Goudsche Courant, vrijdag 4 december 1914

gewonden neervielen waaronder zes dooden De Belgen vlogen vervchrikt niteen GKstermorgen terstond nadat hg in kennis aa gesteld met het gebeurde bracht generaal Knel uit Amersfoort een bezoek aan bet kamp Na op de hoo o te zyn gebracht van het gebeurde betuigde hy zijn tevredenheid over de wijze van optreden in deze In het kamp der Belgen is thans il den namiddag volkomen rust weergekeerd De mannen staan met een uitdrukking van verslagenheid op hungelaatstrekken in groepjes byeen en vertellen hun familieU den die hen op dit uur mogen bezoeken wat hedenmorgen zitm binnen de afraateringheeft afgespeeld Men seint nog aan het Hbid Nader vernemen wy dat luitenant Halliockrodt het bevel tot vuren nieteerder heeft gegeven dan na 10 of 12 maal de Belgen te hebben gesommeerd Zy hielden echter niet op met hun tartend geschreeuw en het aannemenvan een dreigende houding en gingen zelfs zoo ver dat zy den luitenant toen hy zich omweisdde met steenenwierpen Verder dient nog te worden medegedeeld dat reeds voordat deluitenant overging tot het nemen vanden uitersten maatregel enkele Belgen in arrest werden geitteld die betrapt waren op disistal uit de bestormde en geforceerdttfiantine waaruit zy ontsnapten met fleachjes bier in de hand Om vior uur gistermiddag was hetbekend dat 8 dooden waren gevallen Kén kwaar gewonde Belg was nog in operatie in het hospitaal te Amersfoort waar toen 5 licht gewonden werden verpleegd Meer lichtgewonden werden nog in het ziekenhuisgebracht Gistermiddag waren op het bureau van overste Ooilard aanwezig de officier van justitie uit Utrecht met den griffier en nog een tweetal heeren van het parket Luitenant Mallinokrodt on overste Collard hadden met heneen langdurig onderhoud 1 H M de Konigin Uoeder heeft 100 gulden geschonken voor de weduwe Koelse te West capelle wior man by de mynontploffing aldaar is omgekomen Brieven uit BelgiS Naar wy vernemen zUn in Belgiu by herhaling personen die topende brieven vervoerden daardoor in moeilykheden geraakt ook al bevatten die brieven sTeohis mededeelingen van onschuldigen fard Het is dorhutve raadzaam dat reizigers in BelgiË zich van het vervoer van brieven onthondeo Do typhusiydert te Vlissingen De tyhnsiyders ta Vlissingen worden met nog anclm zieke vluchtelingen verpleegd in een stoonon gebouw z g Ziekenbarak op de Paardenmarkt Dit gebonw is geheel bent en nu ligt het in de bedoeling aoodr de twee houten barakken gereed zyn die men bezig is buiten de kom der gemeente op een open terrein op te trokken naar eea daarvan de gewone ziek n over te brengeii uit eerstgenoemde ziekeninrichting en de vrfagekomen bedden te reserveeren alleen voor nieuwe typhusiydera De onhygiënische levenswyce van verschillende in asyls ondergebrttchte vluchtelingen heeft d verspreiding der ziekte zeer in de hand gewerkt Uaatr len daartegen zgn genomen Aan de vluchtelingen js niet meer toegestaiin zich naar andere gemeenten in onk land t begeven V oor het buitenland geldt de bepaling dus niet Wat bovendiev iykt uit het feit dat Doedid uw ta J Hij vMrklaarde bet toi Ceade loel volle t4 M iaiutm lot publi MauidACii u de overfftrc kwuuini do UatiHcAHMi aliarlfi l iHr ii vo r oase gvkwrUtim btmiead w ctuleti ook de Imlrummusü uli esondird b t tUaenooAiguUs Ie iitrlct a ftcMü t i rcj Z nqalrccrdtm d koMtl Mur ii B i icijn n tn groouhOfnrflHbiidnb slcoolyoiif W krngflD MO JJuitocbe édkUr mmn hulpperMoneel dot uielii uttvoortk ea wijo dronk voor d ziekm ImmodA U t vooditel der zl keo ww onvoldoun fe Drl i uitwifa KvwODdnu die i uoj Ji ta vrovfM om eid M nl m Hm H do Bnlipnt rt plMigd l word n omdat d voudliv dMr OtttoerMkMDd wm l rtB wekw oo de ov rgav vt rvocnlrn d0 UuitMltorii zwwr gewonde Betg a Ue 4fMilijk nlei vervoerd konden mordfiB weceo buD woodw Op 12 Nov tul cT wegerden xlj deo toe RUg tot lH t bO pltMl ftM til nMMMkr wUfHH zoon op et TVc li W M dok ukn iuoeHtt n OD 2 D di Kf II al fovea V eoldatw iNijoact op t geweer kwamen Mj riilj io 4e kaïoer om dat wapen te cieebiw lieo 23ii Soveoibef wtvdoD wij outitoém In de Koruinani ur I e generaal ontving on barech onN overwoniHmeii die toeb tot het Nwtate loe onx n pllrlit deden overwonnenen xondor Mrtjdera t xilo one dl ook I uititchc gewonden liad de verpl w d Uy kondigde om aan dat dokter en hulpperaoneel naar Hi td ljrrg moeatin vertrekken om aoogenaanid IM giM he oniclerim U v pleg a Kim en Vf rtlg apotliekere en dokti re rijn op M NoveuibM vertrokken Ik bad er geen xin In hen U vergevfllen In burg 4lwdtiig l en In met f m vrtewl vertrokken door d Kempen naar Nederland e keer nu naar bet front icrog i Morkwaardtge feltea dor laalate dagt n K anker de gevaog oenilng van Ome raal de Wot