Goudsche Courant, maandag 7 december 1914

53e Jaargang bepoTPaltht Davo Llnoleufflwas vanaf 30 cent NutsSpaarbank HAASTRECHT G vanDiest HaaéfrecKt ONTVANGEN de nieuwe voorraad jarpeieo Ujes Mata Id Éerse sooéd De Kleine Winst PRIJS DE R ADVERTENTIE N Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dicnstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitl etaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Eimseppastilles Èmsepzout Emsepwatep Dro sterij Westhaven 11 i WOLFF C Telefoon latere 82 Telefoon Interc 82 ï ons K arhmsni TWEEDE KAMER Ps ontrnimingswetMendels Eindelijk dan kwam het w o Men jeli voor Op dchzolf is een wetsvoorstel ontwoteu aan het initiatief van een Kajwlid mets ongewoons Gevoelt een Ktnerlid zich specialiteit op een of mdet terrein of meent hg waar de Regeering geen reden vindt vooreen SWgeeringsvoorstel kans te hebben met en initiatief voorBteV hij wage een kans Is echter ongeschikter tijd denkbaar om met eigen maaksel aan de markt te komen dan in deze dagen van wereldcrisis Wij hebben groot respect voor de welsprekendheid en de juridische talenten welke mr Mendels geschonken jjn Wij verstaan ook dat hijzelf deze niet onderschat Minder goed wU er echter bij ons deze poging m deze s omstandigheden in Onze indruk van Zelfverheffing hij mr Mendels ïSst t Booveel beter dan de Kegeering Tof van zacht tot politieke reclame Mlde de S D A P niet reeds meetings voor het ontwerp gaan belegden is er sinds de indiening van yhet ontwerp niet geringer op geworden Integendeel En des te onaangenamer gevoelen we zulks tegenover MU it gaacii g die yaiiji t nitbcekea iet stiais af als paarden gewerkt heeft om te voorzien in de volksnooden eene Regeering die daar niet zou zitten wanneer de heeren Mendels o s 1 werkelijk hadden willen mee regeeren toen hun die kans geboden werd in welk geval zeer mogelijk op s heeren Ort s plaats een socialist wie weet de heer Mendels gezeten hadde In dit laatste geval zou dunkt ons dit ontwofp niet ingediend zijn onnoodig als liet is juridisch zwak in elkaar en in zijn oventueele gevolgen zeer bedenkelgk De strekking lijkt zoo eenvoudig De vordering tot ontruiming van een bewoond perceel of perceelsgedeelte wordt ontzegd wanneer den recfiter sammierlijk blijkt dat daartoe in verband met dö buitengewone tijdsomstandigheden termen aanwezig zijn De rechter stelt dan den huurprijs verder vast en kan tevens bepaftn dat dit bedrag geheel of ten deele door den Staat zal betaald worden Deze regeling we stipten den hooldinhoud slechts aan is door de van 11 u gisterenavond wordt gezogd In Belgiö heerscht öezeKdo levendigheid als den vorigen dag Wij hebben onzen positie ten Noorden van Maonekensvere aat Vrijdag werd veroverd vorder hevps tigd Op het overige deel van het front viol niet belangrijks voor PARIJS 6 Dec Reuter Het mlddag communiqué van hedenmiddag luidt In llelgiö niet ver van het Veerhuis waarvan de verovering gisteren werd gemeld heeft onze zware artillerie een Duitsch blokhuis vernield Do vijand heeft levei gQel8 gepoogd ons Woldendreft weder al to nemwi Op het overige deel van het Noordelijke front alanede aan de Aisne is het volkomen kalm In Champagne heeft onze zware artillerie met SI1CC09 zeer levendig de Duitache battenjen beschoten In Argonne wordt öe loograven oorlog voortgezet Wij gaan voort met langzaam vorderingen te mak Hi waarbij alle aanvallen van Am Vijand fttgeslagün werden Eveneens had een geringe vooruitgang Dlaata in de omgeving ten Zuid OoatMi van VartaineR waar de Duitaciie artillerie tot zwijgen iH gebracht Op het overige front viel geen