Goudsche Courant, zaterdag 19 december 1914

W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Kenkeng erei Hywielen en onderdeelen LandbonwgereedschsppeB en Werktuigen it 0 xa JMwM Mrtia uHkiiiwieii m bMnr n 11 TWKI E KAHKB vaa W Dos 1M4 Ui a OeMSSB Bergeelaa Vsnoig la Je sBAdscvn gwieriac kwsa de Minister vaa bianoalaadseSe itakea oe iHsr t sA na aerundsn oesa liiiiisgito dat aan t oog hsudea U op de groobe gotwurtainuicB builea ons laad es erseul uat t oorlogegevaar nog niet voorbij 1 nwsi xijn verwocluiacea voor betui O laad gohenit aiM la beog spaaam Uo Misuur h er slui bewust dat ooodig ipi aoogere alatiseeu ttnbonlM balpowldeien voor l i n Twij on nog looveol moat uiteU eer leteargiaNOkl dai h sM losn tetmikw begroouag moet koam luaaa ucnter 1 besu m igi n g noodaakoli Aiomand kan vootepelien beo tin anns e de toekomst al si uovendien xljn er nog tal vsn andete belaugen wsarm voorzien moet worden onse sociale hervotiMeigea onae verkeersverbetering onse defensie ea de ottderwij iilgaven m verbond met de paeificaue txevtaofd Is wat do minister verstaat ou i meer normale omstandighedea Uaarup wil bij em permanent antwoord geven vent Is tj t vooroemen om soodta UIH govolgo van bet intreden vsn meet normale omsUuidigbeden radellikenrliso bi te voomien dat nel buitengewoon Hkort op onae iataotsinkömeleu gevolg vaa den ooriogoto nand al ophouuen de aanvrage van een crediet voor nieuwe boogere burgerecbolen weer op de begroo tmg te brengen Het i te vooraieo dat dit geechleden al soodra de vrede zat zijn geteekend Ikan elf siJn indien it rder onsersljd bit demobiUeatie kan wurdt u overgegaan fe toeetond looseer tal zijn opgoheldotd dal do atrikle zuinigheid thans gebodea ks i plaals maken voor meet aolivitoit De post van fbOQO voor UoetgettbeHtraiing van kankerlijdets i efHie behooreo welke werden ije algemeene beschouwingen werden geoloten Uil de sid Bhinenlsndsoh bestuur be pleitto do beer Kleerekooper B d de verbetoring der reobUiposiUe bij do politie De keer Brttmmelkamp a r wenschte een npenbaren bbUag te bouden De heet 8 o h p e r d vreesde dal de Ktesrecbtquaesüe h hel gedrang sal kooien De heer Koodhnijsen u l aohlte het in strijd met de grondwet dat een blddag een overboidskarskter ou dragen De heeren do Visser o h en N oleh r k ondotsleunden bet vetsook van Am beer Bmnunelkamp De H 1 n I s I e r de beer U o r 1 van der Linden hoewel niet deelmde het beswaar vsn den heer Roodboljzsn aohl hei beter dal de Kegeoring iicb daarin niet mengt met bet oog op do dsnkboei deu van de meerderheid der bevolking In aangelegenbeden als door don beet Brummelkamp bedoeld De kteoteotalqnaesue ia In hotsolfde stadium omdu bet program vsn de Hegeerbig niet i gewijzigd Voor grondwetshersienhlg is ou geen Itjd be cbikbsat Allea hsngt ttouwens si van bet Verders verloop d r tijdsomstandigheden Bij de aldeelkg Volksgeiondheid werd door VerBOhilleado spr gewoseo op de knooierijni vooral wat batnit oaeao De Mmbiter wees er op dat men voor vervolgingau omtrent vervalanhlng vsn levensmiddelen moet Ijn bij den Minuter van JniUtte Voor do voorbsreidiiig van eeo wel op leveoandddslen is Aamlieleii De Mumketemmmif van Apotheker BtMM i enoest spoedig in enuitwendige bloodendo en blinde Aambeien lïot jeuken bedaart spoedig Prgs per potje 60 ot 13 Verkrijgbaar te Gouda bü ANTON COOPS Fa WOLFF A Co te Rotterdam bu E VAN SANTM KOUT Korte Hoofdsteeg 3 van Dir O MKNKE te AmBUrdam in teer groote