Goudsche Courant, dinsdag 22 december 1914

53e Jaargang Onzuiverheid van het bloed veroorzaakt de meesteziekten De Laxeerpillen van ApothekerBOOM zuiveren het bloed verdrijvenovertollige gal en slijm en bevorderenden stoelgang Prijs per doosje 25 en 50 cent Alleen echt zoo elk doosjevoorzien is van de handteekeningfirma M A BOOM 15 Verkrggbaar te Gonda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij VAN SANTEN KOLFP Korte Hoofdsteeg 3 gen tegen een inval van uit bet Zuiden Hoe dit zij een It r van 20Ü UuO man werd bijeengebracht en dit werd na mot ecnige DuitBclie eenhodion versterkt te zijn naar Galiciö gezonden in de hoop deze provincie te heroveren on de Kussen over de Weichsel te drijven lle schijnt dat drie afzonderlijke colonnes van Oostenrijksche troepen dezen inval uitvoerden en elke oolonne had haar eigen doel De eerste verreweg de grootste trok door don Pograd paa over de Karpathen en na in de vallei van d © Dunajec afgedaald te zijn l ezette zij New öandec en ontplooide zich over do linio Jaslo Zaki iezy met het doel den strategischen spoorweg Krakau Przemysl in bezit te krijgen Bhjkons de latere Russische berichten is dit plan verijdeld liet valt niet te ontkennen dat wat er overigens ook van dit offensief terecht kome h e t den Russisch en druk op Krak a 11 wegnam De tweede colonne slaagde er in over don Duklapas te komen in de hoop de i elogering van l rawnysl op te heffen Men weet dat dit doel voorloopig niet slaagde en dat het uitvallende garnizoen van l rzemysl onder zware vernezen achter de forteugordels teruggedreven werd De dorde colonne viel de Bukowina binnen doch zij bracht liet niet ver op haar weg naar Gzemowitsch Deze beweging schijnt hooldaakelijk oen d mionstratie te bedoelen Het nieuwe Oostenrijksche offensief heeft zooals te wachten was invloed gehad op de opstelling der Kussischo legers in Polen Het iinkeroentrum vwi de Russische geveohtslinio wora van de Warta loruggenoioen eu in linie gebracht m den rechtervleugel van generaal Ivanhow s üalieisch leger dat zich keert togen den OoBtenrijkschen opmarsch in het beneden Dunajec gebied Do Russische linio strekt zich thans uit van Wyszogrod aan den Weichsel door het Bsura gebied naar Ijowitsch van waar zij in Z richting loopt dekkend den trarschau Jzestoehowa spoorweg weme in Russisch bezit is mi ongetwijfeld gebruikt wordt De linie buigt dan n eer Zuidoostelijk tot zij zich voreenigt met den rechtervleugel van generaal Ivanhow s leger dat Westelijk van de Dunajec opereert De Duitsche communique s deeldfei uH e dat de RusböÏÏ versterkte posities aan de Rawka on Nida rlvieren gereed maken en het is best mogelijk dat zij dat als voorzorgsmaatregel doon maar op het oogenblik is Imu gevechtslinio Westelijk van dezo beide rivieren De sohrijver eindigt met een opmerkelijke hulde aan den Rusnischen staf Wie zegt hij de iHWgst leerrijke operaties iu Polen gedurende do laatste maand gevolgd heeft moet getroffen zijn door do bekwaamheid van neo die den veldtocht aan Russische zijde leiden Dank zij de spoorwogwi ter iieschikking van Von Hiudenburg heeft do maarschalk tot dusver alles in zijn voordeel gehad Hij was in staat met schitterende snelheid houw na houw toe to brengen eerst aan het vijandelijk centrum van uorn uit dan aan het linkerjcentrum van uit K alisch vervolgens Noordelijk van den Weichsel aan s vijanda rechtervleugel en MAGAZIJN VAN PARFUMERIËN en TOILET ARTIKELEN Balt A de Jong Coiffeur Oosthaven 31 Steeds voorradig groote Collectie van de beste parfumerie huizen ilelier voor alle soorten lurwerkoD ft Ad verten tien ril J OPGERICHT ira Voed rt uw Vee met de zuivere murwe DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEN LIJNZAADROEREN merk STER en W L Uitmuntende door hoog iwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde EereDlplonta Parij 1900 Segen Gotulen Medaille Konin klijke M arine Dienstaanbiedlngen hebben in de G udsche Courant tieed nccea HF Deze idverlrniien kosten slechts bij Toori itbeialing 1 6 regeti f 0 86 voor elke regel meer 6 cents Opgaafnitplnitend aan het Bureau VERVANGEN BOOGUMPEN KenniBgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr Mb Zeemacht als Matroos torpedomaker i i ieeftijd2ijaar üleeraiaker y j ma imum leeft 29 jaar minimnm Ieef tijd 21 jaai maximum leeft 28 jaar mini mam leeftijd 19 jaar maximum leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maiimumleef tijd 29 jaar terwijl voor jongelieden op eenleeftijd van 17 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als Uchtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 60 Adverteert iii tlit Blad Matroos kok Stoker S klasse FirmaC SMITS Schoenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 De beroemde HëLDERZMDË van Scheveningen houdt zitting L Pannekoekstr 42b 2 m bellen Kotterdam Voorspelt de waretoekomst en loat allo geheimenop Spreekuren van 10 10 Istevens te spreken voor iedereziekte Succea verzekerd AdresL Pannekoekstraat 42b 2m bellen Rotterdam I0 WO IS ZUIVER EN HELDER OU TE SEBSUIKEN EN HIEFT VERDIENSTE UKO ULHETHUn IS OOLVENDE ZTDUCHTieE RULLEN HOUDEN HET ADRES VOOR IEDEREEN Brokkenhuis DRACHEN QUCLL FLESSCHEN WORDEN OP REKENING GESTElD DOCH BIJ TERUGGAAF VERGOEt Vx LITER A 15 CT j De Drukkerij van A Brinkman Zoon Markt 31 levert Spoedig en tot nOlTmailG prijzen alle drukwerken vopr den hflndel en voop partlouliep gebruik Dames Wilt ü bfl het opruimen in dezen tp B v p denken om het Brokkenhuis Zendt Blechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal balen wat V wilt missen NATUUR BRONWATER De Oommissie W GOL Voors I V DANTZIG Vice Voorz D B QBOOTENDOEST Pen ïej de¥edJ Alter 269 Gedempte Gracht zm deh haag geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heerea en Dameskleeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar bnitfln de stad aan hail te ontbieden Brieven worden vergoed Let B V p op WAAM en ADM MS iÏTMej de Wed KALTER 269 Ged Gracht 269 DEJS HAAG A Q E3ïT3D ii GOUDA OntspanaingszBal voor Militairen 5 10 u LJec Sociëteit de B unie 8 uur IConcert Kunstkring Kathleen Par low Nieuwe Schouwburg 8 uur e Abonnementsvoorstelling Eott ifooaeelgezelschap Bovenzaal Hollandia 8 uur pag feestavond Jongelieden lehiel Onth Bond afd Gouda Jnderstandsoommissie Armen 2 u Seefd verzoeken wï geregeld tgdig mededeelrg te mogen ontvangen van vergadetmgcn concerten vermakel k heden enz 0 i deze dan in onze agenda te vermelden VISITEKAARTE 100 stuks met enveloppen f 1 niet te onderscheiden van steendruk II A BRINKMAN Z Mark JSI 1 0 12663 Woensdag S3 December 10 4 joTOCHE mum Versctiijnt dagelijks PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Orctstrelsiean behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVÉRTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze teaen twee berekend Dienstaanbiedlngen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar nlautsruirate Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBINEMAN EN ZOON BERICHT ie en ie Keritdag lal dit blad o let verschijnen ADVERTENTiEN voor het nummer Van DonderdazBvond hetwelk het Zaterdagnammer vervanit kunnen wqrden ln ezanden tot nlterlllk Danderdaïmlddaf g ADMINISTRATIE van 34 c M kalil er om onze posities aan liot wankolen te brengen in hel bijzonder op Nieuwpoort en het kanaal van Yperen Zij bereikten echter nergens het gcwenaciite ucoes De stemming van onze troepen is overal uitstekend De toestand in België Kardinaal