enkol tioemenstt aardig feit voor BERLÏJN 6 Dec Officieel Het groot hoofdkwartier meldt dd beden In n loop van den nacht is het dorp Vermelles Zuid Oostelijk van Bethune wiens verder bezit bij het voortdurend ï ransch artillerie vuur onttwdige offras zou hebben geëi ht door ons volgens een vastgesteld plan ontruimd De nog overeind staande gebouwen hadden wij van te voren in de lucht laten springen Onze troepen bezetten de gereed gemaakte stellinggen ten Oosten van Vermelles De vijand is tot dusver ons niet kunnen volgen Ten Westwn eA ten ZuidWesten van Altkirch hernieuwden de Franschen hun aanvallen met versterkte troepen zonder succes Zy leden daarbij zware verliezen Voor t overige hebben op t Westelijk oorlogstooneel geen noemenswaardige gebeurtenissen plaats gehad FirraaC SMITS Schoenliaiidel Kleiwegr 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN LONDEN 5 Dec De correspondent van de Daily Chronicle in NoordFrankrijk is officieel langs de Fransche Unies rondgeleid Naar aanleiding van de Duitsche lezing als zou Werda nauw zijn ingesloten deelt de correspondent mede dat dit geheel onwaar is Werda is nimmer belegerd gewor den en zijne verbindingen met het noordwesten en met het oosten zijn geheel intact Men moet 20 der arbeid zich te verrijken Daardoor alleen kon een man als Snoward in zijne plannen slagen men begon het verderfciijke van zijn ganache syatcem eerst in te zien nu hij gevat was voor een misdaad die niemand zich kon verklaren rn waarvan de aamenhang met Snoward a zaken slechts kon vermoed worden Nu kwam eiken dag nog moer aan het lirht en wat het gerechtelijk onderzoek opleverde van zijn geboortestad uit tot heden verkreeg zulk een groots omvang dat volstrekt nog niet was te bepalen wanneer de documenten volledig genoeg zouden zijn om den beschuldigde voor diMj rechter te brengen Intusschen IM do betfra ztch niet onbetuigd de koerfl diT aandeelcn in alle ondernemingen diö Snoward op touw had g zet daalde ontzettend zoodat zijn millioenen mcrkbaaf wogBlonken Weldra bleek ook dat Bno ward eigenlgk Heinrlcb Btarkhorst ijn bewijs van Amenkaansch burger to zijn was een valsch document reeds van t vorCTi helmalijk een daling had voorbereid in den koers der cffoctim dio hij m don handel bracht De zaak werd 111 zooverre nog komiek dat Snöward a kapitaal dat t pg in d © ondernemingen stak nu ook verloren ging door het onverwachte dalen van de koersen Wordt vervolgd Hl loDiDldJjke FÉrieb taoefl ilaan Vnmer Xdi5 33 za sud 3s oe3s e3 a merk f en W ti e aovAJÉoomumHomuMiir wurk wij Üitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde EereIMploma Parfi 1900 Degen Oouden MedaUlen TelefóOD lntcrcommaauil 384 ONTVANGEN de nieuwe voorraad CO o Zitting den denden Dinsdag van iedere maand ten huize van Mej de Wed A M BLANKEN van des s middags 122 uur Rentevergoeding 3 17 HET BESTUUR Spedale inrichting tot het vervaardigen van É PM werkmansgoederenenbedrijfskleedmg Lage prezen vaste prijzen 1 sAllede goederen prima afwerking g yioeilzeilEI w LMILEDMS ZelleB en LJDiileum wordei fratis geltgiij g UverI eo DiaaU aUn mrl8D GOiiJIIEII llfiimEII BEDOEN m D a ESI nitslnitend i contant Vraagt Stalen en Prezen 30 P T Aanbevelend 6 VAN DIE8T Fotografie Galerij 18 ondanks alle concarrentie de grootste en meest bezochte Inrichting hier ter stede alléén gevestigd Korte Hoogstraat No 1 r Bekende pHjzen Artistieke afwerking Om verzekerd te zijn van nette bediening en tijdige levering let men alleen op HET ADRES KORTE HOOGSTRAAT No 1 Lift gratis Telefoon 4104 100 x d GiiiÉ en OuMei Neerat Uitsluitend DE fOORCeSCliEOENIi