keu bij mij voorradig 75 Aanbevelend J P GANTEVOORT Werktuigkundige Onthoud het juiste adres en nummer 3fl lisp agn door het college van B en W en speóaal door mg venchiUende besprekingen gehouden met de autoriteiten ten einde de scholen vrg te krggBo Het is gelakt om 4 van de H scholen ootmimd te krggen door de militairen Voor 2 scholen bleek dat voorloopig onmogslgk Er moest dus getracht worden die twee scholen onderdak te brengen an made naar aanleiding van een schrgven van den distnctsctaooloj izieaet is getracht 2 scholen die vrg kwamen gesamenlgk met andere scholen te doen dealen Uedert zgn nog verachitlenda basprekingen gehouden met de antoriteiten om te trachten ook die i scholen vig te krggen Tot nog toe ia dat belaas met gelukt Er zgn echter op het oogenblik weder nieuwe onderhandelingen loopende en wg hebben alle hoop dat die tot een goed resultaat zuUeo leiden Uet verzoekschrift van de ouders der kmdereu van de eerste burgerschool voor jongens u onnuddell k met een stihrgven van B en W doorgestuurd naat den llinister Wg hebben alia hoop dat binnenkort een oplossing zal komen m dese neteUge clit oiquaeBtie De heer van der Want Ik dankden Wethouder voor zgn antwoorden spreek de hoop uit du depogmgen die thans door het collage vanB en W in het werk gssteld worden spoedig aoUen slagen 1 Niets meer aan de orde sijada wordt I de vergadering door den Vooiaittet 1 geelotao I sioht omdat dageen dia n 1 was gesteld nitblonk boven anderen Hg wss niet alleen in het bezit van de akte middelbaar onderwij maar had ook practische ervaring van bet onderwgs aan een handelscnrsns Dns niet omdat hij die akte had maar omdat hg naar het oordeel van de bevoegde I antoriteiten daartoe in aanmerking kwam is hg als n l op da voordraoht I geplaatst Overigens al sgn de tijden slecht toch zoUen B en W en ik Vortronw ook de gemeenteraad over een min of meer kleine nitgave weten heen te stappen wanneer het gast om het belang van een schoot t behartigen door te kiezen den best De beraadslaging wordt gesloten en het gewijzigd voorstel aangenomen Aan de orde Het voorstel tot wgsiging der gemeentabegrooting voor 1914 Wordt goedgekeurd Aan de orde De verzoskan om ontheffing van schoolgeld op de Borgerscholen voor hei belastingjaar 1913 14 Op deae varzoekaa wordt overeenkomstig het voorstel van B en W besloten Aan de orde De interpellatie van den haar van der Want betreffende het in gebmik nemen van eenige schooUokalan voor de militaire mai t De heer van dej Want Ik begin met dank te saggan voor de gelegenheid di a geboden wordt om aen vraag tot B en Av t richten 2ooal8 wg vetea z jn er hier 4 scholen dia ten gevnlge van de mobilisatie lyden De oMzaken kennende ligt het allerminst in mgne bedoeling het zon mg aelfs niet passen om msar het ringste verwgt tot wien dan ook die daaraan deel heeft te richten in zake den toestand zooals die op dit oogenblik is Integendeel wij wstm dat slle moeite is gedaan om dea tosetaad te maken zoo goed als maar eenigszins mogelijk was Niemand wist hoa lang de bnitangewone omstandigheden tich zondenvoordoen In den beginne heaft menzich dat getroost maai het dnnrt lang ja te lang ook nit eaV oogpnnt vangeaondbeid Zoowel van da sjjde vin de onder d l wiJ 00 gaarne badden dreven gehouden Dit valt on nu peciaal in de Heeir dmtle op OBdal hier ap kuuatgakied een verlljning pUat vindt die belaaa ook te veel in adoratw voor de virtuose tecb uiek 1 vervallen Ai een