Goudsche Courant, zaterdag 12 december 1914

BIÖGLÖBIN Holland Noörd Amerika Hypotheekbank I teGORINCHEM Qeplaatet aan Pandbrieven tot einde November 1914 f 2 075 400 S la Mlirim Ditl liMttl i i k AFLOSBAAR na 6 JAAR i 100 o 5 o FaflfeieveD mei WilaanU a 97 lo AFLOSBAAR na 10 JAAR i 100 o Terugkoop Vi beneden loopenden afgiftekoers Alles volgens circulaire van December 1914 die op aanvrage gratis wordt ver strekt VORMT BLOED Smaalit ais Spaansclie Wijn Aanbevolen door talrijke Nederlandsohe IjK S Artsen mff M Procfflacon met literatuur op aanvrage T g gratis verkrijgbaar bij den fabrikant N 1 6 KiifflH ipouer Cnmiggtii l i 3 4L i p l 2a J II 25 h J Merijeu Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbSnis bijHr Ms Zeemacht als Matroos torpedomakerKmimm ftöd kleermaker Matrooskok Stoker 3 klasse 8TATEN GENERAAL TWEEDE KAMER Vergadering van Vrijdag 11 Dec Voorz Mr H G oeman BorgetioB Vervolg De heer T y d e m a d u l heeft met voldoening gezien de belastingplannen van den Minister Spr vestigt vooral de aandacht op de sacharine qaaestie op een moer rationeele invordering van de personeele belasting en vooral op de heffing van belasting van goederen in de doode hand Nooit is er gunstiger gelegenheid geweest om deze belasting principieel en practisch onder de oogen te zien Jan jaist in dezen crisisti De heer Troelstra s d repUcoerde en zeide het te betreuren dat de Minister blijk geeft wel een groot aanhanger te zijn geweest van democratische leuzen maar eigenlgk neiging heeft voor de autocratie Spr wees op Minister Gort van der Linden en diens neiging om éénheid met zijn omgeving scheppen De minister heeft in de kaart der recljJt ide gespeeld en spr en de zijnen kom tL op voor een groot volksbelang dat doHr den Minister verloochend wordt Minister Treuvbeantwoordde den spr en zeide van meening tezyn dat het tegen s lands belang zou zijn in dezen tijd den Minister van Financiën tot aftreden te dwingen Wanneer de vrede geteekend zal zijn staan de partijen weer vrij De beraadslagingen werden guslotoQ De art daarna in stemming gebracht werden goedgekeurd Het amendement de Meester Bos werd verworpen evenals het amen dementVliegen Het w o thans in stemming gebracht werd aangenomen met 61 tegen 22 stemmen Gisteren in een i gedeelte onzer oplaag reeds opgenomen Tegen stemden de socialistische leden en de hoeren Bos Teenstra Van Wichen Otto Ankerman De Jong Roodenburg De Muralt en Ketelaar Van de vryz democraten stemde de heer van Deventer vóór De vergadering werd verdaagd tot Dinsdag ll j u r Stadsnieuws GOTJDA 12 December Vorkört Raadsverslag In d giatereiiavood gohoudou vergaderiug van évtk gumuenteraad in O a iugekouion owi voorstel van do CommUslt van ToezlclU op do ü in al lichtfabri oii tot hüt doon van on verbouwing in do Btokerij dier gaslabridk waarvcm do konten door do flnua Augs Klonne to Llortniund btigroot zijn op 100 000 Do CoiumiBMlu toot dit voorslol niettegonMoandv dK ongunstige tijdsomtilaadighed op grond van de door do diructk dor fabrltiktm godouo medw ling dat dt zo vvrbouwing noodzakelijk is on getm uUstot lüidi n kan on dat du tiruia Klounu Bleh bereid hwfl verklaard gomakkelijke botallngBvoorwaarden to stellen Voorts U Ingokommi xhi adrun van do ala ultvIodIhbI van do StaatBOoinmlsHlo tot beetrijdiog dor workloosboid opgerichte Nod Bond V WorkverachaHing waarin verxooht wordt dat de gemooute zictt als lid van dl n Hond zal opguvon Op verzoek werd eervol ontslag verlomd aan den het L Verjaal onderwijzer aaa do Horhallngsschool voor jongens en aan M i BI C C van Ameron als onderwljzereo aw de 2o Burgerschool voor ujeisjes rntlk niPt Ingang van l Mol 1915 I e voorzitter bracht Mej van Ameron bijzon ron dank voor do belangrijke diensten