Goudsche Courant, zaterdag 19 december 1914

No 12660 Zaterdag 19 December 1914 53e Jaargang mmm mmm XTie CL ws © aa d VQxt©a xtieTolsLd v oor Gro gLd o xx 032Q ©tr©lc©ïX Verschijnt da lijks 4kit KAhaK c z v Feestdagen Uitgev ers A BBINKimr YS ZOOH ml jong iiMuomi roiidloopon dU In Ai v drulgtiidc tljdiit dopB alBOl htl gt inwüHchappcIljk d Tland niot ook hun vaat rlajid U iilt al wUdo IJ op U i lftB te OflCUBbllk als k vijMid rt ed aan iliB fr o Htaat looh n imd opiri kkeu dit olet oudm kimiww hrt xou t laat UUs otodM xg g hM oiigmi fend zijn Il aa hiH Nt d land ohe volk wit nKK t Je drang uitgaan oui hierin venndrrtDg tR hrcngtni Mot ht Ulcbt voorh mn nog IHi velwii twijtirl hfihlKTi twntaan aan dt noodxakt tljkboid om és woerhaarhoUl van oiiH volk tot dt H hoogitra inp op te voitruR d w r ld chükkenda p l iHirt nltim om onn hivn Eutl ii thao oen teih r wt l dn ogen tiirhhftn Rro nd pn h lilK do a inxiMi dat Ik ousoodlg ult t l wa inliMlaad sou zijn togon ona tolt liedriv I p V erflanlgUg V o I k w p rh A A r h e 1 d doet durop eeo b ro op lu t NedflrlandiHthe volk om van utond luin all onvc rBchlUlghvid bm aanakn onzi f nationally vi rdedlgltig tn IMpo varmi li t üprckw ïich duldi lijk utt dal h t alI niiinsl iHdoflt aauMlItiul op te trtd ni iiiaitr or voor wil llPgdt opd r alli oiii tiindfi kni bftoii tn iNjvm in nigtm huis ilHt vt daarom WHflhI dal dn vdrdndlgtng tiit t lang T nllft n wordti to vortrouwd üAn door loting daaxtm aang WKwn gHdffctt maar aan allfn diP daarlot llchMnollik fln g Mtp IJk gfiuhikt xljn Alit Biosooop Salon Gouda Vooruit PRACHT PROORAMMA van VRIJDAG 18 DEC tot en met Woanadas 23 Dae i Er kome Vrede U GemMiy Bnlaia Fnsc ud lt Ubm 1 Suim wne me ruolved to 4 lil r i B o bniUl war brtwen M uliM c riliHd uuou ili 7 coidd uday mabli wodd fwêc ad nMialuii il Cnn iMrosd attmn a Ih lopiiiiilalil rMist qios lh f nilCT ANDREW CARNEGIE Als Duitsohland Engeland Frankr k en de Vereenigde Staten besloten een eind te maken aan den grawelijken oorlog tnaschen de beschaafde naties kon vanaf den dag van heden de weraldvrede evestigd en gehandhaiM worden Op de regeerders dier Staten rust daarvoor de zware vei utwoordemkbeid Drae woorden die wg hierboven atdrukken schreef Andrew Carnegie in het door den Alg Nederl Bond Vrede door Recht uitgeven werk Le Palui de Ia Faiz hetwelk ter eere van de opening van het Vredespaleis in Oct 1913 het licht zag De woorden van dezen nobelen Amerikaan wiens bedoelingen getaigen van wat hy als menschenplicht beschouwt does chrgnend aan in dezen tgd waaria het oorlogmumoer hoogtg viert Het is een bittere ontgoocheling dal zoo kort geleden zoovele eminente tiouk xij ck V Dt tiuoifUiif sa ouzv wixc IjAATiuihl Kwi tur haufliwivtiig outft afnixitiiuiii i ij üva KAUviuig ftu vjuo jfrix ii u oorlog ctio ttiauü a gi lnH H wrruji lil tjarourmg bruagt iq enkolu dAgeuwu wtMMutoctii vau UMMT ii u vou kwart imb liomi göoettiüilo uHumim fiijwogcbradil r worU ti Ik aU imt moot er id zijQ liuil ti t vad li In gtivuBt II moetim kl 1 o a luvt u to otft rfu voor de WfüotligiDg raji U daartoe in Ntaat xtjn f o o f o nd ii va toriftudtwiMJo grond do iiwnm ii ïioh wlf kunnen m JJaukbaar wonlt dit ckwr omt ftkmti wil ion ttvpn om d h lllgHt got iorw van on volk Ie verdedigen Alh nn daarin ihulK de hoognte dt lljke krarhl en de werkelijk eeuig kanM op heltotid v n oaK onafliankeiijk volkttbeNiaU let NwWrlandHche volk erkMino b1 Kelfiedtiide elMch van het oogimliHk invirerlUR van Atgoraoene I len tP 111 h t voor h Ti He daar nog hullen vallen iMliaJve de wegxai geBoiuIheidsredeuougnheot oogew Uitffla Oofenp li o h t Natuurlijk BulJen hlermedö grootere per oontl pto m goldi lijkp offers gepaard f aan maar wat heteekwm die tegenovr h