Goudsche Courant, maandag 7 december 1914

dienen Als hy te velde trekt hooft Ja staat er ten minste wat aan Ën geheel verontwaardigd verdediüde zy zich tegen de bewering van dm rechter dat haatdragendheid haar tot dezen atgp gedrongen ad neen zij wilde veel eer in deze zware taden ook iets voor den staat doen En op deze verklaring werd dit nronkjuweel van alle schoonmoeders Jie haar eigen schoonzoon in den soljirtenrok gedost had vrygesproken Waarschijnlijk hoopte de rechter dit een zoo sterke en verstandige nouw in dezen tarden tijd nog veel t vaderland doen zal I Mijn gesprongen Vlissingott gisterenmiddag by wbadstrand edg aangespoelde myn Jwrdat hy te de glooiing sloeg sprongen De Jevige slag werd o a L Middelburg aSideiyk gehoord In w hotel en de Café a op den Boule en villa W ian den Badhuisweg ÉWongen talloftte ruiten In sommige Xef er geen iW ele heel Zelfs ruiten door rolluMin aan de buitenzyde jSn afgeslotenl karen stuk In enkele mbouwen wer bok inwendige schade toegebracht MsoonUjke ongelpkksn hadden niet liUats Daar nog twee ynen aan h strand liggen is de omgeving doi Leider voor zyne zekerheidsstelling versohnldigde gelden die over 1914 f 24 50 zullen beloopen en over volgende jaren telkens f 12 voor rekening der Gemeente te nemen Commissie tot wering van schoolverzaim Ter voorziening in de periodieke vacatures in de Commissie tot wering van schoolverzuim hebben B en W aan den Kaad de volgende aanbeveling loutlne door 8 heeren en 1 Dame Boze pantomUne werd heel leuk gespeeld en de deelnemers daaraan gaven blijk van groote beh digheU en tevens wisten zij door bumoriatisehe scènes het talrijke publiek danig aan het lachen te brengen Na de pauze werd door eenige dillettanton waarbij wij leden van de tooneeloluh Be QnudM l em opmerkten do kluoht gespeeld Kareltjes eerste liefde t Was een heel koddig stuk dat vrij vlot van stapel liep en dat de Belgen wist te pakken door aardige gedeelten die er in voorkomen De spelenden hebben daar zijn wij zeker van zeer veel bijgedragen om de Belgische vluchtelingon eens een aangenamen middag te verschaften By den aanvang van het programma tusschen de nummers en in e pauze werden er door eenige heeren die zich daarvoor welwillend beschikbaar hadden gesteld muzieknummers uitgevoerd die warm werden geapplaudisseerd Na het einde der voorstelling was het feest voor de kleinen Toen kwam St Nicolaas ten tooneele in zyn mooi rood pak met goud bestikt en met zyn fraaien myter op het hoofd nadat de kleuters het Venez Venez St Nicolas door de zaal hadden doen klinken Midden op het tooneel zat hy op zyn zetel en elk kindje mocht by hem komen en de goede Sint verbUjdde de kleuters een voor een met een zak lekkers waarmede zy zegevierend naar moeder trokken En toen er aan het eind geen kleuters meer waren toen kwamen de grooteren en ook zy waren blijde eenige versnaperingen te kunnen ontvangen Allen klein en groot zyn verheugd geweest gistermiddag Het Comité d zyn medewerking verleende Aü uMvoerei iden die zorgden dat Ie vacature onderwyzers J VAN DE PUTTE gewezen hoofd eener byzondere school aftredend T VAN STBAALEN hoofd eener byzondere school i 2e vacature categorie byzondere onderwyzers D W J RUITERS hoofd eenerR K Jongenssohjol voorM U L O aftredend J P J AHSMJANN hoofd eener R K School voor g 1 o 3e vacature categorie ouders van leerlingen M GELIJNS Commies ter Secretarie aftredend i 4 MOERKERK hoofdcommies ter Secretarie nilitairen afgezet Htlnr Beltterrein van de Reinigingsdienst B en Wi stelle den Raad voor van de Wed J de Vries eigenares van het terreirtj langs de Breevaart hetwelk thans voor beltterrein wordt gebriiikt vobr den tyd vin één jaar laande 1 Jan 1915 bedoeld terrein den hunrprij van f 120 te en Dit terrein zal worden gebruikt dienste van de exploitatie van den nigiaasdienst ep W vragen den Raad mach ng om aan de Vereeni ging tot be yding der Tuberculose voor Gouda weoeropzegginès toe in gebruik af t staai het sohtiurtje gelegen naast A waiihtkamer an het Consultatie B ureat3 der Verébniging an den GroO Iwegj jdiiar de bprgplasits harer hulp idddfni op een gBdee te der zoldering Ferkinrichtiiig tol Wering Bwielarij n etï voldoende is O erietvoif Attensingel cht Op tcrïoek Van den pachter van het overzetveer aan 4 Kattenai gelgracht J A Bron stelW B on W J oor aan ge noemden J A Bron het over etveor voor drie jaren ingaMide 1 Jan 1916 en ein eigende 81 Bec 1917 onderhands te verpachten voor do aom van f 26 r per jaar Naar wy vernemen 4al de Directeur van het Post en Telegraafkantoor alhier de heer J J M Hermans 14 Dec a s naar zgn nieuwe standplaats Nymegen vertrekken Goudsohe Padvinders Gisteren hebben de Goudsohe Padvinders een wandeltocht gemaakt naar Oudewater Het was een oefening voor een driedaagschen tocht in de a s Kerstvaoantie Om 9 uur werd afgemarcheerd vande Hanepraai Na onderweg eenige oefeningen gedaa n te hebben bereikten zij Hekeadorp waar ze een half uuruitrusttenSi waar zy door de bewoners met niSuwsgierige blikken werden bekeken Daarna zetten zij hunmarsch voort en kwamen om 