Goudsche Courant, zaterdag 12 december 1914

geschrijf of gepraat de Leening aan En dan gaan we aan t inschrijven 275 millioen I Of méér ter en Wethouders veor de benoeming van een onderwijzer aan de school voor gewoon openbaar lager onderwiJB No 4 Gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 16 Een voorstel van Bargemeester en Wethouders tot afdoening der ingekomen verzoekschriften om ontheffing van aanslagen in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen over 1914 Dit voorstel luidt aldus Gouda 10 December 1914 Onder overlegging der verzoekschriften door verschillende aangeslagenen in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen over 1914 of hunne erfgenamen of ve t6genwoordigers ingediend tot gedeeltelijke ontheffing of teruggaaf dier aanslagen wegens vertrek uit de gemeente of overlijden hebben wij de eer Uwen Raad hiernevens eene lijst aan te bieden vermeldend de namen der bedoelde aaugeslagenen en ons daarbij gevoegd voorstel betreffende het aantal maanden over welke aan elk hunner ontheffing behoort te worden verleend Aan den Kaad der gemeente Gouda Wordt ter visie gelegd Word vervolgd BirLXxen IsurxcfL Belasti n ghervormi ng Het plan tot belastinghervorming door den Minister van Financiën in de avondvergadering der Tweede Kamer van 10 December bg groote trekken ontvouwd omvat naar het Vad meldt de volgende punten een ont werpzegelbelasting waarin ook zal komen een beursbelasting een herziening van de zegelhelasting waarvan de opbrengst zal worden besteed voor de ouderdomsvoorziening en waarbij de boeten op ontduiking die zeer hoog moeten zijn zullen dienen voor de instellingen voor herstel van zieken en invaliden om daarmede te verkrijgen dat terwijl op het oogenblik op alle mogelijke manieren de zegelwet ontdoken wordt die ontduiking wordt tegengegaan een ontwerp voor de registratie waarvoor de Minister in Januari of uiterlijk Februari een bepaalde opdracht aan een ambtenaar hoopt te doen de successiebelasting waarvan reeds een voorstel in bewerking is een herziening van de perBoneele belasting zoodanig dat alle belasting van winkelhuizen koffiehuizen hotels en kantoren er uit verdwijnt en alleen blijft de belasting op den uiterlijken staat een herziening van de grondbelasting op het ongebouwd zoodat er niet meer zal zijn eeA belastbare opbrengst maar naar de waarde wat zeer speciaal een voordeel zal zijn voor de kleine bezitters die door de belastbare opbrengst het zwaarst getroffen worden Wat het gebouwd eigendom betreft heeft de Minister een opdracht gedaan in dezen zin dat men moest komen tot een verplichte verzekering van alle onroerende goederen tegen brandschade Om de particuliere verzekering niet onmogelijk te maken heeft de Minister en opdracht gegeven om zoodanig te doen dat het een verplichte herverzekering zal zqn voor 6o pOt bij een te stichten Staatsinstelling De grondbelasting zal dan natuurlek onder de noodige waarborgen van herschatting worden berekend naar het bedrag waarvoor tegen brandschade is verzekerd Bovendien zullen als gevolg van de noodzakelijke verdediging van vaderland en koloniën verschillende belastingen zeer speciaal het vermogen drukken Vóór het einde van het zittingsjaar 1915 16 zal de Minister een algemeen plan met verschillende ontwerpen aan de Kamer zenden TWEEDE KAMEK De Leening De politiek Toen laat in den middag de Leening aangenomen was was t de heer dojBeauf ort die met het voorstel kwam om dit jaar geen algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting te houden Het voorstel kwam dadelijk na hethoogpolitieke debat over de leeningen deed