M OEK OORLOt iLEZinsTa TK HOUDKN OOOB Dr e I Scheer s verpakte Thee 25 1 0 en 18 et si k i ie = S 4 S van Dantzig Markt 43 Gouda Suime keuze St IMicolaas Geschenken i VRIJDAG II DEC s avonds TU uur In de Sociëteit J E RÉUNIE Toegangsprijs 25 ets voor Leden v d Bond leerlinge Gymnasium en H B S en Militairen Niet leden 50 ets aan de zaal 75 ets Kaarten verkrijgbaar Turfmarkt 24 Buitengewone Orgelopruiming Onderstaande ORGELS die hoewel gebruikt toch geheel ALS NIEUW MET VOLLE GARANTIE worden afgeleverd zQn te bezichtigen in mijn magazijn ROTTERDAM Noordmolenstraat 71 thans f 50 f 50 f 60 1 draagbaar Kofferorgel fabr Muller 4 ooi 2 sp Klll STTANDM met en zonder gehemelte plaat vanaf f 2 per tand f35 per gebit PUataiDB zonder pijii en mei sthriflelijkeen Ungdunge guanbc12 Tandarts J T ORTH Zn COOLSINaBL 10 ROTTERDAM 1 draagbaar Kofferorgel fabr Miitler 4 oot 2 sp 1 draagbaar Kofferorgel fabr Hdrügol 4 oot 2 p 1 eiken Schoolorgel aeer geschikt voor lokalen kan geheel worden afgesloten met boekenkast 2 spel dubb kopp f160 f 95 1 Salenorgel fabr Muller met spiegel op 2 sp 8 reg dubb kopp f 170 f 110 1 Bamilton Orgel laag model 2 sp 11 reg Voxh en kopp f 170 f 115 1 Alleger Spiegelorgel 2 sp 11 reg Voih en dubb kopp f 175 1 120 1 Hillebrandt Salonorgel laag model 2 Een SOLIED ADRES voor meubelen Is bij N HESSING Peperstraat 24 Reparatie aan alle meubelen spoedig netjes en billijk sp 11 reg Voxh en dubb kopp f 186 f 125 1 Angelus Cremona 2 sp 11 reg sierlijk model f 170 f 125 1 Muller Salonorgel hoog model met spiegel 2 sp 11 reg f 195 f 135 1 Muller pianomodel 3 sp 14 reg met mooie 2 vt harp in de bas f 210 f 150 1 Malcolm Orgel boog model deftige stijl met spiegel 2 sp 12 reg f 220 f 160 1 Amerik Salonorgel laag model 4sp 17 registers krachtig geluid f240 f150 1 Angelus Oremona als boven 2 spel 11 registers f170 fI45 1 Nystrómorgel mooie donkere kast 1 spel 4 registers f 115 f 90 Heo wordt veriochUp t MERK te letten OTT HUI MaOAZIJH VAK M RAVE SWAAYZONEN 60RINCREM Deze THEEËN wordenafgeleverd in verzegeldepakjes van vï f twee eneen half en een Ned ons metvermelding van NomImer en Prijs voorzien vaninevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoeringvan geëerde orders aan1 bevelend jr a HUL voorheen X BREEBAART Lz IKoralionorgél met ingebouwd Koralion en Spiegeltop 2 sp 8 reg f 196 f 160 1 Malcolmorgel met dubbele spiegeltop donker noten 2 sp i2 reg f200 f175 Op nadere overeen te komen voorwaarden zqn bovenstaande instrumenten ook op termijn verkrijgbaar 110 Verzuim evenmin mijne prachtige collectie geheel nieuwe Joh de Heer 0o8teiiijk32ii 32 Rotterdam orgels te bezichtigen in mijn magazijn Oostzeed k 328 31jajrL Zsiad S a ilc3r s o©l j es ïaa erls Ivll TT SS ANTOIN COOPS Drogist Wijdstr 29 TeL 328 sanatogS haematogeu HAEMOFEBm OPÖERICHT irM Voedert nw Vee met de zuivere murve vervaardigt uit prima grondstoffen gegarandeerd zuiver gemakkelijk en zuinig bij het voederen een lekkernij voor het Vee Vraagt uw leverancier van Veevoeder waar niet verkrijgbaar levering rechtstreeks door den Fabrikant M VERHEUL ROTTERDAÜ 13649 Maandag 7 December 1014 fioiDSCHE mum Verschijnt dagelijks é behalve Zon en Feest agren PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad i l h Jpmp il te r worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau CKTMbÜ oniie Agenten d en Boekhandel en de Postk antoren Uitgevers A BRINKBEAH EN ZOOIT haast nog moeilijker De Kamer heeft ei ten slotte korte metten mee gemaakt In den laten middag toen juist de vereischte 51 leden present waren heeft zij met royale meerderheid een eind