Goudsche Courant, dinsdag 22 december 1914

brieven gevolgtrekkingen mag maken dan heeft de Franschmaa ia bet algemeen het gevoel voor het familieleven nog niet verloren en evenmin zijn geloof aan Je voorzienigheid Scherts zoekt men tevergeefs in deze brieven De humor komt echter tot uiting in de opschriften boven de barakken en aardhutten Tusschen eierlijke kmllen leest men Hotel de leege maag Hotel in m holle buik In het werklooze kakement In de oproerige lintwurm ena Alles toetpeUingen op het ontbreken van het aangename leven dat ook kleine Fransche spaarders zich als een ideaal droomen Spionnage in Zwits land Zaterdag heeft te Bazel voor den ZwitserRcbiBii krijgsraad ttirochtgeBtaoo majoor Jamea Meyer Duitacher van geboorte doch gtwxaturalisoerd Au rikaan Ijeechuidigd van spionnage ton behoeve van Duitachland op Zwltaorsch grondgebied T bleek een iiitgebreido spionuageorga niaalie te bestaan te Loerrach waaraan de e majoor verI ouden was Herhaalde inaleo bezocht hij Frankrijk en eens liH iiij ia den trein van Bazel naar C en vc een k docuiueatim a hter waarbij zich ook aanteekfflilngen omtrent FranBche militaire maatregelen bevonden Op het oogenblik dat hij te Getnèwe gearresteerd wOTd had hij zich vermomid en zijn saor verwijdierdL Voor den krijgsraad beweerde hij spe fiiaal berichtgever te zijn van de NewYorkacho Deutsche Zeitung Hij werd tot 6 maanden gevangeuisetraf een mcdcplichtige hoofd van het spionnageagent aohap te Loerrach tot 18 maanden veroordeeld Moy r was reeds vroeger te Keuion en Berllj veroordeeld en had zi h daarna in Amerika doen naturaiiaeeron He DuitBche sociaal democraat Dr Weil In Franschen dienst Vb Hooialistiaohe Kijkadagafgevaardigde voor Metz dr Wei die aanwezig was bij den rooord op Jaurèe en sindedien vermist werd zou naar Duiischo bladen van verechlUende zijden vernemen dieoHt hebben geaiomen in het Fransche higer en verklaard hebben ervan overtuigd ttzijn aldus zijn pliofit van socialiHtisclt K za8 j0tharingB0h afgevaardigde to vervullen De Drie Koningen samonkomflt STOCKHOLM 21 Dec Over de samenkoDlst der drie koningen laat zich de Zweedsohe minister Wallentjcrg als volgt uit Van de conferentie kan ik moeilijk iets zef eo doch zoovipl kan ik wei zeggen dat Noorwegen evenveel aanleiding heeft Zich te verheugen als Zweden De Noorsohe minister fhlen zoide da hij geloofde dat deze beide historische iagen zoowel voor de Bkandinaafsche landen als voor het overige buitenland van grooto boteekenia zullen blijven losing op zee Naar een telegram uit Turijn oon tiet Berliner TagebJatt meldt wordt uit Vigo de Pontvedra geseind De beide visacherabooten Peral en Domingo zijn toon zij gisternaobt met giedoofde varee op de hoogte van Kaap Billeira bij l iniaterre vaarden met elkaar in botsing g om n terwijl de equipage sliep De booten zonken en 19 matrozen zijn verdronken De overigen kondftai met groote InapannUig door de visöcliersboot Evaristo gered worden De oorlogaseliade van ItaÜiS Het Giornale dltalië berekent dat Italië meer dan öOO mlllioen lire aohadt hooft geledwi doordat hot reisaeizoeu l jaar zoo goed als niet bestaan heeft Di verliea beteekont in dezen loch reeds zoo kritieken t jde gevoelige slag voor de nationale wèt niul Uit do Kempon Men schrijft ons uit Turnhout KerstipiB nadert 1 Van een hoogfoes t li e stemming dte andere jaren baze Kempenaara zoo kenmerkt zal nu wo weinig to zien zijn De pastoors in de verschillende dorpen en dorpjes deden alle moeite om or den moed bij de zwaar beproefde burgere in te houden maar t was tevergeefsch de aioesten laten het hoofd hangen Wie huiten ons landje woont k n de ellende van ons volli niet lieacffen 1 Totaal uitgeput a g hei is lijdt het nog dagelijks onder den dnik van de Duitsche overhoersching die de laatste kracliten wil wegnomen tot eigen profijt in de afgeloopen week werden de dorpen in den omtrek door talrijke troepen tmzocht cavalerie infanterie wielrijderi en pontonniera Al deze manschappen toeren op den zak van ons volk dat voor zijn leveranties een bon ter uitbetaling ontvangt Wie die bon verzilveren wU he t de grootste moeite Wl i vernamen Zondag gelukkig uit Antwerpen dat requieities alle voortaan in baar geld zullen worden voldaan Maar belpt ons weinig vooruit Van geld kunnen wij hier niet leven Brood moest ei zijn maar de overweldiger zorgt er wel voor in dat opzicht ons volk arm noodlijdend te houden Ieder vraagt zlcli hier zuchtend af wanneer er een eln l mag komen aan die voortdurende ultUu ting van ons land van onze dorp i in do Kempen in t bijzonder De duizenden mannen die in de dorpen uit den omtrek eenlge dagen doorbrachten zien er oud uit Toch blijlton er zeer veel vrijwilligers bij te zijn In Turnhout waren er ruim 2000 mefst eavaleristen in Beersae 1500 In Giorie Thielen Lichtaeart eö Casterle meer dhn 1000 Onder Gierle zi groote maasft s dc nenboomeo omgiehakt om bij het kerettoest te Lille te diwien Groote partijen mastm hout meeet jong hout zijn oVer HerenthaJa naar Aerschot vervoerd waar de trein nog tweranaiU per dag loopt Door do burgers wordt er eohter weinig gebruik van gemaakt De levensmiddelen zijn in Turnhout duur Boter fr 3 45 per jK O niaar aïtoedig zal do prijs stijgen daar de veestapel sterk afneemt nieren 27 oontieraee per BtuUltt vlorach fr 3 15 per K G K G aardappelen fr 11 UIT