Goudsche Courant, maandag 14 december 1914

Hot roühïatroekfloho verkoer voor reizigers ï olkeetoneC aia is gestaakt To a Ciravt nhago 1b hodonnachl op 74jarigen teolUjd overleden de gep luil geutïraal J L d Bock adjudant 1 b d viiu 11 M de Kourngm Do overledene nam m lö73 tijdona ïiju doiacheonng bij het Indiaeh leger licel aau tfe Atjeh expodiüe waarvoor hom liet eerulo en voor belangrijke krijgubodrijvfu wi de AtjBh uiodaillo word verkwnd Van 1605 97 was hy kolouoloommandant vaa het 7e Keg lul Daarna trad hg op als coiumaudant van hot Keg GrL uadiorB en Jagera In lÖOti wui d kolonel do Bock beuoraud tot adjudant 1 b d an U M de Kouiugm Do overledene was liiddor i d Ürdo van d i Ned Leeuw do Doopoldsordo en de Ordo van dui Leeuw on du Zon van l orzni Men zg gewaarschuwd Moa meldt ona uit Noordwt orhout Twee als printers gekloedo persontai a molden hier hulB al huis oou geld in voor kerk en schooi in Armenië De gaven vloeiden rijkelijk Later bleek het dat men met optichtorB to doen bud Vlootbouw in Amerika WASHLNUÏOlN De Minister van Marino stolt voor hot bouwMi van Iwoo dreadnoughts zes torpodujagerB en minstens y ondoraeoërs Üerviérs en OoBtenrijkers NISJ 12 Deo Ollicieel Onze troepen hebben op 8 Deo don uitucngoulagon vijand op het noordwestülijk front vervolgd Vaijewo werd op dim dag bezet Deejitza den volg md jn dag Op dezo linlo werden 2Ö offioioron on 22i7 man lirijgsgevangcn goinaakt terwijl oen grooto hoevoeihold materiaal word veroverd Tea noorden van de lijn Kosmaj Warmitza werd hevig gevochten en word de vijand mi t groote verliezen toruggtdteven Duizonden gevBugeuen zijn te Nlsj aangekomen PARUS 14 Doe Het oommunlquö van gisteravond luidt Van lielde uitctodiw vaa het front zijn berlchU u ingekomen dal do aanvallen dor Duitschers doar mislukt zijn en wel eoti aanval ten noordoosten van Yperen en oen andwo op het Htatlon van Aspaob Nederlandsch Stoomschip gestrand Uit Londen wordt geseind dat een Lloyd telegram is ontvangen uit I Leixoëa meldende dat hot Nederland I Bohe SB Bogor van Amsterdam nanr dienstelgk maakte en veel applaus verwierf De heeren SoUer en Hesse gaven een herziening van hun repeitovie hetwelk zij hier den vorigen winter ook reeds gegeven hadden en verwierven daarmede een daverend applaus Het stukje Dagobert wordt Student hier ook reeds voor eenigen tijd door dit gezelschap onder den titel vaii Ren lief Studentje gegeven werd door allen uitstekend gespeeld hoewel de heer C Kühn ofschoon hij heel goed spel gaf toch niet zijn voorganger in deze rol den heer G Pilger dien wij daarin de vorige maal zagen kon vervangen Na de pauze ging de Transformatieschets Plan X 3 door Mej M Beeken den heer Jac Sluyter Jr Beide zgn uitstekende spelers en de heer Sluyter heeft door zijn uitbeelding van de 6 in dit stukje voorkomende karakters in een minimum van tijd het applaus dat huq deel werd ten volle verdiend Goede pianomuziek vulde de pauzen Gouda Vooruit De liefhebbers vaa A8taNiel8en lilmB kuimen dezo week hua hart weder ophalen Het Vuur is ditmaal do titel van het miiniach drama waarm deze grooto kinoactrice voor het publitek op treedt en het weet te boeien Ook nn zijn er weer van dio keurige tooneeltjes welke als altijd deze aoort tüma tot een waar genoegen maken om te zien Hot programma wordt verder aangevuld met een interessant Oorlogsjoumaal voerta een tweetal comiache lilms Baas boven Baas en De familie gaat uit terwijl bijzonder vermeld dient te worden Het Meer van Lugono een zeldzaam mooi gekleurde natuuropname en verder een pBr ma in 1 acte getiteld Do Wraak v d Vaquoro Jammer dat eenigen van het talrijke publiek dat zich verder uitstekend amuseerde door versclllllende opmerkingen den explicateur vooral bi de vertooning van de film Het Vuur zeer bemoeilijkten In zijn lastige taak welke opmerkingen voor het overige publiek zeer hinderlijk waren Gesignaleerde aangehouden Door de politie is alhier aangehouden een gesignaleerd persoon die nog een dag heohtonis moest ondergaan De aangehoudene is overgebracht naar het Huis van Bewaring te Rotterdam Als weer begonnen wordt is Olympia eenigen tijd ingesloten doch Cr mer on Duijm zorgen af en toe voor wat opluchting Na een half uur spa lens galt Olympia verdedigen waarbij vooral Kolk de achterback van Olympia zich zeer onderscheidt Hoe U N I ook zwoegt er blijkt geen doorkomen aau en Wagner weet zijn doel verder schoon te houden Einde komt met een overwinning voor onze atadgenooten van 2 1 Op het Sportterrein is Zaterdag nog gespeeld Padvinders Jong Olympia uitslag 10 O voor Olympia d n Als bewijs dat do mutatie onder de loden zeer groot geweest s diene dat alleen de heer J Donk van de oprichting al lid van bet koor Is Vervolgens werd overgegaan tot óe uitvoering der liederen De verschillende nummers werden zeer goed weergegeven en het verheugt ons te kunnen constateeron dat de bezetting thans uitstekend Is Het succes was dan ook welverdiend Na de pauze werd een tooneelstukje opgevoerd getiteld