Goudsche Courant, woensdag 9 december 1914

het leger ia het belang van mijn partij opofferde Bij het intreden van den oorlogstoestand seinde ik aan den voorzitter der antirevolution aire kiesvereeniging te Steenwijk Zoo het vaderlandmijn diensten als officier behoeft stel ik mij beBchikbaar echter zullen de vr zinnigen te Steenwijk de belofte moeten doen tegenover onzen candidaat geen tegen oandidaat te stellen Na eenige dagen werd mij door het bestuur der vrijzinnige kiesvereeniging te Steenwijk bericht dat van vr zinntgen kant geen candidaat zal worden gesteld bij uwe eventneele indiensttreding Ik had mij reeds tot den minister van oorlog gewend met de mededeeling indien het noodig is dat a m n diensten als offioier behoeft xlan kunt n over m beschikken Het is natuurlijk aldus verder de mededeeling van den heer Duymaer van Twist dat ik nu niet zonder eenige noodzakelijkheid mijn mandaat als Tweede Kamerlid nederleg om als gepasseerd kapitein in het leger te dienen Ik sta nu als nummer 5 op de ranglijst en kan dus niet meer voldoen aan da bepaling om één jaar als kapitein te dienen zoodat ik wanneer ik nu in het leger terugkeer niet meer in de termen zou vallen om voor bevordering in aanmerking te komen Wanneer ik bv nummer 20 van de ranglijst had zou dat Iets anders ztjn In normale omstandigheden denk ik er ook niet aan als gepasseerd kapitein te dienen dat is na niet zoo aangenaam en heeft vele bezwaren Maar indien het vaderland mijn dienaten noodig heeft vervallen deze bezwaren Het verzet te Zeist Door het Kamerlid dr Beumer zgn de volgende vragen tot den Minister van Oorlog gericht Ia juist hetgeen de dagbladenqieldden dat mr P J Troelstra naar aanleiding der betreurenswaardige gebeurtenis 3 December jl in het interneeringskamp te Zeist voorgevallen den Minister van Oorlog heeft aangeboden met den Belgischen volksvertegenwoordiger Camille Huysman genoemd kamp te bezoeken opdatlaatstgenoemde alsdan zijn landgenooten zou toespreken en trachten hentot rede te brengen Indien ja is de Minister bereidmede te deelen welk antwoord doorhem op dat aanbod is gegeven ïToodzakelijke levensbehoeften in grensgemeenten Bij K B ia ingesteld een commissie tot regeling van de voorziening in noodzakelijke levensbehoeften in Belgische grensgemeenten en zijn in die commissie benoemd Tot lid en voorzitter de heer A N Fleskens lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te öeldrop tot leden de heeren mr W F W Kolkman J H O Moers en W O J Passtoors burgemeester resp van gemeenten Weert Thorn en Ginneken E E H Regout M der Provinciale Staten van Limburg te Maastricht Chr vanGinneken boomkweeker te Zundert L G James notaris te Sluis F J L M van Waesberghe burgemeester van Hulst tot secretaris de heer C W A van Uden burgemeester an Budel en is tevens benoemd tot Regeeringscom miseari ter behartiging van de belanlangen der oommissie in België de heer mr dr J van Best lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te Eindhoven voorzitter van de commissie ter behartiging van de belangen van Nederlanders in België Do Ministor van Landbouw maakt bekend dat belanghebbenden ter zake zich hebben te wenden tot den voorzitter der commissie den heer A N Fleskens te Geldrop Pestgevallen in Indiö f Bij het Departement van Koloniën is het volgende telegram van den gouverneur generaal van Nederlandach Indië d d 5 dezer betreffende pestgevaUen op Java en Madoera gedurende het 14 daagBche tijdvak van 18 November t m 1 dezer ontvangen Afdeeling Malang 197 nieuwe gevallen 167 dooden Madioen 8 nieuwe gevallen 7 doo Kediri 31 nieuwe gevallen 29 doeden den 1 Stad Soerabaja 30 nieuwe gevallen 27 dooden en het overig gedeelte van de afdeeling van dien naam 6 nieuwe gevallen 7 dooden Paree 22 nieuwe gevallen 19dooden Toeloengagoeng 6 Magetan 1 Pamekasan 1 Berbek 3 Bangkalan 2 en Lamongan 2 doodelijke gevallen Inlichtingen voor Belgische vluchte Een der Haagsche lezers van de N Crt ontving uit Parijs een schrijven waarin aan hier te lande vertoevende vluchtelingen den raad wordt gegeven om wanneer zij willen informeeren naar verwanten in het Belgische Ipger of zij nog in dienst zijn en waar zij zich ophouden of zij gewond dan wel gesneuveld zijn enz hun brieven via Engeland te richten aan de Servische centrale militair te Parqi De Interneeringskampen De Minister van Oorlog zal heden en morgen de interneeringskampen te Zeist en Harderwijk bezoeken Kamerleden ter beschikking Men meldt uit Den Haag Naar wij vernemen heeft bg het uitbreken van den oorlog behalve de drie Tweede Kamerleden de heeren de Muralt Schaper en Bongaerts ook de oudMinister van Oorlog de heerColijn lid der Eerste Kamer zich ter beschikking van den Minister van Oorlog gesteld De Minister achtte in verband met de tijdsomstandigheden