gevolg van deae omabuullgheld t het Ie beachoaweo dat luuo meer tot boeplegelende kunst l ovipgegaan en er vee over leeot en praal Hel Im onttaglijk ooveel als er geleden wordt in den Haag Nb l alleen lal lal van porteleulllee e ieeetrommel l eelaaii hel aantal huurbibliotbekeii oeeiiit ook gi Uklig loe Hommlgen gaan al oever in bun orgHiieatie dal kij evetiai de kruidenier een ol lwL emaal per wei k komen hoeren of er nog lec tuur noodig ie Men alMuneert leb voor éta of meer lioeken per week jeregetd heeft verwi elliig plaat men geeft het ultgelexen iKiek mi en krljgl een nieuw preeie sooal moed r de vronw nwt baar Iw lerljoi r handelt Met dat 1 en nu keeren wij lot tiaa iiilgangepuiit terug wljalgt leb het karakter v n dt wloteravond idj lle WIJ lillen er on el voor waoblen op dexe wljxlglug te willen reageeren doob I WIJ kunnen niel nalaten on leedwmen uit te Mpreki n over het verlii Tan veel goeilM teel Aangenaam dal wlJ daariilj lijden I al blJ ervaring blijken dal ook liet tie il me in dat opslebt ijn charme Hopen wij dat wIJ die leeren kennen eu waardeeren nA TI NiUI R TH DE BIE BOHTWERKER axMaaeetsrluieeM la eerato raai kontaaken SoKiedameoheeingel 30 ROTTERDAM TtUF WTCm M4 © X Adverteert in dit Blad Itaniau lol hiÉii van VeWappeijk iuis 1 SINGEL 27B ii AMSTERDAM I T l Mos 10780 I0I4S 1 Il iiiiiinm uil lar Prima kwaliteiten Elegante en solide afwerking Bllllike prQzen 40 de aai sal tot hotstoM Uaeder n um te StOOmen niet die urn te verven I wi lkf nog voor Kerstmis gerei d moeten zijn worden xoniieF prijewerhooging aangniomi n tot MAANDAGAVOND 10 mup in de Winkel Merirt 41 en tot DINSDAGOCHTEND 8 uur aan de fabriek Fluweelen Singel 82 1 na dien tijd worden sfMimguederen vour Kerstmis nietmeer aangenomen ook niet nis spoedbeittelliiiK 44 Slgai rèmrjj id emusebi lisftliirij M ipDll ZOD rHlimilüeVANDENfiKI liim UD ts GOUDA VaUDAQ U DECEMBER 1914 Slot Ds haar JoDKonbargnr M d lydi V V vardraait tot op sako hoogt müne woordan Ik hab ni t gawraagd dat B en W dan Haad moatan waarsohawan om Uevet No 1 ol No 2 Tao da voordracht le benoemen maar ik vroeg alleen of bet met wensohelnk is dat B n W alt het weder voorkomt dea Haad kennia fceven dat voor derffoiyken onderwyzer mot middelbare akte meer geld wordt nitgetrokken Ik oof dat de meest Men daar van niet op de boogta Varen Ik hebbat ook met gevetea dat erken ikgaarne En na blyktj achteraf dat B en W in aan i d waarin men op alleebesainigt komen met dergeiyka benoeming dia da gemeanta f WO fif aOO kost H da V ik geef n da vataekaifig dat als het bekend waa gewaasrar ook in dese Tatgadarittg oppositie was gekomen tsgan dargalük banoamiag niet wat b raft de parsonaa nuar mat het oog op het doen van desa extrauitgave in desen tyd en met het oog op het precedent dat er geschapen werd Immers men aal moeten toegeven dat in de toekomst wanneer er yaoatnres komen weder leeraren stillen BoUioitaaran Én nu i het nooit de bedoeling geweest dat slan den Ilandalsonistu alle mogelyke klutchtan met middalbata acta zonden vetUonden worden Ds Voortittar Ik moat dit laatste bestr jdan Eaniga jaren geledan heeft ds Raad vastgesteld de varordening op den HsndalioanQs en heaf t dsarin geregeld da salarieanng Hi heaft toen wel d g l jk vooiaien de mogelijkheid dat aan da school werden verbonden krachten met middalba akte Anders was voor een leeraarin het bant van de middelbaia akte niat vastgestdd een hooger salaris De Baad van toen heeft