Mercier rtsblssehop van Mechelen geeft van éw toestand m Keigië de volgende beschrijving De tegenwoordige post en spoorwegregeling maakt echter allo verkeer uiterst moeilijk Daarom zie ik mij verplicht mijn eigen diocoes en zelfs onder duzo beperking blijft het onzeker en onvolledig i enige feiten noohtans kunnen eeüig denkbeeld geven van ons lijden Kr ïijn 19 parochiekerken verwoest of verbrand 28 andore zijn beschadigd soiiolen gymnasia ontspanningslokalen zijn met den grond gelijk gemaakt Leuven Aerschot en Lier ziju voor t grootste ge deelte verwo t Leuven heeft lOöO koningen verloren voor t meoreiidoel woonof winkelhuizen en kantoren Onder andere steden die erg geleden hebben liehoort vooral Mechelon waar B17 huizen onbewoonbaar zija en een duizendtal zwfcar besoliadigd vervolgens Antwerpien waar enkele honderden huizon verbrand zijn of verwoest Oroote dorpen zijn met den grond gelijk gemaakt of zóó schrikkelijk gebombardëord dat zij zoo goed als verlaten zijn De hoofdwegen bijv naar Leuven en Mechelen zijn over een uitgestrektheid van verscheidene kilometers mot verwoestingen afgeteekend In vele steden en de omliggende streek zijn de kasteelen en landhuizen de villa s en zelfs de armste woningen geplunderd en verwoest de stallen staan ledig en hut land is onbebouwd Zóó is het jammerlijke schouwspel ovei een uitgestrektheid van meer dan 280 vierkante mijlen in het Zuiden van d provincie Antwerpen en in t Noorden van Brabant twee provincies die vóór t uitbreken der vijandelijkheden rijk waren on voorspoedig Beroofd van de middelen om zijn brood te verdienen wegens het sluiten der fabrieken en dikwijls beroofd ook van de mieest noodzakelijke dingen na de plundering die de invallers op hen gepleegd hebben lijdt het arme volk schruckelijk van honger en koude In i remeloo niet ver van Leuven zijn van de 23U huizen waaruit vroeger het dorp bestond er 14 aan de verwoesting ontsnapt Met eigen oogen hebben wij liel treurig schouwspel gezien van een huisgezin met negen kinderen het jongste nog een wicht schreiend om de verwoesting van hun vromere woning Helaas wel honderd keer zijn wij van hetzelfde schouwspel getuige geweest ii n wie weet wat d dag van morgen brengen zal V Vorder schrijft do kardinaal nog in de stad Mechelen alleen moeten twaalfduizend menschen dagelijks gevoed worden Kindoren loopen naar de Duitsche soldaten en eten hun t brood uit de handm Ieder vreemdeling die naar de stad komt of het land betreedt wordt omringd door een groot aantal vrouwen of kinderen die ooi eten vragen Lr is nauwelijks een enkele arbeider die werk kan vinden om zijn dagelijksch brood te verdienen Alles ontbreekt om rustig waar te nemen en de dingen nuchter te beoordeelen Ik wUmijwat vertreden Ik leg mijn geweer over den schouder kom uit de schaduw van de schelf en ga twintig pas in de richting van het water De uitwerking is verbluffend Een geplas en gekletter in het water een beweging in de biezen en een eend vliegt op Mijn hart begint weer te kloppen en nit de schelf hoor ik op zijn Saksisch Zeg wat was dat Ach een watervogel klinkt het in den zelfden tongval terug Juist ben ik weer bij de schelf en zijn mijn gedachten weer bij vreedzame dingen als de hoofdzaak komt Plotseling staat aan den anderen kant van de gracht een man op en rent zoo hard als hij kan den nacht in Het volgende oogenblik is de man een schaduw en dan heeft de alles gelijkmakende duisternis hem opgezogen Aan het Oosteiyk Front Uit hetgeen de berichten omtrent de krijgaverrichtiijgen aan het Oostelijk front melden blijkt dat de overwinning der Duitschers waarover reeds zooveel feest gevierd is toch niet zulk een beduidende overwinning is Het doet wel eenigszins vreemd