Goudsche Courant, donderdag 10 december 1914

i onderbreking b v verblijï gp i en Bperiptaats of kleine wai ellng noodzaakt zijn in e dergelijk lokaal It rtoeven Vertrouwende ons beleefd docdi dringend verzoek door U in emadge over ein g gonomeo worden den we met l lwgBtclIing uwe besUasing tegemoet 5aar aanleiding van dit adrea dunkt liet ons niet ondienstig er op te wijzen jat werkelijk een weldaad zou worden bewezen indien de scholen weer tot normalen dienst zouden kannen lecden gebezigd En wij meenen dat thans in de scholen gelegerde jiilitairen het zeker niet zouden betteoren indien hen een meer geschikte Itjfplaats werd aangewezen Pensioen verleend Bn Kon besluit van 12 Nov j l l8 iagevolge de wet tot regeling van het Iiger onderwgs aan den heer J G kroonde inzending de cultuur van Hevea betreffende Haastrecht Dezer dagen is te Montfoort waar hg verpleegd werd in het gesticht voor ou e mannen plotseling overleden onze vroegere plaatsgenoot de heer J v d Berg oud zouaaf van het pauselijk leger Gisteren werd v d B alhier op het R K kerkhof begraven Thans woont er nog één oud zouaaf in onze gemeente n l Joh de Keizer die als oud medesfrijder van den Berg naar zijn laatste rustplaats geleidde Moord recht Gisteren slaagde te Rotterdam voor het examen Vtge en Orde oefeningen de heer Ch N de Nooyer alhier als hoofd eener bijzondere Kropman Kjhool alhier een pensioen verleend van f 1394 en bij Kon besluit van 14 Nov ingevolge de Burgerlijke Pensioenwet als onderwijzer bij de Rijks Sormaalleasen een pensioen van f 228 Het gevaar van do lokaaltreln Hier eo elders is reeds meerdere len gowe n op het gevaar dat er Btaat BU de lokaaltrem Gouda Schoonhoven rijdt langs do open wegen ook bmnen de kom der gemeenten EQcr ter stede valt als het meest gevaarlijke punt de Karnomelksloot op naar indien niet tijdiRe maatregelen gnomen woïA ongelukken lüot uitblijven kunnen Van welke zijde ook komend is het niet mogelijk de aankomende trein te zien Is het voor em voetganger een volwassene althans niet zoo govaarllik omdat deze zich eerst gemakkelijk kwi vergewissen of een trem in aantocht is voor een beÖBuröer van een vervoermiddel hetzij eeo i wi en rijwiel of auto is dit niet do ilijt en kan eon noodlottige botsing de een of and£Te dag niet uitblijven Voor kinderen is do toestand al even ernstig daar o er geen aandacht aan schenken Het eigenaardige is dat tijdens het leggen van de lijn en de werkzaamheden bij de aansluiting aan het net der Staatsspoorwegon afsluitlioonien op de Kamomelksloot waren aangebracht welke wel d elijk werden neetgelaten wanneer een tiein passeerde Nu is er de dienst do treinen passeeren 10 maal per dag en de tijdelijke afBkiitbooraen zijn weggenomen omdat in de Eeglementon voor lokaal spoorwegen ftU deco afsAultboomen on de l ed iDiag diftrvan niet verplichtend wordt gesteld Hoe een dergelijke bepaling kan word i g Midhaafd waai voor ieder duide11 is dat er gevaar bestaat het mog wellicht onbegrijpelijk schijnen na de plaatsing der tijdelijke afeluitboomen liet kan niet ander dan volkomen oorrect wordon genoemd Toch kan dat zoo niet blijven Wanneer de Staatsspoor zei niet ingrijpt dan ligt het toch zeker op dtm weg der gemeente om te zorgen dat datgene wordt aangebracht waardoor onheilen worden voorkomen Zoo het bier in Gouda Is zoo Is het op meerdere gedeelten onderweg De be trokken gemeentea zouden waarlijk tei beveiliging van do bewoners goed doen in tijde raaatrogelen te nomen opdat geen cnnoodigo ongelukken gefceuren HetPontveer over de Turf singelgracht Burgemeester en Wethouders hebhen de gunning der bediening van het pontveer over de Turf sin gelgracht alhier aangehouden Uitslag Aanbesteding Burgemeester en Wethouders hebhen de leverancie van materialen ten dienste der Fabricage in 1915 gegund perceel 1 eikenhout aan G B Kemperman te Silvolde voor f 1999 perceel 2 grenen en vurenhout aan N V Bonthandel v h P W van der Eist en Co te Schiedam voor f 1081 perceel 3 ijzer en staal aan fa J H Kok alhier voor f 130 pwceel 4 gereedschappen enz aan idem voor f 430 50 perceel 5 lood en zink enz aan P J Spee alhier voor f 416 25 perceel 6 verfwaren oliën en teer enz aan C C Krom alhier voor f 942 77 perceel 7 aangehouden Perceel 8 grind aan G Pieterse te Hardinxveld voor f2 37 per M Perceel 10 zand aan K A Dekker alhier voor f 0 75 per M metaelzand f 0 75 per M gewoon straatzand en f 1 per grof biggelzand Perceel 11 atraatkeien aan Pelt en Hooykaas te Rotterdam voor f 3123 75 Perceel 12 WaaUtraatklinkers aan Mg tot verkoop van Waalsteen te Nijmegen voor f 16 50 per 1000 Perceel 13 Vechteohe straatkÜnkers aan D B van Cappellen van Walsnm te Arnhem voor f 17 44 per 1000 Pereeel 14 Usselsteen aan fa J G mabe hankelijk van eenige drakking van den vyand BEELIJN 9 Dec Officieel UU OoatPruteen ia niets