gemaakt aan dit legislatief geliefhebber Zelfs van de socialisten onbrak j bij de stemming op t appèl V Misschien zal de discussie toch nog een resultaat hebben Misschien want in den laten middag toen er slechts B2 leden present meer waren het heeren van Wgnbergen Rink van Hamel Tydeman Limburg Visser van IJzendoorn Beumer en van Doorn tot op de draden uitgerafeld bezwaren Waarover men voor een deel in abnormale tijden zou kannen heenstappen wanneer het moest bezwaren welke ons onoverkomelgk voorkomen tegen een regeling welke der Regeering onnoodig on verwerpelijk voorkomt en dus met de gewone maat dient gemeten te worden Niet een Kamerlid maar de mannen aan het stuur kunnen in zulke abnormale tijden waarin snel en krachtig regeeren noodig is den geheelen toestand overzien zij krijgen voortdurend de gegevens om een onderwerp van alle zijden te belichten om een maatregel in zijn goede en kwade gevolgen te overpeinzen Een Kamerlid mist daartoe de uitrusting We kunnen hier niet alle bezwaren bespreken willen slechts een serie aanstippen onvoldoend voorafgaand onderzoek bet weglaten van een maxi mum huurprijs het oiinoodig van deze nood regeling wijl w j bijzondere nood bestaat die ni fTJl gs anderen weg is te ondervan en ie bevoegd heid aan den rechter om over s lands gelden te beschikken het te vreezen gevolg dat huurder en verhuurder onder één deken zullen gaan liggen om don Staat die er goed voor is de huurpenningen te laten voldoei eoK Ep de verdediging viel al zeer tegen handig maar allesbehalve overtuigd Goedkoope gelegenheid als zich hier aanbood om zichzelf een aureool van Arbeiterfremdlichkeit te geven mankeerde bij al t opgeschroefde in de verdedigingspleitrede voeringen der socialisten het betoog dat ditiw o noodig was Ja de voorsteller zei t openhartig onbillyk nota bene was t z i om de vraag te stellenof het w o noodig was Het ontwerp bedoelde immers geen dam opte werpen tegen den nood die er reedsi s maar wel tegen den nood die z i komen zal Het wetsvoorstel was dus geen critiek op wat de Regeering had ligelaten maar wie weet wel s zou l ünnen nalaten in de toekomst Ongemotiveerder wantrouwen liet zich kwalijk denken ongemotiveerder zelfverheffing want wat was dit voorstel anders dan de verzekering dat hij mr Mendels t b e t e r kon dan de Regeering t zou kunnen De Oorlog Aan het WesteHjk Front Dt sinjii aaa lift Weöteltjk frout wordt Qongt tiL met kteinü aauvalltiü op verst iiiUeml punleu welke beoogou ue acLie gauiidu ie iioudoQ en wellichi iXe aauUtttlit a tü lüideu v au deu eigenlijke tooslaud Hot heett er toch allou schijn van dat UuUsehe troepenmacht aan het Wes lijk front beduidend verminderd ifl daar naar het OoB lijk tront zijn ge luepen tüuemdo m Folen hulp tu gaan togeu do oprukkende Kusaische Ie was Vrijdagmiddag n de dag ifóórj = dchü zijde iiet artillerievuur op sommige plaatsen Bterk woi li onileihouueu teuLiudo dtai luüïuk to geveu alaoi groote li germachieu daar aanwezig zijn Ul iiondgoüooten zitten ia zuidWest Jiulgie ook mtït stil blap voor stap werken ZIJ zich vooruit en elke meter grond üiü gowouucu wordtr wordt als een leit voü uemge beteekenis besohouwd door de bezeltmg daarvan steeds met aonaieulijke oltors aan beide zijden gepaard gaat üel Uetgische leger hoeft zich kranig getoond bg de verdediging van de streek jij hei geiuundeerde bg den Yse Dit Ijlgkt titans d te meer uit een olEicieel lapport publicoerd ïu de Corner de l Aruieo iiolge waarin de krijgaverrlchlingeu Biuds tiet begin van deu slag op U October wordt uitoaigezet De stag aan don Yser zoo zegt het rapport was voor