12 auur te Ondewater aan waar een uurgerust werd Om l j Bur werd van Ondewater afgemarcheerd onder het vroolijk gefluit van den occarinablazer Na onderweg nog een ardig oefening te hebben gedaan IberelMen zy om d uur Haastrecht waar ze een ruwe situatieteekening van alle straatjes moesten maken Na een groot deel van den weg van Haastrecht naar Gouda ia den padvinderspas d wz 40 pas looppas f 40 pas gewone pas afgelegd te hebben kwamen ze om 6 unr m Gouda ofschoon zy een vermoeienden dag achter den rog hadden kwamen allen nog vry flink aan In de Molenwerf werd het vendel ontbonden MyneiVj ig P Hen seint fM uit Vlieland het Noorder rand Deze is onder Zondag Afliigespoeld Waking gei goAte der gevallen De begraf hee mtiiat ii t i tj graafplaats 1 e dö teraardlj latprn rdo Bill hel kèiip Dijw den omlend had Belgte ic igotol bftrak jKedefileéri AlijkdieAt g jfBaimoetemor n l dér dol fa hol r lliltto jbedel itnMt ciereajon Ml 1 uur had I lie Ri K 1 6 Dbl op iiesterterg ntót mili oirc lUiSg plaats van 8 gc bij h v rzslt in gebood Iwaijfm jln deputatie vi n de O man ttitièi weri een k loor de Belgisclfcrti Bt ot be9to4d uit omfl rsti ir m mdolvan luitèuMOalkR et elk twef Tctaten aa Belgische offi j a paliutak vanHolj e € kijana van de deD 1 döoden die uit lUjt len waren lü den dtoet volgden zeer veel Belgiöche officieren de deputatie van de Belgische geïnterneerden 1 en eenige Hollandflqha offioieron Op het feorkhot werden de Vclflten in een gemeenachïippeliik graf gedragen door HoUandscbe soldaten De beaal g geechledde door 2 Belgische geesteli en en den pastoor van Soeateritern Zondag werden de lljkdiensten gehmdeo te Amersfoort en te Boesterherg alles aoojgoed van stapel is geloopen knnnéi revreden ziin met wat zij hebben gedaan Zij h$ ben ongetwijfeld dé Vluphtelingen nog meer aan zich vèrpliclp Voor net examen Boekhouden vanwege dö Vereflniging van Leeraren in het BoeShondeni gebonden in de maagden Oct Nov j l is geslaagd de heer J F Kahle thans te Hoorn woonachtig SpefflïhoH voor de Militairen Morgen Dlnsdftg avond geeft het Kleine Tooneel van Rottötdam een vooiBtelling voor de milUï wi iO de Nieuwa Schouwburg alhiel Met don heer en Mevrouw Spoenhoft met hun mobilisatie reportorre zullen optreden Nico de Haas en de üederzangeres Antoinette Nieuw wüiulzen De muziekkapel van hot Depot Bataljon zal voor dezeo avond medewericing verleenen Ontspanningszaal voor militairen Op St Nicolaasavond is het in de Ontspanningszaal voor Militairen een gezellige drukte geweest Vooral in de late avonduren de zaal was tot 12 uur geopend was het er vol en werd door muziek en voordracht de tijd genoeglijk doorgebracht De aanwezigen militairen werden allen onthaald over Stadsnieu vs GOUDA 7 December Gouda 4 December 1914 B en W sehryven aan den Raad Nu de heer L Verjaal alhier door ons College benoemd ia tot 1ste onderwyzer aan den Cursus voor volwassenen kan hy niet langer de betrekking van onderwyzer aan de Herhalingsschool voor jongens waarnemen zoodat hy eervol ontslag uit die betrekking vraagt Met het oog op het voorgaande heb ben wy de eer in overleg met het Hoofd der betrokken herhalingsschool voor eene benoeming tot onderwyzer Ban de Herhalingsschool voor jongens aan te bevelen I P 8 DAOVILLIER onderwy zer aan de school voor g 1 o No 2 U P W BOS onderwyzer aan de school voor g 1 o No 2 ni P VAN EIJK onderwyzer aan de schoot voorg 1 o No 4 allen alhier Aangezien het aantal leerkrachten dat aan de genoemde school verbonden moet zyn afhankeUjk is van het aantal leerlingen geven wy U in overweging te bepalen dat deze benoeming zal zyn een tydeUjke immers voor den loopenden cursus in te gaan op een nader door ons te bepalen tydstip B en W sohry ven aan den Raad By hiernevens overgelegd schrgven dd 28 November 1914 no 16 geeft de Commissievan Bystand in het beheer van den Reinigingsdienst in overweging de toetredingsgelden en jiarlijksche premiën welke door den Leider moeten betaald worden in verband met de door hem te stellen Bekerheid van f 2000 voor rekening der Gemeente te nemen Wy kunnen ons met het gevoelen der Commissie geUjk het is uiteengezet in haar schrijven hiervorcngenoemd vereenigen en stellen U derhalve voor te besluiten de door den Boskoop Zaterdagmorgen rukte een afd van het garnizoen vesting artillerie voor het eerst uit met de muziek van het pas gevormde oorpa stafmuziek Kapelmeester Philips en zijn muzikanten hebben het in korten tijd al ver gebracht De Baad dezer gemeente zal op a s Dinsdag des avonds 7V2 uureene openbare vergadering houden waarin zal worden behandeld Een voorstel betreffende het bouwen van vier tijdelijke achooUokalen benoeming van een lid der plaatselijke schoolcommissie en van het burgerlijk armbestuur voorstel tot vernieuwing van een gaszinker in Reijerskoop naar de Rozenlaan onderhandaohe verhuring van land nabij het pompstation onderhandsche aanbesteding van een gaszinker door de Gouwe en leggen van gasleidingen vaststellingsuppletoire kohieren van den hoofdeiijken omslag en de hondenbelasting Gedurende do afgeloopen maandwerd