Goudsche Courant, vrijdag 4 december 1914

Iv£a x3s t x7 lrxlcel L DRUKKER OondseheHingei 174 Rotterdam ZornUgi tot 2 uur eopcnd Qevpaagd een flinke Jongen bu P OOUDKADE Vletmchhoawer en HpekaUget HM trccht 7 Gevestigd Mr C I Westhawen 44 GOUDA Anton Coops DmgM W qditf 2 TeL 328 Wijbepttabletten Menthapastilles Emseppastilles OP Kan afgewuKben worden Wy Jafi n vo ons Ik portret hoo klain a Terbleokt ook Fraais Ilearen of Oarncii kop on ohotel mot portret oompleet f 0 75 Melkbeker 0 70 AKihUkje 0 70 Wendbord 1 00 Artistieke afwerkln Craijon Vergrootingen torniMt OOXö cM Mdlii litwriq Sfrtkiidi gililknli l ryi f 1 7 S 13 Portretbrietkurten laOO 12 uedullon foto i keurig afgewerkt geen Tip Top 0 3 $ Oekleonl 13 itok 0 75 Portretten onbeiohadiKd tnmg 0 Zending fr na ontvangat van portret en poitwiaaol of postzegel Atelier WILHCLMIIIA HlMlMliiMlraat 1 IMTMDJIM Nnts Spaarbank HAA STREC HT Zittiitff den denlen OinMtag van iedere maand ten huize van Mej de Wed A M BLANKEN van des middags 132 uur Rentevergoeding 3 X 17 HET BKSTUUR DE ZmD EOLLAITDSCEE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENG RACHT 12 DEN HAAG Maatschappelij k BapitaaT f l OOO OOO CommluartHcn Mr M M SCHIM v d LOEPF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A 8 MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mr J W KONING ger De Maatsohappy sluit alle soorten Levenfverzekeriax tegenlage premiën Vrygevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men aich tot de Hoeren movwmKBmriSH Umtien te meh 9mkmt em m f C XiJPJCBJCII Weatkacem te fiMuia FirmaC SMITS Schoe liaiidel Kleiwegr 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN MAOAZyN VAN PARFUMERIËN en TOILET ARTIKELEN Halt A de Jong Ooiffenr Oosthaven 31 Steeds voorradig groote Coliedie van de beste parfumerie huizen lliliir fur lUi tsirlii lunirkn Kei Qoud en Zilver werden op de TentnoniteUing t Oliënde landen Amaterdam Parya oA de LKXR m lUMV van Apotheker BOOK bekroond Pry por doosje 35 en 50 cent Verkrijgbaar te Gouda bg ANTON C00P8 Fa WOLFK Co te Kotterdam b j E VAN BANTKai KOLFF Korte Hoofdeteeg 3 1 I och Sooward lachte liem niet uit bij p owlf wa oogtniblik on ïci toen oenvoutÜg op beleefden toon Ik uowu h t aan Woea zoo goed uw rrieod mei die voorwerpen hica tu rpogijn InttuiacbeD zal ik de noodig lcft ner8br eljcB mvuUon om de gevraagde soui aaa u te laten uWbotalen Atcber maakte e m buiging zoo beleefd een hoveling maar doen kan en verMe de kamer Zonder veel haa t te maken namSoowwd MHi paar boektm uil ïijn solirijftaW m Hchreef vijï ordtjnj tot uitbetaling lot oeo l edrag van tweebonderddui d mark het geld inoeat op vijl verKhillende kanton in de residenüe wo ontvangen Hij sohreef zoo langzaam ï hij daarmee den tijd wilde bestodo de komst van Archer aa ffljn goedim ntend Hij legdo de pen neer en luisterde ar neen zij konden er nog niet a n Zorgvuldig lae bi do eene order na d ï reaog eeoBover en leunde to n weer In t n toel Wat P Wilden die kertrfg a hevGodiflR nog latoo Bpartcleo w ai vott Uobel M ftwAroveo f Ve A CI BiT3D u GOUDA 4 Deo Ontspanningszaal voor MiliUiren 5 10 u 4 Deo Bovenzaal De Réunie 8i e Ned Prot Bond afd Gouda 7 Deo 7 n Café Harmonie HoU My van Landbouw 7 Dec Onderstands Commiasie Armenzorg 3 uur 11 Dec 7 u Sociëteit Réunie Bond voor Vrouwenkieerecht I rof DrG W Kemkamp Beleefd verzoeken wg geregeld tgdig mededaeU ig te mogen ontvangen van vergade ngrn concerten vennakeljk heden enz om deze dan in onse agenda te vermelden Eleotr Dr A Brinkman éc Zn Oonda Wie wil prftcktig licht hebben Hy wende lioh tot JAC KOOtJ Ki puttenboorder te Wleringerwaard die sioh gaarne belast met hetinatalIsaren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootete sQooes nitgevoerd Begrootmgen kosteloos Aanbevelend J KOOId Kz WIERINOER WAARD GROOTE UITVERKOOP van Elfen n geruite Paletots Zwart Uiken geplet Peluche Velour du Hord en Persianer Paletots Costumes Kindermantels Regen en Qnninii Mantels Costuumrokken enz Al deze goederen zullen bijna voor niets verkoeht worden S r Xtmt Ctalat mmmr taëw tirii iiW wIm I i wH WIwImI Btol émmaMém prijw 50 SI Nicolaas Cadeaux Minii1 CinissiiiMd i k G IWM DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEN Wederom ontvangen i Prachtige ort ering akmeiwen Portefeuillei Tafel en Dewertmessen Port monaips Eau de Cologne 4711 en Sigarenkokers IJiverse andere merken Toilet l en K digdheden in Crintal en Celluloid ZIE DE ETALAGES AANBKVEI KND VERVANGEN titiiRi II CiffifliissÉaidil 1 1 t mM OOUÜA S 4 S van Uantsig Uarkt 43 Oouda Suime knue St IMicolaag Gegchenlten Prima kwaliteit Boterletteri l lageis Speculaas i mh Borstplaat De Drukkerij A Brinkman Zoon Markt 31 imert Spoedig aa tot Hormale ri x B alle drukwerken aar mm hendel aa aar parliaallar aahraik GEBR DE JONG Peperstraat 32 34 Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrgwillige verbintenis by Hr Ms Zeemacht als lllatroos torpeclomakerl i i ie tyd2iiaar 1 mavimnm lAA t M laar eJ ü leer maker Matroeskok Stoker S klasse maximnm laeft 39 jaar minimnm leeftyd 31 jaat maximnmleeft 38 jaar I ra T Mei wordt TenMkt tp t MERK t leltei H RAVENSWAAYZONEN GOBIlfCBEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes vap vyf twee en ten heUf en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART ta minimam leeftyd 19jaar maximnm leeft 35 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende token maximumleef tyd 39 jaar terwyl voor jongelieden op een leeftyd van 17 tot en met 30 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om by de Zeemacht in dienst te treden als liohtmatrooe of matroos 3e klasse Nadere inliohtingon worden op aanvraag het lenden van een briefkaart ia voldoende gratis venttrekt door den Commies van aanneming der Uarino te Willemsoord den Heldw 60 POTTËLBEKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater er fn aetje § rmUê verkryghmmr Oetk AgSDt voor Bolland OATALONIS ta Tilburg Vertegenwoordiger voor OOUDA en Omstreken M M H EhOVJBJr Agent Amstel Bronwerv Keii ntraat Tel 88 No 148 Oouda DRACHCN QUEI LE FLÊSSCHEN WORDEM OP REKENING ICESTELDkDOCH BU TERUSGAAF VERCOEi M LITER 15 CT NATUUR BrtONWJATEB lrtDERPQ5T 5IGAR OOUBA So 12Ö48 53e Jaargang Zaterdag 5 December 1914 fiOMGHE dOIlSAIVT i e cir 77s ezi d v erte3 i tieTDl© d ttoox G o u d © eaa Oaao strelaceaa VerscliiJTit dagelijks lti behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER AD VERTEN TIEN Van 1 5 gewone regels met bewtisnummer f 0 S5 Elke regel meer 0 10 Bjl Irio achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dionslimubicilingen iH r plaatting van 1 5 regels f 0 35 by vooruitlietaliust elke n Ri l meer B ds Keclamts fO Ï5 per regel Gr K U letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwariani f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met GeTlluslri cnl Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementeii worden dagelijks aangenomon aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Intero 82 üitffevers A BBINSHAH EK ZOON he a att News m dt uit Noord1 lankrijk üat de uieuwe liuil cfae aauvalleuile bewegmg voornaim lijk geriiiil Hati uoorduüjk van speren ttyen i ixwuV ueu l ot dusNer liad tv getüi suocoa V ot idag trokken aauzienlyke IJuUm tirijdkracliUai oor het aanbreken vaa dt v dag op groote vlotlett o er de overfiUuomde sor Do vlotten droegea eik iittig man ui t milrailteuseii Nog oen gvbi elv De uorlogsoorrespondeot van de TlJd ei n