td Zukl Afrika en de In necutng van Belgrado door de Ooateu rijktcbe trofpon I e gnvangenneoifng van generaal d Wet ala opatandeiing ie een gt MHirtenlü dte outrowing beeft gewekt De Wel de grooie ItoerenUenfvaAl l le wr de F Kytnpaibkèe figuur uit den Afrlka iaolien womtelNtrlJd die nog voortlm In d gt daebttw van hen die deiceo krijg bebln iitodfgeiuaakt ot alch v rwant met hm gevmtldim 7AJii gf vaiigennrinlng In ZiiUIAlrlka alH hoofd der rebellen maakt een Hnde aan li4 optreden van een groot figuur uit del geichl dunl t van ZöldAtri ka w beteeljenl voor de hJigelaobe het einde van ddn opatand ih val vak It grado t voor üoetenrl k ew uak Wan betoekenla Oogeaaebljii U nwge ItutUiiHa lijken dat nadat du grooie oorlog Ireeda 4 utaaodvn heeft ge luiird tbanJi tiVi IwHcht van de e ttttlng van Itelgrado U Umf omeo toch U dit niet het geval üoatenrljk h e l kOd iro penma htim aanvankelijk van d Servleeh grennm teruggetrokken teneinde te kunnen gtibrulken aui het lalleuhe front Nu eohter t wen groot legenuaclit HtwIH blnnengerukl en Ie daanuwle du lM xi uhtg van Belgrado van belugri o Mtralt bu ho iMteekraila gewordi n OtBarvle thana nog langen Ujd den ougelijkeu Htrijd tegen oen soo grooie ov r iuaubt tal kiiniKfi voUiouden mag vrijwel worden iM twlJfeld t n kelner van Oostenrijk heeft aan generaat Krank ttovolhebber van het IW li ff roorpH dat Ilelgrado bex lte aU erkmning voor atjn vur ennten het tUootkrula d l ioopoldüorde niet du oorlogedeooralte vorleèad De a ati ag op ip Krupp tabrieken 1 0NJ I N Deo Renter De avondliladim maken ivn tidegraro opec baar uteldcnde iWU er te Berlijn frootuj opwin ditig iieeriwht ten gevolge van Uel gerttolil dat en vUf nenlt r liounnèn lou gewori en lH lt M n boveit de tMlirieken vui Krupp U De aangerichte arhade lx niet bekend de vliegenier btet f Mi g4 dttHfd Oor 0 i everuitle In Dtittaohland V gma een niededi Ung in dflii l itf Aniel ttr il i hftoa atrengt maatregehn g twiuen om er voor te aorgen d de iuingew xt pvmonen de beatelltogen krijgen voor oorli Rleverantlo Hli chta vaet aaogwtnide voriegMiwofvdlgeni van groote firma x mogen belaet wordiw met dn biHui ll ing l eae moeten bij de Kar m r van Koophandel a betrouwbaar lH4 end8laan K n hiui firma e moetin tol den tak van Itedrljf bi hooren waarvan IJ ifoederen aanbieden Hei aal daarom niet mogelijk Ki n dat ondernemende agenIrti en oommlaaiooaira met allerlei waren ii oorlogiftbeliMften oen oncontroleerbaren liandeï drtjvoo De liH veraorglng van loger en viool net leveoaniiddoleD kleeding en iiitpuattngaatukken aal nu weer op gereilde wijat geechleden Kr ui nl 4 meer In den wilde aaagebodni en evraagd worden l ri e leuTLd Het verzet der Belgische gelntieilïeerdefl OmtnsÉr het vercet in het intarseeringtlmp te Zeist wordt aan het Vad nog het volgende geseind t e geïntern K raen bewensn niet f0no B g v rlol ie kunden krygea en oie lïnK 8 o K bebbek t kannen Ingezonden Mededeelingen Een zeer wolkom St NicolaaS GescheDk xal aker weer welen een Dames of Kinderkleedingstnk zijn af liemetig uit de ruim geeorleerde Meaazijnen e MT ReHerdam V r ft tiUolmMtMckmrnhn g k chu levdtraa kHiiiiAN d d ll k na St NlcoUoa word n fantlM ontringeD Ër hadden al wnigo arraaiatiei plaaU gehafl naar aanleiding van deze ontevre ionlieid maar de meeiU Belgen bleven rumoerig GiatArenmiddag bie k alrai dat de Umming baar toppnnt had bereikt Het werd noodig gevonden om extra maatregelen t nemen f nige Uol tandacbe officieren gingen met de belfaameU apreken en trachtten ze te kalmeeren Toen wegen de klagera en hadden ze oieti te beweren Een eztrabewaking werd echter noodig gevonden en een lectie van 50 man onder laita Valkhof en Innemee hield nanwkearig het gebonw in het oog De officier van piket Init Mallinokrodt gelaatte acherp toe te zien In bet gebouw tekent cantine bleven de Belgische soldaten echter mor ren Kindelijk werden ruiten en glazen stakgeslagen on volgde een soort van bombardement van net gebouw Ken sectie van 26 man onder luit Valkhof kreeg afwisselend met oen andere seotie onder luit Innemee de wacht gedurende den nacht Herhaaldelijk werd s avonds nog gesommeerd om rustig te blyven Ook de overste Collaara kampcommandant begaf zich persoonlijk nog eena naar de Belgen en sprak ze aan Niets hielp er moesten salvoV in de luèht worden gelost Oisterochtond was de toestand evenwel zoo ernstig en drongen de Belgen moest genie soldaten zoodanig op tegen de NeJerlandsohe bewakingstrospen die zij tarUen zoodat wel ingegrepen moeit worden De Belgen hielden de handen in de lucht on riepen Schiet maar I De bevelvoerende officier sommeerde eenige keeren en gaf daarna order tot vui n Er werden 2 salvo s gelost en dadeiyk vielen oenige Belgen dood