aan vele ingeuotiHien dwser gemoenlou bewoEen Wegens vertr uit de gemeente is door den hoor J J Hormans mtslag g noOH n als lid van do Commissie van J ousioht li O en als Regont van het Van Iterson Ziokcnhuis Dvereeukomstlg hel verzoek van H Akkorniaa ooncierge aan het Gymnasium om x ja pensloengroBdslag op f 832 te iioudoniltnt werd goedgiuostlg bescblkt licnoemd zijn tot beatuursfld der Ver l e AmbachtSBohool voor Gouda en Oinstr de hoer P Bokhoven tot lid on plaatBVorvangend lid tn het Sclwidegerooht voor gwneentowerklieden resp de lieoren W B F Grevenstuk en L D Martens tot Miderwijzer aaa de lo Burgeacbool voor Jongens do hoor J F SchuUink ondfTWijsor alhier tot tijdelijk onderwljcor aan de HerhanngsBohool voor jongvns do heer P S Dauvlllior alhier tot onderwljaer aan de school v g 1 o DO 4 do heer H J den ITyl te Almen ZtHidor discussie Of atemming worden aangwiomen het voorstel tot wijziging van het reglement voor hot Htrffiouui s Gesticht hrt voorstel tot wijriiping van het reglement voor do beido gasthaiaen het voorstal tot vastatellliig der bijdrage voor d n Inkoop van pensioea van tijdelijke dienBt n van gMne tto ai3ibtettaren hot voorstel om aan de Voroea tot bestrijding dor Uiberouloso een gemoieategeboinrtje in ge Itruik te geven he voorstel tot enderliandsohe verpachting van het overzetvetr in de KaltenMÏngelgracht terwijl mede H orden goedgekeurd de voorstellen tot wijziging dOT geraoentebegrooting voor tDU hct voorstel tot vergoeding aan den l ider van den ItMnlgingsdimst voor de koeten van zekerbeidstolling Op de verzOf 4t i oio ontheffing van Hchoolgeid op do burgerscholen voor 1918fl914 werd conïonn het voorstel beschikt Ka breedvoerig diücassles waarbij door den heer Kolijn kritiek werd geoefend op voorstel tot inrichting van bet kantoor voor don Gemeen teiijkeo ïteinigingsdienst ti n huize van den ledder van dien dienst werd met 12 tegen 6 ttt boslotM c n t g uioptkoming VM 1100 daarvoor ttverleentjn I e Raad ttcsloot zonder stemming voor 10 aandowlen elk groot 1000 deel te nemen in het kapitaal der Getneeotellike Crodietl ank van welk l edrag biJ de uitgifte f 000 moet worden gestort Het t enwooPdige iieltterrem aan de Breevsart zal voor don tijd van etui Jaar voor den ftelnfgingsdienst worden gehuurd nadat door d i voorzitter op een daartoe gedane vraag was medegedeeld dat getracht zal wordon to gelegener tijd daarvoor oen meer geschikt terrein te vinden indien dat gewMiscbt blijkt Aan het eind dor vergadering werd door den heer Van der Want aan den voorzitter do vraag gesteld of weldra de scholen weer tot hun gewonen dienst konden worden natemd daar door dO legering der militairen in eenige dezer lokaliteiten het onderwijs storing ondervindt en terwijl ook uit een oogpunt van hygiene verbetering van en thans beHlaanden toestand zeer gewwiecht is Hoor den Wethoudg van Onderwijs den Heer Knuttel werd daarop medegedeeld dat rtieds meerder malen gepoogd is ontruiming der scholen te vsrkrijgen j en lat thans weder nieuwe pogingen daarvoor in hot werk worden gesteld welke spr hoopte dat zullen slagen 4e Abonnements Voorstelling De Venus met den Papegaai het nieuwe blijspel dat door het Rotterdamsch Tooneelgezelschap onder directie van P D van Eysden overal met uitbundig sncces wordt opgevoerd wordt op Donderdag 24 December a 8 als 4e Abonnements Voorstelling ook alhier in den Nieuwen Schouwburg gegevep In dit Btuk heeft een uitnemende bezetting in de Dames vanKysden Vink Else Mauhs van Ollefen en de Heeren Henri Poolman Chriapijn Jf Nico de Jong Morriën Verstraete Tervoorn van Hees Stapelveld en Louis Poolman Alle bladen zijn zonder uitzondering vol lof over dit stuk De N R Crt zegt o a Hier is meer dan grappigs of onderhouden hier is