hoognle Irelangen waarom bet kier igaal Nederlanderfl Ittdlen gij prijs irtelt op m naam Indien gij ih vrijhi id het Id l onzer vaderen onvukorl uu I we hj slon moool en tiffwijl zlj rusteloos betg wOM nog bet een 1 ander te schikken dat hare zorgen uim Iwhoefdo baü ij voorttlureiid dal alles toch goi d mocbl gaan mot haar jongen Wat liad zij ur vooral in dat oogenblik niet voor gegs ven ala hij kh sledits tevreden had wc Mm te s llen met eup rustige alledaofsche loophaan die enkel stipte püububetrochtrojtm zou hebben geëlscbt en oiaf arhankeiijk ware geweest van het baad gekll u het gfflutt der menigte l e jonge mui merkte hare gejaagdheid op mi Mueekte liaar toch gerust te 2ijn ook al mocht men niet aouNtoads erko nen dat hij talent bczaX mrai z i het toch vroeg of la teknir Aam m ar was daarom nog niets verloren ij omhelsde Item en selde met hevea de st n Let niet op mij kind moeders lijii gebuliapen geloof ik om tus ch i hoop en vrees voort te leven maar hare liefde luMïgl van geen toejuiching of nedwlaag af t n uur later bedaarde hmx oogit echter geheel en al in een hoekje der zaal verscholen w at ilj bod niet roof UQ wllleo zitten was dj getuige van de geestdrift waanuede men Eea beeld der erkelijkheid Uaai toen aij op een avond dat Uj wat vroeger dan gewoonlijk naar sijne w gegaan daarlangs koiuoido jhtm nikken boorde luisterde lil nog nkel nasi de stem van haar hart en trad hteien S oogeobtlk later lag xlj san ajne Ude geknield en omstrengdde sijn hsoU ast hare anoen Onno mijn Jongen mieekte slj dZor hare tranen been Zeg mij wat er is W ie martelt Ik bob het al lang estn ilat Je verdriet badl maar Ik wilde sr ie niet naar vragen Ik weet wel ée kladeren zeggen alles aan honno moeder b sij nog klein itjn maar later ga ie vertrouwelijkheid verloren ik b daar niet booe om neen maar Ik wildf Je niet dwingen lot preken Nu ia bet echter te veel ik kan jo niet langer zee ongelukkig sien Lie JongellBg poogde te glimlaofaen Maak u niet ongetuBt moeder Het 1 lat wel beier gaan latw als aUe WOP in mlJ gastorvni Is Je treurt over Je kunst niet waar Hi sag ha verteaa aaa en ecbnd hel kooH fllS4DEIi iGfAÜDES lli ESnK UD te OOODA VRUDAO 11 DECEMBER 1914 Vervolg De hew Donker M deV Ik moet m verkUren tegen het Tooretel om de Tenchitlende redenen door den heer Kol n medegedeeld en verder om een tweetal redenen die ik ontleen un het medegedeelde door den heeif Jongenbnrger Vooreent omdat wy bij unneming ven bet voorste ook zoo ten hebben een vronweltjke beambte van den Reini ngidienit en verder omdat het hoM al gehnnrd i met het oog op deze tegemoetkoming van f 100 De Leider heeft Iwt hnii reeda gehaard vóórdat wy een besliuing nemen Daarmede heeft de Commiuie nitgeiproken dat vti hier komen om te volgen en niet het reoht hebben om anden te atemmen Daarom zal ik tegen het voontel temmen De beraadalaging wordt geeloten Uet voonUl komt in itemming en wordt met 10 tegen 6 temmen aangenomen Voor hebben oeaterad de heereo Vermar van dar Want de Jong van der Torren van der Ree IJtadatyn van Veen Jongenbarger Knattel en van Syk Tegen hebben geetemd de heeren Donker Broekhuizen KolHn Vingeriing Mnjjlwiik en van Oalen Aan de orde Het voontel in zake het nemen van aaodaelen in het kapitaal der Oemeentelyke Credietbank Wordt zander beraadalaging en aonder hoofdeiyka itemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot w ziging van het reglement voor de beide asthaiien wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelgka stemming aangenomen Aan de orde Het voorstal tot vastatalling der bydrage voor den inkoop voor pensioen van tydeiyke diensten van gemeenteambtenaren Wordt zonder beraadslaging en zon1 der hoofdeiyke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel om aan de Vereeniging tot bestryding der taberouloae een gemeentegabonwqc in gebruik te geven Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdeiyke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot onderhandsohs verpachting van het overzetveer in de kattensi ngelgraoht Wordt zander beraadslaging en zonder hoofdeiyke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel om het tegenwoordige beltterrein aan de Breevaart voor den reinigingsdienst in huur te nemen De beraadslaging wordt geopend De heer Vergeer U deV Ik 00 willen vragen of het niet mogeiyk is voor de berging van het vuilnis een ander terrein aan te wyaen Die belt verspreidt vooral des zomars minder aangename geuren die leer sohadelgk zyn voor de gezondheid Tan de bewoners in deze baart waar tegeUH ig nog al veel gebouwd pMpH rzitter Ik kan antwoordeh dat dit voorstel laohts een voorloopige regeling beoogt en dat B en W reeds hunne gedaohtan hebben laten gaan over de vraag of het niet mogelgk zon agn om zoo niet nu an tooh over eenigen tyd te zoeken naar een andere plaats voor deze belt Ik geef de verzekering dat wanneer het mogeiyk zal biyken B en W zeker zallen komen met voorstellen om een andere plaats daarvoor aan te wUnn De heer Verdeer Kan de gemeente te allen tyde van ds huur af De Voorzitter Het terrein wordt aleohta voor 1 jaar gehnurd De beraadalaging wordt gealoteo en hrt vooratel zonder hootdeiyke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel om den Leider van den reinigingsdienst de kosten zyner aekerheidsstelling te vergooden De beraadslaging wordt g p id De hew K o 1 g n U de V Ik ma a wlUen vragen of het meer voorkomt dat da kosten van zekerheids telling van ambUnaren gedragen worden door de gemeente en zoo ja draagtdan de wuze waarop die overname van betaling der premie tot tand is gekomen hetzelfde karakfar ala by dit Toorstelï C Uet de beantwoorSing IT vraag zult o my zeer vWiciiton Do Voorzitter lk 1kan den heer Kolgn antwoorden dat B en W met dit voontel te eer zyn medegegaan omdat nog aan gemeente ambtesaar in dergidylce poziti vetkwrt De Leider van den Reinigingadienst beeft by zyne oUicitatie en zijne benoeming niet geweten dat in zgne instmotie die eerst naderhand vastgeateld voorkomt de bepaling dat hij zon hebben te stellen zekerheid Ihis dit sprak voor de billgkheid Ttt het geval dat ik zoo evn aanduidde dat precedent is om bUiykheidsredenen hetzelfde besluit genomen Dat betrof den directeur van de Bank van Leening Die had vroeger een persoonlgken borgtocht waaraan een kosten verbonden waien Toeo is gekomen de wyziging van de Oemeentewet waardoor is opgeheven de mogeiykheid om persoonlgken borgtocht te stellen en daarvoor is in de plaats gekomen het voorschrift dat er moest gesteld worden een zakeigke borgtocht Toen is bestoten dat die kostan welke door den betrokken ambtenaar niet konden warden voorzien zouden zUn voor rekening van de Bank van lieening dus van de gemeente Dus het geval dat de heer Kolgn bedoelt faesn zioh nog eens voorgedaan DeheerKolHa Ikdanknwel U de V De beraadslaging wordt nalotan en het voorstel vsn B en W zonder lioofdeUjke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot wijziging der ge meentebegrooting voor 1914 De Voorzitter Namens B en W deel ik mede het is eerst gebleken na Dinsdag en daarom is het niet in bet voorstel opgenomen dat de begrooting nog op een ander punt wyziging behoeft Art 4 van Hoofdstak VI van de Uitgaven kosten van de Zweminriehting waren geraamd op f SHO maar zullen waarschijnlijk bedragen f 940 oodal die post moet worden verhoogd met f 60 af te nemen van den poet voor Onvoorzien B en W vallen dos hnn voontel biermede aan De heer Jon enburger it de V Ik lees in de toelichting