bijzwders te melden Ia Noord Polen hebben onze troepen nauwe verbinding met de HuBsen die zich sterk verectiuiBt oost ijk vitnMiazwe neergezet hebben Bij I wicz wordt de etrijd voortgezet In Zuid Folea hebben do Oostöirijksche en Duitsche hoepen opnieuw met succes gemoeoBcbappeii o a mvaUen ondcmomMi Aan het Zuldciyk Front Servische overwinning ROME 9 Dec Officieel Uit het Servische Hoofdkwartier Servië heeft een volkomen overwinning behaald De steden Valjewo en Uzitze zijn op de Oostenrgluche troepen heroverd waarbij twee legercorpsen totaal werden uiteengeslagen Ër werden 20 000 gevangenen gemaakt terwijl als buit werden genomen 50 kanonnen en een enorme voorraad munitie Do Sorviörs liebben een belangrijke ovorwinnlng liehaald Aan de Daily Chronicle werd giateren reeds gemeld dat er groote Vreugde boerscht te Nisi over ét tierviache overwinning op den linkervleugel to de richting van Valjevo waar d Borviera Mslyen oü Buhber trazetten Do JostenrijkerB moesten in noordweet lijke richting vluchten dbarbij hun doeden en gowöoden en aunuunitievoorraden achterlatend Voorts werden er gevangenon gemaakt en voorraadamagazijnen veroverd De ÜOBtenriJteiB worden vervolgd m wol zoodanig dat hnn geen tijd wordt golaCen nieuwe poBttles In te nemen ol nieuwe vorsch nBingon te titakeo UU verdere mededeelingen blijkt dat de Serviërs 3000 gevangenen maften ea een groote hoev h oortogBmaterlaiU Tor0 verden Het bli t dat nu de Üostenrljksche troepen daar geheel geslagen zijn waarbij de eerst door hen hezeite steden Veljcwo en Uzltze door de Serviërs konden worden heroverd Hot zeeo aanzienlijk aantal gevangeoen on de gemaakte k rijgsbuit toonen duidell aan dat deze laatste gevechten van biJzondtTc beteekonis zijn Keizer WUhcliii Keizer Wllh m is sedert een paar dagen ongesteld waardoor Z M Verhinderd is naar hi l Oostelijk oorlogsveld te gaan Ook Woensdag zoo werd uit Berlijn geseind hooft de Keizer het bed niet kunnen verlaten echter heelt do Keizer het rapport van den che van d i goneralon Btaf van hot veldlegcr over don oorlogstuestand In ontvMigst genomen Ter dood veroordeeld Abler vroeger consul van Dultachland te Sunderland als Kngelsobman genaturaliseerd heeft l eschuldigd van verraad te Londton terecht gestaan wijl hij Dultecliers geholpen hoeft Engeland te verlaten ten f ide zich btj het Duiteche leger te voegen Ahlers werd schuldig bevonden en tor dood veroordeeld In oorlogstijd Men schrijft uit Rijnland aan de N R Crt Vroeger dan in andere jaren worden we aan Kerstmis herinnerd I Men waagt t nauwelijks het woord Kerstmis op de lippen te nemen zelfs te denken aan dat woord dat sinds eeuwen van vrede en van liefde gesproken heeft Maar de tegenwoordige tnd vraagt niet naar gevoelens naar oude begrippen Heel onze beschaving waarop we boo trotscb waren is voor feiten geplaatst koel als ijs waarover niet geredeneerd kan worden die men moet nemen aooals ze zijn Meer dan al het andere zal de komende Kerstmis het Duitsche volktreffen Want Kerstmis is hier tevenshet feest der familie Van heinde en ver komen de leaen van het gezin bijeen om de feestweek aan het einde des jaars tezamen door te brengen Zelfs in arme gezinnen poogt men door sparen het noodige geld bijoen te krijgen om in de Heimat het Kerstfeest te vieren Dat gftat door heel het volk en wie ooit © en Duitsch Kerstfeest heeft meegemaakt zal het nooit vergeten Alleen als er verliezen in de familiegeleden zijn branden geen tintelendelichtjes aan den altijd groenen denneboom en in hoeveel families in hoeveel huisgezinnen zal dat ditmaal niethet geval zijn Men behoeft slechts deadvertenties te lezen om schrijnend inwreede werkelijkheid te gevoelen watBoo n enkel regeltje zegt er warunaer Einzigster En al ia dit niet het geval zegt niet een oud soldatenwoord dat niet alle kogeU treffen het gaat niet aan een familiefeest te vieren waar een twee of meer leden van het gezin vèr van huis een leven van ontbering lijden ieder oogenblik door het noodlot getroffen kunnen worden En alle liefde die anders tegen het einde van het jaar aan den voet Tan de denneboom neergelegd wordt pnt zich nn uit in de zendingen ginds naar een der beide fronten naar het slagveld Deze week slechts konden de Kerstmispakketten verzonden worden en dagen lang zijn de loketten voor postpaketten belegerd geweest Onverschillig of men er s avonds of s morgens kwam stonden er lange dicht rgen van vrouwen en meisjes met kistjes en pakjes in de hand aan beide zijden gekenmerkt door de donkerroode strooken Weihnachtspacket Donkerrood de kleur van het bloetii dat zoo overvloedig stroomt En nn de pakketweek voorbij is rgden uur aan unr de gele postwagens volgeladen met allerlei kistjes en ieder uur wanneer ik het station voorbij kom zie ik op het gebetonneerde pleintje van den postpakketdienst honderden ja