HET LEVEN VAN EENVELD PREDIKER BIJ HET LEGER TE VELDE XV In mijn vorigen brief vertelde ik iets van een gesprek gevoerd met een ambtgenoot predikant die bleek weinig te begrijpen van aard en strekking van den arbeid van den Veldprediker Ik haalde het aan ten bewijze van velerlei misverstand dat bestaat omtrent oit6 en onzen werkkring Het is niet onmogelijk dat ook onder mijne lezers dezelfde of dergelgke dwaling heerscht welke ik dan bg deze gelegenheid gaarne wegneem Misschien kan dit het best gebeuren door mijn verslag aangaande dat gesprek een beetje voort te zetten Een veldprediker zoo denkt men behoort tot het Leger het Leger js militairistisch en dus huldigt ieder in het Leger althans die een rang bekleedt het militairisme En militajrisme is immers verheeriyking en onbeperkte toepassing van het Geweld van het recht van den sterkste Natuurlijk schuilt in deze redeneering een fout daar immers de feiten in nrechten strijd zijn met de gevolgtrekking die voortvloeit uit het vooropgestelde Laten we maar niet lang praten en liever dadelijk bepalen waar de fout schuilt In strijd met wat men aanneemt is het Leger niet militairistisch huldigt men daar niet het militairisme en dit is geen geheim Een onzer had met zijn di isiegeneraal dit gesprek G eneraal do oorlog is toch een afschuwelijk ieta Vindt u dit dominee Ja als ik denk aan zoovele menschenlevens die men verliest en aan de ontzaggeiyke verwoestingen met al de verdere schade kan men geen zachter zou men wel een veel scherper woord willen gebruiken Ik ben het volkomen met u eens dominee vooral echter hierom omdat ik zooveel maer afweet van de eigenlgke verwoestin f en daar ik de hulpmiddelen en unne uitwerking keu die uitgedacht zijn om te kunnen vernielen Hot was niet de eerste de beste die zoo sprajk zonder eenige terughouding maar iemand die opgeklommen is tot don voor slechts weinigen bereikbaren rang tengevolge van Eijne algemeen erkende bekwaamheid Een man wiens gezag onaangevochten geldt in ons Leger Men begrijpt dus dat zjjne meening gedeeld wordt door velen Ik durf verder gaan en beweren zij is vrijwel algemeen Kog nooit ontmoette ik in mijn nu bijna vieiTnaandschen diensttijd een officier die den oorlog verheerlijkte en het militairisme het stelsel verdedigde Allen staan we op hetzelfde standpunt de oorlog is een gruwel het ruwe geweld eene schande voor onzen tijd niet omdat het zoo n prachtig doei heeft maar als een noodzakelijk kwaad om grooter onheil te voorkomen hebben wij een leger noodig zoo wrj althans hechten aan onze zelfetandigheid en iets gevoelen van liefde voor Vaderland en eigen bodem Terwgl wij gemeenschappelijk dit standpunt innemen gaan onze zorgen naar verschillende kanten uit de bevelvoering beraamt maatregelen om het leger te doen beantwoorden aan zijne oorlogs bestemming de aanvoering w dt hare aandacht aan do bruikbaarheid van de menschen en ten slotte is dit het werk van den Veldprediker dat hy het menschelijke wakker houdt in al die mannen welke zoo groot gevaar loopen te verwilderen en te verruwen door het ongeregelde van een leven in den vreemde en in groote groepen bij elkaar waar ieder alechts meetelt als een nummer zonder dat daardoor zijn geheele beteekenis als mensch als persoon tot haar recht komt Naar mijne opvatting heeft bier de godsdienst in den vorm van het christendom nader als protestantsch christendom zijn onmisbaar werk te verrichten en zijn geloofswoord te doen klinken Bln r5 e lajad Nederlandsoh Verplegingsperaoneel naar Oostenrijk De Duitsche verpleegstersvakver eeniging heeft opnieuw eene oproeping gezonden om gediplomeerde Hollandsche verpleeg9ters gers als hulp voor zieke en gewonde soldaten in de quarantaine stations in Oostenrijk De HoUandsche zusters zullen zooveel mogelijk bij elkaar werkzaam worden gesteld voorloopig allen in Bohemon Tot dusver hadden zich slechts 8 znsters aangemeld Nadere inlichtingen worden verstrekt door l okomos Vrijstelling van briefport De ten behoeve van de militairen en hier te lande geïnterneerde buitenlandsche militairen verleende vr stelling van briefport is ingetrokken voor zooveel betreft de verssendiog van drukwerken met dien verstand © echter dat vrqdoin van port blgft bestaan voor de verzending van gedrukte stukken welke tenminste éénmaal per maand verschijnen als courant of tijdschrift tot een gewicht van 100 gram De geïnterneerden In de kampen te Soesterberg worden nog 10 barakken bijgebouwd voor de 2500 Belgen die thans nog verblijven in de kazernegebouwen te Amersfoort Deze vertrekken das niet naftr Oldenbroek Twi EDB KAMER Bij de Tweede Kamer ztjn ingekomen een wetsontwerp tot aanvulling van de Beurswet L914 een wefisohtwerp tot vermindering van het Tociit van overgang bij overlijden vira onroerende goederen wetsontwerp tot heffing v n enten op de inkomstenbelasting ten b 4 oeve van leeningsfonda 1914 werp luidt als volgt Art l r worden geheven 33 opcenten op a de aanslagen in de inkomsteiibelasting ovór de belastingjaren loopende van 1 Mei 1915 t m 30 April 1918 op te leggen aan de in art 1 onder a en o en in art 2 der wet Opde Inkomstenbelasting 1914 bedoeldebelastingplichtigen b de aanslagen in de inkomstenbelasting op te leggen aan de in aft 1 ondek b der wet op de Inkomstenbelasting 1914 bedoelde belastingplichtigen wegens uitdeelingen alsbedoeld