tot dit voorstel Vermits aan den Handelwursas een leeraar werd aang ntetd die in het bezit is der middelbare akte en tengevolge daarvan een hooger salaris zal genieten dan zyn voorganger wordt op volgnummer 168a f 30 meer vereisoht Ik had bg da benoemingen voor den Handelscunus niet de wetenschap dat voor de bezitters van de middelbare akte meer geld wordt uitgetrokken Zou ik u mogen vragen welk verschil het oplevert De Voorzitter De salarisregeling van het personeel van den Handelsonnns is te vinden in de verordening op den Handelaounus Daaruit zal den heer Jongenbnrger kannen biyken dat een leeraar met bevoegdheid lager onderwys krggt een aanvangssaUris van f60 perleaunr en een leeraar die de bevoegdheid middelbaar onderwys heeft of belast is met het geven van onderwys in de handelscorrespondentie een aanvangsoalaris van f 90 per lesuur De heer Jongenburger Dus het maakt een verschil van t f 300 De Voorzitter Neen Deze leerzar heeft naar ik meen 7 lesuren de heer Jongenburger overvalt my eenigsaings dus ik durf niet te zeggen dat het juist is Dat maakt dns een verschil van f 210 Da heer Jongenburger U deV In verband hiermede nou ik B en W willen verzoeken om als het weder voorkomt de leden van den Raad esnigszins op de hoogte te stellen Ik f eloof dat het grootste deel van de Raadsleden dat met geweten beeft Had ik het geweten dan zou ik oen van da eentèn geweest zyn om B en W de aanmerking te maken dat het toch in de gegeven omstandigheden niet aangaat een leeraar te benoemen die voor een dergelyk hoog salaiis werkzaam moet zyn Men moge de aanstelling van iemand ie in het bezit van de middelbare aote is verdedigen als aynde in het belang van het onderwys ik zoo het wensooelyker geacht hebben indien dit op dit oogenblik niet had plaats gehad De gevolgen er van zullen natnurlyk niet oitbigven Als er weder vaoatnres komen dan zallen natnurlyk allo leeraren er op af komen Dat ligt voor de hand het is een mooi salaris en dan zyn B en W haast zedelyk verplicht als n 1 op de voordracht te plaatsen een leeraar U O Ik geloof Biet dat dit de bedoeling ia geweeat van den opzet vaa den 4 Handehnunus Ik weel niet wat B en W er toe Beleid heeft het in dit geval wel te doen terwyl als n 2 werd voorgedragen een uitmuntende kracht Maar ik moet erkennen ik had het Biet genoegZMXB ondarzooht en ik heb er geen erg in gehad maar zeker had men mogen verwachten gegeven de tydsomatandigheden na op alles wat daarvoor maar in aanmerking komt l ezainigd wordt dat niet een leeraar zou benoemd worden met middelbare akte wat de gemamtdua f 200 a f 300 koat De Voorzitter Ik kan niet nalaten mgne verwondering te getuigeo by het hooren van de rede van dan bear Jongenburger Hg valt B en W hard en spreekt van benoemen door B en W terwyi hg zich zelf hard moest vallen d w z den Raad Niet B en W hebben benoemd maar de Raad en op de voordracht van B en W kwam voor behalve een leeraar by het middelbaar onderwys die door B en W in overeenstemming met het advies van den Inspectenr en de Commissie van Toezicht de besta geacht werd ook een onderwyzer met akte lager onderwns Wanneer dus de Haail had gewild had hg dazen onderwyzer kunnen kiezen Nu maakt de heer Jongenbarger er B en W een verwgt van dat zy niet gewaarschuwd hebben dat wanneer de Raad iemand met bevoegdheid middelbaar onderwys benoemde dan de nitgaaf iets hooger zou zyn De heer Jongenbarger hoade het mg ton goede maar ik zou bet vinden een bewys van gebrek aan eerbied voor den Raad wanneer een dergelijke waarschuwing bg de voordracht was gevoegd De Raad heeft toch vastgesteld de verordening en er mag worden verwacht dat de leden van den Raad zelf de verordeningen van den Raad zullen kennen Wordt vervolgd Advertentiën Voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden by hetoverlyden van Mevrouw de Weduwe a J STEENS ZyNEN VIH DKB Ooza betuigen ondergeteekenden ban hartelyken dank W DIEMEB Stkkks Zijüi J W ENS ZIJNEN PBArr A E L STEENS ZIJNEN AmAem W B A 8TÏEN8 ZIJNEN J L AS V00RTHUIJ8EN Stziks Zimv H W VAN VOORTHUIJSEN E A H EBELINGSizzHsZoKSK A J EBELING L M E SALOMON Stm Zunz H SALOMON fOravmhaft F H O STEENS ZIJNEN NijmetteH J W STEENS ZIJNEN Tegat F H STEENS ZIJNEN L STEENS ZIJNEN VziTMui IfyfMfH Mr J C VAN HARENCARSPEL W F A L VAN H ARENCAHSPEL CLim D KOOQ VAN BZEUOII Oouda E P H0LTIÜ8 Nnt8 Departement Gouda Voordracht Avond to Kftven door den Heer HENRI DEKKING op MAANOAO 2t DECEMBER 1914 des avonds te 8 uur In de Sodetelt DE REUNIE Oosthaven PROGRAMMA L JOHN GABRIEL BORKMAN van HzNUBiK laaiK vart H D ramc TUDZANO door Mevr HintviLn VROUWEN E loBofieenIronie Entree voor nlet leden f 0 75 Leerlingen H B 3 en Gym f VSO perpersoon Bovendien zijn toegang gevende tot de tribune een beperkt aantal kaarten verkrygbaar 4 10 Cts ten haiza van dea Heer T CREBAS WndstraatjOp Maandag 21 December mr an s middags 12 2 ure O Saontaria C J M KROON Aboueert U op 4U Blad Konin klijke M arine verbintenis by Bi Ma Zeemacht als Matroos torpedomakerl uimam leeftgdaii Kleermaker J Matroos kok Stoker 2 klasse Kennisgeving dat gelegenhad baetaai tot bet aangaan eener vrgwillige 29 P minimum leeftyd 21 jaai mazimnm leeft 28 jaar minimum leeftyd 19 jaar maiimum leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximamleeftyd 29 jaar terwyl voor jongelieden op eenleeftyd van 17 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bg de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart ia voldoende gratis verstrekt door den Ckimmies van aanneming der Marine te WUlemsoord den Helder j 60 DE ZïïlD EOLLA SrDSClE Maatschappij van Verzekering op bet Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAQ Maatschappelij k Kapitaal f 1 000 000 Commiaaarinwo Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A 8 M1EDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Seor Directeur Mr J W KONING MT De Maatschappy sluit alle soorten Lev n ver keriag tegen lage premi n Vrggevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren mowwiUKBmVÊim Uacem te mch m h v0m en C MéMrBmmm WfUtmve te timmarn Kei QoQd ea Zilver werden op de Tentoonstelling te Ostende Londen Amsterdam ParHs enz de LAXEERPILLEN van Apotheker BOOM bekroond Prys per doosje 25 en 50 cent Verkrygbaar te Gouda by ANTON COOPS Fa WOLFF A Co te Rotterdam by E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 DOOR W SCHULD m EEN ANDER aalaM raina ia aotan Ik ga me even laten scheren Komisch Een bniilolt In Dahomey Gekleurde natuuropname Een hnlselQk bad Humor De noodlottige ring De Drukkei y vaa As Brinkman Zoon Markt 31 laven Spoadig aa tal RaPmala prilaaa alle dliHikwepken vt r ea hanilal ea ai aallw tabralk Drama Rlcailin en het jonge bruidspaar Komisch OoHogsnieuws Kan atgewaaachen worden Wy maken volgens elk portret hoe klein of verbleekt ook Fraaie Heeren of Dames kop en Bchotel met portret oompleet 10 75 Melkbeker 0 70 Aachbakje 0 70 Wandbord M STUNS Inkt d BESTE ONSCHADELIJK VAN Bl OMM Artistieke afwwfirng Craijon Vergrootingen formaat 50 X BO cM mcHH dtmriii Smküdi HÜIkBii Prys f 1 75 A Ca BltTZD A 12 Portretbriefkaarten f 0 60 GOUDA 18 Deo Ontspaniringszaal voor Militairen 5 10 a Qoudsch Militair Strykorkeet 21 Dae Onderstandsoommissie Armenzorg 2 u 21 Dec Sociëteit de Réunie 8 nnr Voordrachtavond Nntadepartement 23 Dec Sociëteit de Réunie 8 nor Concert Knnstbing Kathleen Parlow 24 Dec Nieuwe Schoawburg 8 nar 4e Abonnementevoorstelling Rott Tooneelgazelschap 26 Deo Bovenzaal Hollandia 8 nnr Propag feestavond