Goudsche Courant, dinsdag 8 december 1914

u 13651 53e Jaargang Week van 7 12 Dec 1914 Speciale lage prijzen Sto om Ververij en Cliemisclie Wassclierij DE RIJZENDE ZON If PRIJS VAN H Per kwartaal t 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per pobt 1 90 Abonnenienteii worden dagclps aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en ile Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 De Oorlog A n het Westelijk Front j Aan dön Yaf Sö t hot don DuitschotÈ nog Hi t naar wensch Do liulpmlddtflei aangevoerd om ovor het gcïnundctr B land de Beigon te ViostoktTi en teru fie drijven hohbon geen lander resultaol g had ma dat degeiMtnf die de aanvalltfn jiHibal andwrnomen nift of mot bebloede koppcjft hebbfc n ino ttm teriigkeoren Ije i aaJ kachton voorziene motorbooten dlc vlolteé slucpt n wcIko iiemand waren njot iiiitraijeuTsafdeoUngfün zijn or met in go taaglj te landen daar dkj booton en vlotleu ¥ r do Bolgiacho granaten werden ptul choten A or Itet ovorigo verx ijKOn wij voor don loeJtwvd naar fle offijpleele Fransche en Dulfscho oorisi unlqu6 B PiARïJS Etefl Het offlcieel conónuttiqué Parijs uitgegeven Jiatereiï toonde de viiand iiie T leit dan in de vCwrgaande dngen buurt van de Ya r I Bi Yperen beatitwoordde onze arliUerio m succes het vijandelijke goschutvuai J 1orriiollt dat herüomen werd is ge oiirendo twco maanden het taoneel ge j ee9t van oen Vroosfllijke worBlelmg I Aan do Aiane on i Champagne ziji yerechillonde vijaiidelijko afdeclingon door ae onaen uiteengejaagd l In Argonne enj te Pont d M jlen WIJ eenig tewein If liI RLIÜN 8 Pee Het bullelin van hot Ui oto HooidfewaWiOT va 8 uur luidt Op Uet Vlaainecho front biedt liet door ïBgeovlftgWi doorsiepeldo terrein groöto moeilijkheden aao de troepenbewegingen Noordelijk van Atrecht hebbun wij eemge kleine vorderingen gemaakt Het krijgsla zarot te Rijb8 1 ia gisteren atgelirand Waarsohijnlijk door brandstiohting Men schonipvons zijn niet te betreuren De bewering der Franschen omtrent vorderingen in het Argonnerwolid klopt niet met do feiten Sinde lang ia daar hocU maal geen Franeche aanval moer gedaan IJaarcntegen winnen wij langaaam maar zeker voortdurend grond Bij Malancpurt oostelijk van Varonnfa werd gistoren tsm Franach steunpunt genomen IJaarbij viel hot grootste deel der bezetting dö rest en cenige otficlerpn ongeveer 150 man werden gevangen genomen De Fransche aanval op onze stellingen noordelijk van Nancy w rd giateren afgi tilag Een episode uit den striid bij Melle Onder dozen titel schrijft een der oor logBoorrespondenton van Do Tiid mt Sliüö Ik heh in België een soldatenbrlcl ge den Raad van Toezicht do aan de beurt van aftreding zi ndo loden jhr mr W Th O Van Doorn en mr J M Van Stipriaan Luiscius Kapitein Duymaer van Twist I Naar aanleiding van het berioht dat de heer Duymaer van Twist lid van de Tweede Kamer en kapitein der infanterie op non activiteit eerlang den dienst zou verlaten heeft de heer Duymaer van Twist aan het V D Bureau het volgende meegedeeld In Februaïi ontving ik een brief van den minister van oorlog waarin mij werd medegedeeld dat ik zoodanig nummer in de ranglijst van de kapiteins innam dat het zich liet aanzien dat binnen niet al te langen tijd een beslissing moest genomen worden omtrent mijn eventueele bevordering De minister was daarbij zoo vriendelijk mij er aan te herinneren dat ik nog niet had voldaan aan de eiscben gesteld in de Bevorder in ga wet 1902 voor zoover betreft de bevordering tot hoofdofficier Deze zijn dat een kapitein ten minste één jaar als zoodanig in zijn rang heeft gediend Ik heb 2 maanden als kapitein dienst gedaan toen ik in 1905 Wegens bevordering van luitenant tot kapitein in activiteit was hersteld en zal dus nog 10 maanden moeten dienen om aan deze bepaling te kunnen voldoen Er bleef mij dus niets anders over óf te bedanken als lid van de Kamer óf de kans op mijn bevordering in het leger op te geven De keuze