in art 20 dier wet betr king hebbende op een boekjaar welkseinde valt in de hiervoren onder a genoemde belastingjaren Art 2 De opbrengst wegens e volgens het voorafgaande artikel geheven opcenten wordt toegevoegd aan de middelen tot dekking van do uitgaven ten laste van het Leeningsfonds 1914 een wetsontwerp tot goedkeuriag van het op 9 Mei 1914 tot Washington gesloten verdrag tot verlengisg van de duur van het op 2 Mei 1908 gesloten TSétig ngsverdrag tusachen Nederland en de Vereenigde Statpn van Amerika Militie Naar aanleiding van hfet w o tot het langer in dienst houden van ia elijfden by de militie werden over de vraag of het niet mogelyk ware de onder de wapenen staande troepsimacht te verminderen in de afdeelingen beschouwingen gehouden overeenkomende met die welke in het V V over het w o betreffende in dienst houden van landweerplichtigen aiin dat punt zgn gewijd De leden die meenden vorenstaande vraag bevestigend te moeten beantwoorden hadden echter tegen het onderhavige w o geeil bezwaar van oordeel als zg wjfe n dat die vermindering bij voorkerfraan de onder dienst zijnde land weerijpnuen behoort ten goede te komen Obk hier werd aangedrongen op het opnemen van een termijn gedurende welken de wet zal gelden Inilien het de bedoeling der Regeering was het hoogere maximum slechts in uitzonderingsgevallen te doen uitkeeren achtte m6n dit minder juist Kon Nat Steuncomité Door het Kon Nat Steuncomité wordt naar het Volk verneemt wekelijks aan een 16 tal plaatselijke steuncomité s een bedrag van f 40 000 ter hand gesteld Te v achten is dat dit bedrag zoomede het getal steonbehoeftige comité s in de toekomst beJangrfk zal stijgen Het bedrag voor de hunrbons tsr voorkoming van de uitzettingen logons huurschuld bedraagit per week f 11 000 Grensbepalingen De verscherpte maatregelen voor verkeer tusschen ons land en Belgiëj die het bijna onmogelijk maken om 4e grens te paaaeeren zijn blijkbaar alledn genomen vanwege de gerechtvaardigde vrees en het vermoeden dat het briefverkeer tusschen Nederland en België gebruikt zou worden voor t overbrengen of ontvangen van voor Duitschland oadeelige berichten Het groot getal Belgen in Nederland heeft naar wij vernemen aanleiding gegeven dat herhaaldoiyk onder dubbel couvert brievrfisseling plaats vond met België waardoor militaire berichten heen en weer gingen Alle poatverkeer van België met het geheele bnitenUnd is opgeheven behalve met Duitschland waarb echter ook reeds zeer beperkte bepalingen zgn vastgesteld Inmiddels is een zeer groote en steeds vermeerderende aanvrage geconstateerd voor Passierscheine voor Holland en temg De eigenMT daarvan bezorgden dan de brieven heen en terug Dat verdroot het Duitsche gezag in België Er is daaraan nu eind gemaakt Het is thans alleen mogelijk tusschen Duitschland en België heen en weer té gaan doch dat gaat ook allesbehalve gemakkelijk Zelfs vrouwen wier mannen ala officieren of manschappen bij de troepen zijn mogen die niet bezoeken tenzij in gevallen dat die mannen zwaar verwond of ernstig ziek zijn Natuurlijk zijn Belgische vrouwen daarvan uitgesloten Passen aan Duitschers die zich naar een voor Duitschland vijahdelijk land willen begeven worden niet afgegeven evenmin als passen voor Duitacher die naar België willen gaan Het verkeer met Kngeland Men meldt ons uit Vlissingen Ve groote omvang welke het pasaagierHvorkeer op de dagbootem van VUh aingen naar Folkestone genomen hee t lilijkl wel uit het feit dat een reiziger die heden oen billet nam niet eerder d n Donderdag zal kunnen overateken Deee reiziger hoeft een billet eerste klasse leizigiTs met biljetten tweede klasse kunnen niet eerder da Zaterdag vortrekken Qemengde Berichten Ontsporing Men meldt ons uit Utrecht Gistermorgen is bij het spoorwegkruispunt te Blanwkapel van een copvooi kolen voor de gemeentegasfabri k te Utrecht een tweetal wagens ontspoord waardoor een groote vertmging in het personenverkeer ontstond Het gelijkgekleede echtpaar In een provinci tadje hier te lande woont een allercurieust echtpaar vertelt de Leeuw Ct Het zijn lieve goede beste brave menschen ze leven stilieketie en rustigjes sameo in pais en vree Nooit hebben ze ruzie nooit nog beglng m ze ook maar één daad die hen met eec xg recht op de chronique scandaleuse van het stadje zOu kunnen plaatsen en toch heeft ieder öteeds den mond over hen vül Zo worden gewoon op Verschrikkelijke wijze hekletst Wftt er dan voor bi zonilora aaij deze menschen is Wel de man en de vrouw beiden hebben er nu oMunaal een zeker göioegen in zich gelijk t © kteedien Gediwende hun gelukkig doch niet door kinderen gezoend huwelijk heeft hij maar zelden een pak Iwzeten waarvan zij niet over een pendant beschikte en omgekeerd vertoon n haar mantels wondi lijk veel overe nkomst met zijn jassen Kn toch kan men niet zeggen dat hij er verwijfd uitziet of dat zij de bro aan heeft De carlositeit valt pae op als men hen samfen giet Het begon reeds op hun huweiijkedag Zij had voor die gelegenheid absoluut geweigerd brnldstoilet te dragen doch h d zich in stede daarvan e i zwart laken jaquetmantei laten maken van precies dezelfde stof als waaruit de nieuwe rbk van haar bruidegom was gesneden Jiij het vertrek voor hun huwelijksreis droegen beiden een lange grijze reisjas en mantel weer van djezelfde EngoisChe stof en weor