aan dat alleen van Oostenrijksche zijde die overwinningsberichten zijn gekomen terwijl als weerklank daarvan Berlijn zich in feestdos stak doch niemendal mededeelde omtrent den aard dier groote overwinning Do militaire medewerker van de Daily Mail geeft nu zijn meening over den toestand in Polen en deze klinkt niet onwaarschijnlijk De waarheid is zoo zegt dezo modewerker wiens woord wij aan het Vad oiltletHien dat heelemaal van geen werkelijke overwinning gesproken kan wordon De Russen hebben hun imker centrum in l olen toruggotrokiten maaroverigens maakten do Duitschers noch inhet Noorden noch iu het Zuiden van Polen eeuigo vordering welke aan lietpubliek behoefde meegedeeld to worden i e terugtocht is enkel een van die oon cwntratipoporaties welke de ontwikkelingvan maarschalk Von Hindenburg s strategie zoo dikwijls lieeft noodig gemaakt in dezen iiKTkwaardigen veldtocht Het nieuwe Oostenrijkeohe offensief tegen Oalicië kwam buiten kijf onverwacht oor den Russischeai generalen staf evenals voor hen te IjOnden die de evolutie van Von iiindenburg s plannen met aandacht volgden liet Oostenrijksehlton gaarsche loger was door htThaaldelijke nederlagen zoo verzwakt dat het niet in staat werd geoordeeld tot een nieuwe lieroveringspoging van iaiicië Zoo weinig verwachten de Russen een aanval van dezo zijde dat zij het niet eens noodig achten de passen in Ac Karpathen in staat van tegenweer te bren Op nachtpost aan het Yser kanaal In een soldaten brief in het Berliner Tageblatt leest men B ERICH T Zij die zich met ingang van I JAN 1915 op dil blad wenschen te abanneai en ontvangen de tot dien datnm vereoliijnendB nummers gratie DE ADMINISTRATIE De Oorlog Aan het WestelUk Front PARIJS 22 Uec Het middag eommunlqaé vermeldt meer of mindter belangrijke vorderingen op verschillend © punten van het front tusBchen de Leye en de Vogezen Rond Jjouvain bedoeld zal wel ijn Souain ten Oosten van Reüns hadden hevige bajonetaanvallen plaats W ij gingen in deze etreek niet merJcbaar vooruit maar wij namen bij Perttes Ie Hurlas drie Duiteche aard werken welke e n loopgraaffront van 1500 M vertegenwoor In het bosch Noordelijk van Matancourt tusschen de Argonnen en de Maas Blaagden onzo troM er in over de iBerdraadveröperrinjf te komen en lAah VBO èo Tijandeliike loopgraven meester te makea waarin zij zich konden handiliaven üp don rechteroever van Ae Maas in heA boech van Uonsenvoye verloren wij Ml heroverden na een levendig gevecht het terrein door ons den 20en l ec gewonnen Een üuitBche vlieger boven Uover KEULl N 22 Dec De berichtgever van de Kohiische Ztg meidt De marinevliogM eersteluit Von Prondzynski is vanuit een plaats aan de Belgische zeekust voor een vlucht naar Dover opgestegen Hij bereikte Dover sa liet verscheiden bommen vallen waarvan een het havenstati m kan hebben getroffen De vlie r keerde binnen een uur terug Prof Georg Wegener seint uit Brugge aan de Kolnieche Zeitung Zoo even kwam ik bij het l er van den hertog van Wurtemberg Sedert 2 of 3 dagen i de betrekkelijke rust aan het front in een levendige werkzaamheid veranderd zoodat de men zooveel liefde voorhereid e maatregelen voor het aanstaande Kerstfeest bij de troepen voorloopig geheel op d i achtergrond zijn gedrongen il ranflchen en IJngelschen probeereo sedert vereclieidene dagen door zeer sterke krachten ondersteund een hardnekkig vuur uit de zwaarste artilleriestukken waaronder Te voet gaat het verder twee aan twee op den donkeren modderigen landweg in de richting van N Spoedig slaan wij links af de weilanden in in het overstroomde gebied nu eens tot aan de knieën in den modder dan weer door helder water Allen hijgen Velen vallen er in ik drie maal Eens had ik een stak