Jongelieden Oehael Onth Bond afd Gouda Beleefd venoekanvr gvegdd tydig mededeeli g te mogen OBtvaaganvaa virgad inc n oonoarten vemuikdykh £n aas om deze dan ia onaa agenda te vermddeo 12 medaillon foto s keurig afgewerkt geen Tip Top 035 Gekleurd 12 stuks 0 75 Portretten onbeschadigd terug 30 Zending fr na ontvangst van portret en postwissel of postzegels Ateliap WILHELMINA 1 iivnuiMii Nnts Spaarbank HAA STREC HT ttiiif den derden Dinsdag van iedere maand ten huize van Mei de Wed A M BLANKEN van des s middi gfs 1 2 uur ZIectr Dr A Bfi knui Za Gk da Rentevergoeding 3 la 17 HET BESTÜDB PRIJS VAN HgT ABONNEMENT Per kwartaal f i 45 Idem franro per post K50 Met Geïllustreerd Zondagsblad l fiO Mem franco per post ü liso AbonnemeoieD worden dagelUks aangenomen aan ons Bureau Habkt 31 by onze Agenteif den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Dit nummer bestaat uK twee bladen Eerste Blad KËilJNISGEVLVU IMIUCHTWOZN W I K OZVAAK SCHADZ Or HIHIISZ KUKSM riROOMAKZH BURGEMEESTER en WETHOUDERS vaa GOUDA GesieB ait 8 der Hinderwet i Doen te weten Dat sij verguDaina hebben verlernd aau i K Berlijn siKsreniabriksot aldaar en sijne rechtverkr gaDdeu tot hst oprichten eener droger van sigaren in het perceel gelegen asn de Sl ADthoniestraat no I4 kadastraal bekend acetie C No 1507 Gouda den rS December 1914 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secreuris J VAN HEUBDE mannen van wie er zijn met groote repotatie in vele landen zich hebben beijverd in het bovengenoemde werk neer te schrijven datgene wat zjj als een gebiedende noodzakelijkheid en daarbij als een heiligen plicht beschouwen de middelen aangeven die er toe zonden kunnen leiden dat geen internationale geschillen meer zouden mogen worden beslecht met de wapenen doch dat de geest zon zjn de overwinnaar van het geweld Velen van dezen tyd hebben zich op spottende w jze uitgelaten over datgene wat deze menschen deden medoljdend hebben anderen het werk van hen gadegeslagen en de schouders er over opgehtuld utopisten zijn zij genoemd de strev s naar datgene wat als een eisoh van menscheIjkheid moet gelden De dagen van thans doen het voorkomen alsof de spotters gelijk hadden alsof het medelyden was verdiend sisof het juist was wat beweerd werd dat het maar tgdverspillen was dat bezig zjn mat het koesteren van het vredesideaal Wat om ons heen gebeurt dicht bü onze grenzen dat afgr selpe doet ons huiveren Weldra zal bet vgf maanden geleden z n dat de oorlogsfakkel over Europa werd gezwaaid en dat een groot deel daarvan in lichterlaaie werd gezet dat het oorlogavuur werd ontstoken buiten Europa in de andere werelddeelen dat op de wereldzeeën de macht van den sterksten als recht werd uitgeoefend FELiLLElOA Over ons werelddeel en daarbuiten is een verschrikking gekomen zoo ontzettend dat het m sohelijk brein niet kan omvatten dat in de twintigste eeuw de tgd van moderne besohaving het nog mogelgk is dat menschen die de gaven des geestes bezitten staat zgn zulk een nameloos wee over hunne medemensohen uit te storten Heè vernuft van den geeat heeft zich in dienst gesteld van het ruw geweld en is daaraan ondergeschikt geworden inplaats dat de geest de heerscher zou zijn over het geweld In dezen verlichten tyd wordt een mensohenslaoh Neon ik durl u nauweiijkM te leggen wat wiJ aooi eel leed doet Honderdmaal op em dog herbaal ik lot mijzelvm t lt kranktinnig wae mij zoo iet in bet hoold te durven halen Maar wat hebt gij dan toch gedroomd l en htrpeloozen droom moeder ik heb iemand liefgekregen die v re boven mij staat Ünno I Wie Is dat meisje t Marcetle Renaud Groote God en de oude vrouw bedekte alcb het geUat met de handen Marcelle Eenaud dat bevallige wezen Is de sierlijk Parijsebe toiletten