Terug van de Kongo hetwelk zeer in den smaak viel van het publiek Door de leden werd aan den directeur ter gelegenheid van bet lO jarlg bestaan een pendule met coupes aangeboden Waddinxween Den Isten Januari a 8 hoopt L Slinger den dag te herdenken waarop hij voor 25 jaar in dienst der Gemeente trad als bode Laatste Berichten Aan het Westeiyk Front BERLIJN 13 Dec Officieel Zwakke Fransohe aanvallen op stellingen tusscht n de Maas en de Vogezen zgn zonder moeite afgeslagen f Van het overige oorlogsterrein in het Westen is niets te melden Aan het Oostel k Front BERLIJN 13 Dec Officieel Van Zuid Polen is niets belangrijks te vermelden In Noord Polen hebben de operatien geregeld voortgang De mededeelingen omtrent successen door de Fransche on Russische comrauniquó s verspreid zijn onjuist Aan het Zuidet k Front I ETU0G1UD 12 Dec Ia den middag van 11 Dec trachtlen do krulsoTs Goben i n Borki Salvel Batoem m do vesting te bombardeeron De sohepen verwijderden zich snel toen de forten vuur gaven Zij hebbon slechtfl 15 sChoton gelost die onbeteekonde Bchado aEutrichtten INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Red Nederlandsche Anti Oorlog Raad Zeer geachte Redactie Het groote belang van ite zaak waaioui t gaat geeft ons vrijheid u te verzoeken ook op deze plaats een aansporing op te nemen voor uwe lezers om de vergadering te bezoeken welke Dinsdagavond in do Groote Zaal van don Dierc ntuin te s Cravenliage door den Nederlandacho AnliOorlog llaad wordt belegd Kon groot aantal van onze landgenooli n sympathiseert zonder twijlel met het doel dat door den tiaad wordt slrocfd Welnu zij kunnen door hunne aanweziglieid aan deze sympathie uiting geven Velen echter kennen begmsel werkwijze van i oa Aati Oorlog llaad niet slaan er geheel vreemd wellicht ook wat Boeptisch tegenover Ook zij zirilon goed doen de vergadermg bij te wonen waar door sprekers van erkenden naam zal worden uiteengezet wat de Nederlandscho AntiOorlog Raad wil hoe hij thaoB werkt en zich voorstelt dit vorder te doen Een drukbezochte vergadering te sGra venhage maar ook in allo andere plaatsen waar soortgelijke bijeenkomaten denzelfden avond worden gehouden kan niet nalaten invloed te oeIen m in ons land terwijl de klank ervan zeer waarschijnlijk ook tot het buitenland zal doordringen Het zou dwaasheid zijn de verwachtingen te hoog te spannen maar vruchteloos kan en zal oen welgeslaagde betooging heel don lande door niet ii 1 i I Ken welgeslaagde bdtoo ng Dit to doen bereiken Iffisers staat aan u Het is Hwe aanwezigheid dio hiertoe kan iiH dewerkra Tl goachto Itedactie voor do plaatsing van d w opwekking boloofd dankend Hoogachtend Namens het Best v d Ned AnUOorlog llaad Hoi Comité van Voorbereiding Wi h Nï N Van het zulduUjk oorlogalooneel wordt gemeld Vorschuiviiigen van sterke vijandolSjko strijdkrachten naar het iiulon hebben het noodig gemaakt ons Balkanli gor in overeeaistemmlng daarmede anders op te f ollen co onzon rechliTvleugel terug te trekken Dezo eonvoudigu beweging wordt in do jongste bfricliton uil Niaj als een beslissend succes voor de ServlBrs voorgesteld Do 6erviB dio berlchUm OVer onze ver Ueziö zijn zeor overdreven buuo oo v v KONBTAKTINOPEIj 12 Doe Otilcieel 1 Buenos Ayrea tien mijlen ten Noorden T o grooto kruiser Sultan Jawols Si liin van I eixoes gestrand is D Bogor ia totaal wrak Men vro st dat et 25 monsohen omgekomen z in Uit Onorto Leixöes is de havenstad van Oporto aan de kust van Portugal wordt geseind dat 24 man van hot SS Bogor verdronken zyn en 1 man kon worden gered De Bogor een sohip van 3621 ton br van den Xlotterd Lloyd word gebouwd in 1898 vertrok 3 Decombor van Amsterdam on passeerde ü dozer Dover De Amstecdamaohe Beurs Uit goede bron vernemen wij dat omtrent de tijd van opening van de Arasterdamsche Beurs nog geen beslisfting is genomen omdat dit samenhangt mot het prolongatievraagstuk hetwelk ton aanzien van verschillende onderdoelöu nog niet volkomen tot klaarheid is gebracht De Staatsleening van 275 millioon Naar wij met lekerheid kunnen mededeelen zijn de berichten dat de looning van 275 milÜoen zal worden uitgegeven tegen y7 ü beslist onjuist De be doeling is deze leening tï jjiiri uit te gevon MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien gooden aanvoer prijzen waren voor 1ste kw 45 2e 40 on 3e 32 cent per half kilo Vette Kalveren redel aanvoer Lste kw 35 2e 31 3e 27 cent por half kilo Vette varkens redel aanvoer lste kw 35 2e 33 ii 3o 28 cent por half kilo Schapen en lammeren redel aangevoerd Handel in vet vee on vetto Kalveren prijshondend Vette Varkens prgehoudend enkele hokken heele zware IV2 cent boven uoteering Schapen en lammeren prijshoudend die volgf ns Kussisohe herichtem Kwoaj IicBchadigd zou zijn liwft op 10 Decumlior Batoem in brand gesohoten De Eus isehe kustbatterljen liebbon liet vuur zonder Hucoes beantwoord Krijgsverrichtingen ter Zee Turksch slagschip getorpUleerd LU NDI N 13 Dec Olficioel Üistoron la I m l ngelsehü