aan spaargelden aan het Postkantoor alhier ingelegd f3860 73 enterugbetaald f 3404 72 Het laatste uitgegeven boekje draagt het nummer 2391 Id ons bericht Zaterdagavond opgenomen over de totstandkoming van de Commissie tot Ontwikkrting der militairen hebben wij abusslevrfijk gemeld dat iöhet bestaur gekoztm was de heer W C Hage m moet zijn de heer Jb Hage Nicolaafiviering der BelgUohe Vluditelingen Gisteren hebbm de Vluchtelingen em aUeraangeoaamaten middag in Ons xedoorgebracht In de zaal Kunstoen voorstelling gegeven welke j groot deel door Belgen isuitYl amóbe eo Fransche iiedjod gezongen door Mej van ImmerMad Jugtera on zij hadden daarbij veel succes en de heer C H Hag dom was zoo welwillend de plaats m te nemen van den hunwrist Magendans die door ongftBteldhoid niet kon optreden Een heet aardig nonmier was eerste Gyronaatiekle acrobatische pan St noogen min is voor ee gevoerd zijn er zeel en De mijlen reiaen alvorens men de zone van het Doitsche artilierievaur bereikt In het zuiden raken deDuitscfaerB slechts aan een punt de Maas nl te St Mihiel teneinde hier vanuit Metz te komen heeft men slechts de beschikking over één moeilijk begaanbare weg en langs deze geheele linie ïa de positie der Dnitschers hoogst onzeker In deii halfcirkel ten noorden van Werda maken de Franschen langzame doch zekere vorderingen Zij zijn goed toegerust voor den winter en hun moreele toestand laat niets te wenschea over Uit Antwer pen Het bericht van hot oproer en den dood van dBetgen te Zeist heett hier onder de bevolking van Antwerpen nog al indruk gemaakt In alle calé a trainB en Sp Btraat hoort mm het geval bespr on Over t olgctueea wordt et geen oordeel geveld men wacht de berichten die bijzonderheden zullen brengoiQ rustig af hoewel allen het 4 otreuren dat zoo ieta gebeurd Ig Tot veler vreugde word door Aeax Hollandscben consul de passen van Hollanders wew geviseerd dexo vreugde wordt echter getemperd door het feit dat het met éa passierschetn die men bekomen heett zoo goed als niet mogelijk iB het laad te verlatea De trelnenlaop is se r ongereg d hoogstens één trein per dag Sinds Zaterdag rijdt er een electrische tram van Antwerpe naar Brasschaet en Mariabtirch Eois per dag gaat een trein uit Antwerpen naar Leuven en Aerschot Een aardig gezicht ie het al de vervoeoniddieleii te zien welke gebezigd wprden om van Antwerpen naar Brussel en andere plaatsen te gaan Alle soorten zelfs SleepM swagens bakkerekarrtm en kruidenierswagens ziet men er Het leven in Antwerpen wordt er niet gezelliger op Na 9 uur ziet men geen nioneoh meer op straat Er zijn voortfe geregelde patrouilles op pad om te zoeken naar wapens die door de burgerij mochten zijn verborgen Tijdens het bombardement der stad is er naar reeds vroeger bericht werd veel aan de dokken gestolen Het parket is than met het onderzoek bezig pe rechter van onderzot heeft reode 200 huiszoekingen gedaan waarbij zeer veel gestolen goederen ont dekt zijn Daaronder bevindt zich o a een hoeveelheid van 100 000 K G stcmkool Veel van het ontvreemde was afkomstig van de fttooml oot o Toturos mi Tasmanta welke in het 9iberladok lagen Het onderzoek wordt nog voortgezet Awi het Oostelilk Front Het meest belangrijke wat van het Oostelgk front tot ons is gekomen is het bericht dat Iiodz door de Duittwhers is bezet De stad Lodz die volgens een der militaire Terslaggevers de niet te benijden eer geniet van het stormcen tmih te zijn in dei groeten atrijd van Tentoon en Ras ligt ongeveer 75 mijlen zuidwestelijk van Warschau De stad ia op één na de grootste in Polen en z is sinds het befrin van de vorige eenw van een kleine niet belangr ke stad geworden tot een van de meest bevolkte plaatsen van het Russische Rijk Lodz is een van de grootste centra voor katoenbewerking in de wereld eveneens is het de voornaamste Poolsche plaats voor wolbewerking Een ironie van het geval is dat de Daittohe inwoners van de plaats veel bijdroegen tot haar bloei De val van deze stad moet voor de Russen een vrij ernstig verlies zijn te meer waar zij volgens het Doitsfthe bericht dnder ware verlien genoodzaakt zijn geworden terug te trekken De officieele communique s Iniden als volgt BERLIJN 5 Dec Officieel Het RuBsisohe communiqué van 29 Nov bevat de bewering dat bjj Czenstocban een Duitsche aanval onder zware verliezen is mislukt Deze bekering is onwaar Het tegendeel is het geval De aanval van het lïde Ênssische legerkorps dat tot op 60 meter naderde werd op den genoemden dag met buitengewoon zware verliezen voor de Rassen afgeslagen De Rassen lieten een zeer groot aantal dooden en gewonden achter en waren genoodzaakt hun stellingen meer achterwaarts te verplaatsen BERLIJN 6 Dec Officieel Het groot hoofdkwartier meldt dd heden Op het Oostelijke oorlogstooneel heeft de vgand zich ten Oosten der Masnrische meren en moerassen rustig gehouden Het verloop der gevechten om Lodz is zoo nu als vroeger in overeenstemming met onze verwachtingen In Zuid Polen hebben geen wqzigingen plaats gehad WEENEN 6 Deo Officieel De slag in Polen neemt voor de Duitsche en