I ZIJ was immers even weinig voor hem geschikt aU dat een bontkleurlge vlinder In hol sombere studeervertrek van den geleerde tehuis behoordeOnno ea zij geleken soo weinig op elkander dat het geen oogenlilik la haar opgekomen was zich over hun samenzijn te verontrusten en was hel onberstelliare geschied want zij zeide biJ zicbzelve dat liaar zoon om zijoe liefde zou blijven voorttreuren geil hu dat eertijds om z n kunst had gedaan Kn ilj T vroeg jde moeder op doffen toon heeft zij n hare Helde geweigerd 0 I Ih heb niet tol haar durven sleeken Ik geveelde tronweas ook te laathoeseer Ik haar bemlade maar Ik zoohel Itxik aoolt hebbea durven doen Bedenk sleehta tij slaal zooveel te boogyoor mij behalve Zon en PRU9 0EH ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysBumnfer f O tS Elke regel meer 0 10 lijj drie achtereenvolgeode plaaUingen worden deze tegen twee berekend Diensioanbiedingen per plaatsing van 1 5 regpls f 35 by vooruitbctaüttK elke regol meer 6 ets Heclame f O 25 per regel üroole letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 811 den gevoeld Tegen de ontzettende offers die deze oorlog vraagt is geen betoog mogelgk De menscbelgkheid stelt bier zgn eisohen die geen machtige moge weerstaan Er kome vrede I Aaa het Nederludsche Volk Ill l 4 li l vuil Ut U Ujti v OU Uil oiJt Uiitt ouiwikkttting l vui m wiwriuwt lu i vd im AtHM unuid ümi vo ut vr r w t liMMi iJ iuar itt deu fei V aiüK VuikfiwtM fii arüe ting aangericht zooals de e mwen van barbarisme niet kunnen aanwezen Op de velden die door moeizaam werken en door noeste viyt in uttuur zgn gebracht stroomt het bloed fanmillioenen krachtige mannen die aaWewezen zijn den vreedzamen kamp te iticüden om hun eigen bestaan voor hun eigen geluk en voor dat van hen met wie zy het leven doorgaan f II la itiiU utxitirfitdv hoor besiaau Uvcii kij utut D jiicuuu eu Uuur Auuitl lU tiftuü aiu w üLiiuiKiirH uj iv nrkkcii üiii zkIi mi I iii xui tf iimhi a H U iuüi KOU uoudig iuuuijfiu vut uUM uuUluuikuu tll m i ei4uuMi uut lu btM vutH Muiiuiiuaau kribcü i U mUUIuUfllljIa ir KuaOMI lUKOtKU i t l VtUl WW U i lUTiMklUg U lilt fiuüjit h l liOoüwüii litjK w wtitl gfUiirwi u tiwü Uj i vtrrw f euiyki i u Jf v iTi om ifiuti üi4 iy ei riiaAriiviü actii eu 1i k tviji iluur tiurt itriutUffo pr pAgiUKk tut iiji U fUlg VttU UfCI MfeHiauU lO tli büi U iiK Ut gi WMkl itdi ituuiiiijtiHtuiir luiJüUL uit dit lUt lits iiviii K uuiitjtint u UiAué m ikmo iiruAtitfe iijtu u i ü woord lot lii i wlorlii uUuvU Verwoest is wat de tand des tgds heeft doorstaan en als iets precieus in eere ia gehouden als machtige teekenen van voorher Verjaagd zijn van huis en hof die een rustig bestaan hadden op hot land in een bedryf of in handel of gevlucht voor het moordend lood of de braudfakkel waarvoor de huizinge geen beschutting biedt Op vreemden bodem als opgejaagd wild hébben duizende beangsten een schuilplaats gezocht én beschutting gevonden die het eigen erf niet geven kan In dezen verlichten tgd wordt vernietigd wat monsehengoslachten hebben opgebouwd Qelok arbeid menschelyke deugden genialfl tijtingea van den geest weg verwDtlt Uat kanon kent ze niet Het eiaoht offers van tasbaren vorm Het brute heersoht duukttaar uuuw nlot voldaan waiu daarmodt i tiM ttool vau Volkuwoer Imarlttild uog aiut bereikt haar Ideaal is Uüiühaamd in artikel ISO vau ite Ao ItijrlaudMchu brondwet Allt Ni d riaiulers daartou in Mlatu IJlt ttrpli lil ineikt tu wvrkun tul hatul liavmg dtT onattiankWijklii id vui hot i ijk m tot verdodlgtug v ui xiju groud gel led Jft hol met dMM n oa door de rrond wM opgt egdtnj pliclit voor oogcn al t ffn iHMKivuuund feil dat lu Nederland m § biMtoat d loting die luet haar utö i4t4 fk prlkkoluudtr lioop op vrijtotiug