Goudsche Courant, donderdag 17 december 1914

Stadsnieuws htairm te Znamiuerdam een eigen muzlekcor Ëlkea Zaterdag maakt die aldedingf een militaire wandeling door onKe gbtoeente wat veel levendigheid aanbr ig8 Aangemoedigd door dit sucoes is OW hier etm muziekcorps opgericht aanvAkolyk bestaat het uit ruim 20 leden Tot d kking der kosten heeft n uileeaenlijiüit goeirculeerd waarop flink i le cnd ie De repetities zijn reeds begonien Ook zal hier een gebouw voor millp lr tehui worden ingericht Wel een bo JB dat ook hiiT getracht wordt het U vm der militairen zoo aangenaam luo gcjSjk te maktm sische offensief volkomen gebroken is De Kusaisohe tro ien bevinden zich in eene tüterst oritieke positie en dat is toe te sohry ven aan het ongehoorde geweld en destootkracht van het Hmdenburgsohe offensief De verpleging en proviaudeering der Russische troepen stuit op byna onverkomeUjke moeilykheden omdat de troepen in het oosten en in bet westen door de DaiCschers worden bedreigd Slechts een wanhopige en geweldige inspanmng of wel een overlegde aigomeene terugtocht kan de Kussen nog uit deze situatie redden dooh in ieder geval zal dat reusachtige offers eischen Dit bericht van het Russische blad dat voor zyn verschenen niet aan de Russische censuur werd voorgelegd heeft iu Petersburg een onaangename sensatie verwekt De Nowoje Wremja werd op last van den gouverneur van wege de politie in beslag genomen P TKt GKAD 16 Dwj Üflicieel De vijand werd in de richting van Miawa naar de grens teruggortlogen Aan dtm linker oever van don Welcbsel werden door de Duitnchera gedurende dtni gO h i lon dag hevige aanvallen gedaan 10 de rlühUng Sebaezef Onze troepen die uiider aeer ongunstige oni jtaDdigh Hloii to enstand moc ti tt bieden moe 4tou Kicb tegttn dt n avond twugtrekken Op andere puoleii aan het front woid de vijand door oiue legeuaaii vallen in zijn poHilies vastgclioudeu t U werduu i p biwegingen naar de streek waar dv liooldaanval plaats bad betenuiHTd Wij winten do t 0öt rijkers die van de andore zijde der Karpathen kwamen tegeu lp houden Van andere zijden van Iwt front heliljcn geen Mangri c verandering n plaats gehad ti n versterkte utad is doch de wuder waren onbeacheroKle badplaatsen Leo dergelijke actio is nog ahuttier van to voren in de geechlodaüa door een beflcha d land oitgovoerd m een dorgeli gudrag is volkouieo m atrijd met conventies van iJien Haag Olscboon het bomhardeiutait niet van mlUtairo botoekeiiiK i wordt het b chouwd ais oen grove utiadaad togen de nieuttcheiijkheid Het eenige resultaat dat Duiuichland er itiee bereikte Ie tet het een aanleiding lerrtoliafu voor Iwt opwekkeu der volksseroitiwaardigiug over het meedoogeolooxe eriuoordt i vwi een botrdtkelijk klein aantal onschuldige non com baltan ten In etk audt r opzicht heeft het gvfaald in het bijzonder indten het bettoeld is als ieii A el van de politiek van HChrlk inl o z weii Ofschoon nw n pijnig wordt aangtxioau door hot verlleo Van menscheulevena sal di ase gobeurtonlH i ngi laud voAtberadeaheid staJfla m veruioodelijk yt groeten toevloed vau recrulett m de nieuwe legera tengevolge hebben OuKcni oorreNpoudeni te Bundorland schat het aantal doodon te Hartlepool op 60 en het aantal gewonden op 100 GOUDA 17 December Ontspanningszaat voor Militairen Morgen Vrijdagavond speelt het Goadsch Militair Strykorchest onder leiding van den heer H J Goedhart lo de Ontspanningszaal voor Militairen Ieder Militair is welkom De toegang W vrg Concert Kathleen Parlow tJp het concert hetwfik Kathleen Parlow op 22 dezer op uitnoo ging vui de Kunstkring in du Hóuoie komt geven zal Charlton Keitb de beroemde viollstc aan den vleugel accompagneercn fllARKTBK R I O H T B IV i Gouda 17 December 1914 GRANEN Met weinig verand iog en weinig handel Tarwe Z euwsche n 75 k 13 fffiisdere dito 11 25 ï 5o Afwijkende 11 75 Polder IÏ 3S A 11 75 R ogge Zccuwsche 1050 i u 75 Polder 10 4 10 50 Boitenlandsche per 70 kilo 10 50 a 10 75 Gerat Wmter q9 $ k 975 Zqmct 9 k 9 50 Chevalier 10 75 k 11 Buitenl voergerat per 65 kilo k Haver per H L 6 k 6 25 Per 100 kilo iz 75 k 1315 Hennepzaad Buiteniandschc per 50 Kilo 9 4 950 iCanariezaad ai 4 aa p ti L Karwijzaad per 50 l ilo 16 4 17 Koolzaad 13 k ƒ 14 p r H L Erwten Kookerwten 17 50 4 18 50 BuitenlandBche voererwten per 80 Kilo a Boonen bruine boooen 15 50 4 16 50 witte boonen ai 4 aa Paardenboonen n 50 a 13 Duivenboonen 11 50 4 1 Mais per 100 Kilo Amorikaanschc Mixed is as 4 12 50 iCleine ronde ia 25 4 f 1S 75 VwuiARKT Melkvee edc aanvoer handel en prijzen vlug Vette varkens goede aanvoer handel vlug 3a 4 36 ct per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 33 4a5ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vooruitg 1 4 1 50 per week Vette Schapen redel aanvoer handel vlag 3 A 38 Lammeren goede aanvoer handel vlug ao a 38 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 12 4 18 GraslÉalveren geen aanvoer handel a Fokkalvcren ao 4 33 Eieren goede aanvoer handel traag per 100 atuks 6 4 Kaas aangevoerd 58 partijen handel vlug ie kwal 43 4 45 ade kwal 40 i 42 Zwaardere 44 4 47 NoordboUandsche a Boter red aanvoer Handel vlug Goeboter 1 60 4 1 65 Weiboter 1 45 4 15 Stads Muziekschool Gistoren beeft In den Nieuwen Schouwburg een opt ntiare middag en avouduitvoering plaat gehad van de leerlingen der