blikbaarmede ingesien dat het besit van diehoosere bevo heid ook min of meer 1 1 Aa verwaiditinK dat ook TATi OËMiUAAL EbMm l KAMcB V eigadering van Vrijdagiaorgeo Aao de orde u de beüiog cenor Inkonwteubetaeting en het matetlea van Kaden van Beroep voor de dirsote belaatingcn lie lieer do Boor Ub w t er op dat do landbouw xioh gelukkig isj achu n door dese Infcomstenbelaotlaf vrij te blijven n de govaron dio uit een larief ooging epeciaal voor dason tsk van bedril tullen voorkomon iMmasr i 4a k noemt do teUingdat de 8taat de tering naar de pering swot xettou onhoudbaar omdat do tiUM geon nering hech Het door den hoor De Vos vsa ateen wijk gesprokene had voor opr do bekoI nag von den geur doen wij opsnuiven GOUDA Winkel Markt 41 L VAN DER POL Telefoon IM en 253 De beroemde HELDERZIENDE van Scheventngon lioudt zittingL Pannekoekstr 42b 2m bollen Rotterdam Voorspelt du waretoekomst en lost slle gshaimsnop Spreekuren van 10 10 Istevens te spreken voor iedereziejite Succes verzekerd AdresL Pannekoekatraat 42b 2m bellen Rotterdam i met Plano met of zonder Slaapkamer zonder pension Brieven L H bur dezer Courant NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit ONS GE NOËfiËN Donderdag 24 December 1914 lil lollirilii cli Timieliiziliebip Directeur P D VAN EIJSDEN 4e Voorstelling in het Abopnement Zoowel van oe zgoe vu wjjsers als van de zgde va de ouders uit de oude baliaponnen van oase over t wftek I Krootuweders iels Uetetijks alsoo uil wgsen ai v sijn klachten uit en nog deze week hebben veAohillende ouders van kindaren die da eerste bnrgersohocd voor jongens beaoaken sich tot B en W gewand om daarin varbetering t rengan Ik zou dus B en W willen vragen of zij eenige inlichtingn souden kannen varstr en wat belreft den tgd dat die toestand nog sal bin ven voortdauren Dsarmede bedoel ik of reeds maatregelen in tiitzioht ijn gesteld die een wüsiging zullen brengen in den toestand op die 4 scholen Ik geloof dat het hoog noodig is en in het belang van het onderwgs en in het belang van de gezondheid van de ongeveer l OO kinderen die het hier betreft dat verbetering In den toestsnd worde gebrsoht Ik sou gaarne sien dat ook al moest het de gemeente een klein offer kosten B en W in elk geval soo spoedig mogeHik maatregelen troffen ten einde niet alleen te voldoen aan het verzoek van de ondeis der kiaderan van de eerste bnipsrscbool voor jongens maar ook tan smde in den toestand op de 3 andere scholen zoo spoedig mog k verbetering t brengen Da heer Knuttel jiL da V Niemand sid aewr ekar mear dan de leden van het ooUag van B an W ar van doordrongen s$b dat in den toestand sDoals die op het oogubHk op 4 van de openbare seholen is vatmndaring dient te worden gebracht Dit is evenwei niet soo eenvoudig als dan heer van dar Want klaarblgksiyk to soh jnt Toen d mobDiaatia wsa atgakondigd en langsamsrhsnd da Vsaaaties van da vanohiUbnda sohoiMi tan einde grootmoeder Iels lletetijkB slsoo uil de ondo Ujdsn nel ideoin die inderdaad alle tot het vtriadaa bohoeron De heer Vos van Steonwljk c h teplhieon Do heer Fraasaea a r isgt dat dit seea aood ontwerp Is 8pr is tsfen de bepalingen ten aaosleo der vennooUichappon De heei De Uljselaar o h wijst er op dat de Eogolscho Inkomstenbelasling gauscb ander gereg d hi Usn hi elt daanneveo een couponbolaBting en boogore ladirgote betastingen De Miniati van FInancitn verklaart dal al men 4 wet met 1 Mei 19U wil Invoeren ullatel der behandeling vsn