v a dmt militairen óiaaui zulk een u ij efirt 1 ongunsttgtftj invloed hot t op het wêwN i liditBbetwf m ikior haar groote onreohiii vaardigheid mik oen outütenmilng wekt U het n H diep bedroövfiid dat et tHr nlengevolge thaitii uog dulzeode m dul Straks is het Kerstmis Het Vrede op Aarde zal weerklinken ook in de oorlogvoerende landen om ons heen Oeen feestlied zal ar schallen Een klank zal het zgn van anderen toon Als een kreet zal het worden gehoord als een angstig roepen van die wachtenden die nog geen ouw dragen om den vader zoon of geliefde die in de gelederen staat en van die bedroefden die hunne verwanten zagen teragkeeren als slachtoffers van den krgg verminkt voor bet leven dood ala een smeekbede van die rouwende vrouwen en mannen die gebukt gaan onder het leed dat deze verschrlkkelyke oorlog hen oplegt Op de regeerders der Staten rust d zware verantwoordelgkheid herhalen wg Oamegie s woord Die verantwoordelgkheid zal thans zeker zwaar war ter voriiemen als hij op Mi sijne kuuHtrelzfn ook Frankrijk bezocht niaaj dat wat iHKk n een genadeslag voor heiu ware gewceet zou dan verzaclit wordtiQ door dl gewoonte retMls huilen haar i tevoa oowel alH door het overwicht vui lii t uuviTmljdelljke un zij zelve zou niet langer de vrees kuuneu zljb levea de een of andorim kig verwoest te zien door d nukken eo grillen van eene In onbeperkte weelde gigegroetoo vrouw dtevoof haar zoon nooügde liefderijke erntitlge levcusgezelllu zou knnnsa wezeo die hem na elk zijner loehttm op zon wachten aan den hulseiijkes hawd en hem daar zou doen vergeten dftt alle lauwerm ook Waarom klonk hut flur limit haar vader zeil aU i In mijn bijzijn g r figd dat do kunst wa rijt is waano inm niet op arkom t Ki t inaar leciits naar d grootte van het tKloat oord eltV Itlnnou W ii jaar hel giJ uvo muzii k iiitiifit voltooid laat al uw streven er op gericht xtjD TMozt t vooruit to gaan in dio twaalf maandan dat gij niet aud T dan roem kunt yvrwervoik waar gij u slechts vertoont de virtuoo zal gt ruat h oogen umgen ophBfk n lot èf dochter van iöprgpH Kenaud dra konstschildor In mwt oneindige liefde had do on 1 ontwikkelde vrouw h enige woord gevonden dat hem kon rwld i Zy W ham een nieow doei en dunoede ook doornen bevatten I en jaar later was de j Hige kunstenaar met zijn Hliidies gereed od sou bijzich voor het eerttf In yotkavlijt latenhooren Hij ging die protHfnamlng g eel V kommerd te gtmoM Sedivt hol loogeabllk waarop hij de tnof jkhsld had Ingsden mog eenmaal naar Maroelle s hand te dingen had al liet overigés bem bereüibaw toegeschenen Ceeriruid Hoklius wu vr wat z nuwachtiger dan hij Keeda vroes dien ivond had zij zich in dezelfd zwart zljdmja pon gekleed welke haar echtgenoot haar bij Onnc f wjrsto optredt n voor het publiek had gmehmken en die dj Mdert s7i chtn K 3 l ragen had hij de i dzame feestelijke gelegenheden welke to liasr te nieuwe levnnakrachten gevehonken lieeda den volgenden dag hervatto hij zijnu taak met tot daartoe qngekraden ijver i n onder het voo litpolen gloed er tfdkens een gtimiftch van tuk pp zyne lippen aU aanHchoiiwde h j MarceU B gelaat aaa het eind zijnfr bft i spel van den vloltot groette lijke WOV TWTOlgd worden In den kring van ha r rtder den een of anderen teg verloofd sou ge1 vm warm voorgdkomen roken te Ptsrljs Onito soa dot eerst la I ff aar hart klopte loo laMe bet Wat Geertrnida Holdius aangaat terwijl zij hem van hoop Hprak da riit zij onophoudelijk wie zon baar dat kleine verraad niet vorgevm oe 0Dg haar BOon nog WOM en hoe Ucbt mm opdien leeftijd vergeet alA m i nle geprikkeld wordt door de pijn van het oniwreikbare Daarbij wa het Imniww zeer waarHRhiJnliJk dat Uarf 4le die nieta van zijne liefde afwist en zeker dmk gevierd mocsi