Stads Muziekschool welke door talrijk publiek vooral van ouders dw leerlingen werd bijgewoond Door deze openbare uitvoering werd door do leorllngen blijk gegeven van di vordermgeB door hen onder IMding hunner leeraren gemaakt en deze vorderti gen werden veelal door de talrijke aapW zigen met applaus gewaardee rd Doder al hetgeen gisteren ten gehotfre werd getnacht trok bijzonder de aandacht do compositie van den hoer P A Schroot alhier getiteld 6anctus Door deze uitvoeringen is opnieuw getdfktm wat een goede Inrichting de Mu ziekschool hier Is MIDDLESBR0ÜÖH 17Dec Tweo van de Duitsche schepen die deelnamen aan den aanval op de Oostkust zgn ernstig beschadigd Men gelooft dat zy zyn gezonken LONDEN 17 Doe Officieus wordt medegedeeld dat te Scarborough 25 personen te Hartlepool 48 zyn gedood In de laatate plaats werden tevens 130 menscheu verwond Zeven gewonden van de bemannin Cder torpedobootjagers werden aan l gebracht Hbld 111 i i cc Eaa ooggetuige van Uoi bombardtJUHHit vau ticarborough üui de dat d vijand met bijjtondere koelMoKligheid optrad IJlt niets bleek dat bel DuliHclte en geen Britsche oorlog sehi pcn waroii Üij tooiuden d baai bin iien diehtor langu den havendam als ooit eeiitg üoHogHAchlp heeft gedaan Ken der uudMtft vismiherB van het plaaUje verklaarde dal geen loods ooit een oorlogs chip zoo dichtbij zou durven liriingBn iJo ooggetuige zegt tien tijken In bet iijkiMiimiH op lii t kerkhof van Scarborough gtszmu tu hebbeu l u dienirinioUje erd gedood terwijl zij de Btoep t ebrohde wn iK 8ll eamble werd gewond terwijl bij brieven rondbracht I en gt wond matroos dit te ll rlle ool Word geïatorvlewd aetde dat zijn Rcliip zoodra de nadwing van den vijand was gorapporleimi zich voor het gevecht gert Ci maakte maar het Hchloten bi gon reiHht voordat zij de liavm hadden kiiuitoii Verlaten Dt kuHtliattêrtjeu bt ntwoordden ht4 vijaudolljkn vuur krachtdailig Het eerwte rtoliot trof onw juiHt loen V IJ th haven ulltttoomden Do brug werd Ketroffen dorb gixm omHllge Hcliaje werd aaiigeriohl Ik geloof niet dat ontv hHioten dwfl Iroffra In het gwlieet kregen wij drlo rofferH Wij vitielttuni naar do Töe die wij om half eir liereikten VolgeuH den tnatrooa Ik ma ani lore kriiiner welke Weel HarHepooi verliet inbeMchadlgd gebleven Hbld Vorst Bülow naar Bome BERLIJN öiiteren is vorst Bülow met zyn gemalin naar Rome vertrokken Aan het station werd hun onder anderen uitgeleide gedaan door vorst Wedel den vroegeren stadhouder van het Rgksland den minister van binnenlandsche Zaken Von Lobell die onder Von Bülow chef vandenRykskanselier was en den Italiaansohen gezant Bolatti De reis ging over Stuttgart naar Rome waar de gezant heden verwacht wordt De Vluchtelingen in Gouda Vandaag hobbeu de vluchtelingen die in Ons ienoegen verbleven hun nieuw tehuis betrokken De verhuizing daarheen is huel regelmatig gegaan I tijd waarin de inrichting getioel tno Kt worden getransformeerd tot vluchtelingen ver blijf is oorzaak dat heden nog niet alk in d puntjes geregeld is dooh er wordt met map en macht geweïkt om het zoo spoedig het maar kan geheel Daar öh gestelde eischen op te kveren Voor do magen der vlucht lingen ia in do allereerste pifcata gezorgd Aan goede ligging ontbreekt het hen ovenmin ITet comfort zal spoedig komeu Aan het Zuldeip Front KONSTANTINOPEL 16 Dec Ken Engelsche kruiser beschoot zonder succes een van de wachttorens tusschen Jaffa en Oaza De Russische kruiser Askold heeft voorby Beiroet twee kleine schepen in deu grond geboord Hededeelingen van de Fransohe legatie te s Gravenhage De Koning van Servië ia Dinsdagmorgen te Belgrado teruggekeerd Er blyven tusschen deDwinaende Save geen andere Oostenrgksche soldaten over dan de 60 000 gevangenen die door de Serviërs zgn gemaakt Pakhitch het Fransuhe ministerie dankzeggend voor de gelukwenschen heeft gezegd dat de Sierviëlrs een groot gedeelte van 6un stSitterend succes te danken hebben aan de Fransch kanonnen Bombardement op de Oostkust van Engeland LüND iN i Nov liet commuuiijué vau Jiet mmwtej je vau oorlog giHteravoud iiilgegoveu meldt I itxieatuorgen H uur worden drie vijftnUeJijkw vaartuigen waargonoui H voor Hartlepool en om Ö lö uur ij onoen zijhet boiubardtunent De Hohepen schenentwee liiagkruirierii en een pautHOikruiwer te ziju Dti kuulbaitbrijou antwoorddon en ur wordt gi iuuld lal zij deu vijand raakten eu achudo loebrftchlen Üel vuren hield oui 8 aU uur op en de vijan verwijderde zich Cieen van onze kanonnen werd gi raakt i eu obiia viel in do Imiea der Koyal Kiigincera en verscheidene vielen m do Itnies van hut l e batallon lichting luÏBktLterie van Durltaui De verliezou dor troepen bedroegen 7 doodon cu 14 gowoudeo i uuige ëchado word aangericht IU de Htad en de gasfabriek vatte viam Gedurende het boubardemeut en vooïtiauiftlijk te Wost iüwtl poot v rdrong zich do bevolking in de straten CU er werden ongeveer persocon gedood on 50 gewond Tegolljkertijd verschenen een fllagkrui er en ew pani urkruieer voor Scarlwrough waar xij ongeveer ÖO aiAMm loalen welke aanzienlijke scha do veroorzaakli n Jcnield wordt dat d Boskoop De commissie tot ontspsBning der Militairen alhier heeft een feestavond georganiseerd welke zal gehouden worplen op Dinsdag en Woensdag a a in de zaal van Hotel Klaassen Opgevoerd zal worden het Tooneelstuk Een