hel ontwerp tpt normale tijden nkt mogeli i wordt De bepaling dat t n stichtlnc een hedrijl uitoefenend ook In de belaattng moei worden opgonomon werkt Ui hooldiaak prevenlief tot het tegengaan van ontdni king Bovfudlen aleohui twee stiohtingeB sijn opgenonwm die samen iMdila 11500 hl talen De Minister de heer Treub zette uiteen ho man door allarln belastingen tenslotte tot ean goedgabed komt Wat tie belastingsn op de boerenstand betreft is de Uin het geheel met den liear da Boer eens De hear d Vos van Steenwijk dient te erkennen dat edellieden verpUoht zgn sooveel aan den Staat bg te dragen als naar biUgkheid vergalijkenderwgae van boii verwacht msg worden Het w o wesd daarni s h st sangt nomen De vKgadaring word daarna va dsagd tot ga Deoambar 8 nar Woensdag 33 zal het leentngsontwerp en da Indische begrooting bahandald wovden De votsohillende art srdea daarna a h si aaageoonrai HIJ de afdeellng Hooger m MUdolbaar onderwijs ktltlseerde de heer de VUser de benoeming van den heer Fekhet Ie LeidlB De beer H e e r e s n 1 sprsk ovet ds e V verplsalslag van het Rijksmuseum vsn Natuurlijke historie De heer Albsrda s d besprak het waarnemen van bissen door leeraren bij het Middelbaar Onderwijs voor hen die door de mobilisatie hi dienst sijn Sommige lessen kunnen niet allen gegeven worden o a ld Gonda waar aan de H B S de lessen in boekhonden goheel of gedeellelgk gestaakt sijn Voor dt iflegeiui ie nadeel te vreesen Mee dleol dsn ook tijdelijke leerkraohMi aan M lellen Voor do cursnsson voor skis M O U een subsidie van 110 000 bo hikbaar geslejd welke echter Ie laag U De heer Roodhuijsen o l sprsk la getijkeo geest Wat thans sis waailorg voor de opleUIng wordt geMsehl k nioi voMoeade Po Minister gal toe dal wanneet de ranbIlUatie laag dnnrt tl dell ke leerkraohbm uilen moeten wordon saogeslebi De post van f 10 000 lerognemen gast niet omdat rseds loeiegglngen illa godaan Do artt werden s k si aafenora De behandoUng van de aMoeling Lager onderwijs wmd verdaagd lot Massdag n Peoember IX nr DE HIE IIMEL l ANGE TIENDEWEO 27 Teleph 818 heeft in voorraad Blauwe DruiveÉiy liH II liirik Tililappilii ii Pirn BANANEN Sinaasappelen Citroenen MANDARIJN EJÜ KASTANJES NOTEN em De Venus met tien Papegaai Ëao oiet erotisch bluspel in i bedrgven uit het Duitsch van LOTHAR SCHMIDT en EMIL schAfper Aanvang 7 t nar predes Voor entree der Leden en hunne hnismnooten zie m6o de Programma s Entree voor Vreemdelingen f 2 p persoon Loge Stalles Balcon Militairen tijdelgk in Gouda gaintroduoeerd volgens het Reglement worden gelykgesteld met leden Niet Lédeft iuwoners van Gouda hebbeiT geen toegang dan op de Galerij Entree voor de Galer zoowel voor Leden als Niet Leden inwoners van Gouda 40 cent per persoon Kaarten daarvoor zgn verkrggbaar bij dén Bnffetchef der Sociëteit en kunnen plaatsen besproken worden ii 10 cent op Wowsdag 23 December van 10 12 en 2 4 uur en des avonds aan het bureau IntsSpaarbank HAA STREC HT Zittino den derden Dinsdag van ietfere maand ten huize van Mej de Wed A M BLANKEN van de s middags 18 3 uur Rentevergoeding 3 17 HET BESTUUR in zich sloot de verwachting dat ook maer bekwaamheid aanwezig son sgn Immers men peoft niet een hooger salaris eenvondig voor het besit van een akte maar voor een waarborg die er dat besifgeeft voor meer bekwaamheid En in dit speoisle gevsl sijnB en W volgaarne medegagaan met da aanbeveling van dan Dtreotanr dan Inspeoteui ea da oommissie van Toe