OostenrgkschHongaarsche wapenen een gunstigen voortgang De naar WestOalioië voortgerukte Russische troepen werden gisteren door onze en door de Duitsche troepen van nit het Zuiden aangeviJlen Hierbij zijn 2200 Russen krijgsgevangen gemaakt en werden eenige vijandelijke treinen veroverd In de Karpathen hadden gedeeltelijke gevechten plaats De in het Beskidegebergte bij Stelburg binnengedrongen vijand werd teruggeworpen j hij verloor 500 man aan krggsgevangenen Oeneraal majoor VON HOEFER BERLIJN 6 Dee Officieel Het groote hoofdkwartier meldt d d heden Hedennamlddag werd Lodz door onze troepen genomea De Russen bevinden zich met zware verliezen aldaar in aftocht Niet minder dan 20 000 vluchtelingen uit Oost Pruisen zijn in Sleeswijk Holstein en even zooveel in het district Lunenberg gehuisvest Naar een blad van Graudenz mededeelt zou nu ook t noordwestelijk district Stade voor het onderdak brengen van vluchtelingen worden bestemd Ook daarheen zouden 20 000 personen worden gevoerd Het overbrengen der vluchtelingen van wie er velen ook hun vee en huisraad medenemen ia overal zonder moeite van stapel geloopon aangezien de nit huis en erf verdrevenen met open armen zijn ontvangen en de bevolking alles doet om het lot der ongelukkigen dragelijk te maken Een peisje reor uut Naar n bericht meldt is in het recruten depól te Konitz in WestPruisen onder de pas aangeworven recruten een meisje ontdekt Deze recruut was 19 jaar oud heette Klara Bahlo en was uit Insterburg afkomstig van waaruit zij zich met andere vluchtelingen naar Dantzig had begeven Zij kon daar geen haar passenden arbeid vinden het stuitte haar tegen de borst om van de liefdadigheid harer medemenschen te leven en nam daarom een koen besluit Zij Het zich het haar afsnijden schafte zich mann enkleed eren aan en sloot zich aan bij een troep recruten die naar Konitz werd gedirigeerd Daar kreeg zij een uniform werd bij burgers ingekwartierd en maakte militaire marseben mede zonder dat men het vermoeden koesterde dat de aardige zachte recruut een meisje was Maar het kon haar niet gelukken op den duur de medische inspectie te ontloopen zoodat zij eindelijk door den nood gedrongen er toe overging haar geheim aan den chef van het depot te openbaren Al haar smeeken om bij de troep te mogen blijven bleek ijdel Zij werd zoo spoedig mogelijk weer in vrouwenkleederen gestoken en naar Dantzig teruggezonden waar zij op het oogenblik voor verpleegster opleiding ontvangt De sterkte van het Duitsche leger Kenige dagen geleden maakte Dultschluid officieel bekend diU het thans 96 legercorpsm onder de wapeurai heeft 49 actieve en 49 reserve Een legeroorps op ongeveer 40 000 man geschat geeft dat een totaal van 3 920 000 man Een half oftlcieel Fruasch ccHnmuniquêontkent naar eeo telegram reeds kortelijk mededeelde deze cijfers en verklaartdat Duitschluid maar ö8 legercorps inhet veld zou hebb en de landweer meegerekend 73 l ercorpsen Het totaal zou dan zijn 2 920 000 man Volgens hel communiqué is do vltrdecllng dezeskrachten als volgt Westel front Oostel front Actieve corpsen 860 000 160 000 Ueservooorpsen 880 000 420 000 I andweer 320 000 280 000 Vermoedelijk zit het groote verschil hierin dat Dultschlandi roede de nog in wording verkeerende legercorpsen meerekende terwijl de Fran8cl ï alleen doelen op de werkelijk aan het front staande corpsen De houding van Portugal LONDEN 6 Dec Naar aanleiding van het bericht uit Berlgn dat Portugal voornemens is troepen in het veld te zenden tegen Turkije deelt de Part Eerste Minister mede dat het Portugeesche Parlement een interventiepolitiek ten gunste dpr bondgenooten goedkeurden Indien de Kabinetten van London en lissabon het nuttig en noodig achten zal deze tus schenkomst afhangen van de komende De regeering verneemt dat geen enkel Duitsoh soldaat meer opPortugeesch Afrikaansch gebied bevindt UIT HET LEVEN VAN EENVELD PREDIKER BU HET LEGER TE VELDE xra Dat zulke betreurenswaardige uitingen van kerkelijke onverdraagzaamheid aan de zaak van geloof en godsdienst onberekenbaar nadeel berokkenen valt gemakkelijk te begrijpen maar springt te smartelijker in het oog als men bedenkt dat zg onmid dellijk bekend worden in kringen waar reeds een niet al te gunstige meening heerscht omtrent toon en welwillendheid in de geestelgke wereld Ik ben het eens met hen diü waarschuwen tegen vereenzelving van geloof en godsdienst met kerk en leer Maar ik weet en vind het verklaarbaar dat dit misverstand bestaat Hierom betreur ik het dat kerkelijke menschen zoo weinig zich rekenschap geven van bet teere en kiesche aan hun bizondere plaats in onze samenleving eigen Aanschrijvingen der Synode gelijk naar aanleiding van Bakker s klacht over de houding van den Kerkeraad te Arnhem te Apeldoorn en te Ede tegenover hem zijn gericht blijven natuurlijk zonder uitwerking De onverdraagzaamheid is krachtens haar aard onverzettelijk en hierin ligt ten slotte naar mijn gevoelen het eenigschoone want het doet althans vermoeden overtuiging en dus kracht zij wijkt voor geen aanschrijving en voor geen straf De