oaderzoeör in do Dardanellon doorgedrongon door wider demijuou welke den toegang versperren door ie duiken en heelt het Turkecho siagHchip Messadiüh getorpilioerd De oiidorzetHir keerde ongedeerd terug Toen hot Turksche ölagachip voor iiot iaalril gi zieu werd waa het in mkoniWn KLuat De Meöüadieh een geheel gepantserd ëlagschip hoflt oon waterverplaatsiug van lU üOO ton uQ is bewapond met 2 kanonntai van 9 2 c M 12 van 3 cM 17 van 3 C M lU van li o M on 2 van t c M en boecUUtl over 2 torpodolonicerbuizen Ilüt ehip heeft oen lengte van 292 Voet en een breedte van b6 voet BbltLIJN Von Duitsche zijde Do uitslag van den slag bij io Falklaudi ilandon geeft de VosslBoha Ztg aanteiUing tot de volgendu beschouwiDg Welke onlwikkeliug schrijft hel blad kan er voor Italiö weggelegd zijn als in de toekomst do Ei olsohen vaiiuil Oibraltar Malta Oypre en t gypte en de Fronachcn vanuit ïoulon Villa l ranco Algiers on Biserta aanvallen op de Iiaiiaaaacho kust ondoruauieu Kunnen andere staten toelaten dat verhoudingen blijVCTi boBtaan die mt eüjk maken dat hun leveosader iodcr oogenblik kan worden afgeënedon wanneor l ngcland dat de Oceanen behöerscbt dat belieft f Do staten weten allen zoer goed hoe vijandig ngeland Blaat tegenover elk land dat zijn aandoe mocht eischen In do macht tor zee Ze weten dat het iedere vloot met wantrouwen beschouwt tracht to vernietigen zooala het vromer getracht heeft do Hollanders Franschen Hpanjaardm Portug ezen en Denen von de zoo weg te vagen Som in open zeeslag zooals bij Trafalgar maar ook door oen overval ala bij Kopenhagen Bij de Falklandeilanden heeft Admiraal Bturdoe nog niet bewezen dat hij oen tweedo Nelson is doch zijn overwinning zal toch doen zien welke govaren de andere volken dreigen en van KngelMids hegemonie ter zee Die staten zuUeo op verdediging bedacht zijn on meer m meer de gevaren onder het oog gaan zien die lien van die zijde Ijedrelgen gevaren veel voel grooter en roëeler dan die van het zoogenoiunde Duitsche militairl e I n ZeppeUn DUINKKRKKN ll Dec Ren Zeppelin welke uit de richting Nieuwpoort kwam waa do tlB door het hevige vuur en deels door oen opkooKmdm mist gedwongen to rug te keerm Benoeming Door den Gemeenteraad van a Gra venhage werd heden benoemd tot ieeraar in de Engelsche taal aan den Handelscursus de heer W Kok alhier De Witte Bioscoop Het oorlogsjournal van d zo week bevat 7 eor LnteresBante kiekjes voornamelijk uu Oost Pruisen Men krijgt een goede indruk hoc ont ettond ook op het Ooeteiijk Oortcrgstooueel is huisgeiioudeii lOen zeer interessantfi oomedio is Wie mooi wil zijn moet pijn lijden Deze wordt evenals het alotnummer Do Brievenbesteller van Cupido zeer geestig gespeeld door de bekende artieten van do Vitagraph Cy Het Meer van Lèioan ia oen prachtige natuuropname Het hootdnummer van deze week Overwinnen M StervMi ie een lilm die don toeschouwer van het begin tot het ein io in spanning houdt Hoewel het er hier en dear oon tikje te dik op ligt dioet dit aan het geheel gwn aflireuk eiiH er daar de explicateur het publiek door zijn aangeaamo manier van vertelItin zeer gemakkelijk over deze punlon dort heengaan De pianonmziek ie als altijd in good handcu Haastrecht GEVESTiaDEN C Boer in C 20 VERTROKKEN W E Dekker naar Reeuwijk J M Sluis naar Lopik J Pastoor naar Utrecht M Slot naar Lopik Ca Ja Winterswijk naar Linschoten J Stoppelenburg Wed A V d Heuvel naar Lekkerkerk VLIST GEVESTIGDEN A J Schoonderwoerd in No 38 VERTROKKENEN Ca Ja van Schaik naar Polsbroek W J van Schaik naar Reeuwijk Donderdagavond i I gal he4 gemengd koor Eendracht maakt Macht onder leiding van den heer J J Wensveen zijn jaarlijksche uitvoering De zaal van Concordia was flink bezet Met een inleidend woord opende do heer Wonsyeeo den avond Spreker wow op dea eroflt der tijden en achtte zich gelukkig desondanks nog een uitvoering te kunnen geven Teveng wem hlJ op het feit dat Eendracht maakt Macht SI=OIST üitsl geIl vnn giatoron Ie Klas N V B Sparta D F 0 terrein afgokourd rfv V U V V 0 2 Haarlem H F O O B Hercules Quick 0 0 Afd O Olympia U N I 2 1 Het veld van Olympia had gisterenal het regenwater mn de laatste dagenverzwolgen en ooz is deze wedstrijdtoch kunnen doorgaan Om precies 2 nor stellen beide elftallen zich op O N I volledig Olympia met 3 invallers natuurlijk Al dadelijk is de blanw witte voorhoede in actie on valt direct fanatiek aan Ken enkele maal weet U N I uit haar omknelling te ontsnappen doch de backs van de Ooawenaars bezworen voorloopig alle gevaar De Olympiavoorhoede geeft eenige mooie schoten tot ten laatste de U N I keeper een hard schot van Duijm met voldoende wegwerkt en de links binnen gelegenheid laat om in te trappen Na dit doelpunt begint Ü N I uit een ander vaatje te tappen Stevig valt zij nu aan b na denken wj dat zij succes zullen hebben doch de middenvoormUteenreuzenkans mees Se schijnt den moed echter niet op te geven tot hij ten laatste toch Waguer met eun mooi schot weet te Nfgt gen tijd toont ü N I