merkwaardig veel gelijkenis in enit vwtooneïvie Het volgend voorjaar wer J echter het strevoh zooveel mogelijk gelijk gekleed te zi pas door de buitenwereld opgemerkt Het was toleri ook wel alloropvallendet Hij droeg geregeld een marine blauw kamgaron oolbeft tcoatuum met roodwollen fantasievest en oraniegelo das Zij bad zich van dezelÉde utof een tailor made laten maken droeg ook oen roodwollen vost eveneens iel koperen knoopen gegarneerd dito kleurige dae mot een z g uppie danntje weer van hetzelfde model als haar mfin droeg Zells haar wit piqué overhemdbtousea hadden een ribbetje van dezelfde breedte als liet zichtbare deel van hafir echtgenoots overhemden Het mooiste was nog dat ze met dëzolfde daespeld dweepten Nog was de curieuse liefhebberij vftn dit echtpaar niet het onderwerp van gesprek der theedrinkende koffiehuispraatjeahouBpende stadgenootea geworden wanneer niet het dagmeÓBJe dat twee jaar de familie trouw had gediend om een wiliekeurige reden den dienst werd op yzegd een feit wftarop het voornoemde meiaje zich wreekte dioor aan om ieder die het maar hooren wilde met nadruk te vertellen dat mevrouw niet alleen in het uiterlijk toilet steedB op de gelijkenis 1 pdacht was maar dat zij o a een peignoir had die voor meneers sjamberloek kon doorgaan nee erger nog dat haar stapel linnengoed baast niet van dien v n meneer was te herkennen Meneers nachthemden en meVrouWB nachtjaponnen waren haast hetzelfde Een dankbaar onderwerp van gesprok waa gevonden Een ieder fantaseerde er wat bij Op elk koffiekransje of jour dat ha dien is gehoucten wist een der bezoekers iets nieuws Heb je gezien dat menaer H nu ook lage schoenen heeft met breede veters Hoe vind je oievrouw B s nieuwen hoed Ze lijkt er wel een amazone mee Zou jij het niet saai vinden nooit oens een hoed met voAren of strikken te dragen c ntevrouv B heeft natuurlijk nooit 1 andera op dèn een matelot of een panama Kn toch fitaat die pet haar oharmant Zoo ging het steeds Landbouw en Veeteelt Nu dft konstmeetetoffen meer in prijs zijn gestcgeïi fti t bovendien twijfelachtig is of een voldoende aanVoer bJnncnkort in die behoeften èan hulpmestt toffen zal kunneo voorzien Ixattaat bij verschillende landbouwers de vreed d zij hun landerijen op tijd niet behoorlijk kunnen kmPHteo Hot landbouwbodriy is tegenwoordig geheel ingericht op het gebruikmaken van kunhtmefitflioflec waarvan het grasland r i H in Januari wordt voorzien Nu ie ook de hoeverfhoid stalmest niet 200 groot als andere jaren gevolg van de hooge meelprijzen die de meaterij in hi t bijzondor van varkens ni voordee lig deed zijn Toch meouoo vele laadbouwkundigen dat het toed eri o VMi minder meststoffen aau de landerijen en weiden over het geheel de productie nog niet zoo zeer zal verwinderen Ondanks de voorliclülng op dit gebied zijn de gevallen van te sterke Iwniesting nog talrijk Mond en klauwzeer Op laet van den districts veearts werd liet vee van don landbouwer l etere to Didam bestaandb uit 40 runderen en 17 varkens wesens mond on klauwzeer onteigend en heden in het gemeente slacht huis te Zevenaar gealaoht Hot vleeaoh is beden publid verkocht NlEUWJAAfiSWENSCHEN In hrt Blimnnr v n i JANUARI 191 itellen wij de ele enheid open tot ket plaatsen van Nieawjaarswenseheüi tot een speciaal tarief van 25 cent voor 15 gewoii regale en B oant voor elke regel meer Inzending dezer advertentlCn kan geschieden tot uiterlijk 31 DEC v m g üre DE ADMINISTRATIE Stadsnieuws OOTJDA 22 December Inkwartiering Met het oog op troepen verplaatsingen ia de mogelijkheid niet uitgesloten dat doortrekkende troepen in Gouda den nacht moeten doorbrengen ea aldaar worden ingekwartier Alsdan zal het natuurlijkvaak kunnen gebeuren dat z j di © or inkwartiering worden aangéwe ii om een of andere reden niet in oe gelegenheid zijn een of meer militairen te huisvesten en die gaarne willen uitbesteden Teneinde dergelijke personen behulpzaam te kunnen zijn is het niet zpnder belang ala ter gemeente secretarie eene lijst aanwezig is van de ingezetenen die eventueel zoo n inkwartiering wenschen over te nemen Wij raden daarom belanghebbenden ten sterkste aan een dezer dagen ter ge meentesecretarie afd militaire zaken op te geven voor hoeveel militairen zij bij mogeiyke inkwartiering de huisvesting en voeding kunnen overneinen en tegen welke vergoeding per dag Goudscho Winkeliersvereeniging In de gisteren gehouden buitengewone vergadering van de Goudsche Wlnkrfiersver eniging werd allereerst beeioten een bedrag van f ÖO af te dragen aan het CroudBche Steunooniité afd werkeloozen Ue heeren van Schalem en luidraiburg werden b ioeind in do Commiasie lat nazien van do rekening van d i penningmeesler l e voorzitter strfdlt da ma aan dewrde het eerste pnnt van de agenda de levering aan het Vluchtelingenkamp hier ter Slede en deelde de ver uierlng mede dat het omitó van het Vluchtelingcoikam de besturen van de belde Middenstandsvereenigingen verzocht heeft zorg te willen dragen voor de levering van diverse artikelen voor dit kamp Het beeluur hoewel overtuigd dat aan deze regeling groote zorg en moeite verbonden is heeft geBieeiMl inefa niet te noetea onttrekken en heeft deze opdracht aanvaard Het betreft toch een belan ijke leverantie er zui wel voor een f 10 000 per week noodig zijn In een gecombineerde vergadering met de Hanze is