Slaaf der Gezondheidsleer benevens De Artistenrevue KV Gisteren promoveerde aan de HijkflUniversiteit te Leiden tot doctor in de rechten de heer J J Hage geboren te Aarlanderveen op een proefschrift getiteld Onderlinge Verzekering Waddinxveen In de vergadering van den Gemeenteraad alhier te honden op Vrijdag den 18 December a s des voormiddags te halftien zullen de navolgende onderwerpen worden behandeld Verslag der vergadering van daif 17 November j l Mededeeling van Ingekomen sakken enz Het voorstel van de heejfén Van er Torren en Herfst d d 16 Nov j l m zake de Noordkade Vaststelling Reglement voor Mantgaslevering in 1916 Art 9 voorl lid pachtcontr Benoeming van a een voorzitter van het Burgeriyk Armbestunr b twee leden van het Burgeriyk Armbestuur periodieke aftreding veu de heeren A de Raadt en Jac de Vos c drie leden der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys periodieke aftreding van dOjheerenC Jongenburger en S IBEohn en vacature ontstaan door het overiyden van den heer J Galama Verzoek van den heer L H Mathot om verhooging der voor 1915 toegestane bedrage voor de opname der officieele bekendmakingen in zyn blad Wyzigingen der Begrooting voor het dienstjaar 1914 Kohier wegens schoolgelden over de maand November j l Reclame schoolgeld vanG fiotfa Comité Suppletoir Kohier Hoofdeiyke Omslag enz Bodograveiis Alhier w fden twee huisgezliuie plotseling tn ronw gedompeld Twee bochten van den Ian H ouwer Op tljadl hadden een avondje doergebraoht bij de familie van Holst achter de Wierit ersohans Twee dochters v n laatstgefioemde brachten de vriendinnen huiswaarts Bij biet paweeren van de spoorbrug ver de Wlericke geraakte een dor dodMers van Van Holst m een van Op tLttodt te water Belden zijn jammerlijk verdton ken Laatste Berichten Aan het Westeiyk Front BERLIJN 17 Dec De Vossische itung verneemt uit Ohristiania Ëen Grieksche stoomboot die van Syracnse in Havre is aangekomen had een lading van 20158 zakken suiker en 660 zakken koffie aan boord afkomstig van een in de Middellandsche zee gekaapte Duitsche stoomboot PARIJS 17 Dec Het communiqué van gisterenavond 11 uur luidt Wy maakten kleine vorderingen tot aan zee ten noordoosten van Nieuwpoort en ten zuiden van Yperen langs den spoorweg in de richting van La Bassée Van het overige deel van het front valt niets byzonders te melden De Orie Koningen Samenkomat CHHISTIANXA De drie koningenaamenkomst te MalmA wordt door alle dagbladen te CbriatiaDia met groote vreugde begroet Het half officieele Dagblad schrijft In alle kringen der drie volkeren zal deze tijding vrengde veroorzaken Wg behooren niet tot degenen die aan koninklijke beleef dheidabezoeken in het algemeen een bijzondere beteekenia hechten doch onder de beataande omstandigheden en in den thans gekozen vorm gelooven w dat deze aankomst der Noorsohe koningen en hanne ministers 7an groot nat zal zHn voor de Koorache volkeren en aan de geheele wereld zal tij het krachtigste bewijs leveren van den goeden vriendachappelijken geest tusschen de drie landen en een getuigenis zijn voor hunne vertrouweiyke relaties Zij zal het zelfvertronwert en het gevoel van veiligheid der drie landen versterken en naar bniten onze belangen en eischen duideiyker tot nitdrukking brengen Afrikaansche verliezen JOHANNESBnRG 16 Deo Het totaal der verliezen der Zrfid Afrikaanache Unie bedraagt tot op heden 489 waaronder 159 gedooden Verkeer aan de Daitsche grena Uit ZëVËNAAR seint men ons De verkeortweg Lobilh Elten ia Reoruteering vaili Belgen in Frankrijk MILAAN 16 Deo De Corrtóre diella üarA verneemt uit l ariJH België wil een nieuw leger op do been brengen De Belgische regeenng houdt zich in samenwerking met de Fransche autoriteiten be 7 wt me aanzKwiijKescnaaig met de organisatie der volkstelling veroorzaaiiUn Jniield wordt dat de en met de reoruteering der Belgische v ez 13 bedragen Te Wh tbj ioaU n vluchtelingen in Frankrijk Alle Bidgen slagkrulBers eenig acbotw waarvan 18 tot m jaar weike met verWn gebouwen boschadigdi den zijn aan den actieven bpoorwegdieoet personen gedood en 2 gein België of Fraokruk moeion zich naar P O d r drie plaatHcn was in wond Op geen der drie piaatHcu was in het minst sprake van een paniek en het gedrag van het volk waa zoo als men het sk chts had kunnen wenschen LÜMJi N 17 Dec De Dolly Chronicle sohrijit naar aanleiding van de liescbioUng dor Kng ilscho f ostku tr De aanval op de oQstclijIce ktlBtplaataea was niet onverwacht en ofsciwon er opwinding heerschte tijdens den korten duur van het bombardenient ontstond er niets dat op mu paniek gel t Te Hartlepool Kcarborough en Whitby gedroegen de inwoner ïioli flink en g hei i naar de geschreven voorschriften De seha is nog niet valkonen bekend lianUipool Khijnt het meest geleden te hebbea Hier wiml de gasliouder getroffen en in brand geschoten ofsolioon te Scarliorough een kerk on winkels beschadigd zijn Het station leed slechts weinig en de spoorbanen zijn onbeschadigd gebleven Behalve dat lo WIthby enkele winkel beschadigd werden w r4 de bereeradé WlthIjy Abbey geraakt Wat Hartlepool bcIrefl kan over hot gedra dor vijaodon geen klacht worAm nllgibraobf daardil België of Kraokrijk dioeUin zich uaw het meest nabijgelegi ii aaawervingHburottu beg reQ ooi zich door èoa militairen gelieeehoer te laten onderzoeken