zich sterker bijna halen zij zelfs een 2e pu t ais ai rechtshalf eens ten nde raad op eigen doel h et dooh Wagoer is cafe Dan komt Olympia weer opzetten Onder aanmoediging van het publiek vallen de Olympianen onstuimig aan Coh aart lost van de wing een ren enir die den keeper te machtig I OTdig hierna is het ruaton Telegrafisch Weerbericbt van het Koninklijk MeteriologischInstituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 766 0 teHaparanda laagste stand 734 2 teHelder Verwachting tot den volgenden dag Matige tot kiaolitige tydelijke wellicht stormachtige zuidelijke totznidwestel ke wind betrokken ol zwaarbewolkt met tydelijko opklaring waarsohgnlgk eenige regen zelfde temperatuur s r i Kr Ta r welk jubileum ech 10 jaren bestaan liezen van Jen vijaod betreft 1b teekeobdA dat alleen op de twogte ten zoideo Tan Lutomiersk Weetolljk van Lodz Diet minder dan 887 gedoode ï ua im gevonden en begraven zi D Ook de tota i RuBsiBche verlloïen Itunnm wlJ evenalB In de vroegere lagen tameliu nauw keurig schatten zi htidroegonl met b prip van de 80 000 door onal gevangen geoomea Rusaeo i e kuniddela per spoor weg naar Duitschlaad verroeii wtséeia mlnsteciB l O OOa Omtrent de stad zelf wordt u it Weenen Igemeld longste ge door hot groote hoofdkwartier I e etad JmAz heeft door de vechten om haar bezit zeer Wulnig gi loden benige vooratedec en fabrieken huit n het eigenli stadogebied toooen hoBcbadiglngen aan echter is de binnen stad volkomen ongedeerd gebleven Het Grand Hotel dat oen der drukste punten VIM verkeer uitmaakt ie ontwschadlgd bet deetriaoho tramverkeer heeft evenals In vredestijd ongehtoderd plaats In België Een Belgisch berichtgever van het Handelsblad schrgft Veel ia geschreven en gejammerd over de verwoesting in tal van steden en dorpui maar de ellende ia enkel een cbadaw van het Igden dat weldra in honderdtallen van huizen zal binnendringen Van huizen welker inwoners weleer op welstand mochten bogen De heele bekommernis van het oogenblik bestaat in het aanwen den van middelen tot bevoorrading van de bevolking eerst en vooral van bloem tarwe of meel Minstens der bevolking van buiten leeft sedert een maand op roggebrood Gtednrig komen er steden en gegemeenten bij waar de nood nog nijpender is dan in de gewone plaatsen Zoo b v te Dendermonde daar znn reeds rnim 5000 inwoners van de 10 000 teruggekeerd meest allen tot de werkersklaB behoorende Anderen Bgn opgenomen in de naburige gemeenten Maar alle n verheid en werk il uit Dendermonde verdwenen alle n verheid sgestichten zijn vernield of zoo gehavend dat aan een herneming van werk niet te denken valt Wat meer is alle grondstoffen zyn mede vernield verkeersmiddelen ontbreken om ze aan te voeren Machines z n eveneens door het vuur onbruikbaar gemaakt of onder de puinen bedolven Het paleis van justitie is vernield en de rechtbank heeft haar zetel over gebracht naar St Nikolaaa Het verkeer is volkomen geschorst De huizen van alle magistraten en gerechtsbedienden zijn vernield De 5000teroggekomenen moeten byna allen door de liefdadigheid ondersteund worden De ellende te Mechelen Boom Duffel Willebroek en in de gemeenten tus ohen Antwerpen Mechelen gelegen is bflna even groot als te Dendermonde maar het is nog erger in geheel het overige deel der provincie West Vlaanderen waar alles werd opgeëscht In menige plaats moet de bevolking door de Duitsche troepen gespijzigd worden Veel vee is met de inwoners verdwenen Het overige wordt zoo goed het zjjn kan gevat om het in het leven te houden Het is de ondergang van den veestapel voor versoheide jaren na den oorlog en welke ellende in den tnsschentyd 50 000 frs boete Brugge in nood Op ti Deo is de gemeente Sohelbebelie aldus meldt de oorr van de T d te Brugge tot 50 000 francs boete veroordeeld wegens schade toebrengen aan de telegraaf en telefoon lijnen De daders zün tot nog toe onbekend Omtrent den toestand in Brugge het volgenden De werkeloosheid is byna algemeen Aan ongev 15000 pers van de 54000 wordt dagelijks onderstand gegeven door een comité nl 1 ii soep en 500 gr brood per persoon De requisities bedragen een waarde van 10 000 frs De gyzelaars moeten in hun woningen b ven In Brugge mag men niet komen dan met een specialen verlofpas Langs de Noorden Westzyde is het onmogelijk de stad te verlaten Vorige week is volgens den oorlogscorr te Sluis van hetzelfde blad in Brugge een Fransch burger gevangen genomen die brieven bij zich had op den oorlog betrekking hebbende Het gemeentebestuur werd gedwongen zgn fusilatie bij te wonen In verband hiermede waarschuwt de oorr de Hollandsche families ook goed toe te zien aan wie ze brieven meegeven voor families in België Als deze persoon onbetrouwbaar is kunnen de Belgische families in de grootste moeilykheden komen en ook in Sluis bijv loopt dezer dagen een uitsluitend Duitsch sprekend Oostenröker rond die brieven komt opvragen om die in België te bezofgen Tegen hem £ ftnt in het byzondor gewaarschawd i Dc zelfs al ia