aanvaarding van tiet aanbod niet noodzakelijk De Varkensmester ij Men meldt ons uit Den Haag Naar wij uit goede bron vernemen wordt van regeeringswege overwogen om te verbieden varkens beneden 80 K G levend te slachten Dit in navolging van de Daitsche Regeering die reeds een dergelijk verbod heeft uitgevaardigd Met deae maatregel beoogt men te voorkomen dat de varkensmesterij te niet zou gaan in verband met de hooge voederprijzen Nodcrlandsche Anti Oorlog Raiui Hot bestuur van den Nederlandache Anti Oorlog Raad Secretariaat Thereeiastraat 51 s Gravemhage wenacht naar aanloiding van verschillende tot den Raad Korichlo verzookcm om spoedig tot een adrüst eweging ten gunste van vredesbemiddeling over te gaan onder de algeraöono aandacht to brengen dat het bi ntuur goede redenen heeft oni aan te nemen dat een dlergelijke beweging op dit oogenblik nog tot geenerlei gunstige ultkomst zou kunnen leiden Hot bestuur blijft uiteraard er op bedacht om onmiddellijk in l ovenbedoolden 7 ln op te treden wanneer het daartoe gunstige tijd tip kan worden geaeht ia zijn gekomen on het houdt te dien einde met vooraanstaande personen in het buitenland voeling Een actie op dit oogtqiblik zooale die door tal van kleine organisaties en comitó B geschiedt acht hot bestuur ontijdig en daardoor niet slecbla nutteloos maar zelfö schadelijk dit laatste vooral hierom wijl na oen eenmaal mislukte voorbarige poging eeno nieuwe adresbeweging begrijpelijkerwijs veel van haar kracht zal moeten verliezen Krijgsgevangelven en geïnterneerden Stbl 110 546 bevat om K B van 27 iNov 19U strokkende tot aanvulling van het K b van 19 Maart 19X3 houdende regeling van dtj vrijwillige hulpverluening aan zieke en gewonde personen beliool ende tot de legers ot vloten van oorlogvoerende Mogendheden o m met bepalingen tot voorziening In de hulpverlccliing on inllchtingsdionst ten aanzien van krijgsgevangenen en geïnterneerden Art 3 1 b wordt gelezen als volgt b de noodigo voorbereidingen to trefIon om ton tijde van oorlog vertrouwd on geoefend personeel geneeskundige in richtingen en doelmatig transport en verplegtngsmatericel beschikbaar te kunnen stellen en oen informatiebureau voor zieken on gewonden in werking te kunnen doen treden welk bureau dan tevens werkzaam zal zijn als Bureau van Inlichtingen voor krijgsgevangenen en gU interneerd si en belast zal zijn met het verstrekken van hulp aan dezen een on ander ovoreenkon ig de artt 14 en 15 van het Reglranent betreffende de Wetten en gebruiktai van den oorlog te land vastgesteld blj het Haagsche Verdrag van 18 October 1907 b end gemaakt bij K b van 22 Febr 1910 Art 3 lib wordt geloz a ale volgt In werking te brongen en te houden oen Informatiebureau voor zieken on gewonden tevens Bureau van Inlichtingen voor krijgsgevangenen en geïnterneerden en belast met hot verstrekken van hulp aan dezon e i en ander overeenkomstig de artt 14 en 15 van het Reglement treffende do wettwi en gebruiken van den oorlog to land vastgesteld bij het Haag scbo Verdrag van 18 October 1907 bokemd gemaakt bij K B van 22 Februari 1910 Aan art 6 wordt toegevoegd oen derde alinea luidende De eereleden der vereeniging worden door Ons benoemd op vooréracht van het Hoofd oomité Na art 17 wordt Ma het K B van 19 Maart 1913 toegevoegd Art 18 Door Ons wordt aan hot Hoofdoomité van cte voreoniging het Nederlandsohe Roodie Knus de bevoegdheid verleend voor belangri e diensten in ol jegens de vereeoiging bewezen een zichtbaar te dragen Kruis van Verdienste of oen Medaille van Verdienste te verleenen D 9 kosten hieraan verbonden komen ten laate der vereeniging Opening der Amsterdamsche Beurs Naar de Tel verneonit moet do Regocring plannen in overwoging hebbon genomen om do beurs te Amsterdam begin Januari te heroponeu Het plan om de prolongaties te continueoren tol oen half jaar na het sluiten vaa den vredo zal waarschijnlijk doorgevoerd worden Voor de Belgen Gisterennacht la het stoomschip Dffliewell uit Kurrachoe te RottOTdara aangekomen roet 6000 ton voodingsmiddelou voor de Bolgon De lading bestaat uit fiO OOO baleji tarwe N R Crt STATEN GENERAAL TWEEDE KAMKR Vergadering van 8 Dezember Vervolg De heer de Meester u l besprak nog de middelen tot dekking De opcenten op de personeele belasting oordeelde apr te bezwarend Vooral op den middenstand zullen deze zeer drukken De opcenten op de vermogens gensen bedrijfsbelasting dienen naar spr s meening vooral in de jaren 1915 1916 en 1917 vermïnderd te worden Het begin der aflossing zou spr naar 1918 willen verschuiven De heer Rutgers ar verklaarde zich geheel aan te sluiten bij hetgeen de Regeering voorstelt Spr somde de nadeelen op van een heffing ineens hoe zij die getroffen zullen worden door besparingen zullen trachten het geleden verlies aan te vullen De heer Patijn