Goudsche Courant, donderdag 24 december 1914

geven nader nuari Bij de enkelen aan wie de iateekenlijsl voor dit concert reeds werd aangebodm werd groote inatemming ondervonden WerkVeraohafting Ve Commissie voor Werkverschalling heelt besloten a e Maandag 28 Deoem dos avonds van 1 tot uur inschrijving te houden van Werkloozen yoort hechte de Commisele hare goedkeuring aan de daad door het üagelijksoh Bestuur verricht fn wwa op toeatanden in AinBterdam in ti t miiitftire tiospitoal Na tnütelo discussies over andere mititaire wetsontwerpen welke werden aangencmieii werd het w o z h st aang nomen De aanvullingswet BeuTBwet word z il at aang nionien Het w o tiidelijke afwijkinff van de Kieswet kwMD daarna aan df orde De heer A t b a r d a a d schetste de te kortkomingen van Ht ontwerp iJe Ministor van BinnenlandNche Zaken de iiuer Cort van der Lind C n njoent dat de bezwarwi die de hwr Uiitgera aan de Grondwet ontleent incterdaad niet liestaan wanneer door bui tongewono omstandig hiïden als deze de goheele maatschappij ontwricht wordt kan men niet aannomen dat de leekenen van geBchikttu ld en iiiaatflchappelijken welstand die de irondwet eischt ontbreken Men moet do ïrondwet met eenig vuFHland toepaasen Ult lrukkelijk staat in de irondwet in welke g val en men zal uitgesloten zijn Maar de Grondwet i ischt niet dat ée kiezerslijst maar voor iifn jaar wordt vastgeelold Stellen we de lijst voor twee jaar vaut dan blijven we ten aanzlon van die uitBluitlngen in het rwino mei do Grondwet Nu zegt de heer Rutgers door nieuwe kiezers op uw lij t to brengen maakt ge oen nieuwe kieüorslijst voor 1915 Maar de Grondwet verbiedt niet een suppletoire kiezerslijst vast te Btellwi Kn d t wordt hier gedaan De kiezerslijst wordt vastgesteld voor twee jaar maar ze wordt aangevuld niet oen suppletoiro kiezorfllij9t voor nieuwe kiezers 7M zal de minister de zaak regelen In d i door hem uit te vaardigen algcmeenen maatregel van bestuur De heer Albarda s d trok zijn amendement in doch vertrouwde dat zoo spoedig mogelijk door Algemeen kiesrecht een elndff zal komen aan de gebrekkige regeling van nn Do heeron Drïon v l en de Geer e h repliceerden waarna het w o z h stommen werd aangenomen en do vergadering te 12 50 uiteen ging tot nadere bijeenrooping BlnrLen land De Leeaing van f 275 mülioen Men meldt ons nit Den Haag H H de Koningin hoeft de leeningswet heden onderteekend H M de Koningin heeft aan den Minister van Financiën eenHnschrijvingsbiljet op de vrijwillige geldleening van de Staat der KedOTianden doen toekomen ten bedrage van 2Va mülioen In de op den 23 December j l te Amsterdam gehouden Buitengewone Algemeene Ledenvergadering der Centrale LandbouwOnderlinge werd als directeur benoemd de heer V R Y Croeseni Door deze benoeming wordt voorzien in de vacature in de Directie der Centrale Landbouw Onderlinge ontstaan tengevolge van de benoeming van den heer F E Posthnma tot Minister van Landbouw Nijverheid en Handel De papierfabricage In de orisisdagen van Augustus hebben de bladen groote hoeveelheden papier ingeslagen en thans komt veel uit Duitschland dat door den oorlog afzetgebied in ons land zoekt By de Kon Papierfabrieken de Eendracht met groote fabrieken te Wormerveer Apeldoorn Velseu en Renkum hebben reeds vele werklieden ontslag gekregen De trawler visBoherij Het zal te IJmuiden werkelijk gaan nijpen indien geen grooteren kolenaanvoer plaats heeft Maandag waren 54 trawleriS aan de markt en s middag kwamen er nog 6 binnen Er waren dien dag 600 ton kolen aangekomen dus voor ieder schip 10 ton wat veel te weinig is Qemengde Berichten Gearresteerd Men meldt ons uit Middelburg Door den inspecteur van polttie Van den Dolder uit Middelburg en den adjunct inspecteur Oartena nit Vlissingen is gisterenavond in hotel Vlissingen aangehouden V C een Bolg die reeds eenige weken door politie en justitie gezocht werd als verdacht van het plegen vau handelingen waardoor naar iietwelk de menschen sedert zoo slecht hebben geluisterd Ik had terstond bevel gegeven om hem te laten begaan om niet op hem te schieten zooals mijn mansohappen dan ook verwachtten Hij zong zijn lied tot het einde too maar bij bet refrein steeg van de Duitscho linie één groote steeds herhaalde kreet op Weihnachton I Weihnachten I 1 n de onzen antwoordden als een echo Noöl 1 No6I l Gedurende eenige oogenblikken waren de twee vijandelijke troepen verbondiea in een zelfde gedachte Daarna ging de huzaar naar de Duitsche linie terug mi vsrdween l nigo uren later imgonnen we opnieuw kogels ie wisselen en de eerste die viel was onze letterkundige de onzijdigheid van Nederland in gevaar wordt gebracht In casu het ronselen te Middelburg van soldate Vdorhet Belgische leger Op last van don officier van justitie werd C direct in het huis van bewaring gedetineerd en later aan de militaire autoriteiten overgegeven O is een uit het interneeringskamp te Harderwijk ontvinchte Belg Op 14 December verzond een ingezetene van Tiel een wagonlading reuzel naar het buitenland vertegenwoordigende een waarde van f 9000 De zending werd echter aan de grens opgehouden daar juist dien dag de uitvoer werd verboden Met groote kosten werd de zending weer naar Tiel terug vervoerd en de afzender meende dus groote schade te lyden Door de