Goudsche Courant, zaterdag 12 december 1914

53e Jaargang h Buitengewone OPRUIMING van H BOTH VISSCHERSDIJK ROTTERDJUM Confectie mr Werkelijk Qoecie confectie tegen enorm verminderden prijs 1S654 Zaterdag 18 December 1914 mrnm mrant ie a T s en d v ©rtea Lti©Tola d voox C o ulcL © © ïx Oasca stxelceza Verscliijnt dagelijks vAi behalve Zon en Feestdagen PRJJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnemenlei worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 by onie Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PR us DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels mei bew snunimer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze leeen twee berekend DieM laanl iedingen per plaatsing van 1 5 ri gels fO 35 b j vooruilboUiling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Grcxite letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 uitgevers A BRDTKHAN EN ZOON Tevens bericht ik hiermede de OPENING mijner étalages NOORDBLAAK 81 I met doorgang naar mijne magazijnen VISSCHERSDIJK 89 nWO ULHETHMI ia WLVEIIDt RDUCHTIM MULLEN mvOEII Steunt de Nederlandsche Industrie 1 VERKRIJGBAAR NM Echte NatnurwoUen Ondergoederen en halfwollen Ondergoederen van JANSEN TILANUS S S VANDilNTZIG Markt 48 = Gouda in Heeren en Pames Mode artikelen Maison Moderne Groot Speeiaalhnis voor Elegante Dameskleeding tnegir loordblaak Piuage ïm hÈ loogslraal 10 T kOTTERDAM Hiermede berichten wg de geaohte Dames dat onze GrooteHalQaarlijkscheUitverkoop hedenbegonnenls 60 De giiliielt mmii Mnelels MaalelceÉeiiis failln GoÉimn hm lloUm Peiiioirs ti pBlIerüeii alles elegaole geeres m Ê mm werdl deze niaed loor BE JELFÏ ei § JEJi der vaarde liaal epgemind Men bezichtige onze vier groote Etalages iÜöERPnSMAR OUOA Adverteert in dit Blad Motorbootdienst TIJDGEEST Wegens samanloop wan omatandlighadan voorloopig geen dienst wan OOUDA naar AMSTERDAM Schippers J VAN AALST eaZOON il Neemt Uitsluitend II r a Scheer s verpakte Thee 25 20 en 18 et is ï Prima Machineolie 1 NietteKeoftaande de BEKENDE SCHAARSCHTE van ameeroliën heb ik TOEVALLIQ bealag kunnen leggen op een QROOTE partij Prima Macliineolie Af te geven BENEDEN de marktwaarde Spoedige aanvragen in uw eigen belang gewenscht C o KROM in Oliën Gpoote Markt 2 GOUDA Telefoon 113 nm iiiimua HELDU H TE EMUIUa E HEin nUNEMTf £ tt FIESCH VOO KOKOrHAAR Reo KOlrerR HeUwe Ni vetU vlofllKtof bevordort den Hsarvroat Vontwkt de klieren SD doet dIeiMt sli een Tonicum voordeHiwrwortelB VocH omt bet BptrUn of Uitvallen RoofdEeer en Rooi verdwrnen nadat men Koko o n paar keer gebruikt heeft men Rprenfcelt het eoiivoudlg op het Haar dan Mrrft man het Eaoht In eene nederwaaruche richUng en bontell het flink UW APOTHIKER DROSItT OF KAPPER HEEFT KWO VOOfUUDW EN HV UL U DE TEVREDENHEID VAN ANDERE VERBRQIKEBt MEDEOEEUN KNP VAR0U6 EEN UilNE FLESCK F B 7S MttyH mmm M M hm iiiir i MtJwhUT r Watpf nui n I IJl UI pw iM Altoag V nacn oardi n M t HoUmi Utncbl ZMtaml N I paatit u i ét bubrnvniMliliIni iltiiflt R ht Kuka £ m MÊfüaA Grniwir Diwrtw i Ilrw K aiHUnMA I ANTON COOPS Wydstraat 29jQouda A VAN ZESSEN Schoonhoven 225 Telefoniaoh aangesloten onder nOa 407 t Mr R RENSMA Ad ooaat Praoupeur Crabethstraat 75 J C SIBBËS GOUDA Hoogstraat 7 Wollen Goederen OEVRAAQD met 1 Febmari flinke Dienstbode P G als meisje alleen in een klein deftig gezin omtrek Stationsplein Den Haag Vlag en netjes in het werk eenigszins met koken bekend Loon 140 na een jaar f 160 wasohgeld f 26 enz Mondel getuigen leeftijd niet benoden de 20 jaar Brieven letter B aan DÜINOORD i KANTOORBOEKHANDEL Fred Hendriklaan 245 DEN HAAO Wactt lüet tot 25 het te laat is U kunt het uitvaUen van nw haar doen ophouden en voet komen en tj kant Uw HOOFDROOS verdryven afdoende met Petrolan van THBUNISSE Kolkkade 3 ROTTERDAM tegenover Plan C gevestigd sedert 1824 Oeen verwarring s V p I Uen lette op den naam in de fleêch gegoten en wettig gedeponeerd fabrieksmerk Weiger andere maaksels Prgs f IJSS bij 