De phyHiek sterken zullen al naar hun bekwaamheid voor den duur vaa den oorlog in het leger worden Ingedeeld of voor militaire werkzaamheden naar Calais worden gezonden on wel begeleid door genAirmerie De Belgisehe gendarmerie en de Franaobe autoriteiten zullen die Btdgische onderdanen die zich te en deze voorschriltPn verzetten g evangen nemen PARIJS 16 Dee Volgens berekeningen van den Matin strekt het door de Duitflchors beastte dee van i raakrijk zi h uit over 20 Ü0O vlerkante kilometer In Helgie zijn nog slechts 40 vierkante kilo meters van de 2D 4 56 niet beiet Aan het OostelQk Front BERUJN 17 Deo De oorrogacoi reapondent van de Nowoja Wremja meldt tut Bowiaoh Polen dat het Reu Sedert eenige weken hebben de li plaata hotibon taiochotMi Knkele griuUin wonfcjii Ijcvuuril i do hlaloiUlclM abdij word iKiMliodigd Verncholdoiie holïen illn In pain ewkoton on mm vormoodl ilol oon unul pcfMMn gewond ïip l e grootlo rin de wbldo la nog niet Iwkond He vyaodeU knilwn verdwaum daarna In Noordoa lel u ricbting De osrreopondont van de Kicbao o do WUtliy logt dal liodlBOCblend tuoocliea 9 tm 10 uur twee IHtltaoho krutmru op 3 mijlen almando Tan Whltby veraolienuu on do uad hevig boKluMen waarbij hot aolustaUoa werd yeraloM os erHCln ldon monochen g kwol l raakten Naar geuwld wordt ia oen periwon gedood en tien aantal hulsen verwooet door Iwt graoaatvuur De hblorteoho oljdij 1 god ltolijk vernield Naar do Star uit IJarlIngton vomeout zijn te WwtHarllopool rawr dan ÜOnrai chon gedood en iU gewond Uo fnmIon ontploften In do airalen en hlegeo er grooto galen In lilt IJo rl orough wordt aan helielMe blad g lnd Julal toon do dag aanbrak werd oMi vljauddljk oorlogaachip van hot trm ir tjrpo bullen de liaven opgemerkt Kol nadordo lot loor dlohtblj en oohoot eon hall uur lang voorblurend granaten op dr Mad waardoor aanzienlijko achado ia aangorloht Vtm vrouw die achlor oen toonliank tond word op do plaata go dood on haar man gokwetat Ongeveer 40 granaten l bl on do atad gotroHon ZIJ waron blijkbaar gorlcbl op het atodhuia en het atatlon voor draadloozo telegrftlie lilt taalato ia onljoachadlgd gebleven bot ladbuia 1 aloobla licht liooohadigd Andon gobouwen In do nabljheli hebben eer geleden on verloonen een achouwapol van algoheele vemtoUng I e rull n zijn guoprongen groole galon zijn In de muren gealagvn Het oorlognachip dat langzaam voorbij do atod atoomdo iui ondorwljl aldoor acbool verdween Ini uidelijke richting I ator werd dof kanongebulder blljkliaar op grooton afatand gehoord Volgona Mnlulgo berichten heblien tweo aohepon Scar lioruugh boachoten Aan lie t r wordt uit Bundorland go aelnd Vanochtend om acht uur veraclKnen twee krulaera en een duikboot builen Wtwt Ilartlepool en beaoholfHl do atad ongevtHT een half uur lang In allo wijken dt r alAfl la grooto achado aangericht Ki n van de gaahoudora la getroffen en veraoheldooo hulzen IJn beachadigd Kou winkel ia geho fl vorwooat l o beacbleting van de aan do l ngel ache IJoalkuat gelegen plaaloeu Hartlepool Wbilby on Scarborough door eeu i uitaeb krulattr eakodor h oen daad van groole aloutmoodigbeld Tot nog toe hebben ultgonomoo de traglaohe endorgvng van do drie r ngelaoho krulaora door eon aanval van oen Dultachen ondorzeedr goen gebeurtoniaaen In du Noordftoo plaata gehad waarin de vloten nollef togen elltandor zijn opgotro den Tbaoa bobben Uuitaühe krulaora hol mlj nengovaar trolaoereiiKl do ouder pntroulllcliewoklug dor Kngelacho achopou staande Ooalkuat opgezocht om door eon bombardement van eon drietal plaalaoil een bewija van hun atoutmoodlgou durf to geven en aobrik te brengen Ottdor do tlngelacho bovolking lilt kan toch niet andera don liel oonigo doel zijn daar eeu dergelijke aanval In geen enkel opzicht ala van oeaiigo oUlitalre betoeliellla kan worden boaohouwd tenzij hot oon ulnarting sou zijn om do Engolaobo vloot to b wegoa van do door haar tot nu gevolgde taktlok ai te wljkoo oo eon aanval tor 000 to ondemeuion Uil do tologrommen blijkt dat de bovolking dor gebombordeordo atedeo voor een groot doel door een panlsr en aohrik iH vangon do vlucht heeft genomoii naar hel binnenland bulten het borelk dor kaïionneu dot een aantal ruatlgo burgera den dood heeft govondou of gewond la dat in de badplaats ticarborougb door do granaten voel acloode la aangeriobl terwijl In do havenplaaU Wilhy een hiatorlach Monument do Abdy em llg hooit golodon Ulijkt liet horlchl uit Hiddlealwroiigh Juist dan hebben twee der UoiUohe krulaora hun atoulMOedlg optreden met hun ondergang moot hokoopen Awi het Zuldeigk Pront Turken on Kuaaon CONSTANTINOPEI 1 Iloo Modedi llng van hel hoofdkwartier Km Uuaalaohi oavali riebrlgadc veraterkt dooreen lialaljon Uifautorle lieelt op 19 de ei iHin vau onzen rechtervleugel naar oen belangrijk punt gedirigeerd dotaohoniont aangevallm doch de brigade werd toruggialagen Op do grena van lm vllajet Won zijn onze troepen tot hot oftonalef overgegaan BIJ Saral vielen alj ooulge vijandelijke atouupunlen aan dlo atormendorhajid werden gononien V n van onZ4 logerafdet tnsen ia van Aa rboidajau In de richting naar Sehnas HUIman In Perzie voortgerukt Hii Soldos aan den Zuidelijken oever van hol Oer mlatiKW lieelt do Turkaoh Pwzlooho oavalorlo een koaakkenroglmont verelagon du 40 doodon on vele gewonden ïorloor De vijand