Goudsche Courant, zaterdag 19 december 1914

ÜSe tlaargan i o 1S6A0 PROORAHHA 1 JOHN GABRIEL BORKMAN van HuroBix iBsn vert H D Mum TUDZANG door Mevr HuTs TSLD 3 VROUWEN Eilo o£eeBlron e Entree voor aict leden f Q 7S Leerlingen H B S en Qym f 0 80 per penoon Bovendien zgn toegang gevende tot de tribune een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar a 10 Cts ten huize vanden Heer T CREBA3 Wfldrtraat op Maandag 21 December m4 van middags 12 2 ure De Secretaria C J It KROON 4 01 Hling die W gi lert iochtend zag De iMiitfteherf hadden blijkbaar met opeet de richting der kanonnen tvlkenw gewijidgd niet tiet dot l een x X groot m el e uppervlakte te iK rttrijken Ik pa eerdtt i en bondefdtal huizen die alle zwaar l eitchat gd wartm Van bouderdvu and re huizen wareu alle ruitte vernield Wat hel tioel ém DuitMjhe auonuen tuui II1044M1 lüji ul du kusuMUtenj aan den tiav iiingaug deze was nlel getroffen maar de hutzeii die er achitr ol terzijde f tuödeu warton van het dab Iteroofd en KHteii gaapten in de mtiren Ken hevigi aardlH vltig had niet KOOvet4 schade kun iii u Veroorzaken als Ik waarnam iu de lraie i dk naar de zee leblen Vooral b buiirtti waar hoofdzakelijk woonliiiizou taaii werdtm ernstig lK et hadlgd i wmkelstrati n leden weinig evenals Ie dokwerkplnatrttS n maar de gaMfahrli4i liit lt lii t hard te verantwooAlden gehad ufwelioon de toegdirachte sehnde niet onbersteltwar is Dat het hi Apliaal niM be Aehadtgd ts mag een wonder geiuHvnd wo ielt daar alle buizen hi de buurt tret ffen werden In de fabrieken im de lokken goAt hiri werk zijn gewonen gang dn trams loo i 11 als ip woonltjk ook de spoorweg lixnot is normaal alt eu ondi rvlndt de ii volkiiig veel Iftst van brt gebrek MUt nm waarvan de loevw r gedeeiWHjk ot lertiroken la In de vebhm rondom e statT IJn groote galen K l gen waaruit Itlljkt dnt bnndenlen granaten werden afgevuurd Het nmilal onsebuldlge Hloehlofters va liei lKnnl ani ujent der onversti rkte tuta l op de Kngi lfiehe kit t e meldt mider ti logrBm aan De T waaraan ook bei vorige ontlwind werd twiH k r zoo tfrool aU oorspronkelijk getlarht werd r zljii minstens IW gedood nl te Hartfr ool 77 ie SearlKiurgh 1 en te Wlrttby 1 itet aantal gewonden van welke velen ernstig iM droagt ongeveer U W He halve zeven vrijwilligers die g iloo en veertien dte gewond werdiwi w ren alle ijaebtoffers burgers ja veoniaiitelljk vrouwen v a kinderen ttarilepool dootUf i eu granaat vijfl m H Uong n ew niidöifü tMSi baby van Vl ifcjitaaoiiiHO Koelende verbalen wonhm gtnlaan van wn Ni btH pw lgenaar Ie llnritepfx In wWis Itiiis et i granaat onlplofie Dt fnmlHe was juist aan tafel gezt en toen e Hl KfMisat die door de zoldttring ging iJ loohtHf op staande vw t hio lde Itt een Rnder htiU wfi vrouw Verder werdpn aog e l vroow en twee kinderen ilood i iid fr de poinhoopen gevonden Naar verluidt zijn er reeds vi r koap uiitlijM i ep n geMinkeii en zlja hierbij i iiilge nieii ebenk Vens verlorili g gUn 1 I ngelsrhe jongenmnnm toonen hel tngste hun veroutwaardlglufï hoor dienst Ie ii inim in bet leger De reerutwring in de noordelijke graatselinppen newnt weet m r e stoere tnannef uit Yorkshire