was voor mij zeer moeilgk Met mijn vollen zin ben ik officier en ik heb steeds met ambitie en voldoening gediend Bij do laatste verkiezing in 1913 zou het mij niet ongevallig zijn geweest als ik □ iet zou zijn herkozen en mijn plaats in het leger weer had kunnen innemen Naar aanleiding van den brief van den minister van oorlog heb ik met mijn politieke vrienden en eenige invloedrijke mannen der rechterzijde in het district Steenwijk overleg gepleegd Het district Steenwijk reeds 14 jaar door mij vertegenwoordigd werd steeds na een felle campagne en tweemalen met een geringe meerderheid door rechts veroverd en behouden In 1913 kwam ik met een meerderheid van 40 stemmen mt de bus Indien ik mijn mandaat neerlegde zou er kans op het verloren gaan van dezen zetel zijn zoodat ik voor den aandrang van mijn vrienden zwichtte en mijn carrière in om te toonon dat hij bedreven was m het hantoeren van de revolver Na oen gtvticht met oouige Spanjaarden diu hem van valsch spelen boechuldigilen ontkwam Jiij ternauwernood aan de menigte die him zonder vorm van proces wilde ter dood brengen bij zijn vlucht nam luj het grootste deel van ztjn root moe Bij deze gelegenheid verloor John Archer zijn braven meester uit het oog lang daa na hoorde hij e at weer van hem toon hij zooveel opgang maakte en zich in de lesldentie had gevestigd In dien tijd had Snoward vasten voet gekregen in Brazilië en Arg itinie Te Buenos Ay res waar luj binnen een jaaj een groot vermogen verwierf door zwendlelorii gelukte het hem de aandacht te trtdikon van don toeniiialigen president Avellaneda en lljdens Jen door generaal Mltre verwekten opstand in 1874 bewees hij aan de regeering gewichtige diensten als Elnanclor Van dien tijd dateerde zijn optreden als ivan van beteekenia Tot regeling van een financieels zaak werd hij door het ministerie Roca zelle eenmaal als buitengewoon gezant naar Washington gezonden en later steunde de Argentijnsche regeering hem krachtig bij de oprichting van zijn bankfiliaal te New York De laatst on tworpen Staateleening van de republiek bracht hem op de gedachte Dultschland Ie gaan bezoeken FEVILLETOX ll irsL 48 Schwordtner bracht don kosteliiken zonH r door op h it landgoed van den baron en hervatte allengs weer de studie Als een beghi daarvan beantwoordde hij do brieven die Robert vlijtig aan ihem achrecf en ooftaide zich Tm het schaakspel mot Mvira die hij Wwhend zuster noemde wegens de dienaten als ziokonverpieegster aan hem bewezen Hij was nu vjiomemens zijn prolesoraai aan d © Oostennksche universiteit eerst to aanvaarden bij lan aanvang van het winterhalfjaar Kortön tijd daarvoor in de hatate dagen an September moest hij Ï8 getuige optreden in het atralproces S Heinrich Starkborst Gedurentie den Itogen tijd dien meti O de gerechterlijke nasiwringen had be te8d had men brrnidende van nleuwBgie Jghoid naar deze terechtzitting uitgezien ï t de aangeklaagde zou worden veroor id betwijfelde men niet maar de ver wachtingen waren vooral zoo hoog ge spftQueo W ena de belangrijke onthul ogwi die zouden gedaan worden de conmnten hadden eohta vluchtige aanduidtegen gegeven en dian kwam nog de vraag hoe aon de houding van den I BRONGAS Wie wil praclitig liclit hebben Hij wende iich tot JAC KOOIJ Ka puttenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Keeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend d KOOId Kz WIERINGERWAARD CWoMi Ttrrolgd Advertentiën Gevestigd Mr G I Westhaven 44 GOUDA lienplieii taerliin Plaatsbespreking in het 6eboBw V K en W Den Haag BESPREKINO voor de laatste 5 concerten van Serie A voor hen die in het bezit zijn van een lotingsnnmmer Donderdag 10 December en Vrydag 11 December zie blz 19 van de gids Bespreking alleen voor het concert van 22 December vanaf MAANDAQ 21 December I2V2 nni na trekking van een volgnummer tusschen 12 en 12 i nnr NutsSpaarbank HAA STREC HT Zitting den derden Dinsdag van iefee maand ten huize van Mej de Wed