wordt tot aan de atad Oermla vervolgd een Rosalaoh stooniachlp en do zich bij Oermla boTlndimde munltlevoorraden worden genomen ofvernlHd Bljzonderhwlen volgen Do Perilaeh Btanimeo atrcdon aehoudor aan aohoudor naaat ona met gooaldrlft tegen allor vijand van eeuweohor W weten van holdhaltigo daden uil ewn alrljd De Torksche Kamer Nuir aanleiding van ie opening der Torlocho Tweede Kanwr ch j t de VoMÏMhe Zeitang De Jinidijje opening der Kamer droegr gezien het gewichtige oogenblik dat Tarkne doorleeft een bijitonder plechtig karakter Zij bood al altyd een treffenden aanblik zonder het achilderacbtige effect ietaaanden emtt en de waardigheid van dit tooneel afdeed In één van da vier hoeklogea uten in witte en groenaijde kleedy met eterren en bandelier veraierd de hoogwaardigheidbokleedtiri van den Islam in do anderon de hoffeden der verachillende chriatelijke gemeenten en de nog jeugdige grootrabbijn de chaohambaacbi van bet oamaanacfae jodendom Een hoekloge wa gereaerveerd voor de Dniteohe militaire mitiie Ia de vierde hadden aaDzi 3nliike niet officieele peraonen plaata genomen Kort na het vaatgeateide tijdstip verkondigden de klanken dan een friaachen militairen manch het naderen van dan Sultan Hy reed voorbij de soldaten die het geweer presenteerden achter een klein escorte lansenmiters in een door vier prachtige appelachimmels getrokken rgtuig tot in den voorhof van het Kamergebonw waar de paleiswacht in roode broek on wit wambuis met de muziek waa ojpgesteld De Sultan zat alleen in zijn rijtuig zonder adjndant en groette voortdurend het geestdriftige volk De Ministers en de Presidenten van Kamer en Senaat ontvingen hem bjj den ingang van bet Kamergebouw en brachten hem in een ontvangruimte waar hg een oogenblik uitrustte alvorens in de Snitansloge plaats te nemen Na den Sultan kwamen in eenvoudigere rytuigen de keizerlyke prinsen in rangorde van bun aanspraken op den troon en hen de leden van het diplomatieke corps wien een aparte loge was aangewezen terwgl de prinsen en de knedive zich naast don Sultan plaaUten Ook Von der Ooltapascha verscheen in de Sultansloge nog gekleed in z n eenvoudige grgze veldnniform Het was de eerste maal dat hy als generaal adjudant dienst deed Aller oogen waren op hem gevestig Hy vormde na den Sultan ongetwyfeld het voornaamste aantrokkingspunt dezer ceremonie De paleisbeambte las na een diepe buiging voor den Sultan onder de grootste aandacht van het Huis de redevoering voor die natuurlgk uitsluitend op den oorlog en zyn oorsprong betrekking had Uet bgzondere voldoening werden die passages aangehoord waarin het bondgenootschap tussohen Duitschland en Oostenrijk en de vriendschappelijke verhouding met Bulgarge ter sprake werd gebracht De financiën van Frankrijk FARIJH 15 Doe De hoer Blbot mlnlaler van l luancitsii verklaarde aan een dogbladoorrespondent Tot op heden loven wij van de middelen der eohalkiat welke alloszina voldoendo zijn Do ultgltte van schatklalblllelteo atoeg dozer dagen tol 83 mlllloen fronoa De gdieole inaohrljving zal het milliard to boven gaan en ook dan niet ophouden Voor het oogonbllk behoeven wij hiorloo niet onze toovluoht te nemon tot eon leonlng on behouden w ona voor hel oogonbilk zelf te klozon holgoen wUsl op holaucoea der grooto nationale operatie Vermindering van don rentevoet dor 3 maanda Bchalklalbilletten van 6 op 4 behalve de bona die den 15 Deooraber vernieuwd worden Hierdoor willen wij den inachrljvora oen voordeel veracballen Do Franaoho Bank beloont bona op drlo maanden ovËOOla sohatklatbllletten op zee maanden en een Jaar Ten alotte zie ik In het weder openatollen van do Beura een goed toeken Men had ona zoozeer voorzichtigheid voorgohoudea dat niet te vorwoohten waa onder doze omstandlghedtm wat kalmte on vertrouwen betrolt weder goopond zou w rden WASHINGTON 16 Deo Drie in fanterioregimenten yn op verzoek van generaal Blis te Naco naar de Mezioaansche grena vertrokken Het geldt hier een vooiiorgsmaatregel Do Woenaoho por over Bolgrado a ontmlmfng Ilo dogbloden te Weenon geven lokennon dot al worden smortolljko gevoolens levendig door bel Iwaluit om Belgrado voorloopig prijs to geven mon toch niet uit het oog moot verliezen dat do lieldhaltlgo pogingen dor Ooalonrijkache troepen In Servië toch niot onder uitwerking zijn gebleven Do jongste gebeurtenissen op hot Zuidelijke oorlogstorrein zullen alechui oen nieuwe spoorah zijn om mot vemlouwdo krocht den atrljj verdiT te Toereo waarvan het oliille slet twijfelachtig kan aljn Do Prins van Wales Do prins van Wales hooft kort geleden do hoofdaud van NormandU bozochl De bijzondere correspondent van de Daily Mali moldt dat hij per auto to Houaan aankwam on van daar met eoilge offlelerw Baar eo oawtalAamp tndoom govhig ging HIJ vorraate de pen bij hun dogolijkaohe bezigheden on scheen zoor Ingoaomen met hun hortelijfce ontvangst De prins bracht een bezoek aan het rlhglerrein on hel paBdeu bosplIaol m waodeMe toen naar Kooaan torag waar hij bij den Pont l omelUeersi oogen blik voor hel monument van 4en dlditoi bleef ataan De volgende dagen bazooht de prina ds boepitalon waar hij met de gewonden en zieken sprak die Uij waren bom te zien Daarop ia hij naar het grooto hoofdkwartier vertrokken Te Kouaan ontving de prins de tijding van zijn promotie lot den rang van luitenant