daardoor wat vreemd aan Hoe nn Zou de Kamer die bij deLeening getoond had zichzelve tewillen blijven ook in zoo buitengewoneomstandigheden als wij thans meeleven zou die Kamer die zoo pas denMinister had laten gevoelen dat hijeigenlijk in de minderheid is af zienvan het politieke debat bij uitnemendheid we vreesden er even voor Maar het viel mee Niemand verzettezich En zoo werd mot algemeen goedvinden besloten het groote duel achterwege te laten Het besloit zal wel haast overal groote instemming vinden Jammer slechts héél jammer dat de indruk nu was dat de Kamer eigenlijk bang was voor een algemeen debat in dezen tijd tusschen deze Regeering en deze Kamer De Kamer is dunkt ons het groote politieke debat mfcer uit den weg gegaan dan dat zij het heeft opgeofferd Wie weet hoeveel politiek toch nog om den boek zal komen gluren bij de behandeling der verschillende hoofdstukken van de Staatsbegrootmg waarover men nu géén algemeene beschouwingen zal houden De Leening is aangenomen royaal al had men t nog iets royaler verwacht even 20 tegenstemmers van da ruim 80 is voor een Minister voldoende ruim voldoende zelfs Onder andere omstandigheden zou men van een schitterende overwinning mogen spreken Helaas in d i t geval niet Niet om het cijfer Dat een vijfde der Kamer een anderen weg wilde inslaan ware op zichzelve niet ernstig Ernstiger wordt t echter wanneer dit vijfde deel tot de meerderheid der Regeering behoort en hóógst ernstig lijkt ons de situatie wanneer bovendien de grootste bevriende groep voorstemt onder het aankondigen van een groeten strijd tegen den Minister en de leider van de TE HUUR op mooien stand 1 net Piano met of zonder Slaapkamer zonder pension Brieven L H bur dezer Courant Telejliooiinet Gouda Aangesloten tel no 403 ZUTPHEN J VAN Kattensingel 7 404 BOOfT H D i attensingel 13 Likdoorntinctuur lel U MËGl legen liiuioorD en eell Verkrijgbaar bij ANTON COOPS Droglgt Wydstr 29 Tel 328 Qemee telijïe Acbeidsbeuts Aanvragen van wertnemers Volwassenen 14 timmerlieden 1 kniper 1 machinale houtbewerker 1 metselaars 12 opperlieden 7 sohilders 1 pijpmaker 1 stoelenmaker 1 menbelmaker 1 politoerder 2 touwslagers 1 klinker 1 vuurwerker 1 letterzetW 2 bakkers 1 kellner 1 schipper 1 tuinman 8 grondwerkers 2 pakhuisknechten 1 loopknecht 15 wentlieden zonder vakkennis 2 heiers 1 stoelenmatter 2 beitsers 1 lakker 1 fietsschoonmaker 1 molenaar 2 boerenarbeiders 1 steigermaker 1 vrachtrijder Halfwas of aankomende 2 timmerlieden 1 schilder 1 meubelstoffeerder 1 stoker 1 kleermaker 1 tuinman 2 werklieden zonder vakkennis Aanvragen van werkgevers Volwassenen 1 draaier 1 suikerwerker iifi m lil Ven wordt Terioeiit op t HËRK te letten DIT HÏT MiOtraj ViK M RAVENSWAAYZONEN ooHiiscjrsn Deze THKEËN worden afgeleverd in verzegelde petjes van v f twee en een htdf en een Ned ons ïraetvennelding van NomImer en Prijs voorzien van B uevenataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelend X O ÉIJL voorhoen J BREEBAART La Aambelea De Mambeiemialf van ApotAe er BOOM geneest spoedig in enuitwendige bloedentje en blinde Aambeien Het jeuken bedaart spoedig PrjB per potje 60ct 12 Verkrijgbaar te Qouda bq ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLPF Korte Hoofdsteeg 3 Afwezig de heeren Bokhoven Prince en van de Velde De Voorzitter In kan mededeelen dat de volgende heeren bericht hebben de vergadering niet te kannen by vronen van de heeren Bokhoven en Prince wegens ongesteldheid en van den heer van de Velde Ik heb de eer den Raad mede te deelen Door Gedeputeerde Staten der provincie zqn 1 goedgekeurd het Raadsbesluit van 13 November j l