neer terwyl eenigon gewond werden De gewonden werdfen naar Amersfoort overgebracht Naar het Utr Dbl vernoemt werd io het kamte horhaaldelgk diefstal gepleegd op reusachtig groote kohaal Van alles verdween er Toen er onlangs een cantine word gemaakt waar de geïnterneerden gelegenheid zouden hebben hun familieledeD te ontvangen was op een goeden dag zoo odgeveer de halve inventaris van dit gebouwtje vorstfhwnnden Bordjes messen kopjes enNsohotels het was bij ritsen en tientallen verdonkeremaand en niemanp wist er natuurlyk iets van Hout dat bestemd was voor den bouw van meerije loodsen verdween als sneetiw voor de zon De bezoekende familieledea zullen waarschijnlijk zoo vernamen wy behoefte hebben § ehad aan oen souyornir uit het kamp lok is hét herhaaldeiyk voorgekomen dat die ifamilioleden klstolingsiukken meebrachten zg politieke lotidy waar vaQ de geïnterneerden gebruik maakten om hun uniform te kunnen uittmkken en ongemerkt de contrCle te passeeren Allea by elkaar was het ton allerhoogste noodzakelyk met strenge hand te regeeren Ken ooggetuige van het geval vertelde aan den verslaggever van het Ubld het volgende Ken pet oni veer 20 min sterk onder aanvoering van den luitenant Mallinokrodt die vandaag piket dienst had soinmeerde de Betgen viermaal om rustig uiteen t gaan De Belgen drongen echter op en riepen den Hollandschen soldatep allerlei tartende woorden toe hieven de hi nden omhoog en riepen öy durft toch niet sohietenl Do Hollanders darren nieta I Tdén na vier keer gesommeetd te hebben gaf luitenant fiallinckiodk bevel een salvo af te vuren op de schreeuwende menigte Het 20 man sterke peleton vuurde tifree salvo s a jraaroposarschat e B 36 tal Mwndeg e aèinniatratear de dte 97 paasagien voor Antwerpea had Hedeè bracht if er 114 ttmg Mochten in de eerst volgende dagen meerdere nieuwe typhusgevallen zich voordoen dan zal naar wy vernemen metverklaring der gemeente met tl den aaakleve van dien niet lang meer nitblnven Qisterea steeg het aantal gevallen van 17 tot 21 Belgische spoorwegambtenaren Het Antwerpiche Centraalbnreel voor inlichtingen aan vluchtelingen te Antwerpen en Roosendaal deelt mee dat de salarissen enz over November der Belgische spoorwegambtenaren tegen half December hier te lande zullen worden uitbetaald op nader bekend te maken plaats en tyd Belgische vluchtelingen De Berliogske Tidende van Kopenhagen heeft haar inzameling voor de Belgen hier te Lande gesloten De Ujst wyst een bedrag aan van 499 612 kronen en 18 öre Ëigeohjk is er almeer want de Berlingske had van een paar bladen bericht gekregen datze nog geld voor het fonds haddenontvangen Er is nu meer dan 500 000 kronen d w z meer dan f 330 00Q byeen een prachtig resultaat van de oproeping van de Berlingske daarby gesteund door tal an bMen in Denemarken die ook een inzameling openden en de opbrengst aan het Kopenhaagsche blad afdroegen Oeiyk menweet wordt het geld beateed door tnaschenkomat van de Nederlandaohe regeering N R Ot Conoentratie Comité voor alle stroomingen tegen den oorlog Het Concentratie Comité tegen den oorlog deelt mede dat het veel geld noodig heoft daar bet werkprogramma zeer uitgebreid is Het Comité wenscht een oorlogsmuseum te stichten dat na pl m 34sar de naam van Vredesmuseum zÈil dragen Dit museum zal in de nabijlï van Amsterdam worden gebauwd Alle kunstenaars kunnen d£rtoe in beeld bydragen leveren over de oorlog en zyn ellende Dat werk wordt dan gekocht uit een openbare tentoonstelling Voor dit alles ia naar sohattmg f2 500 000 noodig Vliegtocht in Brabant Woensdagmiddag deed de luitenantaviateur Versteegh een verk niagitocht in de omstreken van Eindhoven De aviateur met loerling vlieger een 2e luitenant der artillerie was opgestegen te Gilze Ryen In de groote Stratnmsche heide was de veldartillerie verdekt opgeeteld De vlieger manoenvreerde boven deze heide en daalde om 1 uur dos middags op een plaats door witte vlaggen aangegeven Nogmaals steeg do vlieger op en beschreef prachtige kringen boven dit terrein Na te Qeldrop te hebben gedintt steeg de vlieger om 3 aar weder op en vertrok met zyn tweedekker weder naar Qilze Ryen Op vrye voeten I De gebroeders J H en L H te Wateringen die de vorige week geboeid zyn overgebracht als verdacht van het met voorbedachte rade toebrengen van nraar liohamelyk letsel yn nit d pre tievé hechtenis ontslagen Z sollen nu terecht staan wegena Mishandeling met voorbedachten rade Graan en meel Naar aanleiding van de bewerilog van de Nederlandsche Vereeniging van Handelaren in Buitenlandsch med dat de verhooging van meelpryzen en daarmee van den broodpFys faoofdzakolyk een gevolg is van d hopzettelyke meelscbaarsohte veroorzaakt door de gevolibaohtigdëh van de Regeering en