enorme prijsstijging van dit artikel belooft de partij echter veel meer op te brengen dan overeengekomen was Een groot deel is er reeds van verkocht Mijnen Men meldt uit Slnis aanhetHbld De abn de kust gespoelde door Ëngetschen en Duitschers als verdedigingsmiddel te water gelaten mynen verliezen niets van haar moorddadige kracht Dat bleek reeds te Westkapelle Door de militaire overheid worden dan ook alle maatregelen genomen om verdere ongelukken te vermijden Maandagmorgen lyerd een der twee onlangs te Cadzand in Staats Vlaanderen nabij de Belgische grens aangespoelde mijnen onschadelijk gemaakt De ligging der mijn liet het gemakkelijk afschroeven van den percuteur niet toe Om de kruitlading or uit te halen wordt dan op den percuteur zooals dien morgen het geval was een met petroleum begoten prop katoen in brand gestoken De warmte doet het ontstekingsmiddel ontploffen en heel het ding springt uiteen De uitwerking dezer ontplo fing was verschrikkelijk een reusachtige put duidde nog enkel de plaats aan waar het gevaarlijke ding gelegen had Een honderdjarige en familie Den 26en December e k kan de wed B Oude Groen te Hengelo haar lOOen verjaardag vieren Zij is inwonende bij haar oudste dochter die 74 jaren telt en wier echtgenoot den leeftijd van 84 j tren heeft bereikt Voorts is in het gezin opgenomen een kleindochter van de lOO jarige met haar kinderen zdodat het betrokken gezin uit vier geslachten bestaat Het oudje heeft nog drie kinderen 1 zoon en 2 dochters in leven benevens 2 behuwdzoons 51 kleinkinderen 115 achterkleinkinderen en 1 achterachterkleinkind Te Urk is per roeiboot aangekomende bemanning van het houten tjakschip Novalis behoorende aan schipper J Kunst uit Oroningen Komendevan deze stad en bestemd naarAmersfoort was het met haver geladen schip in de Schokkervaart fekgeatooten en in weerwil van aanhoudend pompen halverwege Elburg enJJrk gezonken N v d D Inbraak in eene kazerne Den v rlaat8ten nacht is ingebroken in de aoldatencantine van delofanteriekazerne te Haarlem De dief of dieven hebben zich toegang verschaft door op de achterplaats een ruit uit te snijden waardoor men toegang tot de cantine v erkreeg Een toonbanklade ia opengebroken en aan kleingeld daaruit gehaald ongeveer f 20 Leeningwet 1914 Jitnoodiging tot doelneniing in de vijf percents vrijwillige geldloening van dem Htaat der Nederlanden tot eiHi bedrag van I 275 000 1 00 Ten einde het Kijk in slaat te stellen aan do gevolgen welke do om ons been woedende krijg voor de schtrikist heeft het hoofd te bieden heeft de wet bepaaldi dat een vrijwillige leeoing zal worden uitgeschreven van f275 Biitlio€ i Voorwaar een groot bodrag veel grooter dan waarvoor ooit in Nederland een Ktaatsleening uitgeschrogen werd Maar wal staat daartegenover niet op het spel De onafhankelijkheid vui het land en de instandhouding voor zooveel de Staat daarfóo bijdragon kan van de economische kracht van het voik waaronder ook het zooveel mogelijk verhoeden van blijvende daling in den levensstandaard der arlïwders Daar het geld er wezen moet heeft di3 wet bepaald dat als de vrijwillige leening niet voldoeado zou opbrengen voor de moest nljpendie behoeften van de sohatkist daarnaast e en gedwimgen leening zal woriieo uitgeeclirevon Maar daartoe moet het niM konifu en loag het niet kom s Lands belang elscht it de vrijwillige leening slagen zal en het eigen lielang éex bezittMidm wijst üi dezeHd ricliling Wie óeelneenrt lulde vrijwimgeleening krijgt een volkïBaeA zekere schuJdbekaQteois ten ïaate vto Staat e 5 pet rente draagt Bovenifiha swjwoart hij zich er tegen door aanslag in de gedw H g i leening zich met eeo 8cbulilbdi entenis die slechts 4 pet re te draagt te mo lcn verg M egen Wie op de vrijwilbge inschrijft behoeft tot het bedrag van die inscbrijvKig hetgeen hij in de gedwMigen leening moet deelnemen niet nog eens te storten Behalve wat betreft de rente die zal worden vergoed stoot de gedwongen leening ook in andere opzichten l ij de vrijwillige lemiog achter Hiwvoor geliüt voor alle bijzonderbedcoi vui de beide leeningOT zij verwezen naar onderstaand prospectus J e aandacht wordt ia het bijzonder gev i tigd op de voorwaarden van beloenbaarheid der widsen bij de Nederlandsch Kank voorwaarden die voor de vrijwillige leeningeo aanmerkelijk gunstiger kunnen zijn en aanmerkelijk gunstiger zijn dan voor de gedwongen leening De Uegeering rekent met voi ver trouwen dat de bepalingim omtrent do gewongen ning welker opneming in de wet alleen als maatregel van voorzichtigheid is op te vatten ewie doode letter zullen blijven Vrijwillig zal het Nrderlandsche volk het groote aantal millio ien dat thans noodig is voor de handhaving van s Lands hoogste idoëele goederrax aan h Ht Kijk ter leen geven Ieder zal daartoe bijdragen naar de mate zijner krachten Daaraan wü en daaraan kan de Kegtiering niet twijfelen Ieder die deelneeant krijgt een stuk waarop hij geld zai kunnen krijgen indien hij dat in moeielijke dagen voor zijn bedrijf of voor zijn onderhoud tijdelijk mocht noodig hebben Deelneming in de leening zou dan ook nauwelijks oen ofler beteekMien als het thans ook voor zeer vermogenden niet zoo moeilijk was geld los te maken Nu die moeilijkheid groot is zai het slageo der leening een bewijs te meer