rie Duitsche aoolallatan on den oorlog Do algevaardigde van den Kijkadag leek die het mandaat van den als vrijwilliger gesneuvelden socialist dr Frank heeft overgenomen verklaarde In eezi bijeeakoraat van kiozors de belangen van de orMderakrlngon zijn identiek met die van hel geheole volk Wat in deze onlzettondo worololhig hel Doltsohe volk In ztjn geheel overkwam dat la ook den arbeldera overkomen Zijn geluk Is hun goluk Zijn verderf Is het hunne Wat de DuiUche ariielderafclaase in dozen verRchrikketijken oorlog voor het vaderland doet dal doet zij len slotte in de eerate plaata voor ztohzell De Duilacbe vorilezon De Daily Telegraph berekent de Duitache verlleztm aldua de koloniSn verloren voor welke niot minder dan 50 000 000 pd aan materiaal verloren ging De lUOIaanacbo Senaat Met algemeene stemmen hooft do Ilaliaonache Henaat een credietaanvrage en de daarbij betrokken maatregelen op financieel goblfd goiHlgeitcurd Daarop word de tKTftadaloging over de verklaring van de regertring met betrokking tot do bulleniatidache politiek voortgezet Salaodra zelde Wij zullen oen nitaluilend Italiaansche politiek voeren zonder aan de waarde von den volkerenalrijd lekort lo doen Italië hoeft zoov l voor de lieachaving gedaan dat do taak der regeering geheet kan opgaan in hei waarborgtm van don naam en de loekoinat von ons land Daarop hoeft de Sonaol met algemeene stemmen een door Pedotti voorgoateldo motie aangenomen waarin de verklaring van de regeering en do proclamatie van de onzijdigheid werden goedgekeurd Mocht de onzijdighoid niet voldoende blijken dan zou het de plicht der regeering zija er voor te zorgen dat leger on vloot geheel gereed waren voor hetgeen van ben verwacht werd Op dit oogenblik kon gezegd worden dan zij liereid waren zoo noodlg zich alle opofferingen te geirooaten Het land zou tot den laatsten lüon er voor ofer hebbon = fc Slzxaaenleixxd Aan de Belgische grens Om de Belgische grens te kunnen passseeien moet voldaan worden aan de volgende eischen een pas en de andere daarby behoorende papieren geen brieven geen kranten verder moet men aich laten welgevallen een onde rzoek aan den ly ve De inhoud van de portemonnaie mag omgezet worden in Daitsch papier Koers fr 1 25 de Mark Heeft men goud bij zich dan wordt gevraagd of men dat wenscbt in te wisselen Hiervan is men natuurIgk niet gediend Dan wordt de geheele geldvoorraad gecontiskeerd zonder een cent vergoeding Zaterdag is deze nienwigheid voor het eerst in werking getreden Verder z n Zondag talrijke broches en armbanden van damra in beslag genomen waarvoor een eigenaardige tmo wordt toegepast Verscheidene dames dragen broches met het portret van een familielid beminde of lid vande Belgische koninklijke familie Goud is een welkome buit Tel Men seint ons nit Terneazen De Ëngelsoho tweedekker die Maandi nabij Breskens geland was was te Duinkerken opgestegen met zes bommen by zich met het doel de onderzeeërs te vernielen in de haven van Zeebrugge Omtrent het resultaat van het bommenwerpen is niets bekend De vlieger ach nt geen kans te hebben op Fransoh gebied te komen Uijn aangespoeld Te Huisduinen tnsschen Kykduin en Kaaphoofd is een drQvende mgn aangespoeld welke door het geweervuar van een torpedoboot onschadeiyk is gemaakt Boteraitvoer Ht berfehl dat bepaald ifi dal niet meer dan 30 pc der Keoontrol eerde boter naar het builimiaad owfli worden verlondeo kuna D wij aanvullen mtA do mededeeliiig dat de bt tog allocn voor doae vnatk geldt en dergel bepalingen voor elke week alaondurlijk worden vastgesteld Op dit oogtwbUk moet 40 der boter root UimeidaitdKh verbruik bli ven De oinirige 10 wordt ge bruikt voor eealge Bpeting in verband i n et ooDMmtw voor bUtODdereci uitro die nc slj gegeron De Arbeideraverxokering lie Tweede Kaner heeft gisteren aangenomw het w o hoadendo voorziening ten aaozlen van het Koik bealnil betretfeodo de overbrenglttg van de arboUeravemokerfog van het departement van Landbouw naar Flnaaolen Reiapasaen voor BelgU De Duitaeha oonaul te VUsaiagtn berieblte ons Dinsdagmiddag dU hij geen passen meer mocht afgeven wcelc lijk von do spoorlijn haachen Aahrerpea Bmsael ilons Ook worden geen poaeen gegeven voor heen en terug voor enkele dagen Do grens is bijna nietiver te komen dan langs de kleine paa ea de zoogenaamde smokkelwegjes Minister HeUeputte Do Belgische Minister Helleputto Wzocht gisteren de oude offeotenlKHirs te Aasterdam waar hot Comité voor Belgische vluchtelingen is gevestigd Hij betuig zijn volle tevredenheid De Mlnlater vertrok naar Zeist on zaf vervolgens alle intemeoringskampon bezoeken 8TATEJS GENERAAL TWKKDE KAMiJl Vergadering van gislerva goopewi 11 4U uur Aan de orde is bet wetsontwerp houdeudu voorzientng ten aausuen van b koniuiilijk bealuit lietrelleode de ovorbrengiug der Arl eulerHVerK k riug van l aadlioiiw Nijvertieid ea Handel naar i inancien 1 e boer Lobiuaa zal niet preken over hul ontwerp ouidai ut geen countitutionitcie aangelegenheid der Departementen betreft De heer K u I g e r tj heeft bezwaar Iegöi h ontwerp hoofdsakeiijk omdat d veranderde regeling is tot stand gebracht op grond van persoonlijke tijdeliJKti iiioUeven HlJ aal evenwel geen sU umimg vragen Voorts toeent hij dat het Kdnitiktijk Besluit eerst naar dw Kaad van State had moetm wordw gezonden omdal het