duizenden pakketten liggen De postwagens rijden af en aan laden hun vracht af die in kleine bandwagons verder gebracht wordt Stapels hoopen zich op van pakketten die in geel geolied papier gepakt zijn met bloedroode strooken Postbeambten in uniform en in burgerkleeding werpen ze elkaar als baksteenen toe en in de gereedstaande wagons worden zij opgestapeld als steenen in een muur En na weinige uren gaan de volgeladen wagons en komen er nieuwe Postwagens voeren nieuwen voorraad aan voorboden van het JKerstfeeSt van 1914 dat door de bloedroode streep gekenmerkt is Knut Hamaan over den oorlog Een Eogelsch schrijver die Hall Oame heet heeft mij geschreven om oen bijdrage voor een boek voor den koning der Belgen En hij spreekt lïritsch verontwaardigd over het lot van België Zeker wij weenen samen wij weenen om het hardst Maar ik moest hem herinneren aan het kleine Transvaal toon de Engelschen daar aan et verwoesten waron en Kipling van de Boeren die beesten riep delg ze uit Toenmaals was Duitschland het wereldgeweten nu is het Engelands beurt Het miliLarisme ja dat is erg hatelijk en moet volstrekt uitgeroeid worden in Duitschland Maar de Brit heeft zich nooit zonder militarisme over de wereld verbreid Hij heeft er nog een hloedig gat in Tibet mee geboord en ook toen weer een van de kleine volken beschermd En nu onder dezen oorlog Engeland lijft privatim een Turksch eiland in en bezet privatim Perzisch gebied alles vlak voor Kuslands neus Maar militarisme O heere nee 1 Eens zal de dag aanbreken dat de onnatuurlijke vriendschap tusschen Engeland en Rusland ophoudt Dan kon het voor Engeland nog wel goed z n om een onuitgeroeid Duitschland te hebben om aan te denken Dat kon ook voor ons wel goed siijn voor het kleine Noorwegen Onder eiken oorlog heeft men sympathieën en antipathieën Hamsun heeft de zijne Maar zegt h ik wil me niet dommer voorstellen dan ik ben ik dank Engeland niet alleen voor 1905 en voor zyn bescherming van de kleine volken in het algemeen maar ook voor duizend andere goede dingen die zonder Engeland niet het bezit van de menschheid zouden zijn Het is overbodig die op te sommen Ik som ze ook niet op ten ongunste van Duitschland dat mijn Germaansch hart en hoofd nader staat en blijft staan N R Crt 51n £xen leuxxd lielntemeerdea De geïnterneerde Betge In Gaastorland zuilen niet verplaatst worden De alaapplaatBon worden verbeterd Voor d Bolgen Hm Htoomscbip Badïninton is gisterennacht uit New 0r o i8 te Rotterdam aangekomen met 37 500 quarters gestorte tarwe een quarter bertdcend togen 217 K G Vluohtelingon kamp to Kunapeet Kaar wij vcrnemeo nadert de bouw van hot vluobtelingcokamp to Nunspeet langzamerhand zijn voltooiing Met koortsachtigen haast hot t m i aan den bouw gewerkt omdat do legerplaats te Oldebroek waar het kamp tot dusver gevestigd was blnneokort ontruimd moest worden en omditf don ministor van binnentandsche zaken van alle kanten aanvragen bereiken vm burgemeesters comité s en particutieren ctie om verschil lende redeneo de vluchtellngtn niet langer kunnen houden eo wenschten dat zij In een regeeringskamp zouden ondergebracht worden De regeeriagsoommissaris van het vluchtooré te Nunspeet dr Hendrik Muller beeft met zijn staf dag cm nacht gewerkt Verder heeft de minister nog vorsohlilende verbet ring ai geiast teneinde geleidelijk lol den best verkrijgbaten toestand in het vluobtoord te gerijen Zoo heeft hij in 4e eerste plaats ervoor gezorgd é ée vluchteiingeti zich behalve de in het boluig van de orde noodzakelijke maatrogelai ook buiUm het kamp mogen iKtgeven omdat hoewel in het kamp meia dan een uur gaans in don omtr is en een kleine gemeente als Nunspeet uit den aard der zaak allicht bezwaar zal onttervtnden van het vrij rondloopim vaa al die vluchteling i waaronder zich ook mind gewenjschte eleiiientt n bevinden bet toch onmogeli aangaat deze roenschen van hun vrijheid te luTooven Voortn heeft de minister gelast dat de ontvangst van groepen vluchteHng n welke te Nunspoet aaokomon met luiger zal plaats hebben met miütwr vertoon maar zoo uenvoudig n agelijk zal geschieden Vervolgwis heeft de minister verschillende verbeteringen gelast in de zit en Hiaapzalen eo doet de nrfnister ook moeite aan het vrouwelijk element in het toezicht over hot vluchtelingenkainp plaats t verieeneo lOindelijk wil de nrfnlster een proef nemen met de Inrichting van Mikele wijken van het kamp voor meoBChen uit een iets iM terenetiuid die daar dan zekere voorn chte n zouden kunnen genieten wellicht legen een kleine vergoeding In bet algemeen hoeft do minister het ernstige strt ven er zooveel mogelijk een Belgifioh dorp van te maken waar de Belgische vluchteÜngen als gasten van tie NedOTlanésche regeeriog worden behandeld en olke ge hte aan een interneeringskeanp wiïg te nemen Schending van de onzijdigheid Nader