Goudsche Courant, maandag 14 december 1914

Advertentiën Heden overleed in den ouderdom van 81 jaar onze Vader Beliawden Grootvader de Heer J P VAR DER MEU Bidder in de Orde van Karel IIX van Spanje Veghel 3 VAN DEE MEU M 0 VAN DER MEU Adamb De Haag J F VAN DER MEU Oouda 3 A ÖEITEL VAS DEB MïW Dr A C GEITEL MS KlHDllBXH Vehhkl 10 Deo 1914 de vlammen en geeft zè een donkere kleur Andere wagens brengen de vernielers naar een nienw arbeidsveld Het station en het depot van de electrische tram moeten het nu ontgelden Met de bglen worden de isolatoien en contacten in do telegraaf stations stuk geslagen De telegraafpalen vallen om Wissels worden vernield Eenige pionieren maken intuaschen twee locomotieven en mobiel Van alle kanten hoort men roepen opgepast en dan een korte knal Wiasels met wisseltongen en hartstukken moeten het ontgelden Vier manschappen wentelen met groote inspapmng een heel nieuw hartstuk in een beek Eenige minuten stilte dan worden de twee locomotieven op grooten afstand op elkaar los gelaten Hun stryd is kort Een onderofficier heeft intussohen ontplofbare stof in een groot waterreservoir geworpen De ontploffing is zoo geweldig dat alle vensters in de plaats stuk gaan eenige stukken van hel ijzeren reservoir dringen zelfa in de wachtzaal en boren daar gaten in de vloer Nu ryden alle manschappen hun aandooht an het station sgeoonw Spoedig is IM het Westelijk Front IHIIS 14 Ux lu hel middag coBi ïï wordt gmegd Len h v g bom £ rdeoSevmg van de A n TZ as toantwoord mei den vij fta worde op 7 m loopgraven terug iTT l jn m Argonnora u JZJrM o vordormgengemaakL SujT M Ueo Officieel He groote JlSuér meld van U Deo s veer s N O vsn ValUy werd een Dnit IIEDEBUIIflSC aii tlllBflSLflli RlIB Oroota Openbare rgadering gp Dinsdag 15 December a 8 in de Qroote Zoal van den Dierentuin DEM HAAG Voorzitter der Verg Mr H C DRES8ELHDYS Voorzitter van den NederlandBohe Anti Oorlog Raad Sprekers Prof Mr D SIMONS Hoogleeraar te utrecht F M WIBAUT Wethouder van Am sterdamDr I VAN DER VALK Rector van het MarnixGymnasium te Rotterdam To Kanc voor tnedettanderi van den Raad vrl Voor bolanisteUondon lo cent NVMia 8 UUR Kaartm dos avonds aan d laal varkrilgbur Ver Tm N U vau j téi bMterij geheel vernietigd Te Deux ehttel wordeu twee Uuitacho battoriien renüeld uen vau groot kaliber en een du voor vUeglmgen was bebteind In delelltb etre k werd door de traaschou eot blokliuiB vpmield ea versclieideB loopirftven vernield Dezo lienchtea door het Franache hooldkwartier gopuhliceerd ziin onwaar ie Kortri on Brugge Aaa de Tijd wordt uit bluia gemeld De Uuitbthern hebbeu hun gewonden aio te Brugge verpleegd weiden malle haa l pei auto on extro tcemen dmp m België vervoead De Brugache lje olluBg die den veroveraai met tegenzin biBnLn haar umren ziet hoerschen be Bchouwde dit ztlfb als cea goed voorttx km en mtü praatte van een labelachtigt ugi praal der verbondenen tti een spoe M LM Dmteciiui altocht Doch in waar SSft Vi heu de Dmlschera de plaats out riiimd vooi de audeio gewonden die alle Dogmblikken van het front komen Uok Kortrijk waar zooveel Duitfechtirrf verple d wtidtu en waar leeds lange rijen DuUfcche kruisen op het kerkhof errijzen raakte door het plotse wegvoertHi dw ÜuitBche gewonden geheel in de war te laeer daar ör sinds de laatste dagen lainjke vei ster kingou kanonnen mitrail leurw lange tremen met munitiü enz door hik vt n Belangrijke troepenW üLenlratie haddui er plaats rond Crerue op een uur ataland van Kortrijk welke alad haar optuiUöle Bteniiuing behoudt omdat et yinds enkole dagen iüngelache patrouilles gt iifn ztjn in d n oiutrek van Koeselaero