opleveren dat bij allen die eenlg vermogen hebben het besef levendig is van hun zedelijken plicht dan Btaat thans aan de geldtn te heipen die hij Iwhoeft Moge het beroep dot liiermede op allen gedaan wordt om naar do mate hunner krachten tot het welslagen der leening bij te dragen niet vruchteloos weïen Do Minister van Binnenlandsche Za ken tijdelijk Voorzitter van den Mi fbterraad CORT VAN DlK LIND N De Minister van Financiën TKLUb Voorwaarden van uitgifte der vrijwillige leening Kontevoet De rente bedraagt vijf ien honderd betaalbaar op twee coupons verschijnende op 1 Februari en x Augustus Koers van uitgifte De koers van uitgifte bedraagt honderd ten honderd Aflossing Ie beginnen met het jaar 1916 wordt telken jore op 1 Februari een aantal schuldbekentenissen bij lotifig oang we stHi pari afgelost De geheele aflossing der leening moet voor U J ecember 1939 liebben plaats gehad Algeheele aflossing is niet geoorloofd Toor 1 Januari 1918 Bij volte e ing der leening zal m de jaren 1916 en 1917 alsmede Indien de ieening alsdan niet geheel zal zijn afgelost in de jaren 1918 tot 1920 telken jare voor oen bedrag vtm ongeveer i 13 750 000 aan schuldbekentenissen worden uitgeloot ea daarna een grooter bedrag D0 uitloting geéchledt uiterlijk 6 weken vóór do aflossing Loopt ij d van rente De rente der aflosbaar gesteld © schuldbekentenissen loopt niet langer dan den dag waarop zij aflosbaar zijn gesteld Verjaring Het recht tot opvordoring van het kapitaal der aftosbaar geftteldo schuldbekentenissen Vervalt tien jaron na den eersten dag waarop zij atioabftar zijn 1 n B c h r ij v i n g De inschrijving op do leening wordt opoBgosteld op alle werkdagen van 2 tot en met 11 Januari van dos morgens 9 ure tot des middags i ure a ten kantore van d Agent van hetMinisterie van Financiën te Amsterdam b bij alle betaalmeesters c bij de ontvangers der directe belaelingen in gemee iten waar ge ai betaolineeater geveatigd is d bij de postkantoren ter plaatse waargtMm betaalmeester of ontvanger der directe belastingen gevestigd ie De ingevulde inschrijvingsbiljetten kunnen desgewenscht per poet aan bovengenoemde kantoren worden gezoniJen InschrijvingsbiljpUen op 11 Januari na én uur des middags higekoraen blijven buiten aanmerking l ormulieten van inschrijving Deze zijn verkrijgbaar vanaf Dinsdag 29 December aan de bovengenoemde kantoriMi alsmede aan alle postkantoren Oesgewenacbt wordt aan alle kantoren waar formulieren verkrijgbaar zijn hulp verleend bij de invuinng daarvan Do inschrijvingsbiljettMi moeten volledig worden ingevuld en ooderteekend volgens de daarop voorkomende aanwijzingen Onvolledig ingevulde bjijetten of biljelten bepalingen inhoud ide die van de getelde voorwaarden afwijken kunnen buiten aanmerking worden gelaten De inschryvingen moeten beloopen bedragen van honderd gulden of veelvouden daarvan l oewijzing en voorkeur Wan Bij de beleening van buldbrleveu dor vrijwillige leraiing sal do Nederlandfiche Bank gonoegen nraaen met 5 pot surplus Wie dus voor f 10 000 Inschrijft op die Ieening kan indien hij de stukken terstond bij de Bank beleent aan zijn verplichting tot storting ruim voldooo met f 6 k f7 zullende de Bank ham op het onderpand vva f 10 000 aan stukken f 9300 f 9400 ja desgewenscht f9500 voorschieten De rente van zulke voorschotten zal voorshands 5 pet zijn dus evMiveei als rmte der leening iSchviidhrievea der gedwongen Ieening zal nHMi ven oedelijlc niet kunnen beieenen dan met 20 pet of meer surplus zoodat men voor de storting op f 10 000 zelf f200 l es ikbaar moet stellen teawijl men op deze voorschotten HÜoetraiH 1 pet meer rente zal moeten betalen dan men voor de leaiing knjgt neer het totaal der inaehrijvlngen JJ an8 ooinen wordon meer dan f275 000 000 bedragen geschiedt de toewijzing pondspondsgewijze met dien verstande dat aan geen inschrijver minder dao honderd gulden wordt toegewezen en dat op lUle inschrijvingen zooveel mogelijk een bedrag van tenminste f 10 000 wordt toegewezTO indien daartoe in het inschrijvingsbiljet het verlangen te kenaen wordl gegeven e dwongen ieening Ten einde elkeen in staai te stellen te berekenen voor welk bedrag hij ingeval het totaal bedrag dat wordi ingescareven op de vrijwillige Ieening onvoldoende zal word Mi aangeslagen in de gedwongen vier percents leening volgt hier als nog dt niededeeling van de regeling der awigeeiogenen m de gedwongen leening a personen dij aangeslagen lijn of fris nog worden j de vermogenebelasting in he dienstjaar 1914 15 vermogenstoestand op 1 Mei 1914J voor een vermogen vwï f 75 000 of meer zullen in dti gedwongen Ieening hebbffli deel te neii en als volgt Verplichte deelneming in percenten van het vermogen naar boven af te ronden tot een veelvoud y Q f200 Vermogens van 99 000 1 124 000 1 5 129 000 2 199 000 2 5 299 000 3 399 000 3 5 i 499 000 4 i 749 000 4 5 999 000 5 a 1 499 000 5 5 1 999 000 6 2 999 000 6 5 7 75 000 tot m met lOÜ ÜOO 125 000 150 000 200 000 300 000 400 000 500 000 750 000 Ï OOO ÜÜO 1 500 000 2 000 UÜU 5 000 000 en hooger Naamlooze Vennootschappen cominaniitaire vennootschappen op aandeelen coöperatieve vereenigingen en onderlingo vferzofcoringTBaaUchappijen welke in de bedrljfsbelastmg zijn of worden aangeslagen wegens Uitdeelingen tot een totaal