negende Veldprediker die in algemeenen dienst zal in dit opzicht ook wel geen verandering kunnen tot stand brengen Hij moet zich onthouden van het voorslaan van eenige bepaalde godsdienstige richting by zijn arbeid is wat dit betreft meer gebonden dan z ne acht ambtgenooten bij de divisies aar zij zulk eene besliste opdracht niet hebben in hun instructie en kan dus feitelijk door persoonlijk optreden in beschamende gevallen als de aangeduide nog minder dan de anderen tegen wie men meende te moeten handelen Het scheen 6en oogenblik dat onze negende man juist de moeielijkheden zou kunnen vermeerderen Welke was zijne plaats onder ons welke ooze verhouding tot hem Men beweerde dat we een chef hadden gekregen en deze gedachte verwekte algemeen onrust of ontstemming Het opperbevel liet ons in t onzekere zelfs de instructies naast elkaar gelegd en vergeleken gaven geen afdoende opheldering De onrust ontstond doordat men onze vrijheid bedreigd zag dit en dat eïi nog veel meer zon nu an hochstor Stelle worden geregeld de ontstemming wijl alles van de benoeming zoo stil was in z n werk gegaan en tot het laatste oogenblik geheim gehouden hadden wij onzen arbeid niet goed verricht waren klachten ingekomen wilde men het anders dan wij het deden Men had ons gew enkele opmerking gemaakt in aulk een geest We hebben twee keer vergaderd en samen deze dingen besproken nu schijnen we tot de gewenschte klaarheid gekomen Talma is niet onze chef en wil dat niet zgn noch worden Ons blijftiOQ vertrd wd wat we tot dusver hadden te doen de geestelijke verzorging der manschappen die dienen in divisieverband elk voor onze bepaaldelijk ons toegewezen afdeeling daarbij hebben we met niemand andei te maken dan met den Divisie Oeneraal De algemeene dienst strekt zich uit over de rest van het Leger met name de bezetting in dé Stellingen Brieven uit de Hofstad OCLXJ Onze burgemeester ie er een die zich niet do ka s van de boterham laat et a Dat is voor hoofd van een groote stad een zeer goede eigenschap die Htgetwijfeld onmisbaar ia Kr bestaat in de gemeenteraden een krachtig streven om de macht van het gelijksoh bestuur tot het wettelijk muntmum terug te brengen als het kan selfs daar beneden Het laat zioh begrijpw dat burgemeester en wethouders met hand en tand hun recht en hun macht verdedigen en niet dan noodgedTongen iets daarvan prijsgeven Vooral de burgemeoetei vfiea in ons gemeentelijk bestuurstelsel nog een flinke zelfstandigheid is gelaten kan en mag niet toelaten dat em gemeenteraad er in slaagt hem tets te ónUutsel i waarop de wet hran recht geeft Misschien herinneren onze lezers zich dat eenige maanden geleden een incident in de raadzaal leidde tot een conflict tusschen dem voorzitter en eenige leden De wet Bchrijft voor dat geen beslissingen kunnen worden genomen indien niet de moerderh dd der raadsleden aanwezig is Wat beteekent dat laatste woord Als een raadslid op den gang staat Is hij dan aanwezig of niet Het reglement van orde bepaalt dat ieder lid dat de vergadering niet langer wenscht bij te wonen verplicht is vim ziji vertrek mededeeting te doen aan den secreiaris een formaliteit waaraan naar wij meenen te weten nimmer eettig Hd zich hield Zoolang hij geen kennis geeft heet hij aanwezig te zijn Het geschiedde nu dat eenige leden om uitstel te kri van een beslissing van den raad de verga riug verlieten zonder kennis te geven van vertrek Bij de stemming bleek het saaiai in de zaal aanwezigen bieden de meerderheid te zijn De burgemeeetw was vui oordeel dat de beslissing wettig was aangezien volgens de preeentlelijst die meerderheid wfl was lu hooger beroep is door den Minister Iwsluit dat deze opvatting juist is De wei zegt aldus redeneert de Minister dat de meerderheid aanwezig moet zijn doch zegt niet hoe die aanwezigheid gectmstateerd moet worden De g uewiteraad heefi diüusvolgens het recht zelf aan te geven hoe hl dat w iBcht to eoostateeren De Haagsche gemeenteraad deed £ t in zijn reglement van orde door de reeds genoemde bepaling De burgemeester Is dus in het gelijk gesteld en hij zal zich in deze beslissing waar hij recht toe heeft verkneukelen Er is tegen de redeneering veel aan te voermt doch dat ze onlogisch is kan niet wordrax gezegd Do raadsleden die met zooveel oph den burgemeester te lijf gingen zijn van een kouwe kermis thuis gekomen Beeds hebljen zij verklaard dat zij thans een wijziging van het reglem it van orde zullen voorstellen waardoor éeA la natuurlijk de bedoeling zij het recht terugvorderen om een vergadering te kunnen stop zetten door heen te gaan Daar gaat het zooals te begrijpen valt om De ntindwheid wi een gel enheid bezitten om het recht vwi sluiten der vergadfering dat alle i den burgemeester behoort voor zich in dringwide gevallen op te eiachen De beslissing van den Minister Is voor alle geWeenteradiffli van gewicht Vele zullen hun reglement van orde te hebben herzien willen zij voorkomen dat op een oogenblik een zeer klein aantal leden in staat is een besluit te n w Dinsdag heeft het Steunèomité weer aens al jzijn mannetjes en