tot wijziging der gemeentebegrooting dienst 1914 in verband der kosten voor de verbetering van het verkeer tusschen Krugerlaan en Karnemelksloot 2 de gemeente rekening over den dienst 1913 gesloten zooals zij door den Raad in zgue vergadering van 1 September i l voorloopig was vastgesteld Deze mededeelingen worden voor kennisgeving aangenomen Ingekomen 1 Een voorstel van Bargemeesteren Wethouders om aan den Leidervan den Reinigingsdienst een tegemoetkoming in de huishuur te gevenvoor kantoorraimte Gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 2 Ëen voorstel van Burgemeesteren Wethouders om een definitief besluit te nemen in zake de oprichting van de N V GemeentelEJke Credietbank Gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 3 Een voorstel van Burgemeesteren Wethouders om over te gaan totde benoeming van een derde lid endiens plaatsvervanger van het soheidsgerecht voor gemeente werklieden Gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 4 Een voorstel van Burgemeesteren Wethouders tot het brengen vaneen wijziging in het Reglement voorde beide Gasthuizen Gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 6 Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot regeling van het verhaal van de gemeente voor inkoop van diensttijd door tijdelijke gemeenteambtenaren voor pensioen Gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 6 Een schreven van Burgemeesteren Wethouders waarbij tweetallenworden aanbevolen voor de voorziening van drie vacatures In dó Oommissie tot wering van schoolverzuim Gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 7 Een voorstel van Burgemeesteren Wethouders tot het ten gebruikeafstaan van een schuurtje der gemeenteaan de Vereeniging ter bestrijding dertuberculose voor Gouda Gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 8 Een voorstel van Burgemeesteren Wethouders om het overzetveerover de Kattensingelgraoht voor dentqd van drie jaren onderhands te verpachten Gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 9 Een voordracht van Burgemeester en Wethouders voor de benoemingvan een onderwgzer aan de eersteBurgerschool voor Jongens Gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 10 Een voorstel van Burgemeesteren Wethouders om voor de gemeentevoor het jaar 1915 een terrein alsbeltterrein voor den reinigingsdienstte huren Gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 11 Een aanbeveling van Burgemeester en Wethouders voor de benoeming van een tijdelijken onderwijzer aan de herhahngsschool voorjongens Gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 12 Een voorstel van Burgemeesteren Wethouders om de kosten der zekerheidsstelling van den Leider vanden reinigingsdienst voor rekening dergemeente te nemen Gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 13 Ben voorstel van Burgemeesteren Wethouders tot het brengen vanverschillende wgzigingen en het doenvan diverse af en oversohrgvingenop de gemeente begrooting voor hetloopende dienstjaar Gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 14 Een voorstel van Burgemeesteren Wethouders tot het wijzigen der f emeente begrooting voor het loopende ienstjaar in verband met den bouw v n woningen bij de Nieuwe Gouwe door de Bonwvereeniging Het Volksbelang alhier Gedrukt ronngedeeld en voor heden aan de orde gesteld 16 Een voordracht van Bnrgemees Ingezonden Mededeelingen De Opruiming wan elegante en degelijke Dames Mantels wMantelcostumes Gekieede Japonneiiy Klnder lWantels Juricen begint op Maandag 14 December a s Paasvnde Mantels Manteloostumea enz ook voop 4m maeat ooppulanta DameSy in groote