en Durham toonen welk uitwerking derg MfJko Dultsehe BOiles beblten I e I ull 4eheri kunnn gMnakketljk praten van een wapenstllütaml met Kerstmis do Ilrliten kunnen gwn minimt w M stJl Hiand toeslaan ttnn een vijMid die tefen V rouwen i n kinderen vedit B ERICH T Zilt die sMi el ietMMi I I91S ea dit Med weasolien te boaaeerea eatvaafea da tot diea datum Mvoliijaeade auMMMre rati DC ADMIHUTRATIE TWKi I E KAMI K taatabegrootiDg K I o bi rootiog del ttt ïOüd r aiguijlttHie be icbouwmg ii 1 I Ik t iiiog tlau Küe UBieuiu zip m ém parlementa rt göMïhiudeoiH er u Q prw i in hut on bhjït toch iets heel bijBOudvrn r Wat wn m chll nnt udere iaren I hemt polltt k gektere iwaargeliulmi met Logp poUwk brwidieiMk van verlaugeu tui niet d Hi g wriug uf luei t ikaar al lu rwkt lBïi overtuigd vau het gwwicht VWO hUDDf t p wch u dif h t lottlkundig löVtm van htH rolk m tW wrnu toekomst nortt n leUling g ved Nlet Van dit allea iQ h criHitt jaar Mm bad trouweü bij de Ut umg tjii pomieke gwuot kufliit O loclil U Ht t begon i voor den llffhebber van U iMsiitu k duel woh l oiu tunUiiWBcb t wordtift ïSi ö oi ti verklaring vU ï jrlfie He mis H vord tooty Q van RljkHbisamblen wi wt rkliedisl v oondddellljk daarna kwam mr Ht tfhon over di decoraties Ioh n kort daarna kwam JuHtilie v r AIIm onder i en aoo groot mogcliik gfmis aau Wlangötelling 1 Kaïuw vindt blijkbaar ook jïelve dat er zoo getii aardtglfUl aai4 IJU st iuuiiiig wat matter ooit dv üjuü lovger dwi ooit Ben avondzitliiig was öoodlg en wU wwl Kuilcn er moerdero volgen opdat tmi mln U dit jaar d begrootii t weer vóóriCcrrtlmlB a god 8H worde pit zal eenvoontral zijn want de belaiigatflllng voordcKo lodtivrededeliatten iti lóó gering dat xe haaat even goed koiulen gtffnUtwordeii l il waro echtiT te veel gevergJf u hst in dan ook n gelijken datdo gowone stokpaardjea m m beredefuwordea mt alsof er tbauH g i bolaj rifltM dlagw warra I Ken ondKrwerp van actutwl bt lqfig behaoöotde Jm ter Spill de qiweatle vau vervolging van gMchriftm tft verband met den oorlog v Miniflter mA reeds in zijn Momon van Antwoord medeaicdoeld dat iiiei 1mi in de uitente geilen tol vervolging zou wordea overgi gaan en bij had daaraan I eg0vocgd kit ia zulke gevallen a p o d no d akelijk was waardoor t dan kon voorkiRaon dat later bij iu r nauwgezette oreri eging en ktunb van alle bijkomstigo onnièttidighedeo twij rijst aan de onverftljdelijkheid van dit Ingrijpen en dat te Hloltfl bet gevoelen de overhand kri dU in zulk een geval gem voldoende Mden bestaat ora de meffliingeuitiog te onlnrdrukki n Hlennee k m de Boer ter U zich niet vereenigpfi Naar zijne memlïig moet ledere meeniog of meenifagsuiting ook over gedragingen van buil ilandeai ook over tftüdchten van buitenlandsch politiek vrij zijn en vrij WIJvcti befeq uden ieders verantwooMeli heid toot d str wet Onxe wet kent geen beleedig ot smaad van oollege eorporatloB of volken slechts van personen I3k beginsel prijs gevoD leek deea he r ler Hpill opoffering van een stuk natfonale onB huikelt li id en d erger o dit uit an t zou geflch edm Lijkt dit laatste ons wat sterkf edrokt met dezen geda tengang kuuieo wij ons ten volle