m rond do bosechen van Houle t eerste blation boven Kortrijk op do spoorhaie Brugge koUrijk Te Kortrijk evenals te Brugge pn cl ders beginnen eonige artikelen zout o m te ontbreken Duurt de bezotling der ÏJuitacbers nog lang dan zou de bevolking ernstig kunnen verontruat worden tow jii zooveel willekeurige requlsiUea 4oeo en het vooral op het vee en de leveoBuiddelen gemunt hübbt u 1 hol BisscIioppoUjk CoUego van Kort rijt beerschl otn bijzondere drukte Daar aan net Bt awuuo wuw r daar alles vernield Nog slechts eenige veld gesjokt Een van de manscnappeu naakte muren van het gebouw staan D W wordt beroom van umi ö ochter een anderen tramwagen 1 gebarsten overeind enluj ln het leger bekkMMÏi on gehaald om zijn kameraden te ver j noodzakelijkheid de standplaatö I voeren Zingend stappen zij in eenige l PKTHOtillAD U Deo Het rooto commando to hebben verlaten al I BerUjners klimmen zelfs op het dak hoofdkwarttcr meldt dd 13 Deo Op k v i toiT pkH in svij 1 van den wage Spoedig ib de infan 1 fronten hoeft gwn enkel gevecht van terie weer ingehaald Nu komt een tookems plaata gehad In de rtclilN lUlB ironton iiwu jv iKAoekeuiH plaatti gehad In de richting aii Mlftv Kijn wij voortgegaan iiM t deÜuitscho troei terug te werpen die it h op don terugtociit bevindcu Up den llnkwWeiflhBeloever hotft gwn imkele verandermg plaats gegrepen in de om ritreken van de Duokta hoüglen iiijn de Oostenrijksche colonne langw de lielllngen ten Noordtn der Karpatlien afgedaald WlENl N 14 Dm Oftloiwl ÏJe verdging der UuBsen ia Weöt Clalidtt werd voortgezet waarbij wij in kttdnere en grootere gt vechten allerwegp in ZulihsIgke richting terrein wonnen Doekla Ih wederom iu ons beait Unze ovot de KarpaUitai voorlgorukte colonnwi hebbwi gibitereu en eorgifilen u 91KX krijgsgcvangcnon gemaakt en 10 mUraiUcurH verovird D toestand aan hfl Ironl van l Bjbrot tot ten Oosten van Krakaii m in iCuld Polen onverand rd Ten Noord ii van Lowicz zijn onze Iwndgenooteu tegen de Donedon Bzoera voorlgedrougim IJEKUJN 14 Deo Omcleel Het groote hoofdkwartier meldt dd 14 dezer v m Naar aanleiding van do KuHuische en I Bi J L i jmi l i JB S OPENBARE UITVOERING op mnm m decembes m de namiddags te iVs uur en des avonde te 7 uur in den Nieuwe Schouwburg M d SooMait ONS OEHOCacll Belangstellenden hebben vrijen toegang tot de namiddag uitvoermg voor zoover de plaatsruimte dit toelaat Plaatsbespreking voor de avondnit voering uitsluitend op vertoon van toegangskaarten op Dinsdag 15 December des ochtends van 9 12 en des namiddags van 2 4 unr in de Sociëteit Ons Genoegen De Openbare Inschrijving zal plaats hebben op Donderdag 17 December 1914 des namiddags van twee tot vijf uur in t gebouw der School Westhaven No 13 Lessen worden gegeven in Solo en Koorzang en Theorie en op de navolgende instrnmenten Piano Orgel Blaasinstrumenten Viool Altviool Violoncel en Contrabas N B De aanmelding van nienweleerlingen kan ook schriftelijk geschieden en wel bij den Directeur of bjj den Secretaris van de Oommissie van Toezicht vóór Donderdag 17 December a s onder overlegging van de noodige bescheiden en met nauwkeurige opgave van het leervak waarvoor onderwys wordt verlangd Zie verder de aanplakbiljetten Namens de Commwdte van Toeiticht P A SCHROOT Secretaris Gevestigd i i l Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsclio Courant iteeéê êmeee MT Deze tdverlemieD kosten slechlh bij vooraitbelaliDg 1 6 regels f 0 3B voor elke regel meer 6 cents Opgaafnitsluitend aan het Bureau BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hy wende zich tot JAC KOOIJ Kz pattenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne belast met hetinstal leeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd 1 Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINGERWAARD De kuuHtschUder was mux breudgeHclioudurd man van hooge gealalU bruine uogeu Zijn lange knevel waren opge draald en verhoogden geeus ejus zijne Kihoonhold iiiOar men l ohOolt niet mooi tt ziju om de harten voor zich te winnen en dal dueil hg door ziju gultcu toon ett de opruchtheitl waarmede hij iiht aaizoldv ijne zaken voor oen leder liloüt te leggen Wal ijiio dochter betreft zij was eene bekoorlijke verrtchijning ofHchoon liare tit kke uU t regolniaug of fraai inochlon lieelen Hoogblond mol lachende blauwe oogen een wipneuHjo en e m kiemen wolgeivonnden mond trok zij vooral de aandacht door hare 8Ch ttor ide gclaalsen haar Hluike welgevormde Men had geen moeite te zien minimnm leef tyd 21 jaai maximnm leeft 28 jaar minimumleef tyd 19 jaar maximnm leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximnm leeftyd29jaar terwyi voor jongelieden op eenleeftyd van 17 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opeagesteld om by do Zeemacht in dienst te treden als hohtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 60 r OP 1 8 wolk een zorg m aan hare kloedlng be Z rg R aud had J nooltle J j J niet aau haai S n l wt W h g eel niet loib ken i ot tüfiLt a E3isnD A l n dal de bevaUigheid barer maiJeren oiigt imstold en aangeboren waa Xij is mijn trouwe kleine bondgeiioote Bprak do vader tot jnffrouw IloldiuH Mijn vrouw is een waar huiecnoedienje wij hebben dan ook twaalf kinderen soodtt r voor haar niet veel tijd overMchu doch Uoroelle helpt mij mijne bezoi wi t ontvangen on weet op alleraardigste wijze de dames bezig lo houdifli die haar portret door mij laten Hchildertm Zij houdt ook mijne boeken blj wat oen heel ding Is Wordt vervolgd GOUDA 14 Dec OntapanxLingszaal voor Mili tairon 6 10 n 16 Deo De Rénnie S j u Vergadering Gouda Voornit 21 Deo OnderstandBOommiasie Armenzorg 2 a Beleefd reraoekenw geregeld tgdig xaededeeLi g te mogen ontvangen vaa vergadecnccn ooncerten vermakeljlc beden enz o n deze dan in onn agenda t vermelden Eleotr Dr A Brinkman Zn Goud j HOOFIDFICriT en Xtgraine worden aeker en dadeUjk genezen door de hoo dpifnpaatillm van apotheker BOOM Prys per flacon 80 cent 10 Verkrygbaar te Gouda by ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam by E VAN SANTEN KOIiFF Korte Hootdsteeg 3 3efondeAindelijk cle BtSl E ilkomen ONSCHADELIJK DE ZUID HOLLAITDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEEBENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 CommisaaritMn Mr M M SCHIM v d LOEFP Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mr J W KONING MT De MaaUohappy slnit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inliübtingen wende men zich tot de Heeren e aoVtrUÊBBHTMSB Have te mekoonhocen en tj C X JFJB n n Wettkaveu te CJOiufa POTTELBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Proefletelijet grati verkrygbaar tOKO IIZUIVHEII HELDER Ol TE SEBIIUIIEII El HEEFT ÏERDIEMIL Oen Agent voor Bolland CATALONiS te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M M BMLOlfJMJr Agent Amstel Broawerii Keizerstraat Tel 83 No 148 Gouda Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eenet vrywUlige verbintenis by Hr Ms Zeemaoht als Matroos torpedomakerUi i eeftyd2ijaar Kleermaker i f sj Matroos kok Stoker Z klasse 58C POOL S TAlDillDDELENi yn de 6 ile en goedkoopste staan onder voortdurende scheikundige oontrdle en worden sinds 181M door Nederlandsohe Tandartsen en doctoren aanbevolen Chemische Fabriek L POOL Zonen