keuxe oorhandana jBÊ C Met het oog op de buitengewone tijdsomstandighetfeni f buitangawroon lage prijzen R0ttei Clam Hoogatraat 847 hoek Spui 75 overblijvende meerderheidsfractie zich al evenmin bevredigd verklaart De politieke situatie in ons land schijnt ons door deze tweede Decemberweek eenigszins benauwend toe Naar buiten toe nog steeds vol zorg Naar binnen niet gezond Want het moge een factor ten goede schijnen dat de Kamer in deze tijden een krachtfiguur als Treub niet missen wil vooral niet nu deze Bertling pas verving niet gezond heeten we een verhouding als van Mr Treub thans ontstaan is tegenover deze Kamer Voorloopig blijft de quaestie van een latere afiosaing door een heffingin eens open Komt de Minister echter in 1916 niet met een voorstel in dien zin en dat zal hij niet dan komt de Kamer zooals mr de Meester in zijn repliek zei tegenover hem te staan En de Minister liet daar geen gras over groeien Zoodra er weer vrede is zei hij zijn de partijen weer vrij en hij vroeg als t ware om dan een uitspraak te geven over do beffingin eens Spreekt de Kamer er zich dan vóór uit dan treedt minister Treub af Begr pt mojl ni i dat wij over de Leepjn a QelSng geen juichtoon kunnenaab heffen en dat zij hoe royaal ook in het cijfer èn voor de Regeering èn voor de groepen der vrijzinnige concentratie een hoogst onaangename herinnering zal opleveren De toekomst is onzekerder dan ooit Wie weet welk lot ons land nog wacht 1 Maar als alles op internationaal gegebied meeloopt dan wachts ons vóór weer de stembus opengaat óf een val van een man èls Treub dien wij zoo gaarne na wat hij in de crisis deed vaster dan ooit irj het zadel hadden gewenscht óf de Minister krijgt van deze Kamer géén votum van wantrouwen maar dan zal men het onstichtelijke schouwspel beleven dat een belangrijk deel der Linkerzijde wie weet de gehéóle den verkiezingsstrijd zal aanbinden tegen dezen bewindsman Het is nu juist niet bepaald kortdag Eer kan nog veel ja alles zich wijzigen Misschien is dan ook onze opinie wat snel gevorihd wat haastiglijk neergeschreven Het schijnt ons echter gewenscht niet bij den struisvogel ter leere te gaan noch zich te laten leiden door een onbegrensd optimisme Liever zien we de situatie zooals die thans is geworden onbevangen aan de oogen open voor de ernstige dingen welke daaruit zullen kunnen voortvloeien Des te grooter de kans om nog teredden wat te redden valt 1 ♦ Nu t zoo frtaat is na pleiten over de redevoeringen zelfs bespreWn iW amendementen volkomen o ut Vatf zelf viel het onaannemelijk verklaarde amendementVliegen te bepalen dat over 3 jaar een heffing in eens komt met ongeveer dezelfde cijfers als de geheele wet er door kwam En de gelegendheid om niet reeds in 1916 te gaan aflossen uit de belasting opcenten penningen maar daarmee tot 1918 te wachten amendement de MeesterBos werd zij t ook op t kantje 42 40 afgewezen door de geheele coalitie versterkt door 2 Unie en alle vrij liberalen De stem van de coalitie aan den Minister Treub is wel hartelgk geweest haast tè De Senaat neme nu zonder veel Halfwas of aankomende 1 werkman zonder vakkennis PREDIKBEURTEN GOUDA Zondag 13 December REMONSTBANTSCHE KERK lO i n v m Db H VAN ASSENDELFT St janskerk 10 u V m Db H CANNEGIETER 6 u n m Ds J W BERKELBACH V D SPRENKEL In de ochtend en avonddienst colecte voor de Zondagschool KERK PEPERSTRAAT 2 u n m Ds J G DEUR LUTHERSCHE KERK 10 u V m Db J BUL HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u V m Db E v D BROEK GEREF KERK 972 u V m Ds HALSEMA 61 2 n n m Ds HALSÈMA MOORDRECHT Ned Herv Gemeente 10 a V m Ds BUISKOOL Oadewater St