A iM BLANKEN van des s middags 182 uur Bentevergoeding 3 17 HET BESTUUR FiiuFiE or niii Kan afgewasgchen worden Wij maken volgens elk portret hoe klein of verbleekt ook Fraaie Heeren df Dames kop en schotel met portret oompleet f 0 75 Melkbeker 0 70 Asohbakje i lSi Wandhord y 1 00 Artistieke afwerking Craijon Vergrootingen formaat 60 X 60 oM miHge ilMmi Svnkenile gtlilkenlL Prijs f 1 76 12 Portretbriefkaarten f 0 60 12 medaillon foto s keurig afgewerkt geen Tip Top 0 35 Gekleurd 12 stuks 0 75 Portretten onbeschadigd terug 30 Zonding tt na ontvangst van portret en postwissel of postzegel Atelier WILHELIHINA Wllhalmlnaatraat S MSTERDMM Onzuiverheid van het bloed veroorzaakt de moesteziekten De Laxeerpillen van ApothekerBOOM zuiveren het bloed verdrijvenovertollige gal en slijm en bevorderenden stoelgang Prijs per doosje 25 en 60 cent Alleen echt zoo elk doosjevoorzien is van de handteekeningfirma M A BOOM ló Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bg E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 FirraaC SMITS Schoenhajidel Kleiwegr 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN DRACHEN QUELLE FLESSCHEN WORDEN OP REKENING eESTEip DOCH BU TERUGGAAF VERCOtt Vi LITER A 15 CT NATUUR BRONWATER L VAN DER POL Tel 196 en 253 GOUDA 40 Winkel Markt 41 Goudsohe Winkeliersvjereeniging Buitengewone Vfgadering ov DONDERDAG 10 DECEMBER 1914 des aiftfnds 8 uur in de Benedenzaal wan de Sociëteit = Oosthawen SPREKER de Heer A DE GOEI ONDERWERP s De versebillende Betaal en GredietmÉdelep injjden bande Namenijdhet Bestene i i CREl AS aecretaWs Vrye toegang voor alle bfelangstelleiMlen Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenl bestaat tot het aangaan ner vrijwilligeverbintenis bij Bi Ms Zeemaithi ils S Matroos torpedömakerl i iJLftijd2ijaar Kleermaker f ji ft 29i Matroosrkok j Srmn tSp Stoker klassse rirutfTeKirr I inclien reeds zeer vol i dorade kunnende stoken maximum leef tijd29 jaar terwgl voor jongelieden op eenleeftijd van 17 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid ia opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatrooa of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Oommies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 60 ± NIEUW PHILIPS WAT T 125 VOLT 200 KAARSEN Stoorawasscherij DE PELIKAAN GOUDA Fluweelen Singel S2 MT Speciale bejEuii iigingsppijzen I NEEMT PROIEFII 2o Adverteert in dit Blad lOM UlHiTHIU II uniiH nKUHTIIEUIULUII uu wzunau HELDE M TE UUUKEI El KEEFT EinUITE tos EEN FIESCH ► K0K0 HIUIR Een EQivere Heldere Niet vette vloeistof bevordert den Haargroti Voreterkt de kllena en doet dienst als een Toolcum voordeHaarwortela Voorkomt het Stilyten of Uitvallen Hoofdseer en Roos verdwvnen nadat men Kolco een paar keer gebruikt heeft men aprenselt het eonvoudlg op het Haar dan wryft men het sacht in eene nederwaartBche ricbtlng on borstelt het nlnk UW APOTHEKER DROBIST OF lut PER HEER KQKO VOORRkOIQ EN HY UL U DE TEVREDENHEID VAN ANDERE VERBRUIKERS MEDEDEELEN KOOP VANDAAG EEN KLEIHE FLESCH F 0 75 VAAUoHmmat ltcli nilB pitpiriiIM ocilfi iWRMnukti van n n da echte Koki hu inUwhMtaf Welf Il ap bu1fcnv pakkU PRUt Fl a li 1J Ml r DMIBBt AmiUMam Voot FrIcilaiKl CronmKcn Drinihe Ot rMl on Celdc luid rinu B MBIMDIKBHJI neek ANTOK Co f VAN ZES WQdstraat 29 Qouda pK Schoonhoven i i il 1 1 T Di ZinD EÓLLk SCJE il m Ills tsqha pij van yjbrzekering opil el Levenrf lENÖRAGHT 2 DÉN HAAt IMaatsciÜaippeÜjk fttapitaal f l OOÓ OOO Commissifrigsen Mr M MJjBOHIM v d LOEIT Pres l Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEt Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTEB Seor D irecte ur Mr J W KONINf 4F De Maatsohappq sluit alle soorten Levensv zekering tegenlage premiën Vrggevige voorwaarden i te SekooMka lee ta CMMfi voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren e BOCKTMBBSTMCH Haven te SekooiUkaeeH en II C êjA BBBH WTeMtkme ta C a lej deWei