Uelg meldt uit Duinkerken Hoe de strijd aan km YmT een uteuil kanUiter auiDetmi btwchrufrf ik reeds an do zijde van dun vijand hebben ziek ftllerlei troepsnverplaatdlii en voltrokken r zijn op sommige punten groote strijd tvraclitw saamgetrokkeo op andere plaateen evimwel talrijke manschappen aan de serilnie ontnomen Ik durf dan ook niet zoo AckiT beweren als oonIrat TB van Ulij df l4 n Aai in Bolgi6 tmt groote nleih we slag op liandeo Is Utrtgueti ik kon tiestadlgen wijst tg mow op dat h Uimv karakter van dm trl Juist legtüi is in een sehtjnbaar krachtdadig optri dcu der Dultsolifvs i eu Meliijii inreii irwpimaauvoer terwijl in werkeli held regiEiH iten naar het OoslMljk krljgstoo i iel zijn gciondim Het hjüfllger optreden Ier IiiiitHclters tlions vooral van huo gewhul KOU dan julsl tol doel lieblw u om de V r ondeneii aangaande hun getal Lerkte in bu l doeiiiig Ie miwletden KrijgskuniJig Isnubouwd in tiniuers lul rf hijnbaar kra htig in hardnekkig optrty Uix i en iiiidd t om eigen zwakte op z kir piinl Ie verlsTgen en den vijand l w M rhoiid n door Ie brnktm Wat b komiwd dagitm zullen breiiK n weirf ik niet durf ik niet tiij Ix iiaibTing gifwen toriog In nu w a maai de Kamfiila tling van 1h 1 ouvi rwa hu Maai lint de nu oniuiddellljk volgeudti dagen den door collega g profet wtb n grooien rttag KUlbm brengtsi geloof ik niet Vo leer xal het artUWleduel dat bogonneD h Zuidetijk bij Ypf reii en rond NU uw poon kraehtlgiT woord n doorgez t Al UH wijHt er m l naar heen dat In de komende dagen wtwr hei g schut beteer Hle woord spreekt en de taak der tnfan terie op én tweede plaats komt Inmiddeh worstelen de Verlmndenen ge loag maar laAgzaam Wer en daar voor nene ia het een wyken hwr om ginds den stnjd te hernjeuwen een begrijpen dat we niet alles kunnen en dat onze wil zich ook naar dat beperkte knanen heeft te richten Jaiat aan dat beperkte kannen wil de iongere niet aan Wanneer hg praalt in zijn volste kracht lijkt hem alles mogelijk Met schadd en schande vaak moet htj leeren dat het teven dikwijls sterker is dan hy en dat het geen zwakheid maar jnist zedeiyke kracht is dat te erkennen en voor dien sterkere waar het noodig blgkt uit den weg te gaan Als hjj dat geleerd heeft en toch den levensmoed behouden dan heeft hg de beteekenis van berusting leeren kennen aU van een woord dat niet wanhopend donker maar licht is als het blinkende zilver van herfststakken £ r is een bemsting die zich gewonnen geeft en nu neerligt om te sterven Maar er is ook een berusting die het leven aanvaardt zooals het is maar daarbig de levenglnst niet inboet Dat is de berusting V n hem die weet dat niet alleen daar waar hg meende te moeten vinden maar ook op andere plaatsen bloemen bloeien van hem die het leven doorzien heeft Daar is geen bitterheid meer in peen droefheid zelfs Daar is veeleer een rustige blijheid Want nu eerst ziet men deveeky dige schoonheid van het leven Men heeft lang tevergeefs gestreden de eene brok na de andere brokkelde af Men voelde zich vermoeid wordenen onzeker Naast een gevoel van machteloosheid om te bereiken wat men wilde kwam de vraag op of het leven dat zooveel teleurstellingen en droefheid baarde wel het leven waard was Naarmate de uiterlijke atrijd wanhopiger werd werd ook de innerlijke stnjd heftiger Licht en donker wisselden met pijnigende snelheid af voor de vermoeide oogen Maar nu heeft plotseling alles zich opgelost in een zacht verklarend licht En de wereld en het leven liggen niet langer in den hollen zonneschijn der jeugd die niet blgvon kon maar ook niet in het bange duister der vertwijfeling En men gevoelt dat menden waren stand tegenover het leven gevonden heeft Wat men eens najaagde leek daarom alleen het