Qeooe telijki Arbeidtbeun Aanvra van warknemers Volvsasenen 1 teekanaar 18 timmarüsdan 1 k per 1 machinale hontbewarkw 4 m Ulut T ii lit t itlat D if ilAii iai 1 fin liiit r uk dcr OruUmt dte in llw Iti iiiwap ii i 0pK B0ili ti ni t l c tt uj liooii ynibaol naar de Icrachtice aiUiMI vae dm wli a t lieiiall oB aUm maa voor aa vaerliaar alln tTC eMe in waarbelii oa riwt raklua eo vawUmaikiii w Icfuinni vcriitarea III lal handba n Hm UoiXdtiMiaur ia Vnremlciaf Valluwinrliaarbeld A K KUIKJK VAN HKKU AwlMéaK Kap Vrilv l aiid tann VaonMn K VAN THIüL ep lAiit Kol N I L i rav nhaff HecrntarUi 1 M VAN KKill 0 p l uH Kol S I I iKlravMiliaire pM DiaCiii t Mr II VKRKUUTKRI IN AoHMilaiil l roI ll NOflRlrrZlJ Kamim Mr X W r n SiSOKB Oreolii l J OMLL n i Kol i lal Bnala J T T VAN DAM VAN IHBELT lop tM Hai a Irarealiaae s K I VKIISPUCK 0 p U l atn UltwM 0 r II PUTMAN C AMEB O p 0 Mai Klndhavm Mr 1 J IIHYHI Uiddelliurf J P RHNHINK irmliitin Jhr VON WMF Hep I oU Kel N 1 I Vflravdntiagi Mr K J KOHTHAW ALT 8 ood Ri lUfil dut Inf AniMfvdan PnX 1 O KAI FF 1 14 letelid Zl di hnl met IwvnnalaaDii Moos wn ijn wordfli heimté vfrMcilt hWrvan l lfjk t gi v tt doer loeaendinK van vlrilokurlle ol lirielkaart aan hrtRoOTuriaal An VerMmiflnft Votkawoerbaar h M oluraliuMtraai T I to Haa Brieven uit de Hofstad UI la deae doaluare daciiu vóór Kerunia voer dulxmdm in dm lalda r i U lil donluirdac daa ooit wluw wii allia voei luwvir Ij ixw nii l aao braoek van Uteater m eono rt ii o bullw gaaa onitou Uk v rtaat in oaiMi bulMHIjkna iirlai om dw aniiw haard biJ bal Mvble clitjajwl van onw bijna volmaakte kiui vt lli bllns I cnk dIM loior ol lo dat Ik u d blyili vau den wiularavoad aal traobtan t nohlUeren xu ala diu door Uonderdi M brijv r vaa aullaod t hiii bloedo r Hl kUdII malei in siwobewi lloogKt n aou ik n u piel dooi willen boliden voor den wluler avond loala die op oud llollandeobt wljw wordt doorfebraolil l i euaver de fflodenu methode UpnH rkellJk en betreurenvwaaniig Wv ne ie bei boe door de eiioriiiu uit breiding ilU de varawkelljkliedeu buiiin hata ItaMiw dUM en en door de volniaking en verlIjniDf welke dete whM te bereiken vele llellHibberlJiw die op dva winteravoud in den buiie lljken kring wur dw lieoelond verloHni ljn gegaan Hol elMoen ia ae r achUirutlgegaao Hel ie one tiekend hoe aeer velen die met muitkale preataUea vroeger aeer veel bijdroaigMi lot bokorliog en opvrooiyklug dier avonden tbana xiob niet meer tk eB liooreii en dat wel hierom omdat IJ tegenover da lorren uil de cono t loh 00 droevig aletoken Het ie one meer msleu overkowen dat eon geaprek daarover aldna varliep peelt u oooli moor viool Neen Waarom niet Ik ga veel naar oonceneu on boot daar ie eenlo ranga arlUten Sinda dien tijd duH Ik geen naar meer aan te raken want miln eigen pel doet mij ou angenaam aao Zooabi het met de viool bi den eeuen gaal gaat het met de piuo bil don ander n nwl hol slilldwon bij den derden Kt ohulil mbaebien lel gooda in deaen gang van aken ar al mlnd r hroMelwerk voor fOed Vord n aaoga len maar daarlegeaovir taal tu uil biH tainllleleven veel onll weggenomen wM daar oer op xijn plaata wae et waarvan een eer goede Invloed uitging De olf vorniing i trouwene geheel en V verdwenen Dat ld do aohaduwtljde aan de onderwile lnrlchilugen verbond i Allea wonh aleleehuatlg Ingeetaiopt voorgekauwd en nagelMtpt Ik al me er wel voor waohteo mij een oordeel over muiilok te gaan aanmatigen doch ik durf het wet