de overbrenger vol 1 komen betrouwbaar dan kan men er toch nog in moeilijkheden mee komen daar aan de grenzen thans ieder streng gefouilleerd wordt en de betreffende personen zich zelfs veelal ontkleeden moeten Aan de stuitende tooneelen in Watervliet waar vrouwen door een soldaat gefouilleerd werden is nu een einde gemaakt doordat deze functie thans aan een Duitsche vrouw is opgedragen Van Moerkerke en lApacheere komen vele burgers thans weer op Hollandsch gebied vluchten daar zelfs de meest noodige mondvoorraad door de Duitschers wordt opgeëischt In Moerkerke zijn ze er ook met 80 paarden vandoor getrokken Men seint ons uit Ronsel dd 11 Dec De Duitschers zgn gisteren in Aerendonk en de plaatsen in de buurt begonnen met alle soorten koper tin en lood artikelen op te eischen Zelfs antiquiteiten van groote waarde worden niet ontzien Over Turnhout dreef Donderdagmiddag een Zeppelin in de richting van Antwerpen Het luchtschip dreef laag aan den grond De opstand in Znid Afrika Oeneraal Beyers Renter s bijzonderen dienst seint uit Pretoria aan het Handelsblad dat het lijk van Beyers herkend is dat het lijk geen wonden vertoonde on dat de dood een gevolg was van verdrinken Beyers die te paard de Vaal over wilde zwemmen raakte van zijn paard op een 300 meters van den oever BÜikbaar was hij uitgeput door de worsteling tegen don stroom want men hoorde hem roepen Ik kan niet meer £ en soldaat riep hem toe of hij gewond was maar Beyers antwoordde Ik kan niet zwemmen myn overjas belemmert me do beweging I Het was door het vuur der rebellen van de overzijde echter niet mogeiyk hulp te bieden en zoo kwam Beyers en oen ander rebel in de golven om Het aftreden van Von Moltke Van bgzondere zijde wordt aan het Hbld gemeld dat Von Moltke s aftreden als chef van den generalen staf samenhangt met een verschil van meening tnsschen den Keizer en Von Moltke Iiaatstgenoemde wildti dat het veldtochtsplan zioh tegen Verdun zou concentreeren dat men daar zou doorbreken om door een noordwaartsche beweging de Engelschen tot den terugtocht te dwingen De Keizer daarentegen was voor het plan om noordelijk by Calais door te breken en zyn gunsteling Von Falkenhayn de waarnemende chef van den staf werkte dit plan uit met het bekende resultaat van Dixmuiden Yperen on de Yser Er is op dit oogenblik slechts één veldheer die machtig genoeg is om niet onder den invloed van de omgeving des Keizers te staan en dat is Von Hindenburg De Pransche Regeering te Parys President Poincaréen ministers zyn Woensdag naar Parys teruggekeerd in overeenstemming met onlangs getroffen schikkingen Aanslag van nihilisten De Berl Lokal Anz verneemt over Uenève omtrent de botsing en ontploffing der beide Russisohe treinen met schiet voorraad dat dit ongeluk is toe te schryven aan een aanslag van nihillisten en dat men de 72 wagens met pyrosiline in de lucht heeft laten vliegen Verscheidene personen zyn in verband met dezen aanslag gevangen genomen UIT HET LEVEN VAN EEN VELDPREDIKER Sy HET LEGER TE VELDE XIV Aan olies valt to merkw dat de instelling Veldpredlkor geboet nieuw is Slechts do V o 1 o p ingewljden herkennen ons aan onze peA doch blijken al spoedig nadat een geaprdk Is aangeknoopt weinig of geen begrip te hebben vaadm aard van ons werk Wie ten d e e 1 e zijn ingewijd verwarren ons op de allervennakelljkBte wijze met den Aalmoexenier En de reet vindt in aas terug een I vertegenwoordiger van die soort menseben welke toevallig de belangrijkste plaats in neemt in hun gedachten In een groote havenstad overkwam het me dat de kapper die me oadw hand had bf angstellend vroeg of ik een lango reis achter den rug had waarop ik tn t minst geen argwaan koMterend en geen flauw vermoeden hebbende omtrent s mans bodooltng g eel naar waarheid votgvas mijne opvatting f bevestügvnd mtwoorddo bij bet doajma sidi mtsplnnende gesprek ontdekte ik t ter dot een afMchuweli uuAVunataud heerscbte hij iiad me aaugeziwi voor een oUiciör van een maüboot Zenuwachtige reizigers aan drukke sUUiona voor vluchtelingen en andere buittmlanderB voor wie in dio omgeving maar oene weikelijkheid beHtaat om den goeden trein te halen OB nit4 verkeerd In te stapp Btellen me denioeih te vragen en leggen me de mg wikkddate vergifmmgea ter beslech ting voor zij zi i me aan voor de een of andere hoogheid bij het apoorverkeer En dan de dringende beden om hulp t verteenen aan plotseling ziek gewordenm l Het ia in de vcdte dokter voor en na ja menig arts heeft zich roeds ala collega aiui mij voorgesteld alles vanwogen den Roode Kruisband Velen begrijpen maar niet wat we te doen heljl en anderen leggen eene neiging aan den dog in ons te zien tegelijk werkzodcera en werkverschaffers wel ta verstaan voor ons zelf in beide hoedanigheden Kr zou geen arbeid zijn voor ons als wij er niet waren wij zonden er met aan denktm te verrichten wat wij doen ala wij daarvoor geen aanstelling hadden ontvangen Trouwens deze iiif eningen worden niet uitsluitend over V e dpredikers