Amsterdam Wer ldtcntaonst Ulii QB T igij BnItH ni l dln la Ud dtr Jury Westhaven 44 GOUDA JNutsSpaarbank HAA STREC HT Zitting den derden Dinsdag van iedere maand ten huize van Mej de Wed A M BLANKEN van des s middags 12 2 uur Rentevergoeding 3 17 HET BESTUUR Telefonisch aangesloten onder HOa 407 I Mr R RENSMA Adwooaat Proouraup Crabethstraat 75 De Drukkerij Mn A Brinkinan ZoQn Markt 31 im 4 spoedig tot normale priixen alle drukwerken oor don handel oor papti onliop obniik è3e Jaargang j2656 Dinsdag 15 December i M PRIJS DER ADVEKTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewyanummer Elke regel meer Uy drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tenen twee berekend Dieiistaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f O S5 per regel Grootc letters en randen naar plaatsruimte Verscliijnt dagelijks Bk f 0 56 0 10 rrSlJi TAlTHET ABONNEMENT f 1 25 te kwartaal 1 50 lilem franco per post ï l Geïllustreerd Zondagsblad 1 90 Telefoon Interc 82 uitgevers A BRDTKIIAK EN ZOON Idem franco per post aangenomen aan ons Bureau A nuemen J r Utt Be lgtn zullmi an dat ik tuibo vcnal rechtvaardig Do rust en orde wil ÜC handhaven in dit land dat lot basis door op raliefl an ck Dmtache troepen is geworden Het DuUsche lüger woel weten dat m zijn rug orde heerscht opdat het steeds den blik slecht voorwaarts heeft te richten Dit hoop ik met zachtheid te bereiken doeh wanntir dit niet ïOu gelukken zal ik mol harde vuist mgrijpom Ik heb voor den algemeenen economlaehpn toestand ateods liijaitHidere belang stolling gekoesterd Daarom hoop ik ook hand aan hand met het burgerlijk bi stuur veel voor den economischeji totBtand te kunnen tot stand brengen Toen do Keizer mij tot gonvemran ge ne rnal benoemde beval Wj mij nadrukkc h k alios to doen om de zwakken in Bel gië te helpea en op te rlóhten Zijn de DuitBchc vojdbakkorijen opgealaRcn hetgo n met aan oen zoo 8po lige outzetlmg tor stad dort donken Voor tfnigo dagen ht U de overheid van het gesticht pogingt n mgeepannen om d klassen te herhegiimen doch de tegenwoordigheid van dt soldalun maakte dit totaal onmogelijk 1 r werd een verzoek gericht aan de plaatselijke komiuandanieD om die moeilijkheden uit d u weg te luimen doch men Uop een weigermg op Zoo bh en de h eraren en studenten in gedwongen staking Von der Goltz s vertrek int België Naar de Uïkal Anz verneemt l eït De Oorlog inaarbohalk Von der Goltz bij zijn ver tiek uU België met de volgende procla matie afscheid gesioniea Bij niijn aftreden ala gener aal gou veriieur in België roep ik al degenen dieiinj tot dusver ondergeschikt waren wii hartelijk vaarwel toe j Ik breng hun duik voor de krachtige wijie waarop zij niij steeds hebben ge stüund hun komt de verdienste toe dat het heeft mogen gelukken m hot vreoinlu door ons bezette land zeUs in de dagen van de grootste opwmding rust 11 orde zonder bloedvergieten te bt waren Üp roenivoUe wijzo heeft een aanmer gereaen uouuou de Kurassiera die belangstellend toeschouwer ia maakt de opmerking Hier komt geen Kussischc mms die toch BteUig aan verwarring gewend moet zijn doorheen Het wordt tijd voor de göniesolda ten om af te trekken Want op eenige uitwerking van ons zwaar geschut geven een gebrekkig licht Nu komt de infanterie ten slotte de cavalerie Aan hot eindo van de stad gB n de troepen onder een geweldige viaduct door Daar ataan reeds eenige genioaoldaton te wachten tot de laatste troepen voorbij zgn Nanweliiks is de achterhoede dor cavalerie vijfhonderd meter weg of daar dreunt reeds de aarde Overal rinkelen de rmten De geniesoldaten hebben een groote tramwagen onder de viaduct gereden en