brood in e hand en tot aan de pols viel ik dfwrmeo in de bagger Eindelijk komen w aan de tamelijk breede Yser t e brug bestaat nit vaten met planken er over Slechts vijf man mogen er op grooten afstand van elkaar tegelijk op en ze ligt zeer te waggelen In het Lunapark kost de pret vijftig pfennig zegt een onzer Berlijners Bij iedere achommeling glinstert het water met duizend vonken een prachtig schouwspel maar de reden is droevig Het komt door de vele vele lijken die in het water liggen te verworden Een groote sterfte onder den visch is mede een gevolg daarvan Eindelijk zijn we allen goed aangekomen aan den overkant En nu gaat het over een eindelooze smalle dijk Aan weerskanten onafzienbare watervlakten die heel ver weg nog flanw glimmen door het donker en de st erren weerspiegelen Het gegïij en gestrnikel begint alweer OppaJssen dat niemand van de sokken gaat Slindeiyk gaat de weg door een groote mooie poortingang naar de groote hen een prachtige hoeve die als een trotsch kasteel in het water ligt rondom door grachten omgeven De g ebouwen zijn geheel in elkaar geschoten en we glijden naar beneden in den kelder Daar liggen we snachts op stroo ên wisselen elkaar af op wacht Dit is de meest vooruit geschoven stelling en een paar honderd Djeter van ons af staat reeds de vijand De dubbele post die wij aflossen heeft een rockende Belgische patrouille gezien die tot aan de gracht gekomen is die voor de schelf ligt Daar konden zij niet over komen en zij zijn weer weg gegaan zonder iets gemerkt te hebben van de Duitsche schildwacht Met den rug staan w j tegen de sohelf en luisteren spieden tasten in de schaduwwereld voor ons De nacht is vrij klaar Tot op vijftig meter afstand k n men duidelijk boom en bosch onderscheiden Overal ruischt kraakt en knakt het in de natuur Q raa en wilgen bewegen zich in den wind Vijanden overal als men niet al zijn wil inspant FEtJILLETOIM lijden De oude mu ziekmeeetor deed hem liet xeltde verhaal dat hij reeds aan Oeortruida Holdius had medegedeeld Do jongeling hoorde hem tot het eind toe adeinloos aan en riep toen met eeno stom sidderende van verontwaardiging Wie is d ellendoling die zich aan een dergelijke handeling heeft kunnen schuldig maken V Helmveld vestigde zijne groote droefgeestige oogen op hem met oen uitdrukking vol smart en antwoordde langzaam ieorgoB Renaud Onno sprong overeind zijn neusvleugels trilden de aderen aan zijne slapen zwollen op en hij sprak op heeechen toon Neen ge vergist u dat is niet mogelijk I Men moet u misleid hebbm eeu ander Iiebben bedoeld De grijsaard schudde meewarig het hoofden hernam Meent gij don dat ik nij niet zou herinneren tot wieo t du d gezonden werd toen hij zich naar Farije begaf Len onzer grootste meesters die bijzonder ingenomen was met zijn talent gat hom een woord van aanbeveling mede voor Rraiaud dien hij persoonlijk kendp Wordt vervolgd vrouw zijne dochter en zijne piano te lierbergen Helmveld s echtgenoote waw bijna altijd ziek haar handen waren geheel ea al door rheuraatiek krom getrokken zoodat zij zelf niets in het huishouden verrichten kon maar hunne dochter Theresa deed alles voor haar ouders ij kookte waschte on verstelde van den ochtend tot dën avond mot oene onnavolgbare toewijding Als men haar aan liet werk zag zou men goinoend hebijeii dat zij geen grooter geluk op aarde kende Zij was het ook die do deur opendeed en de jongeling werd terstond aangenaam getroffen door haar lief gelaat met de zachte trekken en den trouwen gevoelvollen blik Vader wacht u zeide zij wees zoo goed in zijne kamer binnen te gaan Hot studeervertrek van den grijzen toonkunstenaar bevatte weinig meer dan eene piano ecnige stoclegi en oen lionderdtal muziekboek i