z i betreft een algemeonen maatregel van inwendig bestuur tf t ontwerp werd ten slotte afgenomen In do middagvergadering kwam aan de ordi iioofdutuk 111 der taat8begrooting BuiieuluadBcbe Zak i l e lieor De Beaufort u L bracht hulde aan den Minister van Buit andsehe Zaktm door wiens beleid onze neutraliteit nog steeds Is gehandhaafd üpr wees er op hoe w Ijons thans het meest bezig moeten houden op welke wijze eo met welke realitsmiddelen men in de toekomst ém oorlog zat kunnen voorkomen I e heer Knobel u L buide brengende aan dm Minister van Buitenluidsebe Zaken meende er toch op Ie moeten wijtsrai hoe weinig de StateoG ie raal op de hoogte worden gehouden r hiH Departement van Boiteulan cbe Zaken De vtn gaderhig w d daarna verdaagd tot Donderdag 1 uur Qemengde Berichten Spionnenvreee Men sofarijft uit Kampen aan de Zw Urt Dat ook aan do overzijde van den Atlanlisohen Ooeawi de Bpionnenvreee tot dwaze verdenking aanlüdii kan geven bewijst de tragi komisoho ervaring van onzen oud stadgeooot den 22 iarigen A van den Boom Het zijn vrt d den heer J Wels ereneens HoUaoder had hij zonder het te vermoeden Lfmstlgeverdeoking op zich geladen Beiden we den als Duitsche spionnen beschouwd ra cp dien grimd in hun woonpUuUa Z ider Niagara Falls gearresteerd toen tj een Presbyterlaansobe kerk binnengingen waar zij voor hun vertrek naar New York en naar dma grosse V f rlaod zooals autoriteiten vreesden atsohdtd wmsohten te nemen van e i vrlendeaolub Bij bet voorloopig onderzoek Vreog luea al dadelijk den indruk dat men ren gcede vangst had gedaan Had meo op dfsa heer Van den Boom niet het Duitsche Witboek gevondrai en ei dat feit ni genoeg f Nu wil bet geval dat zoowel de heer Van den Boom ats de hetr Wei zeer l ekende figuren zijn in Zulder Nlagar Falls en daar een goeden naam hebbeo Hun arrestatie verwekte dan ook heel wat verbazing en opschaddlng Wie had ooit in deze twee degolijke jongemannen Duitselie spionnen vMWMd f Intuaaofaea oNm had hm na vast en men zou met deie Hollandera van Duitsche afkomst wel eens afrekenm Kw nadw en nu minutieuB onderzoo had plaata en bewees dat overdreven spionoenvreoa den mUltalren antorlteiteo weer eens parten had gespeeld Van dea Hoorn on Weis bleken geen HoUanders van Duitscbe afkomst te zijn maar Hollanders pur sang Hon r naar NewYork beoogde geen repatrieering allerminst naar dass grosse Vaterland Beiden gingen naar een hoeve inde banrt van NewYork door ém hetT VsQ 4ett Boom aangekocht Smokkelen tJit Idmbnrg schrijft men aan bet Hbld Sedert eenigo dagen verkeert mea in een der dorpen van Ifidden Iim barg in spanning omtraat dcen K oop van een byzondere nnokkelaarage schiedenis welke kt boofdsaak ia afgespeeld in DoitscBand doob die ook voor hier te lande wonenden onaan gename gevolgen kan hebben Het betreft bier den aitvoer uit Doitachland van ia dat land ten uit voer verboden etectrische batterijen voor zaklantaarns Op een of andere wnze waren deze voorwerpen ten getale van een 20 000 stuks overgebracht naar een caféhoadsr te Kaldenkirohen In kisten verpakt werden ze van daar per kar onder geleide van een voermansjongen tangi een der Doitsche gronskantoren naar Nederland overgebracht zonder dat de Daitsche douane die meende te doen te hebben met ledige kisten de ftiiude ontdekte Aan het Nederlandsche grenskantoor werd het aangebrachte ten invoer gedeclareerd Op dat oogenbik moet de Duitsche douane bnt hebben geroken want toen de vtermansjongen een Nederlander die ii Duitschland werkt weder goedsmoeds naar KaldenkirIchen wilde temglieeren werd hq ge arresteerd Door een toeval wist hy echter te ontsnmpen en door het veld rennend weler op Nederiandsch grondgebied te kernen By den oaféhonjer in Kaldenkirohen w rd direct een huiszoeking gedaan en enkele partijeo tabak en kofficboonei vermoedelijk smokkelwaar benevens al het contante geld in beslag genomen terwyi de woning bovendien werd verzegeld en de bewoners in verzekerde bewaring werden gesteld Voorts is beslag gelegd op de spaarpenningen van den voermansjongen en hebben de Duitsche autoriteiten last gegeven dat niets uit Dttitsohland verzooden mag worden aan de Nederlandscbe Ërma welke de bedoelde batterijen in ontvangst heeft genomen Oorlog in bet kjem Te Dinxperlo ontstond tusschen Hollandaohe en Duitsche grenibewoners welke het druk over den oorlog hadden een zoodanige stryd dat een der Hollanders een militair van de grenswacht den koopman W Gal met zyn geweer zoodanig sloeg dat diens sleutelbeen werd gebroken Finaneieele Berichten De heropening der Amsterdamscbe Beurs De N Fin en Kapitaiiat schreef in weerwil van ai e démenti kunnen wg beslist mededeelt dat de Beurs het begin van Januari wederom zal worden geopend Het Beursbestuur Is gereed ea wacht nog slechts op het Ministerie en op het Ministerie wordt ailes gedaan om tijdig gereed te komm De D B Ct toekent hiorbfj aan Wanneer de N F en K beslist VMklaart dat d Beurs bei Januari zal geop d worden daa st ea wij oven beslist daart euover dat dienaangaande nog niets bealist is Mm hoopt dat het zal kunnen gebeuren dooh dit Is heel wat anders Juist is dat alles wordt gedaan om gfreed te komen Niet op het Mmlsterie maar door de comoilssie van bijstand m deskundigen die naar wij vornemm nog heraadslagec over het reglement dat voor de heropwdng der Beur