uital uitend begeerlijke omdat men door de plaats waarop men stond dat alleen belicht zag Nu men zich noodgedrongen verplaatst heeft ziet men ook anderer dingen schoonheid Nu m n door Hen tegenstand van het leven of dooi het blijken van eiges onmacht om in de ingeslagen richtiag iets te bereiken andere richting heeffc moeten inslaan ziet men ploUeUng overal heerlijke paden waar alle kfljpten verlokkend openliggen I £ n men voelt il mstig worden in de blijde zekerheid dat men toch oog iets goeds en lohoons bereiken kan omdat er zooveel wegen naar de schoonheid en het geluk openliggen Men is niet alleen ▼ erzoend met het leven maar men ziet nu pas dat het teven veel wonderlijker nog was dan men ooit droomde Niet omdat alle zonnepehijn en vreugde is omdat all blinkt en schittert maar omdat juist het bestaan van donkerheid een zoo rgke versoheidenheiij van tonen en tinten brengt Zóó i men het leven zich dacht zou het tchitterend maar niet schoon geweeat kyn Nu blijken juist de tegenstellingen de schoonheid te scheppen de tegenstellmgen van licht en donker van vreugde en droefheid van moed en li anhoop Er ia ook maar nie enkel glanzende prftcht of sombere donkerheid Er blyken duizenderlei overgangen te zyn en schakeenngen U t is een wondere rgkdom van tinten en kleuren die telkens wisselt En in die wisseling WMrdeert men da adulnheid van bot leven Niet de vreugde zelve zoekt men meer maar de twweeglijkheid van bet leven Dat kan men immers alleen doen wanneer men het leven aanvaaid heeft zooab het is wanneer men begrepen heeft dat nieta blyven kan maar dat elke verschijning haar nieuwe schoonheid heeft Ën dat men iedere nieuwe schoonheid kan aannemen met eon bty hart dat men met langer het leven wil dringen in éón vasten vorm van schoonheid die men zelf hoeft uitgevonden dat ifi het geheim van het gelak van hem die geleerd heeft te berusten K uit i en loopgraat tvu kasteel eeo tio cbje iHni wt g e i hoeve het tijo allemaal zoovele vflTOvorlngen van bett kenis in deaeo oorlog waarin ïeion strekkende meti r ï heel biJMMidere waarIc heeft Drie groote batttvijm van d vijaad rijn door het ges utvaur der VeHioade1141 buiiitt gevecht gasteld Zoo geeft ledt re dag iwn kk4ne winst Hebben niet ib Duitschers reeds voor PariJii gestaui en is op deze BNnler de manier dïo ik door Fransohe soldaten hi hst slakkenoKensiel hoorde bottteleo nlot heel ti vijandi lijke linie tot In Belgte terog ebracht f liet offldeeie F aasofae oommuniquA van gistermiddag S uur meldt het volgi nde PAItlJB 4 l ec In Belgi heeft tusRutien cb D spoorweg Yperen Hocawlanre lil den traatweg Hecehu Paaohtmdaels M n vrij hevige kanonnade plaats gehad waar ij de vijandelijke infanterie mder succes traohlte terrt ln t winnm Van d Homn e tot Argonne i het over het gebeele front rustig In Argonne zijn versehetdwne Dultsohe Infant rle aanvallcn afgeslagfHl ntei aame te Raenme noordoostelijk van het bosoh van Ia Orurle n Woêvre n In T UMuHngeo heblxm eenlge kanonnadea plaats gt iad Am het Ooitcltik Front WIKMN 4 IVfl Offlolsel la d Kar AÜien In Wnst OallolB en In Zutd rftbii is de dag vMi giMterm ov r hei algemesn matig voorWJfvgu De voeh leii in Noord Polen ihirsn voort Aan het Zuldetffk Pront Cos tea rijker a o SorvlBrs Wl iNKN 4 Deo Offloleel wordt van bel zuidelijke oorlogatooneel gnnuld liiH ill txqiluiwieu van Belgrado is gist r n gevolgd door o luisbirrljk wij waarop ile opmarsch van ouzw troepen voorwaaris gaat In d noordelijk dwl n lielilien tffm geveobtiw plaats gehad l en we tt en xuld w t in van Arandjeloratz hi bbtm airli tegen het voortdrtn en van onze troi sterke vljandell e kraclitim verzet met 14t vige aanvalleni 1m alle werden afgeslagen THoals de poglnifen om den