bedrag van f IQ OOO over een boekjaar da geémdigd is jn het tijdvak van 1 Mei i i tot en met 30 AprU 1914 zijn ver 1913 plicht deel te nemen tot een som gelijk ïör volgens de wet op bedrljfsbelaating belastbare uitdeelingen over het hiervoor aangeduide boekjaar Nadere inlichtingen omtrent de voorwaarden verstrekken bankiers makelaars en oommissionnairs in effecten die inHchrijvingen aannemen NIEUWJ AARSWE NSCHEN In het nummer van i MNUARI 1915 atellen wl de eIei Bhel l open tot het pUstsen van Nieuwjaarswenschen tot een apeclaal urief van B owitvoor 15 gewone r 0 1 5 oMrtvoor elke regel meer InzendlBi dea r adverteptUn kan leicUeden tot iitterU k 31 DEC v m 9 re DB ADMIM8TRATIB Statismeu ys GOUDA 24 December Bnrgerlijke Stand De bureaux van den Burgerlijken Stand zullen op 2e Kerstdag voor het doen van aangiften van geboorten en overlijdengeopendzgn van9 tot 12 uur Leveraolleo aan bet Vluohtelingenkanip Uil de besprekingen gehouden in de jongste vergadering der Goudsolie Winkeliersvereeniging ig gebleken dat d levering der benoo li eden voor hel vluchtelingenkamp Ike een aanzienlijk bedrag beloopen 1 geschieden door leden der beide middenstandsvereenigingen hier ter slede Werd in die vergadering door den voorzitter medege jeej dat In verband daarmede de gelegenheid openstond aan niel leden der Uoudsehe Winkeiiersvereeniging zich uog altf lid op Ie geven thans hebben zich naar wli vernemen reeds een aantal nieuwe loden aangenield Aan hen die zulks nog niet Jeden en die voor leveranliön in aanmerking wenschen Ie komen wordt nog de gelegenheid geboden zich als lid te doen inschrijven mits lulks spoedig geschiede Ied r winkeUer en handelaar begrijpe m deze wjn eigen belang Sociëteit Ons Genoegen Uoor het Bestuur dor Sociëteit Ons Genoegen wordt per advertentie in dit blad medegedeeld dat vanal Ien Kerstdag de Sociëteit zaj gebonden worden in de zaal Kunstmij aar de vijl Mljards der Societi t worden geplaatst vastgesteld op 28 Ja Kerstgave Mon seint ons uit den Haag Het Koninklijk Ns nsal Steuncomitó heeft aan de plaatselijke comité s in het geheele land gemachtigd aan Concert Hmsehenruyter Naar wij vernemen is de datum waarop het UtrechUch Stedelijk Orkest directie Wouter Hutschenruyter in de Nleuwe Schouwburg y concert komt alle hoofden van huisgezinnen die door de comité a worden ondenteimd een extra Kerstgave nit te reiken van f 1 De kosten van dezen bijzonderen steun komt geheel voor rekening M van het Kon Nationaal Steuncomité P Van het Comité bier ter plaatse vernemen wg nog dat aan 82 hoofden van gezinnen die thans uitkeering krggen deze kerstgave is uitgereikt Vegiftigingsgeval Naar wij vernemen is in den toestand van de vrouw die bewusteloos vermoedelijk door 1 ool oiyde veroorzaakt naar het Ziekenhuis is getransporteerd nog geen verandering gekomen Het bewustzün is nog niet bg haar teruggekeerd Haar man mede in het Ziekenhuis opgenomen staat nog onder observatie daar deze nog in een abnormalen toestand verkeert Het politie onderzoek in deze zaak is nog in vollen gang doch wordt zeer belemmerd door de uiterst weinige gegevens welke ten dienste staan In de Dinsdag gebonden vergadering van de afdeeling Gouda en Omstreken der Bchippersvereeniging Schuttevaor werd besloten op de agenda voor de te Deventer te houden algemeene vergadering te plaatsen de volgende punten Nogmaals aan te dringen op hetverkrijgen van een grootere nieuwe sluiste Gouda Een verzoek bii bevoegde autdriteiten om betere verlichting op den Hollandechen IJsel Aan te dïingen op uitdieping vanden Rijn nabij Doesburg te Leiderdorp De directie van de Staatsapoor teverzoeken de spoorwegbrug te Alpben a d Rijn Dïechanisch te doen bedienen Variété Faveur Zooals aangekondigd zal het gezel schapFaveur op 2en Kerstdag een variétévoorstellmg gevQu in de Nieuwe Schouwburg alhier Omtrent hetgeen hot Variété Faveur presteert schrijft de Delftsehe Courant na de voorstelling op 16 Nov aldaar het volgende De voorstelling droeg een zuiver variéteitenkarakter want aan verscheidenheid ontbrak t niet en van die variéteiten traden terecht specialiteiten op Daar werd heel den avond gelachen en in bewondering toegekeken en onderwijl genoten van de verdiensteiyke muziek van het orkest Loopen e sprekende en zingende automaten komische rolschaatsenrijders kunstwielrijders van een en ander werd volop bètangwekkends vertoond Voorts aan humoristen werkelijke humoristen geen gebrek Tranen gelachen heeft men om den vreeselijken Fransohman die in mimiek en pose allerzotst was en vooral in zjn charges op moderne dansen onbetaalbaar Maar laten we niet in bijzonderheden afdalen en van het programma in zijn geheel erkennen dat het ter weer een was die ér wezen mag Bijzonderheden van de voorstelling van Zaterdag zijn vermeld in de advertentie in dit blad Ontspanningszaal voor Militairen Gisterenavond hebben de gezusters Georgette en Henriëtte van Immerzeel uit Antwerpen den humorist Magendans en enkele andere heeren een aantal liedereu en voordrachten ten beste gegeven voor de talrgke militairen die gisteren de zaal vulden Dank zg alter welwillend medewerking hebben zg een zeer varieerend programma kunnen uitvoeren waarmede zg den militairen blgkona hun herhaald applaus blijkbaar een zeer genoegelijken avond