dat het Jup iet van 2 millioen door de Regeenng gevraagd tot dekking van het verlies door de schatkist geleden door den aan en verkoop van regeeripgswege van graan en meel on noodig is omdat de pryzen van inen verkoop daartoe geen aanleiding behoefden te geven hebben wy vernomen dat het bedoelde crediet van 2 i millioen volstrekt liet is aangevraagd om een door de schatkist geleden verlies te dekken aangwienop het oogenblik van de aanvraag nog volrtrekt niet was te overzien of ar eventueel eeni verlies son iyn maar alleen tot dekking yan mogelyk verlies indien dit kter m cht blyken te zyn geledan IntosBchen is voor zoover het het oogenblik raogelyk is dit te overzien op den aan en verkoop van Regeeringswege van graan en ttteelvan Regeoingswege geen verliea aaleden i Nederiaoaet fevaB iagsMB De beveÜHUsr vaa Ma Ea t4K etk hm ia KaïMren teTaa tsi aiogMs Ie samra rast imict Dnltachcrs l turrr W T d Loo Mn Lohitber ngekoon dirMeargeiwraal eeuw Uuilj Alrikaanselip Haadolsiiiaatschapiiii w Karreen n r d D V or de Bdcat H toomaeUp TeredwUliig ia jj New York K RoUerdam aang ooMiiMi JU lading door de Amninii Comai WH lor reUel la Belfiiun aaacekoclii 4 fl l fi U België De lading b laa il 6 19 S20 Kngelsehe pond m lorte tarwe 1 578 192 KngelKhe p d toelorte mala 99ü6 sakken boonen we gende 62 862 Kngelscke ponden en kl t spek wegend 040 600 ijigolacl ponden Ie samen ongeveer 4000 Ion Hade loiwing is aangevangen en de r oheping naar Belgit volgt loo ipoedv Mogelijk GUkTen werd Ie KoUerdtm venraclil Ihi aloomadiip Denewell met 60 000 akken Karaolü larwe Ie samen ongereer W W Ion ie Falmoulli door de AmericM rommission aangekocht voor B gU N R Cl Houlladlngen aangehouden Door de F luii be marine werden weder verecheldeno houlladlngen in deOomz aangehouden U m werd hst Ned looniachip Brlleum van Umea naar Kaplleln Duymaer van Twist Do kapitein der Inl op BOniwtlvltell L V Iliiymaer van Twist lid van de Tweede Kamer 1 volgens de rangl l vsn ofllcieren no 9 aan de beort om Ie worden benoemd tot majoor In verband Uermede lal hij naar bel N V d D verneemt gedurende eenigea lijd in actieven dienst treden ojij lilijk Ie geven van iljn geachikihetd om voor bevordering lot den hootdofflclirarang In aanmerking te worden gebnw lii Verboden handelstransaeUea De commllsie voor den Nederlanduchrn Handel meldt het volgende Naar aanleiding van eim op 17 November bij de Commlesle voor den Nederlandacben Handel ingekomen berlohl over oogewenschie droulalres tn den vreemde verspreid door de Hrma Post van den Burg en Co te Kotlerdam heelt de commissie van dese tlrma vemoraea dal sij indordaad gelijk slndaiMen door Kngelscbe en Nederlaudwdw bladen ie vermeld geworden in September op groote schaal oiroulalres verzoéden hsd om haar bemiddeling aan te bijlen voor handolsIranMclien lusschen hjigelich en OuUach gebied van welke transacties reed bij Brllsche proclamatie van 5 Aug 1 1 het enceoorloold karakter was Ikjkend gemaakt In de gelegenheid geélclit om haar optreden nader loe Ie lichi o do gevolgen daarvan te niet te doen heelt dfl genoemde flnea de commissie aiel kunnen bevredigen Heelt de oommissie er tol dusver reed herhaaldelijk en met goed gevolg hBna laren opmerkzaam op r gemaakt dat sulk een bemiddeling haar hoogst ongewenscbt voorkomt voor de Nederlandsche neutraliteit sg vindt in hel gebeurde aanleidingom er ook lp ruimer kring nog eens de aandacht op te vestigen dat Nederlandsche eo in Nederland geveellgde kooplk deQ en particulieren angstvajlt alb B Miben Io vermijden waardoor zij ontduiking zouden bevorderen ol zelifi jf den uitlokken van verBoden bandelstrani actiee tusscben oorlogvoerende landen STATEN GENERAAL TWEEDE KAMEK Vervolg De ontrnimingswet Hendels De heer van Doorn n l noemde de strekking van het ontwerp zeer sympathiek de uitvoering echter al tal van moeilykheden opleveren üt onoverkomelnk zyn De heer Troelfttra W cl a p bracht hulde aan de ontwi er van het vooriitel en verhengde zic i dat de Hiniatèr in het bntwerp geen onvriendeUjkheid he gezien Sp deed een beroep op d leden om medewerking by de totstandkoming van deze wet teneinde de goede geest oni het volk te bewaren De heef MendeU s d a p begon fyn rede tot verdediging van zyn ontwerp en oonstateerde met vreugde dat de hootdatrekking van het ontwujl naaagetaat is gebleven ue vergi ering werd daarna verdaagd tot Vrydag 11 j uur Slgnagde Berichten Aanvaring Het Batjsn van de maatachappy Nederland van Jav i via Londen 110 Amsterdam kwam op de reede UI ünm in aanvaring met een voor tfker liggend stoomschip De Batjan M ïoet hoog water hq Deal op het strand Miset Een t legram doordeMaatschapÏTontvangen meldt Bemanning alles el Verdacht van spionnage an meldt ons uit