fijngeestigs Geheel hot boeiende blijspel is trouwens een rake spotternij met de realiteit Het Rott Nwsbl aangenaam en prettig zóó dat we waarlijk aan zoo iets als een oorlog heelemaal niet meer dachten Voor kunst en gewone menschen is dit een stuk om to smullen Het Algem Hbld Hoe kostelijk was de museum directeur van Nico de Jong hoe fijn humoristisch de schoonzoon kunstcritikus van Chrispijn Jr hoe stevig en sappig de oolijke Meggenscheidt van Henri Poolman En hoe werkten de byrollen mede tot een goed afgerond geheel waardoor deze komedie van mensohelijke dwaasheid deze kermis van artistieke ijdelheid van begin tot eind het karakter behield van het mensohelijke on mogelijke Steuncomité Gouda 1914 Men meldt ons Op 12 December werd steun verleend aan 71 gezinnen Aan giften van Particulieren is ingekomen f 8 25 Legaten Door Mevr do Wed G J Steens Zynen van der Does op 27 Oct hier ter stede overleden is o a vermaakt aan de Kinderbewaarplaftts alhier f 2000 aan het Roode Kruis afd Gouda f 3000 Gaaonderzoek over de maand Nov Lichtsterkte in kaarsen 13 67 Ammoniakgehalteinm Gr p M oeiZwavelgehalteinm Gr pe M 783 Specifiek gewicht 0 4161 Calorisch vermogen in calorleei 5591 Doodschoaw Als geneeskundige belast met de doodschouw in deze gemeente voor bet jaar 1915 is door Burgemeester en Wethouders aangewezen Dr A C A Hoffman Door de politie alhier is gisteravond Aangehouden een 12 jarigen jongen uit Rotterdam Hedenmorgen ia de jongen door de politie naar Rotterdam naar zijne onders teruggebracht De voorgeschiedenis van den oorlogOp uitnoodiging van de afd Gouda van den Ned Bond v Vrouwenkiesrecht heeft gisterenavond in de Réunie Prof Dr G W Kernkamp hoogleeraar te Ufrecht gesproken over De voorgeschiedenis van oen Oorlog Prof Kernkamp gaf een overzicht van hetgeen er in de laatste 30 jaren in Kuropa was voorgevallen hoe in 1877 en 1878 tot stand is gekomen de triple entente Voor 1870 bestond alleen het bondgenootschap der drie Keizerrijken hetwelk bedoelde een goedfl verstandhouding tusschen die drie rijken te bewaren De oorlog tusschen Rusland en Turkije welke eindigde met den vrede van San Stefano heeft reeds aanleiding gegeven tot een minder welwillende houding Bulgarqe is toen ontstaan en de grootte van dat Rijk was een punt van geschil tusschen Rusland en Engeland Bismarck deed toen zijn invloed gelden en voOrkwam een oorlog tusschen Engeland en Rusland Rusland a macht werd beperkt doordat Bulgarije kleiner werd en cevens aan Oostenrijk het recht werd verleend om Bosnië en Herzegowina militair te bezetten De vijandige verhouding welke sedert 1866 tusschen Duitschland en Oostenrijk heeft bestaan deed Oostenrijk in 1870 overwegen in de Elzasserquaestie de zijde van Frankrijk te kiezen hetgeen echter niet is geschied Integendeel Bismarck bewerkte dat een verbond met Oostenrijk werd gesloten waarin bepaald werd dat ingeval Rusland in Oostenrijk zon vallen Duitsöhland ten opzichte van Oostenrijk een welwillende neutraliteit zou betrachten Italië dat jaloersch word op Frankrijk dat na afbetaling van zijn oorlogsBchuld gebiedsuitbreiding ging zoeken in Marokko en Tunis sloot zich bij Duitschland en Oostenrijk aan on zoo ontstond in 1882 de triple alliantie De verhouding dezer Staten ten opzichte van elkander is echter niet dezelfde Dank zij Bismark s optreden heeft Duitschland in dit verbond een goede positie ingenomen Spr herinnerde aan de in 1890 gevolgde breuk tusschen Keizer Wilhelm en Bismack Van af 1891 is er tusschen Frankrijk en Rusland toenadering ontstaan De Frahbche vloot bezocht Kroonstad en d léltè4 fd wisselden beleefdhei¥ïrSi ft Sm Engeland was toen nog niet zoo op Rusland gesteld omdat hot benadeeling verwachtte van Rusland in Azië door den