Goudsche Courant, donderdag 10 december 1914

O 1S653 53e Jaargang Vraagt WOüTERLOOD s SOEPEN Prima Kwaliteit gegapandeerd 40 blik f 0 50 0 35 0 50 0 35 0 6p V blik f 0 85 0 65 0 8B 0 56 blik f 1 70 1 1 70 1 Londonderrysoep fijn Kok k fijn Kok Bruineboonen8oep fijnJuliennesoep Oxtailsoep Bmineboonensoep KokJuliennesoep Oxtailsoep Erwtensoep fijn Kok Schildpadsoep 1 70 0 85 0 90 0 70 0 50 0 60 0 40 0 30 0 30 0 26 0 20 PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bew jsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 bj vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar Dlaalsruinite Telefoon Interc 82 De Oorlog De kiflgsverrichtingen ter zee Drie Duitsche kruisers gezonken LONDEN 9 Dec Officieel wordt UUni gaiiiaafct latdeDiüachekruUcrs JMurahorst anclscnau en Leipzig UI 4i PalUand Eilanden Z AU Oceaan iken zUn de insignes van de orde met het symbool van den Heiligen George die den draak verslaat De plechtigheid historisch en buitengewoon als zij was was toch z r eenvoudig en kort Met het lint van den KonaebMid om reed koning Albert daarna met koning G orge weg om do lunch met koningin Elisabeth te gebruiken De Prins van Wales en Prins Alexander van Teek de Indische Belgische en Britsche officieren volgden Bij hun vertrek salueerden de troepen opniew en de muzikanten speelden de volkaliederen Dienselfden middag vertrokken vele van de troepen die de parade hadden bijgewoond weer naar de gevechtslinie Aan het Oosieiyk Front In Polen en Galicie PARIJS 9 Dec Officieel Op het Russische front zyn de Duitsche aanvallen afgeslagen Lods is om VORMT BLOED Smaakt ais Spaansolie Wijn Aanbevolen door talrijke Nederlandsehe Artsen Proefflacon met literatuur op aanvrage ƒ gratis verkrijgbaar bij den fabrikant H E wmreil IpuMer Gniilngeii Pmt f l l flcich k 3 4 L l2 p l 2llcuhll 2S LONDEN 9 Dee Reuter Olflcieel Het Britacho eskader ondw bevel van den viceadmiraal Frederick Öturd e ontwaarde op 8 Dec 8 morgens te 7 30 uur bij do Falklaodeilaiid en do Duitsche kruisers ScAarnhorst Gnedaenau en L ipeIR In den oop van den strijd die durop plaats had zijn de Scharnhorst He de vlag van admiraal Graff von Spee voer de Gnelaenau en de Leipzig geaoükea De Dresden on de Nurntwrg die tijdms het gevecht onlvluchttóa worden achterna gezet Twee kolensohepen zijn veroverd De Britsche verlieaen zijn zeer weinig talrijk Er zijn talri e overblijfeelen van de Leipzig en do Gneisenau opgepikt Dfr Duitsohe Marine is door de vernielipng van d © drie bovengemoomdo kruisoia een niet onbelangrijk verlies toegebracht De Schamhorst en Gneiaenau zijn gepantserde krulBepa van ilGOO ton e in 1906 van stapel zijn K toopwi De Schbrnhorst had efsi enelhelA vbh 23 8 en de Gneisenau een van 22 5 kno p De bewapening der schepen was gelijk zij bestond uU 4 stokkm van 21 O M 10 van 15 e M 14 van 8 8 c M en een torpedolanceerbuis Elk dezer schepen had een iHniianning van 764 koppen Do derde gezonken kruiser Leipzig was van kleinere afmeting Deze pantserdekkruleer had een mhoud van 3250 ton was in 1906 gebouwd en droeg een bewapening van 10 atakkrai van lOJ c M 4 machinegeweren en 2 torpedolanceer liuizen de betnaituing bestond uit 303 man Zooals men zich herinneren zal heeft h Duitsche eskader waarvan thans de drie sterkste schepen te gronde zijn gegaan bij do Chileensche kust op 4 Nov de Ëngelachen slag geleverd waarbij toen de Engelsche kruiser Good Hope in den grond werd geboord en de Monmouth beschadigd op de kust is moeten vluchten Het Duitsche eekader heeft blijkbaar den Atlantiscbeo Ooeaan opgezocht teneinde daar op de bezittingen hun kans te wagen Dit ia hun niet mogm gelukken Het Kngelsche eskader bMft hen aangetroffen en o a zoodanig Tttttee toegebracht dat dit ruimschoots op Er was een uitdrukking van innigeir atrate sohe redenen ontruimd In Galicie hebben de Oostenrijkers klaarblijkeiyk Duitsohe versterkingen