de wielen er af laten springen Twee minuten later een veel sterkere knal De zware staalconstructie van het viaduct zelf is in de lucht gevlogen De Ijzeren binten dringen m de tramwagen en in een grooten meubelwagen die eenige manschappen nog daarnaast gereden hebbon Éen ritmeester van Berooving van graad Uet jongste nummer van de Mowt Beige bevat het volgende ALBLKT Koning l r Belgen Aan allen tegenwoordigon en tooko orvoo aclit van On eu Minieler van rndrdermrers PstiüT kTmt o n Orroemvolle l Tl ebb T v e va d kelijk dee van X anie Ar 1 R serve genoraal majoor Lau t ftochter een anderen tramwagen ontboden troepen V rwers H D W wordt beroofd van d n 1 kameraden te ver radtn van hel veldleger voor Antwer ors bekk dl om pHi aan bdielde en Yser gevochten en g ao JiVj Xd de standplaats ïerie wem oijs ander werk £ en troepje van de vernielers heeft stroo mt een schuur gehaald Eenige anderen rollen groote vaten petroleum naar een houten brug Vijf minuten verloopen De infantene is over de brug Onder de brug wordt stroo en petroleum opgehoopt Eenige genie soldaten buigen de rails ter zyde Nu 18 ook de cavalerie over de brug Ken dynamietpatroon doet de rails breken Een bijzonder boosaardige genist stuurt den tramwagen over do wonde plek van de raus de knetterende brug op terwyl hij er wel voor zorgt er op het juiito oogenbhk af te springen Êon geplomp en een gekolk m het water dan ia het stil Nu volgt echter een ontzettende knal De spoorwegbrug zendt haar brokstukken de rookgloeiende lucht in Ook eenige huizen hebben eveneens een duw gekregen Men kan door de gaten naar bmnen kijken De houten brug staat in lichterlaaie Ken vat petroleum dat nog in reserve gehouden was voedt j io onverschrokken den Vaak zwalen en gevaarvoUi n dienst m tet achtei ht Telbo ich daarmede gelijke ver i en ien jegens hel ondei zwaren druk erkeerend vaderland verworven als dat l Ïoole tud dien ik op Belgischen rt t W ad to roe van zijn Keizer Bolg e c woGouvorneur n ra l Hamburger Corr a v 8 B ract sch t lm koor kan door ands tegenwoordigheid séhmA m zonder toelating machtiging Red oenhedeii Ie hebben geleid naar plaatsen dn door de bevoegde militaire overheid nii t waren aangewezen Art 2 Onze Minister van Ooilog is belast met de uitvoering van onderha ig besluit Uitgegeven lu Ons hoofdkwartier den lOen November 1914 ALBERT Van sKonings wege Do Ministervan Oorlog Ch do BroquoMllo Aan het Oostelijk Front Het verniohngswerk in Polen Den correspondent van de Koinische Zeitung geeft een voorstelling van de wijze waarop de genie bij den terugtocht van Von Hmdenburg haar verniohngswerk gedaan heeft Donkere bewolkte vochtige nacht Ratelend njden de Dmtsche kanonnen en caissons door het slechts hier en daar verlichte L met zyn vuile hobbeligelistraten De vele branden de lenkt gij aan Hebt gij u d n niet horlunerd dat ik eene oawetendo ziol bon en nooit een vreemde taal heb geleerd Dat komt er niet op aan Juffrouw liniaud spreekt heel aardig HoUamdech en wil van haar verblijf In Nederland gebruik maken om onze taal zooveel mo gi Ujk machtig te worden 1 n jiiijne kleeding die zoo achterlijk bij de bare zal zijn f Oij ziet er altijd even goed uU ver k rde hij den arm om haar hals slaandt ch toe moedertje doe mij hot gonoegfn hun voorstel aan te nennHi Hoo zou zij hem iet hebben kunnen wfigeren Had 7ij hem niet haar gansche leven ten offer gebracht Ln wat l eteckend dan n middag van verveling van verootmoediging zelfs ala het K w r er op aankwam hem gelukkig te zlrai iguur nooit te rTT t van den tijd Onno was f trouw de lessen aan afwezig hij volgde trouw de muziekschool eo oc om haar