besloten dat beide vereenigingoa samen nullen werken en zal er v n b de i eeturen één comilé gevormd worden Alhoewel d leveringsvoorwaarden nog nader vastgesteld moeten worden kon de voorzitter dit mededeeteo det het de bedorfing la uitsluitend aan leden vau de beide vereenigingen de leveranties op te drMon terwijl die leveringen zooveel mogehjk verdeeld zullen word i Nadat veraohillende leden over deze zaak nadere Inliohtuigim hadden gevraagd deelde de voorzitter nog mede dat er eenige nieuwe leden zich hebben aangemeld en er steeds gelegwiheid bestaat lid te worden van de Goudsche Winkelicravereenlging Het beatuur zal zoodra do leveringavoorwaardfai en do hoeveelheden vastgesteld zijn de leden hiervan li r circulaire in kennis stellen Ten slotte word nog ter tafel gebracht de circulaire van de Goudaohe Telephoon Mij betreffende de opheffing van den nachtdienst en beperking van den Zondagsdieoet tenzij 80 abonné si zich verbinden 1 5 per jaar hiervoor eitra te betalen Bea ot i werd een protest te richten over de verandering vfu de voorwaarden aan genoemde Maatschappij Haama werd de druk bezochte vergadering geöloten Providentia Op Woensdag 23 December 1914 es avonds half negen zal in het café Het Schaakbord de jaarvergadering worden gehouden van de vereeniging Providentia Aan de orde zgn o a Jaarverslag benoeming van een lid 3er DonateursCommiasia Aan d heart van aftreding is de heer N A van der Ree die zich weder herkiesbaar stelt j verkiering van tweeComjKiip rissen van Toezicht wegens periodieke aftreding van H Bosmanen Joh lö Q root herkiesbaar verkie$ïaÊ $ vftn 4 bestuursleden wegens periodieke aftreding van W Roepers M van Heijniugen A Engelbrecht en E J Nijkamp allen herkiesbaar De nacht en Zondagsdienst der Telefoon ïïaar aanleiding van het schrijven der GhoudBche Telephoon Maatschappij gisteren in 6m b ad vermeld is het bestuur van de vereeniging Gouda Vooruit gisterenavond in spoedvergadering bgeengekomen ter bespreking van wat in deze te doen staat Het resultaat dezer besprekingen ia geweest dat het bestuur zich mtgeaproken heeft tegen de door de Goudsche TeiephoonMaatschappö aangekondigde afschaffing van den nachtdienst en beperking van den Zondagsdienst en besloten heeft bg de geabonneerden een adres van protest te doen oirculeeren teneinde dit aan de Directie vóór den genoemden datum van beslissing 26 Dec toe to zenden In dit adrea worden de geabonneerden verzocht de circulaire van de Maatschappij waarin f5 toeslag per abonnement wordt gevraagd voor miustens 80 aangeslotenen niet te teekenen Het protest adras vaa Gonda Vooruit was hedenmorgen reeds van ver gohÜlende handteekeningen voorzien I Uit het in dit nummer geplaatst verslag van de vergadering van de Goudsche Winkeliers vereeniging gisteravond gehoudeni blijkt dat ook in die vergadering tegen de hierbedoelde nlft tregelea is geprotesteerd Zou overleg tusschen het gemeentebestuur en de Directie der Goudsche Xelephoon Maatschappy hier niet de oplosBing kucnen brengen die door £ e aangesloten gewenscht maar voor cl i gemeente voor den dienst der brandweer oen eisoh is n l bestendiging van de regeling aooala die thans be Jubilea Gymnasium Naar aanleiding van het 26jarig bestsap van het Stedelijk Gymnasium te Gouda en van het feit dac Dr JA van IJzendijk 25 jaar als rector daaraan verbonden ia geweest zal op 4 Jan 1915 ter viering daarvan een klein gedenkfeest worden gegeven Het Stedeliflk Gymnasium alhier is den voortzetting van het destijds hier bestaande progymnasium Dr A van iJsendijk werd vóór 25 jaren tot Rector van het Gymnasium benoemd nadat de eerstbenoemde Rektor door plotseling overlijden zijn functie niet had kunnen aanvaarden Met Dr A van IJsendijk zijn gedurende de 25jarea van het bestaan van het Gymnasium aan die inrichting v 4 onden als leeraren de heeren R K Boekmeijer en A F Oremer terwijl ook de heer J H van der Voort die met Sept jl ontslag ham gedurende dien tijd aan het Gymnasium verbonden was De Vluohtelingon in Gouda V er de vluohteUngen die Vij particulieren gehuisvest zijn doch die de maaltijden gebruikten met de andere vluChtelingwi eerst in Ons tlenoegen thanfin het kamp aan dien Graaf Florisweg Is bepaald dat d zo ook thans d ar gehuisvest üMMiten worden daar maaltijden aan nietinwonendon niet meer wordfii verstr t Nntsavond Gisterenavond trad dfl heer Henri Dekking weder voor het Nntsdepartement Gouda op Ditmaal had de heer Dekking als programma gekozen John Gabriel Berkman van Ibsen Dit Noorsch drama door den heer Dekking in Nederlandsche vertaling overgebracht werd door hem vertolkt zooals wij dat van den heer Dekking die Ibsen zoo uitnemend kent gewoon z n Z voordracht werd met groote belangstelling door een vrij talrgk gehoor gevolgd Na de pauze vertolkte de heer Dekking Tijdzang van Mevr Hertzveld waarin de declamator het publiek deed medeleven met de groote gebeurtenissen om ona heen terwijl daarna enkele kleinere nnmmfiia 4 oT hem ton gehoore werden geb Kht Concert Naar wij vernemen zal het Goudsch Militair Strijkorkest onder leiding van den heer H J Goedhart met medewerking van het ArnheiaschMannenkwartet Inter Nos en van Mej Toni Soholten alt alhier op 9 Janurri a s alhier een uitvoering geven Algemeene Patroons vereeniging In de gisterenavond gehouden ledenvergadering der Algameeoe Patroonsvereeniging