hebben bereid Den uitvoerenden komt voor hunne medewerking om het den soldaten bier zoo aangenaam mogelyk te maken dank toe Op Zaterdag a s 2e Kerstdag zal de Ontspanningszaal wegens gebruik ten anderen dienste gesloten zgn Aanhouding Doordepolitie is alhier aangebonden een gesignaleerde wiens opsporing was verzocht door den burgemeester van Boskoop De aangehondene is heden naar die gemeente overgebracht Door de politie is een mindeijarige bestemd voor de Tuchtschool te Hairen daarheen overgebracht Haastrecht DoordeZangvereeniging Eendracht Maakt Macht alhier is san het Kon Nat Steuncomité een som van f 25 afgedragen Boskoop De heer J Lugerink ambtenaar ter Secretarie alhier is benoemd tot commies ter Secretarie te Zait Bommel Het alhier uit de ingekwartierdeI03itairen gevormde muziekkorps zalJfoensdagavond voor het eerst eeneoncert geven in de cantine op hetSportterrein De door de Commissie tot ontspanning der militairen georganiseerdefeestavonden gehouden op 22 en 23Dec in de zaal van hotel Klaassen zgn een succes geweest Vooral detweede avond toen uitsiditend militairen toegang hadden was de zaalsUmpvol De damee en heeren die het tooneelslukje Een slaaf der Eubiotiek öelondhoidsleer opvoerden en eveneens de spelenden in de Arristenrevue waren hunne rollen geheel meester Aan de dames werden na afloop bloemstukken aangeboden Don eersten dag besloot een geanimeerd bal den avond haeenteUjke Arbeidsbenrs 1 Aanvragen van werknemers Volwassenen 1 opzichter 1 teekenaar 13 timmerlieden 1 kuiper 1 machinale houtbewerker t metselaars 10 opperlieden 8 schilders 1 stucadoor 1 pijpmaker 2 stoelenmakers B meubelmakers 1 politoerder 2 touwslagers 1 machinebankwerker 1 vuurwerker 1 loodgieter 1 boekdrukker 1 letterzetter 1 bleeker 2 bakkers 1 kellner 2 schippers 1 tuinman 2 boomkweekér 7 grondwerkers 2 pakhuisknechten 3 loopknechten 11 werklieden zondervakkennis 2 beiers 1 stoelenmatt 2 beitsers 1 lakker 1 fietsschoarfïnaker 1 nettenwever 2 moleiutars 2 boerenarbeiders 1 ateigermiker 1 vrachtrijder Halfwas of aankomende 2 timmerlieden 1 schilder 1 meubelstoffeerder 1 stoker 1 kleermaker 1 werkmeid 1 tuinman 1 werkmanzouder vakkennis LiCerlingen of jongens 1 klerkje Aanvragen van werkgevers Volwassenen 1 draaier 1 bakker 1 Buikerwerker Halfwas of aankomende 1 kantoorbediende 1 bakker LAK XBSaiCHTBN Qoada 34 December 1914 GRANEN Goed prijshoudend Tarwe Zeeuwiche 13 75 3 35 mindere dito 13 15 J S Afwijkende n 7s i 13 Polder Ji 3 i It 75 Rogge Zeeuwsche lo 50 1 ƒ n 50 Polder 10 35 a 10 50 BuitenItndsche per 70 kilo 10 50 i 10 75 Gent Winter 9 25 a 975 Zomer 9 9 50 Chevalier i I 4 11 35 Buitenl voergerst per 65 kilo k Haver per H L 6 k 6 35 Per 100 kilo 13 4 13 50 Hennepsaad Bnitenlandsche per 50 Kilo 9 a 950 Kanariezaad ïl a 33 p H L JLarwijzaad per 50 Kilo 16 a iSijo Koolzaad 13 i 14 pet U L Erwten Kookcrwtcn 17 a 18 50 Bnitenlandsche voererwten per 80 Kilo 4 Boonen bruine boonen 15 50 i ƒ 16 50 witte boonen 33 i 33 Paardenboonen n 50 ƒ u Dmvenbeonen 11 754 13 35 Mail per loo Kilo Amerikaansche Mixed 11 35 la SO Kleine ronde 13 50 i f 13 75 VzsMAaKT Melkvee goede aanvoer handd vlug prijzen hoog Vetle varkens redel aanvoer handel 33 36 per half K G Biggen voor Engeland redel aanroer handel viug 33 4 35 et per half K G Magere Biggen goede aanroer handel ïooruitg 0 85 4 i 30 per week Vette Schapen redel aanvoer handel ig 30 4 34 Lammeren goede aanvoer handel vlug 30 a a6 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel matig 8 4 14 Graskalveren geen aanvoer handel ƒ a Fokkalveren 16 4 30 Eieren goede aanroer handel matig por 100 ituks 6 4 8 Kaas aangevoerd 86 partijen handel vlag ie kwal 42 4 44 3de kwal 39 4 4i Zwaardere 45 i 47 Noordhollandsche a Boter red aanvoer Handel vtag Goeboter 1 65 4 t 70 Weiboter 1 5c 4 i 5 PREDIKBEURTKJV ÖOUDA Zondag 27 December EEMONSTRANTSCHE KERK lOVa T m Ds H VAN ASSENDELFT HAASTRECHT NED HERV KERK Eerste Kerstdag 10 n V m Da E v ö BROEK 6 u n m viering van het Kerstfeest met de kinderen der Zoodagschool Tweede Kerstdag 10 u v m Da CANNEGIETER van Uouda Zondag 27 December 10 u v m Ds E V D BROEK GEREF KERK Eorste Kerstdag 91 2 a V m Ds HALSEMA 6 2 u n m Ds HALSEMA Tweede Kerstdag 9 j n V m Ds HALSEMA Zondag 27 December 9 u V m Ds HALSEMA H Avondmaal 6V1 u n m Ds HALSEMA H Avondpiaal MOORDRECHT Ned Herv Gemeente Zondag 27 December 10 u V m Ds BONNEK Waddinxveen FOSTERIJETSr Openstelling van het Post Telegraafen Telefoonkantoor te Gouda Vrijdag 25 December a als op Zondagen Zaterdag 26 December a b als op Zondagen en bovendien van 2 3a n m Hét Kantoor zal op den S Kerstdag mede zijn opengesteld voor de aanbieding van postwisselfli qaitantiën ea postpakketten de uitbetating van postwissels en afrekeniog wegens quitantiën Goada 23 December 1914 De Waarn Directeur J W NORTIEE 407e 8ÏAAT8 LOTEttlJ 2 KI Trekking v Woensdag 23 Dec Prijaen van f 30 2S 41 83 99 17fi aas 60 91 9 SSD G8 il7 i 80 fiOS 13 1 eBeO721 l 8B7a f7 8iaO8TÜ0esW 1113 86 id 60 00 77 12iU ei 1 lijifl 32 56 79 U88 80 1611 88 W es 73 77 lUO 86 41 66 68 86 aOOT 47 911 17 3316 76 3816 48 211 J I7 3607 4S 47 66 71 3898 Si 66 63 68 71 84 3700 54 77 68 3806 40 86 W aOB 41 8121 88 8366 81 90 8477 8368 3793 fiS 6B er S804 18 80 88 8814 4060 68 W 8 4173 ra 87 94 88 88 4SBM 