando trok hy naar het weekn Up 27 Nov werd een deel van zyn troepen gevaugm genomen Daarna i De Wet met 62 volgelingen op ee hoeve omsülgeld Hij gat zich zonder verzet over Venrt lil het Intemeeringskamp te Zeilt Men seint ons Hedenmorgen Is la hat lataraaarlagsIfamp te Zeist door g Iat nuerda Balgsn verzet gepleegd Door o N d rlandacha bewakingstroap Is daarop gevuurd mat het gevolg dat vijl Belgen gedood en us gewond zijn Nader wonit ons geseind Officieel wordt medogetleold dat 7 Belgische geïnterneerden zyn gmlooii en 2a gewond waarvan i zwaar gewond Qisterenavond was reeds verzet waar te nemen De electriaoho geleiding werd doorgesneden Hierop is politiehulp ontboden Vanmorgen is versterking der bewaking uit Utrecht aangekomen Het verzet is thans gebreken Naar aanleiding van dit voorgevallene vernemen wg nog het volgende Het aantal geïnterneerden in het kamp dat tussohen Zeist en Amersfoort in de heide is gelegen op ongeveer een unr afstautl van Zeist bedraagt c a 8000 man die gehuisvest zgn in houten barakken welke elk ruimte bieden voor 260 man Dit kamp is geheel omgeven door dubbel prikkeldraad en wordt bewaakt door Nederlandsche militairen diedaarvoor In dezelfde soort lokaliteiten zyn ondergebracht Het aantal Nederlandsche militairen dak voor dezen b wakingsdienst daar is gelegerd bedraagt 1000 Om het intemeeringskamp staan des daags 12 en des nachts 15 posten welke om de l j uur worden afgelost terwyl een aantal soldaten voor den piketdienst is aangewezen Deze geleiden de gé interneerdon wanneer zij zich voor oon of ander doel buiten het kamp moeten begeven De stemming onder de geintorneerden schgnt niet byzonder gunstig te zyn er zgn onder hen den laatsten tyd meerdere elementen opgemerkt die van hunne ontevredenheid over de behandeling en de contrOle blgk hebben gegeven Hedennamiddag waa het officieelo rapport nog niet ingekomen zoodat nadere byzonderheden omtstnt hetgeen hedenmorgen is geschied en betwelk zulk een noodlottigen afloop had nog niet zijn te vermelden PF TROORAD 2 Dec OIHdesl D Czaar la aan het front aangekomen l en telf gram van den geooeskundigfjn dienet in Polen meldt dal du gezondheldstoe land van W BussUidM leger ullste kend is LONDEN 3 Dec De Morning Post verneemt uit Petro rad dat Generaal Ronnenkampf uit zgn ambt ontzet i omdat hy twee dagen te laat de hem aangewezen stelling bg de insluiting van het Duitsche leger heeft ingenomen BERLIJN 3 D Officieel Van beide fronten is niets bgzonders te vermelden LONDEN 2 De Do bevplkig der hospitalen voor de gewonden en de instellingen die vluchtelingen van de geallieerde naties opnauieu hebben groote hoeveelheden voedingsmiddelen te verdeelen als schapenvleesch boter kaas confituren vruchten nz gezonden door de koloniën Alleen de stad Sydney stortte 60 000 pond sterling Tot heden heeft do door den prins van Wales geopende inachry ving voor de slaohtoffers van den oorlog vier nkillioen pond sterling opgebracht Hbld Do daar van don oorlog LONDEN 8 Doe De Weolmlaster Oazet publiceert em hoofdartikel waarin 1 g gd wordt dal de duur van den oorlog afhankelijk Is van de vredesvoorwaarden Indien men zijn elsAeo doel geiden om de wereld vaa de voortdurende bedreiging met oorlog te bevrijden kan mal niet di omen dat de oorlof spoedig ten einde zal zijn Het blad noemt hst een dwsaahetd l seggen dat de oorlog met het Nieuwe jaar of hel volgend voorjaar sal etndifen