vereenigen Ko wij blK n ons in de laatste maandm ffgeTraagd of tiet voor de Overheid welke toch niet tn staat is meet bgsuitingen welke niet voot vtnrolging in Hfunerklng komen voor hawr rekeotaÉte intmn niet bet r ware sieh op t stawÏMitt te Mabeo dat wat mi faier A otVoonraitt B gelieft te a gien otte iri reD ate een pulicaliere ineea ig I waut mHTver ipder anijer de zrtne kan plaat eti welke persoonli e i4 V De oorlog en de opening van het Panamakanadl yT e plechtif fl inwijding van fa Paamakanaal zal naar de Frankfurter eitnng uit New York vern mt niet door den oorlog worden vertraagd en ailfu zal plaat8 dioden volgens het vastgestelde rogrRinma Volgens dit program zullen tusiohen 10 en 15 Februari de boitenlanfUcho oorlogsschepen welke aan de plechtigheid deelnemen zich te Hampton Road Wevinden waar zij worden opgewacht door zeventien Amerikaansche schepen Op 20 Febmari worden de verte genWQOrdigors ontvitngen op het Witte huis Daar zal President WiUondoor een iruk op tsen eloctriche knop de wereldtontoonstelling in Chicago openen Od den 22flten den geboortedag van Washington zal de president revue houden over de oorlogsschepen in Hampton Road Den 5den Maart gaat hg aan boord van de Kev York het A ol Nite Dep t eit Om Voordracht Avon te geven door dea Hew HENRI DEKKING op MAANDAG 21 DECWHBER 1014 dce avoiKis te 8 uur in de SocMett JX RÉUNIE OoMiarea Reclame Dagen De Kleine Winst u Spaar en Hulpbank Gouda Aan belanghebbendeo wordt kennia gegeven dat de laatste zitting voor Inkg in dit jaar zal gehouden worden op ZATERDAO 19 DECEMBER en die roor tcrafbctallng op MAAKDAO 21 DECEUBER De ecnte zitting in het jaar 1915 zal plaati hebben op ZATERDAO 9 JANUAgL Het lokaal der Bêak blijft alaoo getlolen op den 26 en 28 DECEMBER 1914 en op 3 en 4 JANUARI 1915 HET BESTUUR OODDA December 1914 Maandagavond 10 uur afgeloopen Anton Coops Drogi st Wqdst r 29 Het Bonthuis lOiEUIIII kim 321 M Mntmm MÏÏEiUI vestigt de aandacht op züne enorme sorteering tl ELTERIJEN bijzondar gesohiki woor pslgasohankan vanaf de goedkoopste tot de fijnste genres 50 Zeer lage doch vaste prijxen Voor elk stuk bont 6q ons gekocht wordt gegarandeerd R i mti s an alia aoertan Bantarariian Formaminttal3lette i Menthapastilles lATjjberttablotten Bazeltjes Pastilles Poncelet Vanaf hadan Aussohank Kulmbaoher ReiohelbrSu 15 an 10 oant pap glaa Aanbevelend O P BAOKEIM Café Restaarant VREDEBEST Wttdstraat jllertÉalierijeiiMeeÉrii 1ÜDERP05T 5IBAR Een SOLIED ADRES voor meu beien Is by aOUOA N HE8SING Paparatraat S4 Depot Palthe Davo tlnoleufflwat vanaf 30 cent Gi ivan Diesf Ha streciit ONTVANGEN da nieuwe voorraad l llarpÉo M hieD io Éiirsii soerlt S ILKinfUl N lIMiens izmieg n UhInii win gnlii mui UHri II luki lUi iumi miiiyiEi mmu iuiei iu s Vraagt Stalen en Prfli en 80 f Aanbevelend 6 VAN DIËl Reparatie aan alle meubelen spoedig netjes en billgk Asthma RÜNSJTAPEN met en zonder geherolslte plaat vaaafif 2 per tand f36 por gebit P lwn iS I I0 d m WH tdudldiik TiuidartsJ T ORTH ZB COOLaNOEL ao ROTTERDAM Groenmarkt 35 Den Haag 3E0ARANDEERDE KWALITEITEN FirmaCSMTTS Selioeiiliandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht ISTS