ontvangen zij hebben het offensief tegen den Rassischen linkervleugel hervat De strqd om Lodz PETROGRAD 9 Deo In hot Duitsche officieele communiqué wordt gezegd dat de Russen by de ontruiming van Lodz reusachtige verliezen zouden geleden hebben Welk vertrouwen deze mededeeling verdient blijkt uit het feit dat de Russische troepen zich uit Lodz te middernacht van 6 dezer teruggetrokken hebben terwijl de Duitscbers ji edurende 15 uren voor onze ledige verschansingen werkeloos gebleven zijn bij de aan vallen daartegen hadden zij meer dan 10 000 soldaten verloren en durfden niet verder avanceeren Eerst om 3 uur s namiddags op C Dec kwamen zij aan om te constateeren dat er niemand meer tegenover hen stond waarna zij de stad oinnentrokken Bij de verandering van onze stellingen in de omgeving van Lodz hebben wij geen enkelen soldaat verloren Wij hebben deze beweging slechts uitgevoerd toen wg vastgesteld hadden dat de Duitschera er geheel en al van af zagen om met hun aanvallen in deze streek voort te gaan Onze beweging was ïvolkomen onaf Brokkenhuis Dames I Wilt U by het opruimen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat Ü wilt missen De Commissie W GOL Voorz I v DANTZIG Vice Voorz D B GROOTENDORST Pen Hlermee is de zaak afgeloopen Want wal zou do vradediger kunni n z gen daar zelfs het verzoek om verzachtende oiiislandighe ion te latMi gelden in dit proees alH txm be H diglng moest klinken Na om korte beraadsla ng kwamen do ii chtors iti de zaal terug en onder adem oozo stilte aprak d pn Hidenl het doodvonnis uit Daarbij vertrok SnowardSlarkhorst geen spier in zijn gelaat Ik verzonk dat het vonnis spoedig orde voltrokken zei hij eenvoudig alsot het do varetloDing van o n handelszaak gold Diep terneergeslagen keerde Schwerdtner s middags na afloop der terechtzitting naar Berghauson terug I ivira kwam hem In dun tuin voor hét huis tegemoet en reikte hem de hand Zij wist waar hij vandaan kwam maar het stuitte haar tegen de borst over het reehtsgeding Ie spreken tot ht n was daarover tusschen hen nog geen woord gewisseld Wilt go wel gelooven mijnheer dalik weet waar ge aan denkt of waaraango dezen middag hobt gedacht vroeg zijmet een matten glimlach Werkelijk 9 antwoordde hij twijfelend Dan zoudt ge ovenals ik de herinnering moFfrai bewaren aan oen voor mijonvergetf ijken dag Zij kleurde eea weinig 49 Vaat vertrouwend op de verandering u zijn voorkomen tijdenfl zijn langdurige afwezigheid zoodat hij niet zou herkend worden aia den raelneedigen oplichter tie gesignaleerd was door de politie knoopte hij in verschillende plaatsen van nropa en voornamelijk in Dultaohland betrekkingen aan om zijn reusachtige plannen te doen slagi a Hij wist dat hij daar nooit meer zoo n gunstige gelegenheid zou krijgen tot elken prijs wilde hij zijn plan uitvoeren zelfs nog toen tot zijn verrassing devoorloaüge sohoolkaoterftad Dobel hem in den weg kwam en hem herkende Uit het merkwaardig briefje in Dobel a horloge 4ftt Snowatd met de portefeuille hadmeeIHwnien om te doen gelooven aan den a ord Mn te stelen kon mun eenigezins oploakjen hoe de loop van zaken geweest Wfta Snoward had den heer Von Dobel uitgenoodigd tot een heimelijk onderhoud ter bespreking van financieele plannen Dob kon niet anders donken ol het was om met hem in oomi gnle te handelen Dit la echter niet in Sooward s bedoeKng hij begreep wel dat Dobel thMiB zoo rl wae dat geen wSn GOUDA 9 Deo Ontspanningazaal voor Mili tairen gesloten 11 Deo 7 a Sociëteit Réunie Bond voor vronwenkiearecht Prof Dr G Vf Kernkamp HAASTRECHT 10 Deo Concordia 7 a our Bendracht maakt Macht Beleefd verzoekenw geregeld tfldig mededeelmg te mogen ontvangen van vergaderingen concerten vermakel k h den ena om deze dan in onze agenda e vermeldea Wordt vervolgd Eleotr Dr A BtbikmiB ft Zn Oonda Hot ISBAËUETI80H ARMBESTUUR alhier heeft de eer ter kennis der Ingezetenen te