Zeeland De burgemeester van het 4de district na Zeeland Breskens is toen hy over de grens begaf in het Bel idie Westkapelle door de grenswacht agehouden daar men hem vooreen ibgelsch spion Ifield Zyn papieren Kl in orde waren werden naar het nt niet vertrouwd j werd eerst naar het GermaniaJ te Knocke overgebracht Na 24 aar daar gevangen gezeten te hebben Ion hy naar West Capolli torugkeeren a de Nederlandsche grens bereiken Poging tot moord De 4de Kamer der rechtbank heoft Men veroordeeld tot l i jaar geWBgenisstraf geëischt waa 5 jaar ju 61 jarigen ex verpleger uit het menhnis die op 7 Octobei j l getracht kté de opzichter daarvan Wiggelaar 4oer een revolverschot van het leven tl herooven Het schot misto eihter tol Stadsnieuws OOÜDA 4 December Militairen op rei De opperbevelhebber van land en Mmacht heeft als zijn verlangen te Innen gegeven dat alle militairen ê han reie bij vertrek met verlof ma het spoorwegperflonqelhfln volle medewerking verloenen om te bereiken dat het openbare reizigersverkeer 200 min mogelijk belemmering mdervindt tengevolge van den grootes toevloed van verlof gangers Zij xoUen zich in voorkomende gevallen aoeten tevröden stellen met minder pbatsraimte dan wa rop zij volgens de inrichtiDg van de spoorwegcompartementen recht kunnen doen gelden en ook leh zij zich zoo noodig dien fiTtè getroosten een gedeelte vai de reis sUande hetzij in de zijgangen Ttn de rijtuigen hetzij in d bagagewagens door te brengen Bti Koninklgk braluit is inzake het geschil over de kosten van verpleging vvan dsD armlastigen A V geboren ke Rijsbergen en die op zijn reis te van Rotterdam naar Almelo on Tweg te Gouda door een ongo teidheid word overvallen bohlist dat de kosten gedurende diens verpleging in het stedelijk ziekenhuis te Utrecht komen ten laste van de gemeente Gouda waar hij zich bevond toen zijn orftlerateuning noodzakelyk was nt panaiiigR aal voor Militairen Kaar wij vemati i zal getracht worden Zsterdsgavoud Ntco aa8 avond de iitain a dm gebruik wtUen maken van do UDtepanniDgHzaal voor mllUaireu gi Tcatigd op di bovGOizaat van het café 4IM 3chaakl ord e i gezelligen avond verschalfeu door hon omigorinato U ftUiaten tc wijl ur ook dirai avond mu 1 zal zijn Dfl milltalrco die dien avond niet In ém kring hunner faiaitio kunnen verkenen zullen lu de Ontspanning szaal velk ai zijn Sk SicolaaBvi ïng voor de Uelgische Vluchtelingen 2iondim middag half drie zal voor de Belgische VluchteUngèn alhier in de zaal KimBtmin St Nicolaas worden gevierd Voor deze viering is een programmaopgesteld waaruit blgkt dat er muziekzal K n dat een Viaamsche soubrette liedjes zal zingen Fransche chansonsdoor een vluchtelinge zullen worden voorgedragen en een Holl ind8che humorist medewerking verleent Door 8 heeren en een dame zal onder leiding van den heer F van Dijk feon4 7obatiBche pantomimiQ Na beëindiging van het programma komt St Nicolaas op bezoek bij de B giaohe kinderen De Belgische vluchtelingen De animo tot terugkeer naar België b de vluchtelii gen schijnt te minderen althans het aanUl benoodigd om hier aranwege het Duitsche consulaat te Rotterdam de passen te doen Tiaeeren is nog niet groot genoeg Heden kwimen weder een aantal vluclttelinrgen in Ons Genoegen aan m nog nwerderen zoUen volgen daar er Tsn jiit Rotterdam 300 aur hier EnUea komen Dh is echter nog geen bewija dat hier een winterkamp voor vluchtelingen komen zal hieromtrent is nog geen beshatiog genomen Vergoeding aan militairen Door den Minister van Oorlog is bepaald dat indien dienstplichtigen wien een geldelijke vergoe nng wordt toegekend voor het tijdvak 1 Dec 1914 2 Jan 1915 in het genot worden gesteld van een extxa v rlol van twee lagen zoodat zij daardoor in dat tijdvak een verlof van meer dan 4 achtereenvolgende dagen gemeten de toegekende vergoeding ook voor bedoeld verlof zal worden uitgekeerd St Nicolaasviering voor de Militairen Naar wij vernemen worden door den garnizoens commandant hier tar stede regelingen getroffen om Dinsdagavond a s de hier in garnizoen zijnde militairen in de Nienwe Hchonwbarg een genoeglgken avond t verschaffen Boskoop Woensdag had hier de eerste vischafslag plaats Zooals begrijpelijk verwekte dit voor deze gemeente iets aieuwa heel wat belangstelling Kr werden geen hooge prij n beneed de afslager maakte dan ook bekend dat wanneer een volgepden keer geen hoogere prijzen werden gemgnd erin ll leze plaats geen vischaf slag meer zou gehouden worden Moordrdoht Aan wachter alhier van f 297 3 V dj Beek gemeenteveld I een pensioen verleend Krimpen d IJsol Bij de gebonden verkiezing voor een lid van den gemeenteraad is gekozen de heer C Pannevis lib INüEZONDHN Batten verantwoordeltjkfieid der Red Nüdürtaudarsl kei t uuiEJ iiaUuri en er zal Diut zijd red op itarde Ue oorlogslftkkol werd güzwaaul uu oen groot de l vau t uropa olttttl lu laft eti gioed d Ou Je werelil dreuiti m tiaar voegeu h Ki du Mur loot Kididert I L u dcuiümBtlif ötnjil woetll V ii liti reelit aan zyue zijde beeU wiwu beJao gfU er tot dwongen deu atrijd aan iiimion wy veruiogi u muiMciiieu nu l U lieoordücleü ilüe du ZIJ WIJ willi u hierin thuim t Ln ooidoel uiluprekeu W j künneu plt i ita maar wij zijn get u rechters Aaii Mars m iiet wi reldlieHtier in iiaa d u geg vüü hi4 zwaait duo uoepier lioiiderdduizeiiden ziju in ziju dleiint gv vallen liouderdduizeüdtii zyii veriiiiiikl hunderdduizeüdeu smachten in balling M liap millioouMi vrouwMi en kmdtTeii plmigeu hun tranen voor zoover hun gezengde oogen niet in doMe wanhoop vooruit Hlareu in het ttooateloo veritchiel Du Keralweek nadert do week waarin alle vülkeu vau Kuropa tewoon wareu hut afgeloope l heienken en daar waar hel leed met verBtyftipl liwft daaf zal ook ihauH herdacht cyil eu traueo ulleu vloeien Ve milllarden MerreU vau Tieu stiliw Kerstnicht znücu wordou terug gekaatöl door miiliarden tranatoali edel te nen loukeleud i Mar i T iuicheu over zooveel schiUering Wat maalt bet licui of het meuBOhdom In zijn dionat alle vorkwwt ook het edelste Misschien ook zullen ïijne lusten voor hel oogüöblik verzadigd zijn eodin dan zou het oogenblik daar zijn oin aanban di u hwn eenmaal gegeven Bcepter te ontwringen of deze althaoB tijdelijk te doen i erleggcD ol ware het alleen n gedurende chj Kerstweek Tot zuik een wapenstilstand kunnende hoofden van de oorlogvoerend Blaten iitooilljk het initiatie nemen wèl echter zou bet hoofd van oen neutralen ötaat daartoe mhwchien bare beiuiddeling kun nen aanbieden I Ji deze uiogelljkheid vboJ p8telI ie is het dat wij U all i oproepen om met ons eeo daartoe trekkend vwzoek te richten tot onze Koningin die naar wij ten volle vertroowen kitonen gaarne allefl 1 doen wat in iiot belaag der menuchheld taX kunnen worden Zij die aan dezSn oproep gehoor w l if geven worden varzocht hnnne ai h8e trl tuiging vóór 10 dezer ta wütoi doen toekoHK aan een der beide teekenarea IL J D MERKMB g J H A ï VON t BYTAG Amsterdaro 3 T ececDber 1914 jEC ctto etT Het groote Avontnur De Haghespeleri Verkade B gezelschap beeft gisterenavond in de Nieuwe Schouwburg Het groote Avtmtoor gegeven eui fantasie in 4 bedrijven uit het£ngelach van Arnold Bennett Het groote Avontuur is een nietalltxlaagach stuk Oeven w den inhoud daarvan in t kort weer dan ts dMe aldus De beroemde schilder Ham Carve reist vaak onder anderen naam m xyn bediende AlbertShawn Europa rond dan hier dan daar verblgvenJ teneinde met opgemerkt te wordtin In Kngeland aangekumen wordt de bediende plotseling ongesteld en sterft bmnen 24 uur Ilam Carve doet het dan voorkomen alsof de gestorvene de beroemde schilder is teneinde zich op die wgze van allen last die hem wordt veroorzaakt te ontdoen Hn beleeft dan dat de paeudoIlaoi arve in de Westminster Abttee wordt bijgezet dat alle oouraaten over zijn dood in rouwrand verschijnt en groote artikelen aan hem wgden dat hij alH de niuuet beroemde bijna wordt gehuldigd Dat maakt hem van streek en die dagen soekt U troost biJ een jonge weduwe Jannot Cannot die met bi iu gaat trouwen AUerlel sctnee ope Un zich af waarbij bet eigenaardige geval zich voordoet i zijb eigeo rouw htHii blijft hoechouwen als de Alljert ihawn de bediende die werkelijk over tedeQ U Zij d ikt luaar dat hij niet wel totdat en slotte de waarde van zij Rcliilderijen baar er toe brtsigl te g looven dat haar man de beroemde Carve ii De BlotRcène geeft een oplossing van deze gewikle mystificatie daar arve door ten kunstkoopcr Kbas gedwongen wordt hel bewijs te leveren dat hl Uaiu arve hetgeen deze omdat er dan een tweede vrouw in bet spel komt doet Dat l ewijs iH merkwaardig genoeg niet zijn wiTk maar oen paar moodervlekjea in deo bals UU werk Is een tantaris en als zoo laiiig 1h liH ze T viTdipnHtelijk Wat Rduard Verkade van dm hoofdpersoon DsAi arve heeft gemaakt wekt ind rdaad onze b wondering Hg heeft deze moeilijke rol weergegeven alsof hetgeen hij zeide en deed het natuurlijkste was van de wereld De zonderlinge figuur van den beroemden schilder heeft Verkade prachtig uitgebeeld Hij heeft tegelijk den beroemden schildei doen zien die toch ook was een groot kind dat zich leiden liet Enny Vrede was subliem iu haar rol van de weduwe Jannet Cannot Zg heeft zich getoond het jonge weeuwtje dat weer graag getrouwd was Jat beschikte over vele goede hoedanigheden en zorgzaam was dat soms heel sofaorp kon kijken en weckaljjk atandig doen en dan weer lOO vreeanlijk dom kon zijn en dingen zeggen waarvan zg zelf niet voelde wat dat