alhier zijn de aftredende bestuursleden de heeren P Bokhoven J J Dnijm en D de Jong herkozen terwgl in de vacature JÏ O van Staveren benoemd werd de heer A J Lugthart Haastreohl De Dames Zangvereenïging Caecilia alhier directrice Mej C H Oudhensden te Gouda is uitgenoodigd door de afdeellng Oudewateï der Maatachappig vaa t Nut van t Algemeen aldaax een uitvoering te geven op Woensdag a s De netto opbrengst zal worden afgedragen aan het Kon Nat Steuncomité Naar wy vernemen zullen de zelfde atukkon worden gezongen en gespeeld waarmede die yereeniging alhier zoo n groot succes hébben gehad Haastr Grt Boskoop De heer G van der Willik kasbaas bij de boomkweekerafirma Ottolander en Hooftman alhier hoopt op 1 Januari a 8 den dag te berdenken waarop hg vijftig jaren bij genoemde firma zal in dienst zijn geweest Naar wij vernemen zal alhier Opeen stuk land aan de Zuidkade eénenoodkazerne worden gebouwd waarinalle in deze gemeente ingekwartierdemilitairen kunnen worden ondergebracht Zondagavond trad in de RemKerk voor de Afd v d Protestantenbond op Prof Dr H IJ Groenewo gen met eene rede over Godsdiensten Plichtsbesef Het gebouw was geheel gevuld met een aandachtig toeluisterend publiek In de schoonste bewoordingen gaf de groote redenaar een beschouwing van de leer van den pbilosoof Kant en van de opvatting zijner bestrijders w o AUard Pierson Het treurspel van Sophocles waarin Antigone zoo n verheven voorbeeld gaf van plichtsbesef het leven van Willem van Oranje en van Michiel Adriaanazoon de SÜiijter werden o m genoemd als voorbeelden hoe het Du solist van Kant nevens het Gij zult niet der Tien Geboden richting aan het leven geven Dr Roessingh bedankte als voorzitter in hartelijke woorden den begaafden spreker en beval de Afd in de toekomst bij hem aah 4076 SÏAATS LOTERIJ 2 ie KI Trekking van Dinsdag 22 Dec Hoofdprijzen No 990 6324 12070 en 15654 ieder f 1000 3857 8769 9182 en 9416 ieder f 400 2793 14418 en 16420 ieder f 100 De prijzen van f 30 worden morgen gepubliceerd Laatste Berichten Aan het Westelijk Front PAKlJ 22 Dec Het oomiuuniqu van gisteravond elf uur luidt Do Kngelsclran hebben hedeiwohtend de ii eeflte loopgraven die verloren wferen gej aaii Iwroverd iJe vijand deed vier achtereenvolgende aanvallen bij Lihons om de loopgraven te hernemen welke wij te voren hadden bezet doch werd afgeslagen Wij hebben een aanval g daan ten noordweetnii van Puiaaeleine m tffli zuiden van Noyon wat voestaa voot gekregen in de loopgraven van de erflte vijandelijke linie In hot bench van öi Mard zijn wij vooruitgerukt OOHTRURG 22 Dec Giaterm werd hier den gchwUii dag h Vig kanongebulder gehoord uit zui llSie richting Ook Op Kee worden een paM vervaarlijke si gen gehoord waarschijnlijk van gesprongen mijnen AAHDXNJillHG 22 Dec Gisteren werden boven ée grenag eenten in den omtrek twee viiegmacmiiea geziisn op groote hoogte die elkaar bH febaar achtervolgdfn aARDENBÜRG 21 Dec Den burgemeester van Belgisch Middelburg werd door vier Uhlanen aangezegd dat binnen veertien dagen alle grachten en looten moesten worden drooggelegd Iets dat door den hoogen waterstand vrg weï onmogelijk is De burgemeester de graaf van Aren th woont te Brnsaei en heeft daar voel voorname DnitBchers ingekwartierd In de richting van Antwerpen vlogen Zaterdag 13 vliegmachines bO NDEN 22 Dec De Daily Maü vtrnoeint uit Noord Frankrijk dat er hevig gevochten ie om de kanalen vau iNieuwpoort De Uiiituchera stondwi vaak iiienlang le genover de Belgen en Fransuliüu terwijl slechts hel water van lieikanaal hm actwidde Hand ANTWi UieLN 22 Dec Onze correepondont te Antwerp ai meldt Ondanka de weiiugt mtxiewerking dvr Duilecho overlieid om te traüUten dte bwidel tt liovordereu is het een beiaoadigBnd vcrnchynöel voor Antwerpen dat de Diamantmduatrie niet geixeel en al iugiealapen 1p j euige patroon hebben een aantal werklieden aan den arbeid gezet en zeila zag ik den vorigen Zondag op den beroemden Pelikaan een voor in dezen beduidend aantal mtmschen Aan het Zuidelijk Front PhTliüClKAD 2a Dec Officieel Van het Kaukaaiecho hront wordt gemeld da de gevechten m de richting vau Wan op 20 iJecember zijn geëindigd met cea nederlaag voor do Turken die groote verliezen lüd n aan dooden en gewoudvn De Uus en maakten bij de vervolging een fetuk bcrggeachut en een groote hoeveelheid oorlogBmatt riaal buit In de richting van Sarikamitsoh hadden eenige minder Ijfiangrijke gevechten plaatn Aan het Oosteiyk Front PLTROOKAD 22 Dec De generale staf erklaart dat zij ïieh verplicht acht te waarschuwoii te n de mededeelingen over do ötrategische positie van de lius ibcbe legers weïke do laatste dagen in Duitschland en Oostenri zijn verapreid Het feit dat de Kussiacbe higerb een beperkter front hebben ingenomen is het n Hultaal van eem weloverwogen bealuil van do militaire autoriteiten Het gevolg vau deze beperking is dat de Duitacher godwongtm zijn aanzienlijke troeponmachli n samen te trekken Bovendien worden hier door de andoreo voordoelen bereikt waarover tliana nog ge a nadere niededeelingesi kunnen worden gedaan om rede van straiegxscluai aard MOSKOU 22 Doo De Tsaar de Tsaritza en hunne dochters zijn hedenavondna uifli kort oponlhfMtd te Biazan te Moskou aangekomen LONDEN 21 Dec De correspondent vttn de Daily Chronicle bij het RusbIflcho leger seint Uit Skomewioe dat