u l bracht dank aan de Regeering voor de tegemoetkomende houding waardoor een partgstrijd is kunnen worden voorkomen De Regeering die in buitenlandsch beleid veilig onze belangen behartigt kunnen wi niet beter steunen dan haar ook bij haar binnenlandsch beleid medewerking te verleenen Spr kan zich echter niet geheel vereenigen met het ontwerp doch hij erkent dat het grootste bezwaar daartegen thans is weggenomen Toch zou hij liever de opcenten op de personeele belasting zien vervallen Spr stelde voorts de Minister voor het bedrag van de geheele leening op 225 millioen te brengen De V o o r y 11 e r deelde mede dat het in de bedoeling ligt het leeningsvoorstel nog deze week af te handelen en er zoo noodig ook avondvergaderingen voor ty houden De vèj gadijing werd daarna verdaagd tot Woensdag half 12 PROVINCIALE STATEN De Provinciale Staten van ZuidHolland kwamen gisteren in hunne herfst vergadering bijeen onder voorzitterschap van Baron Sweerts de Landas Commissaris der Koningin Na samenstelling der afdeelingen werden de stukken ingebracht en verschillende onderwerpen naar de section verzonden of nader aan de orde gesteld In handen van eene commissie werden gesteld bestaande uit de leden lo dr Plate mr Van Dobben de Bruyn Edersheim Van Gijn Van der Lip en mr Van de Velde van Gedeputeerde Staten de nadere overeenkomst met het krankzinnigengesticht te Utrecht 2o Gerretsen Briët Dolk De Krnyff Van Liefland Vera Van der Schalk Weeseling Wichers en Vegtel lid van Ged Staten het voorstel betreffende het provinciaal verslag omtrent de gesubsidieerde vakscholen de verschillende aanvragen van ambachtsscholen en andere inrichtingen voor vakonderwijs om toekenning of verhooging van provinciaal subsidie 3o Eerstens Van Dam Henny Stoop en Von Fisenne lid Ged Staten de verlaging van subsidie aan de tu berculosevereeniging te Leiden 4o G J de Jongh Van Vesaem C Warnaer Van Wichen en Limburg lid G S het subsidie vorzoek voor verbetemng van den Geer weg en van uitbreiding der haven van Stellendam 6o v d Gijp Barendregt Van der Hoeven Van Wichen Zaaijer en De Geer lid G S de voorstellen tot wijziging van polder of waterschapsreglementen 6o Deking Dura Moll Pgl J T Visser en Von Fisenne id G S het voorstel om subsidie te verleenen voor den Veerweg onder Papendrecht Medegededd werd dat de Minister van Waterstaat zich heeft vereenigd met het subsidie voorstel tot vergrooting der haven wn Stellendam Het verzoek om provinciaal subsidie voor een buurtspoorwegverbinding Gouda Montfoort Utrecht werd om preadvies naar Ged Staten verzonden De eerstvolgende openbare vergadering zal worden gehouden op Dinsdag December v m 11 uur INDISCH MEUW8 Groote boschbrand Vrijdagmiddag 23 October brak op de zuidelijke helling van den Mérapi boven de onderneming Pakem een boschbrand uit die door de ontvlambaarheid van het hout als gevolg der langdurige droogte zeer spoedig in omvang toenam Het vuur brak naar de Nwe Midden Java vernam op 3 verschillende punten uit op één der uitloopers van den Merapi Vermoedelijk heeft men hier te doen met kwaadwilligheid waarop ook w st het feit dat de brand op verschillende punten begon Wij vernamen dat het volk in die streken het niet erg heeft begrepen op een mantri die althans volgens de bevolking te streng zou optreden En volgens den meer en meer gebruikelijkon weg wordt dan maar met vuur gewerkt Zoo langzamerhand wordt dit een methode welke inderdaad de vuurproef heeft doorstaan Het vuur schijnt gestuit te zijn door een paar breede ravijnen Het verbrande boschgedeelte behoort aan prins Mangkoeboemi Nader vernemen we dat de brand reeds Vrijdagmorgen te 7 uur is begonnen Ook een stuk der nieuwe reboisatie is afgebrand Gemengde Berichten Scheepsramp Nog steeds is men zonder bericht van den logger Jacoba Johanna Sch 393 schipper Joh Spaans van de reederij Wouter den Duik Czn Het schip dat den 8 October vertrok en dus reeds 8 weken in zee is is het eenige Hollandsche haringvisschersvaartuig dat nog uit is Tot de bemanning behooren ook twee zoons van den schipper Het ergste wordt gevreesd Vertrek van Engelsche geïnterneerden Het N V h N bericht dat Zaterdagmiddag 18 Engelsche geïnterneerden die tot een muziekkorps en tot de ambulance hadden behoord uit Groningen naar hun land zyn teruggekeerd Als herinnering namen zij broches gemaakt van kwartjes dubbeltjes of stuivertjes mee Heel wat geïnterneerden koopen deze voorwerpen waarmee ze zeer in hun sobik zijn Spoorwegongeluk Vrijdag kwam te Goch Duitschland de personentrein waarmede de talrijke arbeiders uit Gennep en omstreken L die in de fabrieken te Goch werken naar hun woonplaats temgkeeren op eenige honderden meters van het station in botsing met een door den storm in beweging gebrachten goederenwagen Twee personenwagens ontspoorden