brenfifen dat het voomemenB i VI JDAG a s ten behoeve zgner armen eene Collecte V te doen honden Het Bettnnr voornoemd neemt tevens de vr heid de aandacht der Ingezetenen er op te vestigen dat deze Collecte de eenlee is welke gedurende een geheel jaar ten behoeve der IsraElletische armen gehouden wordt weshalve het deze in aller weldadigheidszi aanbeveelt HET BESTUUR VOORNOEMD Oonds 9 December 1914 Gevestigd Mr i l n ta Westhaven 44 GOUDA mol DMir J IJ OPENBARE UITVOERING ip mSDiG 16 DECEMBEil 1914 des namiddag te i i uur en des avonds te 7 uur in den Nieuwe Sohouiirburg ran da SooIalaM ONS SENOCBEH Belangstellenden hebben vrijen toegang tot de namiddag nitvoering voor ssoover de plaatsraimte dit toelaat Voor de avondnitvoering zjjn toegangskaarten tot een zeer beperkt aantal kosteloos verkrijgbaar aan t gebonvr der school op Maandag 14 December a a van 3 4 nar Plaatsbespreking voor de avondnit voering uitsluitend op vertoon van toegangskaarten op Dinsdag 15 December des ochtends van 9 12 en des namiddags van 2 4 unr in de Sociëteit Ons Gknoegen De Openbare Inschrijving zal plaats hebben op Donderdag 17 December 1914 des namiddags van twee tot vllf uur in t gebouw der School Westhaven No 18 Leasen worden gegeven in Solo en Koorzang en Theorie en op de navolgende instrumenten Piano Orgel Blaasinstrumenten Viool Altviool Violoncel en Contrabas N B De aanmelding van nieuwelearlingen kan ook schriftelijk geschieden n wel b den Directeur of bij den Secretaris van de Commissie van Toezicht vóór Donderdag 17 December a s onder overlegging van de noodige bescheiden en met nauwkeurige opgave van het leervak waarvoor onderwas wordt verlangd Zie verder de aanplakbiljetten Namens de Gonmissie van Toasicht P A SCHROOT Seoretarii Met een SUCCES apparaat maakt ieder in enkele seconden zgn Scheermes jvlijmsoherp Prgsf 1 50 naar bniten 1 1 6B A Quant Kleiweg Nuts Spaarbank HAA STREC HT Zitting den derden Dinsdag van iedere maand ten huize van Mej de Wed A M BLANKEN van des s middags 122 uur Rentevergoeding 3 17 HET BESTUUR Abonneert U op dit Blad drachen quelle f LESSCHEN WORDEN OP REKENING GESTElD DOCH 6U TERUGGAAF VERGOEi LITER A 15 NATUUR BRONWATER Koninklijke Marine KennüigQTing dat gelegenheid beataat tot het aangaati eener vrijwillige verbinteniB bij Kr Ms Zeemacht als Matroo torpedomaker Kleermaker Matroos kok Stoker S klasse leeftijd 21 jaar leeft 29 jaar l minimum 1 I maximam miniinujn leeftgd 21 jaai maxjmum leeft 28 jaar mii nmleef tyd 19 jaar maximum leeft 2B jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximumleeftiid29iaar terwgl voor jongelieden op eenleeftyd van 17 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid ia opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3e klasse RATTENDOOD W KRAAL Jp t Kampvn vwdalgt in één naoM allo rattan Onaohadali k waor huladlara Bl alle droglataa voorhaaden A SO ot par oarton ii ii n ii n Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 50 DE ZÏÏID EOLLAÏTDSCEE Maatschappij van Verzekeringf op het Leven HEERENGRAGHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Seor Directeur Mr J W KONING ff De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën Vrggevige voorwaarden voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren O BOVirimBKmTÊSK Maeen te Mefe N eei en Ml C IjMVBBBH ITeaMarett te tiemtia POTTELBËIIG Het beate Tafelwater Zuiver en natuarlijk Bronwater t eflemltfe graUê verkrygtaar Qe Agent voor Bolland CATALOI l £ te Tllbnrg Vertegenwoordiger voor GWUDA en Omstreken M M BBItOKJEJr Agent Amstel Brouwerij Keizerstraat Tel 83 No 148 öonda Adverteerl in dit Blad DE NIEUWE PHILIPS n JHALFV ATf VERVANCEN jiVBOOGLAMPEN LAMPEM 58C POOL § TAlDMIDDGLeW zijn de he8te en o 2 i oo2 8te staan onder voortdurende scheikundige controle en worden sinds 1894 door Nederlandsehe Tandartsen en doctoren aanbevolen Chemische Fabriek L POOL