vrouwtjea gemobiliseerd om Inzameling van gdden tehouden Niet alleen is langs de fhuizene collecte gehouden doch de be rpefd emethode van straatoollecte ia weer gevolgd Wij kunnlen ons met dezelaïitsteniet best vereenigen Door een liffftalligejonge dame jaangehoudrai te wordtn iswel heel aaèdig maar h t worra eenbeetje bar wanneer dat om de onderdmeters gaans plaats heeft t Is jtoor dedametiee ook niet prettig telkens ijle hoorrin dat men reede zoo vaak feg vea heeft Knfin hier mag ewentue l gezögd worden dat het doel de middelen heiligt Het doel is goed er is zeer voel gèjd noodigd en beiaas stroomt hét niet z ri binnen als ra n wel wenscl en l et wel noodig la Volgens meiiede ing vau den wethouder zal do straawerlicbting itog niet op volle sterkte wo en gebracht niettegenstaande nueer iJan een maand geleden daarvoor reeds ezegging is gedaan Het spijt ons te dvr omdat het voordieel voor de g mwnw zeer gering is en het nadeel voor de sturgerij zeer groot Kr hangt s avonds èen akelig duister over de straten en in de vele mistige dagen die wij gehad hebben was de toestand bijna onhoudbaar Het verw nidert ons dat er zoo weinig ongelukken zijn gebeurd terwijl het terrein er alleszins aanleiding toe gaf De wethouder vreest dat kolentoevoer uit Duitachland spoedig zal ophouden en daarom is de uiterste zuinigheid vereisoht Het zij dan zoo maar aangenaam is het niet Wij hop i dat bij het vele dat zich spoedig moge herstellen ook onze straatverliohting die wij niet missen kunn i weAra zal bebooren HAGENAAR SlxD zxenlaorLc Aan de Zuidigrens Men schrijft ons uit Sluis aan de N Ct Hoe anders ziet het stadje er thfuis uit als des zomers wanneer Ëugelsche Belgische Fransche Duitsche ea AmerikaanBche toeristen er noerstri en schilders van overal er komoi werken ea de winkeltjes goede zaken makcai met dm verkoop van mutsen en klcmipjes gelegenheidsfaience vierderaags Delftsdie aardewerk prentbriefkaarten enz De bieteu campa e heett ook bier in de kleine veste en het omringende polderland de wegen vernietigd tot glibberige moddwslierten De zeewinden stormen gier id onderlangs de lage loodkleurige luohten r ienbuien kletsen neer alles is vettig en klwn en kleverig De beter gesitueerde Belgische vluchtelingen er zijn er hiei nog een goede vijftienhonderd hebben de winterkwartieren betrokken in de hotels bij ingezetenen in gehuurde woningen en op rondliggende boeraahoeven De arm i en armsten hebbao schamel onderkomen in daartoe opgetrokken loodsen en dwalen stijf bemodderd rond bet haventje op zodt naar werk Het havenwater is niet meer zichtbaar volgeatuwd als die rulmtie is met logieschepen Voorbij beetwort beifgen voert de dikbesli te weg langs welken de boomen staan te zwiepen m te kraken onder den wlnddruk naar den grens en den zich daar IsevindendeM ouden uitki toren Iets verder de DAtst e wachtposten Die land8torm oudi ze w en zoo weinig van wat er öpigaat Dat die Engelschen eebrugge vernield hebben vertelde me eed hunner t is toch een sohande Waarom gaan ze niet met hun vloot naar Helgoland den vijand opzogen Waarom niemand meer uit of in mag langs hun post Ja dat zal nog wel n paar dagen zoo blUven Maar dat weet gij Nederlander toch evengoed als wij Dat is natnurlijk om af te wachten hoe t zal afloopen met bet ultimatum door EngeUutd aan Nedwlandl gesMd En als ge dan evöi glimlacht en vram hoe ze aan dat malle praatje komen étt doen ze een fUnken pijptrek kijken dkaar eens aan balen de schouders n en glimlachen wat beteekenen moJ ui uOuilllt den I Amerikaansohe Uurwebloem Naar aanlMdüig van den Zaterdag 13 dezer te Uotterdam namens de Kegeerii te houden verkoop bij insohrijvhig van Amerikaaosche tarwebloem verneont do N R Ct van goed ingelichte zijde dat het in de bedoeling van de Regeering ligt in de navolgende week ook te Amsterdam een dergeli en verkoop te doen geschieden en met deze verkoopen zO H wel te Amsterdam als te Rotterdam g I E ld te doen voortgaan Een arrestatie Naajir wij vernemen la te Rotterdam g reöteerd mr C P v R rechtsgeleerde aldaar woonaohUg Reeds geituimen tijd geleden ia door justitie en politie een ernstig en geheim onderzoek ingestekl naar aanl ding veuq een ii sohuidelijke termen gesteld pwnflet ten nadeele van het Duitsche R ijk hetwelk In hM buitenland werd verspreid Verscheidenen personen aja van het uitgevffli en verspreiden van dit pamUet verdacht geweest Het schijnt thans dat het gelokt is i ha op den vermoedelijken schrijver te leggen omtrent den gearresteerde meldtdel N Crt het volgende Mr C van RosBeln te Rotterda ö Zat ag is In hecl tenis genomen king van het schrijven én m van een pamflet wfiardoor igbe van het land in gevaaren worden gebracht is een einij e jareni geleden gepri moveerd Mnri t die ènige letterkuja dige bela dheid heeflnverworveta doM de uitgaje vaSi een Aar fafsei nd m schreve ïl istorische aysfpyir figWren in frankrijk uit en tiM èje am de Revelatie van 1789tóvooi4Eging hit leven iv de gevangenissen Onder iaTerreur ffln laatstelijk ver 4en beija Btumeir i en Casanoik Hg sohreé 09k een tooneelstuk K jHet