vornoemt de N E Ct dat Mr V K do schrijver van het anti Duitsch paiiiflot onmiddellijk tegenover den Haagbchen inspecteur vmï de recherche die hem bijgeetaan do4 r een Rotterdamsch atitbt oot in hechtenis kwam nemen ei kend heoft het pamflet geschreven te hebbon V r heeft geen huiszoeking plaats gehad Mr v B heeft aanstonds zelf uit CL h hoek o 4i paar pakken plamfletten voor den dag gehaald die nog ingepakt waren zooalu hij zo van den drukker uit Leiden ontvangen had ¥ t zijn slechte enkele pamfletten verzonden uit Den Haa spoedig kwam de schrijver ofschoon onder beroep op prof Simons het it niet strafbaar achtende tot het Vieset dat het niet aanging op die wijze de neutraliteitspolitiek der regeering te dwarsboomen Toen hem uit de Inbe Hlagneming van Illustri on enz bleek lal de overheid exceseen in kranten en andere geschriften zeer afkeurenswaardig aohtlo heett hij onmiddwlh aan de verzending oen einde gemaakt Van een vertaling van hot pamflet is niola gebleken De schrijver betuigde bij ie in hechtenis neming aaostonds zi n Bpijt over het jtebwirdo t hij to laat ongedïban had mehten te maken Postpakketten voor Turkije AMSrrKKDAM Volgens raededeeling van do Duitsche pofltadministratie zijn de DuitHcho postkantoren in T u r k ij e tot nader order gosloten Postpakket voor Frankrijk Pakke4 ten voor Frankrijk kunnen weder worden vorzoadi fl over l ngeland Pakketten met aangegeven waarde ijn niet mot verrekoning wèl toegelaten terwijl van hot verkoor zijn uitgeslotp de plaatsen g leg€5i in de departementen Alsne Ardennes Aube Marne HauteMarne Meurtheet Misello Meuae Nord Ol9e Pasdte Calais Haute Saone Soineet Moie Somme eo Vosgee STATEN GENERAAL TWEEDE KAMEK Vergadering van 9 December Voorz Mr H Goeman Borgesius Het IjeeningBontwerp De heer van Vuren r k namenl de Katholieke partq het woord voerende toonde aan hoe zgn part het volle vertrouwen wil toonen in de Regeering waar deze zich in deze tijden boven alle partijen heeft geplaatst Tegen het compromis dat tusschen den Min en de Commissie van Rapporteurs is gesloten opperde spr evenwel bezwaren De Minister is van zijn standpunt afgebracht en de nieuwe belasting die er zal komen zal zwaarder drukken dan de bedoeling is geweest Spr verzocht dan ook den Minister geen verdere concessies meer te doen De heer Bos v d verklaarde dat waar de Regeering tot toenadering bereid ia hij ook gaarne overleg wil plegen Dat de Regeering in de Mamerie van Antwoord zegt dat door de besprekingen over het Leeningsvoorstel in den lande een agitatie is verwekt vernam spr met leedwezen De Regeering brengt deze kwestie in verband met het oorlogsgevaar dat het land nog altgd dreigt Naar spr meening is zulks niet noodig De Augustusgeest is volledig aanwezig maar mag de Kamer niet ontslaan van het recht om voor het landsbelang op te komen De heer Bos verwees nog naar bet nobele artikel van den heer Stork dat overal instemming heeft verkregen Spr begreep dat de Regeering niet verder wilde gaan met de uitgifte der schatkistpromessen gezien den toestand van s lands dnanciën Echter had zij nog langer gebruik kunnen maken van het crediet van de Nederlandsche Bank Misschien had z zich tegen 5 pCt het noodige geld gedurende drie jaar kunnen verschaffen De Regeering deed dit niet doch achtte een geconsolideerde leening gewenscht Men heeft o a de Nederlandsche Bank sterk willen maken voor het geval straks handel en nijverheid herleven Spr voorziet echter niet dat de op leving zoo enorm snel zal gaan De Regeering had dus langzaam aan kunnen trachten in den nood te voorzien Thans is het te laat om hierin verandering te brengen Spr verdedigde de heffing ineens die in alle kringen der maatschappij sympathie heeft verwekt Indien de Regeering dit stelsel had aanvaard had zij heel veel minder verzet gevonden en had zij stellig meer in den geest van het volk gehandeld Het psychologisch moment was uiterst gunstig om een vrijwillige bijdrage der rijksten te verkrijgen Men zegt dat het geld aan heel het volk ten goede komt en dat dus het geheele volk moet bydragen Stellig is dit zoo doch alleen voor zoover het volk zulks dragen kan In verband hiermede bestrgdt spr de bewering van den heer Rutgers ter zake van de kapitaalvernietiging Het denkbeeld van den heer de Meester om het begin der aflossing uit te stellen oordeelde spr zeer sympathiek Spr hoopte echter dat wanneer het geld er eenmaal is en de leening zal slagen dat de Regeering meer contact zal zoeken met het volk De heer Tyderaan v l vondt het voorstel de Meester niet sympathiek Het rentecijfer had naar spr s meening evengoed i i o kunnen zijn De vergadering werd daarna verdaagd tot Donderdag half twaalf Gemengde Berichten Onder de te St Maartensdijk verblijvende Belgische vluchtelingen is gebleken een Nederlander te zijn vroeger vrijwilliger