18 44 56 8G 4458 46U0 76 4608 11 IS 61 BB 4808 IS IS iU 4984 S8 somm 5014 5301 48 5818 BB SB 5480 86 78 5634 6816 34 G8 98 6710 68 81 6803 10 67 90 6800 Ua 60O7 44 6141 77 8274 8857 94 Qiio 38 68 76 76 6516 94 6613 6700 8810 96 83 7038 89 77 7131 7918 80 74ÖB 78 7905 7 79 7841 66 7937 8U69 8317 38 56 81 BB18 88 8434 80 73 8664 8037 88 66 8757 34 90 8868 6 8063 9119 31 84 9380 93 8II33 44 90 eeoi B 34 9817 a 49 se 9966838698 10090 1018B 103 10886 10418 41 60 66 iOtttS 48 10606 8 38 38 10671 eO 91 98 10913 63 U072 81 97 lliaa 83 77 88 uao 67 11B04 96 11419 64 1 m 80 iieoiJbjhuaa e 11816 44 6811968 13iraUU04 B8 13885 7 13498 13616 17 13710 78 90 iSOK 89 40 68 13819 68 94 18073 18UI 18 4 50 86 97 183K4 Bi 1B874 87 18406 83 95 18641 91 18806 66 Itö 18781 46 66 71 18848 70 94 18006 14048 UlOl 03 143M 80 14809 IS iuB9 73 88 86 1461U 88 66 14ffle S4 14714 68 14888 40 79 80 149B0 16063 0 88 151 88 l lOa fiSés om 86 UUS 79 U 18 97 83 6984 15800 49 86 8810001464 71 BI lölia Bii 18343 78 96 16803 1 0Ï 39 74 77 18666 18666 16838 67 16 W0 17067 17184 17341 17886 77 17404 16 80 63 17SU1760O 8 88 69 78 17U84 44 60 17900 6 tö O 18 186 S3 4 18108 18231 18tJ 7 18487 44 98 IBGSsIseO 04 18610 1B7M 27 86 83 18886 16903 18 68 10093 18178 80 18393 30 84 09 79 90 90 iWlO 18 70 74 19U0 14 80 60 18649 80 10808 iO 68 19 W 76 78 81 18660 18901 61 64 80 30OU 18 98 71 88 90131 88 48 60 30306 oi 90807 18 U 30414 30687 30603 30706 X 90807 66 87 W 90888 Trekking van Donderdag 24 DeCi No 4522 en 11741 ieder f 100 Pryzen van f 30 UliJ8 8380 8811 8461 8783 4101 4801 88 4660 6003 57 S1B4 6 J31 5887 6538 D688 6184 etU6 0783 7967 7ra3 7714 7880 8346 8788 8871 8977 8316 17 60 9813 436094089609486998449061 10006 10086 lüaeo 10773 loees 11131 78 11807 11978 78 13009 98 1B1B3 13600 13896 18188 18435 18867 14074 88 14388 14883 1Ö144 16354 16689 16881 1U60 17006 11 17603 97 17788 18066 18140 18486 10069 19116 41 19330 19448 18709 20060 90187 a04U 3068 9071B 30006 W Laatste Berichte a Men meldt ons nit ÖLÜlS Naar ik uit vertipuwbare bron verneem zijn de Duitscfaers er niet in geslaagd do sluizen bg Zeebrugge te herstellen De Belgen hebben al de technische inrichtingen vernield LONDEN 24 Dec De Daily Mail verneemt nit Noord Frankrijk vwiofficieele zijde dat de Belgon Dinsdagde Duitsche positie aan de Vser boven8l George doorbraken en daar eenstelling innamen Hbld Aan het Oostetyk Front LONDEN 23 Deo Aan de Daily Telegraph wordt uit Petrogrftd gcaoiud dat dv DuitBchere te Matoo een van hun eigen vlieginachmes naar beneden hebben geschoten meene ide dat het een HueBiache wae De machine werd verbriweld terwijl de twee inzUtende olficlerea dadelijk gedood werdeD LONDEN 24 Dec De Morning Post verneemt uit Petersburg dat de Tsaar opnieuw gedwongen is tijdelijk het strategische hoofddoel op te Cn èn zijn legers moet terngtrekter bezetting der binnenste verdediglngslinies Ter verdediging van het front van Warschau moet voorloopig Krakau worden opgegeven Hbld DARMSTADT 23 Dec De Groothertog van Hessen ih van het oorlogsterroin te Darmstadt aangekomen ÜEKLIJN 23 Dec Aan de Voseiache Üeitung wordt uit üoim geseind Bij Itesprekingen tusachen ten KumeeoscheQ gezant Vorst Chika met het bestuur van le vereeniging voor h t vreenidelingcuv iTkeer werden de grondalagen eeuer Itu meettBChiialiaanacho liga ter bevordering an de uitwisfeeling vwi gedachten op economisch en cultuurgebied ontworpen Dr Weill en de s d tractie in den Rijksdag lii Hl ijN 23 Dec De Vorwftrts bevai en mededeeling van het bestuur der Duitsohe sociaaldemocratisclie pai tij en vto het bestuur der Duitsche sociaal democratische Rijkadagfractie waarin wordt gezegd dat indien de perMaededeelingen qopwiB het toetredwi van dr ieorge VVrfH tot het Frwasche leger bevestigd worden hij zich door deze ten cherpste te veroordeelen handeling als van elf sprekend buiten de Duitsche sociaaldemocratische partij en de Rijkadagfractie heeft geet d UntploHing hi het Öuezkanaal K ME 23 Dec In het Huezkanaai heeU aan lioord van een fc ngelach schip dat water voor de iroepenkampen overbrengt een ontplofting plaats gohad waarbij 10 personen gedood en 15 gewond werdtii De oorzaak is onbekend iJe bemanning van die Boston gered l u i fs 2i Dec D bemanning van de Boston welk schip in de Noordzee op een mijn liep is gered in de eigen sloep en te Scarborough en Filey geland Kerstgroet van de Koningin Bij den uitgever W A Beschoor te s Gravenhage is verschenen Kerstgroet door H M de Koningiü geschreven en met Haren naam onderteekend Deze Kerstgroet is op eenvoudige wijze uitgevoerd en tot luttelen prijs verkrijgbaar gestald Aardbeien Op een dezer dagen gehouden gecombineerde vergadering van Tuinders deed de Coöp Tuindersvereeniging Kemerland te Heemskerk de mededeeling dat hare ontvangsten alleen aan aardbeien dit jaar f 100 000 minder bedroegen dan het vorig jaar In clen Franschen Senaat PARIJS 24 Dec De Senaat heeft met algemeene stemmen de begrooting aangenomen In de Kamer is ontwerp aAhgenomen waarbij de bevoegdheid van de senatoren tot het einde van den oorlog wordt verlengd LONDEN 24 Deo Te Londen is een comité opgericht om de Joden in Polen te steanen De Rotschüds hebben voor 1000 pond geteekend Keizer Frans Joaef ROME 24 Dec Hier loopt het gerucht dat Keizer