Utrugtocht der Hervlsohe l gerkorpseo to dekken In Belgiö In een gesprek met een vertegenwoordiger van het Nederlandich Correspondentie Bureau voor Dagbladendeelde de heer W A van der Veen Voorzitter van de Nederl Afdeeling van het uitvoerend Comiteit van hetAntwernsch Centraal Boretto voor Vluchtelmgon o m het volgende mede iI I I I j L mil BERUSTIIIG St zyn woorden die de jeugd niet hart maar die het leven ons allen Inren moet Zy zijn er van donker Inigende beteekenis of met de vreemd1 glinstering van tranen aan oog tapers Maar er zijn er ook van do Iverlichte kleur eener eindelijk geienden blijde rustigheid Als men heel jong is ziet men van kat leven nog enkel de zonnige blijksid die haar gouden sprenkels strooit ischen de menschen als een vroege lltezon over het jonge loover Als Mtt wat ouder wordt gaat men den lfei d zien tussohen het licht en het denker en men voelt den strjd aankinnen dien ons in eigen leven waohtta zal Maar men voelt ook de sterkte van zijn lichaam en de onverzettelijke kzni t van zyn wil waarvoor men eet dat alles zal moeten wijken Men ovarschat zyn eigen krachten en ondttaehat de kracht der omstandigheden Hei lykt onmogelijk dat men niet zal zegevieren dat men niet bereiken zal wat men zich als doel gesteld heeft Men begrgpt nog niet hoe langzamerhand igen krachten afneWp en hoe vaak het geweld der TMMsomstandigheden sch nt aan te Bcqeien Men kent zich zelven niet en het leven niet En die kennis van beide De Oorlog Aao het Westelijk Front In den lo jMtand aan hel Wttsteiljk rrool IS gmm verandering i omim In Zuldilelgië in de omgeving V an Yperen wordt de kanoonade die van Duitsch zijda was aangevangen teneinde Aauiontrekking d r lK ndgHaootschappali e troepen te v rUindttren voortgezet hmi langzaam seer langzaam ledere teleutateUing iedere nederlaag leert er iets van maar ook ieder moeilijk verworven zegepraal En wanneer de teleoratellingen meerdere en vele worden begint langzaam de krachtig opgeheven arm te zinken en het trotsche aoofd te buigen Maar het is een huigen in bitterheid Men wil zich niet gewonnen geven door het leven en telkens rijst de arm opnieuw omhoog en gaat het gezonken hoofd trotsoher nog in den nek Er komen tijdon van ontembaren moed maar zij worden gevolgd door andere van vertwijfeling en duisternis t Is wel soms of het leven ons enkel bitterheid was En de bitterheid van straks wordt een vreemde droefenis om de teleurstellingen Van het leven Totdat men dat leven beter leert ver an Totdat men nog andera gewor de berusting leert Yoor de jeugd beteekent berusting de nederlaag voor de ouderen is het en wijken voor krachten en omstaneigheden die onverwinbaar zijn zonaar den gebroken moed van overwon of Ulij ehen hei leven bunemcu ÖoowarU lachte ii tumd Ik wilde alechu tb subrijfiafel lUsluiteu Ik beo mlJ geen cbuld Is wust IH M lü beiert Voor bet regolra van uw zaken hier In hui I ifeu terwijl ge onder veilig geleide uw iil uwe iHMliniimhig tegemoet gaal ite coimiiiHsaris wi uklJj de In ide mannen die d ii baukit r in bun midden natudi zeiiu zijn hot op do sohrijttafcl tn bi on dad ltjlt d papieren door te snufMeu Hnoward b ei zich op de lippen zoo gaarne bad bij wiihrti vurmnituo of John Arehor tni zijn goede vriend zich ui de voeti n hadden gemaakt doefa hoe zo hij een praaUit maken oui die vraag terloops If kunnen doen Mm leidde liein de kaïDor uit In dr voorkamer mocht de Mitstcilde kamerdienaar hem slechts zijn lioed m zijn pelsmantel gevfm im toen moest faij de lap af Hnoward bleef staan toen HÜ oor de Rtraatdevr een UHmigte uicDSi ien zag Wat wist maa dan reeds f Daar kwam Gartner de deurwachter met triomletsrend gelaat haastig aanioopen en xotkier tóch door do tweo