eo ook de locomotief en de overige rijtuigen werden ernstig beschadigd vooral het 4e klasse rijtuig waa zeer gehavend een der wanden was totaal verbrijzeld Van de reizigers werden enkelen licht gekwetst meest door glasscherven allen konden echter met den volgenden trein naar hun bestemming verder reizen Van uit Gennep werd een hulptreinmet spoorwegautoriteiten en personeelder werkplaats naar Goch gezondenteneinde het opruimingswerk nit te voeren Tel Nedierlandeche tjalk opgebracht Men meldt ons uit Schiedam Volgens hier ontvamgen berichten ia de Nedierlandsche zeetjalk Confiance op 30 November van Hamburg naar Schiedam door eon Duit8ch n torpedojager te Emden opgebracht en binnen de sluizen gesleept Het schip was op de Noordzee met nog een HoUaudacbe tjalk die bestemd was voor Amsterdam niet ver van Delfzijl aangehouden Maandagmorgen is op d n straatweg hij het dorp Breukelen een auto die wilde uitwijken voor een hondwiwagen van don weg in don kant geraakt Van de vier Inzittenden officieren werd een hevig bloedend aan het hoofd verwond door de glaeechOTven der auto terwijl de chauffeur zi ami gdcneusd werd Drijvende mgnen Men meldt ons uit VUssingen Na den storm der laatste dagen komen or voortdurend mijnen de WesterBchellde opdrijven Het is dan ook voor de vaartuigjes zelfs aan de Provinciale booten door den militairen commandant ten strengste verboden na zonsondergang op de rivier te varen Zondag was men op Marine vaartuigen bezig drijvende mpnen op te visschen of stuk te schieten die froor VUssingen op de Schelde dreven lGedurende den geheelen dag waren er honderden toeschouwers op de boulevard om dit werk gade te slaan Stadsnieuws GOUDA 9 December Vbeoaoïeinq van den Geiieentkkaaii op Vrijdag 11 December 1914 des avonds 7 4 uur Aan de orde 1 De benoeming van a een bestunralid van de Vereeniging De Ambachtsachool voor Gouda en Omstreken 6 een lid en een plaatsvervangend lid in het scheidsgerecht voor gemeejite werkUeden c een onderwijzer aan de leBur gersohool voor jongens d een onderwijzer aan de Horha lingBschool voor jongens e een onderwijzer aan de schooi V g 1 o No 4 De voorziening in vacaturen incommissiën en besturen van gemeentelijke instellingen Het voorstel tot wijziging van betreglement voor hefcHoffman s Gesticht Het voorstel tot toekenning eener tegemoetkoming in de huishuur aan den Leider van de reinigingsdienst Het voorstel in zake het nemenvan aandeden in het kapitaal derGemeentelijke Credietbank Het voorstel tot wijziging van het reglement voor de beide gasthuizen Het voorstel tot vaststelling derbijdrage voor den inkoop voor pensioen van tydelijke diensten vangemeenteambtenaren Het voorstel om aan de Vereeniging tot bestriding der tuberculoseeen gemeentegebouwtje in gebruikte geven Het voorstel tot onderhandscheverpachting van het overzètveer inde Kattensingelgracht Het voorstel om het tegenwoordige beltterrein aan de Breevaartvoor den reinigingsdienst in huurte nemen Het voorstel om den Ijeider vanden reinigingsdienst de kosten zi ner zekerheidsstelling te vergoeden De voorstellen tot wijziging dergemeentebegrooting voor 1914 De verzoeken om ontheffing vanschoolgeld op de Burgerscholenvoor het belastingjaar 1913 14 Door B en W dezer gemeente zijn aan de leden van den Raad de volgende ingekomen stukken toegezonden Gonda 5 December 1914 Bij besluit XTwer Vergadering dd 21 Augustus jl Ko 1070 werd voorloopig een bedrag van f 25000 op de GemeenteBegrooting voor het dienstjaar 1914 gebracht ten einde bij wijze van voorschot ten behoeve van het Rgk te kunnen voldoen de vergoedingen aan de gezinnen van dienstplichtigen Genoemd bedrag van f 2B000 was berekend over sleohts drie maanden en zal derhalve na de buitengewone omstandigheden nog steeds voortduren verhoogd moeten worden Vermoedelijk zal in 1914 voor het omschreven doel ongeveer i 38000 noodigzijn zoodat aan den betrekkelijken post een bedrag van f 13000 behoort te worden toegevoegd W hebben de eer U verder mede te deelen dat ook nog eenige andere posten der voormelde begrooting ontoereikend zgn gebleken om alle uitgaven te kunnen bestreden Volgnummer 78 waarop worden verantwoord de uitgaven aan schrijfen bureaubehoeften enz ten behoeve der Secretarie behoeft eene verhooging met f 100 wegens de vernieuwing van eenige registers en de meerdere kosten aan briefporteu De aanschaffing van eenig nienw meubillir is oorzaak dat de pelt OndMhoud en aankoop van meubelen voor Tiet Raadhuis f 26 hooger geraamd moet worden Deze nadere raming betreft den post volgnummer 81 Voor de kiezersiysten en het uitf oefenen der kiesverrichtingen was ongeveer f 25 meer noodig zoodat volgnummer 93 nader gebracht dient te worden op f 725 Volgnummer 98 behoort eveneens met f 25 verhoogd te worden als gevolg van de herstelling welke