ous leger oeji onbetwistbaar succea i maar hoe duur werd het gekocht H e t Ie gei verloor een vierde deel ziju krachten Maar ie veriii en der Duitachera waren nog veel giooter Zij lieten op hel lerrem der worhteliïig hun doodm on gewonden achter lienevena een groote hoeveelheid wapenen iiuüitlü en twee stukken van groot kaliLer welke zg westelgk nr den Yaer hadden gebracht on do ar M Ie divisie wijrden buitgemaakt n f g Omtrent do bedoelingMJiitMff bondgenooiLii IS niets bekend t w et Igkt ons mot wel mogelgk dat zo zioh om den üiin zouden laten leiden door wat schermutécUitgen on met dePdego op de hoogte zouden zgn van do bewegingen der Duitsche troepen Ln daarom komt het ons vóór dat niet omnogalgk moet worden geacht dat do bondgenftoten hun troepen tot aan l Belgischo oo noordelijk mogelijk doortrekkon om vandaar een omtrekkende beweging uit te voeren tot insluiting vwi don Duitflchen rechtervleugel ooals reeds ia gepoogd met het leger oiidor geueraal von Kluck dat zich echter daaraan heelt weten te onttrekken Do oHicioele communiquó s die don toestand nader aanduiden volgen hier PARIJS 6 Dec In het communiqué St Kicolaas hebben ten slotte deT stemmen gestaakt over een motie van Hamel Limburg die o i niet noodig maar evenmin schadelijk was Prof V Hamel wilde n l de Kamer per motie laten uitspreken dat een aanvulling der uitwmningswetwenschelijk is ter voorkoming van gedwongen ontruimingen na hnoropzegging speciaal voor weekhiprwoDingen e d in gevallen waarin de huurder uitsluitend of hoofdzakelijk door de buitengewone tijdsomstandigheden niet in staat is zijn huur te voldoen Mr Limburg voegde daar nog aan toe de noodzakelijkheid van uitbreiding van den financiëelen steun MerkI waardig genoeg kwam van Rechts I Mrs Loeff en de S tvomin Lohman de verklaring dai men de Regeering gerust kan overlaten te handelen wanneer t noodigiSjWaarnade Minister van Justitie kwam uiteenzetten dat men tevreden mag zijn over den toestand dat de Regeering er haar volle aandacht aan wijdt en dat zij onverwijld maatregelen zal nemen wanneer veranderde toestanden dit mochten eisBhen Na deze verklaring had t dnnkt ons op den weg dej Heeren van Hamel en Limburg gelegen om hun motie in te trekken Ze werd echter gehandhaafd en 26 linksche leden stemden er voor 6 linksche en 20 rechtsche er tegen Vermoedelijk komt de motie Dinsdag op nieuw in stemming Dan komt ook het leeningsvoorstel voor waarbij Minister Treub opnieuw gelegenheid vond te toonen dat bij alle parlementaire snelheidsrecords schitterend weet te slaan Moge de Kamer in gelijk tempo werken 1 beduiden Jo stelt je aan of je krankzinnig beat Als de menschen gezien hadden hoe je dim man do hand kuste O laat mij Wat geef ik ommenschen En als je aan mijn verstandtwijfelt misschien heb je daar gelijk maar ik ben niet eerst nu krank zinnig dat was ik te voren veel meer en slecht I Era ellendig achep sel als ik daarvoor moet boeten door mij te vernederen in de oogen vaSk alle lUCttBChen don zou dat nog de g i pigste boetedoening zijn t De baron wilde zioh losmaken en baar vermanen om bettoard en verstandig te zijn maar zij klemde zich aan zijn hals vast zoodat hij bgn geen adem kon scheppen Vader snikte rfj hartstochtelijk als je werkelijk Je dochter Uefhebt biddan zoo vurig als ik dat hij niet sterft want ik ik zou hem gedood hebben en dan zou ik geen minuut moer kunnen leven De barwi stond versuft hg begreep nog niet geheel welke verandering in het gemoed van zijn dochter bad plaats gei grepen maar hij zag toch Inr dat hij niet heter kon doen dan zwijgen als hij haar niet nog meer