te aeggen dal vew van de vlrtuowiii op mualkaal geuled ralj alleen maar kunnen verbaaen B l hun enorme bMduiiidt onder dM Xat hun gelukt mij met de eehoonhoid van hun aiuilek telwkoteu et t ontroeren Uelaolide valt waar te nemen bij de aohilderkun AU atille bewonderaar on llemebber van de i kun t dwaal Ik gaarne lang de eipoaliie eo voor de wlnkelramon v b da kun thandelaren Altijd eer vall hel m4 op boe onberUpellJk en leUlooo heiwerk U algemaakl boe geen Mehnlach loutle valt 10 achterhalen maar Vevan trett hol Bli dan ilat hoe leiilooaor hot werk Ie hoe ulnddt bovredigwd het op mij werkl Plolafllng ontwaar j oom lll Ahd al it onliecUpoliJke ioU aardig Uit aantrekkelijk lel waar warmte enliment uit proekt Heel vaak bleek hel dan het werk van oen nletg oho l den amateur Ik 11 niet verder op deae kun l gwohledenU lagaMi m mti ntet en toom v vel op 4 haU te hahmHi l l eh eer lyptaoh wat eeo aanUddan van de ohnh er hoe langer hoe moer verrtjaen Hoa meer dat looneant hoe mirte Ij er b aan itarVMi wagen wier geheele lielhebberij het moet doen onder eenige u hnlek Fn hierin ligt de ooraaak waarom ooveel I lardlga uit den huUleWJkon kring i ver l f arsTiripp iadan 8 sdiildan 1 I pmak STltoelenmakers 1 menbel mker 1 politoerder 2 tOQWslagers machinebankwerker 1 vnnrwerker l boekdrukker 1 letterzetter 2 bakkers 1 bleeker 1 slagw 1 kellnar i sekippen 1 tuinman 1 boomkweekar 9 grondwerkers 2 pakhnisknet ten 2 loopknechten 14 werklieden zondsr vakkennis 2 beiers 1 stoelenBsMsr 2 beitsers 1 laklmr 1 fietsieboaaauker 2 molansars 2 boerenirbeidsrs 1 steigumaker 1 vrachtrider Halfwas ol aankomende S timmerlieden 1 schilder 1 menhebtofleerder 1 stokor 1 kleermaker 1 erkmeid 1 tuinman 2 werklieden ondor vakkennis Aanvrsgen van werkgevers Volwsssanen 1 draaier 1 bakker 1 knikerwerker UaUwss of aankomende 1 bakker Advertentien V Voor de talrgke bewgzen van deelneming ontvangen bg het overIgden van M i J M MULLER betuigt da fiunUie haren hartelgken dank lf um dé faff ie Wed H W F BONTE Molleb J H VAN DER TORREN H VAN ZANEN MULLER Oousa December 1914 Telephooimet Qoudasj Aangesloten ToL H 491 VUET M VAN Psardenslagerg Nieuwe Markt 14 402 STEENLAND G Th Brooden Banketbakker Kleiweg 81 406 LATÏBER E Vrachtryder Houtmansgr 25 406 VERMU P Handel in Steenkotau en Tnrf Oroeneweg 61 407 RENSMA Mr R Advocaat en Proouteur Crabethstraat 75 406 GOEDEWAAGEN G J Broodbakkerg Koeken Beschuitfabriek Gonwe 56 409 WOLF A H VAN bEB Vleeschhouwer èp Spekslager Klei NIEUW Chocolade Jam è 4B ol par iitHla T Crebas Teeroapsules Menthapastilles Kure em Quiok Drogisterij WestJiaren 11 WOLFF k C Gevestigd Ir C l II WMtiiairaii 44 60UIM ANTOi l COOPS Anijssiüksr Anijstal letteii Slemppoedere Slempstroop Bisscliop KERSTGESCHENKEN FABRIEK I Orpheus ® rl ® a het vanouds bekeniie soUedc adres voor Gramophones Hamionlka g Mondhannonika s Violen M ndolln i Ocarina s t veel om He op te noemen Tren duizend nieuwe gramophoonplaten voorhanden vanaf 75 CENT dobbel bespeelbaar VERTEQENWOORDiOER der Jumbo Odeon Columbia Anker Favofito en Psiiofoonplatan Prachtige Hollandsche Karstplsten vsn Carel Batter en Aauterdamsch K wartet Prachtvol Reclame wr mUm Igj iittl te op de Jumbo SlT De echte Pathefones Patheplaten Ccotraal Agents iiap voor Rotterdam m Onntrcken Eigen vakkundig atelier voorzien van moderne werktuigen speciaal ingericht voor fi brikatie en reparatie Inruilen van oude platen Dei Zondags geopend Franco verzending door