gekoesterd ban kan mon ook nog telkens zeer aontlerhnge opvattingen vernemen aangaanfede richting daarin we arbeiden Nietal een dat menigeeai van ons verwacht di we meetrekken met don troep opmaWch OOI in de rust ons woord teHpreken maar nog dezer dagen vroeg mein gemoede een bevriend ambtgenoot predikant of ik na met al die ellende vanden oorlog zoo dicht nabij met het oogop verwoest Belgi en die weggevluchtet evolking welke wij dan toch ais vande voorste rijen hadden kunnw zien nietgenezon was van mijne bewonderingvoor het wapengeweld I Toon ik l eirioet voerde nooit die bewondering veelwr altijd oen geweldigen afkeer daarvante hebben gekoesterd kreeg ik eersteen verrasten blik ten antwoord daarnakwmn enigszins aarzelend voorgedragen do opmerking dat het dan toch zeker heel lastig was voor soldaten tespreken want er moest weinig overblijven en Op den dnar zou ik nietkynnenvolhardffli in het verzwijgen van wat ik lacht I Ten slotte begreep ik dat mijngoed ambtgenoot zich em Veldpredikervoorstelde als den aangewezen krachtent zijn plaats in het leger artoeverplichten pleitbezorger van den oorlog l Si3an exxlan c3 Aan de DultBch Limburgache gronB Men meldt on uit MTTABD In Limburg wordt de laatste dagen bijzoiidier geklaagd over bet buitengewoon voTHcherpt toezicht op het doorlaten van personen binnen Duitflchiand Tot voor eenigo dagen had het grensverkeer zoowel van Duitschers naar Nederland als van Nftd erlanderB naar Dultschland op de gewone wijze plaats Plotseling is hierin verandering gekomen wat voor de verschillende pers Mion die awi beide zijden van grene belangen hebben plaats gehad Twee jongens uit Nieuwstad van 14 jaar ongeveer die van de grens waren overgetrokktm werden door do posten ingi pikt en naar do Hoofdwacht gevoerd Ki landgoed bezitter op Nederlandsch ge bied vlak bij en Duitach dorp waaruit hij zijn werklui betrok was een gedeelte van zijn personeel kwijt daar zelfs Duitsch s eenmaal In Nederland gekomwn inooilijk in Dultschland kunnen terugkeeren De Dultaoho grensposten weten zeif niet wat de aanleiding 1b voor deze strenge bepalingen Steun aan België Alhier zgn do eerste stappen gedaan ten doel hebbende de samenstelling van een comité tot vorming van een Internationaal Fonds tot het verleenen van steun na den oorlog aan de Belgische slachtoffers der tydsomstandigheden en tot het nemen van maatregelen dio kunnen leiden tot den wederopbouw en weder s amen steil ing van geheel of gedeeltelijk verwoeste kunstwerken en monumenten bibliotheken enz Naar wij vernemen zal het eerevoorzitterschap aan den gezant van België bij ons Hof worden aangeboden Rogge voor de Noderlondache regeering Hot gisteren van New York to Rotterdam aangekomen N ederlandBche Btoomsohlp Eortenaer hot t ongeveer 3300 ton rogge aan boord geconsigneerd aan de NoderlandBcho regeering Uitvottr van aardappelen De minister von landbouw nijverheid en handel maakt bekend dat de verieendo dispensatiën van iMt uitvoerverbod voor aardappelen niet langer van kracht uilen zijo dan tot uiterlijk 31 dewr Na dien datum zullen op grond I der verioMid vergunning geen aard appelen meer kunnen worden uitgevoerd Stct I Toestand te Vlissingeo De ln8p cteur der Volksgoznn aild in het bijzonder betast met bet toezicht op de huidhavii der wettelijke bepalingen lietreffonde de volkshuisvesting jhr G de Graeff is gisteravond teruf ekewd van een reis naar Vliealngen die hij heeft gemaakt met het doel na te gaan hoe ver het onderzoo naar de overbevolking j onder de Belgische vlnetdelingen gevorderd is Het Is naar w vemonen den inspecteur gebleken dat bet onderzoek zoover is gevorderd dat roet de ontruiming een aanvang kaa worden gemaakt vluchtelingen üi particuliere wcmingen gehuisvest Het aantal dezer woningen bedraagt ongt veer 800 Er worden daar 4 loodlen gebouwd dio leder 350 Ji 400 nienschen kunnen bevatten en waarin dus een deel der vluchtelingen z kunnen worden ondergebracht Het algemeene streven is echter te bewerkstelligen dat de menschen zich zooveel menlijk In de door de regeering gestichte vluchtdorpen vestigen Het niderzo vanwege do inspectie der volkshuisvesting is het adgemeea reeds geruiaien tijd gaande maar neemt uiteraard veel tijd in beslag Echter maakt het goede vorderingen zoo was heden van het district Oostburg bekend welke woningen wegens overbevolking voor ontruüning in aanmerking komen Nieuwjaar bij de Post De Opperbevelhebber van Land en Zeemacht heeft bepaald dat gedurende do Nieuwjaaradrukte bij de Posterijen evenals zulks met St Nicolaas plaatsvond ii initBlren zullen worden disponitiel gesteld waarvoor in de eerste plaats zullen worden aangewezra de in militairen dienst zijnde postambtmaren Van en naar Antwerpen Do Administrateur DefBats is Zaterdag met 67 pasBagiers maaT Antw pen vertrokken en Z mdag met 28 te Vlissingrai teruggekeerd Te Antwerpen worden weder passen aan Belgen afg even aldus verzekerde men ons De Rotterdamsche arrestatie Omtrent de aanhouding van mr C P