Zonew Amsterdam WereldUptoonsteUlng QENT 1913 Bniten mededlnKtnc Lid der Jary illnini MoMi V Il m0 ei TeervDile fork Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorry wiel l¥earwell Rijwielen zljo m sierlijk ee lea ii prijs AGENT ADB DE GKOOT Kleiweg 79 GOUDA Prijsoonranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam IMIaaglIJders Het Maagpoeder van ApothekerBOOM is het beste geneesmiddel voormaagpijn maagkramp zuur hartwater en slechte spijsvertering Prijsper dooB 75 Gents 12 Verkrijgbaar te Gouda bg ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 16 m HeD wordt venooht op t HERK t lettei DIT HET MaOAZIJN VAH M RAVENSWAAYZaNEN GOBiyCRMM Deze THEEËN worden f afgeleverd in verzegAie akB pakjes van v f ttvee hn gSJSTP A een half en een Ned fei met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend j a BIJL voorheen J PKEEBAART lm FirmaC SMITS Schoenhandel Bleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR lËDËRËËK Donderdag 10 Decenaber 1914 mrnm gomiivt Verschijnt dagelijks yMki behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bjj onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren TelefQon Interc 82 uitgevers A BBINKHAN EN ZOON weegt tegen hot door de l ngelschen geleden verlies in de CInloenBche wateren Aan het Westelijk Front BERLIJN 9 Dec Officieel Ten Westen van Reims moesten onze troepen een hoeve in brand steken niettegenstaande de Roode Kruisvlag dkarboven wapperde aangezien op foto s van vliegers werd vastgesteld dat zich achter die hoeve een Fransche batterg verborgen hield Een Fransche aanval in de streek van Souain tegen de dorpen Varennes en Anvois aan den Oostkant van het Argonnerwoud werd met verliezen aan de zgde van den vijand afgeslagen In het Argonnewoud zelf werd op verschillende plaateen terrein gewonnen Wij maakten daarbij tal van gevangenen Bij de gisteren gemelde gevechten ten noorden van Nancy hadden de Franschen zware verliezen Aan ocze zijde zijn de verliezen betrekkelijk gering PAUIJS 9 Deo Officieel Van de zeekust tot aan de Leae hebben artillerieduels plaats Aan de Aifflie had een artiUenoduel plaats waarbij wij vorderingen maakten In Argonne hebben de artillarie en de infanterie aanmerkeli terrein gewonnen waarbij verscheid ie vijandelijke ioopgravon genomen werden on een loopgraaf door een mijn opgeblazen Onze artillerie heeft èé Maashoogten van vijanden gezuiverd Hier en in Argonne hebben wij over de gehoele trootlinie vorderingen gemaakt Over de jongste gevechten in den Boven Elzas meldt de Mülhauser Zeit Nadat In het operatiegebied tusschen Belfort en Mühlhausen langen tijd rust geheerscht had werd smds Zondag wederom artillerievuur gehoord Dinsdag on Woensdag was het kanongebulder bijzonder hevig terwijl het Donderdag zweeg en Vrijdag weer begon Het waren hevige kaoonades van de Franschen die een groote boeveelheid ammunutie verschoten zonder de Duitschere noeraenawaard te benadeelen Hevig beschoten werd o a het idiotengesticht van St Andreas bij Sennheim Nu on dan kwam het tot kleine gevechten op de wegen van Largitzen en Heimersdorf Een bijzonder krachtige bestorming deden de Franschen op het dorp Amroersweiler welke echter met bloedige verliezen voor de aanvallers werd afgeslagen Het i ransche bulletin van Vrijdag berichtte de bezetting van Onder en Boven Aspach oostelijk van Thann Dat bericht ÏB onwaar beide plaatsen zijn p P Tegelijkertijd hief een militair muziekcorps het Britsche volkslied aan gevolgd door dat van België Toen de muziek weerklonk stonden het breede vierkant infanterie en de aanwezige officieren in de houding Toen stelde koning Albert aan koning George M de Broqueville voor en den Belgischen staf van het hoofd kwartier Evenzoo deed koning George met zijn staf Verscheidene dappere officieren die onderscheidingen hadden gekregen in dezen oorlog werden voorgesteld Bij het inspecteeren der