HET ABIES VOOR IEDEREEN Pelterijen M DE LEEüUtM s Beklageniwaaidige slachtofifers gekweld door asthma ofaronische bronchitis verouderde verwaarlooade verkond heid of andere borst ziekten Wat draait gfj ü om en om op Uy bed hijgend stikkend bijna door gebrek aan loofit door gebrek aan adem Het is bekend dat gi vreeselijk I j t g ongelukkige zieken I Wanhoopt echter niet nog is het niet te laat Nog kunt gij genezen zelf 6 als de kwaal voortpewoekerd is en de benauwdheid U bijna stikken doet Dat wèndorbare midAl dat asthma bronchitis influenza kioken siyn oest en alle borst keel en longaandoeningen onfeilbaar geneest is de Abdijsiroop borstverstcrkend en ziekte jrienidoodend Raadpleegt de daizenden dankbetuigingen welke dflf dagelgks pubüceeren De Abdysiroop heeft zelderf teleui gesteld on geneest daar waar andere middelen faaldeifTiijj pet flacon f l f 2 en f 3 50 Eischt onze handteekeSag lIl Akk r Rottetdam Alom verkrygbaar Hoogstraat 304 Rotterdam 3Laj nzaa d S uJJs srlcoelcjee xaaex s DML TT 15 verraardigt sit prima grondstoffen gegarandeerd zuiver gemak nU k en iidnig bij het voederen een lekkernij voor Iwt Vee Vraagt uw leverancier vao VeWoeder waar niet verkriigbaar levering feohtetrtek do w den Fabrikant M VERHEUL ROTTEROJIII MAOAZUN VAN PARFUMERIËN ta TOILET ARTIKELEN Bdt A de Jong Cc lbai Oosthaven 31 Steeds voorradig groote Collectie van tt beste oarftmerie huizen U r mr w Mrin hHRtkH Ele A Dr A Brinkman Zn 3oadS M Mttjte FakriÉo Mm i m Hmmf OPOERICHÏ ft Voedart w TiM aet de ailtwre umrtn LIJNZAADROEREIV iqérk STER en W L n DitBMtettde door hoo eiwit en retgrtiatte en grootito roadlB urd Mf mploma Pary 1900 ff MtdmiUté JT Zaterda 10 December 1014 mmm goiiant i© u rs © 33 i cL vertean tieTDlsLd voox Q o u cLs © an Oaaa strelsrexu Verecliijnt dagelijka S ll behalve Zon en Feestdagen PRUS DER ADYEHTENTIEN Van i 5 gewone regels met bewdsniimmer f 0 56 Elke regel meer 0 10 Hij ilrio arhtoreenvolgende plaatsingen worden deze tenen twee Iwrëkend Dicn taanbiedingen per piaaUing van 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 eU Reclames f 0 I per rt el Groote letters en randen naar plaatsruimte PRUS VAN HET AhONNEMENT Per kwartaal j Idem franco er post Met Gelllustrwrd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post Abonnementei worden dagelUk aangenomen tan ons Bureau Harkt 81 bü onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon latere 82 Telefoon latere 82 uitgever Al BRINKMAN EN ZOON vlam naar on land kunaen leiden klonk dit niei al te geru lxMellend de Miiiihter voegde i r bIj dat lot itiiHVer mets bedenkelijk waa voorgekomen VorvolgooH kreeg de pt r 0p z f r enkele uUzondermgen n eeu allervriendelijk sle pluim Zij had dni hoc hten lo4 verdient zei de Minieter omdat zij getoond had veraotw oordelijkheidszin te iH zitttii des te nkw r ireft zei Ie Minister dat soii ig dit niet Iwgreptsa hebtwn Neutraliteit zoo zei e bt wintl mau I aoo eigenaardig smooft niet de individueele mpatliit n m et cht het in loom houden der publlAe opinie Onze neutraliteit Is dfe Ijevtwiigiog anonzen natiuualen wil zelfstandig tebiijven in ons doen en laten In aldus Itpsloot de Minister