vastgesteld zal worden Het Bprf t van teü dat de oommissies alles hl het werk stellen on zoo spoedig uftgelijk met des arbeid gereed te komen opdat de Beurs niet langer gesloten btijve dan oodig is Maar toartoo Mit vooral ook nog ea regeling g maakt te wordta voor de loopoodebele miDgipn voor zoeter daarin niet is voorzien In de Beurswet 1914 tr zijn Heden Ae trachten door te drijven dat de bepllingen dier wet zullen g den voor ade beleenlngen en daarom doar dik en dun aansturen op heropening der Beurs nnder dat zoovtei mogelijk maatregülenj zijn geiiomen ter beeoheaming der gepnemers Tegen At drijven echter dient iewaakt en zal aaar wij hopen ook g raakt worden Daarom mag en kan i et overijld te werk gegaan worden ei wOrden ook besprdtingen gduxiden oÉ do op 29 Juli 1914 loopende prolongatèn onder zekere voorwaarden te blokkeren Oök deze regeling moetwordcM gKroffen alvorens een dUum tot her openig van de Beurs kao worden Da minister van FinancÜR ui ongetwijfeld gaarne spoedig toeatwatning geven tot heropening der Betftf maar zal daa bied moeten wachten Kdat de oommisëes door hem op grond der Beurswet benoemd met haar werk g eed zijn deze regelingen mg in dit jaai kunnm tot stand komea dan kan de i Mning op 4 Januari feschieden mair zeker Is daaromtrent nc niets to Dat tfet Bonrabestunr gereed ia gelooval wij gaarne maar het B i M estuor io en daarmede het bestuur é VereenigUg voor den EflarteahMdel b ftoetd te k a de Beurs niet beropeaoo alvorens apeofaal daartoe bijeengerosaen led ivergadorIitg in dien zin beal kn heeft vOgens besluit van 31 Juli 0 hedenmorgen gesloten De Daitsche waohten lieten niemand passeeren Hbld Buikgordels Mon meldt ons uit Den Haag Het llüüfdoomiitS van het Nederlaudscho Roode Kruin d l uK d Bij de aflevering van buikgordels op hed n werd het aantal van 50000 overschrtxlon Aangi aieo nog meerdere zeer ewentubi zyn lilijft het Hocrfdooniité aich voor de toeawndiflg daarvan liot Jenlraol Magasjjn iMige Voorhout 18 te aGra veubagi aanbevolen alwaar atoeds gaarne tUj uoodigü mhchliugwn voor de vervaardiging vwatrckt worden Uefatal f8960 Men niehh on uit Tilburg Omirrtit Jeu dadw van dt dieistal van fS9ÖO lilt de liatAljuDtika t van het 5e Uegimcnt infanterie welko geplaatst watt in de fcJt i aUiariuaschoot Benterd Tilburg ii t nog gw ii enkele aanwijzing iugekoni n I rt geldöom Instaat uit 8 hillettm van f lüüü 1 van 100 7 van f O lil van f25 en 4 van f 10 De ounnwra sljn oobok ul Het ongeval te Orevepbioht Men meldt nog uit Sittard dat de soldaat die door een omvallende boom gedood werd is de landweermafl J Th te Örovenbicht woonachtig en daar op grenswacht stond Van patrouille terugkeerend passeerend hy een weg waar men aan het boomon kappen was Juist stortte den boom neer echter niet in de richting die men verwachtte De soldaat werd door den neervallenden boom getroffen en was onmiddellyk dood Het detachement waarheen Th behoorde dat juist zou worden afgelost heeft verlof Vevraagd te moaen blyven om de tSsaarde bestelïing by te wonen Men meldt ons uit den Hu Het Algi intien Hoofdkwartier te H Graveuhagt deelt jiR dc In iWH rdtTe dagbladwi heelt hot bericht g Mtaa ouder het hoofd VlüehtelingMioorden dat aan onao grmn loopiïide door liet t tation BaarUNauHau DuliHcho soldaten taan Daaruit zou kunnen worden afg i id ilal die luilitairtHi zich bevinden lo de Belgisch enclave Baarle Hertog hoewel ïslj niet in die enclave zouden kumuMi komen zonder over Nederland ich gromlgebbxl te gaan I r bentaan ht r twee Btalkma Haarl Sa Hau n l Baarie Naseau Dorp llggendt op di grom van iv Uelgbuc ie enclave Haarle HfYtog en Baarle Naanau grens ligg ndo op de groote gtmn tUHHolten Nedoriand en Helgll Alléén lu dit laaiHte station ilai iu Bi gi4 W H ld MerxplaM wordt gotioeind mi dat door de f reu i in tweeOn wordt geiloeld Iwvlti b n zich 01 het IHgiHOhe gediwlte Diijt4ehe militairen In d c Be glnrhe miclavo zijn tilllerannl ffoeii Duitsche soldat ai daar wm gebied il oor Imii niet mag word jn l lreilpn Telegrafisch Weerbericlit ran bet Koninliiyk Metoriolagioo i Imtitant te DE BILDT Hoont bsrometerrrtand 707 8 te Mmistnoht laagite atand 7S3 2 t Uemel Verwachting tot den volgenden das Matige tot krachtige tydel jk wdtioht stormachtige leideiyke tot westelyke wind swaar bewolkt tot betrokken waarHohynlIjk eenige regen ochtend ieti zachter BrKGERLIJKE STAND GOUDA OBBOREN 16 Deo Nelly Wilhelmina oud A Plomp en W J Janknegt Hendrik ondera D A Verbeek en N Spreg Bemer en Wiimer ouders P Weaseling en B Snydera 17 Jacoba onders K van Eyk en M P van der Leoq ÖKHUWD 16 Dec X Cattel en G de Jong L van der Palm en C O den Riet L Boot en B van den Tooren OVERLEDEN 16 Deo Pieter Janknegt 59 j BOSKOOP van 1 15 Deo GEBOREN Maria Cornelia Barbara oudere W O Verbakei ep A G Langelaan Pietemella Cornellii ouders D Uroenenberg en T G Staaee Cornelia onders C van Egk en O A de Jeu Hendrik Marïnns oudersA 8 Schiere en H Schiore Cornelia onder W Verwaay en A Akerboom Pieternella Dirkje Nealtje onderaM van Klaveren en W H Plak Pieter ondera J Btóer en G A D Boogaard Maria Hendrika onder Ph Vergeer en J M van der Vlagt Aaltje ouder J Ha venhorst en A Snaterse OVERLEDEN Marini van Costrom 69 j geh met M Slootweg Wilbelmina Janmaat 80 j wed van H Rosbergen Cornelia Jongejan 20 j Johanna H Megera 5 w