de strat ÏBche bowling welke thans wordt uitgevoerd een RuHBisch terugtrekken op de linie ton Oosten van Lowiez Ökemewice behelst Het legor ten noorden van deao steliingon dat na een langdurige worsteling onder zeer moeilijke ranstandighedeo zich wiet te handbaven tusBchen Socaebew en iea Woichsel vond ewi Duitsche atrijtknaaht tegwiovW zich welke plotöolmg ontzaggelijk versterkt waa geworden Vier ot vijf nienwe Duitsche legorkorpsen worden in actit gebracht Niets hoeft de Ruasasche neder laag tot d be li s ido geateropeld ook waren de verlieztai niet groot ZcUh hebben de Dmtschorn goen enkele slollJDg Btormenderliand genomen Het ging eenvoudig om een beweging van een lini waar de Huseon in nadeelige positie tegenover een numerieke meerderheid stonden naar een gereed gemaakte Unie wolko dit nadeol niet had Hier en aan de linies diebter hij Warschau zijn 5 millioen Roebel besteed aan het aanleggen vaa volmaakte en afgewerkte verdedigingswerken Oföfchoou gebeurtenissen niét lot het düen van voorspellingen aanmoedigen is een ding duidelijk Warschau zai niet door de J uit8cher8 genomen worden Het Kussiacho terugtrekken had nleta van nm overhaastigen terugtocht De Duitschers trachten nog steeds in het Noorden en Westen de stellingen te foroeeren maar de Russische achterhoede houdt hen ten Westen van Lowiez tegen De Duitschers biedeo groote sommen aan voor he geven van inlichtingen omtrent Russische ateliingen en DuitHche Irolonisten trachten iierhaaldelijk de vuurlinieH te spionnewen Toftn de DnltBcherfl Lodss bezetten vonden zij evenals do Russen dat hierdoor liun poèitie onvoordoelig wan en ontruimde zij de atacl lecMn een kleine atrijdmacht als voorpost achterlatende In een woretelinK welke apoedig zal plaats hebben zullen dl Kuaaen zorgvuldig itgekoeen en oed voort oretde stellingen innamen lerw I de iJuitichoTfl zicb zullen ingraven in open IniKl waar giM u dorp een schuilplaats hifdt tegra do streugh van den winliT en waar iic voorraden honderden mijleii ver nioe worden aangevo rd ISngfi slechte spoorwegen on opgebroken wegci PETROaRAD 21 Deo Uit de laatste berichten blijks dat Warschau wederom het directe do van de Duitschers is Het dorp Daïdiowo van waar twee Duitsche compagniën over de Bsoen trokken en zoo goed als vernietigd werden ligt zoo dicht tegenover Sokhatcliff dat het als een voorstad kan worden beschouwd Mocht de groote veldslag aich ontwikketen in overeenstemming met de tegenwoordige aanduidingen dan zullen de omstandigheden totaal anders zijn dan bi Lodz dat zich leent tot een natuurlijke strategie Het front dat thans door de Hnaseo ia ingenomen strekt zich uit over 60 mijlen ten zuiden van Weichsel langs de Oostelijke oevers van de Bsoera endeRawk Het groote vertrouwen in de Ru ssiBche wapens blijkt wel uit het feit dater een aankondiging ia verschenen vande universiteit te Warschau betreffendede coUegegeiden voor het eerste semester CHlbd I KEULEN 22 Dec V D In een Ruaaiach vangenenkamp in Pruisen is cholera uitgebroken KEULEN 22 Dec V D 2000 zwaar gewonde militairen kwamen Za rdag van de IJaer Üoie aan Bij heö bevonden atich 200 zwaar gewonde Belgen Een achttal bij Rijssel op do Fransohen veroverde kanonnen zijn hier binnengebi cht EenEngelachmaü is a h spion gevuukelljk binnengebracht TWERDK KAMCR Vergadering van Maandag 21 Pee Voorz Mr TI Goeman Borgesiiih taatsbegrooting voor 1915 Binneidaodsche Zaken Bij do afdoelmg I ger Ondt rwija vroeg die lieer Gerhard s d een onderzoek in te stellen naar de aanstelling en bezoldiging van tijdehjke onderwijskrachten tijiWns de mobilisatie De heer Tor Laan a d vroeg den Miaistee bij do geuwaiU tt er op p$ia t dringen oonaideratie fe gehrülken l Ij hei belalen van aclioolgelden in deze tijden De heer Tydemftn vj betreurde het dal dit jaar weer geen deünitievo boaUsfaing van het m u l o plaatn vindt Inplaata rm 2 jaar nUetel tot de be landeling van deze aangelegenheid wild spr dit brengen op één jaar De Mjaittt had daa tege geen bezwaar Het w o werd daarna z h st aangenomen De algemeene beschouwingen over At afdeeling Financiën werd daarna geopend De hoer de Meester u l besprak de uitvoering van de peaxsioenwetten der peiiaionwring van gomoente ambtènarMi De hwr P a t ij n u l besprak het beilieer van Rijksivischwater det z i te wenHclien overlaat Do Minister van Financiën beantwoordde de spr en zegde op verschillende vragen onderRoek toe De heer D u y s e d critiéeorde benoon ng en het salaris v i don secretariagonoraal van het Dep vao Landbouw en de gewoonte in t algemeen oudoffï cieren te benoemen De vergadering werd daarna verdaagö tot Dinsdag Italf twaalf Vergadering van heden geopend te 1 u Aan de orde is de voortzetting der behandeling van het Hoofdstuk VII B Staatsbegrooting De heer Duys zet zijn rede voort ter aanbeveling van zijn amendement teneinde de begroo ting te verminderen met f 250 om daardoor de aanvangswedde van den nieuwen SecretariaGteneraal der Rijkéverzekeringsbank te laten op het bedrag dat tot heden als aan van gewedde voor deze functie gold Voorts klaagt spr over den militaristischen geest welke aan de Rijksveraekeringsbank heersqht Kon HoU Lloyd Naar w vernemen zullen de Mailstoomschepen van de Kon Holl Lloyd te be ginnen Januari 1915 op de uitzoowel als op de thuisreia Pernambnca en Bahta aanloopen voor het overnemen