poUliemann o te laten verhinderm nep hij zi he toe Ziet u wet dat ik geli had De mulat dia zieh kapilela Murie noemde en wn vriend van hem hebljen dcMiJds do Inbraak geploegd Zij zijn zoo Juist gevangfv genoAen toen zij hier wtldra blnntn gaan ze wordtm al weg Mr lUlph TfAlaa Jefferaon tino ward Uat l en Ik Waarmee kan ik u In naam der wet moet ik mij van II w pt HOOn verzekeren Snoward vertrok gonn pier Hij vermoedde reeds zoo iets Ik Iw grijP u wordt in verzekerde bewaring g enonHSi totdat is va tgi sU td dat ik Frederik Hcbwerdtner sU bts uit wettige zdfverdtxfiging heb fctHlood Hiurover kan ik a geruststellen sseide coimuiHHariH van politie uhH cru fij lachje terwijl hij elke bcwfiglqg van den iuiki T scherp tn t oog hield 1 £ Aak laat zich biHm aaflzieo dan aanvankeli scheen Doctor Kroderik öchwerdtiier leeft fhioward zette groote oogen o co zei toen iT Itedaard Dat doet me genoegen Ik kan het bijna niol gelooven Hoe iH ioHt ge dat lAter Kal ik u dat wel eens ophelderen maar nu verzoek Ik u deze tweeinaoncn oninlddfdlijk l4 volgen Ik moet éringerai noodig nog eeoigozaken Zonder eenig nitetrt Snoward wilde naar de sehriJftaftM gaan doch do comnilaMri verhfaaderde dit door hem bij den arm 1 gHJpén en legw I ijkertijd seboteti dn twee muuKm toe die hij de deur waren bliiven j taan Ah denkt ge dat Ur met een w pee in baad wmnrtaod zou Medim gebracht I FEVILLETOX vensU ra van dit vertrek gaven etm uitlicht op de straat hij zou in een andere kaïixT moeten gaan om naar den mulat Ie xl Q en een angHtig gevoel hield bem l rug in deio kamer hij durfde zich zelfs m zipi alod niet bewqten Als hij deze kaïm r vwrliet moest deze zaak voor alUyi uit den weg geruimd zyn In gedachtf n volgde m John Arrtier np iifli sohrt m nu waT hij de trap al lui n TB hij met ziia goeden vriend nu RenotMi 4 U zeker laobend de vreugde over h t gelukktH van hun plan Nu ingf n ZIJ op weg naar heaa sij kwamen n i de trap op nu stoaden zijaogalte Hpreken wat sw seggen zouden bd uu Maar verduiveld waar bleven de t choft i P Ja daar klonk de achel De lianHTdipnaax nulde lieeii om de deur te opemm Wat was dal voor ecu gepraat en gemompd Was de goe i vriend an John Archer uristwfalen zoo arntoedig gnkleed dal de bediende zwarigheid niaat Le om hem bij tijn beer toe te laten Hnoward stond op hij boorde de voetMappra iiaderen vwi drie mMinen de katnerdicnaar vergeoseldc ben zeker om dal hij die twee niet virtrouwde Daar werd op de deur geklopt Bioneo I Hé dat waren i d © vwrwachte personenniet Eeo bejaard heet mei achtbaarvoorkooïeo in hi wart gekleed metden hoed In de hand trad binn i I etveo andere personen mei donker ernstigvoorkomen bleven die it bij de deur 1 staan I Dat wan dus d rethm van den oploop voor de deur Sl lxsu Met moeite geluku bfi den potitieroanni n om door di nMwlgii h n t dringen iiaaa bet rijtuig dat hen en hun gevangene OU vervoeren md rweg dfH d Hnoward moeite om II belder tegrip t kri en van ifc n Isml va rAkt n Dit gelukte hem ook Ih iitiilat soH door zijn w wld rig vmK ntlt lang de aandacht der politie ge irokken lieblsw en zijn vriend was mls 1 liMi p n ts kende Inbrekmr die ook reeds Inrig iswpti d werd Mm had him rond het hms uien luip tn hun tiezodt bijden Imfikler leO verrlu hts gevondtm n hen l ij de deur gegrtrpen toen zlJ wihlwi iiaiifwhellnn Dat was cffn senaatlo In hula toen dok er Boh tm m i zrdcerheid kon zegg n ilat éi zwaar gekwiHste Bt hwerdtner nog Wde Hot was omstreeks twee uur In ten morgen De dragers die juist kwa iiH n om het li weg te Jialen roowtten onverrlehter z e bmngaan aan e m ovorbr gen van don gewonde vlet nftiiinrlijk nlPt te denkm De dokt T wilde ntet dat meir btj hat lied van dm Jongen man kwam Wor vervolffdl