JE Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEI HAAG feeft de HOOGSTE W AAR E voor Gedragen Heeren en Dienstaanbiedingen hebben in de Ooudsche Courant tleetl tHceeê HF Deze adverteDtieo kosteu slecbts bij TooraltbelMing Koopt geheele of gedeelten van InboedelB Is ook naar bmten de stad aan huis te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op If AAM en ADB ES mr 269 Ged Gracht 269 DEJS HAAG 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 oents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Abonneert U op dit Blad A g iBifcn3 A ÖOTJ0A 8 Deo Ontspanningsaoal voor Militairen B 10 u 11 Deo 7 u Sopieteit Réunie Bond voor Vrouwenkiesrecht Prof Dr G W Ketnkamp HAASTRECHT 8 Dec Zaal wed Blanken Verg Baastr IJsclub 10 Deo Concordia 7 i uur Eendraobt maakt Macht Beleefd veraookenwg geregeld tgdig mededeeUng te mogen ontvangen van vergaderingen concerten vermokel kheden esi om den daa in onn agenda ta vermelden Eleotr Dr A Brinkman Zn Clouda Woensdag 9 December 1014 GOVDSdE mRAft Verschijnt dagelijks xékfé behalve Zonn en Feestdagen ET ABONNEMENT PRIJS tER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze teeen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetarmg elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en r inrien naar nlaatsruinile Uitgevers A BRINKMAN EN ZOON leaen waarin de geVechtt n bij MlÜü boHclireven worden Hel is wel reeds eemgon tija geleden dat die geleverd werden maar h t blijft niettomm vermelöenswaard ijomdat het zooveel Iaat zien van luowi A ook VMi Bchnk De soldaat sclireotrMan o ui aan zijn ouders s Avonds word onze post verrast door de verschijning van een uhlaan De poel ver8chri kte zó6 van deze onverwachte kon t dat hij reeds op bijna lOüO M atf land p lieui schoot en daardoor mistt h NaflMfe kwanitsi weer diic wielrijdorö dio lïofwi we dichter naderen schoten or 1 i ijlft r maar de derde ontkwam Toen n k ija blijkbaar onze stellingen want a moeyens te 10 minuten vóór 8 bronnen M granaten rond ons neer te vallen en wljWtrokken de loopgraven A ivankolijk konden we niets uitrichten want van den vijand was geen spoor te vinden iA ls echter vijandelijke infanterie kwafei opzottoai kwwuen we m actie Vooral de grenadiers van het Ie batalion de arche vrijwiUigorB vochten met grootetf jinoed Ouder hen waren verschilli iide Ilussisohe studenten van Luik 1 en van Inn Arouldchtk een reus VBOy een ierei VBtond voortdurend rechtop te schieten Z n kameraden trokken hem voort duroifd neor omdat het te gevaarlijk waa in d O I houding maar dan antwoordde hij laat njio zóó kan ik ze betor zien Ten slotte werd hij door een kogel in den schouder getroffen Nu ia hij dood en heeft me in zijn laatste uur nog een brie meegegeven voor z n familie De burgerwacht kwaja met 4 kanonnen te hulp ntaar toen één hunner werd gedood sloeg den anderen de schrik om het hart on zij gingen op dte vlucht Wij bleven doorvuren tot omstreeks 3 uur in den middag toen moesten we voor de ovomiacht wijken We besloten de kanonnen mee te nemen fwmmigen gingen trekken andoren duwden tegen de mondingen i en schrikkelijk drama had dan echter plaats Niemand wist immers dat de burgcrwachtfo één der kanonnffli geladen haddon achtergelaUsn on toen dit in bi woging werd gebracht ging het plots af waardoor vijf mannen eenvoudig uit elkander gereten worden dio aan den mond Rtootten Ten luitenant verloor een been 1 en miiner kameraden was zwaar gewond Van Vacht nl uit Luik Als ik bom passeerde riep hij nog als wees hij mo terug A Berlinl A Berlinl Aan tiet Oostelijk Front PETROGRARD 8 Deo Reuter De verBchillende bewegingen welke tot de jongste gevechten in Polen leidden beschrijvende zegt het communiqué De ongunstige uitslag van den LowitschLodz slag werd veroorzaakt doordat de Duitschere 6 legercorpsen en 5 cavaleriedivisies deels uit het Westen deels uit nieuwe formaties in het gevecht wisten te brengen Dit stelde den vSaDd in staat zijn aanvallfin voort te zetten