in ons leger maar 13 jaar geleden gedeserteerd en uitgeweken naar België Hij is op transport gesteld naar Bergen op Zoom M nen De twee te Vlieland aangespoelde mijnen zijn hedenochtend ond r militair toezicht vernietigd Te Tilburg wordt sedert Maandagmorgen de 60 jarige A S aldaar vermist Hij is dien morgen naar de fabriek gegaan waar men hem evenwel niet gezien heeft Men vermoedt dat hem een ongeluk overkomen is Oezonken Van een sleeptrein met baggerma teriaal komend van België naar Holland zijn gisternamiddag op de Westerschelde boven Walsoorden een zolderschuit en een onderlosser gezonken De bemanning is gered Manieren voorschriften Indien we alle historische romans moeten gelooven waarin we lezen van courtoisie en hoofschheid in vroeger eeuwen dan manierde men toen beter dan nn En als we denken aan de sierlijk gekultbroekte jonge mannen op oude prenten en aan de keurige standen waarin ze zijn afgebeeld of aan de elegante been en hoedzwaaien waarmee ze hun strijkages maakten moeten we dit nog meer gelooven Toch schijnt ook reeds toen weleens onvolmaaktheid geheersoht te hebhen tenminste het Tafelreglement van het Oostenrijksche hof nit 1642 geeft ons hierop een eenigszins anderen kijk Het luidt in vrije vertaling Heeren officieren wordt beleefd verzocht lo Niet hnn stoelen te wippen of zich met hun rug tegen de leuning er van te schurken 2o Geen te groote slokken te nemen en hnn mond en knevels af te vegen vóór ze drinken 3o Niet met de handen te eten of de afgekloven beenen onder de tafel te weipen 4o Niet hun vingers af te likken met hun handen hnn bord schoon te maken noch in het taf ellaken hnn neus te snuiten 5o Zich niet beetsachtig te bedrinken Dus waren vroeger niet alle menschen welopgevoed Openbare Vergadering Naar wij vernemen zullen op de Openbare Vergadering welke door den Nederlandsche AntiOorlog Raad belegd wordt in de Groote Zaal van den Dierentuin te t Gravenhage op Dins dag 15 December a a als sprekers optreden Prof M D Simons hoogleeraar te Utrecht Dr J v d Valk rector van het Mamix Gymn te Rotterdam en F 11 Wibaut wethond van Amsterdam De vergadering zal worden gepresideerd doo Mr H C Dresselhuijs voorzitter van den Nederhuidsche AntiOorlog Raad Rechtsxaken De Rotterdamsche Rechtbank heeft gisteren veroordeeld P de B 34 jaar bloemist te Gouda ter zake van bedriegelijke bankbreuk tot drie maanden gevangenisstraf M O 36 jaar arbeider te Reeuwijk wegens diefstaf door middel van braak gedurende den de nachtrust bestemdeo tijd tot veertien dagen gevangenisstrGkf M B 30 jaar arbeider te Reeuwijk wegens heling tot drie dagengevangenisstraf N R Ct Stadsnieuws GOUDA 10 December Lezing Prof Kernkamp Men verzoekt ons de aandacht te vestigen op het aanvangsnur van de lezing van Prof Kernkamp hetwelk half acht is Tot Vrijdagmiddag vier uur zijn nog kaarten verkrggbaar Turfmarkt 24 en ook s avonds aan de zaal Bivak Mutsen Bij het bericht van aankomst in Den Haag van de tweede paitij mutsen welke van hieruit werd gezonden was eene in zeer vriendelijke bewoordingen gestelde dankbetuiging gevoegd voor het flinke aantal mutsen dat reeds door Gouda werd afgeleverd er werden reeds 200 stuks van hier verzonden en waarschijnlijk zullen deze week nog 100 stuks kunnen volgen en vooral ook voor de keurige afwerking en de goede kleur dezer mutsen De breisters en degenen die door hunne bedrage het reeds bereikte resultaat mogeiyk maakten zullen zich ongetwijfeld door deze waardeering gevleid gevoelen Er was evenwel nog eene andere mededeeling bi Er z n nog méér mutsen noodig 1 Giften voor dit doel en ook arbeidskrachten z n daarom nog steeds zeer welkom Laat de gebleken waardeering dan ook eene aansporing zijn om nog mèèr te doen Kaes De minister van landbouw heeft op een verzoek van de afdeeting Berkenwonde van den Bond van Kaasproducenten om zoowel den uitvoer vau ongecontroleerde ala dien van gecontrc eerde kaas toe te staan gunstig be schikt VriijwilUge Landstorm Wij herinneren er aan dat hedenavond vanaf 8 nnr in de bovenzaal van de Harmonie gelegenheid bestaat tot aangifte voor de Vrijwillige Landstorm Zij die inlichtingen daaromtrent wenschen te ontvangen kunnen deze h enavond daar bekomen by het bestuur der afdeeling Gouda van Volksweerbaarheid De noodtoestand bij het mderwijs Door tai van ouders vui leerlingm is aan Burgimeester en Wethouders dezer gemeeDto bet volgend adres goawnden Geven met verscbuldigden eerbied te kennen on rgeteekenden allen ouders van leerlingen der Ie Burgerschool voor joogens Hoofd de Heer J Slop dat zij gavue zoud n zien genoemde school weder ten diMiste van hot onderwijs w rd ffr eteld aangezien cmder de tegenwoordige omeiandighedien helaas nog niet te benaderen valt wanneer de Eoropeeeche oorlog zal eindigen Fjkeatelljk voor do stads September j l getroffen mftatregelen