pamflet waarop de vervolgiDff berust hebben wij eenige weken ge leden onder de oogen gehjad toen nasporingen der justitie zich nog n een anc ere richting bewogen din waarin men thans meent den dader gevonden te hebben Als wij ons wel herinneren bevatte het geschrift een opwekking om een bond of een vereeniging te stichten die overal in om land en elders Bnitsohers Duitsche producten op welk gebied ook Duitsche firmans enz zou boycotten en in zeer heftige termen werd dit plan toegelicht Eigenaardig was dat boe wel het plan door den sohr ver be stemd scheen om vooralsnog te worden geheim gehouden het pamflet was toegezonden o a aan eenige Dnitschers die ambtel ke betrekkingen bekleecipn en van wie dus waatlijk niet verondersteld kon worden dat zij tot geheimhouding zonden medewerken 1 pit gaf ons al dadelgk den indmk van iets kinderachtigs die trouwens bg de lezing van het pamfletje bevestigd werd Qemengde Bericliten De oorlog en de Bohoonmama Uit Weenen aan cle Msb Eenige dagen na het uitbreken van den oorlog kwam bn het ministerie van oorlog een brief in waarin de bekende Weener advocaat Taunig ve zocht opgenomen te warden in het K en K leger daar hij voor zijn vaderland strijden en overwinneo wilde Het ministerie van oorlog zond deo brie door naar het competente kantonburean dat den advocaat verzocht op een vastgestelden dag op de kmring te komen Dr Taunig gaf gevolg aan de mtnoodiging doch verklaarde tot algemeene verbazing dat h zich niet had aangemeld Toen men hem den brief toonde verklaarde hij dat deze blikbaar door zyn schoonmoeder van wier dochter hij gescheiden was geschreven waa zonder medeweten met de bedoeling hem in moeiiykheden te brengen Er werd nu een aanklacht tegen de schoonmoeder ingediend Nadat een deskundige met beslistheid verklaard had dat haar hand waa bekende de beklaagde den brief in quaestie te hebben geschreven zonder medeweten en zonder opdracht van haar schoonzoon Toen de rechter vroeg naar het motief van het schreven beweerde zij dat dr Tannig in den laatston ti d werkloos had rondgeloopen en toen had z by zich zelf gedacht Waarom zon znlk een mensch den staat niet 407e SÏAAT8 L0TER1J lite KI TrekkinJ van Maandag 7 Dec No 9551 en 15740 ieder f 1500 7720 en 0470 ieder f 1000 13152 A 20439 ieder f 400 558 8328 en 12423 ieder f 200 2232 6486 en 7768 ieder f 100 Prijzen van f 20 11 Si BT SI ice B3 tö 77 9 6 3a B5 001 t S 73 5TQ 5 63 755 832 il 912 i 61 78 1066 SO 11B8 40 68 9e 1SS3 90 07 1 77 87 80 1608 16 25 1671 1708 10 1810 51 00 184U 14 3014 56 m aiOl 35 2S63 79 211B 27 61 3668 64 70 2898 2737 2800 58 B4 JH i 4 J3 30B4 tö 89 95 8U4 Hl 44 86 S3B1 61 8814 90 8456 10 71 76 80 3500 S660 01 HO 8773 78 79 8Ü 84 3874 90 3966 OS 4035 8407 1137 4301 18 80488435536394 4401 Q46B8 76 4688 1715 34 83 84 4809 80 41 60 1946 47 6116 13 èo 81 SB 634S M 5316 46 5457 2 99 6515 19 a 68 56B1 51 6713 6851 U eIhB 6050 95 6159 88 6333 69 77 78 6833 70 71 6160 67 flO 6 9 68 71 6616 97 6TB3 88 6833 SKB 7101 30 35 7365 93 7101 83 81 01 99 7606 21 7618 67 73 7713 7800 20 49 51 8018 50 66 71 91 8105 8300 30 14 81 96 8806 68 81 8460 84 80 6609 19 80 86t 8730 76 8B16 68 BS 6807 10 73 71 9008 28 88 B171 80 9 SQ 9684 92 0437 96 93 7 38 W68 1002 38 76 lOUl 10308 4 49 03 10317 10196 10511 H 10607 10 13 14 SI 91 10708 36 11 44 88 88 10839 63 10918 61 78 86 11018 B270 11107 44 52 U379 99 IISOO 82 114S6 43 S8 11561 75 11606 17 22 81 11701 3fl 96 11801 56 77 85 11934 1160 13027 12117 66 1 19 30 43 12130 30 72 66 12511 74 83 19637 93 13748 70 83 85 88 12909 BI 76 90 95 18033 69 13116 1B310 16 83 19 18B 86 49 56 1B450 85 1S508 38 85 1 316 30 61 U 18795 66 1B812 38 18 61 87 1386180 14003 66 14132 U346 14326 52 68 73 14104 15 11509 4 19 14613 80 11706 75 11884 67 SO 14S32 93 16067 16101 47 86 9 $ 16302 11 1 08 97 15404 81 16636 18 16703 6 13 53 1680Q 16026 16116 16333 66 73 1 06 S3 Q7 16541 4 91 16605 10 73 16768 72 16807 81 86 43 60 17086 89 78 17212 87 17S07 78 78 86 17464 77 17618 17735 35 78 17818 38 17048 96 1S015 18 39 ISlOa 18301 37 46 60 1S9S6 18480 1B666 18802 18729 84 41 18890 1S919 76 19038 66 70 88 19106 86 19311 11 19301 91 01 92 19150 19506 68 69 19676 19707 30 87 42 93 19862 10818 74 90 30010 86 57 68 30B41 88 20118 61 30606 90731 80 68 20880 20B14 61 90 S OIST Voetbal XJitsiRgen van gisteren N V B Ie Klas Quiok H V V 2 1 Ü V V Sparta 1 1 D F C Haarkm 2 0 H P O H B p 2 1 V O C Hercules 2 2 Afd O T O P Olympia 2 2 Bovengenoemde wedstrijd gespeeld op het Olympiaveld trok gisteren de algemeene belangstelling De wedstrijd was dan ook de moeite waard zeer spantfend en afwisselend Af en toe werd misschien nog wel eens wat al te ferm aangepakt doch en dat was gelukkig de scheidsrechter had z n mailnetjes spoedig onder de knie Het publiek heeft zich den geheelen wedstrijd geducht geroerd op een moment waron de gemoeaeren zelfs zoo opgewonden dat men buiten de lijn aan t knokken waa De ordecommissarissen wisten dit relletje echter spoedig te sussen Nu de wedstrijd zelve Als begonnen wordt zien wij dat het elftal der gasten sterker is als verleden week