Tot 5 Dec toen de aanvallen niet in combinatie werden gedaan waven deze onvruchtbaar en de Dmtschers gaven het offeiaief op nadat zij groote verliezen geleden hadden Te noteeren is nog dat de Oostenrgkers uit het Czentoohan district zijn terug getrol ken ten auiden vanKiakau waarheen ook e deel der Duitsche troepen zich wendde De DuitBchers trachtten das de Russen te overvleugelen Wij vonden de brug over de Dunajec zuidelgk van Krakau vernield Onze versterkingen gingen echter onder een aanhoudend vuuif door het ijskoude water de rivier over eu bestormden de naburige hoogten daardoor aan de rest der troepen een veilige overgang verzekerd BERLIJN 8 Dec officieel Uit het Oosten werden geen bijzondere berichten ontvangen In Noord Polen vervolgen de Duitsche troepen oosteteltjk en zuidoostelijk van Lodz snel den terugtrekkenden vijand Behalve de giateien gemelde ongewoon zware en bloedige gevechten verloren de Russen tot dusver 5000 gevangenen 16 kanoönen met munitiewagens In Zuid Polen viel j latB bijzonders voor Aan het Zuideip Front WEENEN 7 Dec Officieel Van het zuidelijk oorlogstooneel wordt gemeld dat de operaties die in verband staan met de verovering van Belgradi thans een andere groepeering van de Oostenrijk Hongaarsche troepen vorderen Bijzonderheden daaromtrent kunnen natuurlijk niet worden mee Birxxxenlairi ca De Leening Door het hoofdbestuur van den Bond van Ned Onderwijzers is een adres aan de Tweede Kamer gezonden waarin t o v het door de regeering ingediende ontwerp van wet tot leening van 276 miUioen gulden en van de voorziening in de middelen tot dekking van renten en aflossing het volgende te kennen wordt gegeven dat adr met belangstelling heeft gevolgd de bij de voor behandeling tuaschen uw college en de gewisselde stukken en de van zoo velerlei kanten tegen de wi ze van dekking der buitengewone uitgaven van dezen tijd ingebrachte belangrijke bezwaren lul acti m Je dat naar adr s oordeel het voorde verdere ontwikkeling van het volksbestaan een ramp is te achten als maatregelen zouden worden genomen waardoor de lasten en de druk van den tijd die nu moet worden doorgemaakt vele jaren achtereen zich zullen doen gevoelen uousflon won dat naast vele andere volksbelangen de verbetering van de staatszorg voor het onderwqs in t algemeen en die voor t lager onderwjjs in t b zonder dan geruimen tijd een tekort zullen vinden aan middelen tot deugdelijke behartiging dat het mede een taak van de overheid is voor de toekomst bij rustiger tijden de ruimte voor behoorlijke voorziening te laten voor de zioh als noodzakelijk aangediend hebbende verbeteringen op t onderwgagebied dat met t bovengenoemde ontwerp gedurende vele jaren zeer zware lasten zullen gelegd worden op de bevolking waarbij dan noodlottiger wijze geen middelen zullen beschikbaar blijven ora t onderwijs te verbeteren KONSTANTINOPEL 7 Deo Officieel In de streek van Adjara werden gevechten geleverd waarin onze troepen succes hadden De Russen gebruikten dum dumkogels Wij veroverden kanonnen bommen wapens en munitie op de Russen Russische aanvallen ten oosten van het Wan meer aan de Turksche grens bleven zonder succes Onze troepen die van Revander oprukten hebben Skoetoblaghe het steunpunt der Rassen in de provincie Asarbeidsjan 70 K M over dd grens bezet redenen waarom adr verzoekt b j het nemen van beshssingen t a v voorziening in middelen tot dekking van de extra uitgaven van de huidige omstandigheden het daarheen teleiden dat ook m de toekomst als die zonder oorlogsdmk is ten krachtigste aan de ontwikkeling van t volksbestaan en aan de verbetering van t onderwijs kan voortgewerkt worden Orde van advocaten bg den Hoogen Raad In de vergadering van de Orde van Advocaten bij den Hoogen Raad werden gisteren herkozen als leden van door meineed zijn inedo örfgenauien vanhun aandeel had beroofd Met dit kapitaal ging hij naar Londen waar hij plaatling verkreeg op een bankierskantoor waaft zijn