waardoor huime kinderen in de 4 aditereenvolgende middaguren onderwijs ontving in het gebonw der Ie Burgerschool voor moisjes daai echter de ervaring den ouders en ook onderwijzera heeft geleerd dat oen dergeli e regeling het OnderwiJB schaadt atgeriett nog van het tm m maar 2 0 in plaats van 26 uur nur les ontvangen per week Verder voroorlovoi zij zich Uw college er op te wijzen thans bestaande toestand uit hygiënisch oogpunt zeker Jbevrediga te noemen ia De meisiesschool toch van B v m tot 2 n m In gebruik genomen door do meisjes wordt reedB ten 1 uur wed opengesteld voot do joagens onnoodig te zeggen één hal uur tijdruimte beslist onvoldoende voor een behoorli ventilatie is terwi tengevolge der meestal ongedurige weersgeet dbeld In de komeade maanden de Sohollerai 4 aar zos van Vliet Dzn alhier voor f 274 percel 15 bouwmaterialen aan A N de Lint te s Gravenhagel voor f 458 50 Het verbod tot verkoop van wittebrood overtreden Door de politie is hedenmorgen procesverbaal opgemaakt tegen eenige bakkers en houders van verlofslokaliteiten hier ter stede ter zake van het verknopen van wittebrood hetwelk bij bqzondere politieverordening strafbaar is gesteld Dit procesverbaal zal de betrokkenen niet aangenaam zijn daar op de overtreding als bovengenoemd geen boete wordt gesteld doch hechtenis van ten hoogste zes dagen Naar wg vernemen is het de bedoeling der autoriteiten bij de minste herhaling van deze overtreding den voorraad tarwebloem bij de e v overtreders in beslag te nemen Een minderjarige te Rotterdam thuis behoorend en hier zwervend aangetroffen is door de politie naar de plaats van inwoning teruggebracht j De militairen Naar wg vernemen vertrekken de miliciens der najaarsploeg der lichting 1914 van het garnizoen alhier Vrijdag a s naar de bataljons waartoe zg behooren DinsdaghTOnd hadden de militairen een heel genoegelijken avond door het optreden van de heer en mevrouw Bpeenhoff e a in de Nieuwe Schouwburg Boskoop In de Dinsdagavond gehouden raadsvergadering waarin 9 leden tegenwoordig waren afwezig waren de heeren E J Grootendorst en J Niéuwesteeg werd na mededeeling van den Voorzitter van verschillende door Ged Staten goedgekeurde besluiten behandeld Een adres eener commissie uit de Vereeniging Volkaonderwija alhier houdende verzoek om die maatregelen te willen treffen dat het openbaar onderwijs hetwelk tengovolge het gebruik der school door de militairen in verschillende hulplokalen wordt gegeven waarvan verschillende niet aan billijke eischen voldoen weer geregeld en in zijn vollen omvang als voorheen kan gegeven worden Naar aanleiding van dit adres wordt door Burgemeester en Wethouders voorgesteld een crediet te verleenen voor den bouw van 4 tijdelijke schoollokalen en deze lokalen te plaatsen op het terrein van de Wed H Knepper in de Nieuwstraat tegen betaling van f 10 per week gedurende den tïjd van gebruik Na breedvoerige discusaiën welke reeds gisteren werden vermeldt wordt in stemming gebracht een voorsel van den heer van Gelderen om in plaats van vier zes lokalen te bouwen welk voorstel met 3 tegen 6 stemmen wordt verworpen waarna het voorstel van B en W wordt aangenomen met 6 tegen 3 stemmen tegen de heeren Guldemond Loef en n den Broek Tot lid van de Commissie van toezicht op het lager onderwijs in de vacature Schaum welke als zoodanig heeft bedankt wordt met 7 stemmen benoemd mej G Goudkade HoUmans mej C J van den Broek Jaspers ver kreeg 2 stemmen De heer J Hooftman P Az werd met 7 stemmen herbenoemd tot lid van het Burgeriijk Armbestuur 2 stemmen werden uitgebracht op den heer C T Zwart Met algemeene stemmen werd aangenomen een voorstel van B en W tot vernieuwing van den gaszinker van Reiierskoop naar de Rozenlaan voor dit werk een crediet te verieenen van f590 en de uitvoering onderhands op te dragen aan de firma G Wilson te b Gravenhage Vervolgens werd met algemeene stemmen aangenomen een voorstel van B en W tot onderhandache verhuring voor 1915 aan D Blonk alhier van het thans bij hem in gebrmk zunde perceel weiland liggende m den Voorofschen polder groot + 5 H A voor de som van f 625 Besloten wordt een crediet toe te staan van f20 000 voor het leggen van een gaszinker door de Gouwe het leggen van een buisleiding door de Gonweatraat tot de Dorpstraat O Z en het vervangen van de bestaande buisleiding van af laatst genoonad punt tot het Goudsche Rijpad door 10 8 en 6 dnims buizen en de uitvoering van dit werk onderhands op te dragen aap de firma G Wilson te s Gravenhage Daarna worden vastgesteld de suppletoire kohieren van den hoofdelijken omslag en de hondanbelasting voor het dienstjaar 1914 Ten slotte komt in behandeling een adres der commissie voor de ontwikkeling der militairen om f 500 subsidie uit da gemeentekas Het voorstel van B en W om voor dit doel f 250 subsidie te verleenen