van R uit Rotterdam wegens het verspreiden van em tegen Duitsciiland richt pamflet verneemt bet Hbl nog fiat de ontdekking van den doder het weV was van de recherche van het hoofdbureau te Amsterdam Deze slaagde er den drukker zoowel als dwi uitgever van het geschrift op te sporen Te Amsterdam hadden o a de Duitsche en de Dostenrljkscho consul een dergelijk geschrift ontvangMi VredBsadres Hot reque waarin op initiatief van den Amsterdamsohen notaris Brands aan H M de Koningin gevra d wordt aan de regeeringen der rlogvoerendo mogendheden hare bemiddeling aan te bieden is thans ook in bet Engelsob en DuitBCh vertaald Behalve den heer Brand vrag i nog 15 Nederlanders het te teekenen t w prot dr T Canuegieter te Utrecht ds F W Drijver te Naarden jhr P Gevaerts van geervliet gep kolon te Haarlem M L Honnerlage Grete burgemeester van Schiedam J A J Heijat burgtnueeBter van Baardwijk mgr L E Jansen deken van Amsterdam S Kalff Ie HilverBum G de bang gep luit kol te Teteringen mr A M de Lange te Alkmaar W A E Mansfeldt luit kol te Utreclit E Prina te Amsterdam mr J A M Rits te a HertogenboBCh prof D Simons te Utreoht H J M Tasijin president van hc Sominarium te Warmond J J Weve te Nijmegen Men schrijft uit Vlissingeu aan de N R Ct De verzending van brieven naar België via Aken waartoe naar eeuige dagen geleden is gepubliooerd gelegonhtidd bestond sohijut niet mogelijk te zijn Althans en brief en briefkaart von het juiato adres en aanwijzing voorzirai zijn bg den afzraider alhier de eerste zelfs ongeopend terugg omen BeidMi droegen het stonipel ZurUck wegen Kriegzustand Men Bchrijft ons uit Koewacht Nu de afsluiting der grenzen zoo goed als volledig 1 wordt door de Duitaohe BOldiaton nauwlettend toegozleni en mag niemand meer hi of uit Belgiö Toch wagen nog enkelen door honger godreven het naar Nederlandsch grondgebied te gaan maar do Duitsche schildwachten houden scherp de wacht en schieten op allen die bij de eerste aanmaning niet bigven staan Vrijdag zip or twee kort na elkaar getroffen Verwijderd Eind November heeft zich een Belgisch officier van do 2e chosseurs uit Amearafoort verwijderd Dit is bot tweede ge val van dien aard éaA zich er voordoet Naar verluidt hebben do Belgische offloierem zich na de desertie der tweeDuitschers uit Bergen tot Koning Albert gewend Het ing omen antwoord wijst de hoeren echter op do plicht bet gegeven eerowoord te eeren Qelntemeerd Men meldt ons uit Ein toven Gisterenavond werd door de grenswat t voor den commandant alhier gebracht een Bel Bch korporaal der genietroepen die nabij Hanunond de grens was gepasBoerd Deze militair heelt meegevochten bij de beschieting dar Achelsche Elals Het Nederlandsch Comité tot steun van BelglBcfae en andere aladitellers oot ving tot 12 December f434 600 francs en 138 mark CoromisBaris der Koningin in Not Moüani BIJ Kon beeluit van 12 dezer ii ingang van 16 Januari benoemd titti missarla der Koningin in Noord Hol jhr mr dr A RoBlI met toi van gelijktijdig eervol ontBlag als gemeester der gemeente Amsterdaio daidibetulging voor de ve4e en tige diensten door hem hl die betreï bewezen flB6ADEB1 6 ANDEN6EliSEÜTEBIj te GOUDA VRIJDAG 11 DECEMBER 1914 Vervolg 17 Een voorstel van Bargemi en Wethonders tot wijziging der meente begrooting dienstjaar 19 ten behoeve van een nit te ovenverbouw in de stokerij der fabriek Dit voorstel loidt aldus Gouda 11 December 1914 Bij nevensgaand schrijven stelt dl Commissie van bgstand in het behen der GemeenteLichtfabrieken voor oi in het jaar 1915 een aanzienlyke v M boawing in de stokerij der öasfabrieL te doen plaats hebben Een van dl beide ovenblokken bevindt zich djT in een zoodanig vervallen toestanS dat de Directie der Gemeente Lichtfa brieken onverantwoordelijk acht oi de belangrijke kosten te maken di het zon medebrengen om dit oveoblol door herstelling wederom in een tot stand te brengen dat de wintel 1916 1916 met vertrouwen kan wordi tegemoet gegaan De Directie zou daarom dat oveoi blok willen afbreken en op de vn omen fundeering een nieuw stel oveni do B onwen waarvoor verschillondJ ovenobu rs werden uitgenoot igj annen 8 OTSzen in te zendeJ lals Uw RaM uit de hierbij ovei gelegde stukkeo zien zal heeft Commissie voornoemd zich ten slott vereenigd met het aanbod van m firma Aug Ktönne te DortmunA volgens hetwelk de geheele ovenbouf met toebehooren der gemeente zal tl staan komen op een kapitaalsuitgaif van rond f 100 000 Het zal Uw Raad niet verwonderal dat toen wij kennis kregen van dfl belangrijke verbouwingsplannen A te voeren in het aanstaande dienifl jaar wij er voor teru chrikten dn m gunstige overneming te nemX Immers de tegenwoordige tijdsomsttf digheden zijn wel allerminst geschil om tot uitvoering van groote uitbnl dingiwerken te besluiten en de gel meente met nieuwe schulden te beevw ren Intusschen is de Directie e n geslaagd de Commissie die dit bezwaej ook terdege voelde te overtuigen dsj de verbouwing zooals zij die in hi belang van het bedryf noodzakelip