Frans Jozef op sterven ligt en reeds de laatste sacramenten heeft ontvangen WiOhNEN 24 Dec Onze operaties in do Kifrpathea hebben Jn gunstig verloop Len awiva der Rusflon in het dal van diG Latorcza werd bij Volovez afgeslagen Aan den bovenloop van de Ling maakten onze troepen gititeren bij Fcnyvesvoelgy 300 man krijgsgevangen en drongen verder door ten iNoord Ooöttm Van de Lupkowpas in de rlchfting van Liako waaj terrein gewonnen werd Do berichten van eea Kussisch comümniqué dat wij aan dit front Mm gevangenen verloren benevens kanonnen en mitraiüeuaes zijn onwaar Wij verloren tts zamen aan doodcn gewondnai en verluislen 2 officieren en SOS man maar geen enkel kanwi of machinegeweer De hevige gevechten bij Kroeno Joelo Tuchow en die aan den beneden Dtijancc duren voort Bij de Dujonec herhaalden de Russtii afgeloopen uacht zcmder resultaat hun aanvallen onder zware verliezen aan hun zijde Aan de Nida ia de strijd tot stilstand gnomen Bij den mond van Jeze rivier werd een brug van den vijand over de Weichsel in brand geschoten Ten Zuiden van Tomaajof werd een nachteliiken aanval afgeslagen l anga de iiewka en de Boesra duren de gevechtm langs hi t geheele front voort Uok iH een nienwe slag aan deo gang l JiiOURAD 24 Doe ORlcieel Jistefen hadden onze operaties op alle fronten een over het algemeen gunstig verloop Vooral aan de Mda en de DunaJee en in de Karpathesi Vooruitgeschoven Duitsche troepenafdeelingen trachtten de grens over te trekkm In de richting van Mlawa Tusachen de bwiedenWeichsol en de i ilica deden e vijanden in den afgeloopen nacht en dm geheelen nacht krachtige pogingen Om de Baoera de Kawka en de districten Mistrzenice Boliniowo en i jeme i ce in hun macht te krUgttn Wij dreven hun echter over de rivieren terug n wierpen hen in hun oude stellingen terug De vijMid leed enorme verliezen Alleen bij ökjernewice iagw meer dan 1000 lijken van Duitschers Dit sucoea is vooral te danken aan oni autobatterijen Van het Kaukasische front wordt emeW dat de Turken op 22 Dec grootw I Tijvigheid toonden in de buurt vai Olty Zij deden een re s aanvallen die mislukten in die richting Barykamyseh In de richting van Wan werd bet Turk ebe offendief door onxe troepen tot eeu defensief omgezet waarbij wij oorlogsmateriaal verovflrdien en een aantal krijgs gevangenen maakten Men meldt ons uit HARDERWIJK Toen gistermiddag half twee de treidnaar Zwolle bet station Harderwijkvoorbg was wilde de 7 jarige Andriefl Petersen den overweg bij het interneeringskamp oversteken toen vande tegenovergestelde richting de trein uit Zwolle naderde donder dat het door den machinist werd bemerkt werd het kind door den trein opgenomen en vreeselijk verwond een eindverder neergeworpen De toestand van den knaap die door een voorbijgangernaar het R K Ziekenhuis werd gebracht is hopeloos De vader van het kind verdronk verleden jaar op zee de moeder blijft achter met een zeer gebrekkig kind I dat een paar jaren onder is als het thans getroffene Requisities in België Men meldt ons uit Den Qaag De Belgische legatie deelt het vol i gende mede i De Daitsche autoriteiten hebben in het bijzonder de volgende koopwaren gerequireerd toebehoorendeaanparti culieren tegen ter handstelling van een enkel ontvangbewijs zonder aanwijzing van waarde Te Antwerpen katoen voor ongeveer 13 millioetJ caoutchouc voor ongeveer 11 j mülioen wol voor ongeveer 6 mülioen leer voor ongeveer 10 millioenj tel Gent katoendraad en andere grondstoffen voor ongeveer 8Vi millioen in het bekken van Charleroi koper voor electrisch gebruik voor ongeveer l 2 millioen machines en werktuigen 1 van onï eveer 10 tot 12 millioen te Duffel nikkel voor ongeveer 1 millioen te Mechelen en te Stabrouck conserven blik voor 2 3 millioen enz enz In strijd met de Haagsche conventie dienen de requisities in België niet voor de behoeften van het bezettings leger maar zijn zij bestemd voor de Duitsche industrie en wordt geen re i kening gehouden met de middelen van het bezette land alle grondstoffen zijn zonder uitzondering ontnomen Boven i dien zijn deze waren ontnomen tegen een enkel ontvangbewija zonder aan l gifte van waarde zoodat de bezettende zich voorbehoud de prijs ervan eenzijdig te Berlijn te bepalen De Belgische industrie is door deze requisities volkomen geruineerd tenbate van de Duitsche industrie De kooper behoudt zich zelf het reeht voor de waarde der waren met geweld aan den eigenaar ontnomen wiTiekeurig vast te stellen Een enkel voorbeeld kan voldoende zijn Voor caoutchouc was de pr s in de maand Augustus 6 frs De prgs bedraagt thans 20 frs Met 6 franc de waren te betalen die twintig francs waard zijn staat gelyk met sleohts een derde van de verschuldigde waarde te vergoeden PARIJS 24 Dec Het Communiqué van gisteravond elf uur luidt Wij hebben het terrein dat wg bij ons offensief tussohen de Maas en Argonne hebben veroverd bijna geheel en al kunnen behouden Volgens de laatste berichten heeft ons front in die streek de draad versperringen van den vijand bereikt en den zuid westelijken nitlooper van bet Forgeswoud ten oosten van Oinois Het front loopt thans langs den wegnaar het bosch van Boareuiles EERSTE KAMER VergadtTing vmi heden Aan de orde i de voortgezette behandeling van de Indische Begrooting De heer Van