wordt met 8 tegen 1 stem aangenomen tegen de heer Ottolander welke zijn stem nader motiveert en verklaart daarom te hebben tegengestemd wijl door Z Ed ala lid van genoemde commissie het voorstel om f500 subsidie te verzoeken is gesteund Bg de gebruikelijke rondvraag bespreekt de heer Loef de wenachelijkheid om nu de Dorpstraat toch moet worden opgebroken voor het leggen der gasleiding de scorea bricka ter breedte van b v een Meter te vervangen door klinkers De heer Ottolander bespreekt de wenschelijkheid om naast de bestrating bij de brug welke toegang geeft naar de Wilhelminaschool koolasch te doen brengen waarop de voorzitter antwoordt aan dit verzoek gevolg te doen geven De vergadering wordt daarna gesloten Hoezeer de praktijk van het kweekersvak vooruitgebracht is door onze uiterst praktische door en door bekwame oude boomkweekers ia hier door de feiten gestaafd maar dat die echte kweekerskennis van een Boskooper zoo groeten invloed gehad heeft op de cultuur van Oost Indie is in ons land zeker nog niet genoeg gewaardeerd Onze toen reeda hoogstaande dorpsgenoot de heer T Ottolander vertrok voor + 30 jaren met oudera en broer naar OostIndie niet ala ambtenaar doch als boomkweeker Wat hebben wij al veel van den nu groeten caltuurman gelezen dat deed iederen oud coUega hier goed Hoe ia hij nu weer de ziel van het Rubbercongres en de Rubber tentoonstelling op Java In de N R Ct van Woensdagmorgen 9 Dec lezen wij omtrent hem het volgende ten aanzien van het arbeideravraagatuk op Java door Dr R Broerama geschreven naar aanleiding van het boek van T Ottolander en E Vervoeren getiteld Beknopte verhandeling over de economische voorwaarden waaronder dej mbbercuUuur op Java wordt gedreven Het spreekt van zelf dat een hoofdstuk over het arbeijeravraagstuk op Java hier niet ontbreekt De bespreking brengt ona spoedig naar Banjoewangi waar het brandend is Ik zal er niet over uitweiden omdat straks de nieuwste gegevens omtrent het vraagstuk aan de orde zullen komen Maar hier vindt men stellig den heer T Ottolander aan het woord en zoodra hij zijn feitenmateriaal achter den rug heeft laat hij zich in ontvouwing van meening en denkbeeld kennen ala de man die zich jaren lang kon vergewissen van den wezenlijken toestand van de geaardheid der bevolking waarom het gaat van de zorgen die zij ons baart van de verdiensten welke zij bezit Dat zijn een tiental keurige bladzijden waarin een wijs man met vaste trekken een beeld geeft van de veelbesproken quaestie Ala een natuurlijk uitvloeiael van zijn uiteenzetting brengt hij het geheel nieuwe idee te berde dat er en hoe er mandoerscholen moeten komen De groote kwaal van de Indische jeugd zoowel van den inlander zelf als van de IndoEuropeanen ia handwerk beneden zich te achten Het staat er vierkanten even vierkant geeft hij een middel tot verbetering Dat weinige volsta ala opwekking tot lezen en overdenken Ia het niet aardig dezen hupschen grijsaard te hooren die deze zware dagen met algemeen bewonderde volharding en rust heeft gedragen Want hij moge naar zijn aard en voorkeur op den achtergrond zijn gebleven hij moge er helaas door enkele weinigen ook op gewenscht zgn wij allen hebben er ons tot onze verbazing van overtuigd dat de gedachte van het werk in zijn hoofd de uitvoering van het voornaamste in zijn handen bleek Hij heeft uitgestald en achtte zich daarvoor geenszins te voornaam hij heeft vergaderd twee driemalen per dag hy heeft de jury geleid en voorgelicht hij heeft zijn deel genomen in de congresbesprekiogen hij heeft de biJBchotels toebereid en opgediend hij heeft onverplicht meegedaan aan het monsters trekken voor de keuring van hftudelsrubber kortom men dankt het succes van het intellectueele werk dezer dagen voor een groot deel aan hem en om iets van de tentoonstelling te releveeren hijheeftperaoonliik de afdeeUng voor het gewest Besoeki waarover later ingericht tot de volledigste en nit dien hoofde be wel de naafitbijzijnde kanonnen waarschijnlijk nog zeven mijlen ver weg stonden tronen toch twee granaten doel Ëen granaat kwam neer naast een trein vol met Belgische gewonden Tal van coupévensters werden vernield en drie man werden gewond Het aantal gedoode slachtoffers van de aanslag van de Taube op Hasebrouok op Maandag bedraagt negen Britsche soldaten en vijf burgers 25 personen werden gedood 407e STAATSLOTERIJ KI Trekking v Donderdag 10 Dec No 12471 f 400 20652 f 100 Prijzen van i 20 iaS7 lÖBT 1667 SaiS 75 SU7 8U8 3003 4113 töX 1841 46 4W7 GOSB 5aoe iia gsu 6067 ffiU4 680110138 7il5U 7367 7175 7630 76 7783 S821 U 9175 eeu 10QB7 10326 35 61 10525 10688 lOSOQ 31 itiu luns 12Ü01 1 2121 66 19006 19711 12 12866 1J090 13 2U9 13877 1S181 81 16671 1B800 18978 88 lUm ll lO 116 JO tlSM 11006 16187 16551 m 15757 15888 16005 60 16 21tl 1674U l ne7 17001 174S7 17512 68 1 66 68 