tegen B M T In het begin is dan ook de blauwwitte voorhoede aan het woord die al dadelijk blijk geeft van vurig willen en doorzetten iets wat hen nog al eens ontbreekt Toch bracht T O P het eerste succes als n l bij een uitval van T O P een der Olympia spelers voor doel hands maakt krijgt T O P een penalty die ofschoon door den keeper eerst nog gehouden in een doelpunt wordt omgezet Groote vreugde in de T O P gelederen die echter spoedig luwt als Duijm direct na den aftrap een schitterend schot met succes bekroond ziet Nn is het de beurt voor de Olympia supporters om te juichen en minuten lang is het hoeraperoep niet van de lucht Olympia blijft dan bgna voortdurend de meerdere totdat een kwartier voor rust de linksbinnen handig langs de achterlijn drgvend met een moeilijk en zuiver schot de leiding weet te nemen Voor rust komt in de stand geen verandering meer Na de thee ongeveer het zelfde spelletje Olympia sterker met van tijd tot tijd een pittigen uitval van zwartrood Mooie schoten lossen Duijm en Cremer eenerzijds terwijl anderzijds Koemans het den Olympia keeper soms warm maakt Toch blijft Olympia domineeren de overhoede keert telkens terug naar het T O P doel waar echter de keeper keurig werk levert en alles weet weg te werken Bijna denken wij eens Cremer te zien doelp unten die aalvlug door de geheele T O P verdediging heenglijdt doch ook hier brengt v Leeuwen in de laatste instantie nog redding De tyd begint meer en meer te verstrijken Olympia begint te spelen als had zg de overwinning reeds behaald en dit wordt hen noodlottig De rechterwing van T O P breekt door plaats goed en links n na eonig geharrewar voor doel gaat de bal via een T O Phoofd in toet Ofschoon Olympia dan het uiterste probeert om het winnende punt te maken gelukt hen dit niet meer Weldra fluit de scheidsrechter inrukken en moeten beide clnbs met een gelijk spel tevreden zijn Bij T O P apeeldo de Ifleeper en de achterhoede goed voetbal Bij Olympia moeten de beide backs Houdijk en Du jm genoemd Jo Wagner zien wij liever in t doel de keeperinvaller leek ons zenuwachtig en onbetrouwbaar Telegraüsch Weerberidit van het Koninklijk Meteriologisoh Inatitnuï te DE BILDT Hoogste barometerstand 761 5 te Munchen laagste stand 739 9 te Bkagen Verwachting tot den volgenden dag Meest krachtige westelijke tot zuidelijke wind betrokken tot zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen waarschijnlijk regenbuien vermoedelijk koeler MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prijzen waren voor 1ste kw 43 2e 40 en Se 32 cent per half kilo Vette Kalveren redel aanvoer LBtekw 35 2e 30 3e 26 2 cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer iBte kw 34 2e 31 3e 25 cent per half kilo Schapen en lammeren goed aan De handel was in vet vee in de beste soorten goed mindere soorten traag Vette kalveren duur Varkens en schapen prijshoadend Enkele der beste hokken varkens 1 cent boven noteeriög Laatste BericMen Aan het Westelijk Front Ostende in brand LONDEN 7 Dec De correspondent te Duinkerken van de Daily Chroniole seint dat naar onder voorbehoud gemeld wordt Ostende in brand staat het geen het zij door het vuur der Britsche oorlogsschepen het atj door dat der Dnitschers veroorzaakt is PARIJS 7 Dec Het Gommuniciwé van gisteravond 11 uur luidt Er valt geen nieuws te vermelden Aan het Oostetyk Front BERLIJN Dec officieel Lodz is gistermiddag door on e troepen genomen De Rassen in de buurt leden zware verliezen en zijn op den terugtocht Op het oostelijk oorlogstooneel ten oosten van het Masurische Merenplateau hield de vgand zioh mstig Het verloop van het gevecht om Lodz beantwoordt nog steeds aan onze verwachtingen PETROGRAD 7 Deo De Nowoje Wremja meldt dat de Dnitschers op 30 November Lodz bombardeerden Van het slagveld gezien scheen Lodz geheel in brand te staan De Duitschers verheten Woensdag Sgersh om Lodz te bestormen maar kwamen niet eens aan de Hosaische loopgraven alle Duitschepogingen om de RnBsische infanterielinies te doorbreken werden afgeslagen Sedert twee maanden is Lodz verstoken van geregelde verbindingen De fabrieken hebben den arbeid gestaakt de bewoners lijden honger Hbld LOJTDEN 7 Deo De Morning Post ƒ verneemd uit Petrograd De Russen wenschen nu niet langer de Dnitschers over de grens te drijven doch willen hen in Polen houden om hen zoo mogelijk te vernietigen of hun te dwingen versterkingen naar Polen te brengen en daardoor de bondgenooten op het westelqk oorlogstooneel te verlichten De Dnitschers zijn thans in Polen even sterk als bij het begin der operaties hoewel zg de helft bunnor troepen hebben verloren De Dftily Mail verneemt it Petrograd dat de Duitschers drachtigaanvallen en op verschillende puntenvoortrukken Hbld D Tologaafboot aangehouden De Telegra lMMt van de firma H Braakman en Co te Rotterdam w e tueschen Antwerpaa © n Rotterdam vaart 1b Zaterdag niet uit AatwOTpen te Hanswemd loruggefceerd 8chippra s die met hun aoMp van Antworpün kwiunen doolden mede dat do boot op de Schelde aan het fort Marie door do Duitsohera was aangehouden N R Crt