boteekende Haar geheele optreden had iet bijzonder aantrekkelijks het geheele stuk door Zij beiden Ed Verkade on Knny Vrede hebben deze fantasie gespoeld en doen leven en tal van medewerkenden die ieder voor zich bun taak uitnemend hebben vervuld bobben daarbij verdiensteiyke hulp geboden De opvoering van Het Groote Avontuur heeft niettegenstaande de in alle opzichten uitnomendi verzorging toch niet do groote sympathie die wij koesteren voor een werK eiwelk wij moor kunnen omvatten En dat vindeolvij jammer waar Vorkade s gozelBchip zich zoo auporiour hoeft getoond Laatste Berichte a Aart het Wettetyk Front BERLIJN 4 Dec Officieel Ck het Vestelgk oorlogstooneel zijn de Fransche aanvallen tegen onze troepen afgl lagen Ten noord westen vai Altkirch hadden do Fransohe troepeiKbeduidende verliezen De Duitwhers in Frankrgk en BelgiÖ PARIJS 3 December Officieel bericht van 11 uur s avonds i De eenige belangwekkende berichten betreffen onzen rechtervleugel en loopen over den dag van gisteren Aan den rechteroever van de Moezel hebbea wij Les Menil en Signal Deion bezet In de Vogezen hebbep onze troepen ten znidon van het dorp aan dei pas van Bomhomme Tf te de Faux veroverd waardoor de bergkam die daar de grens vormt wordt beheerscht en waar de Duitschers een waamemingspost hadden In Elzas ïs het station Bnrnhaupt t Z O V Thann bezet on nestelen wn ons op de Ign Aspacb de brug van Aspach Burnhaupt westelijk van Mühlhaoaen Aan het Oovte k Pront BERLIJN 4 Dec Officieel Aan het Oostelijk front traden de Rttsaon aanvallend op maaj erden ten Oosten van de Maaarische meren met feroote verlieren4 roMeriii en Ons offenai in Polen beeft em gelnutig verièop LONDEN 4 Dec R Het vw schijnen van Britach lndtsche tro en in Egypte heeft daar grooteo indruk gemaakt De verhouding tusscben de bevolking on de troepen is zeer vriend schappelyk De Ëg ptenaren hebben de Indische Mohammedaneo met groote vreugde ontvangen LONDEN 3 Dec Een der vele plannen om de EngeUrhe kooplieden jpedarende den oorlog te helpen treedt thans in werking Volgens een ovoreenkomst nam k tuaschen de Regooring en de banken zullen deze aan de exporteurs gelden voorschieten op buitenlandsohe vorderingen die thans niet g nd kannen worden tot een bedrag niet hooger dan Ü pet van die vorderingen Hbld WASHINGTON 3 Dec De Rngelsche gezant heeft een nota gezonden aan het Ministerie van Bnitenl Zaken waarin hg vorklaarcf daf Engeland volstrekt niet van plan is Amenkaanschepen op te houden door onwettig naar contrabande te zoeken Een minnelijke schikking is mogelijk vooral als aannemelijk wordt gemaakt dat koper of erts als ballast dient bü schepen waarvan de lading aan boderf onderhevig is zooals vloeacb niet bestemd om over neutrale landen naar Duitschland of Oostenrgk te worden vervoerd TWEEDE KAMER Vergadering van heden Aan de orde is de voorzetting der t ehandelmg van het voorstel Men dels betreffende het uitzetten uit woningen De heer M e n d e l s s d houdt een rede ter verdediging van het optworp Spr kan na hetgeen hg gehoord hoeft niet toegeven dat xun ontwerp niet past bg do geldende reobtsconstmütio en dat de tegen x n voorstel ingebrachte juridische bezwaren gegrond zouden zgn De Voorzitter stelt voor als de behandeling van het ontverpMendels heden niet afloopt ook Maandagmiddag te vergaderen De heer Schaper a d verzet zich daartegen Hg wil liever eeivt Dinsdag weer bgeenkumon De Voorzitter handhaaft zyn voorstel vanneer de stemming wordt uitgesteld De heer M o n d e 1 i d Itt t n rede voort I en tijdgenoot van Chassé OTur il et homhardement van Antwerpen In di n I kal Anzelger vertelt do heer X J van den W ijngaard t zijn beriunertng aan bul bomhaHieiueut van AnIwcrpuQ hl 1832 dat bg als kind hoeft bi ewoocul Aniwerptii zoo vertelt hg was to i op geen Htukiieii na te vefgnigken met de vt Mting vait iegini woord tg Ik tiertnner ojiJ nog dui t Ii dat luljn vader die plezier had in luijn tH laugst ll ng voor alle oorlog Vtot huruidMelLin mg als zevtvlarigi joiig ti iiHt naar huilen de stad nam oiu mg hIat4 zien hoe voor de citadel groot aardra wallm opgeworpra en die jH grachten g raven werden om de vtad U i4i een Iteatoriniug tegen dfo vgaud te liixeii rm n Dan herinner ik me dat eens op vti lag et U btxliende mij op éoa arm iisiii til mij naar hot andere Inde van d KtMl droeg naar een bevriende faioi h Het was daar vetUgnr daa In azc Moniug die mt r bloot gesteld was aan het vijandeigk vuur De kogeU vlogen fhKir de luehl m het moet voor den ouden Iwditwle een angstige tocbl geweest zgn Nog hedeiA I d dage voel i kde vreugd I ll iiiijn belangsltdiing over deze wijze van vervoer 4Je nog grooter werd toen wiJ bij de vrienden In het Mrtiirterrirfn werd n gebracht