Kol s d vervolgt Bijn rode Hij wenscht bestrijding van hrt opiumgebruik voortaetting van etliisohe politiek bevordering van de belangen der inlandsche bevolking eu van de inlandsche grootindustrie verlaging van de tarieven van het vervoer van goederifn voor hilanders on dringt voorts aan op een behoorlijke sociale wetgeving en op nietaclitersteiliag va inlands bij Europeanen De heer J O Uj D a r dringt aan op een krachtige peetbestrijding door aan den leider daarvan dictatoriale macht te gevwi De quaeetie van de facultatiefstelling van h t goAsdionstoiiderwijs op de bijzondere scholen Is n altijd niet geheel tot helderheid gekomen Wenscht de Minieter do vrijheid van godsdienstige richting vau het onderwijs aan te tasten dan zal de rechterzijde zich daacmedc nooit kimnen vereeoig i Spr dringt voorts er op aan dat de Minister den status quo zaj handhaven totdat de toestand zal zijn gewijzigd Te 1 uur wordCTi éa bwaailslagingen verdaagd tot Dinsdagmiddag 2 uur Vereeniging VMi Nederl Gemeenten Mm meldt ons uit Den Baag In do oude Raadszaal te s Ciravenhago heeft gisteren de constitueerende vergadering van de Vereeniging Gemeentelijke Credietbank plaats g ad onder leiding van den heer Bergwna burgwoeester van Knschedé Tegenwoordig of vert Dwoor digd waren 37 gemeenten met tp zamen 450 aandeeien Ka oeoige bespreking werden de statuten goedgekeurd en do aclen gepasseerd ten overstaan van notaris mr van Lier l ventueele wijzigüigen der statuten in verband met de aan te vrag n Koninklijke goedkeuring wer J opgedragen aan do hectrcn Mr Fortuyn wethouder van Den Haag en Martens tiurgemeester van Gouda Na deze biJorakomBt had en vergadering plaats van de oprichters der vercentging onder leiding van den heer Mr vau Koyen burgemeester van Zwolle Tot commiaaarissen werden beooemd de heeren Mr Fortuyn Mr van ZIjst wethouder van Itrecht W Bos weihouder van Groningen J W Bota wethouder van Ivciden Mr van Royen Ipey burgemeester van tiliedrecht J H de Waal MaleFijt burgemeester van Katwijk Dr A l late te Rotterdam E ICderaheim Rzn baakier te s Gravenliage Er werden 2 plaatsen gereserveerd voor latere deelneming van plaltelandsgemeeuten Na afUoenmg van eenigo interne aangelegtsihc den werd tot directeur der Bank benoemd de heer J Shnons directeur der Vereeniging van Nederlandeche Gemeenten De voorzitter shaot met em woord van httlile aan den heer Simons voor al zijn benMMÜngeu de vergaderhig Geïnterneerden Naar men aan de Telcgr meldt la totopheffing van dw IntemoerlngHdcpóth teAssen Zwolle Kampen en Leeuwardwïliealoten 1 0 vier depots worden verdeeld over Harderwijk en Oldebroek Harderwijk wordt awigevuld tot een sterkte van 12 500 Zeist komt dan tot een sterkte van 14 ftO0 et kamp in Gaasterland blijft bestaan Naar aanleiding van het besluit totoverplaatsing van de te Assen geïnternwrde Belgiache militairen is namens deAsaer Handtdsvereeniging een telegrafischverzot gericht tot de Koningin en denminister van ooriog om het inlerneeringsdepöt te Assen te doen blijven DeKamer vMi Koophandel lieett een telegram aan den minister van oorlog gezondïm met de vraag of er mogelijkheidkan bestaan dat het internoermgsdepöt te VsHcn blijft en of ewi aanbod van gratisterrein voor het bouten van barakkeninvloed kan hebben op een gunstig besluit N B Ct Slnwo PoBtdief Men seint ons uit AMSTERDAM Hedenmorgen vervoegde zich aan het Hoofdpostkantoor aan de afdeeling Bewaring een ahwe oplichter gekleed als postbeambte die den trommel met inhoud kwam halen voor een der bijkantoren De ambtenaar belast met de bewaring daarvan niets kwaEids veilnoedend gaf zijn poattrommel af Een kwartier later kwam de werkelijke beambte aan het kantoor zijn trommel opvragen waardoor aan het Kcht kwam dat een sluwe oplichter hem voor was geweest Het grootste gedeelte van de in den trommel aanwezige aangeteekende brieven waarbij vele voor een bekende bankinstelling zijn reeds teruggevonden met uitzondering echter van een brief met een waarde van f 700 Verder wordt nog een bedrag van c f öOOO vermist Voor de soldaten Door een Nederlandsch Industrieel i aan den Opperbevelhebber van Landen S eemacht een schenking van f2000 toegezonden om te besteden voor de aanschafficg van diversé pe Ien speciaal voor de manschappen van de landmacht die niet in de groote steden zijn ondergebracht maar in kleinere plaatsen waar in den regel voor hen zoo weinig afleiding en ontspanning te vinden is Natuurlijk s deze schenking met groote erkentelijkheid namens de landmacht aanvaard Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologiso i Institnot te DE BILDT Hoogste barometerstand 778 3 te Haparanda laagate atand 766 2 te Neafahrvauer Verwachting tot den volgenden dag Meest matige wind uit N richtingen betrokken of zwaarbewolkt mogelyk eenige sneeuw of regen temperatanr om het vriespunt BrBGERLIJKK 8TANU GOUDA GEBOREN 22 Deo Adriaantje oaders H A Jongeboor en P O Woerlee Leendert ouders A J van der Valk en O J Marskamp Adrianns Gijsbertus ouders A van Vliet en M C Bonman 23 Gerardus oaders C Heij en G E van don GEHUWD 23 Deo C Dortland en G P den Biet M van der Klis en M E Bmijnes ONDERTROUWD E van den iBetg en J Mikkers J G Steenwinkel en C van Wijk A J van Vliet en J J Flux OVERLEDEN 22 Deo Joannes IW Verweij 72 jaar