verschillende bevolkingsregisters behoefden Vermits aan den Handelsoursus eenleeraar werd aangesteld die in hetbezit is der middelbare akte en tengevolge daarvan een hooger salaris zalgenieten dan zjn voorganger wordtop volgnummer 163a f 30 meer vereiBoht Volgnummer 167 behooflj et f 60 verhoogd te worden daar en betreikelflk groot bedrag verschuldigd il aan kosten van advertentiën betreffende de todatingsexamens enz op het gymnasium Aan de gebouwen waarin de beid ï r iKWaarscholen der Gemeente gevestigd n waren dit jaar nog al belangrijke kSrstellingon te verrichten Volgnummer 168 behoeft als gevolg daarvan fgae verkooging met f 200 gi ijk zal het voor de Muzlekrehoclonder volgnummer 169 toegedaan bedrag nader gebracht behooren t worden op f 8700 A an beléontag O extra lesuren in hoofdzaak noodig door het grooter aantal leerIjjjen was een belangrgk bediag boygo de raming versohnldigd waar g r tegenover staat dat de ontVjBgst aan schoolgelden eveneens beIsigrij hooger is Saar aanleiding van het voorgaande Men wfl Uwe Vergadering het volSde besluit ter vaststelling aan itiPe Raad der Gemeente Gouda öezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van B Decemta 1914 No 131 1406 Besluit I De gemeente begrooting voor 1914 te wijzigen als volgt a het onderdeel e van artikel 6 der Ie Afdeeling van Hoofdstuk III aer inkomsten Schoolgelden voor de mnzieksohool Volgnummer 18 te vethoogen met f 900 b het onderdeel c vanAlt 1 van Hoofdstuk VI der ipkomsten Terug gave van het Rijk wegens bg voorschot gedane betalingen van allerlei aard Volgnummer 46 te verhoogen met f 13000 f 13900 1 1720 o Art 2 van de 3e Afd van Hoofdstuk VII der uitgaven Kosten van de Muziekschool Volgn 169 te verhoogen met d het onderdeel c vanArt 1 van HoofdstukXUI der uitgaven Voorschotten ten behoeve vanhet Rijk wegens betalingen van allerlei aard Volgn 213 te verhoogen met 13000 f 14720 e Art 1 van Hoofdstuk XIV der Uitgaven Onvoorziene Uitgaven Volgnummer 222 te veriF min en met f 820 f 13900 II Op de voormelde begrooting te doen de navolgende af en overaohrqvingen in uitgaaf a Afteschrijvon van Artikel 1 van Hoofdstuk XIV Onvoorziene Uitgaven Volgn 222 f 465 b Over te schrijvenop 1 Art 8 van do Ie Afd van Hoofdstuk I Schrijfen bureaubehoeften briefporteu vrachtloonen en andere kleinere uitgaven Volgnummer 78 f 100 2 Art 11 van do Ie Afd van Hoofdstuk I Onderhoud en aankoop van meubelen voor die gebouwen of vertrekken Volgn 81 f 25 3 Art 1 van de 2e Afd van Hoofdstuk I Kosten van de kiezerslijsten en van het uitoefenen der kiesverrichtingen Volgn 93 f 25 4 Art 6 van do 2e Afd van Hoofdstuk I Kosten van de bevolkingsregisters m van de huisnummering Volgnummer 98 f 25 5 het onderdeel a van Art 2 der 2e Afd van Hoofdstuk VII Kosten voor Vakscholen jaarwedden Handelsoursus Volgnummer 163 f 30 6 Art 6 van de 2e Afd van Hoofdstuk VII Kosten van het plaatselijk toezicht op het Gymnasium Volgnummer 167 f 60 7 Art 1 van de 3e Afd van Hoofdstuk VII Kosten der bewaarscholen Volgnummer 168 f 200 f 465 Gonda 5 December 1914 De Bouwvereeniging Het Volksbelang alhier heeft ons College gevraagd te mogen beschikken over een gedeelte van het haar bij besluit Uwer Verffadering dd 6 M aart j l no 66 toegekende voorschot ten bedrage van ten hoogste f 138000 ter tegemoetkoming in de door haar te maken kosten vooi het stichten van 69 arbeiderswoningen oj een terrein gelegen tuaftchen de coupure in de Nieuwe Gouwe en den Winterdijk in deze gemeente De Vereeniging voornoemd behoefteen bedrag van f 11741 10 ten einde de koopsom van den grond waarop de in het bouwplan begrepen woninge zuUea verrijzen te kunnen voldoen Voorloopig zal van het toegekend voorschot geen verder gebruik worden gemaakt wat trouwens ook de bedoeling is van den betrokken Minister Met het oog op het voorgaande zal het noodig zijn dat de betrekkeiyke posten der Gemeente begrooting voor het dienstjaar 1914 verhoogd worden ten einde de te doene ontvangst en uitgaaf te kunnen verantwoorden Wij hebben daarom den Raad iu overweging te geven het volgende besluit te nemen De Raad der Gemeente Gouda Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 5 December 1914 No 132 1284 Besluit De Ijegrooting van de Inkomsten en Uitgaven der Gemeente voor het dienstjaar 1914 te wijzigen als volgt 1 Art 10a van Hoofdstuk VII der Ontvangsten Voorschot van het Rijk in het belang van de verhe tering der volkshuis B ting Volgnummer 67a wordt verhoogd met f 12000 2 Art 8a van Hoofdstuk XV derUitgaven Voor schotten in het belang vande verbetering der Volkshuisvesting Volgnummer230a wordt verhoogd met f 12000 De Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Raad der gemeente Gonda De opperbevelhebber van land en zeemacht heeft volgens de Avp bepaald dat de rniliciens van de