TransSiberi achen spoorweg en ia Perziè Afghanistan Frankrijk breidde toen zijn macht uit in Afrika als gevolg waarvan het Fashoda incident ontstond dat de oorlog tusschen Frankrijk en Engeland tengevolge zou hebben gehad indien Frankrijk niet was teruggetrokken Duitschland streefde er naar op de wereldmarkt de eerste te worden het breidde zijn industrieën uit en zocht naar nieuw afzetterrein Het Keizer Wilhelmkanaal werd gegraven als een werk des vredes doch aan den ingang werd de ooHogshaven Kiel gesticht Helgoland werd door Engeland aan Duitschland afgestaan in ruil voor een stukje grond in Oost Azië hetgeen Engeland nu te laat betreurt Ook reikte Dnitschland s invloed in KleinAzië door het hezoek van den keizer aan Palestina ziin optreden tegenover Abdul Hamed Adoor den DuitschAnatolischen apocAweg en de Bagdadspoorweg y Ook de vp nging in Kiautchou bedoelde nieji anders dan de invloedssfeer van Duüïschland in die streken steeds verder it te breiden In 1 907 is het tusschcQ Rusland en Engjpland tot een verdrag gekomen aardoM de triple alliantie ia onstaan Spr g een overzicht van de PanslavistiNw beweging vanaf 1900 De Serviërs beweren dat de strijd gaat tusschen Germanen en Slaven Vervolgens besprak spr de verwikkelingen van Marekko en de vrede van Algeciras de beide Balkanoprlo gen en de militaire regelingen die door de Staten werden getroffen zoowel door de Europeesche Staten als door Japan Komend tot den huldigen oorlog deelde spr mede dat Engeland niet door de schending van België aan den oorlog is gaan deelnemen maar alleen omdat wanneer Frankrgk doorDuitshland zou worden overwonnen Duitschland ook over Engeland zou willen heerschen Spr besloot met te zeggen dat waar wij thans nog staan buiten den oorlog en onze onafhankelijkheid behouden het onzen plicht zal zijn zoo noodig daarvoor te strijden De presidente Mej N Bonte bracht Prof Kernkamp bijzonder dank voor zijn zeer interessante rede en aan hettalrgke publiek voor de betoonde belangstelling I BoskoopTot onderwijzeres aan de M U L O School alhier is met ingang van 1 Jan a 8 benoemd Mej G W van Egmond te Utrecht Door het Gemeentebestuur isaanbesteed den bouw van vier tijdelijkehouten schoollokalen waarvoor doorde volgende alhier gevestigde timmerlieden werd ingeschreven Fa Keijzer en Boer f 3000 D van Leeuwen f 2990 H E van Geelen f 2950 A G Weiburg f 2747 K van der Willik f 2698 Gebr Nijhof f 2643 De gunning van dit werk is aangehouden Wittebrood verbod opgeheven De Burgemeester dezer gemeenteheeft met ingang van 15 Decembera 8 opgeheven het verbod tot hetbakken en verkoopen van wittebrood Gemengde Berichten Opheffing Openbare school Men meldt ons uit Noordwijk Het besluit n Gemeenteraad van Noordwijk om de openbare school to Noordwijk aan zee op te heffen ia door Ged Staten van Zuid Holland vernietigd De vinvisch die te Wissenkerke was aangespoeld is overgebraphfe naar het Museum voor Nat Historie te Leiden Het Suez Kanaal Volgens de jongste berichten zijn de Engelschen er in geslaagd om een gedeelte van de woestijn ten Oosten van PortSaid onder water te zetten De dijken bij de Middellandsche Zee gelegen werden doorgestoken en het zeewater stroomde in het oude meer van Pelusium Daardoor verkreeg men een sterke natuurlijke verdediging van Port Said en voor een streek van 54 K M langs het Kanaal van Suez dat in het geheel 160 K M lang is In Duitsche bladen wordt er op gewezen dat de Turken waarsch nlnk hun aanval bij El Kantara of bij Ismailia op het Kanaal zullen richten J ja missobien üog 1 didefljk Ten einde te voorkomen dat men zich in Duitschland illusies maakt omtrent een snelle verovering van het Kanaal wordt er op gewezen dat in 1882 de Engelschen die toch door middel hunner vloot all