schoolkameraad Otto Dobel als beambte werkzaam was In vereenigingmet dezen speculeerde hij heimelijk op de beurs en maakte daarbq g bruik van vertrouwelijke beschikkingen van den patroon waarvan de twee vrienden doorstrafbare middelen inzage wisten te verkrijgen Hieruit bleek alzoo dat Dobel al niet voel heter was geweest dan zijn vriend hij waa ook oen schurk doch die minder durfde Hij begeerde alloen rijkdom een titel en waardigheden dat bewees zijn latere levensloop toen hij als aanzienlijk man liover eerlijke zaken deed en zijn jeugdige misstappen zelf zeer toegevend beoordeelen kon Dobel trok zich dan ook voorzichtig terug toen de sehurkeriien van Starkhorst bom te erg werden Na verloop van een jaar kwam de meineed van Starkhorst aan het lichten vroeg men bij do Engre whe overheid zijn uitlevering aan Hij rook echter lont en sloeg op de vlucfet toevallig had hij bij de laatste speculatie al zijn geld verloren daarom nam hij eene hem toevertrouwde aom geld naar Amerika mee Wat hij de volgende twee jaren had uitgejroerd kon men niet ontdekken waarschijnlijk had hij In Cwiad rondgezworven on het gestolen gel verteerd en verspeeld Op vijf en twintigjarigon leettiW dook bij geheel onbemiddeld op onder don liL klaagde ziju Sedert langen tijd had een terchtzitting nu t zooveel toeloop gehad Reeds vroeg m den morgen stond het publiek opgedrongen to wachten tot de deur zou wordi n geopend om het binnen te laten en de biljetten van toegang werden met gro e winat verhandeld Het was doodstü in de zaal toen de j echtera binnenüadon toen de beklaagde werd binnengeleid ontstond er groote beweging doch slechts voor een oogenblik Bf eerig luisterde men naar leder woord te beginnen bij de gewone vragen naar naam geboorteplaats ouderdom enz Het was een lang zondenregiater dat men den zoogenaamdwn Ralph Snoward voor oogen hield de overheid van zijn geboorteplaats van Londen en van verscheidene plaatsen in Amerika haddon daartoe de verschillende datums verschaft Als een Bteenen beeld zat de beklaagde ei bij terwijl de officier van justiüe zijn voortrofteli uitgewerkte aote van heachuldiging voordro De man was tijdens zijn voorloopige gevangenschap volstrekt niet veranderd hij was precies dezelfde gebleven Hij had een houding Ja t geschikt om een vergadering van aandeelhouders te preeideeren die houding was geheel ongekunsteld en bewees dat hij een man zonder zenuwen was OmetroekH zeven en twintig jaar geleden kwam Heinrloh Starkhorst toen twee en twintig jaar oud in het bezit van een kleine erfenisi later Week dat hij naam van Ralph T J Snoward dat wa m het westen der Voreonlgde Staten Hij was toen knecht in een kermistfsit spoedig daarna werd hij opzichter in een paardonspel on trok later naar de goudmijnen van Oahtomië om daar zijn geluk te beproeven Van dien tijd af kan men zich op getuigenissen verltóen namelijk op die van John Archer die een geruime poos met hem in dezelfde tent had gediend en naderhand zijn helper en bediende was geworden Van een eigenlijk arbeiden in de mijnen was bij Snoward geen sprake geweest Dat was hem te moeilijk en niet voordeelig genoeg Hij begon met een gelukkige speculatie in claims d w 7 stukken land waar goud te vinden is Voor een spölprijs had hij die gekocht hij verkocht ze met groot winst door valHcho voorspiegelingen van de goudop tnengfit Vervolgens werd hij bankier m miJTlen als zoodao kocht hij het gevonden goud tegen contant geld gaf voorschot eftz Daarbij was zijn handel niet eorlfjfc het werd ontdekt hij raakte In gevocht niet de bedrogenen en schoot twee zijner aankiagers dood Hot bewijs dat hij niet uit noodweer had gehandeld kon niet geleverd worden zoodat men hem moest vrijlaten WSff j i De mulat verhaalde verder dat Sno ward achtereen vol geffs in Arizona Nevada on Sonora versehillende etablissementen bad gehouden waaronder een opiuinkit en een BpeeU ank nog niet do slechtste waren 0 M hier had de man gelegenheid