najaarsploeg der lichting 1914 op 11 dezer van de depots der korpsen zullen worden overgeplaatst bij de Ie 2e en 3e bataljons van het veldleger Door het Israëlitische armbestuur zal op Vrijdag 11 dezer een collecte worden gehouden ter behoeve zijner armen Concert Kathleen Parlow Ter verbetering van ons bericht van gisteren deelen wij mede dat de Kunstkring alhier pogingen aanwendt om op 22 Deo a s hier ter stede door de beroemde violiste Kathleen Parlow een concert te doen geven Op de lijst welke rondgaat is reeds voor een niet onbelangrijk aantal plaatsen geteekend Kathleen Parlow zal met den pianist Josef Pembaur 25 December optreden te Rotterdam 27 Dec te Amsterdam OU 29 Dec te Utrecht tDoor het O M bij de Haagsche Rechtbank werd gisteren geëisoht tegen J H visscher alhier wegens beleediging van een rijksveldwaohter te Boskoop f 10 boete subs 10 dagen hechtenis De uitspraak is bepaald op 17 December a s Ons Vluchteling ndorp Naar wij vernemen ib de Ie luitenant W II Uolsteyn alhier in garnizoen die reeds vanaf de komst der vluciitelmgen luor welwillend de leiding op zicli Ivfoll genomen van do militairen die in t ns ienoegen voor de vluchtelingen werkzaam zijn aangezocht behoudens di j oedlvcuring van den Minister van OorTog tot het voortdurend beschikbaar stellen van dozen ollioior om als leider van hel Winterkamp voor do Vluchtelingen op Ie Iredeo Luit liolsleyn heelt deze functie aan aard Ter aanvulling van hetgeen wij giste en omlronl ons vluchtolingondorp gemeld hebben deelen wij nog mode dat liij deze nieuwe inrichting zooveel mogelijk zal worden getracht de gezinnen bij elkander Ie houden door eenvoudige alscbeidlngen nan te brongen lor plaotso waar dit gewenscht wordt geacht opdat het familieleven der vluchtelingen in de hand kan worden gewerkt De IndMling der naohtverblijvon wordt ook zoodanig geregeld dat de slaapplaats en der ongehuwde mannen en vrouwen pehool van elkander zijn gosoheiden opdat er volkomen vrijheid znl bestaan Het ligt in de bedoeling bel nieuwe Uonip op 17 dezer in gebruik te nemen daar do vluchtelingen dlo thans hier zijn op 16 Doe Ons Genoegen zullen verloten Het is echter niet bepaald dat op dien dolum reeds de nieuwe bewoners zullen komen lenoindo hel aantal vluohlelingtn tot 2600 te brengen Door de Snijgroon Maatschappij v h ielir Sleensma aibioi is aan de N V tol Aanneming van werken voorheen H 1 Nodorhorst opgefcagen het inrichten van haar kassen aan den Graal Florisweg lot huisvesting van do 2600 Belgische vluchtelingen Ongeval in de St Janskerk Hedenmorgen heeft in de 8t Janskerk hii de werkzaamheden voor d restauratie een ongeval plaats gehad dat wonder boven wonder vfij goed Is aCgoloopon De timmermaa A v d K werd a een bak naar boven geheeoheo toes enmaal in de hoogte een der haken waarmede de bak bevestigd was los ichoot waardoor do bak kanteide en de man ernstig gevaar liep naar beneden te storten hotwelk hem zeker het leven zou liebt eD gekost Dank zi zijn tegenwoordigheid van geest wist de iitan een der touwen te grijpen waarlangs bij zich naar beneden kon laten glijden Daarbij verwondde hij zich echter zoodanig aan de handen dat hij zijn werk moest neerleggen en zich naar huis moest begeven om zich te laten verbinden Postvervoer SchoonhovenGouda Met ingang van 16 dezer zal van denspoorweg van Sehoonhoven naar Goudavoor postvervoer gebruik gemaakt worden In hel postvervoer met Schoonhovenwordt daardoor een aanmerkelijke verbetering gebracht Ook de postgemeenschap met Ammerstol Bergambacht enSlolwijk wordt door de ingebruiknemingvan den nieuwen spoorweg voor hel postvervoer zeer verbeterd N R Ct Haasti oht Gisterenavond bad de vergadering plaats van de Haastrechtsche IJsclub waarin 38 leden tegenwoordig waren Na opening en voorlezing der notulen had de Bestuursverkiezing plaats De aftredende leden de heeren W Stynis Th Hooft E Mnurling G Versteeg en iJ Dogterom werden herkozen Bij de rondvraag vestigde de heer A Bakker Jr de aandacht op het hinderlijk riet en hoogliggende grond in de baan die thans in gebruik is De voorzitter geeft daarover inlichtingen aan het bezwaar zal de noodige aandacht worden gewijd De heer v d Ben vroeg nog of degenen die wegens dienstplicht onder de wapenen zijn ook vrijgefteld kunnen worden van betaling der contributie Dit voorstel kon geen medewerking vinden De voorzitter deelde nog mede dat getracht is de oude baan weer in behoorlijken toestand te krijgen De hooge kosten ± f 1000 hebben het bestuur echter weerhouden hieromtrent aan de vergadering voorstellen te doen Hierna sloot de voorzitter de vergadering Een verloting van wild had daarna plaats Boskoop De Openbare School in den Qemeenteraa d te Boskoop Ingekomen was fien verzoek van eene Commissie uwe V sUcsonderwijs gesteund door ± 183nandteekeningen