mogelgke versterkingen en hulpmiddelen konden aanvoeren vele weken lang bij Ismailia hebben gelegen zoodat zij In staat waren hun aanval tegen Egypte te ondernemen INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Red Sqeplijgten Armenzorg Evenals in vorige jaren houdt zich de OnderstandBoommissie van Armenzorg aanbevolen voor de toezending van BOeplijsten BERKELBACH v d SPRENKEL VAN WALSEM GOL Secretaris Gouda 9 Deo 1914 s e o t Voetbal Programma voor morgen G V B T O P 3 Strais 2 V W G Gooda 3 Stand der Competitie bijgewerkt tot en met 22 Nov Klasse A g g V g p T t De Strais 12 2 0 0 4 10 0 T 0 P 2 2 110 2 2 6 01ympia2 2 0 111 2 3 Gouda 2 2 0 111 1 6 O M G V B N V B Westelijke Afdeeling Aideeling A Qniok Ü V V D F C H V V H F C Sparta HerculesH B S Sportterrein 2 nur Olympia U N I Laatste Bericliten Aan het Westeigk Front BERLIJN officieel In Vlaanderen zijn Ie Fransobe aanvallen afgeslagen 200 doocK n on 500 g BVUlgenen werdi n g maakt Ohm artilierie beschoot het att tion Yporeo In het Argonnerwoud de Fnslsofae aanvallen afgeslagen Si Duitsohe troepen hebben Fransche g lingen door mijnen doen ontplofftm zuiden van 8t lllUel PABUS 12 Deo Het communiqué van gisteravond elf nnr luidt In di streek bg Yperen werd een zeer hevige aanval der Duitschers afgeslagen De loopgraaf in dezelfde omgeving welke in den namiddag als vermeld door de Duitschers was ingenomen werd opnieuw door de onzen vermeesterd Van het overige gedeelte van het front valt niets bijzonders te melden Kazerne verbrand te Kiel LONDEN Ëen spedale editie van de Daily Express meldt dat nit Kopenhagentelegrafisch is bericht dat de kazerne bijde forten van Kiel door brand is ye I nletigd De brand Wordt gehdm gebot den j Vorstelijke GlU H M de Koningin heeft wederom ee aanzienlijk bedrag geschonken aan het Kon Nationaal Steuncomité 1914 Ditmaal het bedrag van flOO 000 De Commissaris der Koningin InNoordHolland Naar wij met zekerheid vernemen is deBurgemeester van Amsterdam Jhr Mr Dr Roell benoemd tot CommissarU derKoningin in de provtnde NoordHolland De benoeming zal ingaan 16 Januari 1916 1 I Uijnen Bij het lichtschip Maas zijn naar vij vernemen drijvende mijnen gezien Van lleiicvoetsiuia zijn torpedobooten vertrokken om de mijnen op te sporen om ze met geschutof g eervuur stuk te schieten Sir Howard LONDEN U Dec Sir Henry Howard gewezen gezant te s Gravenhageis benoemd tot buitengewoon gezanten gevolmachtigd minister met hetoog op zijn vertrek voor een specialezending bij den Paus Hbld De inval in RelgiC PARIJS 11 Dec Een nieuw bewijs dat de Duitschers bij den inval in België met voorbedachten rade te werk zijn gegaan wordt geleverd door het feit dat een zwarte l at gevonden is waarop de namen van bekende Belgen Die lijst was opgemaakt meer dan een jaSr geleden door Trimborn Roomsoh Rijksdaglid voor Keulen thans lid van het civiel Duitsch be Hbld stuur te Brussel BOULOGNE 11 Dec De inneming van Vermelles wordt van buitengewoon belang geacht Het dorp beheerscht een uitgebreide streek en de Franschen zijn thans nog geen zeven K M meer van Leno af en vlak bg Point a Vendin waarop verschillende spoorweglgnen en een aantal wegen uitloopen Indien hun succes blnft aanhouden zullen de Franschen weldra in het bezit zijn van den hoofdweg die Lens met La Bassée verbindt en waar langs de Duitschers hnnne voorraden naar La Bassée vervoeren over de vlakte van La Cobelle In verband met het groote gewicht van La Bassée waar de Duitschers wekenlang al onze pogingen om de plaats te nemen verijdelen kan als zeker worden aangenomen dat de geallieerden niets onbeproefd zullen laten om van het behaalde voordeel te profiteeren en de positie van den vfland aldaar onhoudbaar te maken Volgens de laatste berichten