2 ilesschen franco toezending Tweede Blad AAIGIFTE TER ludmiving voor de Uüitie D BURGEMEESTER der gemagiito Gonda brengt ter kennis van iris hst aangaat inzonderheid van de in het jaar 1896 geboren mannelijke personen of van hun vader moeder voogd of curator dat bij de Militiewet StaaUblad 1912 No 21 in de artt 12 13 14 16 16 17 en 102 bepalingen z n getroffen ten aanzien van de aangifte ter inschrijving voor de ïiliüe Deze bepalingen worden per publioatie ter bestemder plaatse ter algemeene kennis gebracht Voor het doen van de aangifte ter insohrgving die moet plaats hebben tnsschen 1 en 31 Januari a s zal gelegenheid worden gegeven ter Secretarie benedenlocaliteit Afdeeling Militie des voormiddags van 9 tot des nanliddags 1 ure en wel voor hen vier geslachtsnaam begint met de letter A B C D E F G H I J K L en M tnsschen den 2 en 15 Januari 1915 en voor hen wier geslachtsnaam begint met de letter N O P Q R 8 T U V W X y en Z tusschen 4ui 16 en 81 Januari 1915 Gouda den 11 December 1914 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS H eerland s offer aan de n vre de De Ond Minister Generaal Staal geeft onder bovenstaanden titel in Set Vaderland zijn indrukken weer over den stand van den oorlog en meent dat thans voor Nederland de tyd is gekomen om te pogen als bemiddellaar op te treden bij de strijdende partijen Met volle instemming voor dit nobele streven laten wij dit belangrijke artikel hier volgen Volgens de berichten die ons de laatste dagen van het Oostelijk oorlogsterrein bereikten wordt het hoe langer hoe meer waarsohqnlijk dat de toute operatie van Maarschalk von lündenburg is gelukt in dien zin dat n offensief dat van de Russen heeft t an gebracht zonder dat de FEViLLETOai Een beeld dor werkelijkheid HOOFDSTUK I Op jip goboortedorp ergen in het Noorden vim Friesland had men Onno Holaius al vro ij Hg als een wonderkind beschouwd Zijne ouders kleine burpre die hot geluk hadden gehad in den MaÓtA oenig vermogen bij m te garen juiflt genoeg om rustig ran te leven haddm nimmer eenigen tijd of lust geroodoi h met hel beoefenen der achoono kun te bezig te houdwi en zij gevoeld n ïich evtin verbooad als eea ieder toen de knaap reeds g een klein kind eene Poote voorllelde voor de muziek toonde e bezitten Do vadfM Torklaarde dat hij hem vrij at Hover zondOT bepoaldeo awileg had S ien Uet was zijn droom een flink koopoian Tun hem te maken niets zou l eoi daarvoor te veel zijn want zijn oenig kind moest fortnin maken rai hun ouden Mam weder opheffen uit het vervaU waarIn hij dank zij As annoedo en den tegenspoed van eenige achterewivolgende geslachten was geraakt Hijzelf had nog door zi gtootvadOT hooron vertellen van laatsten er in z n geslaagd hem geheel of ten deeïe te omvatten of in te sluiten Het groote gevaar waarin de Daitschers een korten tijd hebben verkeerd achijnt te zijn geweken In hoeverre zij dit te danken hebben aan fouten door eenige Russische generaals begaan en aan het feit dat zij bij machte z n geweest hetgeen dan een wonder v n bewegingstechniek zou z n om snel sterke troepen af deelingen van het Westelijk oorlogstooneel naar het Oosten over te brengen en ter beschikking van von Hindenburp te stellen zal later eerst volledig blijken Komt nu niet vandaag of morgen het bericht dat de Russen door nieuwe manoeuvres of door het aantrekken van nieuwe reserves er toch in zijn geslaagd om de Duitschers terug te werpen dan is meen ik een tweede periode van den geheelen oorlog afgesloten Als de eerste beschouwde ik die waarin de Duitschers verrassend en met overmacht zich in België cm in Frankrijk wierpen doch na een aanvankelijk groot succes over eenigen afstand terug werden gedrongen en ten slotte een positiekamp ontstond over het geheele front tnsschen Belfort en de Zee waarin met afwisselende successen van minder beteekenis nog steeds wordt gestreden Als de tweede beschouw ik die waarin de Russen gereed gekomen met hunne mobilisatie hunne geweldige