om wegens bezetting der Openbare School door militairen eene hulpsohool te bouwen van 13 lokalen Burgemeester en Wethouders stelden voor een crediet van f2800 om 4 noodlokalen te bouwen op een terrein in de Nieuwstraat dat gehuurd kan worden voor f 10 per week De Burgemeester gaf een historisch overzicht van de lijdei sge denis en verklaarde dat dé 4 nu in gebruik zijnde lokalen der Chr School gehuurd zijn 4 f50 per week in verband met het laatste bezoek van de sohoolopzien er s De Directie van het Sportterrein had f 500 gevraagd voor plaatsing van de 4 hulplokalen B en W achten echter de Nieowstraat rustiger Nogmaals drukte de Burgemeester zich uit dat do Schoolopzieners er de aandacht op hadden gevestigd dat wellicht een regeling met de Chr School was te troffen waarop B en W 6 lokalen aanvroegen doch er slechts 4 konden huron Die 4 lokalen waren wol afgekeurd als kazerne doch nooit als school Dat zij een broeinest van diphterio waren werd door ZEd aohtb weeriegd met cijfers van de laatste maanden Het rumoer aan de Nieuwstraat werd door hem bestreden met het oogmerk dat de M U L O School zelfs aan de Zijde stond Die 183 onderteokenanrs hadden zeker niet overwogen hoo hun verzoek invloed zou uitoefenen op hun belastingbiljet waarbij zij toch zeker niet met elke verhooging genoegen zouden nemen De heer Quldemond vond het jammer dat geen advies was gevraagd aan de schoolcommissie De Burgemeester achtte dit niet noodig Overigens bestreed de heer Guldemond het voorsbel met een lijstje van lesuren vergeleken met die der Chr school waarbij hg trachtte aan te toonen dat het onderwijs geen schade leed De heer J van Gelderen stolde voor 6 hulplokalen te bouwen wat ondersteund werd door den Heer P A Ottolander De uitgaven zouden voldoende gedekt worden door de bate van de kwartiergeving aan de Uilitairen in de Openbare School De heer van Gelderen vroeg nogmaals beslist of de lokalen der Chr school waren goedgekeurd door de schoolopziener liet antwoord was dat de schoolarts geen bezwaar had en dat de schoolopzieners zelf aan de hand hadden gedaan zelf het idee geopperd om een transactie te sluiten met het bestuur der Chr school als zij eenige bezwwen hadden gehad tegen eenige der lokalen haddon zij dit zeker wel gezegd De heer Van der Tak vond 13 lokalen niet noodig kon met G volstaan doch vond de huur voor de 4 lokalen der Chr School exorbitant hoog de M U L O School toch stond een lokaal gratis af f 50 Per week is f 2600 per jaar dus geen gering bedrag De heer van Qelderen constateerde dat de Voorzitter niet gezegd heeft dat de Sohoolopzienersde lokalen in de Nieuwstraat hadden goedgekeurd De heer Jongejan vond f 50 niet zoo hoog aftrekkende f 10 voor vuur en licht en zeide dat de Chr school dat geld best gebruiken kon Zij miste nu ook de huur van 2 lokalen voor militaire bureaux Weth Jongejan achtte dat de onderwijzers der Openb School aich maar wat meer opoffering moesten getroosten om de schade aan het onderwijs in te halen De heer Tak zag hierin een verwijt aan een aantal ambtenaars en achtte dit totaal ongepast Weth Lünnemann vond het niet zoo ongeschikt dat de gemeente eens een fin voordeeltje had door de school te verhuren voor militair gebruik Die baten waarvan echter steeds de juiste bedragen verzwegen werden doch die nu al geraamd werden op ± f 3000 k f 40 X mochten volgens de heeren Van Qelderen en Ottolander niet ten koste van het openbaar onderwas in de gemeentekas vloeien doch konden ten volle voor het onderwijs worden gebruikt De heer Van der Tak voerde ook nog aan dat men alles moest doen om juist het lager onderwijs op peil te houden daar de strijd om het bestaan voor de kinderen dit later zoozeer zou eischen Het voorstel van den heer Van Gelderen om 6 noodlokalen te bouwen werd met 6 tegen 3 stemmen verworpen Dat van B en W om 4 noodlokalen te stichten in de Nieuwstraal met 6 stemmen voor en 3 tegen aangenomen De heer Guldemond had nog voorgesteld om het voorstel van B en W ter fine van advies to zenden aan de Plaatselijke Schoolcommissie Welk voorstel nu niet in stemming kwam Op 1 Januari a s zal de heer A van Wijk alhier den dag herdenken van zijn 40 jarigen diensttijd als directeur van de Algemeene begraafplaats Maandagmorgen stond deSeOompvan het Isto Bat 3de Rog Vestingartillerie aangetreden in de groote cantine on word voor het front van den troep na inspectie door den Ma joorCommandant en do staf aan Kapitein R H A van de Wall Bake comm dier Comp met een toespraak het Eerekruis voor 15 jnrigen dienst all Ned Officier op de borst gespeld Kapitein van do Wael Bako werd door de officieren en eenige burgers daarna gelukgewenscht Waddinxveen gedurende de maand November j l Ten Rijkspostspaarbank alhier werd ingelegd f1148 en terugbotaald f 2 415 48 Het laatst