hebben Rheims en Soissons nog steeds vreeselijk te lijden van de artillerie en aeroplanes van den vijand De kathedraal van Soissons is ingestort Dttitsche aeroplanes hebben Dinsdag te Reims bommen geworpeb waardoor eenige personen gedood wedden Hbld LONDEN 12 Deo Aan de Diuly Chronicle wordt uit Petrograd getelegrafeerd dat de Duitsohe verliezen gedurende de gevechten rondom liodz geleden op 70 000 man worden geschat De Russen kunnen thans ten volle voordeelen trekken van hun Bzurafront welk de wegen naar Warschau beheerscht Langs dit front deden de Duitschers wier strijdmachten thans hoofdzakeiyk nit landweer en landstorm bestaan herhaalde doch vruchtelooze aanvallen Overal is in deze omgeving sneeuw gevallen waardoor de landwegen papperig en slik erig zijn geworden Er is aldus deelt de oorrespondent verder mede een stilstand in de operaties in de Kankasus ingetreden sedert den Tnrksohen terugtocht naar Ërzeroem Het enthousiasme der bevolking van de Kankasus is nog vergroot door het b zoek van den Tzaar aan Tiflis tONDEN 11 Deo De Japansche Minister van marine heeft een tel gram II jMOnden aan Minister Churchill waar1 f tohÖ hartelijke gelnkwenschen van Je Japansche vloot overbrengt naar 1 unleiding i ® overwinning der 1 gogelschen bij de Falklandeilanden Churchill antwoordde Da het 1 jritsche eskader aan de Duitschers I jeo beslissenden slag heeft k nnen I toebrengen ia voor een groot deel te 1 jjgken aan de krachtige onvermoeidelolp der Japansche vloot De Duit ers z ü thans totaal verdreven uitliet Oosten Hun terugkeer daarheen uiterst moeilijk en gevaarlijk zijn 1 urchill betuigde verder namens deJritsche en Australische vloten dank ir de onschatbare hulp van Japan Hbld I BERLIJN 11 Dec E Het Ja I piBBohe gezantschap te Lissabon heeft I m do Portugeesohe Regeering een I l5 t overgelegd van Duitsche schepen £ Japansche scheepsladingen hebben buitgemaakt en verzocht daarbij op je in de Portugeesohe havens ligg nde i Duitsche schepen voor haar bes ag te 11 f PETROORAD 12 Dec Omtr n de 11 vanohping van de Breslau oor 11 Sebaatopol wordt nog gemeld da dit 11 gehip eenige schoten loste op het 1 1 MitlBlis welke flvenwel geen r snl 11 I tateu Wden 11 I De Breslau was genoodzaakt om 11 I teitig te keeren toen eenige aviat urs 11 I in watervliegmachines opstegen en j I I bommen wierpen i I I Kolengebrek I I Daar de Buitsche kolen te IJmui en op 1 I I rsken en slechte nog maar drie groote I 1 I rljuBchepen onderweg zijn is het geen 1 I I ongegronde vrees dat men er zich over I Iiezorgd maakt 1 I Misschien nog voorraad voor een kletoo 1 I maand aanwezig doch dan zal men den 1 I kolijk f ngelsche kolen moeten gebruiken I I ol do vloot moeten stilliggen at ander1 I Biaal een grooten slag voor IJmuiden zou t J siln ItÜ I LONDEN De vorUezen van Duitsch I land ter zee worden geschat op 4 mil 1 I Hoen pond sterling en 3000 menschen j I E l der eerste gevolgen van de overwin 1 I ning ter zee is dat de regeoringatarieven 1 I voor fy aesurantie van lading tegen oor I I logsrisico gedaald is van 3 guine a tot 1 I guine per honderd PETROGRAD 11 Doe De groote ge 1 P lu de richting van 1 juiwa wore gedurende im nacht on dten 1 dag van 10 dezer een krachtigen aan 1 val Dw Duitschers met sucoea afgesl I Sm Onze troepen die tot het olfenslel j I WiT overgegaan vervolgen den vijand II die zich op verschiliewl plaateen in wan II orde terugtrekt I In den nacht van Woensdag op Don I lierdag en den daarop volgenden dag is I de vijand benoorden van Lowitsj tot he I vlgo annvallon overgegaan die echter Idle I werd n afgeslagen waarbij de Duitschers I zware verliezen loden In de streek ten I zuiden van Krakau hebben wij op 10 de J zet een groot aantal kanonnen en mitrail I leusos