liiet cenigen nadruk de VederiaadBcbe llecwrtng 1 lHM lt wei nlel te zeggen W zy dien wil om zelfstandig te hUJvenJ im t vft l iMTsdeobeid tot uiting aal wi en De KaïmT applauilleeerde na in al zagen wij geen iploiiial loges men kan er mk 0r van ook m bet Imltenland deze red deu Indruk al maken Tweede Blad ook noordwaarts van Vperenenmeer naar den westkant toe cnid oosteiyk van Bixschoote werd terrein gewonnen Aan het Oosteiyk Front In Polen on Oalicifi WEB NEN 18 Deo Officieel Do verslagen Russische hoofdmacht wordt over het geheel meer dan 100 kilom breeden slagfront van Krosno tot aan de monding van de Bzuro vervolgd gisteren werd de vijand ook uit zyn stellingen in de landstreken ten noorden der Karpathen tosschen Krosno en Zakliczyn geworpen Aan de beneden Dunajec staan do Duitsch Oostenrijksche troepen in gevecht met de vgandelijke achterhoede In ZuidPolen wordt de opmarsch tot dusver zonder groote gevechten voltrokken Petrokow werd eergisteren door het infanteiioregiment Wilhelm 1 Duitsche Keizer en koning van Pruisen no 34 stormenderhand ingenomen Przedbor werd gisteren door detaohO menten van het Nagysz sche infanterieregiment no 31 eveneens stormender hand veroverd Het heldhaftige gar nizoen van Przemysl zette den stiyjd in het verder voor de vesting gelogen terrein met succes voort In den toe stand in de Karpathen is geen bepaalde wijziging ingetreden Do spoorwegen en de oorlog De militaire medewerker viïn de Times schrijft over het Oostelijk front o m Dat het de Ruisen niet gelukt is Polen van de Duitjtchers te zuiveren is niet aan gebrek aan manschappen of hun moed toe te sohryven doch voornametyk aan de slechte verbin dingfM 2nl dit kwaad dat zich thans in Polen geopenbaard heeft zich nog in sterkere mate voelbaar maken wan neer de Knssiacho legers nogmaals op de Silezischo grenzen staan Twee Russische legers zyn teruggeslagen tweemaal met sware verliezen en wel bijna uitsluitend omdat de Duitschers dank zij hun spoorlgnen in staat i taren onverwacht op een beslissend punt troepen samen te trekken Is daar niets tegen te doen Het oenige middel om hierin verbetering te brengen schyut in de onmiddeliyke verbetering der bestaande lijnen gelegen maar ook in den aanleg van dwarslgnen door Polen waarlangs de Russische troepen en voorraden snel van den eenen kant naar den anderen gebracht kunnen orden De buitengewone handigheid welke Rusland 1904 5 by hot gebruiken van don Siberischen spoorweg aan den dag logde geeft ons recht te veronderstellen dat het heel goed in staat is in alle doelen van Polen westelijk van den Uidden Weichsel dagelijks 15 tot 20 K M spoorlijn an tileggen daar zulke lijnen dringend n ig zuil Et ligt jgevaar in vertraging Zoo lang de Russische legera zich niet in een gunstiger positie bevinden wat spoorwegen betreflAnllen zij dat na ni H niiuiuur zóó gewitihtig DM en geacht worden dat daardoor de noutralltt t vau duti land zou kunnen bi geV aar gebradit wonim Wij keuren allertninet goed dat fai tijcltii als deae iedereen er maar op Iw praat t n schrijft ooi eigen Ukwijls o zoo weinig beUt kenend meeninkje It kunnen vwntllecren wij verhetigen onn met den