wilde opwinden Hg repte daarom geen woord over Snowatd aan wien Elvira volstrekt niet s eente te denken en voerde haar met zochten drang naw haar slaapkamer terug De tijdingon van hetgeen a nachts ten Imize van baron voü I llcrjch en a morgens in hot paleis Eicelaior gebeurd was Men wist nu te vertellen dat die zoogenaamde mr Snowatd volstrekt geen Amerikaan doch oen Dultscher een Rijnlaiidi r was geboortig uit dezelfde atad als de vermoorde bankier von Dobel die vroegir ijn vriehd en speelmakker was geweest Dezelfde couranten die den gevierden mr Snoward to voren hadden gewierookt als wn man van groot talent en heden de aanklachten tegen hem zeer kort vormeldoü lieten oen dag later © en kret t van verontwaardiging hooren Men fiprak van wn bwide schurken diedtwr een gebrekkige wetgeving in staat was gesteld om in een beschaafde maatschappij ongestraft allerlei slechte praktijken uit te oefenen Men roemde üiju eigon eerlijkheid en vroeg wanhopig 0111 betere bescherming tegen zulke schurken de regeering de justitio ea de politie werden verantwoordelijk gesteld voor al liet gebeurde gering In aantal waren de stemmen die oerlgk gfflideg waren om naar waarheid do schiiM iVaB het gebeorde tegcVen aan jB elcfeucht het verlangen naar ijdel gipsen de begeert om zon fEViLLETOX Sl v irsu Hij leeh hij leeft 1 riep zij buiten zich zelven lachend en schreiend tegelijk i n zg liet zich door niemand terughouden om als de wind naar de kamer te snellw waar zij wist dat de patiënt was 46 Vooreerst moost alleen do hoer des hui zes weten hoe de stand van zakeu was Boheim wtlde Robert roet deze taak heUat i Qiaar do knaap dio zijn baninden leermeeHter nog geen oogenblik had verlaten wilde voletrekt niet heengaan Overigwia gedvoeg hij zich zoo veratandig en was den dokter bij het aanleggen van fa t verband en bij d overige werkzaamheden op handige manier zoo behulpzaMi dat deze den knaap gaarne in zijn nabijheid hield De bediende dSe naar den baron werd gftKmden kon natuurlijk zijn mond niet raden hij vertelde aan de andere be adon welk een verandering er gekoJi waa in den toeetand van den gekiWete Al de bedienden waren op de h i er werd druk over gesproken en o kwam het dat Elvira die reeds waa opgeschrikt door het gedrulech bij de komst der hospitaaldiagers uit 1 V3 nter in do gang trad om naar de oo j Bi i van al die drukte te vragen en op die iwmier nu ook het belangrijke nieuwe vernam Dit ba op haar een uitwerklng alsof een nieuw leveo had ontvangen Bij instinct opende zij zacht de deur en trad naar het bed voor iets and s had zg geen oog Zg zag noch ien dokter noch Ijaar vader noch Robert die aan het hoofden aan het voeteneindie van het bed stonden al ware de kamer vol vreemdon geweest zij zou er niet op gelet tiebbeu zg gevoelde zich Isof zij geheel alleen p de Wereld was met dien bleekffli jongen man dau Haar plotseling verschijcen verrwte de aanwezigen zoozeer dat zg er niet aan dachten haar terug te houctï Elvira wierp zich op Öe knieön voOt het bed greep de koude hand van den gekwetste en drukte er haar lippen op Zoo bleef zij ligg als had zij daar haar bestem ming gevonden Eindelijk kwam dokter Boheim daar tegen op niet 2100 zeer ter wille vanden patiënt als wol om de jonge dante zelf die wellicht een zenuwtoeval zou krijgen De baron lichtte haar op en nam haar mee naar de kamer er naast het leervertrek van Robert Hier viel Elvira hon om den hals eo Het baar tranen den vrijen loop De iMTon verloor hierbij de weinige kahnte die heoi na al de gebeurteoiseeo vim dezen nacht nog waa bijgebleven Ood tal den Hemell Wat moet dat