het geheele land By maakoop van I 10 wordt bet reisgeld vergoed S o Neemt Uitsluitend êè oo Scheer s verpakte Thee 25 20 en 18 ot mJ w OURATORIUM i 1 Mr Dr C F SCHOCH hoofddirecteur der Sarinumtche Bank 1 Dr H C PRINSEN OEERLIOS directeur der miBleNederiand 1 van het Proefitatlon voor de Java Suiker Industrie 1 Prol Dr H D J BODENSTEIN bookcieeraar aan de Oem 1 Unhrersitcit I Jhr Mr L H VAN LENNEP IM vM de flrma Patfin Van 1 Notten Co il Afdealing Schriftelijke Cursussens I Onder leiding van Mh G FELIX griffier van het Kanton 1 ganicht te Appmgedam Du F H FISCHER Oa A A FOK I KKR privaat docent aan de Universiteit en leeraar aan de Handelsschool te Amstardam W C DjE QBAAFF Jaotoi aan de universiteit te Leiden Da J M HOOGVLIET privaat docep I aan de Universiteit te Utrecht Me Ch THORS advocaat en I procureur te Amstardam en andere bekende docenten organi 1 seeren wy 110 diverse schriftciqkc cunussen i 1 A Handelswetenschappen I Handelscorrespondentie Nederlandsch Franscb Duitsch I Engelsch Spaansch Maleisch Boekhonden Handelsrekenen I I Warenkennis Handelskennis Handelsrecht Handelsaardryks I TE HUUR op mooien stand kunde de Techniek der Administratie de Techniek der Bcdrijfs I ir I reclame Schoonschr ven Machineschryven Stenografie I N B Speciale leergangen voor de praotijk diploma s I B Taal en Lettertiunde 1 I Fransch Duitsch Engelsch Italiaansch Spaansch Deensch I Koorsch Zweedsch Rnssuch Maleisch Latyn Orieksoh EspeI I ranto literstnurgeachiedenis I I N B B zondere cursussen voor het Staatsexamen A en B I C Exacte Wetenschappen en Techniek 1 I Wis en Natuurkunde Scheikunde Dierkunde Physiologie 1 j Weer en Sterreknnde Werktiufkunde Electro Techniek Lijn I teekenen Meten en Teekeoen ht Dnitech Vak Eugelsoh I D Algemeene Ontwikkeling I I I Si Sociologie Logica de kunst van het denken Rhetorics 1 I d kosist om zich uit e drukken Aesthetica Muziekgeschiedenis I I Harmonieleer Bgbelkennis Gezondheidsleer en Sexueele Hygiëne I I Schreven zonder Fouten een Goede Styi een Goed Uandsohrift I I Vlug en Goed Rekenen Fröbelen Slojd Spélleiden de Techniek I I van het Dammen en Schaken Fotografeeren Bibliothueiwoze n 1 I E Opleiding voor een acte L O I I Franscb Duitsch Engelsch Wiskunde 1 I f Opleiding voor een ctle M O s I I V Geschiedenis Staatsinrichting Staatshnishondknnda Boek 1 I honden Sohoonschr ven I I Q Cursutien voor de Hnlavroaw 1 I De Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedings I I leer Linnennaaien Kinderkleeding Costunmnaaien Costoom I I knippen I I Da onrsuawn doren minstens 3 nuunden hoogftwt 2 Jaar 1 I Kormaal lesgeld f 5 per kwartaal I I Wekelijks wordt den leerling een les toegesonden ledere les I I bevat de stof voor de week in de eerstvol nde les worden de I I vragui beantwoord en de opgaven nitgewerkt Er bestaat ij r I I sooniyk contact tnssohen docent en cursist I I Leergangen voor beginners eenigazinsgevorderden en meer I I gevorderden Speciale repetitie cannssen De xamen cursnssen I I worden streng gescheiden van de meer populaire leergangen die 1 I men nit liefhebber volgt i I I w die nadere Inlidilingco wenscht vrage dsdelnk aan 1 I ds Hministratie vsn het Burean aan het interessante No 22 I I vff edcdeellngen bevattende Frospectns en Reglement I I van onse afdealing Schrifteiyka Carsusssn Dit nummer wordt U I I omgaand gratlt en franco toegezoiiden zonder dat C zich tot ieta I I verbindt en U wordt er uitvoerig door ingelicht l O I