en landing van paasagiers en van de postlading kan alleen voor vervoer van Bahia naar Amsterdam worden aangenomen t Men meldt ons uit Den Haag H M de Koningin verliet hedenochtend andermaal per extra trein de Residentie voor een militaire inspectietocht waarvan H M hedenavond ongeveer 6 uur te s Gravenhage wordt terug verwacht Do opstand in Zuid Atrika LüNDffN 22 Deo Renter s speciale correspondent te Joliannoeburg meldt Wet lieeft in eeai toespraak bij een parade van de burgerwacht medegedeeld dai de regeering geen plan had algemeem aimiestie te verleenen aan de robellen E r waron 4000 opstandelingen in de gdvaiigeoia terifrigi 1900 vwlof hadden gekregen op luin eerewoord huiswaarts ti j aan VoïgiBis Böntor a corr te Bloem fontein ia het lid van den Vofltsraad Bram Waa die een neutrale houding legionover den opstand had aangcnomm f carresteerd Hmokkelaars doodgo choion Men meldt oni uit l age Mierd u Zaterdagnacht la even over dlB grenseen lielgiftrfi Bmokkolaar ÖooJgesehotPri die niet aan h Duilaohe oomaNMulo wilde voldoen De man Ui ait Wd d afkombtig Ondanks zulke wanra huwi nilr voorl feiden duurt de smokkelarij nog op groole Bchaal voort Belgteche vlitObtelingen I J OOm BVUG Do viiKAt H gen fohier in de oponl re ichoor en de tiraaabeurB ihlijf houden zuIImi wordcu ovwgebraclit naar verschillende kaïiipem Te Breskena zal ene school 1 wordrai geopend voor kinderen van HelgiscJit vlucbtelingeü Men meldt ons uit Don Ilaagi Naar wij v 9ijeii en ft met iïigang wtü 8 Januari a a in de provincie Ijimburg inel uitzondering van de gemeente V als hel m betaling geven van Duitsch zilver en uikkfl geld t n voor de geheele provincie het in bwaljng ven vtn iJelglafih zilver en nikkel geld worden verboden Litemeeringskamp HardoTv iik Mm iiieldft ons pit Harderwijk De Gi necaalMajoor Quimjer inapocteur an den Rtneeakundlgm dienst der landmacht iijarbt giHieren een bezoek aan de verHctiiJlcndie inrichlingtsn in deze geraei ntt waar geïntemeurdfei worden ve rpleegd t w het militair hospitaal het Piusgesticht R K Ziekenhuis en het Sanatorium öonnevanck Tot dusver werd voor ten 150 ta militairen opname ini een der drie inrichtingen noodig geacht Waat bier ruim tienduiaend inilitaijoö geïnterneerd zi tn is dit een klein percentage Drie doictortsi waaronder een uit Harderwijk zijn met de behandeling belast Valsche Muntor Gistorwi is te Kolterdam iq beschonken toestand aangehouden den straatveiitn J it nit de Bagi enstraat Bij fouilK pring werd mn groot aantal valsche geldstukken guldens kwartjes dubbeltjes en stuivers op hem gevonden Bij huiszoeking werden twee matrijzen voor de vervaardiging van valach geld goVOTiden Men meldt ona uit Den Haag Morgen worden vanwf e het Departement van l inanciën aan de versehiilende bankiers bel aalmeesters ontvangers enz de inschrijvingsbiljetten van diï oorlogj leeniag toegezonden De ornHiliefMi v a J ijviBg eijn vanaf Din ag 29 Dec a s verkrijgbaar aau do gwioemde adreasen aJamede aan alle postkantorëii IJZENDIJKE 21 Dec Van een Belgische groothandelaar v H uit Bentille i $ door de Dnitschera een partij vlas aangehouden ter waarde van fr 10000 v H is gevangen genomen Gisteren kwamen te IJzendijkeeen viertal Duitschers aan Ze hadden in een burgerpakje het leger verlaten en waren zoo over de grens gekomen Kerstklokken AMSTERDAM Ter gelegenheid van den Kergtnacht z l de heer J Vincent op Donderda vond S4Dec des avonds van 9 10 uur de klokÊen van het Koninkl k Paleie te Amsterdam bespelen Telegrafisoli Weerbericht van het Koninklijk Ueteriolo lKili Instltont te DE BILDT J Hoogste barometerstand 763 0 te Hernosand laagste stand 754 9 te Helder Verwachting tot den volgenden dag Matige tot krachtige later tijdelijk jtfnemende Z W tot Z O wind zwaarbewolkt met tijdelijke opklaring wellicht regen of sneeuwbuien Zelfde temperatuur BrRGERLIJK E 8TANU GOUDA GEBOREN 20 Deo teonarda Johanna ouders J G Rptten en J Ekelmans Helena Hendrika Maria ouders P W Mal en O van der Starre Alida ouders A Boer en A Schiedon 21 Johannes Leonardus PetrusAntoniüs ouders J L Kobel en J O Klaverveld OVERLEDEN 18 Deo Johanna de Lange 16 m Johannes Franoiscus Nieuwenhqijsen 2 j 20 MariaZ al wed U Klein 71 j al ftomelia van Vliet wed K J de Beun 86 j 22 Jacobns Johannes Mul 8 w = P MARKTBEKICHlKJ i HoUtirdamsdio Veoniarkt UI paarden 1583 mager rtmtloren 76 vetto nindt rpii 26J vette en graskalvertjn 379 nuchtore Jjalverea ua biggen I bok Koeien 190 92 IB9 88 HO 78 i Oasen f88 90 I8i 80 f76 tieren tl 40 f74 f68 Matig K iverentl2 1115 1105 redelijk Kalfkoelen 1180 12 MeUtkoeien 1170 295 ytieren f HOMO Vaarzen flOO IS i Pinken 190185ï WerkpMjtien 190 225 Sloclltpaatdon 175 130 UraHkalvcren 140 100 Nuchtere kalven 16 17 FoWtatveren 11831 Biggen 16 14 Nagekomen Advertentiën Nieuwe Schouwburg Gouda mmi a decemeh u unm Het 00 gunstig bekend Gezelschap ¥ ari té Faveui Ie Rangs Specialiteiten o a Mauptie Staal Öeheel nieuw repertoire o a It is a long way to Tipperary Het succes van den dag 1 Amopa Kapini s Spaansche Zang en Equilifre set Sophie Davids Nieuwste caberet liedjes Sommep tpoupe Vrooljjke scène in Tyrol enz enz enz Zie groote billetteo § Veel verlaagde entreeprijaén Ie Bagg 7S Men 0 2e Rang JO 3e Rang 35 Aanvang 8 uur Bureau 7 uur Plaatsbespreking Vrijdag 25 en Zaterdag 26 December van 10 12 en 2 4 nar k 10 cent