acht geen langer uitstel kan lijden ei bovendien zijn de betalingsvoorwaai den welke de firma Klönne heeft aa j geboden zoo gunstig als men maal redelijkerw ze kan verwachten Ooil ons College heeft daarom ten si ttl gemeend het na rijp beraad opgemaakt advicfs van de Commissie van bijstanl te moeten volgen en geeft Uw Rasfl derhalve in overweging het noodM krediet toe te staan om de verbouwiia te kunnen doen uitvoeren Het werk dat op 1 September 1919 bedrijfsklaar moet worden opgeleverd zal bestaan uit de volgende onder deelen f më 2 000 a bouw van 4 volgeneratoroveul met 9 doorgaande retorten van 4 AT lengte profiel 600 bij 420 m M c nH pleet met hydraulic main gas en waterleidingen werkvloer rookkaoat en schoorsteen b paalfnndeeringanmetselwerk van den schoorsteen 14 940 é c cokestransport metschoorsteen ter afvoer vanbinschdampen 560 d betonplaat als fundeering voor o 11 630 1 9701 7J 1 180 18 2ai e kolenbreker en kolenbujütar voor 100 ton kolenmet jakobsladder f paal en betonfnndeering voor e g laad en stootmachine eleotr geleidingen i overige werken on onvoorzien f lOO OOO Van bet hierboven onder agenoemdi bedrag voor kosten van de ovens zsU 1 moet één derde worden betaald of 1 April 1915 aU wanneer al het nateriaal voor de f en inbouw di fc ovens op de terreinen der Lichtf brieken aanwezig moet zgn Bi tweede derde deel dier kosten is of 1 eisohbaar bg de oplevering der ove y op 1 September d a v terwijl saldo 3 maanden daarna moet woi hetaald doch niet vóór 1 Januari 1916 betaling der posten genoemd onjT c e en g zal eerst behoeven te M edenop 1 April 1916 Voor het Lval d = gemeö P i hillénde vervaldagen moeilpheid lil hebben om te beschikken over Lt noodige kasgeld is de firma K nne Weid accepten op drie maand in hTtalin te nomen tegen een mteresttarekening van 5 pCt welke accepten telkens zoo noodig kunnen wor Voor adere bqzonderheden omtrent j uit t voeren werken in de voor tareiding der zaak leggen wij hierbij tahalve het in den aanhef genoemde hriiven der Commissie van bijstand Tl December 1914 No 47 over wLe aan die Commissie gerichte ter betrekkelijke missives van den teur der Gemeente Lichtfabrieken 7 October en 5 December 1914 Ot grond van het bovenstaande Pr bben wij de eer Uw Raad voor te Slen om ten behoeve der uitvoermg tou de vooromschreven ovenverbouw de stokerij der gasfabriek de ge meente begrooting voor het dienstjaar r llfA T stukXV te Uitgaven Kosten van andere tótengewone werken die uit buitengewone ontvangsten bestreden mogen ntden Volgnummer 239 wordt het Xdeel b Uitbreiding der Ge Mite Uchtfabrieken uitgetrokken m i 100 000 on van artikel 3 van foofdstuk VII der Inkomsten ordt het onderdeel b Geldleeniug ter yoorrieuing in de kosten van ui breiding der gemeentelichtfabrieken Volgnummer 61 in plaats van pro memorie oitgetrokken op f 100 000 Aan den Raad der gemeente Gouda Wordt ter visie gelegd 18 Mededeelingen van den heer Hermans dat hij wegens vertrek uit de gemeente ontslag neemt als lid van de Commissie vaa Toezicht op het Lager Onderwijs en als Regent van het van Iterson Ziekenhuis De Voorzitter Mijne HeerenlDe heer Hermans heeft in beide betrekkingen diensten aan de gemeentebeaezen Het zal den Raad ongetwgfeld leed doen dat hij de gemeenteverlaat Ik stel voor deze mededeelmg voor kennisgeving aan te nemen Aldus besloten 19 Een adres van L Verjaalft waarbij deze eervol ontslag verzoekt liit betrekking van onderwijzer aan de herhalingsschool voor jongens Dit adres luidt aldus Gouda 21 November 1914 Edelachtbare Heeren Ondergeteekende heeft de eer zichtot U te wenden met het verzoek hemeervol ontslag te willen verleenen uitzijn betrekking va n onderwijzer aande Herhalingsschool voor jongens Hij heeft de eer te zgn van UEd aohtb de dw L VERJAAL onderw a d 2 Burgerschool v jongens f De Voorzitter Namens B en W Aldus besloten 20 Een adres van Mej C C W van Amerom waarbij deze met ingangvan 1 Mei 1915 eervol ontslag verzoekt uit hare betrekking van onderwgzeres aan de 2de Burgerschool voor meisjes Dit adres luidt aldus an den Raad der gemeente Gouda Geeft eerbiedig te kennen Catharina Cornelia Wilhelmina van Amerom onderwgzeres aan de tweede Burgerschool voor meisjes dat zij eervol ontsUg verzoekt uit hare betrekking in te gaan den 1 Mei Mei 1915 Hetwelk doende enz C C W VAN AMEROM Gouda 5 December 1914 De voorzitter Namens B en W heb ik de eer n voor te stellen het gevraagd eervol ontslag te verleenen met ingang van 1 Mei a s Aldus besloten Wordt vervolgd Stads ieuws GOUDA 14 December Ensemble Solser en Hesse Voor een uitstekend bezette zaal trad gisterenavond in den Nieowen Schouwburg het ensemble Solser en Hesse op Het publiek heeft zich o ver het algemeen blijkbaar goed geamuBeerd hoewel het gebodene nu niet altijd op den naam van nieaw aanspraak kon maken De list van Paul een één acter werd tamelijk vlot gespeeld door de dames SoJserWillemseuB HesseSlau ding en den heer C Kühn welke hier lioh later nog als declamator ver il