buitgemaakt en 2000 man geva I gen genomen Op andere gedeelten van I het front zijn geen wijzigingen voorgt Telegrafisch Weerbericht van het Komnklflk Meteriologiscb Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 763 4 te Stagen laagste stand 746 6 te Vlis Mïirën Vanrachting tot den volgenden dag Meest matige oostelijke tot zuideIgke wind zwaar bewolkt tot betrokken waarschijnlijk regenbuien zelfde temperatuur BrRGERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 10 Dec CornelU Zacharias ouders J Brink en G van VUet ONDERTROUWD C Dortland en G P den Riet M der Klis en M E Brnijnes Ad verten tien Men en Zwakken Ifldt niet langer doch wendt U tot de Gezondheidsinrichting t Oosten eli U znlt spoedig genezing vinden Advies kosteloos door bekwaam Verpleegster Spreekuur eiken werkdag van 104 en van 6 8 Ouded k 225b Tramlijn 5 ROTTERDAM I komen Groenmarkt 36 Den Haag s GEGARANDEERDE KWALITEITEN Parapltties Hoogstraat 304 Rotterdam Vraagt WOUTERLOOD s SOEPEN 40 V bhk f 0 50 0 35 0 50 0 36 0 60 Prima Kwaliteit gegarandeerd b ik f 0 86 0 65 0 86 0 66 0 85 Londonderrysoep fijn Schildpadsoep fijn 1 70 Bruineboonensoep fijn 1 JuUennesoep Oxtailsoep n 0 30 0 25 0 20 0 50 0 40 0 30 0 90 0 70 0 50 Bruineboonensoep Kok JuUennesoep n Oxtailsoep j 1 Erwtensoep njn Kok 5PC POOL § TAlDMIDDKLEll cCLlXriek L POOL ZOK Amsterdam WareWtoBtoonstelUng OENT 1913 Bulten nude dlnglng LU der Jur y Koninklijke Marine minimum leeftyd 21 jaai maiimum leeft 28 jaar minimum leeftijd 19 jaar maiimum leeft 26 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maiimumleeftyd29 jaar Marine te WiUemsoord den Helder Jl üonilijke men wessanen laan nornieneer OPGERICHT tr Voedert uw V e met de tuivere mttrue X i3 3n 2ssusud oe e3a merk S er en W L en SOVABOOmÊilVHOBtiBm merk Wii Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte eo grootste voedingswaarde Bore Ditiloma ParütZlSOO JSegm Gouden MedaiUeê DE ZUID ÏÏOLLANDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRAGHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk ICapitaal f 1 000 000 Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MI EDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Seor Directeur Mr J W KONING IV De Maatschappij sluit alle soorten Leyensverzekerlng tegenlage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren I O UOVtrimEBHTKH Hoven te Hchaonkoven en Ij C MjMFBBKH ITeaMaeea te ftiaiufa Mria MÉfrpelen 2 s r naptt eo mmie mï I tii I Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell Rljirteleii ziJD SDel iisri eo laag iD prijs AGENT ADR DE GKOOT Kleiweg 79 GOUDA Prijscouranten gratis IMPORTEURS GEBR 8IEB0L Amsterdam POTTËLBËRG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater froeffleêcltfei gratli eerkrUgbaat Qeb Agent voor Holland CATALONIË te Tilburg I Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M M BMLONJXJr Agent Amstel Brouwerii Keizerstraat Tel 83 No 148 Gouda FirraaC SMITS Sclioenliandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDËREEI Brokkenhuis Dames I Wilt U bij het opruimen in dezen tyd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan oen der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat U wilt missen De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vice Voorz D B GROOTENDORST Pen Iej de¥e i E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN HAAG geeft de H0O iSTE W AAKDE voor Gedragman Heeren en Dameskleeding Koopt geheele ol gedeelten van Inboedels DRACHEN QUELLI FLESSCHEN WORDEN OP REKENINg GESTELO D0CH BU TERUGGAAF VEROOEt Vi LITER A 15 CT I Is ook naar buiten de itad aan huis te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op NAAM en AI BEb MTUej de Wed E ALTER NATUUR BRONWATER 269 Ged Gracht 269 I DEK HAAG J