troepenmacht in beweging konden zetten om door Polen en Galiciè heen naar het Duitsche grondgebied op te rukken alzoo de a oorlog op dat gebied over te brengen en het hart van DuitBchland direct te bedreigen Dit offensief schijnt nu ook op zijne beurt dank zij het talent van Von Hindenburg de toewijding en de dapperheid zijner troepen en de verbazende verplaatsbaarheid der Duitsche afdeelingon van het eene oorlogstooneel naar het ander zoo al niet geheel te zijc mislukt dan toch tot staan te zijn gekomen Zal hier nu ook al niet een afgesloten positiekamp ontstaan als op het westelijk oorlogstooneel zoo is toch aan te nemen dat een verder oprukken van de Duitschers naar het Oosten öf aan de Weichaelatelling der Russen óf verder een eind moet vinden Ook op dit oorlogstooneel zal dan een betrekkelijke stilstand van de operatiën intreden en hiermede zou dan de door mij bedoelde tweede oorlogsperiode zgn gesloten een HoldiuB dio een oude ridderzathe had bewoond m zich ook wel omhoog willen werken maar zijnc opvoeding was te gebrekkig geweest mi hg had te hard voor den broode moeten arbeiden onr ïich ooit verstandelijk te kunnen ontwik kelen Met zip zoon zou dat iets geheel anderHZija van de aanvang at zou luj uitBteketfde leeaeo ontvangen en eramaal tot stoute vlucht de wieken mogen uitolaan Met de moeder was het anders gesteld Zij behoorde tot e ne zeer gewone lamlüe f D iiet zich nooit op vroegere grootheid voorstaan Haar oenig en vurig verlangm was haar jongro gelukkig te zien IHj was de jongste van het hs r gehchoüken zestal do andere kinderen warm geatorvi hij alleen bleef haar over n ook al mooht hij er later niet in aia gen fortuin te makea zij zonden hem immers genoeg nalaten om zich in zijne geioorleplaatfl te veatigeo en daar onl orgd voor to bestaan Dit laatHte wae eigenlijk haar lief te wenech want al dtirfde zij het niet zoggen het denkbeeld Jat hij hen eenmaal verladen zou om de wijde wereld in te gaan vervolgde haar als em spookbeeld en toen zij zijne liefde tot de nwziek opmerkte docht zij onwillekeurig dat hij misschien eenmaal genoeg aan zijn k oa hecht n om zich met haar alleen tevreden te stellen zoHb een stil oord aifi dat waar haar ochtgCTioot voor de 9om van drieduizend gulden een hul met grooten tuin had ge 1 Mochten in de eenstvolgendo dagen noch de Duitschers noch hunne tegenstanders in staat z n door een krachtig offensief in Frankrijk of in Polen een nieuwe wending aan den stand van zaken te geven dan zouden wij in een derde periodfi van den oorlog zijn gekomen die man zou kunnen noemen de periode van het doode punt Zoo ooit dan sou na het oogenblik aangebroken zijn voor een bemiddelaar om aan de strijdende machten zijne diensten aan te bieden De laat in het middon of het voorhet verdere lot van Europa wenschelijk is of niet dat de tegenwoordigeoorlog eindigen zou aonder dat aaneene der oorlogspartm eene besliste en beslissende overwnqping is ten deel gevallen Maar het praten en het theoretiseeren over een vrede kan nu overgaan tot een daad tot het doen van een poging om de ootlogapartgen tot elkander en tot verzoening tebrtngen De kans dat deze poging slaagt moge gering zelfs zéér gering schenen zij dient m i te worden gedaat en ik herhaal zoo ooit dan is het oogenblik daarvoor n u gunstig Zal Nederland d t al die dagen eerlijk en trouw zijn neutraliteit aan alle oorlogspartijen heeft bewezen in deze het initiatief nmoen Ëen hooghartige s alog van een of van beide oorlogspartijen met een bemoei u niet met onze zaken ware c q rechtmatig te beantwoorden met de opmerking dat het ook gaat om onze zaak en die van alle neutrale staten die alle lijden onder den tegenwoordigen oorlog En uu moge er van hen die met bemiddelingsvoorstellen komen veel tact veel geduld worden vereischt en de kans moge groot wezen dat al de te nemen zorg en moeite tot geen resultaat leiden en dus voor niets worden gedaan dit alles te doen en te dragen het zou zijn een offer aan den vrede Nederland waardig en het beste dat m i het op dit oogenblik zou kunnen brengen De Oorlog Aan het Westelijk Front PARIJS H Dec In het middagcommuniqué wordt gezegd Üe vijand legde gisteren in de omgeving van Yperen levendigheid aan den dag en heeft verscheidene aanvallen op onze kocht en waar zij s oh dus voor ecuwig gcl onden achtte Zij waH dan ook bijna even blij als hel kind torn Onno op zekeren Sint Mcolaasavond van een hiimuT overburen f U KOnderling die hiA mooie jongHko steoda liHrt vriendelijkheden overlaadde aea kleine viool ten gcBclienko kreeg Da oude Iloldius was lang niet ingenonten mit het goacbenk maar hij zag toch in dat men het tofht mei had din Kpver te beleedigtm dOor het af te slaan fu hij poo ie zich te Iroosten met de geflachte dat OnnO het toch nooit ver zou biengen op oen inatrameot zoolahg men iicm geen mazlckles litt geven Hoe groot WOB zijne verbazing dus niet toen do knaap reeds enkele dagen later allerlei bekende liedjes aan het speeltuig ontlokte en woldra al zijn vrijen tijd doorbracht met zich daarop te oefenen I ie organi t verklaarde dat h een wonder was en dot men zulk eene gave niet mocht laten sluimeren do pri dikant zelf Iwnweide er zich mede en poogde den hardnekkigen weerstand dea vodors aan het wankelen te brengen wat den longCTi elf betrof hij fimeekte dagelijkB 7ijne raoedfr toch zijne voorspraak te zijn en beloofde zoo men hem slechta muziekles liet geven nog eeos zoo goed op school te zullen loeren Waarachijolijk zou dit alles echter in het geheel niet gebaat hebben zonder eene gebeurtenifl die Holdiu voor goed verteederfe Men had een ruwen winter linie gedaan Hij heeft een onzer loopgraven genomen doch wy gaan voort met in de richting der vijandelijke linies vorderingen te maken In Argonne hebben wij onze loopgraven meer naar voren gebracht en een tweetal Duitsche aanvallen afgeslagen Wij hebben het station Aspach ten Zuiden van Than veroverd Elders hadden artillerie duels plaats BERLIJN 11 Dec Het groote hoofdkwartier meldt In Vlaanderen zijn wij vooruitgakomen Ten Westen en ten Oosten van het Argonnewoud zijn de artilleriestellingen der geallieerden hevig beechoteD De aanvallen der Fransohon in het Bois de Prêtre westelijk van Pont è Mousson zijn afgeslagen In Zuid West België Ns ar een part telegram aan de N R Crt uit Londen meldt werd d d 10 dezer aSte de Times uit NoordFrankrijk gemeld De hernieuwde bedrijvigheid der Duitschers aan de Yser is een onverwachte gebeurtenis van weinig militaire beteekenis Een ieder die in de gelegenheid geweest is het onderwater gezette gebied te bezoeken waar doorheen de vijand onlangs getr ht heeft voorwaarts te rukken moet terstond bat hop looae inuvava en poging om door de linie der bondgenooten heen te breken Het water is wel is waar op sommige plaatsen vr ondiep en er zijn modderige kleine eilandjes in die een steunpunt zonden kunnen opleveren voor kleine aanvallend optredende afdeelingen maar de hoofd moeilijkheid bij infanterieaan vallen zijn de slooten waarin de soldaten hopeloos moeten wegzinken Pervyse is door de Duitschers uitgekozen als een geschikt punt voor een aanval Tweemaal hebben zij een nachtelijken tocht gedaan die telkens in een nederlaag geëindigd is De Duitschers poogden hoofdzakelijk de bezetting van de door de bondgenooten ingenomen loopgraven t verrassen door door het water heen te waden Bij de zware gevechtea der laatste twee dagen waarvan Yperen meermalen het middelpunt geweest is is slechts een deel van het Engelsche expeditieleger ernstig betrokken geweest De artillerie bewijst uitstekende diensten en heeft uitstekende diensten bewezen afgezien van de welbekende kwaliteiten onzer scherpschutters Op één gehad na v l sneeuw en ija was de dooi op komen zotten gepaard mei hevige ilormen l e bevroren rivieren schtiurden lot reu iacbtige schotsen die huizenhoog legen elkander opkrojni en daarna met donderend geraas noderHlortlen Zij maaiden alles weg wat zij