maar alles blonk en schitterd © er van ZBidelijkheid en hij zelf Iwgroette zijn jeugdigen bezoeker zoo hartelijk dat deze zich afmstonds in die toch armoedige omgeving tehuis gevoelde De muziekmoestor begtm met hem over zijne kunat te spreken eo speelde hom zelfs een stuk voor mot de blijkbare ingenomenheid van iema die weet dat hij zich tegenover oen kenner bevindt Daarna vertelde hij hem van zijne twee overgebleven zowis die beide op den hoofd HOOFDSTUK III Onuo Holdius was zeer verwonderd toen hij na afloop van het ctmcert zijne moeder in druk gesprek vond gewikkeld met den hem geheel onbekenden grijsaard die hem aanstonds verzocht hem den volgMiden dag te komen bezoeken en hem zijn adres opgaf in eene ver van aanzienlijke straat Gij behotrft slecht naar Helmveld den muzi meester te vragen zeide hij en een ieder zal u terstond terecht wijzon Ik geloof niet dat er een kat in de buurt is die mij niet kent Ik woon daar nu al dertig jaar De jonge man beloofd © stellig aan zijn uitnoodiglng gehoor te geven en vergezeld © daarop zijne moeder die sedert haar onderhoud met haar nieuwen vriend weder geheel bemoedigd was Onno zou voortaan niet meer alleen staan en een vaderlijken steun vinden in den man die zelf zooveel gdedcn had Zijn eigen vader had hem veel te vroeg ontbroken Wat wilde eene vrouw zonder ondervinding zeggen tot een zoon die zooveel knapper was dan zij en op het pont stond de wijd © wereld in te gaan Drai volgenden morgen tegen elf ure kiepte Onno bij den ouden meester aan Hij bewoond © een zeer klein bovenhuisje waar juist ruimte gopoeg was om zijne t ursus warfn om officier to worden en eindigde met te vragen Heeft uwe moeder u verhaald op weikï wijze ik mijn oudsten jongen verloor Een beeld der werkelijkheid Neen mijnheer antwoordde Onno zij zeide mij alleen maar dat gij vwl verdriet gekend hadt in uw leven 10 Weet gij wat hem daarvan weerhield Niets anders als de glimlach s kunstonatWB dochter die elk zijner opwellingen vam verontwaardiging en opstand wiet te bezweren Hij geloofde In hare liefde de dwaas en zou alles voor liaar gedragtxi hebben Den dag waarop hij ontdekte dat zij enkel met zijne gehechtheid gespeeld had verdween hij Dat is nu tien maandwi geleden nmar die wond zal nooit genezen in mij en Kijne moeder een vrome zachte ziel mag nooit vernemen hoe hij stierf het zou haar diooden Vrees echter niet voor uw zoon ik zal hem spreken zoo gij het goedvindt wij zullen htro voor een Wgelyk lot behoeden Och j a spreek gij met hem ik bid er u om amedcte Geertruida in wier oogen groote tranen schaterden want zij dacht aan die andere arme moeder die nooit van de wanhoop van haar kind zou afwet i Vee ja zeor veel Niets is echter te vergelijken geweest bij dezen laatsten slag Men kan zich over alles troosten in hH ievt n al vervolgt ons steeds armoede miskenning of wat het dan ook zij maar de dood ziet gij dat is liet onherstelbare hel losscbeuren der teerste koorden van het hart d ö immer knagende pijn van een deel van u zelven dat langzaam iu het graf verteert en dan mijn arme Kdnard was zoo begaafd hot lot scheen zooveel gunstiger voor hem gestemd te zijn dan het mij ooit gezind was indien hij slechts gewild had zou hij op dit oogonblik een rijk en beroemd kunstenaar zijn geweest Helaas de vriend die hem begravfsi hoeft vertelde mij welk een gebrek er in zijne werkplaats hoerschlo Zoolang de moeder leeft ben ik tot stilzwijgen gebonden de üaak zou al te vwri opzien barai om niet tot haar door te dringen maar mocht zij mij ooit ontvallen dan zal ik de bedrieger die zich met zijn arlx id verrijkte en verhief het masker van bet gelaat rukken Van welk bedrog Js hij liet slachtoffer geworden vroeg Onno vol mede