MiniHter er avor dat de pers in üOs land in t algwiH en de Kegeermg lo baar moeilijken strijd voor neutraliteit loyaal stetmt wij zagen gaamo de gehfpli perw i ü het gebefte public zoo v ti Htan hg Maar Iets antk rs is t te vt rondwHielleh dat fcn fe artikHtje In n of ander orgaan of pamflet e m buiU nlaiidBcbi Hi geenng tol emMige ontftttvHiiing zou kunniii Itnden Ja k6n men Iw t ophiteen voor of te fii natie en volken tegengaan er OU wt lllcht meer vóór dan tegen te eggen zijn Maar daarmee beginne men m de landen waar daarvoor alle reden voa zijn I Ie Minister was t vrijwel met den beer ter Spill ee na i en vervolging zal twhlrt in de iiltemte noodaakel ijk held wor lf H ipgesteW De Oorlog y Aan het WesteH k Front PARIJS 18 Deo Ia het coramnniqué wordt gezegd Onïe vooruitgang in België blijft aBhoiai i a tall t ig a aanvallen van den vijand leden schipbreuk Tn de omntrekpn van Atrecht hooft een krachtig offensief Onn mee ter doen worden van veraoheidene loopgraven voor Auchy le Ls Batsée Loos en St Lanrent Blangy bij dit laatnte punt hebben w j langu het front over meer das een kilometer lengte alle loopgraven van de eerste vijandelijke linie veroverd In Argonne hebben de Doitscher een onzer loopgraven doen springen ten noorden van Four de Paris en uiden van hetboBoh van m Grurio Red heblien zij getracht met 3 bataljons infaqterievoort te dringen doch werden toroggeslagen Uit Duinkerken De correspondent van De Tijd meldt Een dubbel doel at er achter de aanvallende beweging van de BelgischFr Biohe troepen boven Nieuwpoort samengaande met do beacbieting van Wn tende door de Engelsche oorlogsschepen Vooreert het algemeene doei van vooruit te komen jpaar in de tweede plaats een verdedigingsdoel om een voortschuiven van den vgand zgnerzijds bij Nienwpoort te beletten De Duilschers ziinxnl geregeld en volgens goed opfeezk plan voortgegaan de kust to c rsWkon £ o steeds dringen zo meeren meer op bij Nieuwpoor Meö herinnert zich nog wel bun aanvallende beweging van enkele weken terug En nu was het gevaar daj ze zioh met hun knstbatterijen steeds dichter on dichter bg Nieuwpoort zouden nestelen Vandaar de Belgische aanval op Lombaerdzyde vandaar ook deze gemeenschappelijke onderneming van Belgen enFranschen ¥ 4 moet lucht gemaakt worden voor Nienwpoort zeide mij een officier Dit stelt ooklhet feit in het licht dat de Engelsch vloot 00 heftig uren lang WeBtende heeft gejiombardeerd TgyéJgeefs trachten de Duitschers Sor tegenaanvallen op St Tons St Georgps onze voortgaande beweging te veredelen St Jori bleef in onze handen Ook meer Zuidwaarts bleef het goede gevolg onzer krijgsverrichtingen aanhouden Yperen krijgt eveneens meer Incht De Duitschers worden ten oosten daarvan langzaam teruggedrongen Zuidwaarts bij St Eloy gelukte het nog niet zoo goed als iets noordXKMtelfjker bg Klein Zillebecko En óor lluoldttiuk Hl loileDiiiJidBche di en was i eiilge IfelaügSteUilig Nkiiiand Vtrvtachite van dou Minwter IU lie tegenwoordige omstandig bedeu IüIh iiii UWH te hoQreü De li gei ring heeft tini t boiidiBg vastgeli d en mj loat zich met tol m er opeubartigbeid lirtogen dan zg geoorloofd acht i u t is nu H