waar we elf of t kleine kindwrn bg olkaar rond raiftftftn in om bepriijt verheugden over liet gedonder van de kanonnen en ho luilaaft van de kogel In de straten Ik e t voelde mijn hart slddertm bg de voojjstelImg borvw l oniieil Ieders ki el aanrich tie m Iweveel roMischnnlevens verloren ging Verditr vertelt ïig dan nog h e het garnizwn t4 n wlotte met alle militaire eerHioehl altrekken Bagage naar Dnitsehlafid Men meldt ons uit Wesol Het vervoer vafi bagage van Dbitscbland naar Holland ondervindt in den laatsten tyd veel vertraging Daarom wordt geen bagage ondier douaneyersluiting meer doorgMj nden De bagage moet bMÜsfr tJan de Daiteche grens ondarp9cht wprden Reizigers die meen en dat hnnne bagage wel nagezonden zal worden om d ezedan op de plaats van bestemming door de douanen te laten visiteeren zooals vroei r steeds gebeurde komen thans bedrogen uit De Dniteohe douanen honden de bagage totdat de nlenteki in hun bezit z n Dit gold althans tot vooreenige dagenNo de lt de generaal comraandant van het 7eiJegercorp8 Weael echter m ide dat beslag gelegd is op alle bagage en dat het nog onaM ibaren tgd aal dttr Q voor dat bagage zal doorgezonden orden AniKlorlof Raad Naar wg veraeinen beeft de Nederlaaische AaU Ooriog Raad wensokeode èe Kegeering te raadplegen over de door bem te volgen gedragslij bedeo eeo laagdurig iwdc4 ad gehad met den lijdelijkA vooniUer van d UlniMerraad lUnbiter ort van der 1 inden in dien Kabinet Vóö ton aantang van da burferltjke sitting van im Ho v n Raad der Nederlanden werd bcdisi beéedigd aU advocaat on procureur de hec Ur A J vaa Wa r i te tl Uravcnbage Door eleetrtolL t gedood Men meldt oos uit UAASTRICHT Toen de werkman F Hori ereeht8 Donderdag b lg waa bet dak van een IMtmoverkapping achter h t nleowe station Ie MaaHtrtcbt te reinigen Is hg door eune nog nM opgehelderde o Hwak asaraking gricomea met de oleot fs draad waardoor II werd g leclrocute rd en de Mh dig aanwesige gmeesbeer slechts dt n dood kon oonatateereo Men scbrgft ons nit IJmniden Ondanks den oorlog is de vischopbrengst in do Rijksvischhal hier nog ruim 400 000 guldon meer geweeat in Kpvember dan in danielfden maand van 1913 Door de staking welke verleden jaar n November uitbrak is dit veiwhil t boeken Tot 1 Dec van dit iaar was de vischopbrengat aleohts 42 2 000 gid minder dan in denzelfden periode van 11 13 Eoodat de opbrengst op 31 December wel niet voel zal venfohilleo met verleden jaar UMUIDEN a Dec De stoomtrawier Prima Vera kwam gistermiddag met lekk£ e utt zee terug dJ stoomtrawier Verano ia gisteravond hier binnengekomen met maohmeAhade NIEUWE UITGAVEN Kg duyu ollandlarDrukkerg to Haam sijh vtvsobonun de vozende brocharea n X e K oji o n i fi n serie no tU Uver de KolfHlle öurinaiM door Mr D lock lid d Tweede Kamer der Ht Genuraal oud Minisler van Kolt ta eodgouvemeur van tiurinanw Levensvragen serie Vil ao 10 Ihl Mtddcisari etoof door Dr H Oort uudh K Um raar aan do Ul s UnlvorsltMt te ï eiden Van Ueebts en flinks sorie II no S Hoe komen wg tot eon bigvende Wereldvrede door Krert Tewoie leeraar aan de Itijks Hoogere üurrursobool ie wvord n Itelang on Keohl Uaandbtad ond ir redactie van HeoriMte loudsmlt heoft dt volgt nde Inhoud i fi l ee door W K Itandi Licbtpuutjiw door C v d Tustehenbrot i uit de rt rlng van den oonekoulng door H 11 Wat de irlek rhe ctilliiur In Nederland beeft doen wmKon kernwoorden van Ur W iMMreat OM door C II do Jmtg oaa Telegral scb Weerbericbt vnn het Koninklyk MoUriologincli Inttitunt te DE HH DT Iloogitte barometorütand 772 7 to Mnnr lion laagtto lUnd 760 H te Hkagon Verwachting tot den volgenden dag MeoHt krachtige t delfke atorin aohtigo Z lot Z W wind gedeeltelijk Ixiwolkt wellicht oenige regen ZelMo te peratunr BlUKiKRLIJKK STAND BOSKOOP van lU 30 Nov OKBOREN Oeertrnida Maria oaders P van der Ix ttw on J Hip Neeltjo ouder J vai Veen en A Blanken Honriette Wilhelmina ouden 1 Veiman en P U van dur IjOo Johanna Wdhelmina Maria 1 ouden W Batter en H M J Haai en Pieter Ilermanna ouden 8 h de Bruin en M A H n Ly beth ouden A H Wentink en Oroenewegen KUaa ouden II Stellfl en N vanGemeren üomoliaThoodomi oudera Th Hteenhamer en O V d Meer Panlua Johannes ouden F O de AVilde en M U van Toor nenburgh HenricuiAloyiiutt ouden N A Nieuwenbunzen en A A Vennen i len Alida Cornelia ouden J van Staveren en W Bol Petronella ouden D van Veep en ii J Baan A Celia Johanna oudep U J Kerkhoven Rl en M van Tilburg Comeli Adriana ouden T Akerboom en C Burger y OEHUWU Jacobo Ho rvont 24 jaar en Aartje Both 2 jaar beiden wonende alhier OVERLEDEN Jan van Oosteron 74 jaar weduwnaar van A Pellekoren Hermanns van Enk 72 jaar eohtgenoot van M van der Heijden Maria J de Jong 1 jaar Klaas Stellaart 6 dagen