janskerk Woensdag 16 December 12 u m Hnwelgksinzegening door Ds H W BERKELBAOH v d sprenkel kerk peperstraat Woensdag 16 Dec 8Vt a n m Bnbellezing door Ds J BIJL Opgave van Personen die zich gedurende de week van 4 Dec tot 11 Dec in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben QEVESIIQVBN W stork uit Woerden in Kuiperstraat M B J Elskamp uit Apeldoorn ia Lazaruskad 2 M E BomiJD uit Amsterdam in Crabethstiaat 61 J M Nugtereu uit Berkeuwoude iu OosthayeD 55 M van der Speld uit Valburg in Baaustraat 44 N vait Duureo uit Haastrecht In Ciabethatraat 12 C C Nleuweubuisen uit Botterdam in Baam 5 A Stodel uit Haarlem in Oosthaven 33 B J Schiemecker uit Amsterdam In Crabetbstraat 66 G G P E Vrijbergen uit Heemstede in K gerlaon 10 en Q van Wijk Wed van Es uit den Helder m OoBthaveo 88 TMR TB OKKMNEN A J van der Bloaa uit Fluw singol 27 naar Ooegstgeest Rijneburgerweg C 35 H Brouwer uit Bleekerslogel 75 naar Schoonhoven Voorbaven 14 T van Rijn rau Alkema uit van Bevemlnghlaan 40 naar den Haag Falels Noordeinde O Koelewijn uit Bleekerskade 5 naar Amersfoort Stelling Werlstraat 1 C M SchUt uit Krugerlaan 79 nu Nantea Frankrijk Hue Oruoy 15 en J Schinkel uit Wijdetraat 41 naar IJsselstein IJselpoort Advertentiën Heden overleed tot onze diepe droefheid plotseling te Doorn onze innig geliefde Echtgenoote en Moeder Vrouwe ALEIDAFEITH in den ouderdom van 59 jaar N F CAMBIER VAN NOOTEN N F CAMBIER VAN NOOTEN Jb W H J CAMBIER VAN NOOTEN Gouda 11 December 1914 Verzoeke helékfd geen bloemen Bezoek kan niet worden afgewacht De bejtrafenls zat plaats hebben te Qouda Maandag 14 Dec t half Heden overleed in den ouderdom van 81 jaar onze Vader Behuwden Grootvader de Heer J P TAR DER IBU Ridder in de Orde van Karel III van Spanje J VAN DER MEIJ M C VAN DER MEIJ Adaus Den Haag J F VAN DER MEIJ Qouda J A GEITEL VAK DBS MslJ Dr A O GEITEL EN Kindeben VBGHEt 10 Deo 1914 yan af Zaterdag 12 December tot en met Maandag 31 December ii iir ïMiïM r f X td 10 Reclame aasden Aan onze Klanten Niettegenstaande de groote stijging der goederen waren mij toch blijven doorgaan voor onzen Ouden lagen prijs te verhoopen Het is dan ook begrijpelijk het voor ons een seer moeilijke zaak ivas onze gewone jaarlijksche reclame dagen te houden daar mij dan Steeds gewoon zijn onze zelfde goederen lager ah anders te verkoopen Wij besloten echter niettegenstaande alles deze reclame dagen toch te houden Daar wij weten gij daar op rekent Wij vertrouwen dat gij dit zult weten te maardeeren en ons met een drUK besoek SUlt vereeren Aanbevelend De Kleine Winst IJ SITEKAARTEN ai 100 stuks met enveloppen f 1 iK s jïC3 niet te onderscheiden van steendruk N II Ai RINKNI AN en Z f Markt 31 i il f t f a nrf ït W Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsclie Couranf ttee i tucce üfT Deze advertentiën kosten slechts bij fooruitbelaling 1 6 regels f 0 a voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Anton Coops Drogist W ljdatr 29 Tel 328 WijberUablellen Bkzelljes EniserpasJilles Pastilles Poncelet enz NIEUW Kan afgewasschen worden Wij maken volgens olk portret hoe klein of verbleekt ook Fiaaie Heeren of Dames kop en schotel met portret compleet f 0 75 Melkbcker i WO Aschbakje ViX mndbord Artistieke afwerking Craijon Vergrootingen formaat 50 X 60 oM Pracigii ullmring Spnkeiide gtlIjkeDis Prijs f Ia75i 12 Portretbriefkaarton f 0 60 1 medaillonfoto s kenrig afgewerkt geen Tip Top 0 35 Qeklenrd 12 stuks 0 75 Portretten onbeschadigd terug 30 Zending fr na ontvangst van I portret en postwissel of poatzegels JtU r WILHELMINA Wilhalminmtraal MtTEIIO PHILIPS A WAT T 200 KAARSEN