omaal voor ueu NednrlaiidMvU Minuter van nulfkilaniKtehe Zaken uiet wegggK g t groote redfvoenugen te houtieu door Uil vau üipluiimieu aangehoord en waarvan de klank docniruigt over alle grenzen iKien uioi do dreiging vau het kouou De redu van ilen heer Loudon as priH les wat wj zijn moest eenvoudig en i eHli l uitgeeprokin aw t de rust en rnst dU men thans uiet gaarne mis se n zou HtMMlM vóór het uitMpreken zijner rede bad de Minister het woord guiKHueuvüur euau afstraffing van den heer Lohnian die al bedoelde hij t waarsclhjnhjk met zoo kwaad tleu indruk gewekt bad alsof de gehuele wereld aan de zijde van I ngeland stond omdat dit land I tegenover l uitaohlmi voor het recbl van België had opgèhomen liieriegeii teekende de oorzitter on na hem de Uegoering verzet aan en de heer Lohnian liep opnieuw een preeidiale vermniihig op toen hij sprekende over de ÜrjVa tractateu zei dat Mogea Uied n welke idich daarbij niet zouden willen aan lViten barbaren waren daar bij herMw macht Ijoven het ii c b t ging I e heer Lobman had zeker voorzichtiger gedaan om gedurende dezen oorlog hiörovw niet ie ititfeken en hot verzet van Voorzitter en Uegeerlng teek onii tian ook volkomen corre Wanneer een jong overmoedig sociali t zoo ft8 ondiTHOiiien littd ware het iets atider van den Minister vux ritaat de Savoroin l obniao man van rijpe Htaatsmanservaring bad men zulks uiet verwacht 1 deel sterk voelen do i e beschieting van H n g B I H c h e kust 1 0 Tiliips weet llKKwl U dwlt ii dal E M dH 90 li k D tt Ha lepool von den KfjD 1 dat bet zeer goed loogelljk m dat nog meer ItchameD van onder de in ptiin gevallen hillzim tt voorschlin eliaaid zutli word ii Heta iitsl geH on Bn loopt in dw hondelftii v hclieid nen zijn isoo zwaar Wawet t dat er weinig hoop op hun b nitel bestaat In Mn hospitaal worden j4lle n reeds II1O gerallao behandelt Hel boDibardement was veel heviger dan iorst voroadersteld wprd leen en kile dM ovw droven klinkende gaechladenlseen die ralj werden verhaald aldus Hint de correspondent bad BiiJ kunnen voorbereWen op de algcttieeae ver Uit a Minister s rede reicveeren waallereeTfrt de niet onlteltuigrijke mededeeling dat hij t niet onwaarschijnlijk acht dat het na den oorlog A popularlsoerlngvan de buitenlandsdbe Mrekkingen Kalkomeu Ue Uitwring zal daar ésai gaarneaan meedoen Op t oogenbllk Is t echter onmogi lijk meer te zeggen dan Inde Meowrie van Antwoord gedaan werden de Minister merkte hierbij even wellevend als roiüc op dot dit door allefracties zal worém gewaardeerd ookdoor de soclalistiscbe wier leider mr Troelstra lioh den laatnten tijd met iM ovo d talent aan diplomfttteken arbttid had gewijd Daarna kwam de Ministei tot onze internationale positie Voorop i lde hij dat de ons omringende oorlogvoereni regeoringen hein Minister meer dan eenmaal badden verklaard dat zij onze houding ale neutraal land begrijpen m waardeere n evenzoo de buiienlandw eL pers bihalve uitzoadeTingen die overtnigd willen wordta Dit neemt niet weg dal NodariMid niet genoeg op ztjn hoede kan zi ti Hoe langer Tft oorlog Aijrt hoê grooter de k4n op ittoidDuten wJke tot grtkA qw l bheden en hot ovjrelaan vm de oorlogft