ontmoetten ganHclio woningen violen in puin dozwaarHte boomstamroon worden omvergeworpen het vee werd moegeslpiird door den angstwckkenden storm on er heerscbte eene fflil cschrijtlijke armoede en droefheid in de geteisterde str 4eu Overal in het land zauK ldo men geld bijeen voor de alachtoffers i en ook op ht t FrloHche dorp be dacht mtm van allorlüd om te helpen zoo eel men slechts kon Do red rijkerskamer zou eene buit igewone voorstelling gevMi Twee kleine comedioBtukjes en een paar voordrachten maar men had ongelukkig do twee iJooven en de Blinde al herhaaldelijk gehoord er moest Iets nieuws gevonden word4n 1 Ot liikkig l edecht men dat de candidaatnotarlfl een traaio tenorstem be7at en veffzocht men hem het programma al te willen wisselen met twee zijner lievelingstukkon lo I c en Adelaïde De jonge man verklaarde het voorstel slechts aan to willen nemen op ééiae enkele voorwaaide men moeat nog iemand anders vinden dit ook iets op muzikaal gebied ten boste gat Helaas op het heelo dorp was niemand anders te ontdekken ala de orga pnnt dient de nadruk gelegd dat we zooveel kanonnen in dienst hebben als we noodig hebben Misschien hebben de Duitschers voor het oogenblik in zwaar geschut eenige meerderheid maar wij kunnen met vertrouwen vaststellen dat zoover het aantal betreft hun artillerie met de uitrusting der bondgenooten niet vergeleken kan worden Aan het Oostetyk Front In Polen en Galicië WEENEN 11 Dec tOfEcieel On ze operaties in de Karpathen hebben een verloop overeenkomstig het te voren opgestelde plan De vijand bood gisteren het meest nog slechts met zijn achterhoede tegenstand die gebroken werd In Oalicië viel nog geen bösliflsing Waar de Russen werden aan f revallen werden zy onder zware vertezen teruggeworpen De rust op ons front in Polen duurde ook gisteren voort Przemyal is door den vnand slechts ingesloten niet aangevallen Steeds verontrust de ondernemende bezetting de zich op aanmerkelijken afstand van den vestinggordel bevindende belegeringstroepen byna dagelijks door kleine en groote uitvüleii Generaal majoor VON HOEFER De krllgsverrlchtlngen ter zee Het zeegevecht b de Falkla dei landen LONDEN 11 Dec Officienl De Britache verliezen in het zeegevecht bij de Falklandeilanden bedragen aan Gooden 7 manschappen on aan gewonde 4 manschappen Geen enkele officier werd gedood of gewond BERLIJN 11 Dbc De Ooriere della Sera verneemt uit Londen De vreugde waarmede de Kngelschen hot bericht van het vergaan van de drie Duitsche kruisers opvatten is te grooter omdat deze kruisers de Engelscho marine zooveel schade hadden toegebracht Het feit dat de vice admiraal Htuurdee het Engelsohe eskader aanvoerde wijst er op dat dit eskader bijzonder werd uitgerust om jacht to maken op de Duitsche kruisers De mededeeiing van het ofücieele bericht dat de Engelscho verliezen gering zijn bewijst dat men tot de aamentitel ling van het eskader de snelste schepen met de beste kanonnen had uitgezocht nmt en deze die tevens muziekmeestei u u aclitte de zaak beneden zijne waar igli id maar na lang overi einzfn zeid bij Waarom vraagt gij den kleinen Onno lioldiuK niet eeu stukje op de vloul te hjielon ilet al n wol niet prachtig A n maar ik biin verstomd over den aanleg von deïi longen en het zal vewi mensrhen van biiLlen at lokkim als gij aankondigt dat hier een woudi rkind te hoeren Is Mefi juichte dit denkljeeld ten zoerato maar zag t r toch w t wat togen op do tOmtemmlng dea vaders te gaan vragen Tol iederK verbazing gaf de gewe Aon krnideni v aanstonds toe Men mocht nooit weigeren zijn medenienseb te belpen zeide hij De waarheid was dnl bij zich voor he oerst trotsch iwgon Ui gevoelen op bet aangeboren talent van zim zoon zi lf liet hij voor die gelegenheid ne zwart zijden japon voor zijne vrouw tiit Parijs kwnen en verzocht hij enige vrienden uit de omliggende plaats n legen d n dag der uitvoering bij zicli U eien Zij moeston toch ook eena lioornn wat r in dtn jongen zat Wordt vervolgd