18510 51 18736 lOOIH 68 19866 19958 72 7Q aaiaa as 9o88u 20019 aoeoi bq TWEEDE KAMER Vergadering van hedea Qoopend te 11 40 Leeningsontwerp De heer Troelatr n d komt op tegen do verwijten der Regeering aangaande het verweken vim tatie De Regeering mag zich ook in deze tijden nlot befichouweo ate allden heersoli reB 1 e VoIksvjifftogMiwooniïgiQig blijft ook nu vi rajitwoordelijkheid voor de lielangc n dos volks behouden vooral omdat een zoo groot doel van dit olk gebakt gaat onder de zware © economiscben druk Het in niet alleen een partij zaak doch ook oen zaak van eJgemeen belang dat de partijleiders d i moed hebben op het oogetiblik dat zulks noodig Ib den Godsvrede op te zeggm en strijd to voeren op de wijze waarop zij dftt gewoon zijn Spr erkende dat er in omBtandigheden ala wij thans beleven bijzondere grenzen aan de parlementaire verantwoordelijkheid moeten worden gesteld Kchter jn door do gevoerde actie noch de onafhankelijk hi id van het land noch het inanoieelo evenwicht van onzen staat In gevaar getjracht Evenmin was het de bedoeling een parlementaire oiialB uit te lokktsi A KTBiüftlCHTËJV iTl Q0U l8i 10 Decüuibur 1 14 GRANEN Onveranderd TaTwe euwsche 13 4 13 2 mindere ditü 12 50 k J 12 75 Afwijkende U 75 i 11 25 Polder II 3 i i 75 li osge Zeeuwsche nj 50 i 11 50 Polder 10 4 0 50 Buitenlandschc per 70 kilo ƒ 10 50 a n Gerat Winter ƒ 9 50 a 10 Zomer ƒ 935 9 75 Chevalier ïo 75 4 n Buitenl voergerdi per 65 kilo 4 ƒ tiaver per U L ƒ 6 ig a Ó 40 Per 100 kilo y 12 75 3 S Hennepzaad üuiienlandsche per 50 K 1I0 8 50 4 9 Kanariezaad ƒ ao 4 22 p H L Karwijiaad per 50 Kilo 16 4 17 KoolMad 13 4 14 per HL Erwten K Ookerwten iH 4 19 Buitenlandsche voercrwten per 80 K 1I0 4 Boonen bruine boenen 15 50 4 ƒ 16 25 wh e boonen 20 4 21 Paardenboonen 11 50 ii i2 Duivenboonen 11 504 12 25 Mais per 100 K ilQ Amorikaansche Miyed 12 25 4 ia 75 K leine ronde 12 50 4 f 13 Veemarkt Melkvee goede aanvoer tiandel vlug en prijzen hoog Vette varkens goode aanvoer handel vlug 3a 4 35 ct per half K G Biggen vuor Engeland goede aanvoer handel vlug ii 43301 per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vooruit 0 7Q 4 1 20 per weck Vette Schapen redel aauvoer handel vrijwel 29 i 36 Lammeren goede aanvoer handel vlug ao a 36 Nuchtere Kalveren goede anvoer höndt l vlug ia 4 16 Graskalveren geen aanvoer handel a Fokkalveren 18 4 28 Eieren weinig aanvoer handel vlug pei 100 stuka 10 4 12 K aas aangevoerd 55 partijen handel matig ie kwal 43 4 44 adé kwal i9 4 4 Zwaardere 43 f 45 NoordhoUandache a Boter red aanvoer Handel vlug Goebotcr i 6q 4 1 65 Weiboter 1 50 4 Door uitstel van de beellselng totover t jaar s volget epr alleen bereikt dftt de agitatie nog 3 jaar zal worden voortgezet De atgemomo lielaetingpoiitick blijft nu gedurende i jaar aan do orde gesteld door do Regeering wat gMuigt van een aleoht politiek beleid Do S D A P le den zullen niet voor dit ontwerp kunnen stommen indien niet het amondcuientVliegen wordt aangtmomtsi Wordt dit aangenomen dan zal spr met s n partijg nooten ovorwt en of voorstemmen mogelijk Is De heer Fock u l verdedigde het door de Commissie van Rapporteurs met de Hegeering gehouden overleg en dankte Minister Treub voor zijn tegemoetkoming zoodat spr ook voor bet ontwerp kan stemmen Met het amendement Vliegen zal spr niet meegaan Hg betreurt het dreigen met gedwongen leening de rente acht hij hoog doch zal hij er in berusten De heer de Monté Verloren c h legt zich bij het ontwerp neer Met de denkbeelden om tot 1918 niet af te lossen en nu reeds te besluiten tot een heföng ineens in 1918 kan spr niet meegaan De zitting duurt voort Ook te Cura9ao en Bonaire worden gelden ingezameld tot steun aan de noodlijdenden in het moederland Verschillende bedragen zijn reeds voor het Kon Nat Steuncomité beschikbaar gesteld TeUgrafiscli Weerbeiiclit van het Koninklijk Meteriologiscli Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 754 3 te Mnnchen laagste stand 744 5 te Vliasingen Verwachting tot den volgenden dag Meest matige Zuid tot Znid Weat wind zwaarbewolkt tot betrokken waarschijnlijk regenbuien zelfde tempa ratuur BrRGERUJKE 8TANU GOUDA GEBOREEN 8 Dec Pieter ouders K Vlaanderen en H van den Bor OVERLEDEN t 8 Deo Christina Hernia 5 j 9 Maarten Schoonderwoerd O w Ad verten tien Laatste Berichten Aan het Westeiyk Front GEVRAAGD Een flinke dagmeid Adres GROENENDAAL 55 LONDEN 10 Dec Part Hbld De Times verneemt uit NoordFrankrijk dat Dinsdagmorgen Duitsche granaten in Veurne vielen Zg waren gericht op het spoorwegstation Hoe Prima Machineolie Niettegenistaande de BEKENDE SCHAARSCHTE van raeeroliën heb ik TOEVALLIQ beslag kunnen leggen op een OROOTE partij Prima Machineolie Af te geven BENEDEN de marktwaarde Spoedige aanvragen in uw eigen belartg gewenscht C C KROM in Oliën Telefoon 113 Groote Markt 2 GOUDA