hij concc rhin 1 J L J L en zich FEVJLLETOJM Een beelè der werkelijkheid 3 De anno Vrouw was tot inhetdiopst liarer ziel gotrofton door zooveel hartelijkheid en onder tranen l loofde kij Iiliii n Zijne beden gehoor to zullen geven ea hmi naar de groote stad te verge llen Maar niet al hunne droonion kwamen lot vervulling Allereerst mochten zij er ntet hl slagoB het oude huis to verhu m wat hen dwong zeer gematigd te w en in de eiechen die zu aan hunne awuwe wonmg zouden stollen M eindigden met een klem bovenhuiaje to betrekkon in een der drukste straten der m en juilrouw Holdius dacht niet lte met woemood U rug an haar vreedUta dorp waar jong en oud haar Rend waar zelfs de huisdieren derburm hare roepstem tot haar kwamen oa me liefkoozmg ai te bedelen en waar zoozeer genoten had van den zonnlgen turn met zyno door hoar lvo gekweekte bloemen en planten Hier gevoelde zi zich als verloren Zij k de niemand en nooit ontmoette zij vding dio haar goeden dag wenschto un viel haar h rd het scheen haar tofe dat de dagen er minder goed om moesten in troawon ook f f altijd all n vooW Z 1 twelltag voor do vrouw d e nooit gf er w ken to vmdon f vertroostte ZU lat haar over dit leB v j ag dat haar k f e ood le lm kwam jj loJkonist aao klimia droom voorJ o 1 dat ok al eon kunstenaar luidde hot iiHft Len zuchtje en do arme vrouw dochl tl rug aan al hare vroeger l ek iden on vrienden goodliarlige einvouidige mcnHchen die aitijd oven hartelijk voor haar en do haron waren gewet st maar zich nooit om do kunst bekommerd hadden Hoe gaarne had zij wederom in die ne d rigo kringen geleefd l i elfs do geest van haar oon nam om vlucht waarin i heiii niet volgen kon en wanneer blj haar met zoovtsel gloed van HUndel a werk m vertelde begreep ZtJ niet hoe een verstandig mca ch eenlg geluk kon vinden In zulke oude iMig vergoten schop pingen ZS7 w rit Op oen zomoravond mot Oano had echtor haar uitroep niet verstaan en herhaalde nora uuu bij huis aarta mot een van vreugde atralond gflaat Ik hpl eene uitnoodiging voor u moeder riep hij uil uitnoodiging T herhaalde aij on dan vrienden uit het wel do nieiB Kjj w op d lioogte van hetgeen er in de kunst werf ld omging im zij twijfelde niet of hel was goiijk f nno zeide maar dat maakte harf v rlegcTiheid nhA minder als hi zoo bcroeiwl was moe tt hij ook met medelijd n op haar neerzien op haar die lerhts verntand had van bloemen en planten en over geen geleerdheid nK e kon praten Zij werd dus aangenaam verrast toen zij waarlijk vol hartelijkheid werd ontvangen on vader eo dochter zich om liet zeerst beijverden boor den avond te verainflgeoaiB J geloovig Z l doo n dorp over M a n Jond hier St vrienden Noen het k lorp over r u terlnd hier 8o rJf ionden Ik rL t oTalllg kenn m t maakte v f de versohillende muhen en mocM E 1 soams door go p mompelde de irtouno Ja hij 18 reeds sedert jaren een beroemd Hchilder Georges Kcnaud eigenlijk gezegd heot hij Bej aud want hij la len Nederlander maar als jong arliflt hij in dal bier geen geld to maken waB en vestigde zi öi te Parijs waarhij than nog woont on ook getrouwd ia Uij hppft zijn vaderland aan 2ljn oudste dochter willen doen kennen en zoo zijn zlj voor oen paar weken hierheen gekomen Ilf bftn overgelukkig hem ontmoet te hebben on schijn ook hem goed bovaJlCTi to zijn want ik moest han mijne lovenBgesehiedonifl vertellen en zij wilden volstrekt dat ik morera met u in het hotel bij hen on komen eten vor ben IK uv B r i kunt u onmogpitJK korde onno r i kan daar angenanier kunstenaar den zip Vm donkere blos bedekte het gelaat vaT e Voo bij 1 te der moeder Maar beste JOBg i telde zij waar