uitgegeven boekje draagt het nammer 1481 113 174 407 585 299 Gedurende de maand November j 1 werden ten Rijks post en Telograafkantore alhier behandeld verzonden telegrammenovtvangen i d Interlocale telefoongesprekken uitgaande i d inkomende Plaatselijke i d algemeen totaal 1638 Sluipwijk De predikant der Ned Herv kerk alhier Ds S van Doorn heeft het beroep naar Noordgouwe aangenomen Berkenwoude In de gemeente Berkenwoude moeten de aanslagbiljetten in denhoofdeïijken omslag 1914 nog worden uitgereikt aan de belastingachuldigon Moet de hoofdelijken omalag daar vóór 1 Januari voldaan zijn dan is de tijd om te betalen wel viat heel kortl Hekendopp Db J van t Hooft om predikan te Vl ardingen heeft het beroep als hulpprediker naar deze gemeente aan genomen 407e 8ÏAATS L0 rERlJr 1 KI Trekking V Woensdag 9 Dec No 2799 f 5000 J f 8221 f 2000 12892 f 1000 919 en 20084 ieder f 400 11851 f 200 6524 15795 16867 en 16187 ieder f 100 Priiztfn van f 20 64 nS 31 sa 70 SIS 76 H ge 80 88 ATS TS 54S 77 QDt 10 aa Bt7 iU il 78 77 1000 1106 se 97 laoo 56 BS luo u2a 1 89 61 isae U 93 leU 68 SG H 17 77 aa 90 1884 17 18U aD06 ae aiis 6i s sooe 3o ai ao 74 aaoe 2486 wsa ss es 9649 62 08 tl714 B8 aS7 2968 8010 18 66 BlSe 91 8317 8412 28 SÖB 8683 68 78 86 8736 46 86 8818 3911 W 44 4013 47 Ta 41B4 4266 4888 86 4407 29 4616 65 68 4700 60 4Bia aa 91 70 4862 6087 89 90 01 6168 6216 89 6878 85 6414 43 54 98 6669 80 6611 61 Tfi 91 6794 6806 7 41 48 73 78 6904 12 08 6126 28 88 8276 6808 90 0406 12 BS BQ 64 94 0676 SO 6071 6768 76 80 6806 6 38 11 8J 72 77 8912 66 700B 20 24 29 7108 9 83 41 BQ 84 7208 19 43 89 7308 89 86 7480 7B18 li 37 70 7604 18 48 54 7706 7800 7087 48 98 80B1 66 88 92 8110 22 8268 8389 8410 20 88 8612 8600 fit 83 8747 54 88Ce 82 8961 73 88 9016 28 41 8122 64 9258 94U 35 78 9664 90 9616 21 36 100 76 1 1138 60 10381 B8 96 108M 47 10411 38 60 10 62 10711 40 1ü8iH 99 10941 80 11041 86 11136 84 11818 90 99 11406 11626 11666 68 80 11740 48 81 11066 190 laioa 9B laassae lasoe lo 26 6912436 mmm 12621 87 64 1283S 68 89 85 1270H 28 13888 1390T 28 26 65 W 13013 68 97 99 18141 42 88 18206 7 86 06 13386 1B400 4t 69 67 92 18627 48 68 13618 98 187 1881Ü 42 IU098 14028 76 Ui76 04 14904 14408 67 14647 14677 94 14788 1487B 16086 67 16131 U 66 66 70 07 16606 18 69 16408 TS 78 88 16686 44 15060 98 16789 16801 80 81 16962 114 leSQS 37 6Q 81 16668 06 18409 16688 81 8a 16606 96 1818790 49 16894 81 18858 80 96 0Ü8 48 90 1T16B 17225 43 17400 30 84 88 17583 48 17631 1768 74 ai 88 17745 17887 47990 0 49 76 18186 18386 18806 68 86 18604 21 38 74 18888 1866 18714 26 18819 88 51 79 ISOW 91 99 0B7 86 88 67 10212 6Q 88 18889 43 44 19410 83 19615 61 1919814 34 70 7S 19718 71 86 10844 66 70 19809 SlO 68 86 068 67 79 90106 10 18 80 61 90248 89 20379 75 77 BB 91 20439 83 89 20608 40 31 94 20701 7 46 30841 82 98 9020882 47 63 06 INGEZONDEN Buiten veranttvoordél kheid der Red Soeplijstcn Armenzorg Evenals in vorige jaren houdt aich de Onderstandacom missie van Armenzorg aanbevolen voor de toezending van soepUjsten BERKELBACH v d SPRENKEL YAN WALSEM GOL Secretaris Gouda 9 Dec 1914 Telegraüscli Weerbericlit van het Koninklijk Meteriologiacli Instituut te DE BILD T Hoogste barometerstand 761 9 te Breslau laagste stand 744 5 te Christiansand Verwachting tot den volgenden dag Aanvankelijk zwakke tot matige winden uit oostelijke richtingen nevelig tot Kwaar bewolkt waarschijnlijk nog regen iets kouder Laatste Berichte a Do Cholura Hot laatst vorachonen ballctin van hot Kaia Ottsuadhoitsanit te llorlijn buricht nuar wij aan de N R Crt ontleoaon omtrent het voorkomen van cholera in Duitschland hot volgondo 1 lot optrtxion dor cholora in Rusland ra k uitbreldijig der ziekte in Oostenrijk oagarije hoeft er toe gelold dat zij thans ook in Üppor Silezló is uitgfliroki n i r zija zegt hot bulletin in lluitBchland in November 36 gevallen bcnevenu f gevallen bij BoideUen van hel OostenrijkllongaarBche leger voorgekomen In de week van 8 14 November zijn t gevallön van 15 21 Nov 17 gevallcti L n van 22 28 Nov 16 gevallen geconhtateerd In Üoatonrijk vooral in Galioië breidt d c isiekle zich onruBtbartsid uit In de week van 1 7 Nov wurdwi aldaar H14 mei lt 31 sterfgevallen waargenomen waaronder in Woenen 90 gevallen In Hongarije bedroeg het aantal in dezelfde weefe 532 gevallen waaronder 34 in Boedapest Vooral kwamen vele gevallen voor onder do uit het Noord Oosten overgebrachte militairen en govaagenon Advertentiën Voor de bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van onze geliefde Echtgenoote Moeder Behuwden Grootmoeder Mevrouw W GOETTSOH geb Van de Waai betuigea wij onzen hartelijken dank Utrecht J GOETTSOH J J B GOETTSOH Gouda 3 J OOSTINGH GoETTsoH J J HADDERÜ8 OOSTINGH en Kind Utrecht W GOETTSCH Dtbïoet Deo 1914 Wilhotoinapark No 19 T