troepen sprak de Engelsche koning tot velen der soldaten woorden van opwekking en lof voor bun moedig gedrag Daarna stelden de Belgische troepen zich op en begonnen op een gegeven signaal langs de beide monarchen te marcheeren met wapperende vaandels en onder de tonen van Belgische volksliederen Koning George salueerde terwijl koning Albert naast hem Btond Llie handel De Fraéschen bezetten enkel een poet westt ijlc van deze dorpen tot waar Duitsche voorposten toevallig doorgedrongen waren IJij de gevochten wod talrijke Fransche krijgsgevangenen eièaakt en ook wnigü I ngelachen De Verliezen der Franschen bij Ammerewciien bedroegen 270 doeden Volgens Zwitsersche beriehttin had men zich reeds goruimen fl op dezen aanval voorbereid s W Btors worden de Vogezen diep met aneeU bedekt en voor militaire operaties onbruikbaar Daarom schijnen de Franached zich een verbinding in de vlakte tasschen Heifort on het Thanndal te hebhen willen maken dus de weg Helfort Nleder Aspach Thann doch hot plan mislukte De ontmoeting van èe koningen van België en Engeland trots in de oogen van den Belgischen vorst Hij zag er bleeker nit dan toen ik hem een maand geleden gezien heb maar verder zeer wel niettegenstaande zijn leven in de loopgraven met zijn beminde troepen De bewondering is wederkeerig Zij aanbidden hem en h aanbidt hen Nooit hebt ge zoo n merkwaardig hartelijke verhooding gesien tusschen een koning en gewone soldaten Het is heel gewoon voor hem hun van zijn cigaretten te geven en han om vuu te vragen en dan een oogenblikje met hen te blijven staan praten Bij deze plechtigheid droeg koning Albert de eenvoudige Jas en pet van een cavalerieofficier zonder overjas Koning George droeg een korte militaire khakioverjas met zwart bonten kraag De Prins van Wales en andere officieren waren in het gewone khaki Het weer was dreigend en koud maar de regen bleef weg Na de inspectie betraden koning George koning Albert de Prins van Wales Prins Alexander van Teek de Indische prinsen met hun staf eveneens M de Brocqueville en een paar officieren de plaats van de ordeuitr reiking Hier deed koning George koning Albert het ordelint van den Kouseband om het helder blauwe lint over het uniform hangend dat de Belgische koning steeds in den oorlog gedragen heeft n overhandigde hem icn WIJ er nu oen einde aan maken hoe eerder hoe liever want verdere hosprekmgm hebben toCh geen nut meer Ik weet dat ik ter dood zal worden veroordwid gij moot handelen zooals ik gehandeld heb doei tref f nd op afdoende wijze volgons het recht vM den sterkste Hij iiiaakU een buiging en ging zitten liij alles wat nu volgdo bleef hij zoo onverschillig ot de zaak hem niet aan De officier van justitie liet echter deze gelegynhoid niet ongeibruikt voorbijgaan om uit een zedelijk oogpunt een veroordoeling uit te Hprekim over zwendelarijon die helaas t aan do bepalingen der wet otitsnappt llij wees er op wat iemand als Snoward beduidt in onze hedendaagHche maatschappij een man van onbetwistbaar talent een schurk erger dan oen oorlog en pestzlekte wiens misdaden goud opbrachten en wiens goud vervolgens alweor mifidaad voortbracht ewi tiran wiens roofzucht meer verwoestittgm aanricht dan de uitbarsting van een vulkaan oen booswicht wiens begeerte naar macht hem niet doet terugdeinzen oor een moord UU eeo wiJBgeerig oogpunt liOBchonwd is hij echter een monsterachtig wangedrocht dat ons vri os en hewond ing afdwingt Het meest hcjaramerc Bwaardigft is ephter dat Starkhorst uiet kan worden gemraff voor de onderneming waardoor hij hond Tddulzenden in do ellende heeft gebracht m dat leen hij wogen moord op het schavot kan worden gebracht Onder het doffe gedonder der kanonnen nauwelijks op vijf minuten afstand van de gevechtslinie zoo schrijft een ooggetoige in een Engelsch blad schopk koning George de historiBche Ko eband orde aan België s heldeakoning Koning George vergezeld van don prins van Wales eo gevolgd door Lord Stamfordham en majoor Clive Wigram kwam te aan even voor één uur in den namiddag Ook kolonel Sir Pertab Bingh en andere dappere Indische scddaten woonden de plechtigheid bij S werden in het hoofdkwartier ontvaagen door den Belgischen koning en verscheidene Engelsche en Belgische stafofficieren waaronder Prins Alexander van Teek en M de Brocpueville premier van België Het Regiment was op de plaats van ontmoeting opgesteld Velen der mannen zoo niet allen waren nog maar kort te voren in het gevecht geweest en toen de auto waarin koning George gezeten was aankwam en de tweo monarchen elkaar hartelijk begroetten barstten de Belgische soldaten uit in luide toejuichingen Gedurende mijn langdurig verblijf in België sedert het begin van den oorlog was dit de eerste keer dat ik Belgische soldaten hoorde juichen Tot nu toe hebben zij hun deel in de wisselvalligheden van den oorlog met ware heldenmoed gedragen en mot een opgewekte gelijkmoedigheid maar ik kan mij geen andere dan deze gebeurtenis herinneren welke hen er toe bracht op zoo n wijze uiting te geven aan hun enthousiasme sten hoe groot ook zoo aanlokkelijk konden zijn als de triomf dien hij kon genieten door don grooten financier wiens aangroeiende macht op de beurs hg wellicht benijdde ten gronde te richten door het bekend maken van zijn schuldig verleden Het was een fout van Ütto von Dohel dat hij de gewetenlooze vastberad aheid van Snoward te gering schatte iHwners deze had behoefte om den onbetrouwbaren medewerker van zijn geheim uit den weg te ruimen Et was g n ander middei wx hij zijn groote plannen wilde zien gdukken Nadat de acte van beschuldiging met de getuigenissen van Frederik Schwerdtuw John Archer en Lodewijk Burger den slotenmaker was voorgelezen vroeg do president der rechtbank den beschuldigde ol hij schuld bekendte Snoward ft daard op van de bank der beklaagden en antwoordde op kouden toon 4 I De rechters haalden met verlicht hart weer adem Algemeen had men een wanhopige verdediging van den beklaagde verwacht doch Snoward sprak alleeneen rede uit die ochter toch grooten mdruk maakte Hij begon echter met de verklaring dat hü inzag dat het volle g bewijs zijner schuld was geleverd aangezien Schwerdtner en verscheidene andore personen hem haddon herkend toen men hem gekleed had gezien met den grijzen mantel den slappen hoed met breeden rand en den zwarten doek om kin en wangen Hij wensohte geen medelijden op te wekken ot ret geveiiBgezind o bewon FEViLLETOlX El virsu d rmg voor de koele berekening waarmee hij zijn misdaad had voorbereid on volbracht Zonder eenigt gekunriteldhtul 1 11 op kalraen toon alsof hij een onommlootülijko waarheid uitsprak noeindi hij zichzolven oen Napt eon op de geldmarkt ïn zijn strijd had liij geen enkel krijgskundig middel aangewend of hij wist uit het leven van den grooten keizer een juist paeseod voorlioeld aan te w IJZMI Het is evenmin mijn doel hier to pralen als om iets te vergoeil ijken zcide hij tenslotte nadat het publiek hemmeerlualen mot verontwaardiging had onderbroken Ik handelde volgens vaste regelen en mocht ik weer tot mijn werkkring terugkeoren dan zou ik trachtende fouten te vermijden die nu mijn ondergang hebben veroorzaakt Berouw moet ge van mij niet vferwaehton zulke gemoedsaandoeningen zijn mij onbekend Als ik berouw moest hebben dau zou het zijn omdat ik Schwerdtner toen in den spoortrein niet mede alt den weg heb geruimd Dat zou gemakkelijk genoeg geweest zijn Ik hield dit echter voor onnoodig en deze domme neiging om hem te sparen deed mij een fout begaan die ik betreur doch mijn noodlot wild het zoo Ik 7ie nu in dM het mij niet zou geholpen heblien als ik hem hij het heftige tooneel ten huize van baron von Uericb werkelijk had gedood zooals ik van plan was zijn aanklacht zou vroegw of latw toch uitwerking hebben gehad Ïa